Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1894

Directe SpoorwegverWndlng met GülUA Wloterdleost 1893 94 Aaogevaogeo 1 October Ji i vao Greeowlcl 0 1 10 a 11 U l lVla Y s 6 i 4 60 6 88 6 68 7 1P 8 M 8 48 1 40 10 41 11 08 XOTTIIOa 0 o D D A 8 60 3 48 1 08 11 40 1 18 1 48 3 10 4 08 4 40 6 8 8 DIK H A AS OOU DA a Hsgs 6 48 7 80 7 48 8 18 M 10 1411 8818 16 1 38 S 16 1 46 8 43 4 16 4 48 6 11 7 10 10 1 44 4 48 7 00 1 7 11 10 88 1 68 6 7 10 41 a 1 l 4 a a 7 86 g f 10 41 1 0 6 0 7 81 64 anudr 80 7 80 8 13 10 18 10 1 11 0311 461 10 8 46 8 1 4 13 4 43 t SO 8 81 7 48 8 86 10 01 U T 1 E C H T e O O D A Utrackt 33 60 9 63 11 34 18 03 11 60 8 10 8 61 4 43 38 7 48 S 8 0 8 60 10 07 10J14Haèmaln 8 47 8 08 10 0 18 1 3 84 4 08 4 6 Wosidsa 68 8 10 10 16 i 88 4 11 O de r7 07 8 1 10 84 11 48 4 84 Oonda 7 80 8 88 0 84 10 87 18 0818 66 tig 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80A M S T 1 A H B O U li A AautcrdsiiO S 7 68 40 lUO 11 17 1 40 4 10 AcstacdsaWp 6 80 8 10 11 18 11 4 l t 4 18 IJH Ml 10 44 11 18 1I M 0I Ut Dan 24 Juli zal het driehonderd jaren geleden igo dat Groningen door prins Uanrits werd rerorerd een teer belaogrgk feit in onze gesebiedenia omdat daardoor de laatste Spaanache raste in het Noorden roor de Unie was ge onn n Door de heeren prof dr P J Blok mr J A Feith mr 8 Gratnma prol dr J Reitsma prof dr M ran Rbjiu mr C P L Butgeri dr I D ran Veen en prof dr J te Winkel zal binnenkort paar aanleiding ren dit feit bg de firma J B Wolters een bnndel opstellen uitgegeren worden die da aandacht rerdienen en waardoor in popnisiren rorm de beteekenis dezer gebeurtenis nader zal toegelicht worden Prof dr P J Blok heeft zicb belast met het aanwyzen ran het gewicht der aKedurtie der herorering ran Oroningen roor de algemeens geschieSeait des raderlands mr S Oratams te Assen stelt zich roor het beleg ran Koerorden en de andere krggsrerrichtingeo tot roorbereidiog ran het beleg te beapreken mr J A Feith zol de geecbiedenia ran bet beleg zelf behandelen i prcf dr J Reitsms ui eene bwchouwing lerereo orer de kerkelgke toestanden róór het beleg na eene inleiding orer het eigenaardige Groninger Katholicisme der 16de eeuw dr S D ran Veen zal in rerband daarmede de restiging der Gereformeerde Kerk in deze streken en de inroertog der reformatie na de herorering ran Groningen beBcbrijren mr C P h Rutgers zal zich bezig houden met de politieke en sociale toestanden in de omgertng der stad oamiddeltgk vóór en na de Reductie prof dr 0 R ran Rbgn zal eene studie lereren orer de jubileepreeken telkens gehouden bg de rgftigjarige herdenking ran de herorering prof dr J te Winkel te Amsterdam zal handelen orer de poëtische ontboezemingen roor eu na aan bet betaogrgke feit gewgd In iHt boek zullen verder worden opgenomen aatgruldige uitgeroerde reprodnctiea ran oude portretten ran Prins Maurits en graaf Willem liodewgk benerens eene reproductie Tan een nnieke houtsnede het beleg rerbeeldende uit den geschiedkundigen stlas ran den heer A Tan Stuik Cz alhier De wtdow ran Tiutckmy i B groot n Eogalacheu noTelliit u op 75jari n ladityd Lngh in Eaaex OTerUdan Zij WW op Jara gebom m joig an mooi toen ig op ISjarigan leaftgd met den toen nog onbakenden William Makepeace Tbackerax bnwd Zga hmrelijksleren moet aen droom tan gelnk geireeat zgn en met lijtt echt begon ook ign auooea ab lehrgftr Zg Mhonk hem drie dachten wnrran een mia Tbackenj beter bekend ala mra Uitcbie een Knropeeaöben naam al acbrgfitcr rerwierf Bet derde kind werd in 1840 geboren maar kort daarna waren de geeetrermogena dar auMder Toor altgd gekrenkt Tbackeraj deed wat hg kon om zgne rroow te doen genezen hg rriadb met haar an badplaati naar badplanta jaren achtereen doch bet mocht niet baten het lichaam heratelda doch de geeet bleef dood Het waa roor Thackeraj een outtaglgk rerdriet en miaachien eene verklaring Tan den bitteren toon in rele zgner geachriAan Mra Tbackerajt ion een bnndel gedenkaehriften tan haar echtgenoot in baar bezit gehad hebbeo maar het ia moer dan waarHhgnlgk dat om amilieredenen de aitgare er ns Toorloopig niet zal plaata rinden Dat ia wel jammer want Thackeray moet een ichat Tan peraoonlgke herinneringen bezeten bebben hg die na Dickeua de roornaamste onder de Kngelwhe Khrgieri ran het midden dezer eenw waa t Omtrent het rergaan der Normanby t ran de nuatichappg Oceaan c te Amsterdam op hare reia ran Manilbk naar Singapore hrt ichip ia op de Ooetknst ran het eiland Bjintang op pl m 40 mglen afstand ran Singapore aan den grond geraakt en ia rermiiedelgk rarltiten meldt het Bat Ubl Ook e Geertrnidenberg in welk garnizoenhg zich thans beriadt schjjnt luit ClokeuerBrousson grerig werkzaam om de militairenop nuttige en aangename wjjze bezig te houden in hun rrga nren Althans wg ontringenhet programma ran de eerste militaire oitToeriog die aldaar door de ofdeeling ran denmilitairen Bond cVoor Koningiu en Vaderland in de Marktkazerne zal plaats hebben op ZaterUg 20 dezer N r d D Naar aanleiding ran het feit dat eene wijnfirma in de Zulfensche Ol vgn aanprijst als door doctoren ala Toorbehoed én geneesmiddel tegen de influenza schrgft het Maandblad tegep de KwAkzalrerjj Talrgk zgn Irelaas de riacbtofhrs die deze geroarljjlie ziekU oreral maakt en juist daardoor is net zaak om roonicbtig te zgn io het aanprgzen rau middelen daarte eu D wgnen ran wien ook zullen roorzekernoch de besmetting roorkomeu noch de ziektegenezen en het is een brutale leugen alsiemand beweert dat wgnen ran een zekerefirma of company door hh doctoren als zoodanig worden aaoberolen t De Telegraaf koiut hiertegen open rraagt Hoe weet bet Maandblad c dat er nooit wgn door geneesheeren wordt aanberolen tegen de infloenza Ons zgn althans wel degelgk zulke fsnaesheeren bekend En wanneer nu een rma of company dit feit constateert in bare adrerteaitieo gaat hst dan aan dit met den naam kwallfitlTeri te bestempelend Ons dunkt aeer leker niet In een stikdonkeren nacht by eene zware lae jbn feilen stroom i htt oogelak gebeurd De manning ran het schip bestond uit een kapitein met rrouw en kind een stunrman dne Enropeesche machinisten en 35 inlanders Kr waren twee passagiers aan boord De kapitein zgn kind en da atuurman tgn rerdronken de rrouw ran den kapitein wist zich t redden door lioh aan een stuk hont raat t klampen marmede ig aangespoeld is Senige iolandsche matrozen hebben bet eerst langs het leestrand do hoofdplaats Riouw weten te bereiken Onze reeident heeft daarop oomiddoliyk den gonrernemeots stoomer In dragitie uitgezonden om hulp te rerleenen en de agenten ran hot schip te Singapore ran het gebeurde kennis gegeren De hnlpraardigheid ran den teaident wordt leer geroemd Ta I Urersnm heeft naar aanleiding ran en Toorstel in de jongstgehouden rergadering ran den gemeenteraad om ook dames in da schoolcommissie te benoemen de aldaar gareatlgde afdeeling ran het Ned onderwgaers genootschap eene bgaenkomst gehouden tot het bespreken ran dit punt D haar J Tanne leidde de bespreking in Na een breedroerig debat werd de wenaohelgkheid aangenomen geen dames in de sohooloommiuie toe te laten maar wel dat naast die oommissie een diAnea camité werk aam wan rooral met het oog op de handwarken en meisjesscholen om dan daaromtrent da sohoolcommiaaie tol roorlichting te kunnen dianan Ook werd nog orer de wenscbelgkheid geeproken om in de schoolcommissie onderwglan sitting te doen nemen Naat wg rernamen heeft de haar U J B Baltat te Zandroort órarleden U Januari jl ign rerniogen met iitaoodering ran eenige legateuwrermaakt aan de Prins UendrijtBtich ting te £ gmoud aan Zee Men rerkeert nog steeds in onzekerheid omtrent het rerbigf ran den ingenieur Paul Reclns die rerdacht wordt in betrekking te staan tot de anarchisten De Figaro rerhoolt dat terstond na de huiszoeking die de 1 68 1 06 1 18 1 1 1 18 10 IS6 11 01 11 0 11 18 11 11 40 10 48 8 88 8 41 8 4 VI8 o 8 80 7 1 7 81 7 81 7 48 I tB 11 11 11 88 11 0 T 8 4 10 17 10 17 10 84 10 41 10 47 7 88 7 47 8 01 8 18 8J1 8 8 8 8 8 10 l I8 M 7 4 8 07 8 18 10 08 10 11 OOUDA DBN BAA 87 10 4 11 11 11 11 1 01 1 17 8 66 4 48 87 8 617 18 8 86 87 10 46 11 11 11 80 Gouda 7 80 8 40 04 ïer M 7 418 61 BLKr 7 47 Z JBe w 7 8 OI N dL d 8 08 Voorb 8 07 18 4 67 11 8 18 e it 11 01 u io 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 10 11 8 80 11 18 sU 8 U 1 18 84 10 07 11 17 11 4111 811 48 1 67 4 8 16 A41 7 48 8 86 10 1 ll l 11 401 OOl DA BTEl Te Beerta hebben de meeste timmerbazen shet ranoek der knechten om daags niet langer dan tien uur te werken en per uur 13 centK loon te ontrnngen in eivil1ig l Ooada 6 86 8 40 7 86 8 0 8 11 foa ïoTs 1 18 8 18 4 t6 4 47 8 1S8 01 7 48 8 3810 08 Oudsw J 60 8 64 11 0 1 87 J 87 7 8 10 11 10 88 10 34 ïC 7 7 01 lil J 4Ó 11 1 1 44 8 04 8 448 17 8 0 Haraslan 04 7 08 8 46 11 88 1 61 l 8 60 uïïïShl i8 7 18 8 18 8 41 IW U 1 10 8 08 8 80 4 48 6 1 8 11 8 86 8 18 9 10 10 61 oouua amstiiidam 8 40 7 8 8 14 8 11 1 10 Ml 10 08 10 86 11 11 1 81 4 47 7 4 10 08 Oeada AmstaidaB Wi 10 1 11 1 Iv 1 40 1 4 8 H 0 87 11 10 11 10 11 1 U ut M Ml lUt politie ten i jnent deed een familieraad belegd werd waarin besloten werd dat de ingenieur sieb rooreerst san de nasporingsft der politie zou onttrekken Paal Reclus nam toen rermomd en onder een rreemden naam zgn intrek in een gestoffeerde woning tfi Pargs waar hij zich schuil b eld terwgl zga rrienden het gerucht rerspreidee dat bü de irgk bad genomen naar Londen of zeifs naarKonstantinopel Na rerloop ran eene week zag de ingenieur een paar geheime agenten nabg zjiue woning en in de meening dat men hem op bet spoor gekomen was rerdween hg opnieuw zoodat zelfs zijn rrienden nu niet weten waar hij zich ophoudt Bg den aaorang ran dit jaar bedroeg het aantal generaals zpowel gepensioneerde als actief dienende rolgens een opgare in de Dtr Crt Van het leger hier te lande Lnit gett 21 waarvan te s GraTenhage 19 Geu maj G3 45 Tezaden 84 di Van bel leger in O Indië liuit gen 6 waarran te sGrarenhage 5 Gen maj 19 i 10 Tezamen 26 a 15 Dit laatste getal is met l rerminderd door het orerlgden ran den luit geo Boumeester In het geheel bezitten wjj dus is deze opgare juist thans 109 generaals waarran 78 zegge ocht en zeventig io Den Haag zgn gerestigd Te Nijmegen bebben de heeren Glorieux en Wilden hunnen biljartommegaog door Nederland gestaakt om den wedstrijd nu io l elgië te gaan roorzetten Wilden beeft t nog opgehasld tot 896 S maar is toch ruim 2000 punten achter want Glorienx staat op 11 000 Kans om hem nog in te halen heeft Wilden dus nist meer want 15 000 j t eindpunt De beroemde chirurg Bergmann heeft Zaterdag te Berlgn den kardinaal aartabisscbop van Berilla geopereerd rau kanker in het gezicht waaraan dexe sedert vele jareu Igdeude was De operatie scbgnt te zijn geslaagd Door de politie te Schiedam is procesverbaal opgemaakt tegen een inwoner van Rotterdam die uit zgu door pokkeu bes net gezin een kind ter verzorging heeft gebracht Isg familie te Schiedam en daardoor geraor Van besmetting roor ander o zon hebben doen ontstaan Meu schrgft aan de Telegr t De Minister ran Oorlog beeft bepaald dat aoan lotelingen der lichting 1894 die met Maart bg de korpsen worden ingedeeld en aróór hunne inlijring met roldoenden uitslag ahebben deelgenomen aan een praktiachen eu theoretischen cursus tot roorbereidiuf roor aden graad van milicien korporaal bij de inaljjviog verlof kan wdidsn verleend tot 17 April 18 4 a Aldus lezen wg in de dagbladen en het ligt oor de hand dat de betrokken jongelui in den regel at heel weinig gadieod met het soldaten en kazerneleven gretig zullen gebruik maken van de gelegenheid om bon diensttyd 5 maanden met snderhalre maand te verkorten inunera hun wordt a verlof veleend tot 17 April Daarom achten wjj het van groot belang hen in te lichten dat het hun geboden a verlof alleen maar verlof heet maar het niet ia 6 68 8 08 8 10 8 17 8 18 4 60 4 67 6 04 8 U 8 80 7 80 4 10 1 44 1 80 ll 0 18 10 1 4 I l OS i O 1 18 Toorb I E4 N dL d6 6 Z Ze 8 0B Bl Kr e l4 I Uit eigen ervaring weten wg dat de borenbedoelde miliciens io elk ral vgf maanden moeten dienen komen zg met Maart dan gaan zjj met Augustus komen zg 17 April dan gaan sg eerst 17 Septembdr Het zoogenaamde a verlote ia alecbta eene reischuiving van diensttgd Ten einde hen voor teleurstelling en niogi lgke tcliiidi tp vrijwarrn wufJo hun dit gemeld want bij de iodaeliag ia het bg htnge na niet zeker dat ze ran ens en ander worden iugHieht verleden jaar althaas ia dit niet door alle militie commissariaaen gedaan en ign er jongelui door het a verlof c dat ook nu weer gebruikt wordt ingeloopen € Deze mededeeling is onjaist wat de beschuldiging aan t slot aangaat want da militiecommisaariasen hebben met da indeeling der militie niete ter wereld te maken En wat de hoofdzaak betreft Art 5 ran het kon besluit van 3 October 1893 zegt deideiyk dat bedoeld verlof a als oefeningstgd wordt medegeiekeud voor de loteliogen der infanterie vestingartHlerie pontonniers torpedisten en genietroepeu geen graad bekleedende wier eerste oefening wegens hanne voldoende roorbereiding op negen maanden wordt rerminderd doch dat het a niet strekt in mindering ran de rgf maanden eersteoefe ning € waartoe de dienst hjj iufiinterie of ves tingartillerie rolgens art 3 van het besluit is verkort voor hen die toonen reeds róór hunne inlgring bruikbaar te zgn roor korporaal Niemand zal ontkennen dat de roorsehriften in h t besluit van October 1893 gegeren niet door duideigkheid uitmunten Maar least men de artt 2 3 en 5 goed don ia er geen sprake ran ainloopeos Van wege de afdee iog Nieuw Beerta van den Bond van orde door hervorming zullen proeven worden genomen met de cultuur van griendbout niet alleen op de oeverlanden der Westernoldsche A doch ook binnen in bet land Voor eene plaatselijke tentoonstelling is 30 beschikbaar gestold Ecu ondersteuningsfonds voor ouden van dagen is in werkiog getreden een ziekenfonds al worden opgericht Aan den kleinen man zal gunstig gelegen tuingrond worden afgestaan tegen 1 50 per gre Alleen sociaal democraten zullen hiervan geen gebruik kunnen maken Op de aandeelen der Spoorwegmoatscbappg Leiden Woerden zal eerstdaags een Toorloopig dividend over 1893 ten bedrage van 3 50 worden betaalbaar gesteld Een allerbrutaalste diefstal heeft plaats gehad op de Ie verdieping van een pand in de Boschlaan te Rotterdam een pand door verschillende gewinnen bewoond Een gedeelte van die verdiepiug wordt bewoond door den drukker M van Loniuiel die voo eincns zgnde beden met ijn ge in naar Cooden te vertrekken rijnen liuisboedel enz reeda roor het rertrek derwaarts bod ingepakt Zalerdagarond laat met zgne rrouw te huis komende trok het hunne aandacht dat het slot van de deur verdraaid was en eene koffer met boeken gepekt op de achterkamer staande gedeeltelgk waa leeggehaald Terstond werd aan diefstal gedacht te meer daar in den loop der vorige week reeds eenmaal daartoe pogingen waren aaugeweud Alras bleek dan ook dat een gzeren geldkiatje verdwenen was hetwelk op die achterkamer in eene bedstede was verborgen Dit kistje bevatte 3 bankbiljetten van 200 twee van 60 en een van ƒ 40 benevens ne revolver met daarbg behoorende vijftig patronen en eenige quitantiSn Een taschje verschillende gouden en zilveren voorwerpen berattende hetwelk zich op dezelfdis kamer berond bleef onaangeroerd Aaugpzien het rermoeden voor de hand lag dat een bekende de dief moet zgn is gisteren door de politie gearresteerd en naar het politiebureau in de Meermansstraat overgebracht een man bevriend met Van Lommei en die meermalen hg hem kwam Te Sibeuloo O is een zekere Peekama diezjjn geheele leven in zeer armoedige omstandigheden doorbracht en kruipende i e schamele woning moest binnenkomen Bjj zgndood hlgkt na dat hg ongeveer ƒ 5000 heeft nageUten iS 1 40 47 64 10 1 10 10 11 11 11 01 11 18 1L4 8 10 6 8 4 4 4 66 6 01 6 0 6 Il 44 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 04 10 10 88 1 1 8 41 8i 10 40 11J8 4 10 7 18 4 88 7 40 Mt l U i t Mt at 10 8 06 a M In een goed bezochte openbare lergadering van de kiesiereeniging Plicht en Recht te Purmerend behandelde gisterenavond de beer H Wertheim Tan Amatardam de herrorming ran ons erfrecht Spreker bepleitte de beperking van ons erfrecht ten behoeve van den Staat en knoopte daarvan eenige algemeene politieke beschouwingen rast Aan het debat werd deelgenomen door den heer Schilder die het behandelde onderwerp weinig aantrekkelgk noemde omdat de meesten in onze maatachappg niets te erven hebben Spr wil ook afschaffing van het erfrecht in de rechte linie en afschaffing van t privaat besit Hg protesteert er tegen dat het oB4erloek naar t raderachap rerboden is en meent dat men het recht mist om te spreken van geleidelgke hervorming De heer Igesz ziet geen bed in de berrorming van ons erfrecht en meent eveneens dat het privaatbezit moet worden ofgeacbafl Da heer Honing heeft bezwaar tegen de redevoering van den inleider omdat deze zoo weinig reïening houdt met de praktijk Hg rraagt eenige inlichtingen evenals een volgend spreker do heer Do Vries omtrent do bepaling van de grens waar het staataerfrecht begint j j t Die inlichtingen worden door oen neer Wertheim gegeren die daarna de sprekers beantwoordt welke principieele bezwaren opperden De inleider meent dat het van groot behing is Toor de maatachappg om over veel kapitaal te beschikken maar dat de verdeeling der prodocten biUgker moet zjjn Hg wijst op den ondergang van alle maatschappijen gegrondvest op communistisch bezit on pleit voor de toelating van allen tol dé stembus opdat alUr belangen zoo goed mogeiyk behartigd znllen worden De voorzitter de heer C W Bakker brengt aan het eind van de Tergadering een woord van weigemeenden dank aan den inleider roor zgn met orertuiging uitgesproken en zeer toegejuichte rede Trouwen met den handschoen I Volgens de Nederhindjcbe wet kan hg het roltrekken ran een huwelgk een dei partgen zich door een gerolmachtigdo doen vertegenwoordigen In de volkstaal heet dit atroowen met den handschoen Over den oorsprong van die uitdrukking hebben wg veel gissingen vernomen dmerdagen hoorden wg eene verklaring die wg zouden bjjna zeggen zoo roor de hand ligt dat men ze bgna niet wil aannemen Zg is deze Als een man en rrouw iu den echt vereenigd worden reiken zg elkaar de rechterhand eu trekken daarbij den handschoen uit Als een iinwelgk hg volmacht gesloten wordt heeft dit niet plaats en de beide partgen honden den handschoen aan Men atrouwt dus met den handschoeo aan Arnh Ct Te Oroningen is 13 dezer onder voorzitterschap van den Heer Jhr Mr W C A Alberda vap Ekenstein lid der Eerste Kamer en districtsschoolopziener een algemeene vergadering van onderwgaAs gehouden Besproken werden Ie a De tegenwoordige wgze van benoeming Tan hoofden van schbleu a Algemeen werd deze wgze van benoeming afgekeurd omdat a slechts een deel der sollicitanten tot het rexgelgkeud onderzoek wordt toegelaten h familie betrekkingen en andere celatiën dikwgls in plaats vin het talent op den voorgrond treden e zij nadeelig op de studie der onderwijzers werkt d ziJ de ontevredenheid verbazend in de hand werkt omdat de teleurgestelde onderwgzers eene niet benoemiog vroeger bü vergelgkcnde examega aan zichzelven doch thans aan de omstandighalen toeschrgven Eene conclusie werd niet voorgesteld 2e als het weoschelgk enkele klei scholen Eooala er vele ten platteif lande z op te heffen en te rerrangen door éene grootere a Hierdoor zon net aantal hoofden ran scholen aanmerkelgk rerminderd worden De afstanden Bgn roor de leerlingen op relo plaatsen te C t het schoolrerzniiii zou er or vermeerworden en van het herhalingsonderwgs kwam zeer weinig terecht Hoewel erkend werd dat gr ote scholen Teel TOOr hebben dat scholen met éen onder wgzer gebrekkige inrichtingen zijn was men het eens dat men zich als de afstanden te groot meer dan nor zijn naar de omstandkheden moet schikken T adat op voorstel van den Heer G van Milligen het derde punt sWat is beter dat onderwgzers steeds in dezelfde l sse onderwgs geren of dat zg met de leerlSgen tot eeoe hoogere overgaan fa totderólgende rergaderiog was nitgeateld en bealoten werd de districtsrergadering in het begin ran Jannori te houden weid deie bgeenkoirist gealaten Eau jongman uit Egmond lyn den Hoef rond aan bet strand een dynamiet patroott en stak die thuis in brand Zijn onvoonichtigheid moeet hjj dnnr boeten de vin gers iratdaa hem rorbrgzeld Te Ter Nenzen is Zaterdag nacht bg het aan boord gaan op het Engelsche stoomschip a River Ugan a aan de loskade aldaar liggende de stnniman van het Belgische aloomschip aLondreea in het kanaal gevallen eu oader het ijs geraakt Na korten tjjd zoekens werd hg bovengehaald doch hg was reeds overleden tn een chemische wasscherji te Muneben is Donderdagavond een kolf met benzine gevuld gesprongen Oroote verwoesting werd daardoor aangericht De werkplaats stortte in en niet alleen in de naaste omgeving maar ook in verder gelegen straten zgn tal van glaarniten gebarsten door den knal die als een kanonschot klonk Erger is het dat een der directeuren van do wasscherij gedood werd en drie andere personen in hopeloozen toestand verkeeren Die bod zeker beronw gekregen 1 Te Lieshout bij Helmond vermiste in Juli van het vorige jaar zekere M zijn horloge Ofschoon dadelijk aangifte bg de politie werd gedaan slaagde men er nist in den schuldige op te sporen Men kan zich voorstellen hoe verwonderd de heer M opzag toen hg dezer dagen het geatoleu horloge op den drempel van zgn fabriek zag liggen Een veehandelaar te Smallingerland Friesland bevroren door do jongste strenge koude beide handen en het rechteroor Men vreest dat een der handen zal moeten worden afgezet De 18jarige Klaas Noppert waagde zich gisteren bjj Joure Fr met z gn broeder op net ij Beiden vielen er door en Klaas verdronk terwijl zgn broeder van 16 jaar mot zeer veel moeite werd gered Te Hengeloo was zekere H H bgna doot koleudamp omgekomen hjj had een paar gloeiende briquetten meegenomen naar zjjn slaapkamer en werd s morgens bewusteloos gevonden Dr Maas slaagde er echter na veel moeite io hem tot bewustzijn te brengen Kattentrouw t Ala bijzonderheid kan gemeld worden dat de molenaarsknecht J Henkffls in dienst bg de heeren Van Dorsser Co te Dordrecht ongeveer vjjf maanden geleden twee katten per schuit in een zak gesloten naar Papendrecht heeft gebracht om zich er van te ontdoen Een dezer dieren is Vrijdagavond evenwel over het gs naar hare geboorteplaats teruggekeerd Te Ifontfoort waar van rgkswege een nieuwe draaibrog over den IJsel wordt gelegd heeft men met bgzundere tegenspoeden wat den bovenbouw der brug betreft te kampen Toen de onderbouw gereed was en men aan de eigenlijke zeren draaibrng zou beginnen bleek dat cleze door welke oorzaken dan ook te klein was Na een maand vertraging zou de zaak nu in orde zgn maar eilaciel thans was de brug weer te groot en is men bezig er eenige duimen af te vglen Zaterdagavond werd door de aAmst Crt c gemeld dat Vrijdagavond op de Kattenburgergracht zeven kinderen door het gs zouden zgn gezakt en verdronken Volgens door het aHbd t ingewonnen berichten heeft het feit zich minder erg toegedragen Vier kinderen zakten door het gs doch werden gelOkkig iutgds gered Nabg New York zakte een brug iu terwijl een menigte werklieden die van een fabriek kwamen daarover gingen Meer dan zestig menschen vielen in de rivier Gelukkig waren booten in de nabijheid waarmede dadelgkaan het redden werd gegaan Vgf menschen zgn verdraaken en vgftieu gronden werden naar het hospitaal gebracht Te Gemert wilde Zaterdagmorgen do stoker van de stioomtram die 8 30 van Helmond vertrekt op de in beweging zgnde machine stappen Hy gleed evenwel uit en kreeg de lomotief over beide beenen Iu ziirgvollen toestand Werd de arme jongen ter verpleging naar het lidrdehnis orergebracht Men vreesde zeer vopr zijn leren Een rerpleegde wist dezer dagen uit het gesticht Meerenberg door orerklimming te ontrlucbteli Hg liep den geheeteu nacht door en kwam s morgens te Zaandam aan waar hif door de politie aangehoodan eu door een opzichter ran het gesticht sfgehaald werd Veor de r htbank te Oroningen heeft terecht gestaan de inmiddels ontslagen koster ran de kerk te Kloosterburen die den 22sten Norember toen de predikant s aroods om 7 nor chatechisatie in die kerk zou houden beschonken in die kerk was gekomen eu door I zgn tegedwoordigheid aldaar M hinderlijk roor den predikant was geweest dat deze denman door den gemeente veldwachter moest laten rerwjjderen De koster had zich daarbij nog tegen den veldwachter verzet door hem een küp iu het aangezicht toe te brengen Het O M eischte wegens een en ander tegen den 68 jarigen ezkoster 30 boete subsidiair 20 dagen hechtenis In den aRolterdamschen Kunstkring is gisteren een tentoonstelling geopend vao schilderijen en teekebingen van Hans Thoma te Frsnkfbrt en Th van Hoytema Van Hoytema stelt o a een groot stuk a De terugkeer van den ooievaar v en de proefstukken van zgne aLeeiyke jonge eendjes ten toon De tentoonstelling duurt tot 4 Febr BattèDlandseh Overzicht In het Engelsche Hoogerhuis ia de wetsvoordracht tot instelling van Parochiale Raden voor de eerste maal gelezen De zitting is daarna verdaagd tob a s Vrgdag De recbterzgde van de Belgische Kamer en den Senaat hebben gisteren voormidi ne Tergsderiug gebonden om te handelen over bet lot vau het Kabinet De vergadering was zeer talrijk Alle ministers waren tegenwoordig Nadat met eenparige stemmen geweigerd was twee redacteuren van katholieke bladen in de vergadering toe te laten tot h t opmaken van een verslag voerde de voorzitter de Lantslieere bet woord Hij ging de vergeefsche pogingen de gemengde comnüasie na om tot Qreroenstemmiog te komen Daarna stelde de senator Lammens de volgende motie voor De leden der rechterzijde van Kamer en Senaat zgn van oordeel dat de vertegenwoordiging der rainderheden een onderwerp van debat in het parlement moet uitmaken waar de ri eering vooren tegenstanders van het stelsel los Tan allo vroegere verbintenissen eene meening kunnen uitspreken waarbg g zich iSéniglijk laten voorlichten door de hoogste belangen des lands De motie beurtelings bestreden eu ondersteund door verschillende senatoren en afgevaardigden ontring den onrerwachten steun van den heer Woeste die rolhield dat de beteekenis rt ran moest zgn een rerbi 4 aan het Gouvernement om de kabinetsquaestie over deze hervorming te stellen Doch Beernaert wees terstond deze Ipvatting terug Ten slotte stemde men bg hoofdet e stem ming Oe motie van Lammens word met 84 tegen 25 stemmen aangenomen terwijl 11 leden Anh onthielden De uitkomst der stemming was In den Senaat 36 voor 2 tegen 2 onthoudingen In e Kamer 48 voor 23 tegen 9 onthoudingen Ten gevolge dezer bgeenkomst is eene ministerieele crisis thans geheel afgewend De Regeeriog zal dus binnenkort eep wetsontwerp op do proportioneele vertegenwoordiging indieneu De Fransche Kamer heeft overeenkomstig het voorstel vtin den minister van financiijn met 340 tegen 144 lAemmen bealoten het wetsontwerp tot conversie der 4 pCt in 3 pCts schuld aan de commissie voor de kredieten te verzenden Met deze conversie wint de Staat jaarlgks 61 000 000 fr De commissie roor de credieten heeft het ontwerp met eenparige stemmen aaagenornqp en den heer Poineare tot rapporteur befloemd Op het laatste oogenblik Zaterdagavond heeft Vaillant liet stok geteekend waarbg hij verklaart in appèl te komen tegen het vonnis der jury Donderdag a s zal hot hof van cassatie de zaak behandelen Een verzoek om gratie van socialistische kamerleden uitgaande is reeds bg den president ingekomen die het om advies heeft doorgezonden naar den minister van justitie Te Parijs is Zaterdag jl orerieden William H Waddington die ran 1883 tot korten tgdgeleden gezaoj vbn Frankrijk was te Ixinden De heer Waddington was een der meest bekende Fransche staatslieden In 1873 was bijgedurende korten tjjd minister van onderwijs In 1877 nam hg de portefeuille ran buitenlandsche zaken op zich en in 1879 trad hgop als minister presideut Omtrent de bg den Duitachen Rijksdag ingediende belastingontwerpen zegt de Frankf Ztg a Zaterdag heeft het Senioren Conrent uit den Duitschen Rijksdag besloteur de voorstelten tot hefiing van een tabakabelasting naar dezelfde commissie te verwgzen dis reeds met het onderzoek van dezegelbolosting beursbelastiog belust is Hieruit blijkt d t de meerderheid van den Rjjksdag niet meur op een totstr ndkoming der tahaksbelasting rekent Weken en maanden kullen voorbg gaan voor de commissie die vandaag haar eerste vergadering hondt met de zegelbelaating gereed is en met de bespreking der tabakstwlasliqg beginnen kan Indien werkelgk hot voornemen bestond de tabaksbelastiog door omwerking en verbetering aannemelgk te maken zou men een bgzoodero commissi hebben moeten benoemen die dadelijk dezen arbeid ter hand lou nemen Ook de wgnba lasting lal naat de reeda genoemde oommiaaie verconden worden indien hot Senioren Convent ten minste het voorstel niet aanneemt om zonder commissoriale behandeling de verwerping der belasting van den Rgksdag te Tragen De geheele quaestie sohgnt erom te draaien of het een begrafenis eerste of tweede klasse zal wezen a Op Sicilië wordt het rustiger Er il lulk eea ontzagwokkrade krijgsmacht naar het eiland gezonden dat men niet anders kon verwachten Borendien worden de knsten door oorlogschepen scherp bewaakt om den inroet van wapenen te beletten Omstreeks 2000 geweren en 500 revolvers zjjn reeda in beslag genomen Doch nn ontstaan oproeren op andere plaatsen In bet noorden van ItaliS te Carrara heeft een troep oproerliogen een belastingkantoor vermeesterd en do douanen verdreven Hiernit biykt dat eok elders onterredenheid hoersoht Uit een staatje in de a Popoio Romano ziet men dat bijv in Ligurië Rome en Campanië de belastingdruk eren awaar of nog erger is dan op SioiliS Terwgl op Sicilië met 3 225 916 inwoners de geiamenlgke rerbruikslaaten 2 i 218 045 lire Mragen zgn deze cijfers in de genoemde prorinciën Inwoners Belaating LiguriS 938 070 11 301 314 lire Rome 969 965 18 120 983 Campanië 3 084 508 20 259 124 a Op Sicilië wordt de toestand der landelgke bevolking echter nog verergerd door andere misstanden Van de onwetendheid der bereiking aldaar geeft men telkens nieuwe staaltjes Uit Madrid wordt aan de a Standards gemeld dat Spanje aan den Sultan van Marokko de volgende eischen heeft gestold Teneerste bestraffing van de hoofden der Kabylen die Melila hebben aangevallen ten tweede waarborgen voor ite toekomst De Sultan taleen gewapende macht in de nabgheid derSpaanache bezittingen moeten handhaven teneinde een herhaling van de aanvallen Ie voor komen In de derde plaats eischt Spanje deafbakening van een neutrale strook van 500 M breedte tusschen het Marokkaansche enbet Spaansche grondgebied Do strook moetin woeoten staat worden gelaten De vierdeeisoh is dat de Sultan een schadevergoedingzal betalen van 25 millioen peseta s Demaarschalk Martinos Campos zal oTordewijsevan betaidu alsook over den aard van denwaarborg reobt ceks onderhandelen Verderwordt uit Madrid gemeld dat Muley Araaf de broeder des Sultans van Marokko All elRubio benoemd heeft tot Pacha over hst gebied van Melila en dit in Spanje een ongunstigen indruk maakte daar deze Ali eenverklaard vijand dor Spanjaarden is en op delijst stond van ben wier uitlevering maarschalk Martinos Campos geëischt had m II I I I I I Il 1 Burgerlijke Stand GEBOREN 14 Jan Stephanos ouders T Zuidam en L Vonk JoRannus Antonius ouders A V de Jong en A Sirre JannflM Burgina ouders J v der Meide en J in Koning 15 Theodorus Antonius ouders J 11 Brink en J do Jong Nicolaos enCor uelis Johannes ouders A Mes en M B van der Wouden OVERLEDEN 12 Jan W D ae Langi 81 j J den Hertog 7 j 13 W M Brinkman 17 d 14 A ran Bchenderon wed W A Kugs 73 j J P van Wgl 8 m 15 T Kamps 88 j 344 Staats loter1i Se KIssss Irekkiag vso Diaadsg 18 Januari 1S 4 No mi U814 18176 14097 18181 so 90861 1000 No 6 118 I0 18877 18917 18 67 on 8098 400 No 6478 8964 9994 16710 17078 SD 17139 800 Ne 877 1146 8408 4306 6S 8 7093 8898 8440 10878 10914 18168 n 18789 100 Prgzen rau 70 lOi 8147 6896 8898 10684 18884 16 86 17740 926 8998 6408 8418 10869 13871 U 64 179 9 897 3836 6481 8446 1088 18406 16701 18077 840 8866 6486 8496 10780 13440 16714 18110 873 3967 6604 8667 10798 134 4 16841 1BB03 688 3877 6643 8 79 10816 18678 16899 18649 668 3384 6739 8767 lOBIO 13 69 16961 18 78 677 337 6749 87 9 1089 13082 16977 18787 64 3406 076 8808 10990 13760 10866 19388 88 3433 6094 890 10993 13779 16378 19488 916 3607 6808 8917 11030 13794 16059 19670 110 3670 6263 9068 11083 13894 10661 19611 12 4 3 37 988 9U0 11069 14087 1671 19684 1191 3071 403 9161 11696 140 3 1 798 19669 1888 3867 706 916 11688 14074 17007 19689 1348 3870 6764 91M 116 0 14099 17023 19818 1467 4031 780 9678 11771 14308 170 9 90018 1480 4081 881 9 86 1182 14388 1707 20118 1679 4808 6987 9768 11889 14667 1709 10187 i 98 4887 786 97 1 11911 14 11 17118 802 8 178 4298 7488 769 18401 14791 17819 20877 2000 4614 7606 9869 12407 14887 17889 20833 8178 4617 7679 9881 12647 14894 17300 20418 2264 4 44 7 9 9896 12 69 16068 17316 2C678 8808 4846 8001 9898 128 6 1619 17827 M674 2830 490 BOiO 9963 12771 16281 17344 2ÏÏ71S 8304 4964 818 10183 18789 16880 1786 10714