Goudsche Courant, donderdag 18 januari 1894

igstjd gebrek aan gescljiikte 1 een jlin me geen ksem schelend geba r op Directe Spoorwegverblndlog iet GOUÜA Wloterdlenst 1893 94 Aangevangeo 1 Oclober TUd vao Greenwicli 18 68 1 84 8 58 4 50 1 06 4 57 1 18 6 04 1 19 6 U 138 1 88 1 44 4 10 5 80 KOTTERDA U OOnDA 9 61 10 17 11 60 18 80 10 87 10 34 10 41 10 47 18 08 18 40 9 80 10 4 45 ff ff 4 66 ff ff 6 08 ff ff ff 5 09 3 10 4 08 4 40 5 15 DBN Haas souuA 7 48 9 88 9 4610 1411 8818 16 1 88 8 16 2 46 3 48 4 16 4 48 5 81 7 8 05 9 8 AODDA DSN BAAO Gouda 7 80 6 40 9 04 9 87 10 40 18 11 18 81 1 01 1 87 3 56 4 46 5 87 6 60 7 18 8 85 9 87 10 46 11 11 11 80 1 44 1 49 1 58 2 04 tUtïa HAii ïs Si 10 07 ll sYlS il 18 61 1 4Ï1 5 7 4 85 5 85 6 6 6 6 41 7 48 66 10 16 11 15 11 4012 Onada 6 30 7 60 8 18 i üa 10 1610 59 12 oS 18 46 2 80 2 46 8 18 4 18 4 48 6 80 5 61 7 42 8 86 10 0 OOl D A I TBICBT OTEECHT GODD A Gouda 6 86 6 40 7 65 8 0 8 81 10 19 10 56 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 5 8S 6 01 7 45 8 8810 O8 i Utreoht 6 83 7 60 9 9 68 11 84 12 08 12 60 8 10 8 58 4 43 6 86 7 48 f 8 0 8 60 10 07 10J4 Oudew 6 60 6 64 ff ff 11 0 8 87 6 37 7 69 10 92 Harmeien 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 68 a 9 04 Woerden 6 57 7 018 11 8 40 ff 11 16 ff 9 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 28 Woerden 6 68 8 10 10 15 18 26 4 12 ff ff S ff 9 1010 23 Harmeien 6 04 7 08 8 46 11 88 ff 8 51 6 19 6 60 8 18 10 34 Oudewater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 9 19 Utreehl 8 18 7 88 8 88 8 41 10 51 11 45 1 80 3 08 3 60 4 48 6 8 8 21 6 36 8 88 9 10 10 68 Gouda 7 20 8 32 9 84 10 87 18 0618 56 1 88 3 60 4 37 6 20 7 08 8 80 = 8 41 9 32 10 40 11 86 BOUD A A U8TERDAII AHSTEKDA H O V D A Ooida 6 40 8 91 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Amstcidam O S 7 56 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 10 7 88 47 7 59 9 10 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 86 9 87 11 10 AKtterdamWp 6 60 8 10 9 66 11 16 11 4 66 4 86 4 85 7 40 lO Og 14 41 lUO l l 1 U to 9 67 1U8 Q ud 7J0 10 44 U 18 M tl Ot I i0 i i 1 IIM tement der Uutaoliappy tot Nnt van bst Algemeen atoud Natuurlyk vermoedde de directear thans met eenen bedrieger te doen te hebben en bg onderzoek ontdekte men dan ook dat de met den naam van S onderteekende brief met een geheel andere hand dan de zgne waa geachreven De man ia in handen der justitie Een Tolksrergadering te Bruasel met oenFranschaprekenden redenaar en Vlaamsobetoehoorders Slechta enkele bekende aitroepen aohaUen han in de ooren als de klanken der kr gatrompet in die tan het oudeoaraleriepaard Wat daartnaschen ligt rerstnanaij niet De Franscfae dagbladen zouden danook om den indruk weer te geren dien dezeTergaderingen op het volk maken han verslagaldna kunnen bekorten De heer Volders ta chambre Van der kinderen jeté par Ia fenêtrel Bravo Lemiuistre Beernaert a la laterne langdurige toejuichingen lie roi t ba ce roi de oarton Hoera 1 men zingt de Marseillaiae Bnla et Ia police un tas d assasains Langdurig gejuich Men zingt de Carmagnoh L armée Tire la revolution I Aanhoudend geroep Vive Ia France Le peuple none monrrona aur les barricades Geestdriftige kreten k bas la patrie 1 Vive Tunivera Men zingt het rdfrein Suffrage universel Aldus schetste eenige tyd geleden hetVlaamache blad Schild en Vriend c wat hetVlaamsche publiek in de vergaderingen dersocialisten te Brussel en in de voorsteden verabtat van de redevoeringen die er gehoudenworden en de wyse waarop het zijn instemming met het gesprokene betuigt Zoudenvele verslagen van dergel ke vergadenngen inNederland met Nederlandsch sprekende redenaars en Nederlandscne toehoorders met opgelijksoortige Wflze voor bekorting vatbaarBgn De Liberaal Qelukkige menschen die van het Duitsche stadje Elingenbei g a d Main Niet alleen betalen de ingezetenen geen belasting maar de ontvanger deelt zelfs nog kleine dividenden onder hen uit Zoo hebben byv Klingenbergs zo9 a die thans in actieven dienst zijn dezer dagen als nieuwjaarsgift ieder een sommetje van 15 Mark 9 ontvangen De buitengewone voorspoed van Klingenberg spruit voort uit belangr ke leemputteu welke elk jaar aan de gemeente een asnzieulijke som opbrengen Eén zaak moet echter verwondering baren ten minste zoo die toestand al eenige jaren duurt deze namelgk dat de bevolking van het stadje niet zoozeer is aangewassen dat er belastingen moesten worden ingevoerd doordien de gemeentelpe uitgaven voortdurend stegen I Of is er een wet waarby de verhuizing naar dit aardach paradgsje verboden wordt en eene andere die een bevolkingscijfer vaststelt dat niet mag worden overschreden Het reglement is verschenen voor het toekennen van aanboudingspremiën voor tweeen éénjarige stieren in de afdeeling Rotterdam Schiedam en omstreken van de Hollandsohe Maatschnppy van landbouw De afdeeling is verdeeld in vier secties lo de sectie omvattende de gemeenten Pemis Poortugaal Hoogvliet en Boon 2o de sectie omvattende de gemeenten Xapelle a d IJsel en Kralingen oo de sectie omvattende de gemeenten Bergschenboek ten zuiden der Hoeksche kade Bitlegenberg en Schiebroek 4o de sectie omvattende de gemeenten Bergschenboek ten noorden der Hoeksche kade en Bleiawp Oonda 80 J 5 8 85 Mooidrwlit M 7 88 8 U mrawnkwk K 7 89 8 411 0 p U ff 7 46 SM Uotterdam 7 0 06 01 Eotterdun 6 6 08 Capella 6 10 8 18 Nienwerkiirk t lO 8 S1 UoordnoU 6 86 6 88 8oud 6 88 8 86 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 ZeT H 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z K r 7 68 0 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 Anitardam Wp AattndtB Oi De keuringen worden gehouden in iedere sectie alzonderlgk De dagen en plaatsen der keuringen worden door het bestuur bepaald hg advertentie in de locale bladen bekend gemaakt en by circnlaire den leden der afdeeling en stieren houders medegedeeld Alle stieren van twee en éénjarige leeftyd mogen naar de uitgeloofde premiën mededingen De ouderdom der tweejarige stieren zal moeten blgken door het aanwezig zjju van niet meer dan twee breede tanden In elke sectie wordt voor tweejarijfe stieren eene asuboudingspremie van veertig gulden en voor éénjarige stieren eene aanhoudingspremie van tachtig gulden uitgeloofd De bekwame organist der Nederlandache Hervormde kerk te Londen de heer Budolph J Loman geeft sedert eenigen tyd geregeld op den derden Dooderdsg van elke maand een orgelconcert in die kerk waar iedereen dan kosteloos toegelaten wordt Deze poging om goede orgelmuziek voor het publiek toegankelgk te maken verdient allen lof en waardeering van de zyde van bet puUiek Als voorbeeld van wat bg znlke gelegenheden ten gehoore gegeven wordt wordt bier het programma gegeven van het volgende concert dat op Donderdag 18 Januari zal plaats hebben 1 Concerto inA minor Bach naar een vioolconcert van Antoio Vivaldi 2 Aria from Paulus Mendelssohn 3 Sonate in G minor Merkel allegro maesto adagio introductioo en fuga 4 Lullaby Beaumont 5 Sonate No 3 A major Meudelaaohn Aan de Zwo1sche Conr i wordt uit Den Hang bericht gezonden van aanataande wgzigingen in het kieswet ontwerp Eerlang zal volgens den correspondent der ïZwolschet zulk een gewgzigd ontwerp in den Ministerraad in behandeling komen En de correspondent van de ZutphenBche Crt € deelt nog mede dat men in politieke kringen algemeen een gewgzigd ontwerp tege moet ziet De Locomntiefi geeft een overzicht tvan bet Iste deel van Dr G Snouck Hurgonje s werk De Atjeberai voor een goed deel de resultaten van een verblgf in Atjeh van Juli 1891 tot Februari 1892 Het naaste doel van Dr S H a onderzoek was zyne kennis te vermeerderen omtrent den invloed des Islama op het staatkundig maatachappelp en godsdienstig leven van het Atjehecbe volk Waar echter zoo weinig omtrent Atjeh in het algemeen bekend is vond Dr S H goed het een en ander dat tot zgne kennis kwam en buiten zgn eigenlgk onderwerp ligt niet achterwege te houden Het onderzoek moet op vele punten nog als niet afgesloten beschouwd worden Daartoe zou een langer verblgf en een doordringen iu nog onbezocbte streken noodig zyn Dit is zeker de scbrgver meent de beteekenia van den Islam voor Atjeh nu duidelgk te begrijpen Dit le deel bevat eenige kaarten en afbeeldingen en telt 512 bladzijden De stof is over drie hoofdstukken verdeeld het eerste handelt over de volksindeeling het staatsbestuur en de rechtspraak het tweede over de tydrekeniug feesten en gezitte tyden landbouw zeevaart vischvangst wetten op grond en water het derde over familieleven en familierecht In een tweede deel zal een en ander over wetenschap en letterkunde speleu en vermaken volgen en een hoofdstuk raeer speciaal aan den godsdienst gewgd zal zoowel aanvullen els resumeeren hetgeen over dat onderwerp in de andere hoofdstukken voorkomt Bg dit deel zullen eene inhoudsopgave en een aantal afbeeldingen worden gevoed En ten slotte deelt de sLoc c nog het volgende mede omtrent Dr S H s leefwyze 18 08 10 48 10 66 11 08 11 0 11 16 11 86 18 88 11 08 7 86 7 47 8 9 46 8 18 10 08 10 11 7 46 9 40 8 11 8 16 I 6 08 0 88 ff ff 8 81 ff 6 80 ff 8 36 4 67 9 68 10 11 De schrgver leeft te Batavia in de eenzame buurt van kampongt Lima in een groot net huis daar werkt hg met zgn bekenden gver en bekwaamheid voor de wetenschap Van den vroegen morgen tot laat in den nacht ziet men hem met zgne iulandsche schrijvers drjk aan den arbeid Zgne levenswgze is Spartaansch eenvoudig Visites maakt hg niet Ontvangen doet hg ze wel eens van doortrek kende regenten en andere voorname inlanders met hunne echtgenooten Hg weet ze uitntpntend te recipieeren Gewoonigk heeft hg alleen het woord maar hem tv hooren ia geestelgk genot Zgn hnwelijk met de dochter van zekeren boofdpengoeloe waarover enkele couranten het indertgd druk badden is door de redacteurs dier bladen eenvoudig uit hun duim gezogen Te Zwolle ia op vermoeden van bedriegelgko oplichting gearreateerd en naar het gevangenhuis overgebracht zekere H A Markse vroeger kastelein te Amsterdam Hg logeerde te Zwolle onder den naam van H Meger wonende te Brussel hg gaf voor advocaat te zgu en bij de recbterlgke macht te behooren Hg had eene advertentie geplaatst waarbij hg gelden op hypotheken en op pensioenen enz verstrekt maar liet de lichtgeloovigen van 6 tot 12 voor taxatiekosten vooruitbetalen waaraan eenigen voldeden Ten aanzien van het verbod van de opvoering van de Wee8iurichting Meerbosch t te Utrecht deelt de heer C de la Mar in het U D € mede dat hem te Rotterdam door den hoofdcommissaris te Itrecht onmiddellgke toezending van het manuscript van het stuk ter lezing gevraagd werd Hg kon er niet aan voldoen omdat hg t eiken avond noodig had doch bood aau t Zondagmorgen zelf te koUen overhandigen handigenTot antwoord werd hem pef telegraaf bericht dat de burgemeester de opvoering verbood Men schrgft uit Utrecht aan de N R Ctu Naar men verneemt zal het Meteorologisch Instituut van Zonnenl org verplaatst wprden naar het Klooster c tot voor kort in eigendom toebehoorende aan Baron van Boetselaeh Ëiet huis en 6 stuk grond zgn aangekocht door het Ryk dat er een toren van 30 meter voor het doen der waarnemingen zal bouwen De hoornen zullen helaas moeten vallen Jammer dat de eischen der wetenschap en die van het natuurschoon hier niet te vereenigen zgn De Koningin Regentes zal morgenavond eed gedeelte van het concert der Maatöohappg de Toekomst in het Gebouw voor Kunsten ed Wetenschappen te s Gravenhage bywonen In de te Alkmaar gehouden vergadering vau de afdeeling Noord Holland van den cAlgefb meenen Politiebond werd onder meer behan i deld een voorstel dat wanneer een ambtenaaq een ongeluk mocht krggen of gedood mocht i worden in den dienst de bond dan zgae acbterblgvenden met 50 zou ondersteunen opdat dezen niet dadelijk de hulp van particulieren zouden behoeven in te roepen De president de heer Terpatra gaf bg dit punt in overweging bg de eerstvolgende algemeene vergadering van den Bond namens de afdeeling NoordHolland het voorstel te doen dat jaarlgks op de begrooting van den Bond eene som van 150 worde uitgetrokken voor dat doel Mocht die som niet geheel zyn gebruikt ter beoordeeling van het hoofdbestuur dan worde het overschot gevoegd bg de nieuwe 150 van het volgend jaar zoodat daardoor aucceasievelijk een kapitaaltje kon gevormd worden alleen dienende voor het bovengenoemd doel welk kapitaaltje goed belegd alweer rente zoude afwerpen en waarscbijnlgk mettertgd zoodanig zoude aangroeien dat de ƒ 150 op de jaariykscbe begroeting van den Bond niet meer noodig waren Hg stelde echter de voorwaarde dat hij aan wien het ongeluk over kwam lid van den Bond moest zgn Bg het voorkomende geval dat meer personen tegelgk ondersteuning Boudeu vragen wenschte de voorsteller dat het eerst in aanmerking zou komen 1 Hg die op eeuigerlei wgze aan den Bond en fondsen had deelgenomen 2 Hg die het grootste huisgezin hetft 3 Hg die de meeste dienstjaren heeft 7 10 6 56 6 08 6 10 6 17 6 88 7 80 6 40 2 60 8 80 8 48 1 45 1 55 8 08 8 09 8 16 8 48 s Hage 6 48 7 8 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zi gir6 08 ff Bl Kr 6 14 ff Zer M 6 19 10 80 10 38 10 41 Dit voorstel werd b acclamatie aangenomen Bg de bespreking van het verzekeringtfond tegen ongelukken en invaliditeit werd ook ter sprake gebracht de verzekering hg voorkomen van besmettelgke ziekten De weoscbelijkheid werd uitgesproken dat de afdeeling bg het hoofdbestuur aon aandringeo dat de onderhandelingen gevoerd met de eerstp Nederlandsche Verzekeringmg en de Philaiitbroop weder aan te knoopan De zaak der Dinxsperloosche laraëlitiache weezpn ia thans tol een bevredigetod einde gebraclit De heereu Ij Jacobs en M van Gelder te Arnhem beiden kinderloos hebben de kinder u tot zich genomen om hen op te voeden in liet geloof hunner vaderen In de algemeene vergadering van de Vereeniging voor de ataatbuisbondkunde en de statistiek welke in de tweede helft van dit juar op nader te bepalen dag te Rotterdam zal worden gehouden zullen de volgende via geu auu do orde komen Behoort het beginsel van de Armenwet dat de burgerlgke overheid slechts by gebleken Door wie behooren Ide kosten der openbare armenzorg te worden gftdr en De heereni G H Bintzen te Rotterdam prof dr Koyper enf Hugo M ier te Arabterdam eniJB Pyttersen Tzo te sGraven hnge hebbe i zich fbefeid v aard omtren j bovengeuoeoidö vragen tjan prdadviea te diei en Het bestij ur hoopt in stam te ztitlen zgui jpze praeadf ezeo omstreekt Mni aan deleden van de Ver ëniging rond te wn iii itgen tv TëI H crélnveen zakten Zoi idklereu i 4 N Smeer oud m oen gevaar lpe eo diepe plaafi door de JËfflreosloot Iff een oogeublik w jren velf mef bchen bgeen di ch en waagde hettereddei Wel I werde tonwen planken en aehippeM hoornet gebruikt docl daarmede waren dif kinder niet dadelgk g red li mma WapstrS echter vï aagde het op het gs t gaan en zow dicht juogelgk de kinderen te naderen docq het m knapte onder z jne voeten weg en hij daalde I naar fle diepte Men wierp hsm een touw Ijoif dat hg greep en sleepte hem naar den Wal Met het touw om het midden waagde hg het nc maaU en had het geluk éen kind te vatten en le rend naar den wal te brengeii Het andere kiud werd door andepen die een haak van een schippersboom in de kleederen konden slaan naar den wal gealeurd AllAi die het tooneel aanachouwden prezen de kloeke daad van den redder Uit den Haag wordt aan de Zw Crt gemeld dat de Minister van Financiën met zgu wets voordracht tot herziening der peraoneele belasting gereed is De indiening kan zeer spoedig worden verwacht Bg de Amst commissie tot ondersteuning voor werkloozen werd weder een gift van f 1000 ontvangen In het geheel tot gisteren f45 838 Bg den burgemeester te Amsterdam werd f200 voor de algeni armen ontvangen Ook de burgemeester van Dordrecht heeft geweigerd verlof te geven tot opvoering van het sensatiedrama De geheimen van de Weesinrichting Meerbosch of de ontmaskerde Weesvader 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 4 Ih08 1M8 8 40 9 01 11 08 1 I6 11 4 4 80 6 86 8 10 6 9 44 9 tC 5 65 8 80 10 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 6 9 41 ff 9 64 6 09 De Heer Leon C Boumau directenr der liedertafel Oefening en uitspanning te sHer togenbosch en van de maunenznngvereeniging Aurorac te Arnhem zal zich 1 Mei te Ngmegen vestigen Zgn vertrek uit 8HM togen bosch staat in verband met het overbrengen van de kweekschool voor onderwgzers naar Ngmegen aan welke school hg als leeraar in de zangen toonkunst verbonden ia Ongereeij 35 telegraafbeBmten te Amsterdam zgu wegens ziekte verhinderd faunae werkzaamheden te verrichten Tot heden ondervindt de dienst weinig vertr giug wekelykscb m In Febroar stelling ali ll Men heriniMft zich nog de verklaring van een groot g KmBobinisten dat een stoker van de N B S Ki8praak bad zoo h eeue maand lang opzien zelf de machine h d gereden op het daglooU te komen van oeQen machinist Alhoewel vele stokers der N E S sedert twee drie jaar d zievoorwaarden hadden vervulden dagelgks madnuisteadienst verrichten ll even zg echter ofnl SO stokersdaglooo Meenende dat hunne mniddelyke superieuren hun deze aanspraak oraftiielden onf voor zichzelf de bezuiuigingaprf mie te verdienen hebben een vflftiehtal Ifmner zich gewend tot den dir geii waarop dez leeds drie hunner huh verzoek heeft toegestaan n maatregel die hBn gezin een ikomen van f3 75 meer bezorgt nopen ook de overigen hunne aanjeerling maohiniat te ontvangen eentrumi Xn H fi van h t beid in Nei eenige opi verslagen voor de Zgné opmi xanteU tettjl pnntenj ilelflk apraft de meeniutfH leiding de wt qyonde caudwjate aan ifal f i I h jwaarde j gehelht wo t Komt niülT i dat zöowi alB lian hk Xlidtf dit verlch ni wetei word i dafeh dat l et eersi oorzkalj het tweedii meer f i f Slagen vgzeraakte Vver t algeraéeii niet 1 zichten omtrent dan een naar het schgrif te i tq we M de 0 nm foiultaatjl voor j lm ii indblad gawgd aan de belangen inonderwgs en de kunatngverrland maakt dei heer D T ako ingen naar aanleiding van de verschillende Commissiën die fdac e examineAfden in 1893 igeii hetreffen uitsluitend het in M hoofdffia ak nderacheidene er 1 Vroegere verjjAagen her ialen I waaron r nt ook nu sfeer liet gunstig luiden gevolg vaïl fde brekkige pet teékenen il i van de tbr kig Fngerichte localittól om dit onderwijs te geven schgnen de voornaikie oorzaken wai raan die onbevredigende resulUten móeten eweten worden Veelal mag men tevreden zgn indien bg het natuur teekenen een dragelgke teekening naar een eenvoudig meetkuustïg lichaam geleverd wOrdt De theorie houdt daarbg weiuig verband met de praktgk en de kennis van een goeden leergang voor dit vak laat uit den aard der zaak te wenschen over daar praktische ervaring totaal ontbreekt Aldus onvolledig nitgerust gaat de onderwgzer de wereld iu en begint hg zgn studie voor de hoofdakte Daarbg heeft hg behoefte aan gelegenheid om zich ver Ier te bekwamen in het teekenen en aan gelegenheid om praktisch in dit vak werkzaam te zgn De eerste gel enheid ontbreekt hem in zeer vele gevallen Alleen als bg t geluk heeft te wonen in een gemeente waar een hoofdcursus gevestigd is kan hg op vrg gemakketgke wgze aan die behoefte voldoen Moet hg door bizondere cursussen of door privaatlessen zgn doel trachten te bereiken dan schieten zgn finaatiën veelal te kort en dan is teekenen een der eersten vakken die hg natuurlgk alleen voorloopig maar zal laten rusten In zeer vele gevallen echter voornamelijk voor de onderwijzers ten platten lande bestaat er in het geheel geen gelegenheid en als dan de voorafgaande opleiding niet zoo geweest ia dat er goede grondslagen gelegd werden dan is het waarlgk niet te verwonderen dat het toekenen nog altgd door velen niet met voorliefde scheen beoefend te zgn De gelegenheid om zich praktisch voor het geven van dit ouderwgs te bekwamen en daardoor een zelfstandig oordeel te verkrggen omtrent den te volgen leergang is in de meeste gevaUen onvoldoende voor vele candidaten bestaat zg zelf in t geheel niet daar zg werkzaam zijn in klassen w arin het teekenen nog niet onderwezen wordt Het onvoldoeude van de gelegenheid om zich die praktische bekwaamheid eigen te maken bestaat voornamelgk daar in dat op verreweg de meeste scholen het onderwgs zich niet verder uitstrekt dan het toekenen naar vlak versieringen Daardoor is het te verklaren dat het velen nog niet recht duidelijk is hoe de leerlingen eener lagere school met de eenvoudigste perspectieve verscbgnselen bekend moeten gemaakt wor den En gelgk het met het natuurteekenen gesteld is zoo is het veelal ook met betrekking tot het teekeuen naar plaat Zoolang het stigmographisch teekenen daarbg op den voorgrond geplaatst wordt en daardoor alle aanleiding vervalt tot het op zich zelfbeschouwen der figuur tot het ontleden daarvan in zgn onderdelen en het aanwgzen der hoofdvormen eer met het teekenen der figuur begonnen wordt zoolang zal men in de ezam69 verslagen klachten lezen als ook thans weer geboord worden De kennis van een medea leergang voor het teekenonderwijs be aalde zich tot het opnoemen van hen die zulk een leergang in het licht hebben gegeven Donderdag jl bood een net gekleed onbekend persoon ten kantore van het agentschap der Geldersche Crediet Vereeniging te Maastricht een cheque ten bedrage van f 2600 en afgegeven door de Zoid Hollandsche CredietVereeniging aldaar ter iucasseering aan Men deed den houder opmerken dat er geen adviesbriei was ingekomen wat hem zeer leed leed daar hg geld noodig had Hg zou echter den volgenden dag terugkomen Inderdaad kwam hg terug en er was toen een iidvipsbnef ontvangen Het bcflrag van de cheque j werd hem nu uitbetaald en daarvan aan de Zuid Hollandache Crediet Vereeniging mededeeling gedaan Deze wist echter van een cheque noch van een adviesbrief ieta af zoodat beide valsch waren Van den houder was na d ze ondekking geen spoor meer te vinden In de fin de siècle visie in De Spectator van jl Zaterdag leest men de volgende welgeslaagde parodie op het jongste Holland Mü een manj ging voor ona uit en d geesff zeide Zie j dat ia een modelexem pikur een neurasthenisch aotheur wegzielend ia twee stemmingsstroomen nu eeus 8cboplnhauerisch fin desièclenatiiralistiach dan weer eJbherisbh symbolistisch incompréhens bilistisch Let op den afwiaseleodeu stgl van zgn gang nu eens sleepstappendenalagedachtendervend voortschoppend de kraakratelende kiezelsteen en dan weer triptrappelend en kwiküilvereudi ngs i het lange lange lange pad naar het l rk pi Want hij jgdt aan donkerflaweel aarschen waanzin n et scherpe ka utlichti u Hg had zijne laatste hersenaecretie aan ebo en aan den Nieuwstqn Gids die zgn stupTmetl liefde geplaatst heeft het aanvullende met een uitgezochte reeks van scheldwoorden aan t dres van deWi auteur omdat de redactie begeert at hg 0orler n v £ edeu niet genoeé had uitgescholden Én nu ouder den ii dru van lieze welverdiende Ijteatgding schar rel schjj if elt 1 daarheen aan rttol verwan hoop ter prooi gn j Oeq dien hg vroeger zoo zwierig met zg i ingelkrulleuSe lobken kon slingeren hangt OM met doffe lgkwa vaalheid over zgn haren die een va e grisaille kleur hebbeu aangenomen als aneeuwachtig roet waarvan de harmonie in de ziel van den aanschouwer vibreert als een onopgelost molakkoord samensmeltend het verleden me de toekomst Zgn houding is decadent de klank van zgn stem is groenachtig zuur en driehoekig En mgn ziel was innig verhlgd bg het vooruitzicht dat welhaast alle auteurs zouden zgn nis deze en hunne werken naar advenant Influenza Deze ziekte die eenige jaren geleden zoo vele slachtoffers heeft gemaakt heeft zich in de laatste maanden in een deel van Europa weder met hevigheid vertoond en nu ook in ons land weder velen aangetast iu menig geval in zeer kwaadaardigen vorm Een geneeskundige wien wg vroegen of er ook voorbehoedmiddelen zgn antwoordde ons ongeveer het volgende Influenza in een infectie ziekte De ziektekiemen verspreiden zich zóó snel dat het hoogst moeilgk is zich daarvoor in acht te nemea Bovendien gaat menigeeji die in de lichte mate is aangetast toch uit en kan iemand die de ziekte reeds onder de leden heoft anderen aansteken nog voordat hg zich ziek gevoelt evenal dat bij mazelen het geval is Dit belet intosschen niet dat men zooveel mogelijk op zgu hoede kan zijn o a door het bezoeken en in aanraking komen met iufluenzalgders te vermgden De beste raad zal verder wel zgn dat wie zich onwel gevoelt niet draalt met het inroepen van geneeskundige hulp en dat men zich iu elk geval meer outzie dan men gewoonigk pleegt te doen Het uitkoken en ontsmetten van gebruikte zakdoeken is mede aan te bevelen Wg meenen wel te doen met deze opmerking openbaar te maken Hbl Gisterochtend 5 uur begaf Piet Jansens zoon van J JansenSjWonende te Wagenberg onder Terheiden zich met zgnen vader naar ygn werk Nauwelijks waren zg buiten of Piet kreeg in de duisternia met een scherp voorwerp eenen slag op het hoofd zoodat hg ineenzeeg De ontboden geneesheer verklaarde dat de hersenpan gespleten was en de Igder in uiterst gevaarvollen toestand verkeerde Waarschgnigk heeft de nog onbekende dader van deze laffeu aanslag geruimen tgd op den loer gestaan Men vond u l in do nabgheid indrukken van eenen voet m het zand Het scheen of iemand daar eenigen tijd tegen eenen paal had geleund Een regeeringsbeslnit waarbg de algemeene ontwapening op Sicilië hooien wordt is Zaterdagmorgen te Palermo aangeplakt Daarbg wordt de invoer van allerhande vuurwapenen verboden en den burgers bevolen indien zij zulke wapenen hebben die aan de politie uit te leveren Het besluit heeft ten doel alle vroegere toegestane vergunningen tot het dragen van vuurwapenen in te trekken maar deze vergunningen kunnen na onderzoek hernieuwd worden Ieder die niet overeenkomstig het besluit handelt zal gestraft worden met eene opsluiting van 6 maanden tot twee jaar De vuurwapenen welke bg de overheid worden gedeponeerd zullen aan hunne eigenaars te bekwamer tgd en zonder onkosten worden teruggegeven Vrgdag 5 dezer overleed te Oodeschoot ggmeente Schoterland de oud hoofdonderwgzer de heer R S Hoekstra in den ouderdom van ruim 95 jaar In bet te Heerenveen verschijnende Nieuw Advertentieblad deelt iemand die den heer Hoekstra nog niet lang eleden had gesproken o a het volgende mede over hetgeen de tot het laatst toe nog zoo fcrasse en opgeruimde oude man van zgn vroeger schoolleven vertelde Drie nieuwe scholen had hg zien vorrgzen ia zijns voorvaderlgko geboorteplaats De oude school waarin zgn vader en later hg nog vele jaren de jeugd had onderricht zoo vertelde hg stond in het laag achter het hooggelegen kerkhof het was een vierkant pfeboaw liever hok veertig of vgftig kinderen maakten des winters gebruik van het onderricht Onder hen waren leerlingen van zestien en zeventien j ar In de school zat hg in een groeten stoel eene bullepees hing er achter eqne tafel had hg voor zic pet eene lade waarin de plak was geborgecl De leerlingen zaten op banken en werkten op de platte tafels aaa de ruwe wanden was geen kaart of iets vafl dien aard te vinden Als schoolboeken noSmde hg het klein en groot A B C boek heg spelboek den CatechiarauS en de Trappen der Jeugd Knap werd er gerekend fraai en va k met sierletters ge hreven Üoe ging het met de verwarming vroegen vre hem Hg vertelde ons In het midden van de school was een kuil of gat ip den grond gegraveu daarom waren eenige rgen steenen opgemetseld en de binnenruimte deed zoo dienst alp vuurpot daar werden de zoden iogeworpen of opgezet die de leerlingen s morgens moesten meebrengen de man één Die gedroogde plaggen geen turven brandden vrij goed maar rookten nog meer En waar bleef de rook of liever hoe moest die uit het midden naar buiten komen Wel die ging recht omhoog als de trek goed was boven iu het dak toch was eene opening taet eene houten belimmering naar heneden welke ter manshoogte ongeveer boven het brandend vunr hing als schoorsteen Te Mildan ook in de gemeente Schoterland heefd destgds een schoolmeester gestaan Kooistra geheeten die als de schoolopziener onderzoek kwam doen naar de vorderingen der leeringeo zoo goed de zoden wist te hr nteeren dat de binueuruimto der school dra in dikken rook was gehuld Het kan ook zgn dat er te weinig trek in den schoorsteen is geweest maar een feit is het dat de schoolopziener meermalen getuigde Meester meester wat weer n rook men kan de kinder niet zien en maar spoedig maakte dat hjj weer wegkwam Van Mildam was hij zoo wel in de school te Oudeschoot gekomeu zeggende niet te kunnen begrgpen hoe Kooi sbra en de kindereu het in zulk eene echool konden uithoudeu Bnltenlandsch Overzicht De Frausche Kamer beiaadslaagde gisteren over de artikelen van het wetsvoorstel tot converteeriug der rente Al de artikelen werden aangenomen De socialist Jaurès stelde een additioneel artikel voor bepalende dat de winst uit deze conversie voortvloeiende 68 millioen francs per jaar zou besteed worden tot verliohtiog vaU de belasting op ongebouwde eigendommen De rapporteur der coramiflsie de oudminiater Poincaré verklaarde zich daar sterk tegen Niettemin werd het artikel aangenomen Het tweede lid van het artikel bepalende dat de winst der conversie gereserveerd wordt voor de landeigenaars en de landbouwers die zelf hun eigendommen bebouwen werd met 403 tegen 70 stemmen aangenomen De minister van financiën stelde de kabinetsquaestie De minister president verlangde dat de Kamer alle additioneelen voorstellen zou afwijzen en waarschuwde dat als de Kamer anders handelde de regeeiiog de verantwoordelgkheid niet kon aanvaarden Jaurès protesteerde tegen deze verklaring der regeering Aan de miniaterieele tafel verdrong men elkaar de Kamer was zeer opgewonden Het voorstel Jaurès in zijn geheel in stemming gebracht werd met 306 tegen 206 stemmen verworpen Een nieuw additioneel artikel door den socialist Groossier voorgesteld werd met 495 tegen een stem verworpen Vervolgens werd het con versie ontwerp in zijn geheel aangenomen In plaats van het andera gebrnikelgk applini werd de troonrede in den Proissischen landdag met zeer opmerkelgk stilzwggen door de afgevaardigden ontvangen In politieke kringen wordt dit beschouwd als een uitting van de stemming der conservatieven en agrariërs die door fle aankondiging van het voornemen tot oprichting van landbouwkamers en van maatregulen lot verbetering van het landboawkrediet De conservatieven oit hei Heerenhuis hebben reeds verlof gevraagd van de regeering te interdelleeren of zg nog niet andere stappen tot voorziening in den steeds wassenden nood van den landbouw wil doen De bladen zijn zeer terughoudend in hun oordeel over de landbouwkamers en in ver band daarmede over het aangekondigde voornemen tot hervorming der rechtstoestanden van de landbezittcrs omdat nog niets naders bekend ia omtrent deze ontwerpen De bedoeling moet zgn de landbouwbypotheken door de oprichting gan kredietinstellingen te veranderen in onopzegbare amortisatieleeniugen De vrgzinnige bladen zeggen dat de financieele toestand in de troonrede met opzet pessimistisch ia voorgesteld om propaganda te maken voor de rijksbelastingen Gelgk werd gemeld heeft de DnitSche tTgksdag besloten het ontwerp der tabaksbelasting aan een commissoriaal onderzoek te onderwerpen Aanvankelgk bestond er verschil van gevoelen hg de vraag of indien er tot zoodanig onderzoek werd besloten het ontwerp in handen moest worden gesteld van eene afzonderlgke commissie dan wel of het behoorde te worden verzonden aan de commissie van rapporteurs over de zegelhelasting aan welke nisdan ook het ontwerp der wgnbelasting wanneer het bg eerste lezing werd aangenomen iu behandeling kon worden gegeven Tot dit laatste werd nu besloten Tegen stemden alleen do beide vrijziunige partgen de Zuidduitsche volkspartij en de socialisten Wanneer men zich herinnert hoe krachtig de ceutrumpartg tegen het ontwerp in verzet is gekomen en hoe gverig de antisemieten op dadelgke verwerping hebben aangedrongen zal het nog moeten blgken aan welke omatandigbeden het kan worden toegeschreven dat het besluit met znlk eene meerderheid van stemmen is genomen Alleen blgkt uit het zittingverslag dat de minister van financiën dr Miqoel Maandag gverig het zgne heeft gedaan om zoodanig besluit te verkrggen Zgne aeer breedvoerige rede bevatte wel eigenigk niets nieuws mets waardoor nieuwe gezichtspunten werden geopend maar de wgze waarop hg den fiuancieeTen toestand des rgka blootlegde en da aangevoerde bedenkingen trachtte te ontzenuwen was alleszins geschikt om den tegenstanders de noodzakelgkheid van nader overleg te doen inzien De Times bevat een brief van Lord Randolph Churchill waarin hg het bimetalliame bespreekt Hij verklaart ateeds een onverbiddelgke tegenstander van den dubbelen standaard geweest te zgn en hg voegt er hg dat Sir William Harcourt lof verdient en geen blaam voor zgn onveranderlijke oppositie tegen het bimetallisme Ook Goschen is nooit een voorstander van de bimetallistische theorie geweest en Gladstone heeft iu bet begin van het parlementaire zittingajaar 1893 een der beste redevoeringen die Lord Randolph ooit van hem gehoord heeft tegen de invoering van den dubbelen standaard In Engeland uitgesproken Zonder in te gaan op de détails van het onderwerp verwgst Lord Ohurchill verder naar de boodschap van president Cleveland aan bat Congres te Washington in September 1892 naar do krachtige argumenten van den president der Noord Amerikaansche Republiek ten gunste der intrekking van de tSherman act en naar zgu teekening van den ongelukkigen toestand die in de Vereenigde Staten het ge volg is geweest van het lange en vertwgfelje pogen der republikeinsche partg om het zilver een knostmatige waarde të geven Verder beroept Lord Randolph zich op de debatten in de beide Huizen van het Congres en op de groote meerderheid waarmede trota den hardnekkigen tegenstand van den Senaat tot de intrekking van de Sherman act door hot Congres besloten werd Bg dit op ervaring berustend besluit van de regeering der Vereenigde Staten en in aanmerking nemend de geheele mislukking van het plan der Brnanelsche conferentie om den dubbelen standaard in de Europeesche staten algemeen in te voeren kan Lord Randolph Churchill niet begrgpen hoe een verstandig man kan voorst ellen voor Engeland af te wgken van den vastgestelden goud n standaard dat besluit zou voor bet Britsche volk groote financieele verliezen en eene bgna totale vernietiging vnn het orediet ten gevolge hebben zooals uit de bi metal listische muntpoHtiek in de Vereenigde Staten voldoende gebleken ia Voorioopig is de vrede hersteld tuaschen den Belgischen minister president Beernaert en zgne clericale meerderheid Met 84 tegen 25 stemmen is Maanadg in de vergadering van clericale afgevaardigden en Senaatsleden besloten het ministerie volkomen vrg te laten ten opzichte van de evenredige vertegenwoordiging