Goudsche Courant, woensdag 17 januari 1894

tj 33ste Jaargang Donderdag 18 Januari 1894 IVo 0354 t600 5080 8186 10188 13042 ltM 174i0 S08SS 1 121 8161 10204 1 199 1 478 17458 20877 2857 51 9 822 10282 18320 15 97 17610 20931 9879 5329 822710475 mwfM mmmi MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ifoilen en met mol gevoerde A van OS Az £ 73 73 ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Beurs van Amsterdao 15 JANUARI 87 losVi Vor krs alotkoeri HlDnuilD Cert Ned W S 2Vi 72 y 78 7 oV dito dito dito 3 99i i dito dito dito S i l02 j Hollsu Obl Oondl 188188 4 94Vi Ituii Imohrüring 1862 81 5 72 Oonwii Obl in palier 1368 5 78Vi dito in lilnr 1668 5 787 FoBTliaiL Oblig met ticket 8 20 i dito dito 8 EutuXD UU Ooit 2e Serie ti li dito Oeoona 1880 4 95 ditobijBothB 1889 4 95 dito bij Hope 1839 90 4 95 i ditoingoud ieea 1888 6 dito dito dito 1884 5 103 u Bmnh Farpet lohuld 1881 4 59 u Tuiou Oepr Conr leen 1890 4 82 Oeo leening serie D S3i 5 Geo leening serie O 3 6 1 100 108 85 623 lOlV 86 lOO a 117 1 0 94V 102 lOli a 1 7 Va 100 88V 98 100 165 128 104 451 4Sli 129 140V 62V 70 io4y 128V 104 nov 7 x V a 102 136 184 98 il 4V 18 108 78 109Ve 1Ö2V 49 5iy IS i 186 107 109 101 lOO a 116 118V Va 106 Zxao kn nx B o r obl 1892 Hixioo Obl Buit Seb 1890 6 VlHIEDSLA Obl 4 onbep 1881 AüarusAH Obligstien 1861 3Vi Sotthidui Sted leen 1886 3 i KlD Ti Afr HacdelsT aand Arendib Tab Hy Certifioaten Deii Maatsoliapp dito Amh Hypotheekb pandbr 4 Cult Uij der Vorstenl aand a Gr Hypotheekb pandbr 4 Nederlandeohe bank aand Ned Handelmaatsoh dito N W fc Fae Hyp b pandbr 94V 95 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypothaakb dito 4 OoallKX Ooat Hong bank aand Busl Hypotheekbtnk pandb 4Vi lOO a AuBKlKjL Ëqait h potb pandb 6 Maxw L 6 Fr lien oert 6 10 S s KlD Holl IJ Spoor Mü aand Mij tot Bipl T St 8p aand Nad Ind SpooTwegoi aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito Vb 8Vl l 0 i 62V V bll ll 8poorwl 1887 89 A Eobl S ZuidIlal Bpirmü A H obl 8 FoLKN Warschau Weenen aand 4 BOBL Gr Buas Bpw My aand 5 Baltisohe dito aand nov 102Vb Fastowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Knrik Ob Azow Sp kap aaod 5 Loaowo Sevast Sp My oblig 5Oral Vitebsk dito oblig 5 ZaidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 42V Aluillu Cent Fao Sp Mij obl 6 Chic Il North W pr 0 t aand ditoditoWin St Peter obl 7 Danrer fc Bio Gr Spm cert T a Itlinoia Central obl in goud 4 Louiav fc NashvilleCeTt T aand Meiioo N Spw Mij lebyp o 6 Miss Kansai r 4 pot pref aand I N Tork Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 8t Paul Minn fc Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 ClHjLDjt Can South Cert T aand 13 TlH C Ballv fc NaT Ie h d o O Amatard Omnibus M aand Bottard Tramweg Maats aand Nis Stad Amaterdam aand 3 Stad Botterdam aand 8 loiv BlLOn Stad Antwerpenl887 2Vi Stad Brnsael 1886 27 HoNO Theias Begullr GeselUch 4 OosTlNR Staataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Stxvn Stad Madrid 8 1868 NlD Ver Bea Hyp Spobl oert 5 APVERTENTIEW GEVBAAtiD Op een HANDELSKANTOOR Een Bediende toaaohaii de 16 en 20 jaar een nette en vlugge hand schrgnnde Zg die met kantootvrerkutamheden bekend zgn genieten de Toorkenr Franco brieven onder No 2301 aan het Bnrean dezer Conrant l q Nootjes Smeêkolen BIJ P Krijgsman Kantoor VEST O 161 Nfederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoom achepen BOLLAND kapt J SItlIDT en BATAriBB Ufi 3 SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor Tracht of paasage verToege men zich bg da Oargadoora der Maatsöhappg Boompjes 72 te Bottefdam De Stopmschepen lossen te Breversquay de markt van Boter en Kaas te I nden nUIinrC mTTITtt voor graslanden op Zand Veen 111111 1 5 DILllllin en lichte Kleigronden dan Duitsch ThomasphosphaatmeeV en Kainiet der MaatschappU tot Verkoop van HulpDieststoffeo Dordrecht AUe Leveringen onder BiJkMoexleht i Wtctoriawater ui f de V ctor aJBron f e Oberlahnstein by£ms Tafeldrank Van h£ oninklykef ui s c erjl èc er anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron 4e Oberlahnstein tievesligu te Rotterdam Zuid laak 8 THEE Bij 1 on Kop 8c Schotel Lepol fc york firoohe 85 Qriften enz II dVg H 1 paar Beelden Sshs r Lampenkap Melicpan 6 Zakttoe doeken enz M S ons Baotschort FantaloB nikkel Eisorrios Pudding Saus Trekpot Suikerpot enz Bij meerdere hofreelheid in eens of bij gedeelten Horloges LnmpeD Tafeli StoBlen Naaimachine enz enz j Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BONUS THEE Ewaliteit is puik CADEAtlX nuttig en fraai Vraag de Tolledige lust met afbeeldingen der Cadeam by j M J KAMP HTJIJZEN die gaarne inlichtingen zal verstrekken Q Kehlenlsriiik Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot i niet lelden d l genezing aanbrengende middelen loevallig ontdekt worden die in de handen van een bel v am genoe Ueer een goed ucoe hebben Wa niet Priesnitz de geleerde reatigerder walerknur methode wiens woonplaata een bederaartsoord roor de lijdende mensohhcid geworden is een eenrouduje boor f He ft niet een Zweedsoh miyoor Thure Brand genaamd een middel legen rouwemiekton ain do hand gedaan die het lanoet der hlrurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakten thans gemeengoed im allo geneesheeren begint to worden f Ook op het geoied ter beperking ran lonowriekten begint er liohl te komen en ook hier ia een weg geopend geiforilen die op de eenrondigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wol in staat z n do sedert jaren onreranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen Mo als bijroorb Bromium Yzer Arsenioum enz geheel te ïerdnniren Er ziin rele mensohen die noeh ziek nooh gezond z n on tooh klagen dat zy zioh in liehaam en rierall lbehal e el geroelon het geringste niet elon kunnen en zelfs door een rlieg getergd worden on zoo zioh zeken on andaren tot last z n zonder het te willen Vele worden geplaagd of door rreeseliuko aniFst of door droefgeestigheid kunnen met slapen on worden door benauwde droomoo gekweld Dan liin er weder andere die te kampen hebben met hoofdpan oongestie zwakheid ran geheogen oorsulzenn toeiallen Eindelijk lijden do rgston onder hen aau verlamming vitusdans en vallende ziekte Al le B on lukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaoht en eiken stand vindt zgn zenuwziek enmin of moer d5 slaehtoffer dor leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van lijders behoort on ingelioht wensoht te worden oror de werking eener nieuwe methode adresseero zioh aan imsterdam H ClEBAS 4 Co Heüigeweg Botterdam F E vu SANTEN KOI FF Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht lOBBÏ £ PORTON Oudegraoht bij do Gaardbrug P ÜJ door wien een ondorriohtand gesohriftjo over Zonnwziekton en Beroerle Voorkoming en Genezing gratia en franco verkrijgbaar gealeld wordt Ooada Saelpendruk vau A Barauu k Zoon L ijr ioi Levensverzekering Maatschap pU Opgericht tn iS 9 Verzekeringen in geval vim oTeriyden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetrerzekeringen L f renten Zich te vervoegen voor al e inlichtingen en prospectussen bg den Hoofd Agent te Gouda Oen Beer W C WEBNISK j Bleekersingel B 201 SOLIEDj AGENTEN GEVRAAGD P JB aKA2Vl 0 MAOASHVS UU PrMemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtig geïllustreerd lODE ALIUI met nederlandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen TOor bet Winterseizoen van Ueederen hoeden enz voor beeren dames Mt kinderen op geflankeerde aanvraag aan H JULES JU UZOT i tf PARIJS Stalen Tan zijden wollen en katoenen ftoffen laken enz enz worden eveneeni ünnco toegezonden doch men gelieve daarToor de soorten op te geven en ongeveer de pryzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen dcpr bestellingen benoodigdzijn BetttUingen van SB francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 hs iw 0 voAf ênoiil oan lnkom nd § neht$a in eUU p dotten urn Nederland aan haii öizorgtt De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réêXpiiltlêkult te 8oz$ndaai Naaré Brabant daarmede belast is FRANSCHE STOOMYEEVEEU Cbeniiscbe en Zwitsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppenbeimer Rotterdam Specialiteit Toor het stoomen en verren Tan alle Heerenen Dameskleedingstakken ook a le soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Tropen met nienwe patronen geperst Kwasten Garnitaren Neteldoek Talles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bleven en worden onschadel k voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Toor Goada en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Een ware Schat TOOT de ongelukkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Betau s ËLFBEWARIIVG Hollandsche uitgaTe met 27 atb Prps 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkeljke gevolgen Tan deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend Tan ean zekeren dood Te Terkrggen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan bet bedrag ook in postzegels en ïn eiken boekhandel in Holland Zeer Uette Gesteendrukte NAAllSmTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn BINNENLAND GOUDA 17 Januari 1894 VERGADERINÖ van den GEMEENTERAAD op Vrydag 19 Januari 1894 deB uamiddagB ten 1 ure Aau de orde Het opmaken sener voordracht van twee personen voor de vervoUing eener vacature in het Coll ie van Zetters der R ks directe belastingen De benoeming van vier leden in de Commissie van voorlichting bedoeld m Art ïS der Verordening op de heffing eener Plaatselgke belasting naar het Inkomen De benoeming van eene Ouderwyzerea aan de 1ste Eostelooze School Maandag 5 Februari heeft in Ons Genoe n het jaarl ksche Bal Masqué t plaats Ditmaal zullen aan gecostumeerden cadeaox worden aangeboden en wel Aan de Dame die door haar sierlijkOMtaom niïmant Aan den Heer die het sieriykstcostaamdraagt Am ft paar Dame en Heer dat betbeat by ejkander passend costuum draagt Aaft de Dame of Heer die het meestkuiütteriRtieke costnam draagt Aan het potsieriykete masker 6 Aan de Groep die door sierlijkheid of karakter van costunm het meest uitmunt De heer W F van Eaaen alhier slaagde giatosan voor het practiach apothekers examen Gisteren ten 8 nre werd voor het front van het 5de Bat 4e reg van het garnizoen alhier uitgereikt dn bronzen medaille met daarby behoorend diploma aan den milicien korporaal Willem Boevé omdat hy in de maand October met gevaar van eigen leven een drenkeling redde Door de sbreker der firma Van der Garaec en Co werd gisteren het s in den IJsel eu vervolgens in den Singel en Gouwe gebroken Honderden nieuwsgierigen waren daarvan getuige Na het s minder betrouwbaar wordt zakt et nog al eens een enkele door Gisteren bgv twee jongens op de Karnemelksloot en een op de Fluweelen Singel Gelukkig kwamen alle met eeu nat pak vr FEVILLETOM Op de Boerderij Niet vader TToejï Lize aangemoedigd door da vriendelijlEheid van den ouden mao nu dan zal ik a maar niet laag in de onsekerheid laten Hetia Fesds de soon raa de wedave Beai aan hetmeer Hm hm bromde Lenz Dat is opmerkelyit Juist het tegenbvergestelde van vat ik wenschte Is tiy dan niet braaf vader Zorgt bij nietvoor zqa moeder Is er iets op hem aan tenterkenf Bat is de zsak niet £ la b g niet de vlijtigste jonkman uit den omtrek P Ik zeg niet dat ky lm is £ d hy il koap en verstandig Wat ontbreekthem daaf Ja spreekt als een advooaat Maar kom aan ik zal je eens zeggen wat er aan ontbreekt bij bezit geen duit ICaar vader ik bezit tooh nog wati Wanneer ve aU brave en vlijtige mensohen ons huisboudeo beginnen dan moet het ons vel goed gaan Menigeen is mat mioder begoacen en toch wel vooruitgekomen in da wereld Lenz sobudde het hoofd als iemand die geslagen l 9ü took da part j niet wil opgeveo De bra waa Bevolkinit te Vlist op 31 December 1892 M V Totaal 233 225 458 Geboren gedorende 1893 ii Ingekomen 18 U 29 Totaal 255 243 498 Overleden gedurende 1893 4 2 6 251 241 492 Vertrokken gedurende 1893 17 22 39 234 219 453 Gedurende 1893 z n aangegeven als levenloos geboren 2 mannelgke en 1 vrouwelykekinderen Voltrokken 6 howeiyken als 5 tuaschen jougmans en jongedochtera en 1 tuaschen weduwnaar en jongedochter Aan de Tweede Kamer der Staten Generaal is het volgende adres verzonden Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de Kiesvereeniging Velu we afdeeling Apeldoorn erkend by Koninkiyk Besluit van 12 Mei 1878 No 22 gewyzigd by Koninklgli Besluit van 2 Januari 1890 in deze vertegenwoordigd door haren Voorzitter Gerhard Frederik Middelbeek en door haren Secretaria Henri Marius Eduard van Dobben dat zg zich tot Uw Collegie wendt mat het dringend zoek een wet in het leven te helpen roepen opdat voor den vervolge alle gestichten van lieHadigheid speciaal die waarin minderjarigen worden verpleegd aan een streng Staatstoezicht wofden onderworpen Dat zn hiermede beoogt de tot heden in dergeiyke gestichten bestaande verkeerde toestanden zooveel mogeiyk te voorkomen De Rotterdamsche rechtbank veroo deeide gisteren J 8 werkman te Krimpen a d IJael wegens diefstal tot eene maand W J den D schipper te Bleiswyk wegens mishandeling tot 14 dagen C P bouwman te Gouderak wegens mishandeling van een ambtenaar tot drie weken D P landbouwer te Gouderak wegens wederspannigbeid werd vry gesproken A B 19 jaar dienstbode te Willeskop sedert November il in dienst van den bouwman C O aldaar nam den 16den December d a v uit eene gesloten secretaire die zy met den daarvoor bestemden sleutel had geopend een bankbiljet van f 40 weg Zy maakte van dit geld een uitstapje met haren beminde kocht een kastje en werd by hare arrestatie nog in het bezit gevonden van f 1 90 Te geschoten dat bemerkte Lize vel en nu moest er stormgeloonen worden Zeg maar ja vader vleide ze Je boudt toch wel zoo eeVran me dat j me niet ongelukkig wiltmaken ï rans heeft een eerlgk trouw hart en hij meent bet oprecht met me Mooi zoo pruttelde Lenz die merkbaar zachter gestemd was Alles zou wel goed gaan enik zou geen neen zeggen aU bij maar Veel geld had vulde Lize snel aan Maaromdat de goede jongaa arm is daarom is hetzoo moeilijk O als moeder neg leefde I Die zou wel meer mededoogen met me bebbeu Deie laatste woorden deden de schaal overslaan In Godsnaam dan I Ik wil lüet dat ja misschien later zoa ku en zeggen Mgfl vader is deoorzaak van m u ongeluk Maar jelui gaat niettrouwen voordat ik een goede hofstede heb gekocht die niet te ver uit ds buurt ligt Q dank duizendmaal dank vader 1 Je zal zien dat je vreugde aau ons beleeft Onder lachen en schreien viel Lize haar vader om den hals eu omhelsde hem zoo hartelyk dat de goede oude haar zacht moest afweren om weer tot verademing te komen Ik geloof je mijn kind Je zal me dankbaar zign en een bravo vrouw worden andera zou je de doobter van mijn gootje Bertha uiet zijn 3a nu naar dd keuken en houdt je vijf ziouen bij elkaar verliefde meisjes doen wel eens te reet zout in het eten of laten het aanbran on Wet zullen Frans on moeder blij zijn als ik morgen zalf het goeda nieuws kom vertellen mompelde Liae onder het heeogaan Ik ban soo geluk dier zake stond zy heden terecht en bekende are schold Bet O M in aanmerking nemende haren jengdigen leeftyd en dat het de Ie maal is dat zy terechtstaat vorderde twee maanden De verdediger iiir C M a Jacob de vor deriog zeer clemew viudende verzocht de rechtbank de maauf prev hechtenis nog in mindering te willen brengen by de haar op te leggen straf De heer Jozef Israels heett een zwaar verlies geleden door het overiyden zgner echtgenoote Op zijn aanstaand herinneringsfeeat werpt deze droevige gebeurtenis een wel héél donkere schaduw Aan den hoogleeraar dr F J L Kraemer te Utrecht wordt gedurende een jaar opgedragen het geven van onderwys in de oude geschiedenis aan H M Koningin Wilhelmina Met dit onderricht zal spoedig een aanvang worden gemaakt Maandagavond hield de heer G van Detb eene lezing te Hoofddorp over de weesinrichting te Neerbosoh Een overgroot publiek zeker 6 è 700 personen mannen en vrouwen was aanwezig De beer Van Deth sprak gedorende ongeveei Hnvw uren en deeldo mede wat hy door peraooniyke ervaring of door brieven en bezoeken van anderen van Neerbosch wist Zyue slotsom was dat die Weesinrichting ten spoedigste moest verdwynei Hy zou niet rusten voor hy in dezen strijd overwonnen had Zyne rede werd aanhoudend door toejuichingen afgebroken Na afloop betrad eeu oud wees William ran Leiden deu katheder om eenige mededeelingente doen omtrent de wyze van verpleging i@@staaltjes van mishandelingen en straffen poê hem ondervonden deden een kreet vaa afgn abopgaan l Een ander oud wees L Voorthnyl u van Haarlemmermeer bevestigde grootendtiels wat door den vorige spreker was med edeeld Een lid van het burgerlyk armbestuur te Haarlemmermeer de heer Lammens verklaarde dat dit college nog 8 weezen te Ne bosch laat verplegen maar niet voornemens ia er ooit weder gebruik vftn te maken Het heeft treurige ervaringen aangaande Neerbosch opgedaan Een spreker bestreed den heer Van Deth Deze laatste deelde nog mede dat de officier van justitie te Arnhem hem toezegging had gedaan eene vervolging tegen Van t Lindenhout te zullen instellen wegens mishandeling kig dat ik mot niemand zou willen ruilen Lenz bleef intusschen op de bank zitten peinzen Het is waar een braver jonkman zou zo niet kannen krggen Nu wat zal ilc er aan doen Het beat is dat ik een oogje toeknip nu ik de beurs wat wijder opendoe Meenemen kan ik toch niets en een brave schoonzoon is ook wat waard Was bet er met Johau ook maar zoover heen dan ging het in een moeite door Ik word oud en ik zou zoo graag alles nog geregeld zien viïor ik heenga Hoewel Lize den koek inderdaad eeu beetje bad laten aanbranden smaakte het eten den ouden man tooh rocht goed Toen Johau tbuis kwam verhaalde Lize hem wat er was roorgevalien en vraagde goedhartig of Frait ii hem als zwager welkom zou zyn Wel waarom uietP zeide bj Dan zal ik het zoo aanleggen dat we op denzelfden dag bruiloft vieren Thans keek Lize vreemd op en begon te vragen Maar Jpbau liet uiets uit en vermaande zyn zuster bij bet naar bed gaan dut zy maar niet te veel over zijn aanstaande moest denken omdat zy toch niet kon raden wie het was Het zou overbodig wazen de vreugde in de vissoherswoning te schetsen toen Lize den volgenden dag kwam vertellen hoe de zaken stonden Kortom er leefde in de eerste dagen ïn den gansoh n omtrek geen gelukkiger paar dan Trans en Li e Joban verzweeg nu niet langer waarom by zijn levenswijze veranderd had Zyn keuzjé was fader Lenz bijzonder naar den zin want deze Ipfd Walburga ais een verstandig meisje juist iiojifmn als Joban noodig bad Daarbjj was ly ervuni in het Hy is voornemena op verschillende plaatsen als spreker op te treden Zaterdag te Aalsmeer Maandag te Rotterdam en daar velen heden onverrichter zake moesten teingk eren zal by Woensdag 28 Januari te Haarlemtoermeer weder verschijnen Een aantal menschen zijn te SintTmyeu Belg Limburg vergiftigd door het eten van woiBt waarschynhjk gemaakt van bedorven paarden vleesch Zes der vergiftigden zyn over leden en vericheidene anderen verkeeren in levengevaar Ken nieuw tooneelstuk van Edmond de Goncourt La Faustin bewerkt naar zgn roman van dien naam zal nog in dit seizoen jtofPargs worden opgeroerd Volgens een officeele o are zgn in 1892 niet minder dan 31 personen van honger en gebrek te Londen omgekomen Van 5 hunner zgn niet eena de namen bekend De opgave omvat alleen de peraonen op wier Igken eene schouwing plaats had waarby de jury na onderzoek tot het resultaat kwam dat de dood aan ontbering te wgten was Maar hoevelen meer er naast deze 31 in stilte van honger en gebrek yn omgekomen en hoevelen een langzamen dood van ontbering Bterven boH onmogelgk te zeggen zgn Uit Delfzijl wordt ons van 15 dezer gemeld Heden morgen gingen ongeveer 20 man naar den burgemeester om werk te vragen Hun werd geantwoord dat zg maar naar het flintenhnis moesten gaan om keien te kloppen Het materiaal lag voor ben gereed en zg kregen dan 50 cta loon per d Naar de meening van de werkloozen was dit loon niet voldoende zg eiachten minstens eeu loon van 75 ets wat hun niet werd toegestaan Zy besloten daarop langs de huizen der ingezetenen te gaan om eenig geld te vragen wat hun ook hg velen gelukte Te Gorredyk heeft dezer d en eene brntale poging tot oplichting plaats gehad lu het begin van het vorige jaar nam een zekere S dienst bg het Indische leger Bij zyn vertrek liet hg ƒ 80 op de spaarbank staan In de vorige week nu ontving de directeur van het postkantoor een schrgven rau 8 waarin dwe hem verzocht het geld los te maken en tnm toe te zenden Thans echter bleek het dat de genoemde som niet op de rgkspostspaarbank maar op de spaarbank van het depar boerenwerk en wel geschikt om eeu hofstede in orde te houden Dat de boer van den Meerbof zijn dochter een praol ge uitzet zou meegeren was ook eeu niet te verwierpen zaak Eenige dag fi daarna kwam rader Lenz met zyn zoon in Zon agskleeding op den Meerhof tot geen geringe verbazing van buren meiden en kneohts Men raadde echter weldra het doel ran dat bezoek Toen de groote rraag gedaan was en Walburga a ouders hunne toestemming hadden gegeven werd de aanstaande schoonzoon bartelyk welkom geheeten en zette men den gasten bet beste voor wat keuken en kelder opleverden De boer hield van een goeden dronk en bad in zyn kelder een aaatal fles schen Tiroler wy n die mep het niet kon aanzien dat ze op een hooiwagen over do grenzen waren gesmokkeld Het was een rechte feestdag op de Meerhef waarvan allo heerlijkheden aan de gasten werden getoond De boeren houden er by zulke gelegenbeden van met have en goed te pronken en de boerin opent dan met trots haar kisten en kasten om te laten zien welk keurig eigengesponnen l nwaad sinds jaren als uitzet voor de dochter dts buises gereed ligt Op den terugweg beloofde vader Lenz zijn zoon dat hy zoo spoedig mogelijk naar Tegernsee zou gaan om de overgave der hofstede by de overheid te laten insobryreu Als een loopend vuurtje verspreidde zich het nieuws ran hetgeen op den Linzerbof was voorvallen in dan ganscben omtrek en dit gaf de eerste dagen ruime stof tot gesprek Zoodoende waa man in het midden ran den zomer gekomen