Goudsche Courant, maandag 22 januari 1894

33ste Jaargiang Dinsdag 33 Januari 1804 No 6358 WERELDTENTOONSTELLING NEDERLAKDSCHE APDEELING De COMMISSIE bericht dat alsnog tot 25 JANUARI a s de geleg enheid is opengesteld tot het aanvi agen v n PlaatsBuiMTE aan het Bureau HEERENGRACHT 127 Amsterdam AUG M J HENDRICHS Voorzitter ALFRED DANIELS Penningmeegter Mr J H L BERG8MA Secretaris l IËTS BETER l Duilsch Thomasphosphaalmeel en liainiet der Maatschappij tot Verkoop van Ilulpmeststoffen Dordrecht Alle Leveringen onder Bijkstoetieht tctoriawdter ui f de VictoriaiBron f e OberlahnsfeinbyBna Tafeldrank Van h£J inklykef uis der federlanden Maatscliappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalustein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 fiOÜBSdË lOllllVT JSieuws en Advertentieblad eoor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaateruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgare dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEIS graslanden op Zand Veen jhte Kleigronden dan Afloop van Openbare Verkospingsn ▼ an Onroerende Goederen VEILING 10 eo 17 Jan 1894 Woning en 13 heet land in Benedenberg te Bergambacht door Notnris MahhtedeaHaiir gehouden ceel 1 J Hoogendoorn 5500 2 8 en 11 D Oikam 6940 4 en 5 C Oskam Ar 3120 D A Deelen 255 A Roi 500 D Oom 410 J P MahlatedeJr 1500 lOD Ooms H doJong 1600 12 G Mak Gz 410 Pei Totaal 20236 Arbeids Beurs Arbeiders 2 Bakker 1 Brouwer 1 Bleekenkneoht 1 Behanger 1 Fabriekswerkman 1 QroUmxi 1 Grondwerker 1 Oepaaporteerdon 2 Hekeliar 1 Kuiper 1 Losse Werklieden 4 Leidseibreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 3 Pottenbakker 1 PÖpmaker Pakbnisknecht Reiziger Schilders Schoenmaker Stoker Tuinier Timmerman Winkelof Kantoorknecht Zonder beroep BurserlUke Stand GEBOREN 17 Jao Jnnke ouders A Mnldere n J Knor Grietje Menxje onders 8 Jansen en ö M Reebeeo Cornelis Jacobus ouders C J Brujnel en P Grendel 18 Herbert Nicolaas ouders II N yan Vliflen J den Hertog Pieter Jan Willem ouders A Joögeneel en A Fennet Hugo oudera C Plokhoojj en N Hollaar Pieter ouders P Kleynenburg en S Russen Adriana Johanna ouders J Stoppelenburg en B de Jong 19 Pieter ouders C Schouten en M Vermeulen Willem ouders C van der Kleyn en A van den Berg Cornelis ouders J Araeszen N de Quant OVERLEDEN 17 Jan S Israels wed B J iLefi 68 j 18 C BWm 9 m A Hola 64 j 19 P Spoe 8 w G Tan der Toolit 12 w ONDERTOÜWD 19Jan A den Bl ker 27j en H Das 22 j P J L an Dentekora 29 j n R W P Scholten 27 j Uaastreoht GEBOREN Maria ouders A Heijneman en J Vink Jeanuette Christine ouders J 0 Idenbnrg en C E IJpelaar GEHUWD D Versloot en J de Leeuw APVERTENTIfiN By Tonnis der Arrondissomenta Recbtbank te iGravtnliagt d d 23 Juni 1893 is het Humiyk tuBschen Mr LBBOLD BVDOLV aiBlNMETZ wonende te Leidm zonder betoep en MARTHA JOHAXJXA WBEZBL zonder beroep wonende të Leidtn te Leipzig gesloten door Echtscheiding ontbonden verklaarfl Namens partyen Mr M P G KAPPEIJNE v d COPELLO Advocaat Spuistraat 63 aQravenhaffe êOratunhage Januari 1894 bierbottelarij Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt aich bg roortdnring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Meftte Soort BIBBES uit de Bronwerg Di GKBOoiiDa Viu Van Volleoboven s Extra Stoot Toor Bloedarmen Maaglgden Zwakken en KnamTTonwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren asnbeToleD wordt door mg ateeda belegen afgelererd VrMRt a r p PRIJSCOURANT E VAN WUUaAARDEN il De Onroerende Goederen onder BERGAMBA HT 17 dezer door Notaris MAHLSTEDE aldaar gereild zyn in pereeelen bg billetten breeder omscbreTcn in bod gebracht Perceel I op 2350 a 2700 t 3 305 4 295 5 910 6 400 Samen 6960 zullen worden afgesUgen WOENSDAG 24 dezer des aTonds ten 6 ure ten huizo Tan C BEZEMER aldaar OPENBARE VRUWILLIGE De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op VRIJDAG 2 FEBRUARI 1894 bg Veiling en op VRIJDAG 9 FEBRUARI 1894 bg afalag telkens des morgens ten 10 nre in het na te melden perceel in het openbaar te verkoopen Uet van oud gereuommeerOe KOFFIE l S Uitspanning met Logement en genaamd DE GEOOTE BOEE geteekend B 125 zeer gunstig staande en gelegen in de kom van het dorp Lekkerkerk aan den Lekdgk To or korte jaren nieuw gebouwd met deszeUs ruime localiteiten waarin Koffiehuis SociSteit Nuts en andere Vergaderingen Uitvoering van Bedergkers en Muziekgezelschappen en Openbare VerkoopingeQ worden gehouden kadaster Sectie C nummert 3480 en 3660 groot 3 Aren 40 Centiaren Te aanvaarden 1 April 1894 Betaling der kooppenningen 15 Maart 1894 Inlichtingen bg den eigenaar bewoner en bg genoemden Notaris a E UUUR op goeden stand Adres onder No 2303 aan het Bureau dezer Courant Uilverkoop Wegens Verplaatiiug dar ZAAK naar do WIJDSTHAAT Courante 4rtikeb met 20 pCt Korting Mode Artikelen tegen Spotprijzen Firma J Weller Bal jflasqué Specialiteit in alle Soorten Zijden en Flaweelen Haskers ook MECHANIEKE MASKERS heeldoelmatig om er mede te rocken en tedrinken Alle soorten Stoffen voor OOSTTJTJIMIS i 8 KFJSER Korte Tiendeweg fOPilfe FOIKE OCDB f m t SCHIEDAMMER tTfiinthB Merkt NIQHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz Als bewiji vin eohtheid ii cachet on kurk ateeda roorsiea rsQ den nsam der Firma P BOFPB N B GENEVEE Q roote I xaTLSile i CONTANT van Alle voorhanden GOEDEKEN Oyertoigt II van de prflien Firma Wed Bosman TIBNDEWEG D 84 W J en Lion Blitz NIEDWENDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG x CON30LTEERBN Markt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting ersoonlgke behandeling door LION BLITZ StoUwerck s Hart Cacao H Heogate eiwit fc hoooate theobromln gebalte Voordealigl Hart Oacao is fijnste PoedeKIacto In hui vorm geperad Spoedigo oploaliaartieid fijne Bear dftlidenu smauk steeds gelijkm tigheiil dea druika In blikken buB in k 25 Caoao liarteN = 45 cent I fac hart 1 8 mi = I ktip Cieao Vorici Ugbaiu 1 ij H H Ounflhenra Bankftbaklera en a EiieH s TApeJif I Ji liiis Mp ttenklodt AmUidufit KaUeistruiit ILiU FBANSCHS STOOMVEBYEBU aH Chemisclie WasscheriJ H OPPE HEIiHER 19 KruMsade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor GOD DA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor het itoomen en rerren tw alle Heeren en Dameagarderobcn alsook alle Eindergoederen Speciale inrichting oor het stoomon T n pluche mantels veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden eni worden naar de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prflien 257 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Zeer ITette QesteendruMd NAMAifiTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn St AhonnemetUa VoortteUtng DOKDERDAQ 25 Januari 1894 Ti voH Sc h OU wburg De Ongeloovige Thomas Blgspel in 3 bedrgven Gevolgd door 2 Éfa bedrjf door JO vis SLOTEN AftDvang half 8 nur BW Gewone bepalingen en prgaen ivoda Saelpersdruk vsa A BannLUH k Zow BINNENLAND GOUDA 22 Januari 1894 Door H H Gedeputeerde Staten der provincie Znidholland zyn tot leden der commissie tot vaetetelUng der aanslagen voor de heffing dor belasting op bedryfs en ander einkomsten bedoeld by art 196 der wet benoemd de heeren P van der Hoog en M Boogaerdt Bernz te Krimpen a d Lek en tot plaatsvervangende leden de heeren G Prince te Gouda en N Zyderlaan te ütolwgk De oommiaiie heeft tot standplaat Gouda waaronder ook de gemeenten in de Krimpenerwaard gelegen behooren Naar wij vernemen hoopt de vereeniging Appo11oa in de maand September van dit jaar haar vyfentwintigjarig bestaan te herdenken Gaarne zon dat feest op luisterrgko wgze worden herdacht als de kas het tenminste toelaat Eene vereeniging welke een kwarteeuw haar best deed om aan stadgenooten kunstgenot te verschafién behoeft o i niet bevreeU te ijn dat het haar bij die gelegenheid aan den noodigen steun zal ontbreken De kapitein G P Choriex is overgeplaatst naaf Haiirlenl en wordt Vervangen door den onlang tot kapitein benoemden heer P A Spaan thans in Leiden in garnizoen Een jongeling in den Groenendaal diebin nenkort zal worden opgeroepen om deel uit te maken van on kranige Nederlandsche leger was gisteravond eensklaps zju leven moe Hy snelt de deur uit laat zgn lieve moeder in den ateek en springt pardoes in het niet al te heldere water aan de Naaierstraat Haar zie dat water was nat en heel spoedig voelde hij dati Wat was hg daarom bigde dat men hem met vereende krachten uit zgne netelige positie verloste Mocht het een goede les voor hem geweest zgn om voortaan dergelgke kunststukken maar niet meer te vertoonen In het kerkgebouw der Ev Lnth gemeente te Woerden hiertoe bereidwillig door het kerkbestuur ter beschikking gesteld had 11 Donderdagavond de aangekondigde uitvoering plaats van de Zangvereeniging Looft deu Heer c Onder leiding van den heer M Walrabeustein en met medewerking van den heer J J van Loo orgel werd een programma ten gehooro FEVILLETOJX Op de Boerderij 10 Na verloop tbd oen week wu het meisje hersteld n bef oo eb hur gewone werkEaamheden te herratteo Vader en broeder betuigden de oude rroaw httQ dank voor Lize i goede varpl ing maar deze ui Geen dank geen dank I Ik heb niets meer gedaan dan mya plicht Lize is immers de beminde Tao mqa zoon F Wae Lize roorheen niet spraakzaam nu hoorde men bijna geen woord ran haar Weer rerliep een week Eoader tUt er beriobt kwam ran Frana Toen gebeurde het dat Lize op zekeren moigen niet beDod a kwam Da oude man ging eindel k naar haar kamer om te zien of er iets aan scheelde Teratomd bleef hg op den drempel staaa van zQq dochter was niets te besmeuren eu hei bed lag onaangeroerd Hij riep het geheele gezin bgeen maar memand kon eenig narieht geren dau men het meiqe sedert den rongen avond niet had gezien De dienstmeid werd naar de weduwe Geiger gezonden om te hooren of aan daar ieta ran Lize wist maar ly keerde terug met do boodschap dat ze daar rolstrekt niet geweest waa Andermaal betrad de oude Lenz de kamer zijaer dochter en au bemerkte h dat de deur ran haar kaat opeoatond dat eeu der beate klearen ontbrak M ds ipurpot geledigd wu Op mb mst potlood gebracht dat met de beide liederen b den aanraug en bg het einde door de ftanwezigeii gezongen uit 21 nammera bestond Droegen enkelen dezer de blaken van nog jengdige krachten het geheel getuigde van vooruitgang Sommige nummers zelfa waaronder met nam de oudHollandgche volksliederen het kerklied uit de 15e eeaw het Wilhelmus oude melodie het Bondslied enkele solo nummersen die voor OFgel werden op zeer verdienstelijke w ze uitgevoerd De Mannenzang vereeniging te Woerden beeft besloten hare 28 uitvoering van dit seizoen te geven op Woensdag 31 Januari a s des avond ten 7i ure in het lokaal van den heer R van der P jl en wel ten voordeele der aldaar bestaande Dames vereeniging tot onderiteuning van hulpbehoevende zieken De Tooneelvereeniging Door Oefening Verbetering te Woerden is voornemens haav achtste uitvoering te geven op Donderdag 1 Feb a s in het lokaal van den heer J W Waltz Opgevoerd zal worden Aan eigen adres blgspel in één bedryf twee afdeelingen naarhet Duitsch van Barr vou Holtei door A L J Landré Daarna Naar het gemaskerdbal kluchtspel met zang in één badriU doorM J Gillissen m Donderdagavond 11 werd in eene vrg talrjjk bezochte vergadering van de liberale kieavereeniging Gemeentebelang c te Oudewaier voor de A 8 verkiezing van een lid van den gemeenteraal tot caudidaat gesteld de heer H Schepp Wij ontvingen het eerste nummer van Ons Streven f een weekblad uitgegeven door den hr J Heemskerk landbouwer te Hazerawondo Als hoofdartikel doet een stukje dienst dat ware het niet zoo scherp gesteld en wemelde het niet zoo van taalfouten verpletterend zou zgn voor hhr Veeartsen Karakteristiek is da bekendmaking t op pag 2 van dat blad welke wy in haar geheel en conform met het origineel overnemen BEKENDMA NG Vreemd zal men opzien als men hoort dat een landbouwer na op eens uitgever van een Courant is geworden tls vreemd maar het heeft zgn reden Daar ik reel in de Rgnbode schreef en de Redactie dier Courant mg ten Ikatste weigerde de stukken welke ik hem toezond te plaatsen beschreven stukje papier las hij Liere Vader Vergeef mg dat ik u opnieuw zorg en kommer veroorzaak Ik kon niet andbra handelen Ik moet weten of Frans nog leeft al zou ik daar de grootste moeite voor doen Zijn moeder kan gedurende mgn afwezigheid het huishouden wel baataren Maak a niet ongerust orer me ik beu roor geen menaoh bang en overal ben ik in Gods hand God bescherme u vader en ook Johan Hartelgk gegroet ran Uw bedroefde dochter Lize Langen tijd staarde de oude man op het stukje papier en ging toou onder den eik zitten waar niemand het waagde hem te storen Be slotsom zijner orerpeiuziogeQ was Ze is precies als haar moeder die zon ook zoo gehandeld hebben Dat ligt eenmaal m het bloed Ku da liere God die zoo dikwijls uitkomst heeft gegeven zal ook dit ten goede leiden hoop ik Wanneer het loof der boomen verkleurt en de kraaien zich op de stoppelvelden verzamelen om naar milder tuchtstreken te verhuizen maakt de herderia zich gereed ran de bergen af te dalen daar de winter raak plotseliag op de hoogten iuralt Walburga was druk in de weer Alle kannen en raten werden blank geschuurd de hut ran binnen sohoongemaakt en het dak hersteld om het bestand te maken tegen de gure buien ran den winter De koeien schenen ie begrgpoii wat er gebeuren moest ze verwgderdeo zioh niet meer zoo ver van da h t w kik D net lekere bel o stelIiDg ooar hetgeen da zoo besloot ik te toonen dat ik het best zonder Bgnbode af kon Of hg het met Jan van Dam en diens boekhouder Freke eene is weet ik niet misschien zgn dat drie handen op eene boik want ik geloof dat ze aan één tafelje zitten eu uit één potje spelen Maar nu wil ik toonen dat deze Heeren gansch misgerekend hebben on zioh voor verdere openbaarmakingen in mgne Conraut hebben te wachten Daar het getal arme bedelaars hoe langeihoe grooter wordt en ik nu een weekblad uitgeeft zoo heb ik gedacht wanner het door H H Burgemeesters niet wordt geweigerd dat di het beate door ons gansche land kon verspreid worden door zulk soort van menschen Zy waren dan immers vrg van bedelen en konden zeggen nu verdien ik op eerlgke wgze mijn brood Daar zg dit weekblad moeten verkoopen roor 5 cents per nommer zoo hebben ze voor dit blad slechts de helft af ie drageq aan den Uitgever Boekhandelaar of Correspondent waar ze verkrggbaar zgn zy welke genegen zgn dit waar te nemen gelieve bg de Armvadera hunner Gemeente een bewga te vragen opdat ze dit aan bovengenoemde kunnen overleggen Werkelgk wanneer ieder Uitgever zoo dacht en tot dat doel wilde medewerken da zou dit voor ona land eeir groote vooruitgang zgu dat men dagelgks niet zoo n honderd menschen aan verschillende huizen ziet aankloppen Komaan dan H H Uitgevers en laten wg toonen dat da zinspreuk Eendracht maakt Machte ook door ons bewaarheid kan worden eu dat wy door zulk optreden gezamelgk het land zuiveren van bedelaars en lediglooper tenminste gedurende den winter Dm UiTOBVSK De heeren H N Van Sctiaik en Cie te b Grarenh e ontvingen de aangename tijding op de wereldtentoonstelling te Chicago World s Hygiene Exposition Chicago 1893 bekroond te zgn met het eerediploma eu de gouden medaille voor hun fabrikaat de Mélianthe superior borsthoning extract onfeilbaar middel tegen hoest keel en borstaandoeningen Reeds vroeger verwierf de firma Van Schaïk wier machinale fabriek in de Samatraatraat it gelegen de hoogste onderscheidingen voor haar producten De Mélianthe baar nieuw product scbgnt dus ook over de zee zgu roem staande te houden als voortreffelgk borstmiddel herderia deed Walburga ging eindelylc met ijrer aan het kransen vlechten hot is in het Beiersohe hoogland de gewoonte de soboonsto koeien met bloemen te tooien als het ree ran den Alm terugkeert Goddank mompelde het meisje halfluid de zomer is roorb gegaau zouder dat er iets kwaads aan bet vee is overkomen Vader en moeder kunnen terredeu zijn Wie had dit voorjaar kunnen roorspelten dal ik als bruid ran den Alm zou terugkeerenl Johan heeft flink woord gehouden h is een braaf en arbeidzaam mensoh geworden Thans behoeft hij deu jagers niet langer uit den weg te gaan en ik word een gelukkige rrouw I Ëeusklapa gal ze haar liavelingakoe een Uk omdat deze zich aan de bloemen wilde rergasten Zoo aa ben ik gereed rerrolgde ze Als Johan me morgen komt afhalen krijgt hij een ruiker zoo fraai als hg nog nooit gezien heeft Wat zullen de koeien er trotsch bg loopen als ik ze de nieuwe klokjes heb omgehangea Daarna logde zij de kransen in water om ze frisoh te houden en roleindigde verder da laatste roorbereidselen tot haar vertrek Johaö scheen den volgenden dag tooh niet zoo opgeruimd als gewoonlgk ea ook z n jodelen klonk minder helder en rroolgk Opmerkzaam boaohouwde Walburga hem en zeide toen Je hebt wat op het hart Johaa je bent niet zoo all vroeger Zeg me maar wat het is aU het mogelijk ia zal ik je helpen Nu vertelde do jonkman wat er in het radeilgk huis was roorgerallen Waiburga toonde de grootste deelneming in het lot van haar aanstaande sohoonSQiter Uiar Hi m daar moet je du aiet no De Tweede Kamer is tegen Dinsdag 13 Februari te 2 nor bgeengeroepen tot hervatting harer werkzaamheden Een bazaar te Amsterdam gehouden tot aankoop van land bij de Martha Stichting te Alfen aan den ïlgn heeft met eenige ingekomen giften de 8om van f S40 62 opgebracht Achtenveertig nieawe gevallen Tan pokkan hebben zich in de afgeloopen week te Rotterdam voorgedaan In de kazerne van het instructie bataljon ie Kampen verdwenen onderscheiden voorwerpen Handschoenen portemonnaies met geld en andere voorwerpen werden telkens vermist Men vermeent nu den vermoedetgken dader ontdekt te hebben in eönen der volontairs Bg onderzoek vond men een paar bos allerhande sleutels en een klein dievenlantaarntje in zgn bezit De zaak is in onderzoek en reeds zgn eenige getuigen verhoord geworden Anton Eubinsteiu is geen bewondenkar tmi de nieuwe Italiaansohe muziek welke hg electrische muziek noemt De beroemde componist gaat nn naar Duiuchland om daar de opvoeringen van verseheideno zijaer opera s te diiigeeren Op de vfmag of hg niet weer eeus mtttfen nieawe opera zal optreden gaf hg ten aAtwoord Die wil ik wel geven maar men is er niet van gediend Te Ëgmond aan Zee is eene vronw overleden teugerolge van bloedvergiftiging veroorzaakt door eene schgubaar onbedaidende spgkerwond aan de hand Bg een te Erlau Kouiukrgk Saksen gehouden doopfeest waren 5 geslachten rertegenwoordigd de orer over grootmoeder de beide overgrootvaders eene overgrootmoeder grootvader en grootmoeder do beide ouders van den doopeling en natuurlgk de doopeliiig zelf Een rgk An erikaan heeft aan de Bni gravin de Janzé te Pargs 2 millioen francs geboden voor haar huis te Parga me de meubelen en kunstvoorwerpen Het huis zon dan worden afgebroken en in Amerika weder 0 bouwd worden juist zo lals het geweest is en met alles tot het kleinste voorwerp toe op zgn oude plaats De Burggravin heeft veertien dagen bedenktgd genomen orer tobben Je zuster heeft braaf gehandeld Een rechtgeaard meisje ia in staat tot elke opoffering voor don jonkman dien ze liefheeft Ajoders beteekent de liefde niet reel Ik zou je dbk opgezocht hebben als je ergens ziek of gewond nederlag dat zou niomond me uit het het hoofd gepraat hebben V or Lize heb ik geen rrees die zal haar doel wel bereiken Ik hoop dat ze Uur raD8 spoedig vindt en hem reel dienst kan bewijzen Maar kom nu moeten wij naar beneden ik wil het ree uiet gaarne aan da middaghitte blootstellen Met eea ruiker in de hand trad Walburga naar buiten eo sloot de deur der hut achter zich Na op haar hoed eu dte van Johan bloemen gestoken te hebben nam zg den terugtocht aan naar den Meerhef Aohter haar liepen de koeien met kransen om da horens en blinkende klokjes om den hall Johan liep achter de kudde om die bg elkaar te houden Langzaam daalden ze den berg af en hadden op het ruwe pad soms veel moeite met de nukkige vaak weerspannige dieren Eindelgk kwamen zo beneden De landlieden kwamen uit hunne woningen en bewonderden de wetgeroede dierea waarbg menig woord van lof aan Walburga werd toegevoegd Daar waren ze op den Meerhof en werden met rrengde ontvangen Krachtig schudde de boer Johan de hand en noodigde hem uit dien dag als gast op de hofstede te blijven Do gelukkig terugkeer van den alm werd met bi dsohap gevierd en een feestmaal aangericht waarbij het beste uit keuken en kelder werd opgedischt W