Goudsche Courant, maandag 15 januari 1894

46 49 IM 1401 88 70 rente van de DIreete SpoorwcgveilpDg met GülUA WlDlenlleDSt 1893 94 AaDRevaDgeTrOetober TUd vao GreeDWlcli g io 10 HOTTIIDAM8 61 10 17 io n 10 84 10 41 10 47 8 48 4 80 8 08 8 18 8 81 8 8 0 86 I 3 10 4 08 i SIN HsaO aODDA sHaje 6 487 807 439 18 9 4610 1411 8811 161 88 1 16 1 46 3 43 4 16 4 4 5J1 7 8 06 9 3 aODDA DEM B t ao Oowk 7 80 8 40 9 04 8 87 10 49 ll U 11 11 1 01 1 17 8 66 4 46 6 17 6 69 7 18 8 85 9 87 10 45 ll U 11 80 1 44 1 49 1 18 1 04 1 09 Ooada 6 30 7 60 8 13 9 58 10 1610 68 11 0311 481 10 1 46 3 15 4 13 4 43 6 10 6 61 7 41 8 36 10 08 D T 1 E O H T 6 O O D a Ulreoht 6 88 7 50 9 9 58 11 84 18 08 18 80 8 10 3 68 4 48 6 86 7 48 ff 8 09 8 60 10 07 10J14 Hsrmelen 8 47 8 08 10 09 18 19 8 14 4 08 4 68 t 9 t WoerdMl 8 63 8 10 10 15 11 16 4 11 9 1010 18 Ottdewsler7 07 8 19 10 84 11 41 i 4 14 9 1 Oeuda 7 10 8 81 9 34 10 87 11 08 11 66 1 11 3 60 4 37 5 80 7 08 8i lO r3 41 9 3110 40 1 1J8 IHSTIIDA K O O D D 1 AaMtcrdaaias 7 66 9 40 11 10 11 17 l 0 4 10 4 10 7 18 8 41 AEsterdamWp 6 60 8 10 9 81 11 98 11 4 1 61 4J8 4 86 7 40 10 0 7J0 8 89 1 4 11 1 l M 8 81 U Ut Ml 11 10 sHsge 8 119 18 9 8410 07 11 87 11 4118 61 1 48 1 57 4 15 5 86 6 66 6 41 7 U 8 56 10 15 11 16 U 40 11 OI Di UTXlCRT 11 10 19 10 66 11 48 1 13 3 18 4 18 4 47 5 18 8 01 7 46 8 3810 08 11 09 8 87 f 5 37 7 69 10 11 11 18 1 44 5 04 6 44 8 17 8 08 f 10 88 10 84 10 10 61 ll U IJl 4 47 5 18 7 45 10 08 1 3 40 1 41 8 81 M 11 10 L18 M8 8 80 M7 11 101 HsnneUu 8 04 7 08 8 46 11 18 1 61 AI8 6 60 8 13 DIrsokl 8 11 7 88 6 18 8 41 9 10 61 11 45 1 10 8 08 8 50 4 48 1 8 11 8 85 8 18 9 106 O U U 4 i IISIÏSDAII tiMgejnigd door de groots menigte dietlUnge je lut pheel gerald bed LniljM hield hienu eene bettige rede lootU hy gewoon ii te doen en wiArran reed herhiüldilgk teraleg ie gegeten Hij betoogde ook Dtt weer det niet de lOcielieteD of werklooien de opniien wuen nuu de bezitten ulren d t de werklooeheid eteeds toeneemt n de zedelgke kruht sloopt De openlgke wendelingen vftn werktoozen zonden dearin geen reimndering brengen wat toch moeet En na konden wg ale wg wilden wel ieta leer n nit de taetiek der Atjehen die onze tioe en bg nacht en ootgd afbreok doen en wat sporadiicb reeds op het platteland wordt beproefd wat hg Toor jaren reeds roorspelde dat gebeuren zon Haat en wraak beginnen zich te openbaren Het moge afgrtjselgke taal zijn naar men wordt langzamerhand gedwongen tggerachtig te zgn Hen komt in err et en rergeet zich zelf want niettegenstaande wg een historisch rolk zijn worden wg als eene onontwikkelde bende beschouwd die door de police in bedwang moet worden gehouden Het wandelen kon zgne sympathie met hebbeu Uen moet beproeren de duizeadeu werkloozea te organiseeren dan alleen was er iets te bsginnen Het Toorbeelden nit de geschiedenis ran de voorbereiding der Franscbe revolutie toonde hg an dat de socialisten veld winnen Zij mochten thans redevoeren orer afschaffen tbu privaat bextt over orde en wanorde in de maatschappg Wlarran byeenkomsten als deze bewgzen waren Zj wilden brood brengen aan allen Maar daarvoor zon nog veel geleden en gestreden moetan warden Daarom moesten allen zich aaDeenslniten om zoo spoedig mogeiyk de r ege U behalen Zgne rede erd zoo nu en dan toegejuicht waarop bg echter reide met gesteld te zgn Hierna ging men te 2 u 15 m uiteen De laatste nommers van het Sociaal Weekblad c bevatten een tweetal zeer belflogrgke MHtellen van van de hand des heeren R van Zinderen Bakker gemeenteraadslid van Opsterlaod waarin bg den loop der zaken uiteeuletie wat betreft de plannen tot vermindering der armoede in die gemeente door werkverHbafiog t Si 1 41 8 4 8 18 Ot Oeuda 1 90 Maeidreekt Nisawerksrk OapsUe lUtterdam 7 7 M 7 8 7 t 7 56 Bolterdam Oaiiell Nieawerkerk HeordrsiAt 6 10 6 10 8 88 8 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 uev JC 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 5S9 0l N d L d 8 08 Teorb 8 07 9 18 11 10 U l8 Ooada 8 86 8 40 7 55 8 09 Oudaw 5 60 8 54 Weeidaa 6 67 7 01 8 U 8 40 QmJU 8 40 iMISidaa Wjp 7 58 I ai 8 14 10 56 18 19 11 1 1 11 9 10 10 08 10 66 U l Nadat de gemeente eerst door aanleg eener begraafplaata in eigen beheer een reeks arbeiders aan t werk had geset er werd 900 arbeidsloon voor uitgegeven beiloKt de raad eea volledig plan tot werkverschaffing door grondarbeid te ontwerpen BSea raadscommissie werd benoemd en een nitgewerkt plan toegeliebt door een becgferiog van kosten kwam poedig ter tafel Daar de gemeente zelf niet in bet bezit was van grond ging men rondzien of niet tegen billgken prgs eenige hectaren kouden worden aangekocht De raad was bereid daartoe over te gaan en bealoot voor dat doel een leening te sluiten van f 20Ö De aan te knopen grond tien Iwctaren zoogenaamde ondergrond ion door Verkloozen tot bouwland geschikt worden gamaakt en bg raadsbesluit werd bepaald dat de rente der leening en ook de kosten vau bewerking bemesting en bebouwing gevouden zouden worden nit de opbrengst der landbouwproducten en nit een bgdrage nit de gemeentekas tot geen hooger mdrag don aan de kas van het Durgeriyk armbestuur zon worden betAatd door de nit te betalen arbeisloonen Het land zalf zou 1700 koeten de kosten van de eerste bewerking het zoogenaamd doorzetten en egaliseereu benevens het graven van sloiten en wüken werd geschat op f 350 per H A dus f 350U vo r tien U A Volgens een gedetailleerde berekening zon de gemeente het eerste jaar f 174 voor subsidie hebben uit te geven lerwgl f 4500 aan werkloon zon zgn beateed en daardoor de gewone bedeeling aanmerkelgk zou afnemen De gemeente zou dan wel met een schuldenlast van I 2500 zgn bewaard maar daarvoor in het bezit zgu gekomen va i 10 haotaren goed bewerkten en goed bemesten grond waaruit zeker wel de rente an de geldleening zgnde een bedrag vao f 234 gevonden zon kunnen worden Vrg algemeen werd het plan toeg oicht niet alleen bij de volksparty maar bg mannen van zeer niteenloopeode meening omdat men gelooide dat bet een eerste stap zoo zijn in de goede riehtiug Het raadsbeelnit gelgk het ter goedkeuring werd opgezonden aan Gedeputeerde Staten wordt door den heer Van Zinderen Bakker in ign geheel medegedeeld Haar Gedeputeerde Staten hadden bezwaar Volgens de door den schrgver gedane beknopte opgaaf der argumenten was de weiring gegrond op deze redenen Dst een dusdanige aani ask van grond niet behoort tot de roeping van het gemeentebestuur Dat de levensvatbaarheid van een dergeiyke onderneming volstrekt niet vroa geconstateerd Dat een dergelgke proef op zoo bescbeiden schaal slechte enkelen zoo bevoorrechten Dat bet doodend zou zijn voor bet particulier initiatief Dat het storend zou werken op de maatschappelijke verhoudingen en Dat het van te ver strekkende gevolgenzonde zgo Ik Naar de beer Wn Zinderen Bakker doet opmerken is op dit antwoord toepasselgk de bakende spreuk dat het met onwillige honden slecht bazenvangen is Hg voegt er eenige nit een verontwaardigd gemoed gewelde woor J den aan toe waar hg ten slotte wgst op de havelooze mannen vergezeld van bon vermagerde vrouwen en verkleumde kinderen die voor zgn deur staande in eeu vervloeking uitbarstten toen hij bun op hun vraag of er nu haast werk zou komen moest antwoorden dat er afwgzend was beschikt De sFriesche Courante die een uitvoerig overzicht van de stukken geeft deelt de verontwaardiging van den schrgver Van de argumenten van Qe Staten sprekende zegt het blad Zes redenen voor een maar welke redenen f Gedeputeerde Staten spreken zich zelf tegen Wat praat men van tte vérstrekkende gevolgen s verlamming van het particulier initiatief c en verstoring van de maatschappelgke verhoudingen c als men zelf moet erkennen dat het een zeer bescheiden proef is En waarom geweigerd die proef te nemen Waarom zoo het niet op den weg van een gemeentobestuur liggen maatregelen te beramen tot voorkoming van armoede en om in den grooten nood te voorzien lanf B anderen weg dan die vao de gewone demorsliseerende bedeeliog Er worden door tal van gemeenten voor geheel andere doeleinden waarbg het algemews lang veel minder op den voorgroud treedt gelden besteed Hier zgn het subsidiën van kerken daar subeidiên voor schouwburgen elders subsidiën voor congressen en tent ionstellingen die door het hoogere gezag grif worden goedgekeurd Wg weten wei dat Qed staten van Friesland de roeping van gemeentebesturen over t algemeen beperkter opvatten dan bonne collega s in andere provinciën 11 08 18 58 1 06 1 11 1 18 1 88 lit 11 18 u 11 08 11 18 t 88 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 11 8 18 8 18 8 81 8 86 UT 6 08 9 58 10 11 5 10 sVuor twee jaren werd ook goedkeuring geweigerd voor een subsidie aan een vereeniging tot het verstrekken van voedsel op school waartoe de gemeenteraad van Soeek hsA besloten maar zonden sy bv ook een weigerend antwoord hebben gegeven ais de gemeeuteraad f van OpsterUod gelden disponibel had gesteld voor de verbetering van het paardeuras En staan hier niet veel hoogere en grootere belangen op het spel O zeker de gemeenteraad heeft zich geen oogeublik kunnen voorstellen dat d or dit plan alle werkloozen op eens kunnen worden geholpen hun aantal wordt in Opsterland op 600 geschat maar mag dat een reden zyn om niets te doen Hoest het niet veeleer op prgs wofden gesteld dat nton zich voorloopig met een bescheiden proef wil tevreden stellen en de resultaten wil afwachten vóór dat men de gemeente een groote verontwoordelgkheid laat op zich nemen Natnurlgk de resultaten kunnen tegenvallen de kosten kunnen grooler bigken dan geraamd werd maar dat zouden redenen kunnen zjjn om alsdan een tot hiertoe en niet verdere nit te spreken maar niet om reeds na een onvoorwaardelgk veto te doen faooren In het ergste geval zon de voorziening in den grootsten nood de gemeente nog een f 200 meer koeten dan no reeds het geval is maar mag dat een reden zgn om waar men staat voor zoo treurige toestanden geheel de mogelgkheid al te sluiten daarin met een kleine fiaanciëele opoffering althans eenige verbetering te brengni De argameotea ootleend ud de xorg voor bet puiicalïer initUüef roor Tentoriiig der maaUchappelöke verboadiageo hedniden bg de Frie cbe Gouraotc evenmin ieU H Voorbeeld ran gemeeot beitaar sou juiit particaliereD tot narolging kuoato nopen terwyl het verlehafien Tan bohoorlijk betaalden arbeid toch moelijk beichouwd kan worden ale verstoring van de maaticbftppelflke verhoudingen De zaak is hiermede echter niet tot een einde gebracht daar de raad de nadere bealiesing van de hooge r eering beeit ingeroepen In bet Sociaal Weekblad van deze week spreekt do beer M C M de Groot nit Schiedam de hoop ttii dat de if isKhe geeet van den minister Tak nm PoortvHet een gnnstige besliseing 7a brengen aan den raad tegenover de Frieiche Oedapateerden Bg zgne ontboezeming laat by bet echter niet H ia voor uitvoering van het plan wat ook de beelissing zg al ware bet alleen in bet belang der proefneming Hg vertrouwt dat er wel 52 personen te vinden zijn die ieder 100 willen beschikbaar strllen a 4 pet om bet plan door een commie ie deenooids door particulieren ten uitvoer te doen brengen Hfj celf geeft gaarne f 100 en mocht hek plan mielnkken dan zon hg zich nog niet zoo erg bedroeven al rentebetaling en kapitaalsafloHing geheel of gedeeltelgk uitblateu De aitelag der verkiezing in Qom beeft geen verandenng gebracht in de Hmenstelling der Tweede Kamar De heer Keucbenios i vervftDgeo door zgn geestverwant den oudminifter De Savornin Lobman het tphilo ophiscb hoofd der antirevolntionaire partg die sedert Joni 1892 zitting heeft in de Eerste Kamer voor Gelderlsnd Men zal zich herinneren dat de heer Lohman reeds bg de verkiezingen na de Orondwetsberziening van 1887 door hetzelfde district was afgevaardigd en dat hg als zoodanig in Maart 189U door den heer Keacheoius werd opgevolgd toen hg na bet aftreden van dezen afi minister van koloniën zelf in het kabinetMackay plaats nam Nu heeft hg wederom de plaats van Keucbenias ingenomen £ r zal dos indien hg de kees zich laat welgevallen spoedig een nieuw lid voor de Eerste Kamer benoemd moeten worden Lohman s wederoptreden in de Tweede Kamer is van beteekenis omdat hij ofschoon niet afkeerig van een ruime uitbreiding der kiee bevoegdheid geen voorstander is van de aanhangige voorstellen over bet kiesrecht en op dat stuk niet homogeen is met dr Knyper Hoe de heer Keucbenias over dat vrai stuk dacht is niet gebleken De liberalen hebben zich in Goes niet bgzonder ingespannen Hun candidaat van 1888 jhr Six kreeg 1321 stemmen die van 1890 en 1891 mr Van Hegst bijna 1200 stemmen Thans zgn op den heer Stigter slechts Q 4 uitgebracht ofschoon na ook de kath kiesvoreeniging den liberalen candidaat had gesteund blgkbaar zonder veel stemmen aan te brengen Het geUl kiezers bedraagt 4056 waarvan nog niet g opkwamen 1 14 8 68 4 60 4 67 6 04 6 11 5 80 6 58 8 08 0 10 8 17 8 88 S O n D a 11 60 18 80 1 45 1 65 8 08 8 00 8 15 11 40 10 10 Toorb 5 64 N d L dS S9 Z Ze w8 08 Bl Kr 8 14 Zev U 8 I9 10 41 Eenigen bevoorrechten is een gedenkboek aangeboden van bet kasteel de Haar de middeleeuwBche burcht tusschen Harmeien en Vleuten die volgens opdracht van baron Ëtienne van Zajjlen van Ngevelt van de Haar deels hersteld deels herbouwd wordt door dr P J H Onüpem en ün 7oon Jozef Den derden Juli des vorigett jaara was bek werk namelgk reeds loover gevorderd dat baron Van Znylen die er met eenige bloedverwanten eD vrienden een besoek bracht ontvangen kon worden in een der voormalige ridderzalen onder leiding van de boawmeeaters in eene tijdelgke feeethal herschapen Oude Upgten versierden vloor en wanden Daarbij passende menbelen en tafelgereepaohap een honken schoow in dan trant van den steenen die er voor goed geplaatst zal worden en andere eigenaardigheden verleenden eensklaps iets gezelligs aan dia overigens onbewoonde en onbewoonbare ruimte en gaven reeds eenig beeld van de toekomst Onder den indrnk van het machtige bouwwerk met zgne rgka geachiedkondige berinneringen werd aan tafel menig hartelgk en welsprekend woorl gewineld en er met aanhaling der feiten op gewezen hoe de herleving van het hooge hnia De Haar behalve eene sfcreetende zelfvoldoening voor de nazaten der Znylen s tevena eene weldaad is voor de gebeele omgeving Reeda nu beerschten nieuw leven en bedrgf waar vromer de torenduif verlaten rondfladderde en in de woorden en daden van den eigenaar lag de waarborg dat hg agne taak als landheer ridderlgk opvatte Door de photografen £ van Bliti en Zn werd de feesUaal ïu beeld gebracht Ón nc pen viertal opnemingen gedaan van het gedeeltelgk reeds herbouwde slot Het werk is op klein folio geschept papier fraai in twee kleuren gedrnkt door P W van de Weger te Utrecht De voorhandscbe titel bestaat uit een smaakvol geteekendo pli itversiering die zich om de letters slingert De tekst is in het Hollandsch en bet Franscb gedrukt vermoedelgk ten behoeve der barones ule Héléne de Rotschild en bare verwanten Het kasteel zal eenmaal voltooid zeker ook een nieuw aantrekkingspunt voor vreemde lingen worden Aan eene bescbontiing over de salmvangst in 1893 door den heer G A ten Houten te Kralingaohe Veer is bet volgende ontleend Het doel van het zalmtractaat van 1886 om de zalm in de rivieren te vermeerderen kan men gerost om welke reden dan ook als mislukt beschouwen en mag men met evenveel recht weer teruggaan tot eene n eling onzer Tisscbergen looals die vdor 1886 was toen de slnitingstgd op 1 September was bepaald Wanneer toch in Duitschland met het Flochnetzf nihg gevischt worden dan is k niets tegen dat wg met onze tegen jven doorvisacben Dat het tractaat aan het doel verlovenliging van de zalmvisscherg heeft beantwoord niemand is er in Nederland die daaraan gelooft Is bet te doen om Dnitscbland gelegenbeid te geven zalm te vangen waarvoor wg moeten sluiten men zegge het ronduit doch geve het niet den schyn dat bet voor de voortplanting noodzakelgk is Van eene toeneming vao jonge zalm in de verschillende staten waar te nemen m rken wg hier niets int endeel de vangst van St Jacob zalm is bier teruggaande Dat er jonge zalm op den Boren Hgu wordt gezien is niets buitengewoons want ook vóór dp inwerkingtreding van het trkctaat zag men die kleine zalm in het voorjaar tot Mei wanneer het jonge goed niet meer wordt gezien en naar lee is vertrokken Naar onze bescbeiden meeniog kan de Regeering het tractaat gerost opzeggen en de zalmvisscherg regelen bg kon besluit evenaU vroeger Op 1 September worden dan weer de zegenvisschergen gesloten tot 15 November en na dien tgd verbiede men ook de vangat met deze visschergen van zomer of paatzalm of om duideiyker te doen uitkomen worde na de opening alleen de vangst van wintersalm toegelaten Het doen uortbeataan Van het tractaat komt ons te d kr ongeweuschk voor wanneer 8 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 11 1 08 1 S8 IM 8 10 4 46 4 66 5 01 5 09 6 15 tM 44 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 7 08 7 11 7 80 7 86 7 81 8 41 9 54 5 09 8 80 10 irg ma gaar de rivieren ia Sehotlond Noorwegen Frankrijk ea in Daitschland zelfa alwaar het vissehen over de geheele rivier bg de wet ia geregeld ook dilar lAeft men evenals bier ryke en arme jaren van vongal niettegenstaande het verbod van vissehen zoosls bet in Schotlund en Noorwegen 3 a 4 maanden wordt verboden en alleen met een hengel geviaebt mag worden In weerwil van den langen schoontgd ia daar ook de vangst zeer veranderlgk Frankrgk kon hier evenwel onvermeld blgven in dit land heeft men strenge bepalingen op het vissehen en verknopen van Bolm gedurende den verboden tgd doch zg worden slecht gehandhaaid gedurende den tgd dat de visacherg daar absolnnt verboden ia werden toch groote hoeveelheden gevangen en geëxporteerd Wat ons evenwel wenschelgk voorkomt om eenige jaren daarmede voort te gaan dat is bet loslaten van jonge zalm en liefst daar waar de broedplaatsen zgn gelegen Onze Itegeering koope op onbekrompen wijze enkele millioeoen jonge zalm van Dnitsche vischkweekers en late die onder goede controle zoosls de laatste jaren daar ter plaatse los Kan men in Dnitsche kweekergen niet slagen dan male men zelf eene gelegenheid hetgeen zooveel niet kan kosten Wordt op deze wgze voortgegaan en blgkt het dan dat de zalmvangst niet aanmerkelgk toeneemt dan kan meo gerost de kosten van het poten van zalm op de begrooting schrappen Aan het Kralingsche Veer werden aangevoerd in 1877 44 580 zalmen en 69 460 elften in 1886 eu 1887 reap 84 230 en 84 509 zalmen en 182 716 en 167 750 elften en in 1893 nu weer 76 276 zalmen en 33 367 elften De zalmvangst wisselde in de jaren 1877 93 af tnsaoben 104 422 en 34 555 stuks maar zonder eenige regelmaat na eens veel en dan weer weinig wat eveneens t geval was met de elftvangst die varieerde tnsschen 184 179 en 33 367 stnks Zy worden zoo graag aangebedenl Als een opUobterg ooit aardig kan zgn heeft een man te Amsterdam dat kunstje uitgevonden Bg enkele joege dames werd de vorige week in den loop van den ochtend een ruikertje bezord met de boodschap voor de oudste juffer Het was klein maar zag er goed nit Da man wachteen vroeg oi er ook wat te zeggen was Natuurlgk snelde de jonge dame naar de gang en vrtieg van wie het kwam Ja dat kon hg niet zeggen Eenheel knappe jonge meneer had hem gezegd de bloemen hier af te geven met de boodschap voor de oudste juffer meer wist hg er ook niet van Honderd tegen een dat de oudste joffer in haar beurs tastte en een flinke fooi aan den brenger gaf want natnurlgk dacht zij dadelgk aan den eeu of anderen geheimen aanbidder die haar op deze geheimzinnige manier zgn hulde bracht Kwam bet roor dat dejonge dame geen fooi gaf dan vertok de man zonder iets te zeggen eee kwartiertje later verscheen dan een vrouw met de boodschap of zg de bloempjes terug mocht hebhen die hier bij ongeluk verkeerd bezorgd waren De zoogenaamde aanbidder was natnurlgk een mannetje in de maan De bedriegerg werd het eerst ontdekt door een schoone die eenigszins op jaren op een en denzelfdeu dag zeker bij vergissing met drie ruikers vereerd werd Zulk een aanbidding vond zg al te kras en zg waarschuwde de politie Boeren en heeren 1 Zondag had te Zoeterwoude een komisch voorval plaate dat echter ernstige gevolgen had kannen hebben Tiree heeren uit Leiden zeer netjes gekleed in sportkostnum op schaatsen reden heel zwierig op een der binnenwateren Zg ontmoetten drie pereonen waarscbgnlgk uit den boerenstand anders toch zouden de heeren hen niet gesoholdea hebben voor boeren Deze boeren dan waarschuwden de heeren dat ze voorzichtig moeaten zgn want het heeft daar opengelegen sWatc zeggen de heeren sjolli boeren houdt one voor den gek Van den zomer heeft het opengelegen Maakt een boer wgs dat het hier gevoarlgk is Nog eenige minuten en jawel daar logen de heeren met hnn fraai kostuum in het gedeelte dai van den zomer bad opengelegen tot aan hun hals in het water De boeren gaan na weder naar hen toe en vragen aan de heeren sNu wilt gg zeker wel geholpen worden door die boeren Of moeten die boeren jelui laten verdrinken f Dat doen wg niet maar gg moet eerst goed van dit bad doortrokken en terdege van onze waarschavring overtuigd zgn Nu aan bat werk jongens en de heeren door boeren gered Of die gekostumeerde heeren genoeg in den zak hadden om den sboerens eene belooning voor honne waarschuwing en moeite ter redding te schenken weten wg niet in ieder val is hier het spreekwoord van toepassing die lacht het lest dielaeht het bestls BülteBlandscb Overzicht Dopry is met 270 van de 357 stemmen tot voonitter d r Ftasacbe Kamer herkotei In het Engelsche distriet Horocoatle VHEr 1 vervanging van wglen den heer Stanhope tot I afgevaardigde voor het parlement gekozen l rd I Willoughby van Eresby conservatief met 4582 1 stemmen Op den candidaat der Gladston a 1 nen Fon werden 3744 stemmen nitgebtacht I Het Lagerhnis heeft de tweede lezing van I het wetsontweip betreffende de kerspelen en I districtbeaturen ten einde gebracht Het voor 1 naauute punt waa een nieuw artikel waarbg I de kerspelraden gniachtigd werden om eige I naren te bediringen hnn land te verhuren ten I einde het hg kleine gedeelten aan werklieden weder te verharen een nieuwigheid waarvan de tegenstanders allerlei nadeelen in verband I met de rechten van eigenaars hypotheken enz 1 verwachtten en dat zg in beginsel als een stap actiterwoarts voroordeelden strekkende om in I Engeland toestaodeu te verwekken als die in 1 lerl d Na breedvoerige beraadslagingen o er allerlei wgzigingen betreffende de toedassi g waarvan sommige aangenomen andere ver 1 worpen werden werd ten slotte het artikel aan het ontwerp toegevoegd Een nieuw artikel I strekkende oin aan alle vrouwen die waren 1 zij mannen aan de vereischten zouden voldoen I het kiesrecht voor de kerspelraden te geven I werd op aandrang van de Regeering door den 1 voorsteller ingetrokken I Weder is dezer dagen gebleken hoe Engelaud s handel in 1893 is achteruitgegaan Uiten invoer verminderea volgens thans bekend geworden cgfers met omstreeks 4 pCt De zilvercriais in het buitenland de werkstakingen in het binnenland hadden wellicht erger doen verwachten maar deskondigen vreezen dat de grootste invloed eerat later merkbaar zal worden en voornamelijk de wedernitvoer zal afnemen De werkstakingen hebben in het bnitenland ernstig het vertrouwen geschokt dat orders altgd in den bepaalden tgd knnnen worden uitgevoerd Mochten verdere gebeurteuilseu dien indruk versterken dan zouden zoowel arbeiders als reeders fabrikanten en kooplieden daarvan ernstige gevolgen anderdervinden Het Eng departement van koophandel vindt geen reden tot bezorgdheid voor de naaste toekomst indien de werkstakingen zich niet herhalen tlndien Maar er is immers eene schikking gesloten tusschen mgneigenaars en arbeidere Ue cSt Jame s Garette deelt mede dat de eerste dien de voorzitter van hét Lagerhuis uitgeuoodigde het voorzitterschap der mgolooncommisaie te bekleeden daarvoor bedaukt beefl I In Februari moet deze commissie bgeenkomen om naar het heette voorgoed alle looogeschillen te regelen Maar reeds nu is er oaeenigheid De vertegenwooidigers der mijnI werkers willen dat een loonschaal zal worden aangenomen doch de werkgevers verzetten zich daartegen Laatatgenoemden zullen waarscbgnlgk binnenkort een verlaging van het loon noodzakelgk verklaren Pe mgu werkers in het Schotsche graafschap Fife zullen zich bg den mgnwerkersbond van Engeland aansluiten Men vreest dat opnieuw een werkstaking zal uitbreken Zooals wg reeds mededeelden hield de Duitsche Rgksdag eene vergadering ter behaodeling vftu het wetsontwerp betreffende de tabaksbelasting Daarin deelde de afgevaardigde Fritsen mede dat de Centrum party besloten heeft het nieuwe ontwerp betreffende de tabaksbelasting te verwerpen De minister van financiën de beer Von Posadowskj Wehner trachtte in eene lange redevoering vol statistische ge gevens de voorgestelde belasting op het I fabrikaat den Rgksdag smakelgk te maken Uit politiek oogpunt was in die rede slechts de verklaring van beteekenis dat de regeering I er voor terugschrikt de hoogere uitgaven I voor het rgk alleen te dekken door nog I zwaardere directe belastingen te leggen op de welgestelde middenklassen Men heeft I die middenklassen reeds zoo met directe beI lastiugen getroffen dat thans de voorkenr I moet worden gegeven aan indirecte belastingen I welke ook de arbeidersklasse treffen Sedert I 1879 zgn de toonen der werklieden in de I ngverheid blgkens de statistiek gestegen met I ongeveer 80 mark per hoofd terwgl voor hen I de directe belastingen per hoofd slechts H I mark beloopen Door de grootere nitgaven I voor het leger wordt de vredp beter verzekerd waarbg ook de arbeiderswereld voordeel heeft zoodat deze daarvoor wel eene kleinigheid kan I betalen Immers de hoofdbeteekenis van het I nieuwe tabaksbelaeting ontwerp is hierin goleI gen dat voortaan de sigaren van 5 pfennige per stok hetzg wat kleiner zouden moeten worI den of 6 pfennige zonden moeten kos e I De Centrum portg bleef ondanks de redevoeriqg on den minister nit de zitting weg en liet alleen door den heer Fritzen verklaren dat jjj de belasting op het fabrikaat weigert omdat daardoor een bloeiende tak van nijverI béid ernstig geschaad zon worden Over eene I verhobging der bestaande invoel rechten op I tabak echter zon zg bereid zgn vangedachten I te wisselen Ook de belasting op den wgo verklaarde da heer Fritzen wordt door zijne partg verworpen evenals die op qnitantiün en postpakketten De regeering zon het beat doen met de geheele ontworpen finascieele hervorming viMirioopig op te bergen en zich te bepalen tot eene beursbelasting en eene verhooging van de invoerrechten op tabak en van dan accgns op mooseerende wgnen en konstwgnen Wat er dzu nog bleek te ontbreken sou gevonden kunnen worden door het verhoogen van de matriknUr bgdragen van de ahonderigke staten aan het rijk Aangezien er in belasting aangelegenbeden zonder de medewerking der Centrum partg niet veel uitgericht kan worden is bet dus op het oogenblik met de groote hervorming der rgksftnanoiëu alles behalve gunstig gesteld Ofschoon men in België verzekerde dat van een al of niet aftreden van den heer Beernaert en het ministerie dat zich met hem solidair gesteld heeft geen sprake zal zgn voor Maandag eene vergadering van alle leden der rechterzgde uit Senaat en Kamer over net hangende geschil uitspraak sa hebben gedaan schijnt uu reeds het aftreden van het ministerie vast te staan Zoo spreekt de slndépendance erover on zoo schgnt het algemeen gevoelen te zgn Men noemt reeds namen vobc het nieuwe tniuisterie Eerste minister tevens minister van financiën zou zgn de heer Do Lantsheere voorzitter der Kamer Woeste minister van Jostitie en Decamps David minister van binnenlandsche zaken en van openbare werken WvUen en met wol gevuerde L van 05 Az E 73 73 Beurs van Amslerdam IS JANUARI slotkoers 86V Vot krs 86 V is 19Vs 64 4 96y 941 104 60 88 V S 13 108 661 83 108 885 818 101 86 101 818 1481 lOlf 184 118 108 f 46Va 49 189 140 i l s 70 104 U7V 104 109 78yi lOlf 136 184 l 99 V 90 84 14 1 108 74 1091 lOSV Vs 6II 4 18 186 i 108 109 101 101 117 16V 106 94 78 78 79 19 108 94 Nlnzaiuin Cert Ned W 8 S i dito dito dito 8 dito dito dito Si i HoKOiZ OW Goudl 1881 88 4 ITALIZ Iniohrgviog 1861 81 6 OosTZNB Obl inpspiorl868 8 dito In zilver 1868 6 PoaioosL Oblig met ticket 3 dito dito 8 RostiKD übl Oost Se Serie 6 dito Oeoons 1880 4 dito bgBolhs l 889 4 ditobiiHopel8S 0 4 dito ia goud Isoa 1883 8 dito dito dito 18B4 6 SniiJZ Perpet schuld 1881 4 Toaiail Gepr Coov leen 1890 4 Oee leenieg serie O Oeo leeninK lerie C ZciDAra RlP Beo v obl 1891 5 Mzzico Obl Buit Sob 1890 O V NZZOBl i Obl 4 onbop 1881 KunnBiM Obligstisn 1861 sVi RoTTzaoili Sted leen 1886 S i NlD N Afr HscdeliV Bsod Areadsb Tsb Mij CertiBoaten D iiMaalaobsppi dito Arab Hypolbeakb paedbr 4 OuU Mi der Voritonl ssnd s Qt Uypolheokb paudbr 4 Nederleodaohe bank ssnd Ned Hsndelmsstsoh dito N W Il Pao Hyp b psndbr 6 Roti Hypotbeokb pandbr 4 Utr Hypothsekb dito 4 OoeTzna Ooat Hoog bsnksend RosL Hypotheekbank psndb Va AütalKi Equit hypolb psndb 6 Msiw L O Pr tien eert 6 NZD Holl IJ Spoorw Mij ssnd Mij tot Bipl V 8t Spw ssnd Ned Ind Spoorwegm ssnd Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTiUa 8poorwl 1887 89 A Iobl 8 Zaid Iul Spwmg A H obl 8 PoLa Warsohau Weenen ssnd 4 RosL Or Huas Spw Mij ssnd 6 Bakisehs dito aaad 78 94 108 Fasloos dito ssnd 6 Iwseg Dombr dito asad 6 Kursk Ch Asow Sp kap esiid 5 Losowo Seivast Sp Mii oblig 6 Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZoidWest dito asad 6 dito dito oblig 4 9V 41 18V AMZaai Ceot Pao 8p Mij obl 6 Obic k North W pr C v sand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Rio Or Spm eert v s lIliDoia Central obl in goud 4 lioaisv k NashvilleCerl v sand Mezioo N Spw Mü lehyp 0 8 Miss Kaoaaa v 4 pot prof ssnd N ïork Ontario k West ssnd dito Penos Ohio oblig 6 Oregon Csllf Ie hyp in goud 6 St Paul Mina tManit obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dilo Line Col Ie hjp O 6 Ci iDi Can 8oath Cert v ssnd Van C Rsllw k Nsv Ie b d o O Amsterd Omnibus Mij sand Rotterd Tramweg Msats asnd NlD Stad Amsterdsm sand 8 Stad Bolterdsm sand 8 Baioiz St dAnt erpenl887 l l Sud Bnisael 1886 8 s Bono Thei Regnllr Qesellach 4 OoeTlHK Stastsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Sfawi Stad Madrid 8 1868 Non Vsr Bes Hjp flpobl eert 6 BnrgarlQka Stand GEBOREN 10 Jan PieUrije ouders D Vermg en A van der Horst 13 Getrit Cornells ouders K Sohoonderwoerd C Homes OVERLEDEN 10 Jan J van Dom 61 j 11 H van der Swalm wed van A Revet 82 j T van der Kint wed A E Wout 72 N L van Blokland 88 j 12 L Gestel 66 j J BlOm 2 j II m A J O Verbeek 75 j ONDERTROUWD 12 Jan A Stolwgk te Cbarlois 29 j en M J Vo k 32 j J vsn der Ponw 43 j en N Bikelenboom te Bodegraven 19 j W 8 Meurs 24 j en J van der Ben 2S j A Burghoorn 29 j en H J vaii der Wolf 22 j ADVERTENTIfiN Heden overleed onze hartelgk geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer WILLEM DANIKL DE LANGE Ridder v d Eikenkroon en het Metalen Kruis in den ouderdom van bgna 82 jaren Uit aller naam G H O Dl LANGE Omida 12 Jan 1894 Kenige m algematne ktnnügtving Mgneu dank voor de belangstelling nig met den elfden dezer betoond W J FORTÜlJN DROüGLEEVEa Gouda 13 Jannari 1894 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 24 JANUARI 1804 des namiddags ten één ure in het BaaAhutê aldaar bg insohrgving Aanbesteden le H6t vergrooten an gedeeltelijk verbouwen der Tweede Burgerschool Toor Meiijea 3 Het maken van 220 Heter dennenboaten Perkoenbeiohoailng langs de Houtmansgraobt 3s De vernieuwing aan het bovendek en de trottoirs van de Jankattenbrug met herstelUogen aan het onderdek en de hardsteenwerken t De vernieuwing van den bovenbouw der Trappenbrug over bet water van de Turfmarkt met fiB noodlge hentellingen van de leuningen De Bestekkeu en Voorwaarden liggen dageIgks ds Zondagen uitgezonderd des vooimiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf De Beatekken zgn te verkrggeo dat sub 1 a 1 00 dat sub 2 ad 0 30 en dat sub S ad 0 50 Inlichtingen worden gegeven door dan Ge meenteBouwmeester t De inschrgvingsbiljetlen moeten voor ieder perceel a imiulerUJIc op zegel geschreven door den aannemer ea de borgen geteekend den 23 Januari 1894 vMr s middags 5 uur ter Secretarie op bet Raadhuis bezorgd zgn StoUwerckfsche Borstbonbons gehbrieeerd na voorschrift van don kon UnivorBiteits Prot Oehm Hofrad Dr HariOll Bonn hebben Bedurt 50 Jaren als verzachtend iinddcl togen hoeeten heescldieid on aandoening dor ademinge organen uitatoekende dienaton bewezen Bg spoedige afwisseling van wanno er koude lucht is t bijzonder oanbovelens wardig een Iwnbon te gebmikeo Verpakking 0 ele pakjea 2li cent Alom verkrijgbaar