Goudsche Courant, zaterdag 20 januari 1894

Maandag 22 Januari 1804 No 685T 33ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTISN Ond lrtroiiwd I Pirrini Jioobus Lodiwijk tik Diotikom en BOZUIIA WlLBILXINt SCUOLTIH Qeen Receptie Gouda 19 Jaaaari 1894 Bg Tonnis der ArroudisBements Bechtbank te tGrmenhage d d 23 Jnni 1893 ia het Buirelgk taswshen Mr LEBOLDRXJDOLF STBINJUETZ wonende te Leiden zonder beroepen UABTBA JOHASSA WMEZEL zonder beroep wonende te Leiden to Leipiig gesloten door Echtscheiding ontbonden verkUutrd Namens partgen Ipc M P G KAPPBUNE v o COPELLO Adrocaat Spuistraat 63 t Qravenhage $ Ontenhage Jannari 1894 FEMSCHE STOOMVERVEEU Chemische WasscheriJ rAH H OPPE HEIMER H KruUkBte Botterdam Qebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöi voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het stoomen en verven van alle Heereo en Damesgarderoben alsook allj Eindergoederen Speciale inrichting TOor het stoomen van plnohe mantels veeren bont enz Gordgnen iafelkleeden enz worden naar de aienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 26 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eene week BCRGEMEESTEB en WETHOCDERS van Gouda zullen op WOENSDAG den 24 JANUARI 1894 des namiddags ten één ure in het Éa€ huia aldaar bg inschrijving Aanbesteden la Bet Tsrgrooten en gedeeltelijk Terbouwen der Tweede Bnrger j school 70or IIel8je8 ale Het maken van 220 Heter deanenhouten FerkoenbeBChoeiing lan i de Houtmansgraoht 8s e De rernieuwlng aan het bovendek en de trottoirs Vbn deJankattenbrug met herstellingenaan het onderdek en de hardsteenwerken i De Terniettwlng van den bovenbouw der Trappenbrug over het water van de Turfmarkt met de noodige herstellingen van de leuningen 4 De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter insage op de Secretarie der Gemeente en aan de Stadstimmerwerf De Bestekken zgn te verkrggen d t sub 1 ad 1 00 dat sub 2 ad 0 30 en dat snb S ad 0 50 Inlichtingen worden gegeven dooi den Ge meenteBouwmeester De inschrgvingsbiljetten moeten voor ieder pereeel afmmderlijk op zegel geschreven door den aannemer en de borgen geteekend den 23 Januari 1894 vóór s middags 5 uur tarSeoretarie op het Baadhui bezorgd ign WERELDTENTOONSTELLING NEDEBLAITDSCHE AFDEELIÜTQ De COMMISSIE bericht dat alsnog tot 25 JANUARI a s de gelegenheid is opengesteld tot het aanvragen van PlaatsbVimtb aan het Bureau HEERENGRACHT 127 Amsterdam AUG M J HENDRICHS Voorzitter ALFRED DANIELS Penmngmee ter Mr J H L BERGSMA Secretari Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomscbepen BOLLAHB kapt J SMIDT en BATAFIMB kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Botterdam De Stoomscbepen lossen te Brewersqua de markt van Boter en ECaag te Londen Kraepelien en Holm s tiina LaocheQt iSÏRSHE Is dp meest Krachtige en Versterkende RINA WUIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEKEN DIPLOMA en GOODEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en ƒ I Dep6t te Gouda bg den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist G ebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao Dffllmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie en uitslnitond gebruik van f ne en fijnste grondstoffen garaiidseroi Ion verbruiker van StoUwerck s ChocoUide eu Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dor resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets al8 Hofleverancier i Eere Dlploma s gouden enz Medailles een hewys van uitmuntend fgn fabrikant Keeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Nous Toni Ma mons vna HedalIIe d or premlire elsaae en oonsldératlon de votre exceUent flabrloatlon de Ohooolat bonbona varies eto eto Siellwerek l fcbrikaat ia verkrggbaar bij H H Conflseurs Banketbakkers enz enz Cteneraalvertegenwoordiger voor Nederland j iis Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waarom word ik van mp zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toevallig otttdekt worden die in de handen van een bekwaam genoeaheer een goed sacoea hebben Was niet Priesnitz da geteerde veatiger eer waterkuur methode wiena woonplaata een bedevaartsoord roor de lydende menachheid geworden ia den eenvoudige boor Henft niet een Zweedsoh majoor Tbure Brand genaamd eeu middel tegen rrouweaziekteo aan de hand godaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelijk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van seuuwziekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en aatunriijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat z n de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige bolpmiddelan zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Ër sijn vele menseben die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zü aioh in lichaam en ziel alles behaWe wol gevoelen het geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd wordenen zoo zioh selren en auderoD tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagdof door vroeselijke angst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan ijn er weder andere die te Itampen hebbeo met boofdpün congestie zwakheid van geheugen oorauizen ea toerailen Eindelijk lyden de ergsten ondor hen aan verlamming rituadana en vallettde ziekte A deze ongelukkigen die men op elkon leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt z n zetiuwziek en min of meer de slaohtotfers der leefwijze van onzen t jd Wie tot rene dezer oategorien ran lijders behoort en ingelicht wenscht te worden over de werking eener nieuwe methode adresaeere zioh aan Amsterdam H CLEBIN £ Co Iledigeweg ii Botterdam F E van SARITEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRr £ POKTOK Ouiicgracht bg de Oaardbrug F ii door wien een onderrichtend gesohriftje over Zenuwztekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen geseb en gepl Delen Plaathont Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz LAOE PBUZEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofers der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitsprttingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING PiKZUCJa HoUandseho uitgave met 27 aft Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte ieenng die het geeft redt iaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland DX aRANUS UAOAgiHS DO wips TE PARIJS Zendeivgratissn franco liet praclitig eiHustrcord iODE ALBDI met holluiulscheii orrf ansclien tekst tevattendo ie afbeeldingen der laatst uitgekomen raodoiloti voor tiet Winterseizoen van kioederen hoedou en voor heeren dames en Itinderon op gefrankeerde aanvraag aan HM JULES JILUZOT è G PARIJS Stalen van zijdon wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneons franco tooffezoiulen doch men geüeve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inliohtingen ftelk voorde fjoedeen prompte uitvoeringen Ier beatellingen benoodigdzljn ticsUllxngc van 23 rancs en hooger worien met eeno verhooging van 5 O Ofra tCO vracht en orij oan Inkomende rechtan t all oliiiiiitn iHin Nederland aan flUls hezorgd De kKinten hebben geene formaliteiten voor lie inklaitiig ofaiidersints te vermllen Jaar on rê9xp6diUehuis t $ Rozenttaal Noord Uuilmni dairmo le belast is ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden b nevens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woorden volgens de Meutee Spelling van Dr M na VKIE3 en Dr L A t WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Tiendeweg Cognac fin B i i 1 40 de Lltor i ep KinAC rur boib yn te SoeUÜ Anonymt itoor kat nhMlfl lud om Smn goode hoedinigbeaeii gnutis tHUtoiid wordt iBlev rd la ▼ ercegcldc bemud touotaen van b Litar Inhotid Tooraieii yta hetftttest nnDr P F VahHAHELBOOS UlUflltend Teiïitfgbwr bU P H J v WANKDM J MSLKEKT OosthaTen firma Wed P B 14 Oouda Qouda Saelpersdrak rut A Bukkkim k Zoox BINNENLAND GOUDA 20 Jannari 1894 Dondertlag 25 Jannari zal in de Sociëteit 0a8 Qenoegen de vyfde Abonnementsvooi stelling plaats hebben te geven door het geselschap Tan den Tivoli Schonwbnrg Directie Jao 0 de Vos en W van Korlaar Opgevoerd wordt De Ongeloovige Thomas bl spelinS bedryren daarin treden op de Dames v Weaterhoven Tan Korlaar Snyders van Rossnm n Sasbaoh en de hh Alex I aa seu Holkere Tan Warmelo iVermaes v d Heavel Jr Boogaards en Erfmann Tot naalnkje wordt gieren Asschepoes in een bedr f waarin optreden de dames S sbach en BdsBÏDg SabiairoUes en de heer Erfmann Eenige Gondsche heeren zyn nitgenoodigd tot deelneming aan den Kolfwedstryd welke 24 Jan e k te Eopik zal worden gebonden Zondag a b zal de heer de Koning hoofd eener school te Stolwyk eene lezing honden in de Afdeeling Goudac v n het Algem Ned Werkliedenverbond De oprichting van een bond ran kantoorbedienden waartoe gisteim ond benige jongelui in de Harmonie te zamen kwamen is nit t doorgegaan Gedurende 1893 hebben er aan het postkantoor te Haastrecht 142 iilagen plaats gehad in de Rijkspostdpaarbnnk te zamen tot een bedrag van 14B3 82 In dat zelfde jaar hadden 8 uitbetalingen plaats samen een bedrag beloopende van 481 71 TwaaU nieuwe boekjes werden aitgegevcil Te Haastrecht zyn voor de Nationale Mill tie welke in 1894 moeten loten ingeschreTen 14 personen Idem in de Vlist 10 peraoneo De heer H Zwart te Oadewater is benoemd tot onderwgzer aan de Chr school te Driebergen Woensdagavond had de vierde bgeenkomBt plaats in dit seizoen van het leesgezelschap te Beeowyk waarvoor als spreker optrad de heer A van der Spiegel hoofd der school aldaar afd Nieowdorp die het gezelschap wiet ta FEVILLETOm Op de Boerderij Dat kraitje hebfl m jii moeder vroeger gedra gen Op haar sterfbed hing ko het m om den htlB Er rust zegen op hot zal ja in alia gevareu beaeharmeo Nog eeo laatste ombeliing en Prsna png op weg LUe sonk op den grond neder en Tiet aan haar tranen den vrijen loop Het ging dien middag vry levendig toe aan het tMion te Holxkirohen Van alle windstreken kvanwi de soldaten optellen en in de vachtkamer zoowel als op het perron wemelde het van unifor men Ook kapitein SohefFer trachtte op den trein Toen hij de vroolijkheid der jongelingen zag zwo zijn hart van vreugde Daar zag bjj Frans die de uniform vaa tijn eigea regiment droeg Het bedaude voorkomen van den jonkman beviel hem Hij wenkte tem tot zioh en vroeg 9ta je bij het tveede regiment P Ja wel mijnheer 1 Kapitein SeheSer van bet tweede regiment stelde deze dio nog ia burgerkloeding was zioh zelf voor Ik heb je gadegeslagen je bevalt me Hebje zin om gedurende den veldtocht mgn oppassert worden Ik zoek iemand op wien ik me verUttw kan VnM giBg in da positia staan loan Mi howde boeien met eene novelle van F H Buis getiteld Burgemeester SabeU De leden volgden met onverdeelde aandacht de schoone voordracht en dankten den spreker aan het einde der lezing met luide byvalsbetuigiogen Vóór en na de 2de pauze werden nog eenige voor drachten ten beste gegeven waarna de voorzitter de bijeenkomst sloot De heer F Schreudér officier van gezondheid 2de klasae by de Marine wordt wegens vierjarigen dienst bevorderd tot officier Ie klasse In Sfvergadering der afdeeling atolwijk van den Ned Protestantenbond taad Maandag 1 1 als spreker op de Weleerw heer ds Proost pred te Koog a d Zaan iMenschen die het liedje van verlangen zingen en in verband daarmede de meerdere of mindere onmisbaarheid van een sterveling op dit ondermaanache was het onderwerp dezer by uitstek practiscKe leerzame en boeiende rede Na ds pauze volgde de uitnemende voordracht vau Myn ouders huis uit den bundel Familie en Kennissen c van Haveramidt Vóór het sluiten der vergadering werd den spreker by monde van den voorzitter de warme dank zyner hoordei s gebracht De wedstryd tegen Maandag 29 dezer uit gCBchreven door de zangvereeniging CaeciliatC te Schoonhoven ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan belooft inderdaad iets zeer byzonderc Reeds vroeger berichtten wy welke vereeiiigingen zich met elkander zullen meten Bij loting is bepaald dat de volgorde voor de uitvoering zal zyn 1 Kunstliefde en Vriendschap te Ameide 2 Minerva te GrootAmmers 3 Amioitiac te Nieuw Lekkerland 4 Crescendo te Langerak b z Lek Ook znllen 3 liederen door alle vereenigingen te zamen ± 150 werkende leden onder leiding van den directeur van CaeciHa ten beste worden gegeven De Jury is samengesteld uit de heeren L Akkerhuya JEz Mr IJ de Koek van Delft ea W ran Etoasum De pryzen znllen bwtaan uit eene verguld zilveren medaille met diploma groote 9 1 i kleinere Daarenboven kan een bestoursprys worden verworven Zondagavond werden verscheidene ingezetenen van Polsbroek en Benschop lastig gevallen door een paar brutale landloopers die door den te Polsbroekerdam wonenden rykaveldwachter Van Brakel gearresteerd den volgenden wie tegen hem sprak en zeide beleefd AU de beer kapitein me sijn vertrouwen wil ohonken zal ik traohten me clat waardig te maken Goed meld je bij me aan als je op de plaats van je bestemming bent gekomen Daarop verwijdeTde de kapitein zich naeenrriendelijken groet Weinige minuten later vertrok de trein naar do hoofdstad en voerde de soldaten mee Dete zongen eenige krijgsliederen om wat op te vroolqken maar intussohen staarden veten hunner met weemoed naar de bergen dte zg langzaam uit het oog verloren om se misBohien nooit weer te i ien Op den Lenzerhof heeraobto eene gedrukte stemming Die onverwachte gebeurtenis had Lize i vader tooh meer aangegrepen dan hij wel weten wilde Het geluk zijner eentge doubter lag hem te na aaa het hart dan dat hij onveraohitlig kon blgren bij baar verdriet Johan blerf zoo tamelijk dezelfde Ëen opmerkzaam beschouwer zon intusschen bespeurd hebben dat er bij hem iets niet richtig was Middelerw l was de oorlog begonnen De Duttsohera bevochten de eene overwinning na de andere De slag bij Sédao was geleverd Het groote leger bad zich overgegeven en daardoof was de krnoht van den trofBoheo adelaar gebroken Maar ook menig troaw Duilsch hart faad opgehouden te kloppen De dood had een rgken oogst ingeianteld Zoo spoedig mogeljjk schreef Frans dat hij als oppasser bü kapitein Soheffer was geplaatst en daardoor velo voorreohten genoot Hij roemde zijn heer bijzonder on verklaarde dat hij hem trouw zou biyven tot in den dood Wanneer Lize een briaf mtvangaa had waa t eaoige dagen tamelijk morgen ter beschikking werden gesteld van den officier van Justitie te Rotterdam De bevolking der gemeente Bergambacht bedroeg op 31 Deo 1892 1493 m en 1515 T totaal 3008 personen In den loop van 1893 werden geboren 61 m en 59 v totaal 120 rsouen er overleden 39 m en 37 v totaal U6 personen lu de gemeente vestigden zich 44 m en 58 v totar l 120 personen Uit du gemeente vertrokken 75 m en 83 v totaal 158 personen De bevolking bedroeg alzoo op 31 Dec 1893 1484 m en 1512 v totaal 1996 personen Het aantal gesloten hnwelyken ledroeg 21 De katholieke parochie te Woerden heeft een smarteiyk verlies geleden door het afater ven van haar yverigen herder den zeereerw pastoor Joahanues Mattheus AntoniusEycken van de orde der EE PP Minderbroeders die aldaar in den nacht van 17 dezer op ruim 07 jarigen ieefiyd ia overleden Den I7n September 1836 te Rotterdam geboren was z eerw achtereenvolgens ah kapelaan eu pastoor werkzaam te Vorden Delft Botterdam Haarlem Vragender en Wychen tot hy in 1892 aan het hoofd dezer parochie werd gesteld Mocht zgn geestelyko werkzaamheid hier slechts van korten duur yu toch had de verleden herder zich reed door zyn yver en minzaamheid de achting en liefde van zijn parochianen in ruime m te weten te verwerven Ook te Groningen is by eene kassiersfirma eene cheque groot f 20 op de Zuidhollundsche Credietvereeniging te s Graveohage in betaling aangenomen Later bleek dat de opgegeven naam J 0 Post by die vereoniging niet be kend was De verdachte was van plus minus 50jarigenleeftijd droeg het haar naar beneden gekamd was van middelmatige lengte forsch gebouwden deed zich als een zeer net persoon voor Hy sprak met Hollandsch accent en ging uiterstzorgvuldig gekleed N G C Het slachtoffer van den verraderlyken aanslag te Terheiden Piet Jansens is in deti afgeloopen nacht overleden De moordenaar ia tot heden niet bekend Een e dagen geleden is door de politie te Schiedam eene vervolging ingesteld wegens het overbrengen van een 3jarig kind uit een besmet gezin te Rotterdam woonachtig Heden is opgeruimd maar weldra keerde baar treurige stem ming tej ug Op Lize a aaadringen en na lang beraad had de oudo Lenz een abonnement genomen op een der groote couranten omdat daarin do namen der gesneuvelden en gewonden voorkomen Op zekeren dog van de maand September biacht de bode als gewoonlijk de courant die door Lize gretig werd ingeziea Slag bij Sedan las ze Goddank I ouder de dooden was Frans niet Toen ze de lijst der gekwetsten inkeek vond ze daar echter vermeld Frans Qeiger uit Oemund Met een smartkreet zakto zy ineen en bleef tot den avond bewusteloos De dokter dien men ontboden had rerklaardo dat men zioh op een hevige ziekte moest voorbereiden Vader Lenz vernenschte nu zgn toegeeflijkheid waardoor die courant in buis was gekomen Ofschoon hg vermoeid van het veld teruggokomen was bood Johan aan dien naoht te waken opdat zgn vader de noodige rust zou genieten Tegen middernacht ontwaakte Lize eu wroef zich met dfl hand langs het voorhoofd Daar beorerktu ze bg het sahgnsel van het nachtlioht haar broeder die zwijgend bg baar legerstede zat Wat is er met me gebeurd F fluisterde zij Je moet bedsard blg en en niet praten heeft de dokter gezegd Daa ben je morgen misschienweer beter Wst heeft de dokter met mg uit to staan F Johan antwoordde niet Zg zweeg oen poos en vroeg toen Zou je morgen voor me noarOemünd willen gaanF Joban iÉnikte ja Oa daa naar de moadei r Q Frans eo vraag geconstateerd dat bet kind zelf lijdende ia aan pokken Het kind wordt naar eene barak overgebracht het gezin waarin het kind verpleeg werd is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen en de woning ontsmet Gisterenmorgen moest Van Emmenea zich te Amsterdam aanmelden om de gevangenisstraf van negen maanden te ondergaan Hy verscheen niet maar in den loop van den dag kreeg zyne familie te Arnhem bericht uit Antwerpen dat hij zioh aldaar bevond Voor het feit wegens hetwelk hy veroordeeld werd kan hij niet worden uitgeleverd Hy moet nn minstens zeven jaar afwezig xynom die straf te ontkomen Aruih Ct c De minister van binnenlandBche zaken brengt voorloopig ter kennis ym belanghebbenden lo dat in 1894 tweemaal gelegenheid zal worden g ven tot het afleggen van het examen tel verkrgging der akte van bekwaamheid bedoeldrin artikel 56 ouder a der wet tot regeling van het lager onderwya zooals die is gèwyzigd by de wet van 8 December 1889 StaatabIad no 175 eü dat dit examen voor de eerste maal in dit jaar zal aanvangen op 3 April e k en voor de tweede maal op een nader te bepalen dag in October 2o dat in 1894 aanmaal gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van examen ter verkryging der akte van bekwaamheid bedoeld in art 65bi8 der voorschreven wet voor buis en schoolonderwys in het vak vermeld onder i iu artikel 2 der wet de vrye en ordeoefeningen der gymnastiek en dat dit examen zal aanvangen op een nader te bepalen dag in October Het tydstip waarop en de autoriteit by wie zij die zich aan deze examens wenachen te onderwerpen zich daartoe zullen behooren aan te melden zullen nader overeenkomstig de voor deze examens bestaande voorschriften worden bekend gemaakt Te Utrecht is overleden Dr A W Alings oud hoofddirectenr van het Instituut voor Doofstommen te Groningen die zoowel om zyne wetenschappelyke beteekenis ale om zyne voortreffeiyke eigenschappen aan het hoofd van genoemde inatelliog algemeen ge rd en bemind werd Wegens den familierouw ia het huldingsfecBt ter eere van Jozef Israels tot het voorjaar uitgesteld haar of zg nog iets naders gehoord heeft Qoed dat zal ik doen maar spreek nu nietmeer Anders wordt het misschien erger met je Lize ging stil liggen en zweeg B f Joban uam allengs de vermoeidheid de overhand zoodat bg ongemerkt insliep Vroeg in den morgen kwam vader Lenz op de teenen binnensluipen om naar de zieke te zien en was zeer verwonderd haar met de oogen open te zien liggen Wat on vroeg bg hartelgk Ik daoht je nog slapende te vinden Het gaat al beter vader Het is alleen datdie tgdiog me zoo heeft aangegrepen Stil kind zot dat uit je hoofd I Mgn Hemelmoet je dan dadelijk het ergste denken Als Frans in levensgevaar verkeerde zou zijn kapitein ons wel geschreven hehben of ds administratie hadaans ne moeder bericht gezonden Die wond zal zoo ergniet zgn en Frans zal je wel spoedig schrgren Dat gesprek bad het meisje vermoeid Ze aluinkerde in en droomde weldra onrustig Toen ze ontwaakte en als waanzinnig rondkeek viel haar oog op de moeder van Frans dio aan haar bed zat Dat gezicht aoheen haar goed te doen en toen de oude vrouw haar kussens terecht schikte en haar toefluisterde dat ze zioh goed morst houden zweefde er een loobja over haar bleek golaat De dokter verzekerde dat alleen haar krachtig gestel de oorzaak was dat ze voor een hevige ziekte gespaard bleef Vrouw Oeiger week niet meer van het ziekbed en al drukte de bekommering over hot lot van Frans baar zwaar op de zie ze drong die terug om Liie moed in te spreken