Goudsche Courant, zaterdag 20 januari 1894

hnlp hoegenaamd te verleenen zoodat allen het loven verloren De nienschlievende gezagvoerder bleaf nog zes uren in de nabgheid in de hoop in staat te zgn de bemanning van de Maggie Well te redden doch toen de sneenwstorm bedaarde en men weder geziclit had was er van den schoener niets meer te zien en is deze ongetwgfeld met de bemanning in de diepte verdwenen Na op zoovele scholen het steilschrift wordt onderweaen is de vraag naar eene daarvoor geschikte pen die tot dusver uit het buitenIsud kwam niet weiuig toegenomen Thans heeft de heer Gerhard onderwgzer te Amsterdam het model van zulk eenepen ontworpen van den Palermotaanschen arbeidersbond en twee andere invloedrijke leden van dien bond Bernardino Verro en dr Barbato juist toen zg naar Turin wilden vertrekken De Miüister presideut Crispi moet zich ovev de socialistische beweging op Sicilië en eldera opnieuw vrg geruststellend hebbeu uitgelaten De schilderingen van het gebrek waren volgens bem geweldig overdreven eu binnen vier weken zou de orde er geheel hersteld zjjn Sicilië beleefde slechte tgden door heel natuurlgke oorzaken en de socialistische roervinkeu hadd en daarvan misbruik gemaakt om het volk op te ruien en door allerlei schoQue beloften te misleiden Zoodra de rust hersteld was zou de Regeeriug trachten een beteren toestand voor te bereiden door grond in erfpacht te geven Van den staat van beleg had niemand last die niet wilde Ook de oud Miuister Rudini moest zich in dien geeat hebbeu uitgelaten Rudini is evenals Crispi Siciliaan en kent als groot grondeigenaar den toestand in Sicilië bg eigen ervaring Voor een groot deel moet de armoede toegeschreven wofden aan den druifluis die de wijngaarden verwoestte Daarbjj kwam de staking van een invoer iu Frankrijk ten gevolge van liet opzeggen van het handelstractaat Een andere bron van de ellende is de partijgoest die overal woedt terwgl de autoriteiten geen macht genoeg hebben om de misbruiken en knoeierijen welke daarvan het gevolg zijn tegen te gaan Het belangrijkste nieuws komt heden uit Hongarije Het ministerie heeft niet alleen deu afval van eenigen zgner beste aanhangers onder wie de gewezen eers te mini ster graaf Szapary te betreuren maar bovendien begint het verzet hg igne tegenstanders zeer ernstig ta worden De vertegenwoordiger der kerk gaat vooraan Door een indrukwekkende monatermeetmg die zeef rumoerig was hebjien de clericalen onder leiding van den kardii ubprimaat Vaszarz geprotesteerd togen de kerkelgke politiek der vrijzinnige regeering Kenmerkend was de samenstelling der vergadering Nooit is te Pest 2ulk een groot aantal boeren bgeeu gezien en nooit in gezelschap van zoo voorname personen magnaten eu hune dames De middenstand was niet vertegenwoordigd Kardinaal Vaszary verklaaode in eene rede dat de katholieken moeten weigeren hun ziel op te oftcreu en zich aan geen wereldlijke instellingen mogen onderwerpen Zgn woorden wekten een woest applaus De aanwezigen stelden zich aan als razendeut seint een verslaggever dio de vergadering bgwoonde Deze biiceukomst heeft veel van het begin van een Kulturkampf vau de zijde der Kerk Uit den chaos van tegenstrijdige berichten ovor de gebeurtenissen in Brazilë zou zelfs een Ariadne niet den weg kunnen wgzen Bgua gelgktijdig met een verklaring van den Braziliaanachen gezant te Pargs dat president Pcixoto en het republikeinsfh rt gime niets te duchten heeft of ooit ernstiga te vreezen heeft gehad van de opstandelingen ontvangt de Times uit Rio mededeeliugeu die gunstig luiden voor de zaak der revolutionnairen Admiraal Da Gama heeft verklaard dat hg het zonder versterking kan uithouden tot het laatst der maand Datjde Aquidaban i waarmede De Mello het ruime sop koos ia teruggekeerd wordt beschouwd als een goed teeken daar de regeer in gsf or ten machteloos zifn gebleken om haar doortocht in de baai te verhinderen Zg vaart de baai binnen eu weer uit zoo dikwerf als haar dit behaagt Te Bahia eu Pernambuco moet de atem j ming ten gunste van de opstandelingen steeds toenemen Admiraal De Mello s ziekte moet niet van erustigen aard ziju daar hg een aanval beraamt op Santos met een kruiser en twee transportschepen Een generaal der opstandelingen die over land met troepen naar Santos optrekt zal hem daarbij steunen Voor het uitbleven van de schepen door Peixoto nit New Yorfc ontboden geeft de Tim escorrespondent als verklaring dat de bevelhebber het nutteloos acht te beproeven de haven van Rio binnen te varen zoolang het vuur van Vitlegaignon eu het eiland Cobras wordt onderhouden Ook deze verklaring duidt op geen kwaad nieuws voor de opstandelingen 479 S84I 638B UU USflS 18 tSl I6 87 I9filS Sll SS74 6lr9 dK80 llSfiS 13780 16649 lAlSl 718 S416 6607 8681 113B7 13768 16668 19686 702 34SÜ 6639 6801 11293 13966 16786 19698 715 3631 668T 8983 11807 18981 16749 19748 770 3663 6710 9036 11381 14284 16883 19768 1007 3739 8747 9204 11433 14878 17083 19883 1010 3760 6796 9292 11446 14467 17124 19866 1067 4003 6801 9489 lUM 14488 17247 19873 1149 4146 6923 9480 m 14766 17440 19078 1411 4834 6931 9496 11618 14774 17448 8G011 1463 4868 7008 9607 18170 14884 17666 80180 1648 4613 7160 9683 13244 14864 17631 80161 166 § 4771 7168 9M£ 18323 16103 176 4 8017S 1638 4817 7819 9668 18 78 16170 17698 80382 1789 4860 7499 9748 12463 Ul88 17696 80466 1814 4893 7617 9866 12498 15184 17901 30466 1904 4981 7SS4 9913 12600 1S206 17906 80666 1968 6177 7738 9962 18616 16809 17984 80680 8079 6891 7686 10108 12781 16360 1821B 30617 2192 6837 7770 10388 18801 16479 18892 30767 8468 6891 784810868 18804 16631 18821 80869 2604 6638 796010396 12857 1S660 18662 S094S 8616 6638 800410748 13007 16737 18606 80986 2663 6669 8016 Iemand te Breda die ettnigen tgd geleden een revolvertje gekocht had bg den heer Kamerling teo einde een verdedigingsmiddel in huis te hebben kwam Zondag 11 op den inval om het ding eens te beproeven en kwam tot de ontdekking dat hij er niet erg best mede terecht kon Hg stak het ding geladen als het was in zgn zak vanwege de wapenwet en ging er mede op weg naar deo verkooper Maar onderweg rustte de hand zenuwachtig in den broekzak waar het gevaarlgke ding in geb irgen zat en toen hg in de Vischmarktstraat was ging plotseling het vuurwapen af en de kogel doorboorde broek en jas Nog zenuwachtiger dan te voren liep de man door naar den winkel van den heer Kamerling en begon dezen juist uit te leggen wut er aan mankeerde toen een politieagent den tB n kwam verbaliiieeren wegens het dragen van verboden wapenen Dit is de geschiedenis van den moordaanslag te Breda die in de pers de ronde deed Burgerltike Stand Zevenhuizen GEHUWD D Buitenhuis eu P Haak J Brouwer en B de Groot Moordrecht GEBOREN 15 Jan Antonia Anna Elisabeth ouders Johannes Jacobus Rupke en Johanna Dederica van Lange 17 EveH ouders Geen Lans en Neeltje Tiggera Witte en Fijne Veensche A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam De heer A A Bredius te Amsterdam die 1 Januari II zijn 25 jarig directeurschap van de buskruitfubiiek De Krggsmauc te Muiden herdacht heeft ter herinnering aan dien dag het personeel der fabriek teu beJrage van = b 100 personen in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan Amsterdam óm onder zgnc persoonlgke leiding de voornanmate bezienswaardigheden in oogenschouw te nemeu Op het programma kwam verder een feestniaaltijd bij Kras voor 18 JANÜAEI Vor kra iislotkaen 86 9 s 70V 78 SO lotkl 86 N MEU n Oerl lJ d W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HONOAÏ Obl floudl 1881 88 4 Italië InBofar vieg 1862 81 6 OosTENS Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 S PoBTuoAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 RtisiiND übl Oost 2e Serie 6 dito Geoons 1880 4 dito bü Itoths 1889 4 dilo bij Hope 1889 90 4 dito io goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 6 8pi M Perpet ohuld 1881 4 TllEKïU Qepr Oonv leen 1890 4 Geo loeiiing serie D Geo leeoioff serie C ZcidApe Rep Beo v obl 1898 6 Mexico Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 onbep 1881 Amstebdam Obligstien 1861 S KoTTEEDAH Stsd looQ 1886 8 Ned N Afr Handelsv aand Arondab Tab Mjj Cerlifloaten DaiiMaatsohappij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Vorsten aand s Gr Hynotbeekb pandbr 4 Kederlandsohe bank aand Ked Handelmaatsob dito N W It Pao Hyp b pandbr i fiett Hypotheekb pandbr 4 ütr Hypothaokb dilo 4 OosTENB Oost Hoog bank aand Rosi Hypotbeokbank pandb 4 il Amebiea Equil hypoth pandb 6 Maiw t G Pr tien eert 9 Nkd HolUJ Spoorw Mij id Mij lot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ked Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1891 dito 6 lTAIlB Spoorwl 1887 89 A Bobl si Zuid Ital Spiraij A H obl 8 FoLEK Warsohau Weenen aand 4 BsSL Gr Buss Spw Mij aand 1 Baltisobe dito aaod Fastowa dito aand 6 Zwang Dombr dito aand 6 Kursk Cb Azow Sp kap aand 6 Losowo Sewaat 8p Mij oblig 6l Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWeat dito aand 6 108 V y 961 104 O 81 S a 34 De deftig gekleede heer die zich den lOden op bet kantoor der sGeldersche Credietvereeniging te Maastricht aaugemuld heeft noemde zich J K Lukwel en had een imposant en gedistingeerd voorkomen Zijn signalement luidt o a 45 a 5Ü jaar ongeveer 1 76 M kleeding bruiu geglaceerde handschoenen waarvan dd vingera waren afgesneden terwijl de ontbloote vingers goed verzorgd waren blauwe winterjas gevoerd met donkere gecapitonneerde zgde met zwarten astrakan kraag hoogen zTarten zgden hoed Hij droeg eenen bril aprak beschaafd Hollandach en legde over eenen introductiebrief der Zuidbollandsche Credietvereenigingt van 9 Jan j I onderteekeud de Zuidhollandsche Oredietvereenigiug get W Troffino terwgl een uur later te 6 uur namiddag door de Gelder8che Credietvereeniging van de tZuidhoüandsche Credietvereeniging een brief werd ontvangen onderteekend De Z Hollandache Credietvereeuiging get W TruflBuo houdende uitnoodiging om aan den heer J K Lukwel eene cheque of quitantie groot f 2650 op de kas van de Z id Holland8che Credietvereeuiging te disconteeren en welk bedrag dan ook door de Geldersche Credietvereeuiging aan J K Lukwel is uitbetaald geworden io papieren geld Daarna is bg brief van de Zoid Holtandsche Credietvereeuiging van den 3en dezer maand gebleken dat genoemde persoon onbekend is 66 881 99 9 l 1061 686 626 101 86 1 0V 102 ion 187 98V 100 881 99 108 166 188 104y 188V liO L 681 707 129 108 iioy 98 As loaVs 136 186 Vi 99 A 90 22 Vis V 109 102V 49 61V 18 186 108 109 loov 100 114 118V 87 V lot 87V 141 M s Naar wg vernemen zal de Nederlandache flfdeeling op de tentoonstelling tra Antwe p hoogst belangrijke inzendingen bevatten ele iiov 76 Vs Directe Spoorwegverblndlog met GOLÜA VVIuterdienst 1893 04 Aansevangeo 1 October TUd vao Greenwich dito dito oblig 4 AMEBiïA Cont Pao 8p Mij obl 6 Ohio North W pr O v aand dito dilo Wio at teler obl 7 Denver Bio Gr Spm oerl T a Illinois Oeotral obl in goad 4 Louisv NashvilleCert v aand Moiioo N Spw Mij lebyp o 6J Mias Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario Weal aand dilo Penos Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col le hyp 0 6 Oasada Can Soulb Cert v aand Ven 0 Ball k Nav le h d o 0 Amaterd Omnibus My aand Eottord Tramweg Maala aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Blad Rotterdam aand 8 BiioiE Slad Antworp8nl887 2 Siad Brussel 1886 87 HoN8 Theiss Eegullr Geaellsoh 4 OoaTENR Staalslooning 1860 6 K K Oost B Or 1880 3 Span Slad Madrid 8 1868 Nm Ver Be Hyp BpoW oert 6 1 84 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 7 10 6 66 6 08 6 10 6 17 6 88 8 83 8 48 44 4 10 O O IJ O i 11 60 19 80 7 80 HOTTEBDIM 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 3 48 34 4 Staats loterij te Klasse TrekUe van Vrgdsg 19 Tsnasri UU No 15B68 100 000 No 1B838 18977 18067 ISUS 11080 16201 en B89S 1000 No 11231 20296 203B2 7 8 1770 en 96B0 ƒ 00 No 1768 4879 en 7081 200 No 89 1179 16191 920 489 10899 88624 6669 9780 11748 11776 en 1974 100 Prijzen ran ƒ 70 190 £ 623 6370 8088 10937 18147 16927 13696 312 2649 6186 8287 10969 18203 16968 19066 408 2769 6191 8246 10998 18220 16012 19096 419 2878 6237 8461 11012 13417 16018 19212 440 8016 6889 8489 11019 18602 16172 19284 469 8289 6849 8616 11062 13 99 16880 10877 478 8804 866 8686 11134 18618 16414 19418 88V 14 18 08 4 48 3 10 4 08 DBN haao Gouda aHage 6 48 7 80 7 48 9 88 9 46 10 1411 8318 16 1 88 8 16 8 46 8 43 4 16 4 48 Voorb 6 64 10 80 1 44 N dL d6 59 HU 1 49 Z Zegir6 08 10 88 1 68 Bl Kr 6 14 8 04 Zer M 6 19 10 41 8 09 Gouda 6 30 7 60 8 13 9 68 10 1610 68 18 0318 46 8 80 8 46 8 16 4 13 4 48 6 80 ü T E I O H T G O O D A UMoht 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 36 7 48 S Harneleo 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 Oudevater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AHSTEBOAMGOUOA Amatcrdan 0 7 66 9 40 11 10 H 7 8 40 4 1 Asuteidam Wp 60 8 10 9 6 11 88 11 4 8 66 4 S Oiisd Ito M VtM 11 18 1I M 1 01 l lt loov 87V behouden hetgeen nog meer zegt dan ze ons te kunnen hergeven U kunt ons helpen och wg bidden U wilt het ook Op uw initiatief zonden de patroons met klemmende redenen kunnen worden aaugeïspoord het zitten te vergunqen en stoeien te verstrekken en zg die onvatbaar bleken voor overreding van eene zgde als de Uwe tot hen gekomen zouden moeten onder vinden dat hun belang daarbg sciiade leed Geloof ons Mevrouw de dames bebben zich slechts bij advertentie te vereenigen om niots te koupeu d ar waar aan de winkel jiiffrouwen geene stoelen verstrekt zgn en binnen eer korten tgd zouden vele onzer grieven zgn verdwenen Van eene enquête bg de winkeljnfifrouwen is weinig te hopen want één pennestreek en de patroon maakt haar broodeloos Zg gaan liever te gronde en vooral de weinig ontwikkelden onder ons ür gebrek aan levenskracht dan door gebreic aan werk en dus aan brood U kont ons helpen Mevrouw U kont de dames die onze patroons bevoordeelen de over tuiging geven dat handelen plicht is Lui hetd doet ons niet klagen evenmin zucht tot gemak maar euke en alleen het ge voel hetwelk ons inwendig zegt dat wg eiken dag meer moede eiken dag meur afgemat worden door kwalen welke oi un digen niet aan ons kunnen zien of waarnemen en welke wg aan onze patroons niet kunnen kenbaar maken In enkelr winkels waar vrouwen de zaakgehnel be stieren en als patroon optreden is het gaan zitten vergund Die kunnen oor deelen Mevrouw nog eens wilt ons hel pen enz Vrouwen van Nederland Herhaalde pogingen om de rechtmatige grieven dezer oecouo misch zwakken uit den weg te ruimen hebbeu gjl aald Thans roep ik uwe tusschenkorast in Laat ten doidelgkste blgken dat de wreeds eiich U door winkeliers toegedicht niet bestaat Tcoiit dit door tütken wanneer gij een winkel binnentreedt waar geen gelegenheid tot zitten achter de toonbank bestaat aan den patroon te kennen te geven dat uwe verdei bezoeken van het bestaan dier gelegenheid worden afhanltelgk gesteld Zoodoende kunt gg in korten tijd de voU doening smaken eeu ernstig kwaad te hebben üi feroeid en voor tnlrgke vrouwen den toch reeds harden strgd voor het bestaan eenigermate te hebben verlicht De navolgende oproeping is door mevr dr Aletta H Jacobs aaa de vrouwen van Nederland gericht pe gezondheid vad een groot aantal jonge meisjei wordt naar vele wiukeliera beweren aan door n gestelde onredelgke eiscfaen opgeofferd Volgens dat beweren namelyk zondt gy verlangen dat bg uw binneatreden io een winkel het bedienend personeel u staande ontvangt Otu na zeker te zyn dat aan dit verlangen wordt voldaan plaatst de winkelier eenvoudig geen stoelen of bankjes achter de toonbank Zoodoende ia het personeel wel verplio om gedurende den tjjd dat de winke gaOpend blyft voortdurend op de been te f n Dank tg dezen maatregel moet een groot aantal winkelmeisjes behoudens den zeer beperkten tgd die voor het gebruik der maaltgden wordt toegestaan daget ks 12 tot 14 uren achtereen staande doorbrengen Hoe nadeelig dit is voor het vrouwelyk lichaam bl kt hieruit dat sommige inspecteurs van het geneeskundig staatstoezicht bfl den minister er op hebben aangedrongen dat aan onderwgzeressen die gewoonlijk slechts 5 nren per dag les geven op de school en dan nog met eèn Tuattgd daartnaschen van twee oren de gelegenheid zou worden gegeven om gedurende de lesuren te kuunen zitten £ n 100 gy wilt weten welke de ernstige aexolgen zyn van het onmatig lang achtereen blflven staan van vrouwen raadpleeg dan eens i geneesheer Sedert m ae vestiging hier r stede heb ik herhaaldel k patiënten gehad IQ tengevolge van het langdurig achtereen staan bnu gezondheid en levenslust voor alt d zagen verwoest Hoezeer dit gevaar door de winkelmeisjes zelve wordt gevoeld moge bhjken uit het sohrgven dat m voor eenigen tyd werd toegezonden Dat schreven luidde Omtrent het ontzettende ongeluk een deel der bemanning van het stoomschip Amsterdam der N A 8 M overkomen wofden il b de volgend bijzonderheden gemeld De gezagvoerder kapt Stenger rapporteert dat des ochtends van den I4en Januari op 43 21 N B en ÖS 18 W L een klein zei vaortuig de Moggie Well Maggie Willett werd gezien met nood vlaggen op en in zinkeodeu staat Het woei cenen hevigen storm met nu en dan sneeuw De gezagvoerder besloot onmiddellgk de in nood verkeereuden te helpen liet de machine stoppen riep vrgwilligers op om de reddingtiboot te bemanueu eu koos uit de velen die zich aanboden den opperstuurman S Meger den bootsman E Requant den timmerman A Oudgn den tusschendekswaeht A Baa deu k war lier meester F Ëicbhorn en den matroos A van Vliet allen Nederlanders Door de hooge zee waj het uiterst moeielgk de reddiugboot te w iter te laten doch gelukte het den moedigen redHers om vrg van hetss te komen De reddioRboot was nog niet ver van het SS verwgderd toen deze door eene vreeaelgke bui dwars in de zijde werd getroffon waardoor de boot voor het oog der opvarenden van de Amsterdam ten onderste boven sloeg Slechts een oogenblik kon men de manschappen met de golven zien worstelen dewyl een verblindende sneeuwstorm welke uren aanhield nlle gezicht benam zoodat het onmogetijk wa aan de met den dood worstelende bemanning eenige Hooggeachte Mevrouw Door dezen kocmen tot u de vrouwen en meisjes wier roeping het is om van des morgens acht nnr tot des avonds negen a elf uur de menschen te bedienen dïe in de verschil leude winkels iets wenschen te koopen Wy z n verplicht om altijd te staan met uitzondering van die enkele half uren ge dureiide welke wg iets moeten gebruiken Voor andere menschen is ihet een genot Isich een oogenblik te kunnen bewegen wanneer die menschen een langen tgd heb ben til gezeten maar voor ons hoe moede en a emat wy ook zgn is het een genot om na het lange staan nog eens even lieon en weer te kunnen loopeu Vooral d n wanneer wg in de periode zyn welke wg niet nader behoeve aan te duiden is het voor ons althans voor de raeeaten eene wsre kwelling en er zgn weinigen onder ODB die niet Igden aan de u maar al te goed bekende kwalen Natuurlgk znllen vele winkeljuffrouwen op uwe eventueel daartoe gestelde vraag niet altgd openhar tig durven antwoorden want hun be staan is er mede gemoeid De patroons maken in hunne onkunde met het vrouwelgk lichaam geen onder scheid tusschen de mannelgke en vrouwe Igke bedienden Zg verbieden eenvoudig het zitten en handhaven dat verbod door het niet verstrekken van stoelen Dat wg staan wanneer er menschen in den winkel komen ja zelfs wanneer wg ze nogslechtf fzien naderen niets is natuurlgker De zaak van den patroon gaat boven alles maar dat bet ons niet gegund wordt te zitten wanneer er totaal niets te do n is dat is niet alleen tyrannic maar wij behoeven het U allerminst te zeggen dat is doodend voor ons De kwalen waaraan wg daar door gaan Igden doen ons huiveren voor de toekomst en toch leggen de patroons ons die taak op Dat ii In één woord verschrikkelgk Mevrouw U als geneeskundige pu wat Qoudi e so Moordreoht g Nieuirerkerk Oipelle Eotterdim 7 7 86 7 88 7 39 7 46 7 66 8 36 8 48 8 49 8 66 9 06 9 40 18 08 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 10 66 11 08 11 09 11 18 11 86 9 80 10 18 88 11 06 7 86 7 47 6 S IO 6 19 6 88 6 38 8 08 6 18 6 81 6 89 6 36 9 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 Botterdun Cpelle Nieoirerkerk HoordraoU Ooadi 8 18 10 08 10 11 11 01 U lO 7 46 8 07 OODOA DEN BIAO Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 69 7 18 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 1 1 1 18 1 84 1 88 1 3 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 Zei M 7 48 8 68 BI Kr 7 47 Z 2legir 7 63 9 01 N dL d S Oa Voorb 8 07 9 18 10 11 6 80 11 18 Hage 8 18 8 18 9 34 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 OOl DA OTBICHT GoDd 6 86 6 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 83 8 01 7 46 8 3810 08 Ouden 6 60 6 64 11 09 8 87 6 87 7 69 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hiraelen 6 04 7 08 8 46 11 83 8 61 6 1 6 60 8 13 10 34 Ulreohl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 89 6 816 36 8 88 9 10 10 58 O O U 1 A A M 8 T K R D A M Gouda 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Amilerdais Wl 7 6 9 10 10 66 18 10 1 8 40 1 46 6 86 9 87 11 10 Anuteriui OA 8 14 8i 11 10 1 I IS l ti tO 8 67 11 81 toez gingen voor k loniale producten werden door de Commissie ontvangen van onze grootste cultuarmaatscbappgen De Belgische Hoofd oommissie heeft dan ook da toezegging van ruimte voor de Nederl aideeling reeds twee malen moeten uitbreiden De boekhandel zal eene j angrgke gezamenigke inzending maken Verscheidene bekende Nederlandache takken van industrie zullen op fliuke schaal vertegenwoordigd worden Bouwkundige teekeningen papier steendruk tapgten glas aardewerk rgtuigen zilveren werken landbouwproducten cacao voortbrengselen der distilleerderijen ja zelfs de levensverzekering alten zullen den goeden naam van ons land hoog houden Dezer dagen ontvingen de Czaar en de Czarina een vreemd bezoeker een boer nit het gouvernement Samers genaamd Andreas Tvarjovitch Spitzyne die 110 jaar oud was Tot zgn negentigste jaar was hij landbouwer geweest de volgende vijflien jaar hield hij zich met de bgenteelt bezig en eerst sedert vgf jaar rust hij op zgne lauweren Slechts eens was hg gehuwd geweest en pas sedert tien jaar weduwnaar Zgn oudste zoon Is 87 jaar en zgu jongste zoon sneuvelde in 1878 in den Russischen oorlog H t aantal zgner afstammelingen bedraagt 70 Brustige wanordelijkheden hebben te Berlgn plaats gehad in de z g Warmehalle een toevluchtsoord voor behoeftigen aan het Alexan1 derpleia Ken troep van ongeveer 1000 man I verlangde toegelaten te worden wat gewei gerd werd Daarop drongen zg gewapend met jeneverflesschen knuppels en steeneu het gebouw binüen alles wat hun in den weg kwam kort èh klein slaande De politie moest met de blanke sabel de onruststokers uiteen jageU Ontevredenheid over het feit dat te weinig portion soep voi en verstrekt bleek de oorzaak der wanordelgkbeden De eigenaar van het Sol merk te Havana verzendt thans zgn allerbeste kwaliteit sigaren elk stuk iu een dichtgelakt en verzegeld glazen buisje De fjjnproever krggt dus de sigaar volmaakt in den toestand waarin zg de fabriek te Havana verlaten heeft zonder dat de reak der omgeving aan boord of dergelgke essences daarbg kunnen komen De sigaren zgn natuurlijk duur Zg worden in kistjes van tien flesehjes verpakt die in watten Uggen De handelsprga is ongeveer f 144 de 100 stuks Heel intereasant maar is t niet eenigazina bedroevend daaruit te zien dat er in onsen tijd menschen zgn die 2 gulden per atok voor sigaren betalen Zaterdag is te Arnhem tgdens zgn verhoor voor den rechter commissaris gevangen geuomeu de 26jarige G d G uit Driel OverBetuwe onder verdenking van diefstal bg familieleden en onzedelgke handelingen Over den gsdam bg Dordrecht schrgft men aan de N R Ci De gsdam in het Mallegat bevindt zich op ongeveer eeu kilometer van het punt waar de splitsing plaats heeft tusschen Oude Maas en Dortsche Kil Het Mallegat vormt het boveugedeelte van laatstgenoemd water Het is vrg smal maar zeer diep de sterke stroora die er gaat is oorzaak dat geregeld ieder jaar eene massa drgfijs uit het Hollandsoh Diep met den vloed in Kil en Mallegat komt Dit is ook het geval met het losse gs van bet boveneinde der Oude Maas dat met den vloed naar boven gedreven voor een aanzienlijk deel afdrjfft naar Mallegat en Kil 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 88 11 08 1J 36 1 4 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 8 9 44 9 60 8 80 10 6 81 7 8 06 9 86 706 4 48 7 11 7 80 7 86 7 81 6 41 9 6 6 00 6 61 7 48 8 86 10 08 8 09 8 6010 071044 04 9 1010 88 l 8 41 9 88 10 40 ll 4 10 7 88 MT 4 86 7 40 I0 0 M M uit Dit jaar heeft niet het van boven afdrgvende ijs de schuld maar het gs dat bg vloed uit het HoUaudsch Diep komt Bij de felle kou van den 4n en 5n Jannari vroor de stad opeeni dicht waardoor het ijs van de bovenrivier nint hier kon komen Maar dit plotseling toevriezen was tevens oorzaak dat het van beneden komende gs de Kil en het Mallegat verstopte Op deze wgze ontstond niet op één pant maar op onderscheidene plaatsen eene gsmassa die tot aan den bodem der rivier reikte Toen de Jasoa de eerste maal door het Mallegat trachtte te breken moest zg terugkoeren nog voordat de groote gsdam bereikt was By het manoeuvreeren in den mond van dit vaarwater kwam met de losgemalen Bchftsen modder en zand boven een bewga dat het gs den rivierbodem raakte Ëeu ander bewgs leverde de waterstand die ter wederzgde van den grboten dam een paar handbreedten in hoogte verschilde De dam zelf imponeert al heel weinig Wie er een Poollandschnp verwacht vindt zich teleurgesteld Op de plaats waar de dam zit zgn de schotsen wat dichter opeengekruid voor het overige verraadt niets aan deloppervlakte wat er in de diepte heeft plaatsgehad Want de eigenigke dam zit uiet boven maar beneden het niveau der rivier Kleine en groolo schotsen zgn onder het vastzittende gs gescuoveu en hebben er zich over eene breedte van 40 50 metera aan vastgehecht Tot dikke klompen en grillige conglomeraties zgn de harde gsschollen saamgevroren tot op of dicht bg don bodem van de rivier Deze geweldigde opeenhooping van gsschntsen belemmert den waterafvoer Er bigven wel gaten over maar zg hebben niet genoeg capaciteit om al het water door te laten Te kwartier voor negen liep de Jason het eerst op den dam io Een nor verliep er eer zg den voorstan wal verbroken had Op een gegeven oogenblik had zg er zich zoo in gewerkt dat de Hosanna moest komen om haar er uit te sleepen Toen de Voorste wal verbroken was kwam er schot De Ja8on liep nu op het midden van den ijsdam aan en richtte met haren stalen ploeg eene geweldige verwoesting aan Groote schotsen raakten van den bodem los zand en modder borrelden naar de oppervlakte Na drie nren werkens was eene geul gevormd waardoor de Jason met de Ho8auna achter zich naar het Zuiden koers zette om aan den Moerdgk den gsploeg van de Hosannac te halen Intuaschen zit de dam nog vast Alleen eene geul van eenige meters breedte is het zegeteeken van de Jas on f wier voortreflfelgkheid als gabreker door het gebeurde schitterend gebleken is VËRGADËRINGVANDENGEMEËNTERilD VRIJDAG 19 Jao 1894 VooriitterMr A A van Bergen IJzendoom Tegenwoordig de hh Noothoven ran Qoor Fortuin Droogleever Jager van Veen van Vreumingeu van der Post Dercksen Koning Hoefhamer Strayer yan der Garden en van Itcrson Afwezig door ongesteldheid de hh Steens Zgnen Prince en Hoogenboom De notulen der vorige vergadering woeden gelezen eu onveranderd goedgekeurd 1 Ëen miasive van B du W inzendende wegene het bedanken van vier leden in deCommissie van voorlichting op de heffing eener Plaatselpe belasting naar bet inkomen nl de hh G J de Jong GJz H C Kortenoever J van Reedt Dortland en B H van de Werve Sr eeue nieuwe aanbeveling waarop geplaatst zijn de hh C BEUNT en Mr C A CAÜ J TAN GALEN en J van DANTZIG A7 H STKAVER en D HOOGENBOOM Cz H J DBVOOGTenJ J vANDuaSANDBN 2 Ben adres van W Kora en eenige tuinliedea te Waddinxveen zich bezwaard gevoelende over het schntgeld van 15 cents aan hetMoordrechtache Verlaat verzoekende hen daarineeuigazins te willen tegemoetkomen daar z lleeu ïoorïien zjjn van kleine schouwen In handen van B eu W om bericht en raad 3 Een adres van de hooidagenteu en agentenyan politie dank betuigende voor de verhooging van hunne jaarwedde Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde Het opmaken eener voordracht yan twee personen yoor de vervulling eener vacature iu het Collegie yan Zetterp der Rijks directe belastiugen Benoemd wordt tot eerste candidaat de heer J T Daalmana met 13 stemmen Tot 2de candidaat de heer H Oyereijnder met 12 en 1 stem op deu heer J J Bonnenr De benoeming van vier leden in de Commissie yan yoorliohtiug bedoeld in Art 12 der Verordeniog op de heffing eener Plaatselgke behsting uaar het Inkomen Benoemd wordt de heer C Brunt met 12 temmen eu 1 stem in blanco De heer J van Galen met 13 stemmen De heer H Straver met 12 stemmen eu 1 stem iu blanco De heer H J de Voogt met 11 stemmsn eu 1 stem op de heer J J van der Sandeu eu 1 op J A da Peer De benoeming yan eenen OnderwSzeres aan ia1ste Kostelooze School Benoemd wordt Mej C W Schinkel met 13 stemmen Niets meer agn de orde ijnde wordt de yergsdering door deu Voorzitter gesloten BoltenlaDdsch Overzicht In het Pruisische Heerenhuia hield de conservatieve leider Yon Mouteufièl de aangekondigde interpellatie over de agrarische qua stie De minister van landbouw Vo n Heyden verklaarde in zgn antwoord dat de enquête in zake den zilveren standaard met uit een theoretisch oogpunt gehouden wordt maar een ernstige poging is om tot prnctiache voorstellen te geraken om te trachten de waarde van het zilver te doen stggeu en de schommelingen in den prgs van het zilver te doen verminderen Er wordt onderzocht of Duitschland alleen dat door wetgeving kan bereiken dan wol of een internationale overeenkomst daartoe uoodig en mogelgk s Deze verklaring bevredigde alle conservatieve sprekers ten zeerste in politieke kringen baart zg groot opzien Dr Koch lid van het Heerenhuis en president der Hgksbank waarschuwde tegen elke bestrijding van den gouden standaard en tegen gevaarlgke experimenten waarbg hg op de jongste gebeurtenissen in Amerika wees Zonder internationale overeenkomst i zeide hg eeu verandering volstrekt niet mogelgk eu daartoe zgn de mogendheden nu minder bereid dan vroeger omdat het invoeren van een vaste verhouding toascben goud en zilver onmogelgk is geworden De heer Koch bracht daarbij in herinnering wat minister Pierson onlangs daaromtrent verklaard heeft Een voorstel der sociaal democraten in den Berlgnachen gemeenteraad tot het beperken van den werkdag tot 8 uur voorstadsarbeidera in verleden jaar verworpen doch thans opnieuw ingediend De vrijzinnige Vos8iBche Zeitung somtde gewone bezwaren op dat een groot aantal personen daardoor uaar Berlgu gelokt zviuden worden wat noch in het belang van het rijk noch iu dat der hoofdstad zou zgu en dat tegenover hpt bevredigen van hen wier werk bij een gelgk blgvend loon verminderd wordt de ontevredenheid staat van de meerderheid wier loon er door vermindert of wier werktgd er door verlengd wordt Daarna merkt het blad op dat het niet de plicht eener gemeente ia weldadigheid te oefenen buiten de grenzen haar door deu staat aangewezen Armenzorg en bestuur mag zg niet met elkaar vermengen Waar z j als ondernemer optreedt mag zg de loooeu niet tot een onvoldoend peil laten zinken maor evenmin het werk duurder betalen dan een goed werkgever Slechte huishouding richt elke onderneming te gronde ook die eener gemeente In slechte tgden de loonen verhoogen is onverdedigbare verkwisting Het Berl Tageblatt de troonrede besprekende waaimede Dinsdag de Pruisische Landdag door deu Keizer geopend nerd zegt Wg hebben een minister van financiën die met de hem eigen welbespraaktheid toen bg zgn belastinghervormingsplannen indiende de stoute hoop uitte weldra den financieelen toestand behoorlgk geroeid te zullen hebben Maar sedert wg in Pruisen een inkomstenbelasting hebben ingevoerd naar de beginselen dec zoogenaamde rechtvaardigheid die zwaarder belasting van meergegoeden vordert zgn wg onder de leiding van den heer Miquel er niet in geslaagd het deficit te voorkomen Weliswaar zijn de tekorten tot nog toe meer in de rekeningen dan de in werkelijk voorgekomen daar nog steeds geteerd kon worden op batige sloten van vorige jaren Toch wordt de toestand voor het vervolg ateeds ingewikkelder in de troonrede komt thans de mededeeliug yoor dat de inkomsten over 1892 93 ongeveer 25 milUoen Mark onder de begrooting gebleven zgn dasr de ontvangsten der spoorwegen zulk een bedrag minder hebben opgebracht dan geraamd was Deze mededeeliug is een indirecte veroordeeling van de staatsexploitatie der spoorwegen die zoo vaak als eeu groote daad van vorst Bismarck eu van den heer Von Maybacfa geroemd is Het is een treurige voldoeniug voor ons zegt het blad thans opnieuw door den keizer in de troonrede te moeten hoeren toegeven hoe gerechtvaardigd de vrees was die wg koesterden toen wg het overnemen van de spoorwegen door den Staat krachtig bestreden Thans is het niet meer te verbloemen De achteruitgang der Pruiaische financiën is door de verminderde ontvangsten der Staatsspoorwegen nog verergerd en het is met het oog daarop onbegrgpelük dat in de troonrede voor het volgende jaar een belangrgk overschot op de exploitatie dier spoorwegen in het vooruitzicht wordt gesteld De telegraaf deelde mee dat in Italië weer een paar districten in staat van beleg zgu verklaard thans op het vasteland Dit zal zonder twgfel de bewoners van Massa nog meer geruststellen want de vrees voor de anarchisten was daar groot De politie arresteerde te Palermo Garibaldi Bosco het hoofd