Goudsche Courant, maandag 22 januari 1894

Wanneer zal de Rykir feering haar eigendom verbeteren bruikbaar maken voor de meest matige eischen en daardoor welvaart brengen aan een streek die thans in deu letterlyken zin verarmt Op haren weg ligt het om een eind temaken aan de regeeringl ooiheid welke met betrekking tot de onderhoadplichiigheid heervcht Van de Linde tot de Lanwers overal treft men bg menige opvaarten hooisloten waterloBsiogen reeden tillen zetten enz in t algemeen wat r en knd verkeersmiddelen lan die aan meerdere eigenaars toebehooren en in geheel verwaarloosden toestand verkeeren een gevolg van de in het jaar 1874 plaats gehad hebbende intrekking van hei provinciaal reglemeni van 1836 waarvoor destyds niets in de plaats werd gesteld Ook met betrekking tot de slikgelden heeft het Gewestelgk Bestuur dringende plichten te vervullen Alleen in het arme Weststellingwerf datnn dezer dagen uit s Rgks kas met 31 00 is bedeeld om de zaken gaande te houden ligt 542 000 een kapitaal mepr dan voldoende om met droograaking aan te vangen Slikgeld vertegenwoordigt feitelyk arbeidsloon en nu de arbeider werkloos is de nering doende dientengevolge verarmt gaat bet toch inderdaad niet aan dit aanzienlijk kapitaal nog langer aan zyne bestemming te onthouden Daar waar zulke aanzieniyke hnlpbronnen lanwezig zyn is met het oog op de tydsomatandigheden waarin wg verkeereu langer uitstel onverantwoordelyk Friealand met zijn gunstig historisch verleden ssgo ryken bodem doorsneden door uitmuntende wateren landwegen moet niet verworden Door dfi politie te Hoogezand ia tegen den sociaal democratischen onderwgzer A Bobertus van Kielwindeweer proces verbaal opgemaakt naar aanleiding van een door hem uitgesproken rede Op Zaterdag 3 Februari a s zal in navolging van de bekende vergadering te Meppel door de openbare onderwyzers in het nrrondisaement Woerden onder leiding vaq den heer C A Zelverder arrondissements schoolo ener eene vergadering gehouden worden te Alfen a d Ryn waartoe o m zullen worden nitgenoodigd de afgevaardigden der Tweede Kamer uit de 5 districten waaronder het arrondissement gelegen is de dafzelgksche bestnren der gemeenten en alle openbare onderwgzers nit die 5 kieadistrieten Het doel ié te komen toi verbetering van de fioBDcieele positie der openbare onderwijzers en wel door opneming in het pensioenfonds en door betere regeling der bezoldiging Te Rotterdam is de majoor der politie die de vorige week werd geschorst wegens het by een brand niet opvolgen van een hem gegeven hevel teruggezet tot agent derde klasse Te VGraveozande Z H breiden de pokken zich zeer snel uit Er lyden thans negen personen aan dïe ziekte Een kind is overleden De besmetting word door eene vrouw uit Vlaardingen overgebracht Te Soest werd dezer dagen des morgens te negen uur de vrouw van J van Asch levenloos uit eene we waterput nsby hare woning opgehaald De ongelukkige die zwak van geestvermogens was moet des nachts te ongeveer twee uur bare woning verlaten hebben Hare familie die daarna ging zoeken vond slechts haar lyk Naar men verzekert is tegen enkele penionen te Ede die krankzinnigen verplegen zonder daartoe gerechtigd te zgn eene Torvolging Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WlnlerdlenSt 18Ö3 94 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwich ROTTKHDAU 10 48 11 08 l jn k 4 10 ROTTERDAM 00 II DA 11 08 11 88 11 4 9 81 9 44 9 M 8 09 8 80 10 07 10 84 9 04 9 1010 83 9 19 8 41 9 88 10 40 11 86 I 4T 10 0a lUO De cBconomiste Ëurop ni geeft de volgende merkwaardige cyfers betrekking hebbende op de prodactie van goud en ziWer Sinds de ontdekking van Amerika 1492 tot 1893 zQn 233 948 972 KG zilver en 12 358 932 KG goud geproduceerd die volgens den tegen vroordigen prgs een waarde vertM enwoordigeu van 51 936 000 000 fr en 42 564 000 000fra teBamen94 500 OOO 000fr Om deze gebeele hoeveelheid silver te kannen bergen is een zaal noodig die ten minste tweemaal zoo groot is als de groote hal van de Bears te Parya terwijl r1 het goad geborgen kan worden io een kamer van 13 M lang 10 M bnsed en 4 92 M hoog Voor postzegel verzamelaars Een Londsnsche firma betaalde onlangs voor twee postz els van het üilntid Mauritius an 1847 niet minder dan 8160 Er zyn slechts 14 van deze postzegels De rlikste collectie moet die van den hertog van Galliera zyn die op een waarde van l BOO OOO wordt geschat Tanwau die onverklaarbare behandeling van een man die naar onpartydig getuigenis als leeraar steeds heeft voldaan en op wiens particulier leven niets is aan te merken Men deelt ons mede maar wy kunnen dit vooralsnog niet gelooven dat de autoriteiten den heer Meyer het blyven by het militair onderwys onmogelyk hebbeu willen maken omdat hy sociaal democraat is Althans men verzekert ons dat hij rociaaUdemocratische gevoelens is to edaao veel met sommige leiders der party omgaat maar ook dat hy by zyn onderwys volstrekt niets daarvan laat merken Het komt ons voor dat er geen enkele reden IS om zoo iemand bg het militair nnderwys niet werkzaam te laten De militaire autoriteiten kunnen hier echter anders over denken doch dan ware het toch een eisch der rechtvaardigheid geweest open kaart te spelen den heer Meyer ronduit te zeggen dat en waarom men zgn belofte tegenover hem niet kon vervallen maar niet hem aan den praat te honden en hem indirect te nopen zich eiodelyk een Iierbenoeming niet meer te laten welgevallen Het IS zeker noodig dat het ware licht opga tver deze zaak t Was nog al niet veel Ben eigenaardige bepaald vindingryke manier om op oneerlyke wyze aan de producten van het graan brood of jenever te komen oefontte Rotterdam een man uit welke rondloopt in de omgeving der stations en argelooze burgers slachtoffers maakt van zyn oneerlglt praktyken Hy ziet er uit als een flink werkman is gekleed in tien blauwen krulduffel jas en dekt zijn hoofd met een pet waaraan een rechte klep Mynheer nadert u doet zgn jas open waar uit een der binnenzakken een duimstok steekt lioudt d vervolgens eüo handvol centen voor en begint met een verlegen glimlachje c volgend gesprek Mynheer êh och zoudt u een timmerman niet aan 4 cents kunnen holpen Ik moet naar Dort en heb 4 cents tekort aan myn reisgeld k Zon men duimstok wel ver koopen mnar och ziet u etc De aangesprokene heeft dan reeds zyn hand in zyn porteroonnaie om de vereischte 4 cents te offeien en geeH bet geld Heel beleefd en dankend verwydert zich de timmerman naar het station O neen een eind verder treedt hy een anderen argelooze m den weg en zegt weder Mynheer ik ben timmerman enz Men zg dus op zyn hoede By de jongste veranderingen in het personeel der Ryksveldwacht zyn verplaatst met 27 dezer de ryksvellwachler J C Sparnaay van Borneren naar s Heerenberg Bergh iV de plaats van B Maandag overleden met 10 Februari a s de rgks veld wachter jachtopziener W Bretveld van Ermeloo naar Drempt 2o Aangesteld tot Ryksvetdwachter jachtopziener W Kraayenbrink gemeente en onhe zoldigd Ryksveld wachter te Rede standplaats Ërmeloo Door den heer D H Meper Jr gewezen leeraar in de Engelsche taal en letterkunde en aardrykskunde aan de Koninkiyice Militaire Academie is aan de Tweede Kamer een adres verzonden waarin by zich beklaagt over de behandeling ondervonden van den Minister van Oorlog Na te hebben medegedeeld hoe hy indertijd werd overgehaald tot het aanvaarden der betrekking van tydeiyk leeraar aan de K M A door de belofte van bet toenmalig bestuar der Academie lat hij na éen jaar dienst definitief zoo worden benoemd schetst de heer Meyer hoe hy van jaar tot jaar tydelyk werd herbenoemd en hoe men hem wanneer hy onder protest die herbenneming aanvaardde nieuwe belofte deed totdat eiudelgk de Cadettensohoot in werking tradi tol welk feit men vroeger zyn definitieve benoeming had verschoven Ën na werd tot adressant in December 11 Ojpnieaw de vraag gericht of hy zich een tydeiyke herbenoeming zou laten welgevallen De heer Meyer heeft daarop ontkenneud geantwoord doch hy deed tevens alles wat in zyu vermogen was om den Minister zijn goed recht op definitieve benoeming te bewy en Tevergeefs Aan het slot van zyn adres zegt de heer Meyer sdat zyn gevoel van eer hem dwong liever een onzekere toekomst tegemoet tegasn dan na vgf jaren tot de meeste tevredenheid zyner chefs aan de K M A te zijn werkzaam geweest nogmaals ruim anderhalf jaar op proef c te werken dat by meende dat en de directeur der CadettecBohoul die pas it aangewezen een paar jaren nadat hy reeds vast benoemd had moeten zyn en de Minister het billijke en rechtvaardige van zyn verzoek zouden hebben ingezien De gemengde commissie voor de werkloozen te Rotterdam samengesteld uit afgevaardigden van werkliedenvereenigingen en burgers heeft van de formulieren welke zg voor werkloozen had beschikbaar gesteld ruim zeshon derd ingevuld terug ontvangen De Engelsche admiraliteit heeft met de staalmaatschappy van Schotland en met eenige staal fabrikanten in bet Noorden van Engeland contracten gesloten voor de levering van 17000 tons staal ten behoeve van oorlogsschepen Te Loon op Zand N Br is de oud styde J Leermakers overleden in den ouda Wm van 95 jaar Hg was drager van het Metalen Kruis dat hij zich over de wyze waarop hg door bet Departement van Oorlog is befugend ten zeerste bezwaard gevoelt dat hy om deze reden de vryheid neemt aan uw college de vraag voor te leggen ofhet Dw wil is dat een ambtenaar die volgens getuigenis van drie achtereenvolgende besturen der K M A steeds trouw zyn plicht heeft vervuld op wiens werk nooit de minste aanmerking is gemaakt die integendeel herhaaldelyk blyken van tevredenheid heeft ontvangen op deze wyze wordt behandeld of bet nw wil is dat zulk een ambtenaar de dupe wordt van het vertrouwen dat hy van den beginnen af in zyn chefs heeft gesteld en van de onverzettelykbeid van hooger geplaatste ambtenaren die geen oor schynen te hebben voor de eischen van billykheid en recht vaardigheid De opvoering van vDe geheimen van de woesinrichtiug Meerbosch enz is nu ook door de burgemeester van Arnhem verboden 9 40 10 86 11 09 11 09 11 16 11 88 18 68 1 06 l li 1 19 1 88 9 80 10 en dat hy tot de Tweede Kamer der Staten Generaal het beleefd maar dringend verloek richt een zoodanig besluit te nemen dat de handeling van den Minieter van Oorlog wordt te niet gedaan Gonda 80 7 8 88 Moordnoht T as 8 48 Nieuwerknk 7 89 8 4 K 7 48 8 S8 Bottndim 7 7 86 g os 9 46 9 61 7 86 7 47 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 Bottardun 8 08 Updle k lO 8 18 Ntawmkwk 6 19 6 91 Moordnoht 8 8 8 89 Boud 6 88 8 38 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 SODDA DKN HAl Goud 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 1118 811 011 97 8 66 4 46 8 8T 8 69 7 13 8 86 9 87 10 46 U U 11 80 6 11 6 16 6 88 6 31 6 36 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 ZoT M 7 48 8 68 Bl lCt 7 47 Z Zeiir 7 68 9 01 K dL d 8 08 Vootb 8 07 9 18 10 11 6 90 11 18 iHaW 8 19 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 81 1 43 1 67 4 86 6 88 6 6B 6 41 7 48 8 86 10 1611 16 11 40 18 Ol DA UTKECHT Good 8 88 6 40 7 66 8 00 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 6 88 6 017 46 8 8810 08 Oudaw 6 60 6 64 11 09 9 37 87 7 69 10 88 Woardan 6 67 7 01 8 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hameien 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 19 8 60 8 13 10 84 Utteoht 6 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 8 89 6 916 86 8 88 9 10 10 68 O O U U A A MSTERDAM Gouda 6 40 8 91 10 06 10 86 18 11 8 61 4 47 8 83 7 48 10 08 Amiterdam Wp 7 89 9 10 10 68 11 19 1 8 40 tAt 6 86 9 87 11 10 ADUtadan oX 8 14 9 H 11 10 M t 1 18 ti 80 9 87 llji Men kan tprobeeren Een Engelsche arts sohryft Lichte hoofdpyn bondt bg gelyktydige toepassing van heet water op den nek en voeten spoedig op Een in beet water gedoop te spoedig samengevouwen servet op de maag gelegd werkt bijna onmiddelyk tegen koliek Niets hondt spoediger longcougeatie keelontsteking of rhnmatiek tegen dan heet watercomprossen Een opgevouwen in heet water gedoopte en dan uiigen rongen servet op de pgnlyke plaats gelegd brengt bg kienpyn en zenuwpyn spoedig verlichting Een met heet water verzadigd stuk flanel om den bals gelegd van een kind dat kroep beeft veroorzaakt in vyf tot tien minuten een opvallende kaltueering Dit is vooral het geval by valschen kroep Het Christelgk Schoolblad vestigt de aan dacht op het feit dat de vorige week in een onderwys advertentieblad 67 en in een ander juist 70 oproepingen voor onderwyzers en onderwgzeressen geplaatst waren Zgn het vraagt bet blad geen gedrukte noodkreten Onderscheidene oproepers getuigen van hun drukkenden nood door er V herhaalde oproeping boven te laten drukken Dat kan zoo toenemend weer tot April duren Dan komen de geslaagden in het voorjuars xamen opdagen Thans is het niets anders dan een roepen en lokken van de eene plaats naar de andere Men dekt zich zelf maar ontbloot een auder En hoe die verplaatsing ook geschiede het blyft voor een menigte scholen niets dan een kostbaar visschen in do Doode Zee Het kost veel en geeft niets De redactie zou daarom alle roependen en vruchteloos uitzienden wel willen aanraden zich met adressen tot deu Minister te wendrn en Z Exc te verzoeken dit jaar ook een najaars examen te doen houden Vóór 1857 werd er zelfs driemaal per j ar gelegenheid tot examen gegeven Na dat jaar gedurende 33 jaren was er twee maal per jaar examen En de Wet laat dat nog toe In Friesland zoo meldt men is het gebrek nan hulppersoneel by het onderwys groot In het arrondissement Heerenveen zyn 50 scholen en het aantal vacatures bedraagt er meer dan 30 waarvan sommige reeds maanden duren Dnidelyk toont in het Maandblad der Friesche Maatschappy vau Landbouw de heer V Konynenburg nog eens aan dat de beer schende werkloosheid in Friesland niet wordt veroorzaakt door gebrek aan werk maar alleen hierdoor dat het noodtge werk niet verricht wordt De grond wordt verwaarloosd en brengt das niet op wat hij geven kan en moet Immers nog altyd zegt de 8c jr o a is in Friesland dezelfde oppervlakte te bewt rken van 10 a 15 jaar her ten tyde toen men geen werkeloosheid kende maar dikwyis leed aan gebrek aan werkkrachten althans in den drukken tgd De werkkrachten zyn sedert niet vermeerderd integendeel hier en daar is hun getal door landverhuizing en andere oorzaken zelfs verminderd Ook de aard der cultuur bleef in hoofdzaak ongewyzigd De vlaaboufv mag verminderd zyn daartegenover staat dat graanbonw gedeeltelyk door anrdappel en bietenboaw is vervangen wier teelt zelfs meer handenarbeid geven Doch niet alleen de grondeigenaar is schuldig aan den achteruitgang van Friesland s ryken bodem Ook de wetgeving heeft daartoe bgged ragen Om slechts dit te noemen De ondragelyke gemeentelasten hebben de ontvolking van het intellectueel gedeelte van het platte land bevorderd een verlies dat veel diepere gevolgen famft dan men oppervlakkig meent Gemis aan landbouw vakunderwys op eenvoudigen voet ingericht om de ontwikkeling en den gezichtskring van het opkomend geslacht nit te breiden is ontwyfelbaar mede een der oorzaken van den treurigen toestand 7 10 1 84 8 68 4 60 4 67 6 04 8 11 8 80 6 86 6 03 6 10 6 17 6 86 9 40 9 47 9 64 lO l 10 10 11 80 8 48 4 80 6 86 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 4 46 4 86 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 3 10 4 08 DEN H A A G aHags 6 48 7 807 43 9 88 9i46 10 14 U S3 19 161 OOBUA 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 817 8 06 9 8t En dringend tyd wordt het dat de Rykarogee ing haar schuld aan Friesland verefi ene 10 80 4 48 Voorb 6 84 N dL d6 69 Z Zeg r6 a8 Bl Kr 6 14 ZaT M e l0 Gouda 6 S 7 06 7 11 7 90 7 86 7 81 10 88 6 9 4i O M 10 41 8 09 4 10 7 88 4 86 7 40 Ml U 1 441 491 588 049 097 60 8 18 0 68 10 1610 88 18 0318 46 8 80 8 46 S IB 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 38 10 08 CTHEOHTCODD A Utrecht 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmelan 6 47 8 08 10 09 18 19 3 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 10 16 18 S6 4 18 Oudawater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 18 68 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80 AH8TEBDA M GOUDA Amatcrdam O S 7 68 9 40 11 10 11 87 9 40 4 10 Amatardam Wp 6 60 8 10 9 86 11 96 11 4 S 6i 4 11 Gouda J0 M9 10 44 11 14 11 11 Ml 1 1 o Te HiWenain hebbeo giatervoormiddiig Binatreeka 9 uur de wevers der Hilveraumsche Stoomapinnerj eo Weverg het werk getaakt omdat zg mnenden minder loon te hebben dan de wavers aan de fabriek te Veenendaal De onder directeor aan de fabriek de heer S Mnnnix heeft daarop de atoommnchine doen Btilstaan zoodat nl het werkrolk tbana zooder werk is Er ijn geen ongeregeldheden TOorgeTalleu alleen heeft een der wevera tegenover genoemden onderdirecteur een dreigende hooding aangenomen en is op grond daarvan terstond ontslagen De overigen honden zich zeer kalm en men hoopt dat het wel spoedig tot eene minnelijke schikking zal komen wanneer de directie uit Amsterdam zal overgekomen zgn Het verscbil waarover de qnaeatie is ontstaan bedraagt slechts 32 cents per Teek voor de wevera van een bepaald stuk goed waarvoor volgens hon beweren in Veenendaal meer loon zon worden gegeven Uit het huis eener dame te Brnssel is oen sohildorij van Rembrandt gesloten Het stnk dat 55 bg 45 centimeter groot is en op een waarde van 50 000 franca wordt geschat stelt een grgsaard voor met een witten baard een bonten muts op het hoofd en een gooden keten om den hals Uit Schiedam wordt de droeve tgding vernomendat de heer Fran9oi8 Haverscbmidt daar gisterenmorgen plotseling is overleden Men weetdat hg predikant was te Schiedam Maarsinds eenigen tgd ivas hem rust voorgeschreven Met Kerstmis heeft hg toen een anderplotseling verhinderd bleek op te treden inhet lokaal iPanlua nog een korte improvisatie gehouden dooh zjjne volgelingen wistenwel dat hg niet geheel de onde meer was Ds Haverschmidt lgdt aanzwaarmoedigheid zoo zeide men te Schiedam £ n nn is hgniet meer s Er zgn levensgeschiedenissen die zich uiterst moeilgk laten echrgven Onwillekeurig komt ons die eerste zin uit dat voortreffejgke stuk van fijn gevoel de Levensschets van Piet Paaltjens voor den geest nn we het overlgden van den werkelgken Piot Paaltjena hebben aan te kondigen Ook zgne geschiedenis is moeilgk te achrgven Wie zyne boekeu goed kent en hemzelven niet vindt ook in hem iets yraadselacbtigs Men verwondert zich dat de man die als student de Snikken en Grimlachjes heeft geschreven in onze letterkunde niet méér naar voren is getreden dan hg heeft gedaan Maar wie zich de moeite geeft na te denken over deze verwondering gaat zich afvragen of hieruit niet juist bet best het zeer bgzondere van Havercchmidt a persoonigkheid bigkt dat men zgn literair adoen en laten niet terstondbegrgpt Het is te wenscben dat iemand die hem goed heeft mogen leeren kennen zjjn beeld eenmaal teekenen zal Ook aangaande de Snikken en Grimlachjes die iedereen zoo geestig vindt zal het dan waarschijnlijk nog eens gezegd worden dat deze hnmor juiat wezenlek humor was omdat elk w jord was doorvoeld omdat er in den schrgver zoo véél was van Piet Paaltjens De hnmor verzoenende met het leven en toch in weerwil van alle liefde alle geloof de weemoed telkens weer bovenkomend als in die mooie smartelgke vertelling Mgn broertje De heugenis van dezen fijngevoelige die soo rgk begaafd was wekt weemoed Hoeveleu die minder waren hebhen het iuMe oogen van wie aan succes bg den levenBwcdstrjjd hecht verder gebracht Ook als predikant ia hjj hoezeer bemind in de plaateen waar hg gewoond heeft te Schiedam waar hjj sinds 64 was bet meest en hoezeer gewaardeerd in andere gemeenten waar hg optrad niet geworden wat iemand van zgn aanleg had kunnen z n Dat nit fijnheid van gevoel voortspruitend niesdirecte aarzelende maakte dat hg geen vat had op de groote menigte die graag groote woorden hoort en de zee wil dóórgaan in gedachten Hoe intiem waren ook zgn preeken en daarbg hoe keurig vau stgl boe bewerkt hoe kfl Ieder voelde het ook wel dat dit toch iets bgzonders wna hij had zgu goeden naam Piet Paattjona ook als predikant maar wat het buitengewone was io zgn taal en in zgn gedachten werd zeker uiet altoofl het meest op prga gesteld De liefde voor bet studentenleven is Haverschmidt altoos bggebleven Geen lustrum te Leiden was volmaakt of hg moest er bg zgn Elk nienw studentengeslacht boezemde hem belangstelling in elk geslacht kende hem Het kon zóó rumoerig niet toegaan op de feesten of er kwam stilte wanneer hg iets zei Nn zwggt hg voor altoos Maar zgn gesproken woord zal bij velen nog blgven leven eo onze letterkunde zal Sand en Kaai en Haas en Knaap en Jongmans en Yater Muller niet vergeten deze poëzie zal blijven als eene noch geheel losgelaten noch literair voltooide maar in eenvoud zeer persoonlgke uiting van een denkvoelen een weenen en dan spotten een twgfelen en zich tegen den twijfel verzetten dat niet een der minst merkwaardige nitingen is geweest der hoogere gehstesstemmingen inonze eeuw N E Ct Door een dame te Leerdam is een zilveren beker ter beschikking gesteld van de Leerdamsche Sportvereeniging ten einde dezen eder jaar door een der leden te doen winnen Voor de rechtbank te Groningen heeft Donderdag terecht gestaan een agent van politie aldaar beschuldigd van zich s nachts op de openbare straat tegenover een vrouw aan de goede zeden te hebhen vergrepen De zaak werd met gesloten deuren behandeld De eisch ia twee jaar gevangenisstraf Sedert Woensdag worden te Wioschoten aan behoeftige schoolgaande kinderen boterhammen met warme molk verstrekt Van de ruim 1000 kinderen meldden zich 96 aan Te Lisserbroek is nit de Ringvaart opgehaald het Igk van den in dien omtrek welbekenden bedelaar v d O die het laatst in beschonken toestand moet gezien zgn zoodat vermoed wordt dat hg in dien toestand te water is geraakt en verdronken De stad Wiesbaden heeft een aardig buitenkansje gekregen Een ongehuwde dame mej Marie Stnbel die onlangs te Nervi bjj Genua is overleden heeft hare geboortestad haar gebeele vermogen vermaakt dat op ongeveer 1 millioen mark geschat wordt Op een der spoorwegen in Baden is een koopman in een trein vermoord terwgl men door een tunnel reed De moord naar een 60 jarig man lostte drie revolverschoten op zgn slachtoffer Men hoorde de schoten niet door het gsraas van den trein maar toen de moord later werd bemerkt wist meu den dader toch nog te vinden Donderdagavond sprak Jonkvr J de Bosch Kemper uit Amsterdam voor eeue groote damesachare in bet Departemeot Leiden tot Nut van t Algemeen over de opvoeding van de vrouw voor de huishoud en kookkunst Op daidelgke en zeer bevattelgke wgze toonde zg het nut van de huishoud en kookkunst aan de noodzakelgkheid daarvan voor meisjes en vrouwen uit het volk en prees t bovendien aan ala een nieuw vak waarin velen een welkome gelegenheid zullen vinden om in haar onderhond te voorzien Onder de dames was niemand die inlichtingen verlangde en van de heeren was er niemand die het waagde het een ol ander in het midden te brengen Aan de vriendelijke spreekster werd daarop door den voorzitter de dank der aanwezigen gebracht Een trenrig ongeluk wordt nit Sablina een dorp bij St Petersburg bericht Een jonggetrouwde dame wier haar wat uitviel wiesch zich op raad eener vriendin het hoofd met petroleum Terwjjl zg nu met bet haar over de schouders zat on het te laten drogen wilde zg om den onaangenamen reuk te verdrjjven oen cigarette gaan rooken Maar nauwljjks stak 7 g een locifelr aan of in een oogenblik stond zij rondom in de vlammen Haar man die in een aangrenzende kamer WAS en op haar angstkreten kwam aansnellen trachtte vruchteloos de vlammen te blnsschen De arme vrouw werd over het geheele lichaam verbrand en zg stierf den vjjfden dag na het ongeluk na ondragelijke pgnen waarbij zg voortdurend bet volle bewustzgu had behouden Een verwoed tweegevecht is in den omtrek van Berign gestreden tnsschen den fabrikant Delflroix en Dr Boewor die indertgd als geneesheer medeging met majoor Wissmann op diens eipeditie naar Afrika Er werden niet minder dan achttien schoten gewisseld en ten slotte werd Dr Roewer gedood In do gemeente Engwirder zjjn binnen drie dagen twee leden van den gemeenteraad aan innueuza gepaard met longontsteking overleden Twee leden en de gemeentesecretaris zgn ook door de ziekte aangetast Zg beerscht in die gemeente bgoa in ieder hnia Boltenlandsch Overzicht Méline de leider der Fransche protection isten IS tot president der commisrie voor de invoerrechten gekozen Van deze nit 33 leden hestaande commissie zyn slechts 5 vryhandelaars De overigen zyn protectionisten en voorstanders van de handhaving van het tegenwoordig tarief Velen hnnner willen de rechten op graan zelfs nog verhoogen De eerste vergadering der commissie heeft Dinsdag plaats Het alarm dat geslagen is over de administratie der Fransche marine heeft de regeering opgeschrikt Het viel dan ook niet langer te ontkennen dat in de marine eene achteloosheid en plichtverznim heerschen als waarvan het leger vóór 1870 treflfende voorheelden heeft geleverd Toen onlangs de onbeaoheidonheid van eenen ongenoemde een paar ministerieele aansohryvingenaan het licht bracht en daarmede de officieele bevestiging van de tekortkomingen der marine administratie werd het geroep om een onderzoek al dringender Daarby bleek op de zeewaardigheid van meer dan éen oorlogsbodem niet weinig af te dingen Nu heeft de regeering ge ieu dat het tyd tet handelen ia en eeue groote commissie benoemd tot onderzoek van de quaesties van bewapening en approviandeering der marine Ëen aantal afgevaardigden en senatoren zyn als leden der commisaie aangawezen Ook behooren tot haar zeven technische leden uit de marine Onder de afgevaardigden de Mahy liockroy GervilleRéache Briason Cavaignac Oe Times bespreekt de belastiq jhervormmg die door een doel der regeeringsmeerderheid verlangd wordt en die de minister Harcourt beloofd heeft te znllen overwegen Het blad erkent dat de middelen moeten gevonden worden om het dreigend tekort te dekken de begrooting voor het volgend jaar wyat een nadeelig saldo aan van twee millioen pond sterling en bovendien moet er geld zyn voor de dringend noodige verbetering en uitbreiding van de vloot Maar het blad keurt het af dat men die gelden alleen wil vinden door verhooging der inkomstenbelasting en der successierechten en dat men deze belastingen om de opbrengst te vermeerderen progressief wil maken Het blad noemt zulke voorstellen der geavanceerden een schaudaal Niet alleen van de gezeten bewoners des lands iDoet men de gelden verlangen die noodig zijn om de begrooting sluitend te maken ook de burgery moet daartoe bydragen De Times stelt daarom voor belasting te heffen van de verbrniksartikelen als koffie thee tabak eo aterkendrank De gelden voor de uitbreiding der vloot wil het blad vinden door de aflossing der staatsschnld voor eenigen tyd te schorsen of door een a onderlijke leening te sloiten met korten aflossingstermyn opdat de last over eenige jaren verdeeld zon kunnen worden Het blad zon die gelden afzonderlyk willen laten administreeren ten einde politieke invloeden buiten te sluiten De stryd tnsflchen kerk en staat die in Fïongariie begonnen is kan zeer ernstig worden Drie gebeurtenissen openden dezestryd de katholiekendag te Pest waarop tegen de overweldiging der kerke geprotesteerd werd de conferentie der liberale party op welke de hruding tan opzichte van de kerkelppolitieke voorstellen tot eene partyquaestie gemaakt en allen die deze niet steunen de vriendschap werd opgezegd en ten laatste het uittreden van graaf Szapary Wekerle s voorganger als minister president De beweging in Hongarye komt overeen met een dergelyke beroering in het begin van 1868 in Oostenryk Maar het verschil is dat in Hongarye de geestelykheid die tot dusver hare medewerking verleende tot de taak der beschaving van den staat thans nu de staat zichzelf mondig verklaart een niet onrerklaarbareu spyt doch een zeer te betreuren vyandschap betoont De liberale party blyft echter vast op haar standpunt dat de staat de verplichtingen die de kerk zoolang tea opzichte van huwelyk en doop waarnam thans zelf op zich moet nemen en wil van geen schikking en geen schipperen weten In de Hongaarsohe geschiedenis was tot dusver geen voorbeeld van eenigen kerkelyken stryd Te bedenkelyker is deze omdat de ctericalen dreigen met eene herleving van de antisemietiscfae beweging daar de Israëlieten allen tot de liberale party hehooren aan welke zij kunne staatkundige gelykstelling te danken hebben Het aantal personen die te Rome hunne beleggingen by de Spaarkas komen opvragen is zoo grootj dat de ndministratie verscheiden loketten heeft laten aanbrengen om aan al de aanvragen te kunnen voldoen De correspondent van de Times Ie Rome deelt uitvoerige berichten mee over de wcéliugen in Italië Hy bevestigt wat reeds meermalen werd verzekerd dat de ongeregeldheden op Sicilië in verband stonden met het plan tot het maken van een groote sociale omwenteling waarhy het vasteland het voorbeeld van het eiland ras zou volgen Wapenen en munitie werden van elders ingevoerd en het is gebleken dat van buitenlands grootere geldsommen ontvangen werden dan waarover de socialistische roervinken konden beschikken De Regeering zon afdoende bewyzen van samenhangende revolutionaire plannen in banden hebben Dit maakt meent de Times een wegruiming van de moeilykheden veel gemakkelyker dan ingeval enkel nood en gebrek de oorzaak van de bew ng geweest waren immers de moesten die daarun meededen hadden geen verraderlyke bedoelingen en hen kan men met rust iaten deeigenlyke verraders daarentegen zullen reeds door de openbare meening veroordeeld zyn wanneer de rechter uitspraak doet De 43 000 man troepen op het eiland zyn voldoende om de bevolking tydelgk te ontwapenen en daarna inllen maatregelen kannen genomen worden om de bestaande misbruiken wettelyke en onwetielyke te verhelpen voor zoover dat mogelyk ia In de provincie Massa Carrara is by proclamatie aan de bevolking kennis gegeven van den staat van beleg In het rapport aan den Koning o ver het daartoe strekkend verzoek wordt gezegd dat de beweging niet van politieken maar van anti socialen aard is en daarom wordt op snelle onderdrukking aangedrongen wat alleen kan geschieden door het instellen van den staat van beleg INGEZONDEN Geachte Stadgenootên De Commissie van Armenzorg heeft het genoegen u mede te deelen dat ruim vyf honderd kinderhemden waarvan in een vroeger schryveu werd melding gemaakt geknipt zyn en gereed liggen wachtende op de hulpvaardigheid van allen die zoo vriendelijk willen zyn om ze te naaien Zooveel u weuschtkunt u er laten halen bij de Heeren Qebr de Raadt Westhaven B 200 Door ondervinding bekend met uwe bereidwilligheid honden wy ons verzekerd dat de arme kleinen spoedig geholpen zullen zyn Met blijmoedigheid herinneren wy elkander Gewillige arbeid valt niet zwaar en vele ianden maken het werk licht Uwe dankbare dienaren Namens de Commissie H A TOEN S ecretaria Witte en Fijne Deenache A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amsterdam 19 JANUARI Vor krB 991 102 l V8 68 78Y BOVs ÖöVi 94 96V 95 slotkofln 8B 99 108 9V 78 79 90 lis 101 eo 8 88 S4y 68Vi SS s lOO l 10 V gas S3 101 87 101 SH lBO a 06 102 loiv 1871 98V 100 88 101 108 166 1S8 104V lïsV uo 63 70 lOl s 189 108V 1101 74 108 136 1331 88 44 0 8 loa 78 109 109 to 81 108 losv 101 100 11 106 98 XKuaaLAND Cert Ned W 8 BVi dito dito dito 8 dito dito dito 8V HoNQAa Obl Goudl 1681 88 4 talie Itisobrgving 1862 61 S ÜosTEHB Obl In papier 1868 S dito in zilver 1B68 fi PoBTUQAii Oblig met ticket 8 dito dito 8 Rubland Obl Oost Se Serie 6 dito Geoona 1880 4 ditob Botlii ie89 4 dito bij Hope 16S 90 4 dito ia goud teea 1888 8 dito dito dito 1884 5 3PA1IJB ferpet ehuld 1881 4 ToBSKJ Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leaning aerie D Geo leeaiQ aerie O ZuidApb Rbp Beo v obl 1893 B MBXioo Obl Buit Sob 1890 6 Venezuela Obl 4 oabep 1881 Ambtbbdah Obligatien 1861 8Vi BoTTEBDAU Stect leen 1886 8i i Nin N Afr HandeUv aand Areadab Tab Mü CertiöoateQ DtiaMaatsohappij dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Yorsteal aaod b Gr Hypotbeekb paiidbr 4 Nederlaadsohe bank aand Neü HandelmaatBoh dito N W b Fac Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTBKB Óost Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb a AuEBiKA Equit hypotb pandb 6 44 47V 8 Maxw L G Fr Lien oert 6 fin Holl IJ Spoorw M aand Mij tot Ëxpl V St Spw aand Ned Ind SpoorTragm aand Ned Zuid Anik Bpm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALiB Spoorwl 1887 89 A Sobl 8 Zuid Ital Spvm A H obl 8 Polen Waraohau Weenen aaDd 4 BusL Gr Hubs Spw Mij aand 6 BaUiache dito aand 74 94 Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap aaad 6 LoBOwo Seiraet Sp Mg oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZaidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 9 8 107 AHEBiKA Cent Fao Sp Mg obl 6 Cbio North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver b Bio Gr Spm oert v a Illinota Cedtral obl in good 4 LouiBT NaBhvilleOert v aaad M xioo N Spw Mg lehj p o 6 MiflB Kanaaa v 4 pet prof aand N York OoUrio Sc West aaod dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie hvp io goud K St Paul MioD Se Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O K Canada Cao Soutb Cert v aand Ven o Ballw Nav Ie h d o O Amsterd OmoiboB Mg aand Botterd Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 3 Beloib StadAntworpeDl887 2Vi Stad Brussel 1886 Si i HoNO Theiaft Begullr GesellBcb 4 OoBTiHR Staatsleeniog 1860 B K K Ooat B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid S 1868 Nu Ver Ba Uyp Spobl oert 6