Goudsche Courant, dinsdag 16 januari 1894

32ste Jaargang Woensdag 1 7 Januari 1894 INo 6353 fiOVMlE GOHMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Jitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afiionderl jke Nommers VIJF CENTEN in be ilag neemt en op welker groot artistiek belang hier reeds Troager bg voorbaat ii gewezen Dat er ia ons kleine Iqnd gehuchten en bunrten bestaan die iFrankrgk Engeland en cPoleu heeten is wellicht menigeen bekend l at er zelfs een buurt is in de Provincie Groningen die Oost Indië heet is misschien van minder bekendheid Maar dat eengeheel werelddeel namelgk Amerika deel uitmaakt van ons vaderland zal niet weinigen verwonderen De bekendheid van deze in de gemeente Horst Limburg gelden plaats zal poadig meer algemeenlzgn Volgens eene aanÉMdïging van deStaatsflpoorwegmaatschappg wordt aldaar een spoorwegstation opgericht Een der grootste sommen misschien wel de grootste som welke ooit een dokter voor een visite ontving ia indertgd ontvangen door den onlangs overleden Engelsoheu geneesheer Bir Andrew Clark Hg moet eens voor een bezoek aan een patiënt te Cannes 6000 pSt if 0 m betaald gekregen hebben De beroem de ƒ dokter was anders niet inhalig tegenover zgiie patiënten Men heeft wel eens verwonderd gevraagd door wie hg eigeulgk betaald werd omdat er zooveel zieken waren cUa M TOD niet hielpv ii Een te Chicago ingevoerd stelsel maakt de lantaarnopstekers overbodig De gailantaarus worden uit de fabriek ontstoken en gebluscht Onder de lamp in iedere lantaarn is een kleine gazometer niet grooler dan een vingerboed geplaatst waarboven een rectoi magneetisaan gebracht die met een kleine batterg in den Toet Tan de lantaarn verbonden is Opent men on de hoofdkraan in de fabriek en verhoogt men deh druk op den hoofd gazometer een weinig dan rjjst de kleine gazometer in iedere lantaarn ieto Hierdoor wordt de stroom gesloten de electromagneet opent de kraan terwgl tegelgkertgd een vonk overspringt die het gas ontsteekt Door den druk in den hoofd gacometer te verminderen gaan alle lantaarns uit Te Dokkum zaten op den laatsten marktdag eenige personen in eene herberg om de kachel toen een hunner een brietje ontdekte op den grond hetwelk oogenschgnlijk een muotbiljet was van 50 gld düh waarvan het rondzittend gezelschap eenstemmig very Mde dat het Talech moest zgn Daarop vrera het in de kachel geworpen Eenige oogenbhkken sohen zgn doobier ea den jongon riascher op rekening dar dankbaarheid van Lizc jegens den redder van haar leven Ook werden eijn gedachten te zee ingenomen door Johan eu de bofatede om op deze verhouding reel acht te alaan Voor Lize kaojk aligd eon geeohikten man rtndon zeidehg bg zekers gelegenheid Wiuneer ze zelf nog geen keus gedaan heeft Zoo vaak het meisje naar Gemünd kwam bezocht ze Frana en diens m er terwgl Frans des winters als hg weinig te don bad men gen avond op den l Dserbof kwam doorbnngen Op zekeren Zondagavond vergecelde Frani het meisje volgens gewoonte een eind weegs naar haar woning en viel huu gesprek op de toekomst en hunne verwachtingen Frans zeide zaobt Ik wn maar bang dat je rader neen zal zeggen als ik de stoute soboenen aantrek en je ten bowelijk vraag Zegt bg ja dan souden we spoedig kunnen trouwen want bet paspoort krijg ik tegen den herfst Ik zal wel zorgen dat vader ja zegt vertekerde Lize H zal me niet ongelukkig willen maken Van mgn moeders erfdeel kunnen we een hofstede koopen en dan ia attes in orde Ik vreea dat bet niet zoo pmakkelijk zalgaan ala je denkt Maar als ik jou aiet kankrijgen bl f ik mgn leven lang ongetrouwd Weet je wat Frans ik zat er vandaag oogmet mgn vader orer spreken eu Boi n sol je wetvan zgn beriuit boorqn Ik hoop dal bet goed uitvalt zei Frans terwgl hü bleef taan daai za ia de nabijheid van dea Liusraof gskoani waren BckoMinalwr 1 Stokm 1 ToÏDier 1 TimmermM 1 Winlul ofKu toorlm elit 1 Zund r bariwp 1 boTAodieD melddcD cicb nog um een Werk g irer di tontond eeo TimDimuD kon g ruiken Timin0rU d0a zonder werk knirneo cieh nog unmeldeD bg een der Beetoardera of bij den Heer B W tu de Pevoordt lugeiien de aenige timaicrnun die op de Igit Toorkomt geplulet u Het Beetnar Ned R K Vulkeb Afd Ooade WiMm en met umi gevoerde A van OS A E 73 73 Beurs van Amslerdam ia JANUABI IVor kn 10 elotkoen J 10 io V W isv 18 108 8t 618 loiv 88 1011 817 110 ♦ 101 1011 I87 A 100 88 81 168 118 104 481 18 f 1401 68 H81 108V 110 78 8V 101 188 184 18 108 io r 1081 i V 18 i8 108 881 NunuMi Cert Ked W 8 8i dito dito dito 8 dito dilo dito S i HaMU Obl Ooudl 188188 4 iTAUa InMbriJ iDg 1868 81 8 Ooemi Obl il pepior 1868 8 dito in lilrer 1868 8 FomSiL ObU met tiokel 8 dito dito 8 Snu Ubl Oom 8e Serie t dito Qeeou 1880 4 dil m Bolbf ie8 4 dito by Hope 18811 80 4 dito in eoud leea 1888 6 dito dito dito 1884 8 Stkun Perpet loliuld 1881 4 tvntu Oepr Oonr Imo 1890 4 Oee leeiiogHrieU Oeo leeeinK lerie 0 ZciDAn Sip lbo obl 1888 8 Uuiso Obl Buit Bob 1890 6 VUBIIIU Obl 4 ODiMp 1861 ♦ Awmoui ObUgaliae 1881 81 BoTmOAV Bt l leea 1888 SV NiD N Afr UudeliT und Areodeb Teb lid Certianien Dwl lbetuheppii dito Amh Hrpotheekb pandbr 4 Calt Hi dir Vontaiil aand Or Hjrpolfaealb paudbr 4 Nedarlandicbe bank aaod Nad llaDdelmaatub dito N W k Pao lijp b pandbr I Botl Hjrpotbnkli pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OoBTm Ooat Hong bank aand KvaL Hypotbeekbank paudb 4 Akuilii Kquit liypoth pandb t 49 140 Mazw v O Pr Uoo Dort 6 NlD Holl IJ 8po ir r MiJ aand Mij tol Kipl 1 81 8p aand Ked Ind npoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pB aand 6 dito dilo dito 1891 dilo lTJail 8poorwl 1887 8 A Bobl 8 Zeid lul 8p oiU A il obl 8 PaLlM Waruihau Waanan aand 4 SUIL Or Bum 8pir Hy aand 6 Belliaobe dito aand ♦ ïaKo a dito aand 8 laraoB üombr dito aand 8 Kunic Oh AroW Sp kap aaDd 6 liOKiwo Bewut 3p Mi oblig 8 Orel Vitabak dilo oblii 6 ZnldWeat dito aand 6 dilo dilo oblig 4 108 100 101 100 116 L mv 181 108 loiv AmEllt Oent Pao 8p V obl 6 Ohio k North W pr O t aand dito dilo Win 8t Peter obl 7 Baorar k Rio Ur Spm oert r a lllinoij Jeniral obl in goud i Louiar k NaakrillaCert r aand Mexico N Spw My lehjp o 6 Hiai Kanaaa r 4 pot prof aam N YorkOoUrioii West aand dito Penua übio oblig Oregon Calif Ie bvp in goud 6 B Paul Minn k Idanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dilo dito liino Col Ie bjrp O i OiKiDa Cau South Uort r aand Tik C Rall k Kar la b d e O Auitard Omnlbua Mi aand Kotterd Tramweg Maali aand NlD Btad Amiterdam aand 8 Stad Holterdam aand 8 BlUM Btad Antwerpenl687 iV Slad Bruaaal 1886 l i HoHa Theiaa Rcgullr Oeaallich 4 OoaTfKlt BtaaUleaning 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 S BrUMI Stad Madnd 8 1888 Nu Ver Bol Hyp Bpebl oert 6 APVfiRTENTnBN De Beer n Merronw DK JONG ton BIEL beinigeo bannen duk foor de bewgun nn beltqgitfllipg bg de geboorte ren bunnen Zoon onderranden AbVERTENTlEN MtlleiNnn n en Buitenlandaehe Counintmt itorden dtdeiyk opgeionden door bet AdTattulieBurus ru A BEINKMAN en ZOO tl 0 i k Omen duk Mn nllen di ou hnaae deelneming betuigden u bet oTarlgdeo ran oou gelieide Moeder en Behnwdmoeder vi rf p c1 JONG A Dt JONO SOOHHOIK ütrteht I N J Dl JONG J Dl JONO 1 K Dl JONG A C Dl JONG Ooui Icitn G J Dl JONG J Dl JUNG MaHIKAUUI Oovd 16 Juuui KMM EEN FATSOENLIJKE Dienstbode P G biedt licb un tegen helf FBBBUAKI of HAART in een klein geiin Adree uo bet Bureau deier Counnt Te Koop uugeboden te Rotttrdam een Broodbakker met Straatnering voof Bpotptiiê Fnnco brieren ouder lett F bg de khudeliren Gebr POOT Oppert 2636 RoOkrdam Cegoac fin Bois I l CO de Uier Sa OOOIAC n BOla na da aoMU Atun m daar hal lakMl laad om Earagoada ao dMileh d nasUa Iwaaad ordl nkrard la muMda bwnaada llHMhaa raa A Ular InbuDd TQonlea Taa hatattcal vanDi P r iruiBAIiZLBOai Ullalaltaad ▼ rkitJebaar kU P H J V WANKDM J MELKERT Ooatbiren rn Wed P B 14 Qtmda PEANS STOOMYEEVEEU CbeiulsoheMi witsersohe WasscberIJ Gebrereteerd dkor Z M den Koning det Belgen H Oppenheimer Kotterdam Speciiliteit Toor het atoouen en rerren tu lie Heereu en Oimeakleediugatgkken ook ille eoorten Meubelen Ledikiutgordgnen Titelkleeden Trgpen met nieuwe patronen gsperat Kwuten Garnituren Neteldoek TuUee Kuten Veeren en Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onichedelgk roor de geiondbeid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a loTerd worden AGENT Toor Gouda en Omitreken Aa VAN 08 z Kleiweg A No 73 Een ware Schat Toor de ongelukkige alnchtoffen der ZelfiMvlekkinff Ooaoie en geheime aitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandaohe uitgaTe met 27 afb Prga 2 gulden Ieder die aan de Tenohrikkelgke gerolgeu tw deie ondeugd Igdt moet het leien de opreohte leenug die het geeft redt jaarlps duiiend van een zekeren dood Te Terkrggen bg het Verlaga Magaiiu te Leipiig Neumarkt 34 franco tegen iniending tu het bedrw ook in poetMgeli en in eiken boekhandel in Holland BIËRBOTTEIARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt lich bg Toortdaring beleefdelgk au TOor da LEVERING der Bertte Soort BIEBBS uit da Broawerg aoi QnxooiiDi kixt Van Vollenhoven s Extra Stoot Toor Bloedarmu Maagigdara Zwakken en KraamTTouwen ala meeit Venterkende Druk door H H Dootoian aubeTolen wordt door mg iteedi balegen a elererd Vnagt e t p PRIJSCOURANT E YAH WmmAASIIEB TH El El MiT € 4il4t By I OM Kop tt Sohotol L pet k Tork Broche OrifUo eoi K V t 1 ptar BMldan 8ebur Lompeiikkp Ualkpao fi Zakdo doskea nt f OU BootMfaort Paattlon oikkel EinrrÏM Paddiag Siiu Trakpo Soikerpot nz B mMrd re boeveelfaeid ia eena of bfj KsdwlteB UoriogM huÊfn TafsU Sto l D Nuimaohina om ent KeuM uit I dan 1000 Artikelen Drink BOJ US THEE EwaUteit is puik CADEAUZ nuttig en fraai Vnag de rotledige Iget mei rbeeldiDgea der Cadeau by M J KAMPHUUZKN die gaarne inliebtiogen xal Teratrekken Q KeMeiil riiik Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niét leerdet kennen Hal i niel leldeii dat geoeziug eaDbreDgeade ralildolen loeralll r ontdekt worden die in da banden ran een bekwaam genoeibget eeo goed auccea hebben Waa met Prieaniti de aaleerda reatinr der walerkuur methode i n oonpla ta een bedetaarliaord oor do Igdende menKhbcid worden la en aeaTonilige boor f Ho ft niet een Z eed h majoor Thuro Brand genaamd eed middel legen eroawanriekten aan de hand godaan dia hel lancet dor chirurgen roed minder aoodaakeliik heeft gemaakt en Ibana gemeengoed ran alle geneeebeeren begint te orden f Ook op het gebied ter beperking ran lennwaiekten begint er lichl te komen en ook hier ie een weg geopend goi or lon dieopdeeenroudigate en natuurlgkate manier roaultalen oplevert welke wol in laat aijn do edert iiren on eranderd aangewend geneoakundige hnlpmiddeleu aoo ale bg oorb Bromium ïier Aiaenicum enr geheel te erdringen Kr ign rele menecben die noch liek noch goiond eijn en toch klagon dat rij ticb in liobaam en nol allee behalre wol go oelen het genngote niet reien kunnen en tcife door ern rfteg getergd wordenen 00 aich Miren en andoren tot laat tgn tonder hot te willen Vele worden geplaagdof door reeaolüko angit ol diior droe gecaligbold kunnen niet llapon en worden door benauwde droomen gekweld Dan gn er weder andere die t kampen hebben mot hoofdpuu oongMtie zwakheid an geheugen ooiauiaen en toerallen Eindol k Igien de ergeleo ondel ben i vorUmming lu dao en tallende riekte Al deaa on elukkigen d men op Ikon leeftijd onder elk geilaoht en eiken eland rindt lijn lenuwiiek en min of meer de ilaohtolfera der loefwgze ran onzon t d Wie tol eone doler oatogorien ran Igderi behoort on ingelicht wenacbt te worden oror de werking eener nieuwe methode adreaaeero rich aan Anuterdam CLEBAX t Co Heiligoweg ii Kotterduu f E vu SANTEK KOLFF Korte Hoofdttoeg 1 lltmht tOBSr t POKTO V OudoKracht bg de Qaardbnig F M door wien een onderriohUnd getchrillje orer Zenuwiiekten en Beroerte Voorkoming en Oaneriall gratia eu franco rerkrijgbaar gealeld wordt Gebrs Stollwerck s Chocolade en Cacao Dooimatige door de nieuwste iiilTindingcn op mncilinaal gobiixi ferbeterde fabrteatie nu uilsluitend gebruik v n fijno on fljnsto gnmdstuffön Raramleeroi Icn verbruiker tu Stollwerck s Chocolade ec Cacao oen nnnbevelenswaardig fnbrütaat nauwkeurig beutwoordendo laa den inhoud d r reep Klikotton De Kirnia behaalde 27 Brevets als Hoflovora ncler 44 Eero Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs vu uitmuntend Hjn fabrikaat Keeds 1874 sUireef de Accadenue national ie Paris Nous vous ddoenions une WaditillA d or première clawe en oonaldératton davotre exoellanta Cabrioatlon de Ohoootat bonbons varies eto etaStollwtrck t fabrikaat is verkrijgbaar bij 11 ü Cuiifiseura Banketbakkers enz enz fleneraalvertejfenwoordigor voor NedcrUud 7CfO ï3 Jnlioa Hattcnklodt Amsterdam Kalvtisinuit 103 ui f de VictoHaSron f e Ober a fnsfein bylms Tafeldrank Van h pninklykef uis der feder anden Kaaiseliappilj tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein Gevestiga te Rotterdam Zuidbiaak 8 Ooada Saalpendmk laa A BuNuun k Zoox BINNENLAND GOUDA 16 Janaan 1894 De Hiou r raa BinneDUadBche Zaken heeft door tawcheDkomai van de coiumiwariueQ der Koaiogin bbd de gemeentebeBtareD medegedeeld dat aan zqq departement orer het jaar 1893 eene statistiek zal bewerkt worden ran bet aantal kinderen die de gewone lagere school TOO oed hebben verlaten TÓÓrdat zg knonen geacht worden het gewoon lager onderwas ToUedig genoten te hebben in verband met de gemiddelde bevolking der scholen en met het aantal kinderen die het gewoon lager onderwgs n et ten einde volgen en tevens de redeiua vermeldende die bet te vroeg verlaten Tan de school veroorzaakten Ter verkrygiag van dit overzicht worden voor openbare zoowel all bgzoudere schojen tabellen ter invulling gezonden Ëen sleepboot der reedery P Smit is verleden week mat twee schepen op reis van Amsterdam naar Rotterdam op de Lek door é vorst overvallen en te Streefkerk in het midden der rivier op eeoe nogal geraarigke plaats in bet ys blgveu steken £ en der schepen van de reederg vdeBlaaweSterc bevat voor een waarde van 60 000 aan sniket het andere schip is ledig Nu de dooi is begonnen is men bezig vóór het lo aan der rivier te beproeven de vaartuigen op een veilige plaats aan den oever te brengen Daartoe zgn tien personen aangenomen die van de ligplaats der schepen tot aan den wal sleuven hakken updat de sleepboot daardoor het gs gemakkelgker zal kunnen breken Of het zal gelukken wordt echter betwyfelddaar het een werk is dat niet zeer snel vordert Voor de werklieden is het een aardigbuitenkansje daar zg anders om dezen tgdweinig of niets kunnen verdienen De slagersknecht H Woudstra van Benedenkngpe Fr zakte Vrgdag jl met eene slede waarop een kalf lag op eene eenzame plaats tuBBchen t iVleer ep Oranjewoud door het ge Gelukkig werd zgn geroep gehoord door twee arbeiders die op eenigen afstand bezig waren met gs kappen voor de boterfabriek te Veensluis Id pglsnelte vaart spoedden zg zich naar de plaats vanwaar het geroep kwam door middel van een haak werd de drenkeling over t ijs op den wal getrokken en alzoo van een anders wissen dood gered FEVILLETOIM Op de Boerderij Dat geve God sprak rsder Lens Het doet me veel plsder AU hq too voortgut kan hy de hofstade elk oogenbHk overnameo Ken weioig rast op miJQ ouden d ui me geen kwaad doon ZoosU u wil vader Haar een goed meisje heb ik Dog niet gevonden DaoTDs ging u het woonvertrek oit want ie gevoride een zekere voriegenbeld die se kaar rader niet jps ne wilde laten bemorken De oorzaak tbd haar T rl eDheid was in Oemünd te xoekeo Daar stoad un d oever van het meer een klein huisje bewoond door Besi een visaohersweduwe en haar zoon Frana öbohoon bet hoisje eren als de andere visachera woniageo gebouwd waa oederscheidde het tich door netheid De gele dear da groene Teosterluiken en de gluruitea waarvoor sneeuwwitte gord nen hingengavm blgk dat hier een zorgvuldige hand werkzaamwas Dairbü waa het inwendige van bet hui eeven tindtslijk aU het aitrendige In bet woonvertrek was geeO stofje te riodeo Al waren Kési h haar zoon arm ze waren toch tavredea Seal was reeds vroeg weduwe geworden haar zoonljt wlu aauwel ka twee jaar oud toen hq zgn Taddr verl ir I man was met een slede over bet qs geAaa oa hout uit hst bosoh te halen dook by qJB tÉmgkear btsveek da TerraderM ke Door den Kopenhaagschen Gemeenteraad werd dezer dagen besloten dat op de gemeentescholen voor meisjes gymnastiek huishoodea en koken en voor de jongens slöjd zal worden opgenomen als vak van onderwgs Men heeft thans te Weenen de Kembrandtontdekkingkoorte c Een gewezen Spoorwegambtenaar Lndw Keim aldaar beweert dat hg twee der eerste schildergeri van Rembrandt misschien wel de eerste uit 1622 toen de schilder 15 16 jaar ond was ontdekt heeft namelgk een t Afneming van het kruist eo een Lezende monnikc De heer Hofstede de Groot heeft wel in de N Rott Ct aangetoond dat de stukken onmogelgk van mbrandt kannen zgn en verscheidene Dnitsche bladen nemen zgn oordeel over maar het geloof aan de echtheid zal er toch nog zoo spoedig niet uit zyn evenals indertyd in Frsnkrgk met de Rembrandt du Peeq c De heeren E Brandsma L A Beansar en Perry Co hebben aan de Tweede Kamer der Staten Generaal een adres verzonden waarin verzocht wordt om aanneming van de bekende motie der heeren Beelaerta van Blokland c opdat de Middeo Europeesehe tgd tot univeraeele tgd ran Nederland gesteld worde De adressanten geven daarin tevens te kennen dat door hen ten vorigen jsre een adres van gelgke strekking is gericht tot den Minister van Waterstaat Handel eu Ngrerheid wat door de haudteekening von vele winkeliers uit venchillende plaatsen van ons land gesteund werd zoodat zg overtuigd zgn ook thans het gevoelen van den winlEelier in het algemeen weer te geven Nabg Istein is op den Badenachen spoorweg in een tnunel een reiz er door een reisgenoot doodgeschoten De conducteur snelde op het hooreu van het schot toe de moordenaar dreigde ook hem neer te vellen docli hg werd ontwapend Roof was het motief voor de misdaad Te Brussel zgn Zaterdag twee tentoonstellingen geopend eene in den tCercle artistique et littéraire waar drie schilders Montigny Moerenhout en Omer Dierickz een aantal doeken hebben gezonden en de expositie der nieuwe vereeuiging Pour 1 Art herrezen uit dfl asch der te gronde gegane schilderskringen l Essoxc en de Voorwaarte e Tier zalen in het Museum voor moderne kunst jjavtoer en de ongelukkige verdween voor immer in de ijskoude wataren Ofschoon Besi dag en nacht arbeidde kwam de nood menigmaal bij haar aankloppen vaak wob er geen atuk brood meer in bnis Ondanks allee groeide de kleine Frans eobter flink op met lyne blauwe oogeo frisacbe wangen en krullende loklten zag bg er uit alsof hij een kind van rgke lieden wai Frana kooa bet beroep van zijn vader hij werd vissoher Om z n goede ioborit en zijn vroolijken aard mocht ieder liem gaarne l den Toen bij nog fcohoolknaap was zag by op tekeren morgen een klein mei e ateentjea to bet meer werpen plotseUoghoorde hg een gil en toen hg opkeek was het meisje verdwenen Oogenblikkelgk sprong hg in het meer dook onder greep de jeugdige drenkelinge bg haar jurkje en braobt haar behouden aan denoever Hg droeg de bewustelooze kleine naar zgn moeder die met veel moeite de lerensgeeaten wedei opwekte j Het was Lize die hg gered bad en sedert dier tgd was bg op den Linzerbof een welkome gast Toen beiden grootar werden maakte de kinderlgke jr tandsohap plaats voor liefde De moeder van Frans hacy dit wet opgemerkt maar ze achtte het beat te doen alsof ze niets zag daar zg Eeer goed wist dat de liefde zich niet laat gebieden en bij tegenwerking nog deftiger opvlamt Of de rijke boer door sommigen de gouden boer genoemd zgn toestemming sou geren tot een hawelgk tusacben zgn dochter en een armen riasober soheen baar zeer twgfrlachtig toe Zg boo echter allea van den lijd die alle gedegen wondWeet t heJtn Lwa stalda dê Tiiands s palgka verhovding tus later trad een koopman uit Kolwerd die een poosje te Toren de tapperg had Ttrinteu weder binnen en Tro óf men daar ook geTonden had een mantbiljei Tan 50 gld hetwelk hg had verloren NatuurlgJE mukte dat aeiUHtiel Terwgl n 4 koopman beweert dat men zgn brifi iia 50 gld heeft gsTondan en verbrand Dl e persoon die het in da kachel heeft geworpen bewaren dat het Ttlaeh waa De zoogenaamde hoDgeroptochtf naar Den Haag blgft aohterw e De ontwerper Tan het plan de socialist Van Kol zelf Terklatrt dat de deelneming te gering ia De ruim 6Q jarige toinman t H tt Utrecht werd Vrgdagavond het slachtoffer van een ilimmen dief Weinige oogenbhkken nadat hij van zgn werk was thuis gekomen ontving hg een boodschap van den beer D met verzoek om even bg dezen te willen komen aangezien hg hem over eenig werk wilde spreken Recht in zgn schik weder eeoigeu arbeid in het vooruitzicht te hebben spoedde hg zich naar bet opgegeven adres waar hg evenwel tot zgne telen retelling vernam dat men daar van niets wist en men hem dus had bedrogen Met welk loei men dit had gedaan bleek weldra toen ig thuis komende het benoden raam zgner woning open voud en hg bg onderzoek tot de ontdekking kwaxn dat men tydena i ne afwezigheid een boven de bedstede aanwezig kuifje had opengebroken rn daarnit zgn spaarpenningen ruim f 75 had pntvreemd De boodacbapper die vermoedelgk ook de dief wel zal zgn weni tot heden nog niet geTondeo Het water der drinkwaterleiding te Schiedam heeft de laatste dagen een onaangenamen zontachtigen smaak vooral bg koffie en thee Sroeft men zulks als deze eeuigszins koud if fen schrgft het toe dat er te weinj water Tan boven komt en nn het zonte w ter OTerhand heeft Die lieve fftmilie Te SrfbEbni is in een kleinen kelder een 30 jarig man ontdekt die daar meer dan 15 jaar was opgesloten om zgn Taderlgk erfdeel te behontlen De man die eiken dag door een luikje wat voedsel kreeg was Tenuft en koa naaweljfju meer spreken Hond maar moed Fnoa P De boom valt niet bij den eersten slag Ik doe eveoals Jij Ik neem geen ander rerklaarae Lise Dit gesprek rerrulde geheet baar bart terwijl zy peinsde orer de manier hoe ze de zaak bij haar radar zou aanpakken Nauweluks had ze na bet avondmaal het woonvertrek verlaten of Lenz trad met zgn pgpje in den mond naar buiten keek eens naar weer en wind en nam toen op de bekende bank plaats Hij zat daar nog niet lang toen bg een band op zyu achouder voelde leggen Hg keek op eu ug Lize met hoogroode waogeo naast hem staan Ben jg bet P Wel je doet me byna sohrikkea En je gloeit als vuur I Wat seheelt er aan Lize kon eobter geeu woorden vinden maar de tranen kwamen haar in de oogeu Wel wat Bobeelt er aan kiudF Zoo heb ik e nojy it gezien I Het is zeker gewiohtig wat ma jfe vertellen hebt Kom ga dan hier by ma zittenjpi begin maar Lize nam plaats zy aarzelde een poos en zeide toen saoht ylk ben luog dat je neen tal zeggen vader Ab sbs riep Ijsns uit Nu wordt de zaak me duideiyk I Iemand beeft je zeker ten hawelgk gevraagd en die soa nu graag komea vngen of ikhem gn Lite tot vrouw wU geven Is het nietsoo Lize gliinUJbhte Dat heb ik garaden hé Maar wie is diaknaap die je kart veroverd heeft Ik kan niemand gisaen ranMvsnw