Goudsche Courant, donderdag 18 januari 1894

Vrijdag 19 Januari 1804 3S8te Jaargang No 6355 x AJEuca a j je ojiAivzis frintenips TB PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE Uim met nederlandschen of f anschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitg omen modellen voor het Winteraelzo n van kleederen hoeden enz voor heeren damei m kinderen op gefrankeerde aanvraag aan E JULES JU UZOT 4 C PARUa stalen van z den woUen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneens tnaoo toegezonden doch men gelieve dauvvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen W album bevat tevens de inlichtingen walke voor de goedeen prompte uitvoeringen dar bestellingen benoodigdz n Betteltingen van 35 francs en hooger wois den met eene verhooging van 5 0 0 fnneo § noM ênoFlJoan takomande nehtan in all aaUen van Nederland aan hult Öazorgd De klanten hebben geene formaliteiten Toor de ipklaring of andersints te vervullen daar ons réêxpédiUakuli ta Bazêadaat Noor Brabant daarmede belast is NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken k De üüfave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 2Ö franco per post ƒ 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Mod verwondert such mivscbien orer deu groote meerdsrheid Maar dit beslait ü geen bewys van goedkeuring doch een blyk van berusting ia het onvermgdeiyke Door het ministerie try te Uien zegt de rechterzyde het nog haren steun niet toe De ministers hadden hunne aauTraag om ontslag reeds klaar en het ïs onmogelj k den heer Beernaert te doen vervangen door een anderen clencalen staatsman die niet hervormiagegeziod 20a wezen Eene correspondent te Brussel merkte onlangs op De heer Woeste is sedert 1884 als minister en vooral aU hoofd des kabinets totaal oomogeiyk en al de andere markante en ministrabete c leden der rechterzyde zyn even reformist als de heer Beernaert zelf Een enkel kansje bleef dus voor de antireformisten bestaan benoeming van een minder buiten de Kamer Doch zie ook dit is geheel onmogelyk Immers tasscheu dezen nietreformis tischen premiere on zyn wet reformistische mede ministers soa noodzakelyk botsing ontstaan en zonder eenigen twyfel zonden deze laatflten alsdan het voorbeeld van den heer Beernaert volgende hun portefaille op hun benrt neder eggen Die echter zon de ctericale partij in een oomogelyken geheel nnhoudbaren toestand brvngen en daar zouden in de allereerste plaats al de bisschoppen luttel vrede mee hebben Mea kan dan ook op de voorhand zeker wesen dat de heer Beernaert en dit nog wel heel spoedig alle voldoening kragen zal Te Praag is het Omladine proces begonnen d w z het reshtsgeding tegen de vereeniging vap Jong Czehen die zulke hooge nationale plannen hadden dat zy nu wegens hpogvnrraad ter cbt8tattn Het instellen van den kleinen staat van beleg te Praag stood met de beweging van de Omladisten in verband Het begin der zitting was reeds dadelyk zeer onstuimig De beschuldigden en hun verdedigers protesteerden tegen het verbod vna openbaarheid De zitting moest herfaaaldelyk geschorst worden De akte van beschaldiging ia zeer omvangrijk en beslaat een boekdeel van meer dan dOO bladzyden Het aantal der gedagvaarde getuigen bedraagt ongeveer 100 Du bescbuldigden zullen verdedigd worden door vier advocaten onder leiding van den bekenden Jong Czeohischen Afgevaardigde Herold De rechtbank bestaat uit vyf leden der rechterlyke macht die uitsluitend voor deze zaak zyn benoemd Het proces zal behandeld worden in de Czeobische taal en met gestoten deuren Alleen zullen eenige journalisten worden toegelaten maar de verslagen welke zy over de zaak maken moeten door de EecbtIwnfc worden goedgekeurd voordat zy in eeu der bladen mogen worden medegedeeld Het aantal beschuldigden bedraagt 76 meeTendeela studenten arbeiders en journalisten van 17 tot 23 jaar Zy zullen terechtstaanwegens hoogverraad Majoateitsschennis pogingtot omverwerping van den bestaanden Regeeringsvorm het plegen van geweld aanstokingtot oproer het stichten eener verboden geheime vereeniging en nog een menigte anderedelicten waarvan sommige onder zekere omstandigheden zelfs met den dood kannen worden gestraft maar wier bedryvers iu elk geval voor langen tyd in het tuchthuis zullengaan LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verz mden gedurende de 2e helft der maand December 1893 welke dodr tuaschenkomst van het postkantoor te Ooada weder zyn terug te bekomen Verzonden van GOUDA H van Leenwen Amsterdam W de Graaf Amsterdam A den Hout Charloia J Molijn Moordrecht E Groenirsche Santbergen H Muller Crefeld Mme Oeutz St Bupbaël Gouda 17 Januari 1894 j De Directeur van het Postkantoor VORSTER 34 4 Staats loterij Se Klaua Trekking ran Woeoidag 17 JaDuaril8B4 No 7B7S SOOU No 17888 78 1410 19818 ea 8148 1000 No 14184 48U9 104B1 7783 IS837 aa 7581 400 No S148 18808 17577 ea 17679 SOO No 7 49 12149 10182 19116 10664 en 15978 ƒ 100 Prijeen van ƒ 70 50 S779 5668 8562 11370 14540 16708 19051 887 2880 6719 8659 11497 14646 16819 19071 giB 2983 6760 8857 11558 14677 16837 19238 567 2959 5810 8922 11573 14694 17128 19421 688 S968 6867 9863 11829 14701 17131 19450 591 3098 6981 9802 18126 14760 17145 19S90 597 8163 5964 409 12871 14768 17157 19146 768 8818 5961 9464 12298 14775 17170 19686 855 8418 6014 9468 12337 15001 17217 19638 870 3722 6270 9470 18844 16046 17261 19795 98 3833 6300 9640 12497 15063 17264 19806 943 4089 6844 9792 19572 16113 17346 19806 1080 4092 6461 9890 18991 15262 17410 19848 1027 4308 UOO 4358 1128 4417 1816 4477 1417 4496 1741 4500 1 97 4508 1799 4512 1 74 4661 1996 4661 1990 4672 2008 4834 2049 4901 2107 4933 2147 4946 2898 5044 2684 5838 8599 6578 9664 566 7 6607 948 6638 10163 6756 10175 6803 10181 706810241 7099 10249 7173 0860 7492 10468 7629 10676 7658 10581 778810612 77 7 10620 7 38 10746 8179 10763 821310342 8222 11037 3381 11224 8344 11264 8361 11S09 16897 16395 16447 15501 15548 16643 16786 16763 16806 15896 15976 16124 16174 16221 16388 16345 16525 16531 16548 17664 19864 17B78 19879 17626 20067 17798 20136 17876 2C200 17961 20253 17972 20279 18068 20299 13066 20349 18209 20378 18229 20382 18547 20388 18663 20499 18729 20699 18770 i0672 18786 20601 19021 20 l 2 19041 20987 13061 13078 18076 18141 18198 13205 13266 18478 13586 18594 13824 13836 140D5 14058 14135 14317 14405 14460 14527 Fijne Witte en Deenaehe L van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 16 JANÜAEI iVor kre alotkoen fEDlKlANB Oort Ned W 8 2 86 868 4 dito dito dito 8 99 l dito dito dito 3V 103 lOS HoMOill Obl Goudl 1881 88 4 941 iTiLH InMlitlj ing 1862 81 6 l J Vs OoanNB Obl inpapiorl868 5 S l 78V dito in zilver 1868 5 78 78 PoElDOAli Oblig mat ticket 8 üO a 20 dito dito 3 RmLiSD Obl Ooat 2e Serie 6 S s ö6 n dito Oeoona 1880 4 95 ditob jEolh 1889 4 95 dito bü Hope 1889 90 4 96 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 loa Vi Sumil Perpel ohuld 1881 4 691 Toekeu Gepr Con leen 1890 811 Geo loeuing serie D 88 23 i Geo leenioK aerie C 25 Zoti Ah Bip Beo v obl 1892 S Mllioo Obl Buil Soh 1890 6 661 37 7 ViNizDILA Obl 4 onbep 188 AitaiiKDiJl Obligation 1861 8Vi 9 V BoTTESDAM Stod loou 1886 8 lOO l NiD N Afr Hacdelai aand 103 Arendib Tab Mij CertiSoalen 685 Deii Maataohappg dito 626 Arnh Hypotbeekb pandbr 4 101 Oalt Mv der Voratenl aand 861 a Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand 101 217 Ned Handelmaateob dito 160 N W h Pao Hyp b pandbr 5 95 Bott Hypotbeekb pandbr 4 109 Utr Hypotbeekb dito 4 ion QosTBNE Ooit Hong bank aand BWl Hypotbeekbank pandb 4 99V Ahbbiea Equit hypoth pandb 5 looy 1001 Maxar L 0 Pr Lien eert 6 38 N D Holl U 8poor r Mü aand 99 Mij totSipl V St Bpnr aand 100 Ned Ind Bpoorwagm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 1661 128 dito dito dilol891 dito 104V4 IlALU Spoorvl 1837 89 A Eobl 8 ZuidItal Spvmq A H obl 3 Va 8 l 481 4 PoLBH Waraohau Weenen aand 4 129 BuBL Qr Buu Bpvr Mq aand 5 1401 uov Baltiaofae dito aand 6211 63 Faatova dito aand 6 70 Iwang Dombr dito aand 6 104 i Kurek Gb Azow Sp kap aaod 5 129 Loaowo Sewaal Sp Mg oblig 5 1031 110 Orel Vitebsk dito oblig 6 SSnid Weat dito aand 5 1 74 8 dito dito oblig 4 94 941 AMEHKA Oont Pao Sp Mij obl 6 1021 1021 Ohio t North W pr C aam 186 dito dito Win St Peter obl 184 Denver Se Bio Gr Spm eert ▼ a Ve Itlinoia Ceotral obl in goud 4 98 Louisr NaahvilleCert v eand 41 431 Mexico N Spw M j lehyp o 6 Miaa ICanaaa T 4 pot pref aand 241 N York Ontario Weat aam l a dito Fenns Ohio oblig 6 103 731 73 St Paul Mino Hanit obl 1091 Un Pao Hoofdliin oblig 6 1021 dito dito Lino Col Ie hyp 0 5 50 Oahada Can South Cert r aam 51 V N 0 Ballw i Na Ie h d 0 0 12 Amalerd Omnibus Mfj aand 186 Botterd Tramveg Maats aand Nbji Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Botterdam aand 3 108 BlLGlI Stad Antverpenl887 2l i Siad Brusael 1886 2 IBl 100 HoNQ Theias Begnllr Qeaellsoh 4 116 OosTINR StaaUleening 1860 5 1181 K K Oost B Cr 1880 i SpANJB Stad Madrid 8 1868 971 N o Ver Bei Hyp Spobl cerl 5 106 ADVERTE rri ËN GEVRAAGD Op een HANDELSKikNTOOR Een Bediende tusschen de 16 en 20 jaar een nette en vlugge hand schryvende Zg die met kantoorwerkzaamheden hekend zyn genieten de voorkenrFranco brieven onder No 2301 aan het Boreaa dezer Gonrant Ondergeteekendefheeft de eer aan belanghebbenden bekend te maken dat met 1 FEBRUARI a 8 baar Hnnrcontract met Mej N SCHULTZ ËH8I8 geëindigd is en zq ïiioh met dien datnm weder aan het Hoofd barer School zal plaatsen Wed F H WEÜRMAN Bblonjk Qouda 16 Jsn 1894 mirEFPEGTENTEILM Het Ontvang en Betaalkantoor Ml op ZATERDAG 27 JANUARI 1894 ten 21 ure in het Notarishuia te liotterdam ten overstiun na den Notaris JAN MëTZ in Veiiiog brengen AANDEELEN en OBLIQATIËN ten laste Van IStollwerck s Hart Cacao Hoogste eiwit hoogste theobromifl gebtlte 1 My van Ass Disc en bels te Rotterdam Ass Mu iegen brandschade de Nederlanden c Rotterd Byp Bank Holl Hyp Bank Maastrichtache Hyp Bank ütrechtsche Hyp Bank Kon Stoomwevery N verdal Hoeden Petten en Petn fabr Amsterd SchoenenmagD s Oravenh Vleescbh Wasch Baden Zweminrs te liotterdam Hotel Weimar Park Hotel te Scheveningen Intern Sporttentoonsts Haven naar Zuiderzee Nienwe Bassnmergrindweg Rotterd Diergg Offic Soc Eon Zool Bot genP inschrijvingen Groothoek belast met vruchtgebruik enz De Notitie zal verkryghaar zyn op 22 JANUARI a s Xtl d exx Xïaagr wordt eene t DIENSTBODE gevraagd Zich te vervoegen Wachtelstraat 221 Alom te bekomen Voordeeligl Hart Caoao a fijmto PDeder Ctoao In hart vonn geper d Spoedige ojiloHbaarbeid fljno gear delicEeuM Rinaak steeds gelijkmatigheid dea drenka In blikken bussen è 25 Caoao hartsn = 45 cent 1 Oacno Iiart = t 8 ccDt 1 kop Caeao Vorkrijgbaar bij H H GoDflsenra BaQketbakkera enz EiigroaEspt Jilic Julius Mattenklodt Am ilordiiiu Kalvurstraat 10 DE SOÜBSCEE BUZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Oroote of St Janskerk te Tw Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarb is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Grabeth PRIJS 80 Cents A BRINKMAN Hederlandscbe Stoomboot Illaatschappij De Stoomschepen MOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIEH kapt J 8AUBB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich by da Cargadoors der Maatschappg Boompjes 12 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Lon denWaarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet zelden dat geoeziog aanbrengeDde middolen toeralHg ontdekt worden die in de handen van een bekwaam geneeaheer een goed auccea hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger der waterkuur loethoda wiens woonplaata een bedevanrtaaord roor do lijdende menachheid geworden is een eenvoudige iioor F He ft niet een Zweedsch majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawenziektan san de baad gedaan dia het lancet der ohirargen reeds minder noodsakelgk heeft gemaakt en tbana gemeengoed ran alle genaeabeeren begint te orden Ook op het gebied ter beperking ran lauuwziekten begint er Hoht te komen en ook hier i een weg geopend geworden die op de eenvondigste en natuurlijkste mauier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de aedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo ala bgroorb Bromium Yzer Araenicum enz geheel te verdringen Ér z o vete menachen die nooU ziek nooh gezond zgn en tooh klagen dat sij zioh in liahaam en ziel allesbehalve wel gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen noo zich zelvcn en anderen tot li t zijn zondir het te willen Vele worden geplaagd of door vreeselijka augst of door droefgeeatigbeid kunneu niet alapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorauizea en toevallea Eindelijk l den de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte AI deze ongelukkigen dia men op eiken leeftijd onder alk gealaoht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefw ze van onzen tgd Wie tot eene dezer oategonen van lijdera behoort ea ingslioht wensoht te worden over de werking eener nieuwe methode odresseere zicb aan Amsterdam H CLEBAW Co HeUigoweg 43 Rotterdam F E van SANTEN KOLFF Korto Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRY ISl PORTON Oudegracht by da Oaardbrug F 83 door wian een onderrichtend geschrifije over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franoo verkrijgbaar gesteld wordt Oouda Snelpendruk ran A Bunuun fc Zoox BINNENLAND GOUDA 18 Jannari 1894 Zondag 21 Jan a s in den voormi zal ds R L Oldeman nit Naarden beroepen predikant b de Kemonairantsche Gemeente albier als zoodanig in zgu ambt worden beTeatigd door zyn voorganger ds H P Schim van der Loeff te Leiden om daarna zyn intreêrede te houden Door den heer Kantonrechter alhier ia tot lid der commissie tot vaatstelling der aanslagen voor de heffing der belasting op bedryfa en andere inkomsten bedoeld bij art 19b der wet benoemd de heer P Altena gepensiouneeid Bgksontvanger te Schoonhoven De commissie beeft tot standplaats Gouda waaronder ook de gemeenten in de Krimpenerwaard gelegen bchooren Naar wiü vernemen zal morgenavond in het Café Harmbnie alhier een vergadering plaats hebben tot het oprichten van een bond voor kantoorbedienden Gisterenmorgen half zeven werd door den melkboer J Zwanenburg onder gewoonte een blikken bqs met melk aan pand 65 op de Turfmarkt bezorgd Om niet te lang te wachten zette men steeds de bus tegen de denr totdat een der bewoners hoogstens een kwartier later de deur opende Gisteren echter was er van een bus niets meer te bespeuren Zoo n zelfde geval sohgbt in den laatsten tgd reede meer voorgekomen te zgn ja zelfs theestoren scbünt ook al van de gading dier dieven te zijn Men zij dus op yn hoede Zondagniiddag werd te Stolwijk door jongens nit dici gemeente een hardr dery op schaatsen gehouden waaraan door 30 jongens werd deelgenomen Hoewel geen booge prezen waren aitgeloofdj werd er toch vinnig gestreden De late prgs werd gewonnen door A de Vreugt de 2de door A Buj er de 3de door A Znidravliet de 4de door M vaa Dam de 5de J Zyderlaan en de 6de door Anton Zuidervliet Door de stemgerechtigde mansUdmaten der Geref Kerk te Ondewater is in de vacature ontstaan door het vertrek van ds W F A Winckel beroepen ds W Eingnalda Gz predikant by genoemde gemeente te Groningen FEVILLETOM Op de Boerderij 8 Nog nooit was de toevloed van vreemdelingen in Tegerosee zoo groot geweest In het Brouwkamertje zat het ateeda vol bezoekera Het weder was be stendiK mooi maar da politieke hemel was vrij bewolkt en men sprak vuel over de gesohillen tussohen Prankrgk en Duitschland Tooh ging men voort met lachen ea soherlsen en zette zooveel mogelijk alle zorgen op zij In de eeniiam gelogen herberg te Unter Eottaaoh ging het op eeo Zondagmiddag in Juli lastig toe Er werd daaamuziek gegeven en daardoor waren versoheidene jongelieden van nabij en van verre er heen gelokt De dansvloer was op een grasveld gelegd Over eenige balken had men stevige planken bevestigd Al had men er geen schaduw en al stoof het er ook vry erg dat hinderde niet knapen en meiijei dansten even goed Daar het bier lekker was en de muzikanten ban plicht deden was de vroolijkbflid weldra algemeen Johan bad Walbarga van den alm afgehaald öm met haar den middag door te brengen Voor hem lag zijn gitaar zoodat er afwisseling in de vreugde te wachten was In het gezelschap waren vele goede kennissen en ook eea vreemd heer wiens houding den militair verried Waar komsa at die muuchen faadaan leide Sinda Zondagmorgen waaien van de vier booten van de Stoombootonderneming ïEstaleltet van den heer J A Montyn te Ondewater de vlaggen halverstok wegens het plotseling overlijden van onzen vroegeren stadgenoot den heer S J Montijn Tz commissaris dier onderneming te Utrecht De overledene die ala conducteur begon later kapitein werd op dezelfde boot en nu eenige jaren als commisaans te Utrecht voor genoemde booten werkzaam was is waarschijnlijk door een of ander ongelukkig toeval te water geraakt althans Zaterdagmoigen werd hy in de uabyheid dier stad levenlopa uit bet water opgehaald Zondagnacht zyn van den seinwacbter der ataatsspoor J van W onder Hekendorp uit ayne schuur staande aan de spoorbaan onder de gemeente Langernigeweide een tiental kippen van verschillende kleur en vyf gele eenden met kuiven ontvreemd waaronder een waard met een zeer byzouder groote kuif geteekend met een halve maan op den bek en in de zwemvliezen een split Daar geen aporen van braak aan de schuur zyn gevonden vermoedt men dat ze door de schuif zyn we ehaald De daders zyn tot heden onbekend Te Kapelle a d IJsel is een lOjarig knaapje met een prikaleede door het ys gezakt en verdronken Te AHen a d Ryn zyn op de werf van den Heer D Boot de kielen gelegd van een stalen hevelaak voor rekening van den Heer J W van Beest te Vrees vyk en van een yzer paviljoenjacht voor rekening van den Heer J van der Tooren te Wormerveer Zaterdag j l werden een aantal zieke leden van de afdeeling Kralingen van het Algemeen Ned Werklieden verbond teleurgesteld daiir het bestuur moest mededeelen dat de kas der afdeeling wegens het toenemen der zieke leden in zalk eenen toeatand verkeerde dut men eerstdaags genoodzaakt zal zyn de wekelyksche uitkeeriug te ataken Onder de zieken zyn er die jaren lang aan de ziekenkas hebben bygedragen zonder ooit eenige uitkeeriug te ontvangen Het bestuur sal zoo spoedig doenlijk eene bestuuravei adering houden ten einde te overleggen hoe en op welke wyze iu dezen zoo hoogst treurigen toeatand te voorzien Ruim 20 leden zyn als ziek opgegeven en verkeeren allen in behoeftigen toeatand Walburga De omstreken moeten wel geheel var laten lijken En wat z n er veel vreemdelingen aan het meer I De kasteleins hebben nu een goeden tjjdl Ja maisjalief de wereld ia groot en over dabergen wonen ook nog menschen Op den alm iihet eenzaam en daarom de drukte hier je zoo vreemd Daar naderde een goed vriend van Johan en zei Wel Walburga je blijft vandaag toch metstilsittenP Je zal toch zeker wel eena met mewillen daaaen P Je hebt er niets tegen niet waar Johan F Dans met haar zooveel je wilt Simon Je zaler haar genoegen mee doen want ze doet graag mae Voor die plagerij gaf Walburga hem een tikje op den arm Maakt ruimte riepen veraoheidone jonge lieden toen het paar dea dansvloer naderde Vroolyker apeeldan da muzikanten en da knapen dansten met meer vuur Johan hud er echik in dat ieder zich beijverde Walbnrga ten dans te vragen Hij speelde intusschen op de gitaar en was daarbg omringd door een groep belangstellende toehoorden die ziJD kunst vaardigheid bewonderden Kom Johan riep Simon laat ons nu ook eeneeu lied van je hooren Op deze uitnoodiging tokkelde Jnhan eerst eenige acooorden en hief toen een lied uit hti gebergte aan dat veel bijval vond Juist zou hij een ander Hied aaaheffen toen aan de andere zijde van den dansvloer eenig rumoer ontstond Laten ze maar hier komen als ze durven I Ze mogen toch niet mat onze meisjes dansen roe pen eenige jonge mannen en deze woorden doeldenop twee jagen die vaa den straatweg naderden op de liiiev wBoor Rotterdam tot aan zee over byna de geheele breedte blank water Dank zy ook de werking der ysploeg Krim pen a d Lek van de reedery Van der Garden Co die gisteren van uit Rotterdam poogde de vaart tusschen die gemeente en Amsterdam te openen en die binnen 2 uren Gouda reeds bereikte ia de vaart voor het oogenblik tusschen Gouda en Rotterdam weer geopend Vlug ala altyd maakte de kapitein van de IJsselI i daarvah hedenmorgen reeds gebruik om van Gouda uit Rotterdam te bereiken waarin by dan ook goed staagde alleen by Kapelle ondervond de boot een paar uren oponthoud door de groote ysmassa aldaar Vanmiddag verliet de ilJsael U Rotterdam om de terugreis te aanvaarden Dit was de eeuige boot die aau kwam De Lek die in den regel de laatste en grootste hinderpaal aan de zeil en atoomvaart van en naar Rotterdam in den weg legt zit nog slechts vast Wel verliest het ya aldaar tengevolge van den zeer sterken dnoi veel van zyn kracht doch hoofdzaak van de yaopruimittg aldaar is sterke was Die was is nu langzamerhand toegenomen waardoor men hoop koestert dat het ys in die rivier heden tegen den avond zal gaan dryven Noord en Kil zyn nog niettepaaseeren terwyl op het Hollandsch Diep nog niet veel yi is toch heeft de firma J A Van der Schuyt reeds HU het goede voornemen kenbaar gemaakt om met de scfaroefstoomboot Schelde c Vrijdagmorgen half tien van Rotterdam naar Zierikaee te vertrekken binnendoor dus langs den gewonen weg By zoo sterkeu dooi bestaat er wel kaas dat de Schel dec alsdan Zieriksee bereikt Uit Haarlem meldt men Voor het bouwen van een kathedraal dru R k bisBcbop alhier by zyn vijftigjarig priesterjubilé door het bisdom aan te bieden is aangekocht het buiteuverblyf van jhr Van der Poll aan den Zylweg Even ala vorige jaren zal in dit voorjaar te Utrecht een examen voor bewaarschoolhouderesaeu worden gehouden van wege de commissie bestaande uit de dames mej W Verdonk te Utrecht mej Th A Rengera te Amsterdam en de heeren H Pierson te Zetten voorz G P Poat te a Hage sdtr en J Snotp te Zetten Aangiften tot deelname moeten uiterlyk vóór 15 Februari ingekomen zyn by da H Pierson Candidaten behooren den leeftijd van 20 jaren te hebben bereikt en by hare aanvragen op te geven Nog haddan zy de herberg niet bereikt of het honend gelach dor boeren vermengd met gillend geftuit strekte deze gasten tot bewijs dat ze hier niet bgzonder welkom waren De klacht van den hontveater had dït gevolg gehad dat eenige oudere jagers door vlugge en degeIgke jouggezellen waren vervangen Tevens waa orJer gegeven zonder varachooning tegen de wilddievea op te treden Het waa dus gaen wonder dat de overgeploatate jflgers met ngdige oogan aangezien en overal gameden werden De oorzaak waarom se daar geplaatst waren gevoegd hg hun uittartend gedrag deden den afkeer der hergbawonera tot haat overslaan Ëon der jagera Aloia Werner genaamd uit Zwaben afkomstig was bijzonder gehaat want men vertelde elkander dat hg een gevaarlijk karakter bezat en reads twee wildstroopers had doodgeschoten Zyn uitarlyk was terugatooiend want h had gluiperige oogea an stoppelig rood haar Dia man co zijn metgezel Friadrïoh hadden de on tevreden hoid der boerenknap n opgewekt Dat gelach geldt ons aprak de roode Daai behoef je niet aan te twyfelen antwoordde zyn kameraad Het is verstandiger als wy Ufer niat binnengaan dan blyven wij buiten onaangananmbeden Volstrekt niet zei Werner Dat zou donschijn geven alsof wy bang zijn voor die boerankinkels I Niets daarvan za zullen den rooden Aloia wel nader leeren kennen laaren kennen Zooala je wilt kameraad I Maar geen uittarting boor I Ze zijn niet gemakkelijk als z eenmaal beginnen voor welken vorm van het examen zy sich aanmelden A den licbteren of B den zwaarderen J l Dinsdag is te 8 Hage het Diploma A akte voor de zuivere toepaasing van het corres pondentie en vertrouwdheid met het systeem Stolze Wery de heer W Vetters Nzn Grossier B op Zoom B akte tot bet geven van onderwyaootrespondenfcieschrift StolzeWery de heer F L Nynaoten Onderw Breda Er ia misschien geen andere gemeente in ons land waar de wildstroopery op zulk eene omvangryke en brutale wyze wordt uitgeoefend ala in Benningen Troepen van 5 10 man grootendeela met geweren voorzien bonden formeele klopen dryQachten in de boaschen en weilanden langa de grenzen van Wichan en Neerbosoh en losaen soma 10 15 schoten Gewoonlyk worden dsze georganiseerde jachten op Zopen feestdagen gehouden Door de week worden de velden om de dorpen bezocht en ia de troep verdeeld dan ziet men hoogstens twee stroopers bijeen Vervolgen beeft men de strikkenzettera Heggen en bosschen wordep a avonds vol strikken gezet die in den vroegen ochtend opgehouden worden Het treft soms dat twee drie langooren zich hebben laten verachalken en zelfmoord pleegden De twee gemeeuteveldwachters staan machteloos Slechts ééae bekeuring heeft plaats De afdeeling Patrimonium te Heerenveen is begonnen met werkverschaffing Dertig werkloozen zyn tegen een daggeld van 50 ets aan het werk geplaatst namelijk matteweven en zakjes plakken Mej van Heioma heeft haar koetshuis kosteloos als werkplaats afgestaan Naar aanleiding van het dreigende schryten eenigen tyd geleden door den kerkeraad van de Groote of St Laurenskerk te Rotterdam ontvangen wordt nog steeda het politie toezicht op die kerk bestendigd Dezer dagen werd naar de N R Ct verhaalt door een on derinspecteur daarnit verwyderd een man dief volgens de meening van dien ambtenaar op eene vreemde wyze in bet gebouw rondsloop met een verdacht voorwerp onder den arm t Bleek evenwel dat de man was een doortrekkend Engelachman en het verdachte voorwerp een photograph ie toestel waarmede by eenige pbotographieën van de kerk meende te maken als een aandenken aan zyn kortstondig verblyf in deze gemeente Toen de jagera do jonge boeren voorbygingen en hen daarbij alreng aankeken riep Simon O hemel daar ia die gevaarlyke jager 1 Ikben toch nieuwsgierig om te weten hoeveel van onshy zal neerschieten voordat het zijn beurt wordt Ziet eens aan jongena hoe bar hjj oal oankykt Het ia of hy ons mat huid en haar wil verslinden Maar dat gaat zoo gemakkelijk niet we z wat taai Onmiddellijk daarna badaoht Johan een liedje om de jagera te aarren en dit werd met den grootsten bijval begroet Toon volgde Simon die zong Wat wftre het leven ona Eonder de jacht F Dau waa het geen penning ona waard Maar hebben w een gemabok thuia gabraobtt Dan zijn w als koningen op aard P Geen wodird was den jagers ontgaan Ik gevoel grooten lust om dien langen slungelmet dan kolf van myn geweer op den kop te slaan Zulk oen onbasohaamdheid komt alleen in de bergen voor Bij ons in Zwaben zouden ze zoo iets wellaten zei Werner tot zyn kameraad Als ja met een bebloeden kop wilt thaiakomen ga dan je gang aprak de ander Maar hetis beter dat wy onze benrt afwachten die zalook wel eens komen Ja die zal zeker komen verzekerde Werner en dan zal het hun nog lang heugen Nog waren de jagera geen kwartier ver of er bad in da herberg een gebeurtenis plaats die allea in opachudding bracht fTordi Mrw