Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1894

No 6253 Dinsdag 16 Januari 1894 33ste Jaargang Tot 21 Januari MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JAARUJKSCHE OPRUIMING H PANDER ZONEN Van de Goederen der Opraiming worden geen stalen gezonden De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden u 1 26 franco perpost 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centeq Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ta LèliM de Liidschi BANananHlalKO H F C Okukos Umiricit HaEiNO VauTHorr k Co MuMiwv S K Zip k Vah TiruxoiH ff Niimtediep V Oioik k ZooK ff tffmtH Uaaa k Waaladia Bank Ksirr I 3b k Go P J MiKMBor BavNiNaa k Tim Cati DIrtgf A Loaaii k Zoon FmdM P J Biaoia IfiueMM a J k A K OBoaxaTiu Oit a L H 01 Bas k Co ZnölU BmsXAN OlATAKA k Oo firma Wed P B 14 Bouda Openl aro Verkooping te GOUDA tan OTentMD tu den NoUru O O KOBTUUN DBOOOLBEVEU op MAANDAQ 29 JANUiBI 1894 d mor gent ta elf nran in b t KofBehnii H rmo nitf un de Mukt Tin No 1 Bn good ondnhondeo raim ingetUki TOIN BOHDUB m BBVBN in d Kaiwr trut ta Oouda Wgk K No 122 groot 2 utD 29 oantiaran Bat banadanhuli if tot dan 16 JuU 1897 by da waak yarhaurd loor 2 26 bat boranboii il tentond ta aanraarden No Ban BUIS an EBF aan de Ooatigde ru dan Baam ta Oouda Wgk O N 60 Bg da waak rarbnnrd roor 1 60 Ho 3 lan HUIS en EBF in de Unga Dwirtatntat te Oouda Wük H N 140 bg da waak rarboard Toor 1 40 Mo 4 Ban BUIS an BBF aan bat VarImaB Koet ewi dan Baam ta Gouda Wjk O Mo 624 Bi da waak tarbnurd Toor 1 80 Bb No 5 en 6 Twee HUIZBN en ERTBN in de Bosteiteeg aan dan Baam ta Oouda Wjjk O No 176 en 177 Bg de week Terbnnrd TOor 0 80 en 1 Da paroeelan ijn de 3 laatate werkdagen TiSór dan varkoopdag ran 10 tot 3 aren an op dan rarkoopdag ran O tot 11 aren te botiobtigen Nadere inUcbUngen geeft Motarii FOBTUIJN DBOOQUUVKR roomoemd Beric ht van I nzet BE SODWUMSfOrai geteekend nr 668 in Benedenberg onder Bergambacht knet 13 Heotann WBI en BOUILAND BOUW ORIBN0 anBIBTLAND op Woenedag 10 Jaonari 1894 door Notarii HABL8TBDE ta Bargambaoht gtreild ie in peroaelen by danotitienTamiald niatdeTerfaoogingen in bod gabtaobt tia volgt 6000 3400 2800 1800 1800 266 480 890 1600 1500 260 410 Paneel 1 op 2 8 a 4 6 6 7 8 g 10 u 12 Saman 20095 De AFSLAG ook in oombinati n bljjlt bapuüd op WOENSDAG 17 JANUABI 1894 daa morgana 10 nr tan baiia Tan C T41i on Hu ta Bergnsbaobi THEE HST € 4M By 1 one Kop t Bebotal Lipil k Vark Broohe iS Oriftao mi 1 ptu BMldm Sebur Lampenkap Malkptn Zakd doekeo ent I OU Bontuborl PidUIod Dikkel Eetierriei Faddiogiaiu Trakpal I Suikerpot eat Bij maaniêre hoereelheid in etna of bjj edMltaa Horlogea Lanpao Tafelt Stoelen NaaimaohiDe eoa eas Keu uit meer dan 1000 Artlkelan Drink BOl US THEE Zwaliteit is puik CADEAUZ nuttig en fraai Vraag de Tolladig lüat mat afbeetdiDgea der Cadeioi b M 3 KAMPHUUZEN welke die gaaroe nl rer lrekkea Q Helilen1 rink Jr Co Rotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën voor graslanden op Zand Veen en lichte Kleigronden dan I IËTS BETER Duitsch Thomasphogphaatmeer en Hainiet der Maatschappij tot Verkoop van HulpmestsloiTeo Dordrecht AUe Leveringe onder Bijkstoetteht mm S ATMALIBD5 T comïï Meekend Uaatsdiappelijk Kapitaal Vijfhcnderdduizend Dollars vairop refonmerrd O pCt of SOO OOO doll == 0 000 Ned Courant Reservefonds 52 000 doll = 130 000 belegd ia Obligaliea der Stad Nev York iogeMbreTen tan name der Amerioan National Tnut Company j ntident H A VAN VAIiKENBDRQ InschrUvIng op Goud OWIgatlêa gedekt door onderpand rentende 6 pOt en deelekde in de wlnit in atnkkan groot doU 400 in Goad of 1000 Ned Coii ant Het aandeel in de winst over 1882 bedroeg 8 06 doU == 20 15 en over 1893 7 62 doll = 19 06 per Obligatie ol ± 2 pOt X e Obligatièn n afloabaar è 103 pCt M 1913 De Ituehrifvlng op borengenoemde Obligatièn ie opengeeteld tot dan koera ran 98 pCt en loopende rente Tan af 1 Angnitna j L tot 19 Januari a k op Oitudag IS JanuaH e h van 10 nar dea Toormiddaga tot deè namiddag 4 nor tan kantore ran de Baeran iaJuiltriam Tui SpaiNO k DIUIB Jrmim F H fc B Poccauj Bni iNaiK Honai k üooii Mlt VvN Daa MiNDBii k Zoikn e Dnmitr O TiaiinB Johi DtrdrmU Om oa Kat k Zoom I Omdt HoNTini k Co ff t OrwMitit l BtrlOftliata Mr TIN VtnuBN Ta k rirra HoiuNnacHi GaaoiBT en Da roanoBin Utaa k Brraiiu SoHODuuH k Da Bas Wio Job F vah BucnTouu k Zoo leailairdl A BLOIVBIBOnl k ZoXBK bg wie Pntptctu tn en InKhrijnngMUtttm rarfarggbaar tgn Ostra Ja De stortingen gescbieden ran af den liMen tot en met den SOti JanMari t k ten kantore der l oete e OaMa tegen a ifka dar originaela Obli AjonuuH 10 Jansaii 1894 S HH beste ADBBS voor een bij L BISSCHOP nuUeUbmmrt TAKDAHTSEIf W J en Lion Blitz NIEUWENDMK by deo Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDKBDAG en VRUDAQ U C0N8ULTBEBEN Markt 154 Gouda Compleeta Tandbaelkundiffe Inricb gO Peraoonlgke bebandeling door UON BUTSi BIERBOTTEIARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt aioh bg Toort daring beleefdelgk aan Toor da LKVIRING der Berete Soort BIBBBS oit de Brouwerg di OaxaooHoa Vauc Van Volienhoven s Extra StMt Toor Bloedarmen MaagljjderB Zwakken m Kraamrroawen als meest Versterkende Diank door B B Doctoren aanberolen wordt door mg steeds belegen afgelererd Vraagt e t p PBUSCOUEANT E VAN WÜHGAAHDEir 8T00MBIERBE0U WEEU DE DRIE EOEFUZERS Kleiweg No 4 Puike IMoord Brabantsche Bieren VoUenhoven s Extra Stout Prima Wijnen Fijne i ikeuren EN BUITENLAIIDSGE GEDISTILI ERD Prgacooranten op saoTn HENRI DUIJNSTEE ♦ i FDIKB OODS SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt N laHlüAP Verkrggkar bf M ir B PEETER8 Jz Als beirija ran eobtkaid ia eaobet en kurk atseda toottien van dan naam der Firau P HOPPE üogiae fin Bois IHAJOLBOOa DItataltMd verkitlcbMr bu P B J T WANKDM J U KIIBT OoathaTen Oeada Snali Taa A BaimiAii k Zoon BINNENLAND GOUDA 15 Janaari 1894 H M de Koniogin Begentei schonk au de Vereeniging ProTidentiac alhier de som TaD 50 galden tot steua der kas ran boreogenoemde Vereeniging Dat dit bedrag met groote dankbaarheid werd ootraagen Iaat zich begrüpoD daar de kae door de vele oitkeeringen aao zieken gepaard met orerlgding groote sommen Tor Wg twrelen deze rereeoing in de ganstder meergegoeden ter dezer ttede aan als zynde eene vereeniging die den werl an in tyden Tan ziekte overlgden en bevBlling der rrouw groote dtensten bewyst Ook voor de werklieden zelre wordt deze vereeniging zeer aanberolen Het aantal leden is ia de laatete weken sterk toegenomen Mej A Klem is door B en W Tan Haastrecht benoemd tot tijdelyk onderwgzeres aan de openbare school De gemeenteraad te Woerden heeft het dagelgksch bestnar met algemeene stemmen opgedragen Üflhaesie te beftaigen aan het aan de Tweede EaWer te richten adres tot invoering Tan den Midden Ka ropeeschen tgd Naar men Temeemt moet B t d W 23 jaar boerenarbeider wonende te Berkenwoode die in de zitting der rechtbank alhier Tan Dinsdag als getuige k décharge gehoord onder Terdenking Tan meineed in verzekerde bewaring werd gesteld aan den rechtercom missaris bekend hebben De burgemeester Tan Utrecht heeft de optoering Tan het ransatie drama De Geheimen Tan de Weesinrichting Meerbosch of de ontmaskerde weesva derc verboden De schoolspaarbank te Linschoten gaf op ultimo December 1893 het naTolgende resultaat oTer t afgeloopen jaar Het totaal der inlagen was gestegen tot f 1709 97 wat bg een jaar geleden wgst op een vermeerdering Tan f385 02 Het aantal aeelnemers waarmede we den nieuwen jaarkring zgn ing aau bedraagt 55 wie we Tan hartei toeroepen Gaat Toort op den goeden weg aiparen is een zegen T or azelren en Toor de maitscbappg c FEVILLÈTOX Op de Boerderij 5 Waoneer hg Walbnrga o rsoht liefhad moest h xqn lief bebbery voor bat wildttroopen opgeven daar voor ware liefde wn offer te groot is Aan den anderen kant lachte hem het rrge oageb ondoa leveo toe Bat moest hij voor altijd vaarwel zeggen en sioh onder het jak der Rfhaokelgkheid voeg n De liefde legepraalde eiedetijk na eee zwaron atr Hg trok Walbarga tol zien en teide Je hebt gelp Walbarga ik fie in dat bet loo niet kan voortdann Als ik on het wildatroopen opgeef blyf je daa bg je woord P Jehao is jl dat ernat F riep het meiqe verhangd HiJB hand en mqn woord er op I Sla toe en de laak U bekioDkea I Aarzelend stak tg fa n haat hand toe Toen sg echter aan zgo ern tige hoading sag dat sga woorden welgemeend waren koa ie uoh niet langer bedwiogen en zeide onder laehea en snikken ik heb wel gedacht dat je het toa iazieo ala hst je maar eens goad onder het oog werd gebracht Qod ig daakil Ood zij dank I God tij daizeedmaaldank Beidm wexdea langsamM hand bedaarder en begooaea na over hun toekomst te spreken H j Torhaalde van i a gelakUge jaoht en markta op Door de dames leden der winter commissie te Woerden igu bg de uitdeeling van erwtensoep op Maandag 8 dezer aan 115 personen 193 en l onderdag 11 dezer 118 personen 198 liter verstrekt In een der laatste zittingen ran de TweedeKamer deed de heer Van Beuningen eeoigemededeolingen omtrent de werking van hetthans vigeerend hoogere telegramtarief dat zegt de tArnb Ct door de cgfers sterkerspreekt dan beschouwingenDe Amh Ct ontleent daaraan het volgende In 1892 was het aantal binnenlandsche t iegram men 65 914 of bgua 3 pet minder dan an 189 en de opbrengst wa f 24 28 lager De gebeete opbrengst der Rgks telegraaf was in 1892 f41 783 lager dan in 1821 daarentegen waren de gezamenlgke kosten f181 60 hooger Het Kijk had dus f 231 464 meer bg te passen Het nadeeUg verschil tosschsn ontvangsten on uitguren steeeg van f 383 291 tot f614 855 De toestand is dus nog erger geworden dan 10 Jaren geleden toen men f 510 270 te kort kwam Het binftenlandsch telegraphisch verkeer is dan ook treurig stationnair gebleven lu 1884 werden door iederen inwoner gemiddeld 472 znlke berichten verzonden in 1892 was hnh getal gestegen tot 474 dm slechts met 2 vermeerderd terwgl in Groot Britinnië in die 8 jaren het gemiddelde per hoofd der bevolking van 787 toi 1632 i vooruitgega n Maar in Engeland heeft m n dan ook den moed gehad in 1884 het tanief met 40 pet te verlagen En de opbrengst Die is met 7 millioen gulden of ook 40 pet gestt en In bet Engelsche sociaal democratische blad Justice € komt een kort verslag van het Groningsche sooiaaldemocrati h congres TOor Tan de hand van den hee G Cornelissen mede redacteur Tan Uecbt Toor Allen waarin deze te kennen geeft dat het doel Tan het aangenomen Toorstel w bg Toorgesteld werd dat de sociaal democratische bond niet aan verkiezingen zon deelnemen wasdekleinburgerlyke socialisten uit de partg te dringen Naar de Maasbode mededeelt kan eerlang te Rotterdam de oprichting voorden te gemoet gezien Tan eene kiesvereenigilig waarvan de leden zullen beataan uit winkeliers walke geen politieke kleur hebben an zich uitsluitend met gemeenteraadsverkiezingen I bezig houden zal dat Tooitaan herten en gemxen veihg voor hesi zouden zgn zelb al liepen ze voor ign deer te grazen Toen bet meitje hem vraagde wat hg met het bert begtnaen wilde en hg haar ten antwoord gaf dat hg het aan Sepp geschonken had ameekta zg Och Joba ga dien man Sooveel mogelijk uit deh weg aid je mo een plezier wilt doen Johan beloofde dat en seide dat hg met zgn vader orer zgne plannen wilde i spreken Die zou verwonderd opkijken en LÏm ook wanneer ze vernamen dat hg een keuze had gedaan Walburga maakte de opoierkibg dat hg nu aln den terugweg moest danken daar de avond vkll on de nevel reeds uit het meer opsteeg Hg vertrok das en Walburga vergezelde hem tot aan het bosch Na verlaat ik je sprak ze Wanneer je woord houdt dan hond ik ook mgn woord en danvieren wij in October de bruiloft Je kunt bg meIA meu soo dikwgia je wilt sla je er niets meeverzuimt Na een bartelgken handdruk liep Walburga naar de hut terug Ker Johan het woud inging Het bg zgn laid jodelen nogmaals weerküaken en had bet genoegen haar afsebeidigroet te booron Het waa reeds volkomen naohl toen h op de plaaU kwam wa r hij het bert gedood MS ilg vond daar het gewei dat Sepp voor hem bad laten lig ni Zoo goed mogel k stall bg bet gewet in een wik dieo hg op den rng droeg nadat hg daar eerdt een bri e a n had vastgemaakt waarop te leiea stond Komt jagen raadt eens wie mg heeft gesohoten I i Tom sloeg hjj 4m wegqaarTegenseiin Toor Het aan de Mulilelburgsche Courant ontleende bericht dat door oegön jeden der Neerbosch 60 ra missie een vernietigend rapport om trsnt deu heer J van t Llndenhont wad opgemaakt is naar de N B Ct verneemt geheel Qjt de lucht gegrepen Aanvangende met het Ie kwartaal dezes jaars zullen de pensioenen ten laste van het Rgkspensioenfonds voor wedqwen en weezen van burgerlgke ambtenaren in stede van den 20n der maand volgende op het kwartaal reeds betaalbaar gesteld worden in de tweede maand ran het kwartaal waarover de betaling loopt Het pensioen oyer het Ie kwartaal 1894 zal derhalve ongeveer den 15n Febrnari aanstaande reeds ontvangen kuanen worden en vervolgens het pensioen over het 2e kwaitaal den 15n Mei over het 3e kwartaal den 15n Aug over bet 4e kwartaal den 15n Not enz Op het adres van den Alg NederlandscheQ Wielryders üond aan dea Min van Fioanciöo waarin verzocht wordt te worden ingelicht of tolpachtors bevoegd zgn te weigeren den tol Toor wielrgders te openen deelt de Kampioen het antwoord van den Minister mede waarin te kennen wordt gegeven dat de tolpachters niet verpUoht zgn den tfHboom als by niet flp slot ia voor wielrgders U openen doch evenmia aan wielrgders mogen beletten dit zelf te doen dat hg de aanstaande op 1 Mei e k ingaande nieuwe verpachting der Kgkatollen aan de pachters op straffe van boete de verplichting zal worden opgelegd om den tolboom als die op slot il of zelf te openen of daartoe den sleutel aan deo wieirgder ter haqd te stellen dat voorts overwogen wordt in hoever de voetgangers doorgang hg de tollen in dier vo ware te verandere n dat een tweewieler door deo afgestegen bergder er aan de hand door geleid kan worden zonder dat de te maken opening gelegenheid geeft tot het paseeereQ van tolplichtige dierun en dat zoo het bestuur ten aafizien van die verandering een denkbeeld kan aangeven d t aan de bezwaren tegemoet komt zonder de gelegenheid tot tolontduiking teopendp da Min dit gftaroe in overweging zal nemeQ De toestanden in Italië worden als olgt geschetst door den Italiaanschen staathuisboadkundige Fareto Id de kleine oiciliaansche gemeenten is het volk genoodzaakt een brood te eten dat verraardigd is uit meel waarin een derde aarde voorkomt In nobtig sloop by Unp de Alrabeek voort en bleef eindel k voor een huis staan waar eeu bortengewei boven de dear prgkte Dat was de woning va Q den houtvester Beboedzsam koek Johan rond Alles bleef stil Bukkend sloop bg den tuin in en bevestigde bet gewei dat hg in deo zak droeg tassoben de takken van eeu keraeboom Ui briefje bleef aan hel gewei Toen bij dlar mee gereed M verwgderde hg zich haastig en verminderde de snelbeid vau zijn loop eorit toen h op een geniimen afstand was gekomen Ug ifsa tevreden over de IsaUte uiting van zgn tvraakzupbl tegen de jagers en met het bowuslzijn daarvan sliep bg weldra onder bet dak van het vaderlgk buts Deo volgenden morgen zag men niet alleen op den Leozerhor maar in geheel Tegernsee verwonderde gezichten Tot groot verdriet van den ouden houtvester en 9 in jagers was in den vroeger morgen door inwoners van Tegernsee opgemerkt welk wonderlgk veraiersel de kereeboom in zgn tuin droeg De esn vertelde het den ander en elke voorbüganger wterp dien dag spottende blikken op de houtve terswoning Niemand kon gisseb wie de dader was want ei woonden vele atroopo s m de omgeving en niet gaarne wilde men door sga vermoeden te uiten ztob aan de wrask van een bannee blootstellen De houtvester was van toorn buiten zioh zelfden zwoer dat h j den vermetelen boef wel zou uitvindeo 6n hem de wviverdieude straf doen ondergaan Hg rad een brief naar de jianselarg waarin hij zich bekhugde over de baldadigheid der wildstroopera die in hun overmoed zelb een koninklgk bMmbte dorfdea hoonm en h voorspaUe dat alle Ud ia de rgke vlakten van Lombardge moet het volk ioh vergenoegen met een polenta van maismeel De armsten kunnen er zelfii geen zout voor koopen iets wat toch voor de bereiding Tan bet létouschelgk voedsel onontbeerlgk i Meo ziet kinderen Il tg in da gelegenheid zgn tot de keuken van meer weigestelden door te dringen zont itelpu en dat met handen vol opeten De Csaar beeft dezer dagen volfrens een correspondent van de Telegraph opnïenw een bewgs gegeven van t jue buitengewone spierkracht Aan een klein station nabg St Petersburg moest hg langer wachten dan hg voornemens geweest was en daar hij lich hong rig gevoelde gebruikte hg wat aan het buffet OndertuHSchen bood het dochtertje van den burgemeester de Czarina een ruiker aan die inderhaast was samengesteld ifit de bloemen Tan broeikassen in de nabgheid t r echter de steel es nog vochtig eu vuil waren waa de Czarina blgkbaar verlegen hare handschoenen te bederTen door de aanTaarding Tan het geschenk De Czaar nam toen hg dit nemerhte een iwaar tinnen bord ran de tafel en door het te draaien als een stuk papier maakte hg een zuiver omhalsel voor de steeltjei Het openbaar ministerie bg de rechtbank te Assen in hooger beroep gekomen tegen het Tonnis rao die rechtbank van 4 dezer waarbg Jacobus Kalma student in de modicgneu te Groningen op grond dat het hem ten laste gelegde wel wHtig maar niet oTertuigend was bewezen is Trggeeproken van de aanklacht ia eene in den avond van 27 November te Assen gphouden openbare vergadering van deu sooiaaldomocratiscben bond alwaar hg als spreker optrad zgne toehoorders te hebben opgeruid tot het vermoorden of dooden van marechaossees door in den loop van zgne redevoering met luider stem te zeggen Komt iemand met een geweer een dollen hond tegen dan schiet hg hem dood zoo moet men ook met de marechaussees doen Het O M had deswege tegen deo student die door mr P J Troetstra advocaat te Utrecht rerdedigd werd eene geTangenissiraf Tan 4 manden gevorderd Eenigen tgd geleden bood eene firma te Amsterdam A n het bestuur van de vereeniging Gratis brood aldaar 1000 brooden aan Het bestuur echter stelde zekere Toorwaarden Toor deze gift En nu schreef de heer Ötieltjes secretaris van het bestnar eenen brief aan de firma waarin hg zegt Ik heb het genoegen u mede tedeelen dat een paar jaar zou zgn intgoroeid ali hem niet eenige jonge en krachtige jagere lot hulp werden gezonden Het gewei met een briefje werd naar Hunobea opge zooden opdat de heeren in de hoofdstad zich met eigene oogen konden orertuigeu aan welke onaange naamheden eea boatvester soms blootstond W rig zoottet en dn R De verwondering op den Lenzerbof was vu gebest anderen aard Hoewel Johan eerst na middernacht was tbuiogekomen stond by tooh bet eerst op en toen ds dienstboden ziob aan het werk wilden begeven ging bg votrraan Niemand had hem ooit zoo vrootnk eo tevens zoo vlQtig aao den arbeid gezien vader Lens en Lizs neenden dat hg het deed om welverdiende verwgten te ontgaan en vreesden dat bet niet lang Kou duren Daarom wilden se eerst afwachten of Joban op den goeden wsg soa bljjven De wne hf k verliep echter na de andere maar Johan blerf zelfde altgd even gverig zoottel op het land als in den stal Brak de Zondi dan tooide hfj zioh met zgn beite kloeren de schoonste bloemen Wanaeer zjjn znsll dan ter iluiks bespiedde glimlachte fa en i boe nleuwigierig la ze toob Uit dien knaap kas niemand wga worden sprsk de oude boer op zekeren morgen Hg ia een geheet ander menscb geworden dat zien wg elk n dog Van zgn vroegere liefhebberij ia niets meer te beapearen Kr is zeker wat van bslang voorga vallen anders begrijp Ik er niets van Dat geloof ik ook zeide Lize maar Johan spreek nergena over en nu wil ik hem ook niets vragen Het U te hopen dat hy ioo bl ft iWorU 9 rvölgé