Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1894

Maandag 15 Januari 1894 o 6S51 32ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad Ivoor Gouda en Omstreken De UitgAre dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 AÊBonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Genten iedere regel meer 10 Centen Groote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sooda Snelpersdnik ran A BaWKiaaH k Zooii gnagil na iIm hwr D nkHB ucb untnli uil Milik nsD D veer Derckieo heeft bet zich ook wel eeni ungetrokkea dofh bee t titeeds geswegeo mur bjj ubtte het ia bet belaog ilei gemeent Niets meer ud de orde zijode wordt de Tergaderiog geeloteo B a r K e r 1 tl k e B t n d oordreclit OKBOBBN 10 Ju Jan andere M V rHoep en C J Ondgk OVKRLEDEN 9 Ju K StoHMtg oud 77 jaren W Men en met mol gevoerde A vaa OS Az £ 73 73 wmÊÊÊgÊÊÊmÊeÊÊÊmmmÊBBBimm mamtmaB Beurs van Amsterdam 11 JANUARI atotkoera V 10 i t8 1 Vor kra 88 101 y n i m i h 1 4 104 O 81 V 108 681 88 Va 100 108 686 617 101 86V 100 118 148 ♦ u 10 17 101 1871 y 881 88 911 164 186 1081 48 48 1 V 1401 MV 6 1041 188 lo Vi lot ï V 10 186 188 8V Vil 07 84 14 1081 74 10 V 1081 47y 8iy i y 186 108 lot 101 101 Ut mv 18 i05V m 7 it I4t HuiauiDi Oert Hed W 8 V dito dito dito 8 dito dito dito 8V Honou Obl Ooudl 18818a 4 ItaUI luclirij ing 1888 81 t OoeriHa Obl lapapioriats 6 dito in liWer 1888 8 folTUSiL OUig met ticket 8 dito dito 9 BnibaHD Qbl Ooft 9e derie 6 dito Oeeooi 1880 ditobyRatlii 1889 4 dito bg Hope 188U 1I0 4 ditoiDioud leee l883 6 dito Tito dito 1884 6 lr l Ferpel lobuld 1881 4 Tuauu tiepr Gonr laea 18 0 4 Oec ieeiting larie D im teeainx Mrie O ZuiD Ara Bir iteo r obl 18 i 5 Miuoo Ubl Buit Sob 1880 8 VMnlKU ObU 4 Oobep 1881 Aiiniaoiii ObligetieD 1881 9 i UannnAH Stad leen 1880 i NlD N Mr HacdeliT aaed Areodib Tib H j Certiflosten Deli Usatuheppij dito Arob llypotboekb pandbr Ottlt Mu der Voritenl eand i Or Ilypothaukb paiidbr 4 Kadellandaohe bank eend Kad llaudalmaateoh dito N W k Fac Hyp b pandbr 6 Boll Hjrpotkeekb pandbr 4 Utr Hrpotbaekb dito 4 OosraKa Ooat llonii bank aand BtiüL llypotlieekbaiili na db i i AuaaiaA i uit bypoth paiidb 8 48V 140 Maiw L U Pr Lien oert 8 NiO lIoll U 8poarir M j aand Uy tot Elpl T 81 8pw aand Ned Ind Bpoorwagm aand Ned Zuid Afrik 9pm aand 8 dil dito dito I sa I dito 6 lTau Spoorwl 1887 8H A Eobl 8 Zuid lul apwmg A H obl 8 FoLlN Waraobau Weeoea aand 4BniL Or BuH 8pw U j aand 8 Baltiacbe dito aand 10 781l ts Faalowa dito aand 6 Iwaaa Dombr dito aand 8 Kurak Gh Alow Bp kap aaod ftLoeowo Seweat Bp M j oblift 8Orel Vitebak dito obiig 5 ZaidWesl dito aand 8 dito dito obli 4 Aiua A Cent Fee 8p Hij obl 8 CkickNorlb W pr C f aaDd dito dito Win 81 Pater obl 7 Denrer k Bio Ur B oert T a Illinoia Oeotral obl in goud 4 Louitr k NaahTillaCert T aand Meiieo N Spir Mg lebyp o 8 Hlia Kaaaaa v 4 pot praf aand N IoTk OuUrio fc Weat aand dito Fenna Oblo oblig 8 Oregon Calir ie bvp in Roud 8 a Paul Minn fc laolt obl 7 Ue Fao Iloordliin oblig 6 dito dito Uno Jol Ie b tp 0 8 OiHina Can Soutb Cert r aand Via G Ball k Nar Ie b d e O Amaterd Onniboi M eand Botteril TranireK Uaati aand Nau Btad Amaterdam aand 8 8lad Kolterdam aand 8 BlUIB Stall Antwerpen 188 al i Sud Bruaael 1888 UoHO Tbeiat Brgullr Oeeellaeh 4 OoeTUlR Staataleoning 1860 8 K K Oo t B Cr 1880 BrANJI Slad Madrid 3 1888 Kan Ver liua Hyp Spobl oert 8 ADVSItTENTIÊNe Heden orerlead onze Moeder en Uehnwd uoeder de Wed KBVET geboren Ta DU ZwaLH in den onderdom ran b na 83 jaren Hnnne dankbare Docjiter ijmbehnwd iooa en Kleinkinderen OU aller naam J k REVET J H BBVBT b Zonder Salaris Voor 000 MEISJE ao 15 jaar goed bekend met bniaeiyke bezigheden en goed met Kinderen kannende omgaan wordt zoo spoedig mogelijk een TEHUIS gezocht het 2300 Brieren franco onder No Bnrean dezer Conrant BUaOEMEEBTER en WETHOCDERSfan Oouda zullen op WUEN8DAG den 24 JiNUARI 1894 des namiddags ten Mn are in het BaaéUiUiê aldaar bg inachrgfing Aanbesteden Ie Het vergrooten en gedeeltelijk verbouwen der Tweede Barger ohool roor Heiajei 2o Het maken van 220 Heter dMnenhouten Ferkoenbeschoeilng langs de Houtmansgracht 3e a Ds vernieuwing aan het boveodek en de trottoirï van de Jankattenbrug met herstellingen aan bet onderdek en de harditeenwerken i De vernieuwing van den bovenbouw der Trappenbrug over het water van de Turfmarkt met de noodige herstellingen van de leuningen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagelijks de Zondagen uitgezonderd des Tootmiddags lan 10 tot des namiddags 1 nre ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan da Stadstimmerwerf De Bastekksn ajja te Tarkrjjgen dat snb 1 ad 1 00 dat sub 2 M 0 30 en dat sub 3 ad 0 50 Inlichtingen worden gegeren door den Qomeente Boa meeeter De inachriJTingsbiljetten moeten voor ieder peretti a notiderUfk op zegel geachreren door den aannemer en de borgen giteekend den 23 Januari 1804 yóót smiddaga 5 uur ter Secretarie op het Baadhuiê bezorgd zgn Hen wordt veraocbt ep t MEKK te letten UIT HIT MUIZIIN Tan Ma RAVENSWAAY ZONEN QOBIMOHEM D se THëEËN worden afgeleverd ÏD relTt Ide pakjei van vijf twee en een half en en Ned on met vermdding vftn Nommer en Prys roorzien ran DerenaUand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitTQerioff van gar eerde orders aanbevelenne vr f J BREEBAAUT LZ EENIQ DEPOT der Haageche Betohaitran d n Heer J K SOMMER ZAK WOORDENBOEKJBS berafctende de geslachten der zelfit naamwoorden be noTens eene korte rerklaring van de móeitykste daarin roorkomende oorden Tulgens de nieuwe SpeUing van Dr U na VRIES en Dr L A ti WINKEL bij Opruiming i 10 Cent Terkrygbaar by A BRINKMAN ZN DAMES Attentie 11 tl HM b a oaadiadsijriala aa ge 1 aiaUulykBtapoalaaiUddToorHMraa en vooral damM au Klndwaelhoanwark UdcApprMuurTaaCa illarftea r Barila SaetkStr M M nla a oa4 mv op naam en fabrlaksnMftc wtnf U WMw k MaaMka Wft wl w lMWHl D Ht rV earewaaa araMs imm K Aïïom nm mm Tolteekend Uaatsdiappelijk Kapitaal Vijflicnderdduizend Dollars wunp te uriieerd O rCt at 00 000 doU = sa 00e Red CMraat Reservefondg 62 000 doll = 130 000 belegd in Obligatien der Blad New ïork iDgeaobreran ten name der Amerieu Natieaal Trut Compasj Pieaident H A TAN TAUKENBOEO loschrljvlog op Goad Obllgatléi ged ki door onderpud rentende 5 pCt en doelende in de winf t in stakken groot doU 400 in Good of 1000 Nad Conrant Het aandeel in de winst over 1892 bedroeg 806 doU = 80 16 en over 1883 7 62 don = 10 06 per Obligatie of rt 2 pCt üe Oiaigatièn n afiosbaar d 103 pCt in 1913 De Inêchrifving op boTengenoemde ObligatiëB ia ngesteld tot den koen van 98 pCfc en loopende rente Tan af 1 Angnstas j l tot 19 Jaaoart e k op Vinadag 16 Januari e ft van 10 nar daa Toormiddi tot des namiddagi é nnr ten kantore ran 46 Beam te Jmimhm Vi Braaiio k Daun Anta F H k B FooiBMA Breda laoBN Houaz fc Zoon Delll Vaa Dia Huioblb fc Zonbn IktaUer 0 VaaMEKa Jouz Dordreckt Orro DB Kit k Zoo 0 mla MON TIJM fc Co Oromnyeit Mr VA ViBBJB Tajr fc Pmn HaarUm HOLLANDaCHB CbBDIBT 00 Db poenoBAMK Mbe fc Ritseka l Qrmtnhage ScUL tJBHAM fc Db Bas i HerUhjenbotck Wed Joh F VANBucKEVouat fc ZOOK BLOEHBEBaEN fc ZONEN te ItitU de Leidsche BANinunnana H F C GuuNos 0 MMutruAt HiaiNO Vkuthoft fc Co g Middelburg J A ZiF fc SkX TetUKOUI y Nieuvediep P GaoiK fc Zoon K Nijmegtn Maw fc Wuliche Bank Knxppu fc Oo a Rotterdam P J Hindibop V S ede Bbomnos fc TiH Cati B Utrecht A J Loram fc Zoom M FemlM P J BiaaiB Wiiuehoten O J fc A fi GftoixiT u y Zutfe L H Dt Bas fc Co Zwolle Buisman Gkataiu fc Co bjj wie Pro$p€ctuêêen en IruchrijmT êlrUletten rerkr gbaar zgn De stortingen geschieden ran af den ï2Men tot en met den 0Ost n Januari l ten kantore dar AêêodatU Caêêa tegen afgifte der origineela Obligation AifBTiKDAH 10 Janoari 1894 Waarom word ik van mijn zenuwlijden iiïet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hst il niet zelden dit geaeziog aaobrtn Dde tniddelea toeratUfi ontdekt vorden die in d binden ran een bekwun geneeaheer een goed luceei hebben VVai niet Prietnitz de geleerde restiger der witerkuur methode wiens woonpliAti een bedefairtaaord roor de Iijil nde meDicbheid geworden iseen eenvoudige boer f He ft ntft een Zweediob msjoor Tbare Brand gefiu d een middel tegen vQiawenziekten un de band gedaan dis bet lancet der cbirurgen reeds minder noodiakelgk heeft gaiilsakten thans gemeengoed SQ slis geneeaheereo begint te wortleti F dok op bet geoied ter beperking rsQseuawiiekten begint er licht te komen en ook bier ii een weg g eopend geworden dte op ds eenroadtgsteen nituarlijkste manier reaultatan oplevert welke wel in atsat zgn de s ert jaren onreranderd sangswende geDMskuodige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bropium X Anenio m enz geheel te rerdringen Er sijo rele menachua die oooh ziek noch gezond sijn en tooh klagen dat zij lieh ia liobaam sattol alles behalve wel geroeten bet geringate niut veten kunnsn en zolfa door een vlieg getergd wordenenzoo zioh cetton en anderen tot last sgn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeselqkeangst of diKir droefgeestigheid kunneu r iet ilapen en wonl n door i easuwde ilruomen gekweld Danzijn er veder andere die te kampen hébbeq met boofdpyn ngestie zwakheid van geheugen oorsuiienen toevallen Eindelijk tyden de ergsten oader hen aar verlamming vituidana en vallende ziekte Aldeze ongelukkigen die men op eiken leeftyd onder elLrgeslaobt ün eiken stand vindt z b lennwziek enmin of meer de staobtoiferji der leefwyze van onzen tyd Wie lot f ene dezer oategoriea van Igders behoort en in elioht wenaoht te ordea ovsr de wsr king sener nieuwe meUiode adresseere zioh sa i Anuterdam H CLEBA V k Co Hedigeweg 4S ftotterdaiii F E ran iSANTEN KOLFF Korto Hoofdsteeg 1 Iltrecht M BRÏ POItTOK Oudegrsoht bg de Gaardbrug F door wisn een onderriohtend geschrifljo over Zenuwziekten en Beroacts Voorkoming en Geoexiog gratis en frsooo verkrggbaar geaield wordt Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao BcDünaÜn door de Aieuwste uitvindingen op machinaal geUed rerbeterdi fkfcrleatie en uitsloitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei den rerbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanboTelenswaardig hbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den iahouil dM r Etikettea De Firma behaaWe 87 BreTots als Hofleveraiicler 44 Eere Diploma s gouden edz Hedalllei een bewijs T n aitmntttend jn Cabrik it VmA 1871 achreef de Aocademis natiniial de Faria Nona vena dAianMu na daille d r rreaalèiw tuM en oonalddnttioB doTOtr axoellant kbrloktlon da OhoooUt bonbons vnrtOa to sto 8Mlw r k bbrikaat ia rerbygbaar bq H E Gon aean BuütetbaUera eni il eMXnnlTCrtaeenwDordiger toot NedsrlandJdiu lbtteiikl dt Amterdam Kalventraat 103 Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomaehepen BOLLASD kapt i SMIDT en BAIA riSB kapt J 8ADKB vertrekkeri eiken Dinsdag en Zaterdag Voor T iioht of paisage rerToage men aich bg de Cargadoota d r lba Hh pp j Boompjes 72 te Rotterdam De ato Hiiichspan loawn ts Breweriqaay da niftrkt Tan Sotar en Kaae te Londen BINNENLAND GO0DA 13 Jannari 1894 Giaterenaroad te 10 nar hebben een 4 5tal tot n toa onbekend gebleven joogrns 15 a 16 jaar ond ran de toonbank ran een banketbakker eenig snikergoed ontvreemd ter waarde ran 1 De politie doet ondersoek en hoopt die jon na in handen te krggen roornameiyk omdat tneermalen aangifte werd gedaan dat door joDgens ran dien leoftyd op meer plaatsen hetzg brood snoepgoed by avond en ontjjden werd w genomen In rerband hiermede bericht de de Commisearii ran Politie dat ieder beva d ia tot aanhonding mÜê daarran terstond worde kennia gagarn aan genoemden Commissaria Man meldt ons nit Moordrecht Sana Eonnige lichtblauwe lucht met ro Vanrige wollges aan de kimmen Eene voorkiuttemperstaur die den winterjas haast overDödig maakt Waarl k geen weer om een ijsfeest te rieren Toch is men op versphillende plaatsen druk daarmede bezig Want het is eene eigenaanlighud van de Holtandsche ysclubs dat sa juist büe hardrgderyen houden als de 4o A üraH Of moet men zeggen dat het juist altgd gaat dooieDf als zg willen hardryen Boe dit zg men heelt doorgaans genoegen n dan is het hoofddoel bereikt Zoo ook in ODs dorp Wel geleek de baan één groote v ttterplaa maar de veelkleurige wimpels wapperden aves lustig het draaiorgel speelde even rroolgk als of gs en weder bgzonder die nendec waren £ n zoo dachten de menschen er ook orer Van alle kanten waren ze komen opdagen de gezonde boerenmeisjes in hare veelkleurige jurken de stoere boerenzoons ia hun Zondagsche pak Wat een drukte en gewoel op de baan Het geheele korp ia uitgeloopen zelfs de autoriteiten wandelden rergeno glimlachende Iraxi don kant En de sohooljongens wedden reeds wie het winnen zal c Nn ook de groote menschen stellen daar bjtlang in 14 deelnemers geen genog aantal Toor een dorp hebben zich doen inscbrgren Er wordt heftig gekampt pglanel schieten de concurrenten over de baan jas en rest hebben sommige aif etrokken Ten slotte werd de prgs behaald door den heer A Hoi ndgk te Haastrecht de eerste pvamie door den heer A Kreuk te Ouderkerk FEUILLETON Op de Boerderij bsrnn 2oa ze hem okim niet willea hooi iqa jodelen nog luidw caokt uit de verte T aim dea groenen ram Walbarga stond ia de vriendelgk toe De herd ria was ei Nog eea rotsblfik soheidde htim van da groene eideD eo onttrok de alrahutliBn aan zijn o Daar bleef hq een poosje staan om tot verademing te konun sn lirt toen eeo laid jodelen hooren Hy lotstarda dook venism yoieU dan de echo s der i gehoord hebben of mis Hij herhaalde eiadelqk Daar klook het antwoord igfl sprongen en hy stond met E D hoed te iwaaieo ur der hut en wenkte hem schoon metjje met zwarte oogen waann rastberadnifaeid en wiUkracht te lezen war Baar wi tandeïi de fnschheid van haar galaat en haar aieriyke lichaamsbouw hadden by ownif jongeling den wensch doen oDtetaan baar als TKntw kniswaarts te voeren Tot heden kon echter niéssand lieh er op beroemen aanmoediging by haar gevonden te hebben en al ean tegen Johan was ze bgsoader vrisadelyk geweest s ze met hem sprak Hoe weet ja dat ik hier ben Jofaan vroegte Ib plaats van te antwoorden vroeg by Heb je at D serata jodelen niet geboord Walbai dat je sooreel t noodig kid on ma la atwoordanf a d IJset en de tweede premie 4o4 r den neer A Snoek te Nieuwerkerk a d UboI Prgsen premiBo bedroegen reapectiereiyV 40 Ifi en 5 Éen woord van hulde roor de uitstekende leiding ran dit foest heeft het bestuur van de Ó sclub te Moordrecht zekei wel verdiend De Koningin R nlaa keeft aan da Diergaarde te Amsterdam 3 en aan die in Oen Haag 2 witte damherten ten geschenke gegeven Gisteren werd in Den Ha voor het stadhuis bg tromslag ingedaagd de uit zgn garnizoen te Leiden verdwenen 1ste luitenant plantselgk adjudant H K Y D raet oproeping zich binnen tweemaal 24 uren aan te melden op straffe ran anders als deserteur te worden afgeroerd Woensdag is te Dordrecht in ruim 60 jarigen ouderdom overleden de heer A ran de Weg J Szn oudgemeeute archivaris een man ran kennis en groote verdienste Voornameiyk lag op zgn weg de oude instellingen en gebruiken van ons land inzonderheid die ran Dordrecht in eere te houden Van 1884 tot 1891 was hij bg het archief watkaaau n moest toen wagaa awtdd gp zondtieid zgn ontslag nemen Een Toetkanstenares zonder armen Elisabeth Kunueich is dezer dagen te Verviers getrouwd met een Oostenrijkschen impresario wien zg hart en roet geflchookep heeft Bg die howciyksplechtigheid werd haar de tronwrinfT gestoken aan den rjerdan tean ran den linkervoet De Raad van Administrntie der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappg heeft aan haar personeel kennis gegeven dat een ambtenaar der Maatscbappg in een openbare vergaderiog van spoorwegpersooneel statuten van den Nederlandschen Dood voor spoor en tramw personeel Steeds Voorwaarts heeft voorgelezen en de toetreding tot het lidnAiatschap van dien Bond aanbevolen Die statuten wgken gehSe af ran degeneu die bij de oprichting ran dif te Bond werden rastgesteld eb wel in het bgzonder art 1 rerbetering van vaktoestanden bet doel rao den Bond thans in rerband wordt gebracht met de opheffing ran het privaat bezit en art 2 waarin thans staat dat de Bond alle hem ten dienste staande middelen bezigt om Of ik hot gehoord heb Ja wel maar ikdacht het kon wel iemand andera wezen Kan dan ieo nd jodelen tooala ikP Kom datmaak je my niet wya Watburga Hsd h het meisje in het gelaat geeien dan zon hg bemerkt hebben dat ze er precies zoo over daoht Maar waarom ben je toch hier gekomen Johan vroeg se verlegen terwyl zy aan ha voorsohoot plakte Waarom T Is dat nu eeo vraag P Hab ik jedan met Paschen met beloofd dat ik de eerite zouzyn om je op den Alm een hesoek te brengen FHeb ja dat vergeten Ëa bovendien welks jongeling zoa niet gaarne eens mat u keavelen Als ik er met aoo op aangedrongen had souer niets van gekomen Z jd want vader meende datik thuis weer noodig waa Maar ja weet op dodienstboden kan je tegenwoordig niets meer latenaankomen en daarom wilde ik zelf naar den Alm Maar of je au juist om my hiar komt dat ksoik bsEvaarlyk geloovan Om wie dan anders Je denkt tooh nietdat ik gekomen ben om oaar je konen ts kük F Ken tijdlaag zwegen beiden ala mensehen die h t met elkaar eens zija en er tooh niet voor uit wittfn komen Walbarga hield EÏch bezig met de melkschotels die to rijeu op atelUngsn aan de waadan der bat itonden Eindel k kon Johan zioh niet langer badwingan U j ging voor haar staan keek haar diep in de oogSB en seide hartelijk Hoor eens Wslburga latsto wy eens verstaadig Kom a H m otjj sittea ik k b tsto op oel te bereiken Zg zgn daardoor in strgd gekomen met de belan n der genoemde Maatsehappg die de eerbiediging van het privaatl bezit tot grondslag heeft en het gebruik van andere dan wettige f middelen niet mag toelaten l De bedoelde ambtenaar was derhalve voor gedragen tot ontslag nit den dienst omdat hij had gehandeld in strgd met de belangen der maatschappy die hg moest behartigen en waarvoor de maatschappy hem betaalt Het ontslag werd echter met gegeven doch alleen omdat hq zyne dwaling heeft ingezien en diep berouw over zgne handelingen heeft getoond De mededeeling aan bet personeel geschiedt opdat elkeen wèl wete dat de maatschappij geen personen in haar dienst zal honden die in plaats rao hare belaagen te behartigen die benadeelen Als een staaltje ran rerregaande onachtzaamheid wordt uit Boam aan het Hbl meegedeeld Een familie alhier was eenige dpgeo op reiff gegaan hond en kippen onverzorgd achterlatende toen de buren dezer dagen in het huis keken was de hond reeds den hongerdood gestorven en de kippen waren bezig een dooden makker te verslinden Nataurlgk werd aan de dieren onmiddellgk de vrgheid De afdeelingen van de Eerste Kamer zgn uiteengegaan Zg kozen tot rapporteurs orer de begrootingshoofdstukken Algemeene beschouwingen Hooge colleges van Staat Binnen en Buitenlandsche Zaken Financiën Onvoorziene uitgaven en Koloniën de heeren De Jong Rahusen Van Qennep Fokker en Qodin deBeaufort en ovar Justitie Marine Oorlog enWaterstaat de heeren Melvil van Lijnden Eogelbertfl Van Alphen Vlielandar Hein enVan Zinuicq Bergman De minister van binnenhtndsche zaken heeft naar gemeld wordt het roornemen orer tegaan tot herziening der wet op het armbestuur in rerband hiermede zgn de gemeentebesturen door tuBSchenkomst ran Ged Staten uitgenoodigd tot beantwoording ran onderscheidenevragen omtrent de wgze van armenzorg iohuune gemeenten Men meldt nit Amsterdam De gewone werkloozea kwamen gisteren om 1 uur op den N Z Voorbai wal byeen die het bart dat ja moet weten Zonder t eokaating lette hy haar naast sioh op de bank en begon toen Je weet Walburga dat de Lenserbof sedertoaheugalyke jaren in onie familieii geweeit en altijdvan vader op zoen is overgegaan Vader is nog sookras dat hy menigeu jonkman beschaamd maakt an toch wil hij zyo rust nemen en mÜ den hoforerdragec wanneer ik ham een achoondoohter infania breng die my past en mat wie hy tevredenis Kn daarom heb ik heel ernstig over jou dacht Zeg Walbarga zou ja myn vrouw willenworden P In spanning waohtte hy hssr sntwoord an greep baar band die zy hem gewillig liet hy voelde dia baad trillen Welnu WalburgaP Het mei a had haar bedaardheid teruggekregen aa scheen een besluit genomeu ta hebben Hoor eens Johan Js hebt rondborstig gaapro keo eo daarom zal ik je ook earlyk zeggen wat meop bet hart ligt Ik mag je heel goed Igdeu Javader en je zuster Lïie itaan bij ons heel goed aan gesohraven en ik geloof ook dat ze oi ts tageo mjjhebben Dus dat lou faael goed gsao maar tochMg ik neen I Johan sprong op als werd hy door een adder gestoken en braakt met moeite oit Waarom nietP Dat lal ik ja zeggen hervatte Walbarga De waarheid amaakt bitter dat weet ik maar nu moei ik zeggen vat my op het bart ügt Ik trouw et geen man dia gansohe naohtan buitenabats doororaagt van wini ik niti wast waar hQ rondswarfl toen een tot nog toe onbekende ran eene stoap bad med edeeld dat Samson door da poUtia opgepikt wu om 4 dagen geronganiastraf te ondergaan en de overige leden van comité hier niet konden rerscbgnen naar 0on8tantiaa trokken om LmfjJM ran Sappemeer te hooran ipreken Deze liet ran half twaalf tot 12 45 op zioh wachten welke tgd gepasseerd werd met het zingen van soualistische liederen en het honden ran een paar rede roeringen die geen bgiondere rermetding verdienen dan dat de aente spreker als zgne meening te kennen gaf dat dagbladredacteuren hier onbesproken moeaten biyven omdat zy evenals de woordroerdors der socialisten beginselen verkondigden Ook rond hg de wandelingen der werkloozen verkeerd omdat daardoor propaganda wordt gemaakt roor de uitoefening ran liefdadigheid Bij raadde ten slotte aan zioh niet door de geeateIgkheid in de luren te laten leggen Er ontstond hierna rumoer in de zaal loodat de spreker den katheder moest rerlaten Eindelgk rerschenen WoUringi Geel an Luitjes De eerste berestigde de arrestatie ran Samson waarna Geel het een en ander mededeelde over bet voorbarig uitgegeven strooibiljet waarop bencht waa dat bg een onderhotid gehad had met den hoo redaotenr mi bet Handelsblad Hg was aanTankelp inderdaad roornemeni geweest aan de uitnoodigiDg des heeren Boissernin gehoor teg ven vandaar dat dit rermeld werd als reeds gewihied zgnde Nadat hg echter met zgne mede leden van het comité geraadpleegd had ing hg van zgn voornemen af Men had hem gewaarschuwd dat er bg het gesprek stenografen tegenwoordig zonden zyn en dat hem allicht een woordje zon kunnen ontvallen waardoor hg weder met politie justitie en gevangenia de kennismaking zon moeten hernieuwen waarop bg niet erg belust wai Vandaar de brief aan de redactie ran bet Handelsblad Hy bleef rerder bg zgne beschuldigiag dat het Handelsblad denbnrgemeester tot geweld aanzetU en noemde de nommers op waarin dat te lezen staat Hierna herinnerde hg nog kort aan de raadszitting Tan Woensdag Waar de bnrgemeester gemeene brutale leugens aan den liaod durft voorleggen daar moeten an znllon wg roorl aan ons te organiseeren Vuil en brutaal handelde ook de justitie die zgnen broeder liet arrateeren toen hg hem in het gasthuis kwam bezoeken doch hg zou roortgaan op den ingeslagen weg niettegenstaande het smeeken zyner bejaarde moeder om het niet te doen en baar geen rerdriet aan te doen Hier werd Oeel weemoedig in zgne stem doch hg werd luide Met één woord gezegd Johan t ik trouw met geen wildstroopsr I Maar visi b in Badaar ik ben nog niet aan bet eind Datje asn wilditrooper b nt weet ioderasn en wet esnder gsraarlykite omdat Je niet stroopt alt winstbejag maar oit hartstocht Het ii vel geen schande msar gavaarlijk blyft b toch sn voor dsn vadervan eea baisgesla t hot niet Ik begeer geenlafbek die altgd b my zit en op alles js en amenzegt God beware ma daarvoor want die sijn dealechtaten van allen Ik vil eon flink man roet eenopgeruimd humeur dis vry mat z ns gaiyken verkeert dia thuis biyft als bet wazen moet dia toezicht op zgn vrouw houdt en zyn kinderen een braveChriatel ka opvoeding geeft zoadat ze tot vat da jijka opgroeien Maar ik wU geen mac van vienik moet vreezen dat man bem op zekeren dag doodop een baar kan thoisbrangen Hoe zou ik ma dangevoelen t Ik sprong atelJig in het meer om aanmyn schande en myn leed een einde te maken Engeloof me als je gesnapt wordt kost bat mynleven bat tnehtbais ia dan js bealamming datzou mg dooden I Zoo Goddank I nu hab ik jealles gezegd t Het meiajs wachtte na de uitverking tsb baar woorden af Zij had gedacht dat Johan zoo opstuiven maar dat deed h niet Hy raadplewda Kijn verstsnd en dit zeide hem Wslbai a heeft gelijk als iemand buit adar wil worden moet hij met z n verleden breken anders treft bet ongeluk niet alleen den schuldige maar ook de oosokuldigen