Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1894

naam en faam bekend staan bewgit bai volgend geval De firma G Kehlenbrink Jr It Cb to Rottordam heeft in den laatoten een goede en goedkoope theeaoort inden handel gebracht onder een syvteem van cootonto bataliog en het geven v4n cadeanx aan lederen afnemer die slenbts een ons thee bestelt Nn deed zekere heer D den Hartog to Dubbeldam eene IwstoUing per portwissel en zond f2 25 met opgave der verlangde boeveelheid thee en van het verlangde cadeau de firma laat kiezen nit eeo aantal opgenoemde voorwerpen De firma zendt bericht van ontvangst en deelt mede dat de thee met da cadeautjts binnen eenige dagen verzonden zal worden en verzendt bet verlangde per Van Gend en Loos Tot hnnne niet geringe verbazing lezen de firmanten eenige tgd nadien in verachiHenda coaranten de volgende WAARSCHUWING Op 18 November 1893 werd door ondef eteekende voor f 2 25 thee beateldbg G Kehlenbrink Jr en Cu Importeurs dei Imperial Mandarin Morebnee en Bonusthee to Kottordam Scbeepmakershaven Cl en Ooatorhout Op 23 November 1893 ontving hg per briefkaart t volgende Uwe postwissel ad f 2 25 is ons in orde geworden De thee zullen wy u binnen eenige dagen zenden iiatuurlgk roet de cadeautjes Hopende dat u met de thee bet gewenschto succes zult hebben teekenen achtoud Uw dw dienaren volgen twee onleesbare handteekeningen Op 12 December 1893 ricbtto hy een scbryven aan deze snelorder uitvoerende firma waarop tot heden geen antwoord werd ontvangen Die zich spiegelt aan een ander spiegeltzich zacht D den Hartog P 8 In t belang van t publiek verzoekt ondergeteekende allen con ran ten redacties bo vensteand stukje over to nemen D de H De firma doet natuurlyk onderzopk en nn blykt haar dat het pakje als onbesto baar berustte by Van Gend en Loos van welke onbeatelbaarheid de firma Kehlenbrink en Co echter geen ken nut bad gekregen Daar de firma reeds had uudervouden welk een scherp wapen het bovenbedoelde courantonberichtje was in banden van sommige conourrenton is door haar een klacht wegens beleediging ingediend tegen gemelden D den Hartog by den officier van justitie to Dordrecht Dit mnikje zal dus waarschgulyk n wel een steurtje hebben Uit Bergen op Zoom wordt geschreven Nog indachtig aan den strengen wintor van 1890 91 welke zoosls bekend is bgna den oesterhandul veraietigde heeft de strenge koude in de vorige week groote spanning en vrees veroorzaakt bg de oester en mosselhandelaars Evenals in 1890 bad de Oostowind ontxaglgke hoeveelheden ga op de lerseker bank gedreven eu evenals toen ging ieder belanghebbende thans met sombere gevoelens de toekomst tegen Thans ia het luogelyk geweest om de oesteren mossel visseher yen te bereiken en den toestand op de meeiite perceeten op te nemen 0 er het algemeen valt do schade zeer mede Alleen de droge perceelen hebben belangrgk geleden daar by de buitengewoon lage ebbe in de vorige week de blootkomende oesters en mosselen grootendeels bevroren zgn terwyi het gs vele oestofa en mosselen beeft w gevoerd De diepe perceelen daarentegen hebbeu weinig schade ondervonden Als de winter nn verder uitblgft dan rekenen de oestoren moaselhandetaara er goed af to komen Naar oaOleiding der voordracht van B en W van HiUernum voor een lid der plaatse lyke achoolcommissie waarop tvee damea zyn eplnat t en wflke voordracht in de jonRste Directe SpoorwegverblDdlog met GUUDA Wioterdiensl 1893 04 AaogevaDgeo 1 October tud vas Greeowlek OOUDA aOTTBKDAM v 11 58 1 06 1 11 l lt t M 1 18 1 KOTTIKDiM 10 10 o IS 11 II I 10 17 10 17 10 84 10 41 10 4 1 88 1 44 l t aÓODA DEN HilO OoihI 7 80 8 401 04 0 87 10 4 30 Hut 8 II 8 18 1 8410 07 11 87 lt 41 ll tl 1 48 1 67 4 ilf 6 15 6 65 6 41 7 48 8 65 10 15 11 15 11 4018 OOI Di OTElOHT Ooad 6 86 6 40 7 65 8 08 8 11 lO l 10 66 11 48 1 88 8 18 4 18 4 47 5 88 8 01 7 45 8 S810 08Oud w 6 60 8 64 11 0 1 87 687 7 6 10 8 Wowdm 5 57 7 018 11 8 40 11 18 1 44 5 04 6 44 17 8 08 10 18 HuDMln 04 7 08 8 48 11 18 8 61 a 5 10 6 50 8 13 10 84 UtlMkl 8 18 7 18 8 88 8 41 10 81 11 45 1 10 8 08 3 60 4 48 5 89 8 IV 8 86 8 88 9 10 10 61 SOUU k i II8T1KD1M eoads O 8 11 10 0 10 65 It ll 8 51 4 47 5 7 46 10 0SAntoldw Wp 7 1 I0 10 66 I oa I U JI 11 10 M 1 18 I II 8 8 60 1 67 1148 d eommiaue met grooie erkenUlQfcheid awe gift ui ontnogsD tt d door u te leadea brooden in grooUe en hoedanigheid gelijk zyn MU die welke wg ia de inrichting op den Singel verbroiken Ben brood doen wg u heden toekomen De finu beeft nur Moleiding ran diteebrijren aan bet beetaar bet rolgende geantwoord In antwoord op dw ubrgTen dd 9 deur diene dat wy in dit bgzondere gerat aan nwe Mechen tullen vuldoou hoe vreemd bet andere ook klinkt om bg eene lobenking eouditifin te tollen wy hadden owe rereeniging toebedacht 1000 kilo ongebuild brood zouali ook de andere tastellingen ran ont ontvangen hebben aangnien echter bet monster one door u toegelonden belangrgk minder in qnaliteit ie noodHskt a one ran onze gewoonte om elecbte prima broodioort n te mnien af te wgkeneu Toor ditmaal eene inférieure qualiteit te leveren die ongeveer 10 pet minder waard ia wy willen echter die uitgewonnen koeten toob voor bet goede dqel afirtaan en zullen u daarom in plaats van 1000 liilo van ons brood 1100 kilo van bet door u ons toegexonden monster doen toekomen Wjl reroorloveu ons echter H k nu van onze ijide M e cenditie te stellen en wel d t onpartijdig arbiiere zoUen benoemd worden om t conetateeteo dat het door ms te leveren brood minstens aan het van u ontvangen monster voldoet Wg vernemen gaarne hoe de part door u in ontvangst gnomen tal worden Is het eoueepVprogram dat dezer dagen in eene vergadering van den dUdicalen Bond behandeld zal worden met zgne 15 punten en 22 amendementen niet te IsngV heeft cDe Amsterdammer hooren vragen Is het niet beter eenige hoofdpunten vut te stellen Doch bat blad antwoordt neen Bet ware licht met een ruim program velen to MJEtfa De radicale partg is eeno partij in voeding en behoeft in de eerste plaats een daidelDk en ook in onderdeelen vastetaaiid program De goede elementen nit de liberale party sollen van zelf zich aansluiten Tussohen de gr Mp Van Houten Ue Beaufort en deradiealeu in kan op den daar geene partg die êene toekomst h seft sich vormen Ds richting xal worden voorgeschreven door het conserva tisme rechid en het radicalisme links het Uberalismo heeft zgu tyd gehad De tAmst hondt dus den partggenooten TOor geen haast te maken hunne b inseten aniver te bonden en lelfvertrouwen te hebben Daartoe is een gedetailleerd program coodig waarnaast nu en dan naar de behoeften van het ogenblik een program van actie kan worden jfiteld OmdM het program beatemd U het volk jC leeren w t het van de radicalen to waohton hééft Ti 3t de cAmst het concept nog eer to beknopt dan te breed Duidelgker b v dnn door vau ajgNBwn kiesrecht en evenredige vertegenwooraiging to spreken voegt men er aan toe mede tot voorbereiding vnn algemeen tomreoht en afscba cQDg der Éersto Kamer Ku van betere rordeeling van het msatsohAppel k inkomen Bpree ct men duidetgker door dat streveie nader to qg icbrgven aU gericht op hert door wettelyke ssgeling onmogelijk maken van dejsclü ömeiyke wanverhouding in de wiustverdeenog iusschen kapitaal arbeid en beheer Bg leerpnobt beboori de aanvalling armen org voor leerlingen wier ouders niet in hunne matorieete beboeiten kunnen voonien Bi volledige scheiding van Kerk en Staat ware het goed nader to bepalen opheffing der theologische faculteiten schrapping der uitgaven v oor kerkelgk onderwgs losmaking van eiken en dus ook van den fiuaucieelen band tuucben de Nederlandioha en Nedertandsob Indische Kerkeu en den Btaat ao I St 8 41 t U t lt 0 1M 1 1M T e 1M Qottda Ibpianokl MlMwwlmk hMlk lottaidtB i 1 10 i l t l t S miainrkttk Said 11 01 u io 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 Uf ll 7 4r8 58 B Kr 7 47 f S J 7 688 01 N d L d 8 01 Vo 8 07 1 18 11 11 De vraag is nu of de radicale purty zich ai weton te handhaven en de vooruitotrerend liberalen tot sioh to trekken dan wet of ü baar verleden Twgetonde eu hare todtomst verspelende zich zat gaan voegen bg de zoo weinig begineelvMtr groep der malcontonte liberalen Om düt laateto to verhoeden en voor hare toekomst dringt de Amst bg de radi cale pMTtg aan op een tot in onderdeeUn klaar en daidetgk pr ram Hen meldt it Vlaardingen Bij eene 70 jarige vronw die in hare woning dood gevonden werd ton gevolge eener beroerte is nielt enstaande zg onderstand genoot van bet Burgerlgk Armbeetnor en verder al bedelende in haar onderhoud voorzag 600 gi vooden in verschillende muotspeciea Na verz eUng heeft genoemd bestaur dit bedrag onder zich genomen De vrouw waa weduwe en heeft eéne dochtor die toogevolge van oneenigbeid niet bg baar inwoonde Het bestoiur van de Groninger Sl ersvereenigiug dat den mitiistor verzocht bod schodi loüttitetling to verleenen bg vernietiging kracbtoni ptautselgke verordening van vleescb afkomstig van tuberculeus parelziek slachtvee heeft ton antw M rd oatvangen dat bg het tot stond brengen van de wettelgke regeling bedoeld in bet eerste lid tan art 152 in verband met art V der additioneele artikelen van de Grondwet op gemeld verzoek zal worden gelet Donderdag zgn eenen man to Krniningen de beide handen tot aan de polsen afgezet De ongelukkige was de Vorige week Donderdagavond door de duihtornis nJisleid in eene bevroren sloot gevallen en vó6r bg er nit gehaald kon worden waren zgue handen bevroren Vrgdag middag gingen de 16 jarige zoooen de 14jarige dochtor van H van der VVeide to Giesendsm met eene prikslee op weg met een pakje voor fannno zustor die aan den Graafstroom dient Niet ver van Wgngoarden vond men eenigen tgd daarna de prikslee met het pakje op bet g staan Het vermoeden dat heiden verdronken wuren heeft zich bevestigd Zaterdagmorgen zgn de Igkeo gevonden en buiswaarto gebracht Men meldt aan De Anistordammer dat de burgemeestor van de gemeente Kuilen wegens verdaietorïng in hechtenis is genomeu De tgdelgke portiers die met 1 Maart a s ontstl en worden zullen op vertangan ao den Miiiittor van Marine bij bestaande vaca tares op s Hyks werven in voor hen postende betrekking in de eerste plsale in aanmerking komen Londensche zwendelaars De Loudeuicbe oorrespondent der Arnh Ct schrgft 10 55 tl 01 U 0 U IO 11 15 U Oi 1 61 T H 7 47 7 45 8 07 8 18 10 08 10 11 4 6 4 U 8 18 8 81 8 81 8 88 10 11 5J0 Grootheden zijit het al is het dan ook in negatieven zin die company promotors eu guinea pigsc die in het Parlement JSugelsch Indië en Yankee land zoo ovarvloedig gekweekt worden Men zon wel een gansch adresboek kunnen vullen met de namen van al die Indische officieren en de kolonels uit Arizona die naar Old ËugelanU komen om zooals zg het noemen to piek up something nice in the City hiermede bedoelend het baantj vau directour of beheerder van de een of andere water en vuur auamlooze vennootschap wat huu een duizendtal gainjes per jaar inbrengt daarmede zij zoolang de zank goed gnat zich gelijk de zwgnen meuten Vandaar de naam guinea pig8 Ue itots spelen natuurljjk een groote rol Zoo hebt ge br den kolonel geen deukbeeldigen kolonel maar een echten een heusoben hoewel hy misschien nooit een enkele compagnie gekommandeerd heeft Hij was een officier van den stof koos tangen tgd geleden een loop baan in het bargerlyk leven doch WQrd kapitoin en majoor na verloop van langeren of knrtpron t jd overpenkonirftïg lu t ngicniont van den disoeC De man weet weinig td nieto van den bandel af maar toch wordt onze kryi man burger directour of behofcder nit hooide van zgn fraaien titol Het ia merkwaardig doch niet minder treorig hoe het Ëngelsclw publiek zich nog steeds door zulke titeU als ma oor kolonel en generaal of dien van eeo doodarmen Duil schen baron welke de protpectuaten van speculatieve ondernemingen sieren by den neus laton nemen Enkele kranton Mie zich steeds in de armen van het spook Beosatie werpen kweeken dit dwaze dwaatt egrip aan door de inhoudsptakkaton van bunnti bladen to bedrukken met dergelgke hoofden als De echtscheidiug van een kolonel Ken majoor tegen de kachel gevallen of Ëen generaal met een jong meisje er vau door alhoewel giten der beeren een greintje belangrijker is dan een straatveger neen nog wel de helft minder De militoire guiue pig die zgn stond wil ophouden is dikwerf een buitenkansje voor oneerlgke presidenten en secretarissen van zweudelon dernemingen De finanrii fcle pers die hier nu ook niet zoo goud eerlgk ia hegint er langzamerhand achter te zitten om de 8bam colonels aan de kaak te stollen Dan hebt ge den guinea pig of wilt ge voor een verandering het gouden zwyn dat in het Parlement tbnis behoort en onder dien dekmantel zijn schurk en stretoni verbergt Meer en meer treden de parlemeutoiregouden zwijnen op den voorgrond De behandeling van het schandaal proces vau despaarkasen bouwonderneming to Postsealeverde het bewya er van Jammer genoeg dat de rechter zóo door de wet aan bandenwordt gelegd dat hg de jury op deugdelykeen vaste gronden moet overtnlgen dat hetde opzettelgke bedoeling was van den directour of den secreteris om te zwendelen ente bedriegen Tegen den tgd dat dit allesbewezen is heeft de guinea pig reeds zulkeen goed gebruik van het geld en zgoe beenen gemaakt dat bg gelyk Jabez Ualfonr bet éene hnlfrond vaarwel gezegd heeft omhet andere tot zgn vaste woonplaats uit tekiezen Ën dergetyke lieden zgn de makers van s lands wetten Het maken van eene positie het geraken in den kring der oanzienlgken de baast en de gejaagdheid om geld te maken en de antisocialistische eerzucht om een gedeelte van der oogst der wereld binnen te halen zouder er veel voor te doen ziehier de motieven welke de guinea pig van laatetgenoemde orde er toe leiden Om deze doeleinden te bereiken z n de letters M P Ud van bet Parlement achtor den naam een uiet te miskennen hulpbron Gewone menschen worden zoodra zg aan de groene Ufel piaato nemen door hnnne medeschepselen als wonderetf beschouwd van puike puike qualiteit die nu eenmaal onfeilbaar zgn Van de ü45 leden van betLogerbais zijn er genoeg welke door geen ander motief geleid worden dan bet verlangen om te profiteeren van de kansen welke een parlumentaire loopbaan huu aanbiedt om in Society toegelaten te worden en de noodige hotiveelheid geld te maken Wie precies wil weton hoeveel leden van het Lagerhuis zich tegen een wets ontwerp waarby een grooto verantwoordelykbeid op beheerders zal rosten zullen verzetten zou dit op geen gemakkelijker wgze knnnen doen dan door de lange lyst der guinea pigs in de Commons op to tollen Onwillekeorig moet men hierbg terugdenken aan den vluchteling Jabez Balfour een schelm die over duizenden onschuldigen nood en wanhoop gebracht heeft Nog zit h J in de Argentynsche Uepubliek en zyne uitlevering ziil wel tot de vrome wenschen behooren Dat flesschentrekkers den vrinkelstand in t byzouder en den handel iu t algemeen nog al eens schade berokkenen gebeurt di lyks doch dat sommii e heetgebakerde particulieren door onhandig optreden eveneens groote schade kunnen torthjfu on nan firma s die te goedpr 7 10 40 47 1 64 10 1 10 10 4 60 447 5 04 6 11 6 10 11 08 11 18 6 58 8 08 8 10 8 17 8 18 4 10 ll Ot 1IJ8 11 4 0 O n D A 11 50 11 10 T IO 7 6 85 4 46 4 66 6 01 S OI 6 16 8 10 1 45 1 66 I OI t OI 1 16 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 1 80 8 50 8 48 11 08 11 40 I 3 10 4 08 4 40 6 16 5 65 7 87 8 80 lO DSNHjtl OVUA Hige 6 48 7 JO7 43 88 9 4810 1411 3811 16 1 88 U 1 46 3 43 4 16 4 41 6 81 7 8 08 8 10 80 4 48 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 7 06 7 11 7 80 7 98 7 31 9 M 10 38 Tooib 6 64 N dL d6 6 Z Z gi 08 B1 KX 6 14 Z r ll e l9 6 09 8 09 iM 10 07 10J14 04 1010 13 9 1 1 41 9 38 10 40 U I8 Onada 80 7 608 13 9 68 10 18 10 68 11 0819 46 8 10 8 4 8 16 4 13 4 48 5 80 6 61 7 4 8 36 10 08 O T ï C H T fi O O D Ulnokl 8 83 7 60 68 11 84 19 03 18 608 10 3 614 48 8 88 7 46 tlumelen 8 47 8 08 10 0 4 10 4 18 n 4 10 4 85 11 7 88 7 40 8 11 AnutcrdamCa 7 66 8 40 11 10 11 17 1 40 AutorduiWp 6 10 l 0 I6 11 11 11 4 8 68 OMidt IJ 11 10 44 1I U 11 1 01 10 0 IIM lUsduilUag werd tuugehoudan il Vrgdlg TOnd door de afdeoling Hilterjum ï d het Nrferl nd eh Onderwijzengenootschip een boitengewone rgwiering gehouden tot welker bijwoniag de leden nu den Kud en nn de Scbool cominuaie fcren uitgenoodigd A u deie nitnoodiging Vu door Tier Hudaleden de heeren P Mloor Vlttnderen Wortenhof NieaoenhugMn benefena door de heeren prol dr Van Reei en Schultze ali leden der achooleomniiine gevolg gegeven W f eBa liekta T n den inleider trad ala soodanig op de heer J Teane Spreker a rede was te oordeelen naar bet teralag der bkden haofdzakeiyk gawgd aan eene niteenzettiag van de samenstelUng èa de taak der achoolcommiasie maar voor ign af kenrend oordeel OTor de opneming nn rroowen in de achoolcommisaie achgnt geen ander aignment te zgn aangeroerd dan dat apr niet geëmancipeerd genoeg wa om Voor lich een dame ala Boperiear te wenschen c Hieruit bipt nu wel dat ipreker lich t66 boog acht dat geen vrouw ter wereld waard i boven hem te worden geiteld en dat hem het leven dua vrü ondragelyk moet lijn in oen land dat dojr en vronw wordt geregeerd als regentes in afwachting dat een andere vrouw als koningin u optreden maar overigens bewjjst dit natuurlgk absoluut niets Uovendien vergat spreker dat er niet alleen ouderwgzers maar ook onderwgzereaaen beatAsu die bet miaeobien even onaangenaam vinden altgdeen beer als superieur te hebben en die waarschgnlük wel eens gaarne hareu nood souden willen klagen aan een vronw vooral waar de vrouw vrat opleiding en besoldiging bg het onderwijs betreft nog maar al te vaak bg den man wordt achtergesteld Verder schgut spreker maar al te zeer hebben Toorbggeiieu dat de schoolcommissie er niet ia alleen voor het onderwgzeiid personeel maar bovenal voor het onderwgs En nu mag men overigens over de taak der vrouw in Staat en msatachappg denken zooala men wil onbetwistbaar ie het dat de opvoeding van het jongere gealacht tot hare roeping behoort Feitelgk wordt in de meeste geainnen de opvoeding aan haar overgelaten en draagt zg daarvan de laaten met een liefde en een toewgding waaraan vele mannen een voorbeeld zouden knnnen nemen Gaat het nu aan waar zij in het gezin zooveel gver en geschiktheid betoont baar van de school uit te sluiten 1 Dit achten wg zeer onverstandig daar het de opvoedende kracht die in de natie schuilt tot op de helft vermindert terwgl het bovendien xeer onbillgk is den invloed der vrouw te aren waar bet toch ook hare kinderen zijn die op de scholen worden opgevoed Wanrigk de resultaten van ons onderwgs waarvan de leiding tot dusver alleen bij de mannen be zgn nu juist niet zóó schitterend dat v daarbg de hulp der vrouw opzettelgk zouden moeten afslaan als een gevaarlgk element In hoever sprekers rede invloed op de te namen Baadabeslissiog zal uitoePfnen kunnen wg natuurlgk uiet beslissen maur toch hebben wg een te goed denkbeeld van de Hilversumaobe Raadsleden om dien invloed hoog aan te ataan De onderwgzers zelven zgn zeker wel ia de laatste plaats geroepen om uit te maken wié met bet toezicht over hen zal worden bflUuit hoewel het evenzeer van zelf spreekt dat op adviezen en wenschen hunnerzgds belloort te worden achtgeslagen mits die getuigen van billgkheid eu zaakkennis Dit uu i in casu het geval niet daar de adviseur die hier optrad blgk gaf zgn onderwerp volstrekt niet meester te zgn toen bg durfde beweren dat van fUues in het toezicht elders nergens prake islc Het streven om de vrouw in achoolzakeo te kennen doet zich juist overal elders telkens krachtiger gelden In Kngeland zgn de vrouwen dan ook reeds sedert bgna 25 jaar benoembaar iu de school boards zelfstandige lichamen belast met bet beheer van at wat het onderwgs betreft en op t oogenblik wordt in Londen het lidmaataehap daarvan waardigtgk bekleed door de dames Eve Homan en Vrank In Frankryk bestnat sedert 1886 een Conseil da riustmctiuu primaire waarin ook vrouwen moeien gekozen worden eu van den Conseil supérieur de rinstruction publiqne geregeld volgens de wet van 1880 mogen ook vrouwen deel uitmaken Mevr Pauline Kergomard heeft daarin reeds jarenlang uitstekende dien ten beweten Evenzoo ia het gesteld in Zweden en f oorwtgen waar de vrouw verkieebaar is voor de acholrad en de skolestjre Zelfs in Finland en IJsUnd wordt de vrouw niet buitengesloten Bgna alle staten van de Amerikaanschen bond geren de vrouw stem in onderwijszaken eu lelfa Victoria Nieuw Znid Wales en ZuidAnstrali zgn ons in deze r ed ten goede Toorgegian Iemand die trots al deze feiten de benoe ming van vrouwen in bet schooltoezicht vooriCelt als een nieuwigheid waarvan nergens dewederga is te vinden deed werkelgk beterover de dingen te zwggen want averechtBche voorlichting ontvangt het publiek tegenwoordig meer dan genoeg Amst Het weekblad Nederland de vraag nagaande Worden door de boterwet de knoeiergen tegengegaan of bevordenl meent dat op goede gronden kan verdedigd worden de stelling Het gebruik van margarine of ander surrogaat door hen die meenen boter te gebruiken is sedert de boterwet toegenomen Dat moge pusdoiaal klinken t is meer gebeurd dat voor een paradox werd aangezien wat beter lot verdiende Sedert de boterwet er is denkan vele burgera en vooral burgeressèn de overheid waakt en als zg waakt kunnen wij gerust zgn dat wat als boter verkocht en gelev rd wordt ook echte iniveiiB natuurboter i Zg denken dat niet zoo zeer omdat het vertrouwen in de politie over algemeen zoo bijzonder groot ia het t gen deel is het geval maar omdat ze bg de invoering der wet een indruk kregen alsof de knoeiers erg bevreesd waren geworden en den moed tot knoeierg hadden verloren Vooral ie de z g potjeaboeren scheen de schrik gevaren te zgn In elk geval de menschen denken de oveeheid zorgt eu dan behoeven wg het niet te doen Doch de li noeiers hebben ondervonden dat de overheid nagenoeg niets doet en dat dus over bet algemeen niemand iets doet noch overheid noch huisvrouw Daarom groeit en en bloeit de knoeierg daarom tiert zg weleg weliger dan ooit Wees er zeker van dat er heel wst margarine ot ander surrugant onder dén naam boter gegeten wordt In de Tweede Kamer is over de zaak gesproken De heer Huber hteft den minister van justitie levende in den zoeten waanl dat dat aan de boterwet goed bgzoodergoel zelfs de hand wordt gehouden uit den droom geholpen Beterschap is beloofd Of er beterscliap zal komen mag desalniettemin betwgfeld worden Immers de minister gaat nit vau de stelling dal do politie niets heeft te doen leu ware er eene bgzonder aanleiding is m a w ala er reden ia om te gelooveo of er eeoe zekere verdenking bestaat dat er fraude wordt gepleegd Die verdenking dat geloof nu heeft de politie in den regel niet als niemand hare aandiicht bgzonder vestigt op dezen of genen m a w iets komt verklikken De particulieren vertrouwen op de waakzaamheid der politie De politie vertrouwt op de waakzaamheid der particulieren En de knoeeers veatroawen er op dat dat dé een vertrouwt op den ander en knoeien er naar hartelust op los De politie wacht verklikkers af En de particulieren al hebben zg sterk vermoeden speten liever de rol van verklikker niet £ n zg meenen daartoe ook niet geroepen te ju omdat de politie verplicht is zelve te wakeu zelve te onderzoeken Daar is zg voor Het toezicht is zoo erg moeilgk zoo klaagt telkens de minister van justitie Toch behoeft men nog geen uitgeilapen detictive te zgn om de grove meest ergerlijke knoeiergen te ontdekken Hot is toch vrg gemakkelgk om uu en dan in dezen en genen winkel een onsje boter to laten vragen door een vertrouwd persoon geen veldwachter Iu nagenoeg elke stad is gelegenheid om met votfloeuden grond van zekerheid te weteu te komen of liet medegebrachte margariue is dan wel in beduidende boaveelheid knoeierg betat Zoo komt de politie gemakkelgk op het spoor van dengenen bg wie sen ernstig onderzoek onder de noodige wiiarborgen ter verkrijging oeuer veroordeeling in te stellen is Ta Zutphen is volgens de belofte van den Burgemeester san de werkloozen aldaar thans werk verachoft Het bestaat uit grondwerk op de geraeenteweiden De Uarschi Het werk wordt in aangenomen arbeid verricht en daar ieder natuurlijk gaarne een perceel wilde hebben zijn vooral de eerste geboden sommen zeer laag geweest Daardoor zal voor sommigen het daggeld nog geen 25 cents bedragen Omstreeks 1860 of iets later vond wijlen do geneesheer P Nugens te Ooster Blokker eene machinerie uit om de deuren eener sluis alleen door het omringende water zelf te laten epenen en sluiten tSobgnt rag toe dat do Heer Kooij nit Huizen zijn jacht op soortgelgke wg e in beweging brengt door ook zgue machinerie zóó op het omringende water te doen werken dat dit water zelf z jn jacht voortstowi en de machinerie aan den gang houdt Or John Murray een erkende autoriteit op het gebied van ontdekkinsreizen naar de Noord en Zuidpool heeft aan een vertegenwoordiger van Rgnter s agentschap zjjn oordeel over de laatste tgdin n betreffende Dr Nanaen s Noordpoolreis medegedeeld als volgt Naar alle waarschgnlijkbeid zullen wg nu gedurende een langen tgd niets meer van Dr Nansen hooren De laatste berichten omtrent hem schijnen duidelgk te bewijzen dat hg in het begin van Augustus er in staagde door de Karazee te komen Omstreeks den tyd toen hg in de zee van Nordenskiold aankwam waren de medegenomen honden voor hem naar alle waarlchgnljkheid aan boord van zgn klnn vaartuig een ondragelgke laat geworden en was hy vermoedelijk ook tot de overtuiging gekomen dat zg heuf weinig of niet van nut tonden zgn behalve in het onwaarachgnlgke geval dat hjj in de richting der Noordpool eene groote uitgestrektheid land mocht aantreffen Indien wg aannemen dat de expeditie zich thans goed en wel op de hoogte van kaap Chelyuskin bevindt is er geene reden om te denken dat zg zuidwaarts nanr Olenek zouden gaan Nausen had niet het voornemen om in oostelijke riehting tot by de Nieuw Sibt rische eilanden te gaan ingeval hg reeds noordoostelgk van kaap Chelyuskin eene gelegenheid mocht vinden om door het gs te dringen en alle berichten stemmen daarin overeen dat in het afgeloopen jaarge tgde juist iu die richting open vrater was De kans is nu dat hg ergens in bet gs vastzit lusschen 120 en 130 graden oosterlengte en 78 h 80 graden breedte Mocht dit zoo zgn dan is hij in de meest gunstige positie om iu den aanstaanden zomer zijn tocht zeer ver te kunnen voortzetten Oedurende den winter is niet te verwachten dat hg veel zal vorderen maar in de lente en zomermaanden denkt men dat de druk op de oppervlakte der gsveldeu kunnen samenwerken om het gs tegenover de Lenamondi ig over do Pool naar do Noorweegsche zee te drgven tussohen Spitsbergen en Groenland Indien de Fram werkelgk dwars door het Poolbokken gevoerd wordt zonder tusacheu de gsschotsen verbrijzeld te zgn geworden zal men moeten erkennen dat zg al bgzonder gelukkig is geweest Maor ook al wordt de sFrara verbi zeld dan is daarom de txpeditie van Nansen nog niet verongelukt Naar alle waarscbgnlgkheid zal hg in staat zgn de booten te redden ajju voorraad en leeftocht op de gsvelden over te brengen en daar geschikte verbljiven op te bouwen Moeht hg levensmidddelsn tekort koman dan zal hg altgd nog gelegenheid hebben om van onder het ijs voedsel iu overvloed te laten opviaschen in den vorm van zeer kleiue schaaldieren met behulp van netten die men door gaten in het gs zakkenlaat Toen ik eeua tusstheu Groenland en Spitsbergen was ingevroren verschafte ik mg op die wgze deze diertjes in ontelbare menigte en het volk kookte een heerlijke soep daarvan Ik heb het reisgezelschap vnn Nansen voor dit doel een groot aantal zgden netten ten geschenke gegeven Het kan zgn dut Nansen er vgf jaren of langer over doet met dwars door bet Poolbekkeu te reizen misschien slaagt hij lelta niet maar ik zal zeer teleurgesteld zgn indien men niet in den zomer van 1895 verueemt dat hg ten noorden van Spitsbergen gezien is Baiteniandscb Overzicht Ook de Frausche Senaiit heeft zyn voorzitter herkoïen Challeuiel Lacour haalde 132 van de 102 sfcoumen Even scbraalties als de opkomst der leden vau den DniUchen Rijksdag was zelfs toen de tabaksbetastiuff san de orde kwam zoo slecht komen ook de Frausche afgevaardigden ter vergadering Meu zag boe de verkiezing van een voorzitter zelfs een dag moest uitgesteld worden Het gebeurt tronwens herhaaldelyk dat de Kamer door onrottalligheid gnen besluiten kan nemen £ r worden nu maatregelen bervamd egen het absentisme vnn de leden Men wit o n het Reglement wyzigen en den afgevaardigde die zonder wettige reden weg l Jyft straffen met intrekking van ryn geldelyke vergoeding of door aanplakking van zyn naam t Is echter nog niet zelÉer dat deze bepaling er door kdWt maar iets zal er wel gedaan worden om het spybeten der beeren tegen te gaan Het Engelsche Lagerhuis herffc nn eindelyk een flinke vacantie gekregen van een maand lang Tot den llen der volgende maand is Parlement nameljjk op reces gegaan nsdut de wet op de parochiale raden by derde loxtng was aangenomen Na gedanep arbeid is hot ruateu zoet Misschien zulten de heeren het nu wel afgeleerd zyn om door hun obstructioniitisi b verzet dan gang vnn de parlementaire machine te belemmeren Zy zelven hebhen el den hinder van ondervonden Dat wellicht opnieuw eene werkstaking in de Ëngelsche myndistricten zal uitbreken wofdt waarschynlyk door het bericht dat de leiders van den mijnwerkerabond voornemens zyn een verhooging der loonen te vragen 0e voorzitter van den bond de heer Pickard zie den toestand vry donker iu In eene vergadering zeide hij dat de myneigenasrs voortgaan met spoorweg en gasmaatschappyen onvoordeelige contracten te sluiten en dat jindien de spoorwegmaatschappyen de les iu 1893 niet begrepen hadden en voortgingen met in 1894 de prijzen te drukken zü zeker op eene herbaling dier les konden rekenen Uit Italië geen byzouder nieuws en het is moeilyk over den toestand een oordeel te vellen Toch schyut er geen reden voor overdrijving en op Sicilië stiller te worden De priester UrfO is gevangen naar Palermo getransporteerd Het schijnt dat hij met den afgevaardigde Felice Oiuffrida plannen voor den opstand had beraamd Tto Midrid is een manifest van den bekta den Bnic Zorilla gepnbliceerd voorspellend dtt in Spanje binnenkort de Repobliek lal ingevoerd irorden en waarby den partygenooten aangeraden wordt zich op alles voorbereid ta houden De Repubtikemmha leider belooft ta zulleD zorgdragen voor een reeling der financiën voor den bloei van handel nyverheid en landbouw voor betere toestanden onder den werkenden stand voor de uitbreiding dervryheid voor een betere organisatie van lieren vloot en voor de bescherming van de belangen der Kerk Over anarchisme zegt het manifest het volgende Tegen de anarchisten snllen wy oorloj voeren op leven en dood e Zy verklaren zelf de vyanden van de maatschappy te tyn en de maatschappy moet hen daarom uitroeien Ik ben er van overtuigd dal onze idealen steunen op graonde begrippen Wy kunnen de vreeduune propaganda van alle utopieën toelaten maar wy zullen misdadige handelingen gestrengelyk tegengaan Iu Bohen en nemen do zaken een ernstigen keer Hei prooes tegen de geheime veraeniging Omladinn c dat in de volgende week te Prug b int schynt ter elfder ure nog hervormd te worden in een proces tegen de jongCzechiache party Het is alsof de overheid in deu moord op den twyfelachtigen Mrva dan moed heeft geput om een goeden slag te slaan tegen de onrustige jong Czechen Zooals men weet werdg ort daarop de seoretaris der Prager jong GzeoK olub dr Cziczek gearresteerd Tegelykertyd deed het verhaal de ronde dat hy den beiden moordenaars van Mrva na volbracht werk hoewel huu zyn berispingen niet sparend niettemin op hun verzoek een aalmoes van 12 flor had g ven Door ofBcieuse bUden werd na dien onophoudelijk gewezen op den samenhang die bestaan heeft lusschen de strafbare daden derxOmladinatendejongCzechische party Kindelyk nog volgcle de oogenschynlyk ook officieuse mededeeling dat bet boven allen twyfel verheven was dal de jong Czechiache afgevaardi en betrekkingen hadden onderhouden met de Oniladinac en vertrouwelyke zittingen dier vereeniging badden bygewoond evenwel zonder de Igenlyke doeleinden van dien geheimen bond te kennen Naar aanleiding vau dit alles schrüft men nu uit Praag aan de Frankf Zt dat deu officieuse opvattiug der dingen geheel in tegenspraak schyut te staan met die wslke jongCzechische leiders dr Herold en dr Engel Tan den stsnd van zaken bobben gegeven Deze tegenspraak bestaat tot dusver misschien alleen in sobyn De draden die tot heden kisachen de Omtadinac en de jong Gzechenpart moeten zyn ontdekt reiken niet tot aan de leiders dier party en het is best mogelyk dat dezoj die by monde van dr Herold en dr £ ngel hebben gesproken inderdaad onbewust zyn van hetgeen eenig ondergeschikte partygenooten deden Ook wellicht zyn de liataten van hun kant niet ingewyd gewent in de geheime en strafbare bedoelingen der Omladina wat men zon mogen beelniten nit bovengenoemde zinsnede zonder de eïgenlyke doeleinden van den geheimen bond te kennen c Ju dat geval oordeelt de correspondent zou de tegenwoordige politieke beteekenis van het proces overdreven worden door die dagbladen die zich onmiddeltyk na de inhecbteoianeming van dr Gziczek haastten de geheele jongCzecbische party met de Omladinac te vereenzelvigen en de jong Czechische leiders als helers medeplichtigen en beschermers dar fOmladinac voor te stellen Met groote spanning wordt tengevolge van dit alles het proces in den loop der week te Praag te behandelen tegemoet gezien Utt New York wordt bericht dat de Amerikaansche zaakgelastigde te Honolala aani9hryving beeft ontvangen om vooreerst niets te doen totdat het Congres zyn afkenring heeft te kennen g ven over de handelingen van het voorloopig bestuur op Hawaï Arbeids Beurs Op de gisteren gehouden zitting der ArbeidsBeurs vanwege den Ned R K Volksbond afd Qonda heb en zich aangemeld 5 werke loozen zynde 1 Hekelaw 2 Losse Werklieden J Frabrteksarbeider en 1 Hchilder zoodat op dit oogenblik de lyst staat als volgt Arbeiders 2 Bakker Brouwer Bleekersknecht Behanger Fabriekaweikman Orobimid Grondwerker Oepasporleartlen Hekelan Kuiper Lopse Werklieden l idselbreier Metselaars 2 Oaaerlieden iQenbakker PÜpmaker Pakhnisknecht Beiziger SohUden X