Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1894

WKteE glgTP De vrageuf in verband met eene h rzieniny der wet op het arlnbestuur door den minister van binnenlandsche zaken tot de gemeentebesturen gericht luiden Io Hoe stelt uw burgerlyk armbestuur zich op de hoogte van de behoeften der huisgezinnen die zich om onderstand aanmelden 2o Welke ia de verhouding van de betaling in geld tot die in natura 3o Wat is het maximum van hetgeen in uwe gemeente in den rogel aan één gezin per week aan bedeeling wordt verstrekt 4o Wordt na verstrekking van bedeeling eenig toezicht gebonden op de bedoelde gezinnen en zoo ja op welke wyze 5o Wordt door het burgerlyk armbestuur ook betaling verstrekt aan personen of aan gezinnen die ofschoon onvoldoende reeds door kerkeiyke of particuliere instellingen van weldadigheid worden bedeeld 6o Bestaat er in uwe gemeente eene georganiseerde samenwerking tuaacben de burgerlijke kerkeiyke en particuliere armenzorg Zoo ja op welke wyze 7o Wordt bierdoor het burgerlyk armbestuur bekend gemaakt met den toestand en de verzorging van alle of van de meeste bedeelden 8o Worden by de verstrekking van subsidies in uwe gemeente overeenkomstig art 59 der armenwet voorwaarden gesteld Zoo ja welke Directe Spoorwegverbinding met JüüÜA WInterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd vaa Greenwich O0DA aOITBHD4M 18 18 68 1 84 8 68 1 06 1 18 V 1 1 8 38 1 88 1 44 4 10 BOTTEBDA M G O 1 D A 9 61 10 17 11 60 IS 10 87 10 34 10 41 10 47 18 08 18 OODDA DEN HAie 8 40 9 04 9 37 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 4S 6 87 6 69 7 13 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 iHage 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 61 1 48 1 67 4 86 6 86 6 66 41 7 43 8 6 10 16 11 16 11 40 18 OOl DA UTBECHT Gouda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 8 18 4 1 4 47 S 88 6 01 7 46 8 3810 08 Oudaw 6 60 6 64 11 09 8 87 6 37 7 69 10 98 Woerdou 6 6 X018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 0 10 88 UaroMlen 6 04 7 08 8 6 11 83 8 61 6 10 6 60 8 13 10 84 Virachl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 89 6 81 36 8 88 9 10 10 61 GOUD A A USTIRSAU 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 087 6 9 10 10 66 18 19 1 t 40 i 4i 86 9 87 11 10 14 9Jlt 11 1 U 1J M k iO 9 7 Gouda Amitardam Wj AiutaidaB Voor het gerechtehof te Leeuwarden beeft in hooger beroep tere ihtgestaan Willem Snippe oud 27 jaar laatateljjk woneide te Meppel aedert 26 Sept 1893 io hecbtenia die door de rechtbank te Assen is ontslagen van rechtsrerrolging ter zake van oplichting en vrijgesproken van diefstal doch wegens poging tot oplichting tot 7 maanden gevangenisstraf is veroordeeld Men zal zich berinneren dat verledenxomer een joogmensch vooygevende student in de letteren te zgn zich by eene familie te Meppel Luchies en vrouw kost en inwoning had weten te verschaffen omdat h daar zoo rustig kon stndeeren en die toen die lieden bestolen werden beloofde hen schadelooa te lallen stellen Welnu die persoon de beklaagde erkende voor het Hof dat hfl den 28en Sop 86 door den kr gsraad te Leeuwarden wegens desertie en verduistering van kleedingstnkken was veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf en 30 Maart 88 wea ontslagen den 7en Mei 89 door het gerechtshof te Amsterdam wegens vervalsching van eenen postwisset is veroordeeld tot 2 jaren gevangenisstraf en U Mei 1891 is ontslagen en den 28 Juli 92 door de rechtbank te Zwolle tot 1 jaar gevangenisstraf welke straf hjj te Arohem heeft ondergaan Nu had hö vóór ziJne laatste veroordeeling op Pinkstermaandag in 1892 toevallig kennis gemaakt met Luchies en vrouw en met hen een dag in Groningen doorgebracht waarbij hy meestal de vertering betaalde Hg moest hen dan ook altoos eens opzoeken als hy te Meppel kwam Dat deed hy toen by 12 Aug 93 te Arnhem ontslagen werd uit de gevangenis Zy vroegen hem te logeeren en listen zich toen bepraten dathfl bij hen bleef wonen omdat hij zoo lief was Toen zy bestolen waren verdachten zg hem maar op zj u bidden en smeeken deden zy geen aangifte hy had voor 7000 effecten bfl Dibbits te Cjroningen tand by Assen en te Bnca en 500 te Osnabruck Zy hielden hem voor een bemiddeld persoon die uit oogenbHkkeiyke verlegenheid gehandeld had Maar toen hy eens in handen der justitie was bleek dat hij in Juni 1891 te Assen getracht heeft als hoqf3ageut van de Brusaelsche centraalbank J Me er te bewegen hem 25 als borgtocht te geven waarvoor hij dezen eene betrekking van 600 zou bezorgen doch deze werd nog tydig gewaarschuwd De adv gen jhr mr F v Panhnys vorderde dat beklaagde met gedeeltelijke vrijspraak zou worden schuldig verklaard aan oplichting diefstal en poging tot opliohtiug en veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf De verdediger mr B v Loon concludeerde tot ontslag van rechtsvervolging wegens oplichting omdat de wetgever niet elke lichtgeloovigheid heeft willen beschermen tot vryspraak van diefstal als niet bewezen en eene lichtere straf dan 7 maanden voor de poging tot oplicl tüut Uit l Doüderdag a a Uit Ete Wilp wordt aan de N G 0 gemeld Bet volk oefende Zaterdagavond 11 tegenover een gehuwden baas schoenmal hier woonachtig die reeds geruimen tm 7de gebod overtrad Toen Omdes XiHids zgne vriendin eene weduwe in de buort weer een bezoek bracht werd hy door enige jonge mannen naar buiten getroond waar men hem onder de armen greep en voor zich uit door het dorp liet gaan Honderden waren op de l eeni muziek ging voorop en toen m n het gebeele dorp door waa ging het t gen 10 uur naar Marum waar men den baas voor het huis van den burgemeester saluut liet maken en deed beloven voortaan zyne vronw beter in eere te houden Ginda e to 1M 8 36 Hoordreght 7 88 8 48 r 7 8 8 4 Oafdle V 7 46 8 66 Botteidam 7 7 66 9 06 6 08 6 1 S 6 81 6 89 6 86 Bottordam 6 OapeUe S IO NianweAMk 6 19 Moordnokt 6 86 Goud 6 88 Gouda 7 1 1 13 1 18 1 84 l SS 1 88 Zs M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z ZeK r 7 63 9 01 N dI d 8 0S Voorb 8 07 9 18 11 10 H l8 SI Te Helder ia in eene Maandagavond gehouden talryk bezochte vergadering waarin de He W C J Passtoors van Amsterdam het woord voerde besloten tot de oprichting eener plaatseiyke afdeeling van den Ned R C Volksbond waarby zich reeds dadelyk 260 der aanwezigen als lid en 4 als donateur aansloten De nieuwe afdeeling zal door het Hoofbestuur in eene volgende vergadering op 5 Februari a s te houden geïnstalleerd worden Dat toestanden als indertyd door Multatnli verhaald werden nög voorkomen in Indië kan biyken uit het volgende Er is zoo schrgft een inlandsch correspondent van de cLocomotiel op Java een plaats waar een notaria woont tevens vendumeester 0p die plaat woont ook de schoonvader en schoonmoeder van dien notaris die geld uitzetten onder de inlanders Daarvoor geven de inlanders dan hunne sawah s in pand en dan maakt de notaria schoonzoon een acte op en dat kost zooveel En dan wordt er een half jaarof een jaar rente van afgehouden vooruit tegen twee procent s maanda En dan moeten de inlanders toch dadelyk elke maand rente betalen En dan moeten er nog twee borgen by zyn En als ze dan een tyd de rente betaald hebben en zg kunnen niet meer betalen dan verkoopt de notaris tevens vendumeester stilletjes zonder dat iemand het weet die sawah s op vendotie om half negen gaat een man met een tong tong voor bet kantoor even zitten tongtongen en niemand weet wat dat bebekent en dan is dat een pobtieke vendutie En om negen nur verkoopt dan de notaris tevens vendumeeater die sawahs gekocht door een inlandscben klerk van den notaris voor vyf gulden Dan roept de schoonvader die het geld geleend heeft n l 300 de borgen voor den Landraad en eiacht van hen die drie honderd gulden omdat hy nog niets van zyn geld gekregen heeft En die moeten dan betalen En na een tyd veikoopt de klerk die sawahs weer maar dan wordt het overal bekend gemaakt en dan worden die sawahs weer op vendutie verkocht en dan brengen ze soms wel vyf honderd op en dan ia dat geld weer voor den notaris en den schoonvader en de klerk krygt ook wat En zoo doen ze met huizen van inlanders ook en met erven en met alles wat maar geld waard is En als de inlander het geld wil terug geven dan wilen ze het niet aannemen en dan sturen ze hem weg en verkoopen het verpande perceel gauw stilletjes op vendutie En zoo berooven zy altyd de inlanders en daarom zyn zy i yk en worden al de inlanders arm En als er geklaagd wordt by den assistent resident of by den president van den Landraad dan is dat tevergeefs want reeds menigeen heeft geklaagd J en nog nooit is er reclit gedaan lEn daarom zyn de inlanders bedroefd want zy weten nu niet meer wie hen helpen moet En daarom schryf ik het in de courant dan leest misschien iemand dit die de inlanders helpen wil Zoo helpe ons Allah De redacteur van de Locomotief verklaart deze klacht vooraf te hebben onderzocht en in hoofdzaak juist te hebben bevonden Hy verklaart zich bereid den naam van den bedoelden notaris aan den directeur vau justitie bekend te maken Uit Amsterdam wordt gemeld Het gewone getol werkloozen kwam giateren voorm elf uur weder op den N Z Voorburgwal byeen en trok van daar noar OQnstantiac welker zaal tegen half een vry wel gevuld was en waar Van Emmenes de menigte toessprak Hy verklaarde zelf niets nieuws te kunnen vertellen Alleen verschilde hij met Luitjena van meening dat de werkloozen de wandelingen staken en eenen guorillaoorlog voeren moesten dat kon wellicht ten plattelande in grootfl steden niet Daar had men veel politie en soldaten 10 66 11 08 11 09 U 16 H 86 8 18 10 08 10 11 e u 6 16 6 88 6 81 6 36 10 11 6 80 Hy 7eide aan het slot dat eene nieuwe vervolging tegen hem was ingesteld wegens het aauzetten tot het stelen van brood en ver et tnjïen de politie en by hoopte dat at die vervolgingen mochten bydragen dat de gelederen dor spcialiaten werde n versterkt Geel spoorde de aanwezigen aan om de zorg voor vroaw eo kin leren van Emmenea gedurende zyne gevangenschap op zich te nemen Wollring nóodigde nog tot eene samenkomst uit op Vrydag en Maandag wanneer Schaper uit Groningen zal optreden Hierna ging men kalm uiteen spuiten eu acht bandspuiten bestreden met vereende kracht het vernielende element Omstreek i half drie b on de gloed iets te verminderen doch het was wol een paar uren later eer de eerste spuiten zich konden verwyderen Ook hedenochtend smeulde het nog op verschillende plaatsen en de beide stoomspuiten en een aantal handapuiten hielden nog de wacht Men schryft uit Den Haag aan de tZwot sche Crt Het zftl n zeker genoegendoen te vernemen dftt onze onvermoeibare minister van financiën met yne wetsvoordracht tot herziening der personeele belaBting gereed is De indiening kan zeer spoedig worden verwacht Voorts is het uitgelekt dat een gewyzigd wetsontwerp tot regeling der kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer en voor de Provinciale Staten met bybehoorende toelichting eerlang by den ministerraad in behandeling zal komen In hoever sommige der voorgestelde amendementen by den minister van binnenlandsche zaken in goede aarde zyn gevallen ia my onbekend Met de amendementen Van der Kaaj c s en Kolkman c s waarvan by het onderzoek in de afdeelingen weinig heel gebleven is zal dit wel niet het geval zyn Even weinig kans bestaat er dat het wetsontwerp zal zyn omgewerkt naar de denkbeelden in het bekende Gidsartikel van prof Gort van der Lioden ontwikkeld Dat nieuwe stelsel van kiesrecht komt juist een jaar te Iaat Aan een extraparlementair amendement bestond waarlyk geen beboette meer na alles yfat in net afgeloopen joar over het kiesrecht geschreven gesproken en gedacht is Freqle Licklama a NyehoU te sQraven hage die in 1893 slechts 86 dagen in de emeeute Opsterland verblyf hield en dus niet in den hoofdelijken omslag kon worden aangeslagen heeft aan den Gemeenteraad 400 aangeboden om in de gemeentekas gestort te worden Onder applaus besloot de Raad dit aanbod aan te nemen en aan de schenkster dank te doen toekomen Een soldaat van het Franscbe leger in Algerië die wegens insubordinatie terechtstond heeft den president van den krygaraad een paar knoopen van zyn jas naar het hoofd geworpen Hy werd deswege ter dood veroordeeld Id welingelichte kringen biyft men de aanueraing der kiesrecht ontwerpen waarschyniyk achten wanneer de regeering met hare gewyzigde redactie gelukkig slaagt en heti wederoptredeu van den oud miniater De Savornin Lohman in de Tweede kamer aan de gunstige stemming van het meerendeel der onti revol utionairen geen ajRireak doet De jongste berekening luidt dat ongeveer 40 liberale leden der regeering getrouw willen biyven Voegt men daarby de autirevo lutionaire leden die voor uitbreiding der kiesbefoegdheid gestemd zyn den heer Schaepman met enkele zijner vrienden en de beide radicalen zoo ia de meerderheid verkregen Een wet in de Tweede Kamer op dezen voet aangenomen kan zeker geen partywet genoemd worden maar zal zy er minder om zyn Het is juist een der grootste verdiensten van bet tegenwoordig kabinet dat bet niet als party regeering ia opgetreden In een Buitengewoon PoIitieblad van heden wordt bet volgende bekend gemaakt Dbn 15 Dec 1893 heeft een onbekende ten uadeele van Dominique Codiroli glazenen lystenmaker wonende te Luik St Marguerite 271 zich schuldig gemaakt aan oplichting Signalement lengte middelmatig 25 k Sfjaren knevel en haar zwart kleur geel verbrand door de zon neus puntig kleeding zwarte overjas gevoerd met eene stof met kleine witte en zwarte ruiten vest en broek zwart ronde zwarte hoed witte daa met afhangende punten kleine zwarte slobkousen Hy heeft opgegeven te zyn Victor Baggi en te behooren tot eene aanzionlyke familie welke nu eens in Lugano dan weder in Bellinzona Ticino woont zyn vader zou direeteur zyn vnn eene kantonnale bank in Zwitserland ook geeft hy voor dat deze staatsraad is Hy teekent zich somtijds Victor Martin ot ook Victor Baggi en zou wegens eene twist Gent hebben moeten verlaten waar hy student was Hy spreekt en achryft zeer goed ïtaliaansch en kent verscheidene plaatsen in Ticino Hy heeft tal van valachheden en opliohtingen ten uadeele van landgenooten in Fmnkryk en België geplepgd Opsporing en aanhouding Te Kotter dam is gisterennacht omstreeks éen uur een hevige brand uitgebroken op eed zolder boven de bakkery van A P Versluya Wzn iu de Oostmolenstraat achter uitkomende in de Kapitein lmansteeg een nauw steegje dat van de Nieuwehaven naar den Groenendaal loopt Hetzij dat de brand te iaat ontdekt werd of dat de brandweer aanvankelyk het brandpunt moeielyk kon bereiken zeker is het dat een brand maar zelden zoo spoedig zulk een kolossale uitbreiding nam ala deze Als in een oogwenk stond niet alleen het gebeele pand van den broodbakker in volle vlam maar tevens ook het daarnaast gelegen pand terwyl al even spoedig het vuur zich had medegedeeld aan de aan de overzyde der steeg gelegen pakliuizen gevuld met allerlei zaken als vlas petroleum enz welke aan de vlammen ruimschoots voedsel gaven De heerenhuizen aan de Nieuwehaven waarachter die pakhuizen staan verkeerden in groot gevaar eo de bewoners zochten dan ook allen een goed heenkomen Om pen denkbeeld te geven van de uitgestrektheid van den brand diene dat men zich in het zesde huis vau af de steeg bevindende nog voor een vuurzee stond Twee stoomnp iiten drie drijveude stoom 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 6 66 03 6 10 6 17 6 86 10 48 11 08 1I U 9 40 9 47 9 64 10 1 7 80 U 86 11 4 8 10 9 86 9 44 M 8 80 loJL loaqg 6 86 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 1 46 1 66 8 08 16 8 48 3 10 4 08 t 6 81 7 8 06 9 88 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 9 64 6 617 48 8 86 10 08 8 09 8 60 10 07 10 14 9 04 9 1010 83 1 8 41 9 88 10 40 U 86 4 10 7 98 474 86 7 40 lO Oo il n 11 U DENHAAO aOÜUA sHage 6 48 7 80 7 43 9 88 9 4610 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 10 38 6 4i Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Z gx6 08 Bl Kr 6 14 Z r M 6 19 l l 41 I Gouda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 C T E I C H T G O D D A Ulreolit 6 33 7 60 9 63 11 84 18 08 18 60 8 10 3 68 4 43 6 86 7 48 g Harmeien 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 6 g Woerden 68 8 10 10 16 12 86 4 18 2 OudeWBter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 8 34 10 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 rAMSTEEDi M 0 O U D 1 AmitcrdamC 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AluUirdaill Wp 6 60 8 10 9 66 11 6 11 4 8 66 4 86 Osuda 7J0 10 44 11 18 1 M i 0 i lO wordt verzocht en onmiddeliyk bericht aftu hei departement van justitie Voorts wordt insgelyks by Buitengewoon Politieblad de aanhouding verzocht van Smil Wolter 35 jaar uit Straatsborg lang 1 60 meter voorhoofd hoog knevel haar donkerblond spreekt Duitsch Engelsch en Poolsch en beeft aan den linkerkant van het hoofd een litteeken Hy is eeu gevaarlyke inbreker en 15 Jan jl uit de gevangenis te Munster ontvlucht De Duitsche regeering verzoekt zyne uitlevering Ben metselaar liep gisteren op de Laan van Meerdervoort te s Gravenhage langs de huizen met e ne bedellyst £ en heer ziende hoe lastig de man het den bewonera maakte waarschuwde eenen agent van politie De metselaar ontstak hierover zoodanig in woede dat hy den heer een dokter te lyf ging hem op den grond wierp en mishandelde De politie ontzette den geneesheer en bracht den aanrander die zelf een toeval kreeg naar het commissariaat waar hy spoedig weder tot bewnatsyn kwam Ook de burgemeester van Zwolle heeft de opvoering van bet sensatie drama cMeerbosch geweigerd Een dienstmeisje te Saragossa dat dezer dagen 60 000 pesetas 28 500 uit de lotery trok heeft die som geheel geschonken aan een ofiSciereweduwe by wie zy sinds jaren in betrekking is om die dame in staat te stellen hare beide zoons aan de academie te laten stadeeren Omtrent de gevangenneming van den burgemeester van Engelen verneemt men dat hy beschuldigd wordt zich in den loop van 1891 en in het begin van 1892 f 250 in den loop van 1893 f 300 en in het laatst van 1893 en in het begin van dit jaar nogmaals f 300 te hebben toegeëigend welke gelden hem zouden verstrekt zyn im uitgekeerd te worden aan de algemeene armen dier gemeente Naar de N Amersf Ct c verneemt is door de Amsterdamsche politie te Bussum de hand gel d op den vervaardiger der valscbe ryksdaalders den laatsten tyd in omloop Zyn hare inlichtingen juist dan is het zekere v W vroeger inwoner van Amersfoort By eene alleenwonende oude vrouw te Hontenisae Cornelia Brey genaamd is gisteren nacht ingebroken De oude vrouw werd by de haren nit bed gesleurd waarna men de bedstede onderzocht omdat men meende dat daar geld verborgen was Op het hulpgesehrei der vrouw kwamen enkele buren toegesneld waarop de dieven het op een loopen zetten De politie doet onderzoek Drie jaar geleden werd een soldaat van het Nederlandsch Indische leger met groote plechtigheid en luister by zyne aankomst te Amsterdam door generaal den Beer Poortugael ontvangen Ieder gewaagde van August Schierhom den dapperen fuselier van het 3de bataljon 4d6 comp nie die het leven redde van luitenant Van Beusekom en zeldzame voorbeelden van moed en plichtsbetrachting gegeven bod De Militaire Willemsorde 4e klasse en Herinaeringsmedailles aan zynen veldtocht in Edi en Atjeh pi yken op de borst van den forsch gebouwden ondsoldaat Oud soldaat is hy thans ofschoon in de kracht des levens hy is nog geen veertig jaar maar de acht wonden die hy in den kryg ontving aan hoofd armen en hand maken hem onbekwaam voor handenarbeid Op Bronbeek is geen plaats voor hem omdat hy na zynen terugkeer uit Indiè in Saksen zyn vaderland huwde met naar die hy vóór zyn vertrek bemind had Zyn pensioen is gering Thans heeft hij nch volgens de Arnh Ct c tot den minister gewend om een postje De landbouwer K te Stuivezand onder Oosterhout N Br had verleden zomer geweigerd zyne tienden aan het ryk af te staan en werd deswege beboet Daar hy ook de boeten niet betaalde werd dezer dagen door den deurwaarder aldaar op Kyne have beslag gelegd waarvan verleden week de gerechteiyke verkoop zou plaats hebben Eene groote menigte wel 400 a 500 onen was getuige van dezen verkoop T bezoekers was besloten op al hetgeen onder den hamer zou worden gebracht geen enkel bod te doen uitgezonderd een zwager van S een ieder die hiervan zou afwgken werd met slagen bedreigd In het geheel bracht deze verkoop op de som van 28 50 o a werd een paard verkocht voor f 0 75 eene koe voor f 1 en een Tet varken voor f 0 10 De aanwezige marechaussees en politieagenten waren niet by machte de menigte in bedwang te houden zoodra de deurwaarder iets ten verkoop aanbood werd een leven gemaakt dat hooren en zien verging Dank aan den reeds vroegen afloop der verkooping is het tot geen gewelddadigheden gekomen Nu en dan werd met eenen steen naar de marechaussee gegooid Zelfs de deurwaarder die geëscorteerd door de politie huiswaarts keerde werd nog een eindweegs door eene tierende en zingende volksmenigte die voortdurend met steenen wierp achtervolgd Uit de kerk van de Ned herv gemeente te Ouwerschie is een karpet gestolen Gisterenavond werd te Zeveuaar in arrest gebracht zekere H L wonende te Duiven die als eeu kloosterling vermomd zich schuldig maakte aan afzettery Hy gaf voor gelden in te zamelen voor een klooster doch wendde het verkregen geld voor zichzelven aan Hy heeit dit al eenigen tyd volgehouden en was laatsteiyk te Wehl werkzaam geweet Reeds meermalen heeft hy in de gevangenis gezeten en ook is hy een paar jaren in een krankzinnigengesticht geplaatst geweest Voor gemeente ontvanger te Franeker ia ter aanbeveling voorgedragen de heer W Heyt te Schoonhoven Het hoofdbestuur van de Holl Maatschappy voor Landbouw waarvan thans de heer O Bauduin als voorzitter is opgetreden heeft overwogen wat gedaan kon worden ter verbetering en bevordering van het laudbouwcrediet op korten termyn Het beschouwt het ala vergeefsche moeite by Regeering of volksvertegenwoordiging aan te dringen op oprichting van staatiswege van credietinstellingen en acht Eigen Hulp onder die omstandigheden wel t best wat de Nederlansche landbouwers in t oog moeten houden Ben hernieuwde poging om het crediet ten plattelande door bemiddeling eener centrale krachtige Bank te orgauiseeren komt het hooidbestunr niet raadzaam voor en daarom vestigt het de aandacht op de zoogenaamde coöperatieve spaaren voorschotkassen volgens het stelsel van Raifeiseu Het meent dat langs voormelden coöperatieven weg verbetering in den toestand van den landbouw is te brengen Daartoe doet het hoofdbestuur een beroep op de krachtige persooulyke medewerking van de besturen der afdeelingen met herinnering aan eenige voorschriften waarin het meest noodige voor een locale spaar en voorschotkhs voorkomt Behalve op het landbouwcrediet op coöperatieven grondslag wyst het hoofdbestuur de afdeelingen op de groote veordeeleu die coöperatw ook met andere doeleinden kan hebben voor den Jandbouw zooals op gezamenlyken inkoop van zaaizaden meststoffen enz en op de coöperatieve verkoop vereeuigingen Ten slotte wekt het hoofdbestuur op tot toetreding tot het lidmaatschap der algemeene vergadering ten einde daardoor meer ruimte van geldmiddelen te geven In de kolenmyn te Höngen naby Kerkrade is een mynwerker in eene hooge schacht gevallen en op de plaats dood gebleven Hy laat eene weduwe met 4 kinderen achter Te Worringen een nurtje beneden Keulen begon dezer dagen de Ryn plotseling te kruien terwyl er zich ruim 100 menschen op het ys bevonden In radeloozen angst vluchtten allen naar de oevers Honderd M lager zette zich het ys weer vost Gelukkig ia niemand verdronken Gips wordt vaak in den stal gebruikt om den zich daar vormenden ammoniok te binden zy is een goede meststof en zeer geschikt om den stalmeat te verbeteren en zgn waaide te verhooge Ook gebroibt men haar wel ala overbemesting natuuriyk in zeer fijn verdeelden toestand van klaver en peulvruchten Men moet haar dau in den winter of in den herfst uitstrooien tot een hoeveelheid van 400 Kg per BDitenlandscb Overzicht De conversie ia door den Franschen Senaat met algemeene stemmen goedgekeurd Het aantal interpellaties by de Franscbe Kamer aanhangig zal naar alle gedachten spoedig met één vermeerderd worden die een zaak van groot gewicht betreft en daarom veel debat kan uitlokken Terwyl in Engeland de openbanj meening zich sterker dan ooit in den laatsten tyd bezighoudt met de vraag of de oorlogsvloot wel in voldoenden staat verkeert heeft Clómenceau in de Justice opzien wekkende onthullingen gedaan op officieels gegevens gegrond betref nde de gebreken in de administratie der Franscbe marine En wat het meeste opzien wekt by heeft nn twee brieven openbaar gemaakt van admi raal Bieunier aan den martiemen prefect te Toulon waaruit biykb dat hoe fraai en volmaakt het groote marinestation aan de Middetlandsche zee by oppervlakkige beschouwing ook moge schynen de werkeljjke toestand verr van rooskleurig ia Hoe de Justice aan die brieven van minister Rieunier kwam weet niemand Maar de zaak maakt sensatie want alle aanvragen door de opvolgende regeeringen gedaan zyn steeds door de Kamer toegestaan Zy lieeft zelfs eenmaal 40 millioen francs tegelyk ten behoeve der uitrustingawerven en magazynen gevoteerd Hoe is dat geld dan besteed Ongetwgfeld zal de zaak in de Kamer ter sprake komen men zegt zelfs dat een enquête zal worden voorgesteld Intusschen ergert ziah de De bats er niet weinig aan dat officieele documenten vaa zooveel belang zoo weinig zeker bewaard worden Het feit dat een dergelyke onbescheidenheid is begaan als het openbaar maken dezer brieven evenals vroeger de bekende openbaarmaking vau het verslag des procureur generaals in het Noorderdepartement aan den minister van justitie over de werkstakingen in die streek schyut de Débats bedenkelijk toe en in haast even gevaarlyk als de onvolkomen toestand van zaken waarvan thans wordt melding gemaakt De hoofdinhoud der troonrede by de opening der zitting van het Pruische Huis van Afge vaardigden is reeda vermeld Wat meer in het byzonder betreft de zinsneden aangaande den financieelen toestand daarin werd medegedeeld dat de rekening over 1892 93 voornamelyk tengevolge van verminderde ontvangst uit de staatsapoorwegen sluit met een tekort vao 25 millioen mark waarin door leening zal moeten worden voorzien De hoop dat het tekort waarmede de begrooting voor bet loopende jaar sluit beneden het geraamde bedrag zou blyven heeft zich voor zoover het verscliil tusschen de eigen inkomsten en uitgaveu van Pruisen betreft wel bevestigd maar overigens niet in zoodanige mate ala verwacht werd Dit ligt eensdeels van vermindering van hetgeeo Pruieen ala uitkeering aan het ryk uit de opbrengst van invoerrechten en ryksbelastingen ontvangt anderdeels aan verhooging van de bydr e des lands aan s ryks kas Op de begrootiag voor het aanstaande dienstjaar 1894 95 zyn de inkomsten weder ontoereikend tot dekking der noodige uitgaven en daartoe moet het stoatscrediet in nog grooteren omvang worden te hulp geroepen dan vpor het loopende jaar Ofschoon by de begrooting de strengste spaarzaamheid is in acht gioomen en ofschoon er by de staatsspoorwegen voor het volgendjaar op grootere saldo s kon worden gerekend was dat ongewenscbte resultaat niet te vermydeu daar de financieele eischen des ryks aan de bondsstaten in verhoogde mate zyn gestegen De hieruit ontstaande moeiiykheden kunnen slechts worden opgeheven door eene doortastende nieuwe regeling van a ryks financiën en voldoende vermeerdering zyner eigen inkomsten Nevena het aangekondigde voorstel betreffende den landbouw spreekt de troonrede nog slechte van drie wetsontwerpen Het eerste heeft ten doel voor zoover in de gegeven financieele omstandigheden mogeiyk ia het stelsel van tractements verbooging naar gelang van dienattyd nit te atrdkken over de hoogere beambten en middelen beschikbaar te stellen om het voor de ambtenaren der middenste en lagere rangen gelijkmatiger te doen werken Het tweede betreft de pensioenen van onderwyzend personeel benevens weduwenen weezengeld voor hunne achtergelaten betrekkingen Het derde betreft uitbreiding van het spoorwegnet door aanleg van nieuwe lynen De berichten uit Italië zyn nog weinig bevredigend De beweging zeer kennelyk van Bocialistisch anarchistischen aard breidt zich ook op het vasteland uit en op verschillende plaatsen ontstaan botsingen met werkatakers die door niet te werken hun sympathie voor de Siciliaansche broeders aan den dag leggen en ook anderen die wel willen werken dwingen willen niet te werken Te Brescia heeft men den soldaten van het jaar 1869 die onder de wapenen werden opgeroepen om ben te vervangen die naar Sicilië zyn gezonden onder het marcheereu biljetten toegereikt waarop woorden voorkwamen die voor de Monarchie beleedigend waren Te Mantua veroorzaakten 300 werklieden wan ordeiyk heden en te Napels heerscht eveneens veel agitatie onder de werklieden Tot heden kon de Regeering op de troepen rekenen Het O ralad ma proces te Praag zal van langen duur zyn De beschuldigden zyn zooals men weet van jeugdigen leeftyd en stellen zich ook aan als kwajongens en het kost den voorzitter van de Rechtbsnk heel wat moeite orde te houden onder de bende Bij het begin der zitting verklaarde de algemeene verdediger dr Üernohorky dat de ruimte der zaal veel te klein was om een menachenmasaa te bevatten als by het proces noodzakeiykerwyze aanwezig moest zyn Het auditorium stond schouder aan schouder Het aantal beschuldigden bedraagt zooah men weet 77 terwyl ieder van hen drie personen mag meebrengen zoodat zy alleen teedi met de besohnidigden 308 meuschen vormen Daarby nog de getuigen de leden van het Hof enz zoodat de advocaten reeds vooraf by den voorzitter van het Hof op een ruimer lokaal hadden aangedrongen dat echter te Praag niet beschikbaar schynt De beschuldigde dr Rasin stelde voor dat de gereohtelyke geneeskundigen zouden onderzoeken of het niet gevaarlyk was in zulk een beperkte ruimte zoovele menschen te vereenigen Toen de verdediger Cernoborky vroeg waarom niet alle personen waren toegelaten antwoordde de voorzitter dat hy gedaan had wat hy kon en dat als da verdediger op de letter der wet gesteld was het proces by gedeelten moest worden behandeld mét at gevolg dat er wel een halfjaar mee zou heengaan De verdediger behield zich voor op dit punt terug te komen wanneer de akte van beschuldiging was voorgelezen Toen de procureur generaal meedeelde dat de aanklacht tegen den vermoorden Mrva teruggetrokken was ging er uit de beschuldigden een sarcastisch gejuich op Het vryzinnige Hongaarsrhe ministerie kan niet zooveel vrienden missen dat een voorval in de laatste dagen voorgekomen bet onrerschiltig zou laten Een aantal liberale leden van het Huis van Afgevaardigden dat tot nu toe het kabinetWekerle stemde heeft zich van de regeeringsmeorderheid gescheiden omdat zy de kerkelyk politieke hervormingen en vooral de invoering van het burgerlyk huwelyk nietgoedkeuren De voornaamste van de uitgetreden leden zyn groaf Batthyani graaf Szechenyi en graaf Pangraez Io het geheel hebben nu elf afgevaardigden zich van de liberale party afgescheiden vermoedelyk zullen er nog meer volgen zy zyn tot dezen stap overgegaan omdat zy vreezen dnt de voorgeatelde hervormingen aanleiding zullen geven tot een ernstig conflict met da katholieke party Wanneer zy dus aan Wekerle hunnen steun ontzeggen geldt dat alleen voor de kerkeiyke quaestiën in andere aangelegenheden zullen zy met de regeering blyven meegaan Overigens heeft de kerkeiyke politiek zulk een verwarring gebracht ook in de oppositiepartyen dat het verlies niet alleen aan de zyde der regeeringspartij is gebleven De politieke vooruitzichten waarmede Portugal het nieuwe jaar intreedt zyn allesbehalve gunstig Zelfs afgezien van den bedroevenden staat der geldmiddelen maakt de binnenlandsche toestand een zeer onverkwikkelyken indruk De verbetering van bet ataaUwezen en het tot atand brengen van eendrachtige samenwerking tusschen regeering en Kamer gelukt het kahinet Hintze Riberio al evenmin ala oan de vroegere ministeries Het tegenwoordige kabinet draagt evenals de njllÉe Portugeesche regeeringen de kiem der Oitf iiodiog van de oprichting af by zich ik mnisterieele crisissen zyn in Portugal dan ook aan de orde vau den dag MAR TBBRXCHTëN Gouda 18 Januari 1894 Ook hedeo was er van granen nog niets asugeroerd De omsat wsa boo ger ng dat hiervan looeil k een noteering te gaven is VBEHAaKT Melkvee red aanvoer handel en prezen vrijwel Tetta varkens red aanvoer handel vr nrel 20 kUct per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer handel flaauw 19 a SO ot per bslf KG Magers Biggen red aanvoer handel prijwel ƒ 0 80 a ƒ 1 70 per week Vette sohapen red aanvoer handel flauw ƒ 16 a ƒ S2 Weilammaren rad aanvoer handel flauw i k 16 Nuohtere kalveren goede aanvoer handel vlag 4 a f 8 Fokkalveren 8 a 13 Aangevoerd IS partyen kaas Handel vr vlug iB lual ƒ 37 k ƒ 2e qual S4 1 38 Noord Hollandsche i Boter red aanvoer handel vlug Goeboter 1 40 a f l BO per kilo Weibotor 1 20 k f 1 80 per kilo 344 Staats loterij 6s KlssK TrekkiDgvao DondarJag IS Januari 18S4 No ir92S 60000 No 16098 IBOO No 13184 en 16619 1000 No 179 en 18812 400 No 1618 4B05 en 1801 200 No 11B9 18108 6860 694 18886 668 686 9763 2866 108S7 en 18870 100 Prgzen Tfln 70 8 2639 6660 8332 10980 18661 16098 18398 74 2706 6673 8633 11124 18768 16122 18407 391 2810 6764 8647 1131 18787 16674 18482 669 8813 6768 8661 11402 13866 16818 18443 716 8916 6174 8700 1144 13874 16814 18444 760 2917 6286 8771 1168 13876 16884 18906 966 2962 6292 9018 11689 14249 16961 18 99 984 2971 6386 9136 11697 14288 170B0 1910S 1098 3102 630 9146 11783 1443J 17086 19867 1177 3194 6418 9163 11740 14586 17183 19491 1219 8206 6467 9168 11742 14661 17868 19698 1846 3808 6506 9197 11868 14667 17867 19886 1489 3864 6677 9270 11948 14649 17490 19902 1497 3901 6698 9493 12070 14669 17613 19981 1606 8 S0 6778 9680 12076 14696 17681 19972 1639 4110 6791 9684 18146 14700 17663 19981 1678 4116 6813 9678 18198 14872 17611 20089 1677 4138 6846 9686 12886 14 14 17616 80070 1804 4114 6876 9971 18444 16117 17684 80081 1818 4206 6910 9982 12708 1 188 17878 lOOti