Goudsche Courant, vrijdag 19 januari 1894

Zaterdag SO Januari J804 No 0S56 328te Jaargang IV ll RI 1 I7II voor OTaslanden op Zand Veen l lCilCJ Ol aijn en lic te Kleigronden dan Duüsch Thomasphosphaatmeel en Kainiet der Maatschappij tot Verkoop van Hulpmcststoffen Dordrecht Alle Èeveringen onder Bijkstoexieht eocMHË conAivr Nieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coujrant geschiedt d a g e lij k s met tiitzpndering van Zon en Feestdagen De pr J8 pqr dne maanden u 1 25 franco perpost ƒ 1 70 AÉsonderlijke NommersjviJFJ CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels Èk 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd DM I 1117 I89S 9S18 8 I7 9SSg S44g S460 1480 16806 16499 15479 16497 15680 15660 16798 16844 16866 16008 16093 17786 90116 17891 90896 17935 9058 18003 90616 18198 90637 18141 90784 18158 20818 18291 90843 18960 90904 18868 90990 19790 19844 19894 19961 13050 13088 18161 18466 18599 13606 4286 891410087 4387 708810097 4485 7828 10188 4SS2 7898 10669 4718 749910896 4718 7599 10690 4810 7649 10768 4937 794810841 6040 797410898 6048 8386 10930 6610 896S 10966 Burgerlijke Stand GEBOREN 16 Jao WiUemin oudera M Versohut ea A van den fienf 18 Wilhelmus Jacobus oudora J van k eu M A van der Vlist OVERLEDEN 15 Jan J Halihof 43 j F Janssen 8 m C Snoek 9 j S Bierman 71 j 16 V M de Jong 19m D Walraven wed J A Sizoo 81 j A G Slingerland 7 w 17 J van der Hoeve 63 j M Qarreman 3 w GEHUWD 17 Jan J Kroeders en M H van den Bosoh W Hoegee en C van Leeowen 18 D Tom en A J de Kaadt Beeuwljk GEBOREN Maria ouders J Burger en M M Groeuendyk Hendrikns ouders 6 de Knikker en J van Hoogdalem Leendert anders L Schouten en I Hofland OVERLEDES F Batter 60 j C van Harskamp 2 m Fiine Wate en Deensche A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 17 JANÜAKI Vor krs slotkoors 86 I 861 99 s 9 Vs 102 Vj 109 l 71 78V 8 s 90V S l 95 95V 96y 104 691 81 Vs 95 66y 100 1031 686 696 101 86 109 816 160 05 109 loiv 1871 99 lopf 88J 99 102V 166 198 104 44 i ♦ S li 189 140V 70 104 199 108 110 74 l 1091 186 186 8 s 46 V 90 81 U i 103 73 1 1091 50 61 18 186 107 108 looy 100 114 65 86 151 98V HiDiauHD Oert Ned W 8 9Vi dito dito dito 8 dito diio dito dV HONOAK Obl Ooudl 1881 88 4 iTAUl InBobrgving 1869 81 5 OosTlHa Obl inpapior 1868 6 dito In silver 1868 5 PoETDQAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 DSLAMD Obl Oost 9e Serie 6 dito aeooss 1880 4 dito bij Botbs 1889 4 dito bjj Hope 1889 90 4 ditoingoud leea 1888 6 dito dito dito 1884 6 BFAiin Ferpat sohuld 1881 4 TvatlU Oepr Couv leen 1890 4 Oeo leeuiog aerte 1 Geo leeoio serie C ZtnnAra BcF Beo v obl 1892 6 Mluoo Obl Buit Sob 1890 6 VlHBSDBLA Obl 4 oabep 1881 Amvtiedaic Obligtttien 1861 8V BoTTlaDAU Sted leen 1886 8 NlD N Afr Hacdelav aaod Areudsb Tab Mij Oertifioatea DttnMaataobappü dito Arab Hypotbeekb paudbr 4 Calt Mij der Yoratenl aand s Or Hypolbeekb paudbr 4 Kederlaadsohe bank aand Ked Haadelmaatsob dito N W h Pao Hyp b paudbr I Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTSNa Ooat HoDg bank aand BüsL Hypotheekbank pandb IVi Amerika Equit hypoth pandb 6 44 199 140 68 71 Maxw L G Pr Lien oert 6 N D HoU IJ Spoorw Mij aand M tot E pl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Aftik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTAULSpoorwl 1887 89 A je obl 8 Znid Ilal Spirmij A H obl 8 PoLBN Warsobnu Weenen aand 4 BnsL Gr Buu Spw Mij aand 6 Balliaobe dito aand 76 94 Faston dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Gh Azow Sp kap aaod 6 Loioiro Sewaat Sp Mi oblig 6 Orel Vitebsk dilo oblig 6 ZnidWett dito aand 6 dito dito oblig 4 93 73 AuanCA OeDt Pao Sp Mü obl 6 Ohio Si Nortb W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm oert v a Illinois Oeotral obl in good Louisv KaBhvilleCert r aand MexioQ N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario li West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 6 St Paul Minn It Msoit obl 7 Va Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Cao Soutb Cert v aand Vin C Ballw Nav Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand tterd Tramweg Maats aand NvD Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 100 00 14 18 Biuii Stad Antworpenie87 9 i Stad Brussel 1886 9 HoNO Theisi Begullr Qesellsoh 4 OosTlNR Stastsleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 7 106 SrAN Stad Madrid 8 1868 NlW Ter Bel Hyp Spobl oert 5 ADVERTENTIfiN Bevallen van een Meisje C E IDENBDRG IJfslaas Haiutfecht 17 Jan 1894 Te Koup aani cboden met Broodverkoop aan het drnkste gedeelte der Vaart gelemn Adres onder No 2302 aan het Bureau ser Contant GEVRA ltiD Op een HANDELSKANTOOR Een Bedien di tnsschen de 16 en 20 jaar een nette en vllbge hand schrgrende Zg die met kantoorimrkr zaamheden bekend zgn genieten de voorjunrl Franco brieven onder No 2301 aan § hei Burean dezer Conrant Een ware è chat voor de ongelukkige slacbWffers der Zi bevlekking Onanie en geheime uitspij tingen is het beroemde mik Z Dr Retau s ELFBEVVAKIAJG HollandBche aitgaTe w t 7 afb Prgs looiden Ieder dbi i ni e Terscbrikkelyke gerolgen vatfi dëm ondeugd Igdt moet het lezen de oprephte leermg diehet geefb redt jaarlyks duizend van eei Bekeren dood Te verkregen b betVerlagB Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Van het bed i ook in postzegels en in leflken boekhandel in Holland I BIËRBOTtËLARtJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aau voor de lEVERINQ der Eerste Soort BIEBES uit de Bronwerg di Gieeoondb Valk Van Vollenhoven s Extra Stout Toor Bloodarmen Maaglgdera Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT E YAN WUHGAABDEH FRANSCHE STOOMYEEVEEU Gheniisohe en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heerenen Dameskleedingatakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trypen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Santen Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blaren en trorden onsohadei k roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT Tftpr Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen Il BODBsoiE mm of de beschrgTine der beroemde geschilderde Eerkglazen Tan de Gioote of St Janskerk te Tsr Qmtde benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschildera de Gebroeders Dirk en Wonter Grabeth PRIJS 80 Cents A BBINEUAN Kraepelien en Holm s Qiiina LaocheQtj iSÏRSHE meest Krslchtlge en Versterkende KINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en boitenlandsche geneesheeren Bekrooil d met EEHEN DIPLOMA en GQDDEN MEDAlLIiES Verkrggbaar in flacons ü f 1 90 en I Depdt te ïoiMa bg den eer A ILVTEEFE Apotlieker Toorheen C THIM Rraei élien Si Holm Hofleveranciers Zeist T I GebrSi atollwe rck s I CMoédrade nji Cacao IT Mi Dfflli atigo ipaf de nieuwst uitvBidingen op macl4n al gebied Tcrbeterde fabricatie en uitduiteiid gebruik van fijne en fljiste grondstofteli éarandeerei len Terbraiker van StoÜwei ck s tShocolad len Cacao een BanbeTel eii3waar iig bbriïaat nauwyurig l eantwo i leude abn den inhoud der lesp Etiketten 4De Krma fjehallde l I 27 Brejrets s PoO ever nicler J 44 EereDlp oma 8 koiiden eiis Mecall B iParia if ITouB voua dJosmons tine Hl Totre exoeUenta Ibbrloation nllwerck bbriktot is Terkrggl Pj H H Cui CtaieraalTCTtegenwoordiger voor J ns Sattenklotft eilBilie d or iiTemli 1 de ooolat bonbofi elajuw n oonaidéTatlon dearlép eto eto Banketbakkere enz irlan n bewys vaii uitmuntend fijn fabi kMi l eds 18J jpreef de Aocad mie ml ft Amsterdam Kalverstraat lOff Nederlandsche Stoomboot Maatschappij ii Do Stoomsciepen HOLLAND kapt J SMIDT en l B T FJJBB kapt J 8AÜER i vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loBsen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen Ictoriawdier u Y de VictoriaSron fe Oberlahnsfein byfms Tafeldrank Van h£ pninklykef uis derJVederlanden Maatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gil tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut is niei zdcleo dat ge eKing enobrengeade middolen toevallig ontdekt worden die in de honden van een bekwaam geneesheer een goed succea hebben VFaa niet Prieanitz de geleerde veotiger eer walerkuur methode wiens woonplants een bedevaartsoord voor do Igdende menscbheid geworden ia den eenvoudige boorP Hepft niet een Zweedach majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelgk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheeren begint te worden F Ook op het gebied ter beperking van lenuwziekton begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste on natuurlijkste manier resuUateo oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zyn vele menschub die noch ziek noch gezond zgn en tooh klagen dat zij zich in lichaam en zielalteabehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen es zelfs door een vlieg getergd wordenen coo zich zelvon en anderen tot last zyn zmider hot te willen Vele worden geplaagd of door vreeaelyke angst of door droefgee8ligheid kunneu niet slapen en wortlen door benauwde droomen gekweld Dan zgn er weder andere die to kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van geheugen oorauizen en toevallen fiindelijk lyden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken Icöftijd onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenawuek en min of meer de slachtoffers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer oategorien van Igdera behoort en ingelioht wensoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere ztch nan Amsterdam M CLEBASI Co HeUigeweg 42j Rotterdam F E van SARITBN KOtFF Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRY PURTOK Ouriegracht by de Qaardbmg F 22 door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrygbaar gesteld wordt t m m im mm Gouda ftielparsdruk vu A Bkinkilu h Zoox BINNENLAto 1Ï 1 I GOUDA 19 Jannari 1894 Qetj rogrommader Zaugrereet iging A pppulo p Zondag a s laidt als volgt i VfilbelmaBlied oudo Toonzetting Ii nte angï F OeDen Lofzang Battjens Tan een on Vl riije Pyzel Schön Kllen ballade Maï Bmch Morg nhymné Himmel Chaat des Amis Thon as Pnnzessin Ilse Schulz All soli n zulUn optreden Me P W B loptaan Wj J F de J alt de heei J den H J bariton ën de hr A de G pianoj De heer Joh G Areutz zal de uitvoeringdirigveren I I Tot nBagaftomr in het Weeshnis is benoemd nffrouw de Ze nw alhier j i Mr M W I F Trenb zal a s Zaterdag 1 avoud te Utrecht ia eene rergaderiag derj f leeÜDg Tan dei Broederschap van notfrÏHeu volgende 8tel liDgen verdedigen 1 Oqs tegenwoordig wettelyklerfrechtsteant Op eene opvatting van de familie die réedi sedert eeuTroa met de werkeiykbeid niet overeenkomt Afschaffing van h t erfrecht zon niet in het befang der fflaatscbappy zQn Naast het familie en testamentair erfrecht behoort aan den staat en de gemeente een erfrecht te worden toegekend Het familie erfrecbt moei op den daiirtot de rechte Ign worden beperkt als overgangsmaatregel zou beperking tot familieledenin den derden graad aanbeveling verdienen Te Eoermond ia de Bobrgnwerker J B zwaar verwond met een dolkmes door A B wonende aldaar De dader is gearresteerd de verwonde verkeert in leven evaar Te Eahrort had Zaterd een geanimeerd Bchippersbal plaats Door den Heer L Meyer werd in dichtmaat een heildrouk gewgd aan Keizer Wilhelm Koningin Wilhelmina der Nederlanden en Koning Leopold van België In des Noordamerikaanscben staat Delaware zjjn twee sneltreinen in botnug gekomen Twintig menschen werden gedood Naar wij vernemen znllen aanvangende met het Ie kwartaal dezes jaars de pensi FEVILLETOM Op de Boerderij De gerechtsdienaar van Tegernsee waa in volle unrforia komen aandmven onder sijn reobteraim droeg by een groot pak gedrukte stukken Wat kom ja doen EenterP riepen do jongeboeren Je komt ons allemaal toch niel voor hetgerecht dagen f Se man droogde het zweet van zgn voorhoofd en zeide Dat nu joist niet maar wat ik breng istooh niet veel goeda Alten geraskfen nn in spanning want men wist dat Renter alle in dringends gevallen op Zondag dienst deed De gerechtsdienaar klom op een tafeltje hooitte even en sprak toen t Ik wilt dat oud en jong uit den omtrbkhier id de hsrberg b elkaar Ie vinden was endaarom ben ik kier gekomen om het nieuws meete deelan en zooveel mogelijk aan ieder z jn oproe ping nit te reikeu Bijj menigeen sal ik da vreugdeverstoren maar ik ben verplioht te voldoen aan debevelen die ik ontvangen heb Luistert allen I Deoorlog is verklaard 1 Welke oorlog P Tegen wiaP vroeg men verward door elkander Keizer Napoleon heeft aan Duitsohland denoorbg verklaard en daarom moet iedereea opkomen oenen ten laste van bet Rijks Pensioenfonds voor weduwen en weezen van borgeriyke ambtenaren voortaan reeds betaalbaar gesteld worden in de 2e maand vau het kwartaal waarover de betaling loopt in plaats van op den 20n der maand volgende op dat kwartaal Te Palermo is dezer dagen ook haiszoekii ggedaan in het paleis an den vorstelijk nanarchist n milionnair Prins Bassina Menschijnt echter niets verdachts gevonden tehebben i Door den burgemeester van s Gravenzant o werd Djnsdag namens de Znidhollandscbe Maatschappy tot redding van schipbreukeling u plechtig uitgereikt de groote zilveren medaille aan schipper C de Neef en de bronzen medaille aan de overige bemanning van de loodsjol niet een loffeiyk getuigschrift voor de heldhaftige reddli ig der uit elf man bestaande equipage XW de op 19 November M op den strekdam vao den Nieuwen Waterweg gestrande sleepboot 1 Zuid Holland tengevolge van hare pogingen tot redding van eene in gevaar verkeerende Scheveningsehe bomschuit welke daarna eveneens verongelukte en waarb j5 ler bemanning het leven verloren Aan den heer K Kater voorzitter van Patrimonium c zal door de leden dervetaclinlende afdeelingeo van dien Bond eene keoii geteekende gedenkplaat worden aangeboden bij gelegenheid van z jn 60en verjaardag De Koninklgke Beiersch Bierbrouwerij te Amsterdam die velen een flink daggeld liet verdienen door het verzamelen van iJs en hei vervoeren daarvan naar hare kelders heeft uu met dit werk moeten laten eindigen Drie weken lang heeft het werk geduurd en ia dien tyd is door de directie uitbetaald eene som van 6450 Men schr tt uit Dordrecht Als er iets slaagt in Dordt dan zeker het schippersbal Elk jaar als de winter met zyo boeien de schepen aan den wal kluistert en den schippers tot rust doemt zet Kunstmin c hare deuren open en stelt z hare zalen dispouibel om de rivier en zeevaarders in een vroolyke gelegenheid bg elkander te brengen Dan komen de schippers met hunne vrouwen en dochters in grooten getale op dan knallen de knrken en stroomt de champagne maar bg al die vreugde en dien overvloed gedenkt men toch den om het leger zoo gauw mogelgk voltallig te maken zeida Reuter met indrukwekkende stem Nu werd da opgewondenheid nog gnltter Jongelingen en jonge dochters kekeu elkaar bedrukt aan en eensklaps was de vroegere vreugde ver dwenen Toen vervolgde Keutar r Ik heb de oproepingsbiljetten meegebracht omdat jelui giootendeela militieplichtig zgt Morgen avond moet ieder in de kazerne zyn en dan gaathet op Frankrijk los Als ik iemands naam noem koraa hij hier ea neem zyn oproepingabiljet in ontvangst Aan oen groot aantal jongelingen ward het noodlottig papier uitgereikt Van dansen was geen sprake meer en menig meiajo voelde haar oogen vochtig worden bij de gedachte dat ze haar beminde wellicht zou moeten verliezen Ook de jongelingen waren tamelyk neerslachtig geworden Nu alle kogels zgn niet raak I riep de lange Simon terwgl hg zijn biljet in den zak stak Walburga dankte in stilte God daar Johan vry bleef Het zou haar onnitaprekolgk veel leed gedaan hebbeo wanneer hy haar zoo kort voor da bruiloft ontrukt zou worden Uw onderdanige dienaar kapitein Sohoiïer Beide Beuter thans tot den vreemden heer dte tot nu de bewoging badaard had aangezien Op don weg bierheen heb ik aan uw woning een brief bezorgd die waarsohynlyk wel dezelfde boodschap zal iuhonden Uw zomer uitatapje wordt op die manier onaangenaam bekort Dank je Benter was het beaoheid Ik waaer op voorbereid want alles dead eeü uitbantiag armen natuurgenoot Steeds strekt de netto opbrengst ten voordeele der armen Het schippersbal van Maandagavond deed voor zgn voorgangers niet onder Ongevenr idOO personen bewogen zich op de maat der muziek door de feestelyk ingerichte groote aal van Kun8tmin Onder de genoodigdcn fie aan de invitatie gevolg hadden gegeven behoorden o a de commaudant en eenige andere otficiereu van Harer Majesteits monitor Matador sommige consuls van vreemde ogendheden de burgemeester der gemeente enz Tydens de feestelgkheid werd een coUoQte TOor de armen gehouden Voor eenige maanden is te Ensohede bg de firma Ter Kuile en Morsman eene werkstaking tiitgnbroken die nog voortduurt Naar aanleiding daarvan hebben nu al Ie overige fabrikanten in hunne fabriel es Aangekondigd dat p ls de werkstaking bij drtrnia j er Kuile en Morsman niet vóór 5 Mei ge itfftigd was zg hunne fabrieken slechts vior dagen in de week zouden laten loopen en annrde de werkstaking dan nog voort na 8 Mei de fabriek althans voorloopig te zullen sluiten Zoo althans wordt meegedeeld in een manifest dat de werkstakers hebben openbaar gemaakt k is te dezer zake aan de Nederlandsche regeering een adres verzonden waarin detuaschenkomst der regeering wordt ingeroepen mede op grond dat de werkstakers al het mogelgke hebben gedaan om tot eene minneIgke schikking te komen c De sergeant van het regiment grenadiers en jagers baron T v A is bg he thoog militair gerechtshof te Utrecht in appèl gekomen van het door den krijgsraad te s Gravenhage in zij tie zaak gewezen vonnis dat ingevolge de militaire rechtpleging met gesloten deuren moest worden uitgesproken Te Delft zgn weder drie nieuwe vallen van pokken aangegeven en wel bg personen op een zekeren leeftijd Te Amersfoort is eene vereeuiging Onderlinge hulp f opgericht welke zich ten doel stelt werklieden die in genoemde gemeente wonen bg ziekte of bg zoodanige verwonding waardoor zg buiten staat zgn te werken eene wekelgksche geldelgke ondersteuning te verstrekken Reeds zgn een honderdtal personen alscontri bueerend lid toegetreden en 20 als leden be vreezon God geve dat do oorlog niet lang duro en dat wij als overwinnaars huisiraarts keeren Allen verlieten de herberg Ook Johan geleidde üijn beminde een oindweegs en beloofde haar zoo spoedig mogelyk te zullen bezoeken Op den terugweg ontmoette hy Sepp die tameïyk was aangesohoton Zoo zie ik je weer eens P Je bent aan hetverkeeren héP Johau wilde voortgaan maar Sepp greep hem by zijn wambuis en vroeg spottend Zeg vriend doe je niet meer aan da jaobt f Toen Johan daarop neen zei vervolgde hy Dat ia jammor want ik weet wat voor je I Een gemsbok soo prachtig als je nog nooit gezien hebt I Waarom schiet je hem zelf nietP vroeg Johan Ik P vroeg Sepp lachend Dat zou slecht gaan want de jagors loeren aanhoudend op me Maar oob 1 ik zie het wel I De moed is er uit sedertje verliefd ben I Wrevelig rukte Johan zich los en liep voort terwyl de spotter hem nog eeaiga woorden nariep die Johan echter niet verstond Als de meosoh vermeent hei geluk te kunnen grypen wordt het soms in een oogwenk van hem weggenomen Zoo ging het ook met Frans en L ze toen Johan thuis vertelde dat het lager mobiel was verklaard Hy troostte hen zoo goed mogalyk maar Frans die nog maar een paar maanden dienstpltch tig was scheen by de ontvangen tyding verpletterd terwyl Lize aan al baar leden beefde Toen het haar daidelyk werd dal u liok op e o langdurige gunatigers laatstgenoemden tegen 5 per jaar of 50 in eens De examens ter verkrgging van akten fha bekwaamheid voor huis en schoolonderwgs in de nuttige en in de fraaie handwerken voor meisjes zullen aanvangen op 14 Februari e k Zg die zich aan het examen in een dezer vakken of in beide wenschen te onderwerpen gelieven zich vóór 2 Februari a s aan te melden bg den voorzitler der commissie of de voorzitters der commissiSn voor welke zy wenschen te verschgnen met overlegging van a geboorteakte b getuigschrift van zedeIgk gedrag De voorzitters der commissiën zgn voor de nuttige handwerken te Breda Jhr Mr J B A J M Verhegen inspecteur van het lager onderwgs in de Ie inspectie te s Hertogenbosch te VGravenhage J C FabiuB inspecteur van liet lager onderwgs in de 2e inspectie te Delft te Utrecht A J Ngland schoolopziener in het district Utrecht te Utrecht te Leeuwarden J E van Rennesse schoolopziener in hef district Heerenveen te Sneek voor de fraaie handwerken te Breda H Th van der Grinten schoolopziener in het district Breda te Breda te s Qravenhage Mr A M de Cock schoolopziener in het district Rotterdam te Rotterdam te Leeuwarden Mr C J Prakken schoolopziener in het district Leeuwarden te Leeuwarden Zg die het examen in de beide vakken wenschen af te leggen gelieven van dat voornemen te doen blyken aan ieder der beide voorzittersj bg wie zg zich aanmelden Tegen vgf personen te s Gravenhage is naar men verneemt proces verbaal o emaakt wegens het verkoopen van valscbe nagedrukte toegangsbiljetten voor het Casino Een honderdtal dier biljetten hiadden zg doen vervaardigen doch reeds bg de eerste werd de nadruk door de directie van het Casino bemerkt Naar wg vernemen heeft zich te sQraven bage eene vennootschap gevormd welke bgden gemeenteraad ooocessie zal aanvragen voorden aanleg en de exploitatie van paardentromIgnen door die stad in de richtingen welkedoor de behoeften van het verkeer worden vereischt zonder dat daarin door de Hat scheTramwegmaatschappg wordt voorzien Hetwaarborgkapitaal voor de nieuwe vennootschapmoet reed 3 gestort zgn D c scheiding moest voorbereiden barstte het meisje in snikken uit en alleen het vertroostende woord van haar vader dat niet iedereen in den oorlog wordt doodgeschoten bracht baar een weinig tot bedaren Ouder weg naar huis voelde Frans zyn nearslaohtigheid allengs verminderen zijn mannelyke trots ontwaken Het vaderland vraagde hem een offer en dat wilde hij met opgeheven hoofd brengen Daar er nog Hebt in de woning braadde begreep hij dat zyn moeder die gewoonlyk vroegtydig naar bed ging reeds van de treurige tyding gehoord had Toen de oude vrouw hem het oproepingabiljet overreikte las hij het en zeide Ik wist het reeds morgenavond moetenwij in de kazerne eyn Het is nu te hiat om hetnooi ige te bespreken moeder dat zullen wymorgen wel doen Den volgeuden dag had hy met de oude vrouw een langdurig gesprek en nam daarna afcoheid van Lize en baar familie Maak me bet hart niet zwaar meiajelief zeide hij Wat helpt klagen en weenen als dezaak er eenmaal toe ligt Te huis heb ik alles inorde gebracht en mya moeder heeft afscheid vaome genomen zonder te schreien Ik hoop dat jekrachtig zal zyn onder het leed Beloof je me dat Deze woorden maakten indruk op Lize Ze reikte hem de hund Erans maakte het zoo kort mogelijk HQ verzocht Lenz voor zyn moeder te zorgen wanneer hy den dood mocht vinden en de oude man beloofde hem dat Liu haalbe een klein gouden kruisje te voorschijn hing hem dat om den hals en fluisterde