Goudsche Courant, dinsdag 23 januari 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdlenst 1893 94 OOÜD lOTTUKDAM Aangevangen 1 October f jd vao Greenwich ROTTIRDi M OODDi 9 46 9 61 10 17 11 60 1 10 87 10 34 ff 10 41 10 47 8 08 8 18 8 81 6 89 6 36 4 08 4 40 HAiG QOODA iHage 6 43 7 807 48 9 88 9 4810 1411 3318 16 1 88 8 16 8 46 i48 4 16 4 48 B jfii 8 06 Voorb 6 64 ff I ff 10 80 1 44 f ff 4 48 7 06 N d L d6 69 ff ff ff 1 49 ff 7 11 ff ff Z w6 08 ff ff ff ff 10 38 ff 1 68 8 7 80 9 41 Bl Kr 6 14 ff ff ff ff ff 8 04 7 86 Zer M 6 19 10 41 8 09 t 6 09 7 81 0 64 Omida 6 80 7 60 8 13 9 58 10 1810 68 18 0318 46 3 80 8 46 8 15 4 3 4 48 5 80 5 61 7 48 8 86 10 01 t T E E O H T G O D D i ütreeht 6 88 7 60 9 9 6811 84 18 08 18 60 3 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmelen 8 47 8 08 10 09 18 19 3 84 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 üudawiter 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 OouJa 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 18 56 1 88 3 60 4 37 6 80 7 t 8 8 80 AMSTEEDA U G O U D A AmiicrdamC 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 4 4 10 AmaierdamWp 6 60 8 10 9 66 11 88 11 4 t ii iM Oouda M 1 10 44 11 11 11 M l 0é 6 10 QODOi DEN BIAO Gouda 7 30 S 40 9 04 9 87 10 49 18 11 19 81 l Ol 1 87 3 56 4 46 6 87 6 69 7 18 8 86 9 87 10 46 I Hue 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 4118 81 1 43 1 67 4 85 5 85 5 66 6 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 18 OOt DA BTEIOHT Gouda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 3 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 6 3810 08 Oudew 6 60 6 64 ff 11 09 8 87 ff 6 87 7 69 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 ff 6 04 5 44 8 17 8 06 10 88 Uarmeleo 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 10 6 60 8 13 10 84 Vinokt 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 3 08 8 60 4 48 6 89 8 818 86 8 88 9 10 10 68 O O D U 1 1 M8TEBD1I1 Ooud 6 40 8 81 10 06 10 56 18 11 8 61 4 47 5 88 7 46 10 08 Aaiterdam Wp 7 69 9 10 10 66 18 18 I 8 40 6 46 6 86 9 87 11 10 lOi 14 9 11 11 10 18 1 I l 11 t 6 0 8 7 11 11 b Terlwnd nut het bericht omtrent een door de directie der Ëxplüitatie maatsclinppy genomen besluit nopeoB de berordering van het klerkeupersoneel kan thani worden gemeld dat bedoeld Iwaluit dezer dagen is herroepen zoodat binnenkort bevordering onder deze categorie Ttn ambtenaren kan worden tegemoetgezieu TSd Arme Sidonie Nóg is niet bealist b vie zg Terblyven wie haar opvoedeu zal De hertogin d Uzès wil haar hebbeo Heytz wil haar hebben Mme Séverine wil baar hebben Anderen in de provincie ook Sen abbé heeft haar opgevraagd om haar in een weeshuia te plaatsen Maar de een betwist haar den ander all ware bet kleine Bchepsel een prooi De oom Tan Yaiilant zekere Rouyer ofschoon geen anarchist gant haar niet aan Heytz Hegtz heeft te veel autoritairen geest Hy Rouyer kan dien niet dulden Uij wil niet dat san het kind begrippen worden ingeprent die haar later er toe zouden brengen dat zy zich schaamde orer harem vader Houyer heeft de compagnons anarchisten gesproken en dezen zgn het kind zeer genegen Aan hen vertroowe men de kleine Sidönie gerust toe De compRgnou8 dit weet men laten niet los De Figaro c weet den brief mede te deelen dien eenigen hunner ait naam van vele anderen aan Yaiilant geschreven hebben om het kind machtig te worden Het staat vast geven zy in den brief te kennen dat uwe kleine Sidonie ten laste moet komen van uwe vrienden Constant Martin die uw vertrouwen bezit zat haar by eene bevriende familie in de provincie haisvestiag verschaffen Onnoodig er by te voegen dat het eene goede anarchistische en welvarende familie is waar zy liefde zal vinden Wy zyn met ons dertigen 150 fr s maands zal besteed worden voor de kleine Het zal haar aan niets ontbreken Wy gelooven dat bet besluit nwer vrienden een einde zal maketi aau elk ander aanzoek dft vernederend sou zyn Wy hebben er geen oogenblik aan gedacht dat de kleine toevertrouwd zou kunnen worden aan eene hertogin Zy zeide ons iPapa wil het niet ik ganiet c Wy gelooven evenmin dat gy er aan gedacht hebt haar toe te vertrouwen aan Heytz die by alle gelegenheden getoond heeft een vyand van onze schoone zaak te zyn Die tiiet met ons is is tegen ons Kameraad I beet het aan het slot van den brief beschik dat uw kind in ons midden zy waar het buitendien veel plezier hebben zal Hare plaats is in ons midden Wy zullen het haren vader en de anarchie leeren lief faeVben Een nieuwe tak van industrie is sedert eenigen tyd te Ooststellingwerf ingevoerd nl het bewerken van het zoogenaamde vanmhout dat in de aardewerkfabrieken gebruikt wordt tot het smelten van glasraoeset voor vaatwerk Alleen zeer zware dennen en sparren worden daarvoor gebezigd Zy worden op eene bepaalde wyze in stukken gezaagd welke stukken by de maat worden verkocht De bewerking geschiedt in de wintermaanden waardoor deze industrie aan tal van arbeiders werk geeft Op het landgoed De Lothmerf te Wilp is een buitengewoon zware boom geveld die verkocht werd voor f 220 en op de werf van de firma Ten Zythoffen Zn te Deventer verwerkt zal worden tot molenas De boom werd by het hakken reeds voor zyn doel ter hoogte vau ongeveer 2 M vierkant gemaakt thans heeft hg even boven den wortel eenen omtrek van bqna 4 M terwyl de dikte op die plaats vóór het hakken ruim 5 M is geweest Een mau had 9 dagen werk om den boom te hakken Zonder twyfel is hy meer dan 200 jaren oud Ib vermoedelyk nog geplant dnor de familie Tan Broekhnizen die om8trrek 4 do 17e eeuw genoemd landgoed bewoonde Omd 6 S0 7 S 8 8 HoordieeM ff 7 8S 8 4 Nieiwerkerk ff 7 S9 8 4 OepeUe ff 7 4 s ise Istteidtm J 7 86 9 06 6 8 10 6 19 6 96 6 38 Botterdun UpeUe Nieuwerkaik Uoordieolit oude 11 01 U lO 1 18 1 18 1 84 1 83 1 ZeT M 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 ff Z Z6 tw 7 63 9 01 N aL d 8 08 ff Toorb 8 07 9 18 11 18 Naar mcti meldt is het gebleken dat dezelfde persoon die by de OelderscbeCredietrereeniSing te Maastricht en by eenen kassier te Öronipgen valsche cheques der ZuidHoUand sche Credietvereeniging te s Gravenhage disconteerde zich in de vorige week ook te Leeuwarden heeft vertoond Hy vervoegde zich daar aan een kasüerskautoor en deelde mede cheques der ZnidHollandsche Credietvereeuigingc te hebben op de Leeuwarder Bankvereeniging en op eene firma te Groningen en informeerde aan dat kantoor of die firma s nog bestonden Hem werd medegedeeld dat beide kantoren sinds korten tyd waren opgeheven hetgeen den man volgens zyn zeggen bijzonder speet daar hy nn zeer in verlegenheid kwam De directie derZuidHoUandsche Credtetvereeniging had beide firma s als de eerste die in het adresboek voorkwamen voor de afgifte der bedoelde cheques uitgekozen en deze ook reeds geadviseerd Toen by het nazien van het financieel adresboek bleek dat de beide firma nameo daarin wegens het kortstondige bestaan dier firma s niet voorkwamen werd den man te kennen gegeven dat zijn verhaal wel wat zonderling was Vermoedelyk hierdoor afgeschrikt vertrok de onbekende zonder eenige poging tot disconteering vau eene cheque te doen doch na nog gevraagd to hebben welk kantoor de zaken der Leeuwarder Bankvereeuigiug had overgenomen heldeen echter met geen eukele kassiersfirma te Leeuwarden het geval was De commissie uit de Tweede Kamer ter voorbereiding van het militaire strafwetboek is tegen Dinsdag byeengeroepen tot hervatting van hare werkzaamheden waaraan de heer Land hersteld van zyne ziekte naar men verneemt zal kunnen deelnemen Men schrijft alt s Gravenhage Een zeer thlryk publiek waartoe ook eenige officieren behoorden woonde Vrydagavond in het hoofdgebouw van het Kon Zool Bot Genootschap de voorstelling by door de onder officiersvereeniging Door eendracht bloeiend van het regiment grenadiers en jagers gegeven ten voordeele der nagelaten betrekkingen van hen die by de jongste stormen het leven hebben verloren en van de hulpbehoevende gepensionneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger gepensionneerd v ór de invoering der wet van 1877 De voorstelling mag in alle opzichten geslaagd heeten De raihtaireu kweten zich op lofwaardige wyze van hun taak vaarvoor zij zich zeker geen geringe moeite en inspanning hebben getroost dit bleek zoowel uit de veel studie eischende zangstukken als uit de voortreffeiyke en meesterlijke uitvoering van het carré geweer en de vrye oefeningen De tableaux Redding in noodc en Les deux amis c hadden veel byval De apotheose voorstellende de Nederlandsche maagd zich verheffende op een zegewngen en een palmtak boven het hoofd der Koningin houdende was een schoon slotstuk en maakte met de militairen er om heen en onder het zingen van Wilhelmus van Nassauwec een grootschen indruk Het spreekt van zelf dat de Kon mil kapel die onder directie van den heer W v d Linden de voorstelling welwillend opluisterde in niet geringe mate tot een kunstrijken avond bijdroeg Het Wien Neerlandsch Bloede bijden aaorang en het WiIhelmu8 liedc aan het slot der voorstelling werden door het publiek staande aangehoord en een ieder keerde zeer voldaan over dit hefdadigheidsfeest huiswaarts Dezer dagen heeft zich in het garnizoen te s Gravenhage het geval voorgedaan dat een onderofficier die eenige soldaten op straat eene opmerking maakte over hun onbehoorlyk gedrag door dezen en eenige burgers werd beleedtgd en uitgejouwd Het is niet mogen gelukken de schuldigen te herkennen 10 65 11 08 U O U 16 11 85 18 58 l Ot 1 18 1 19 1 88 iro6 18 88 18 38 7 96 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 9 49 9 68 4 67 5 U 6 16 6 88 6 81 6 86 10 11 6 80 Naar aanleidi ng biervan heeft de kolonel plaatselyk commandant aldaar by garnizoensorder zyne ontevredenheid over het gedrag ilier militairen betuigd en den officieren en het k der verzocht met gestrengheid tegen alle buitensporigheden op te treden opdat de daders gestreng kunnen worden gestraft Door koningin Wilhelmioa daartoe in staat gesteld kon ter herinnering aan den geboortedag van wylen koningin Anna Panlowoa aan de kon handwerksschooi voor meisjes te Scheveniogen de jaarlyksche winlieruitdeeliDg van kleedingstukken dekens levensmiddelen en brandstoffen ook weder plaats vinden Vele behoeftigen zwakken en ouden van dogen mochten zich by vernieuwing indie vor telyke weldaad verheugen De uitgedeelde kleederen waren de vrucht van den handenarbeid der jeugdige leerlingen van genoemde school waardoor het dubbel weldadige doel dezer stichting zich duideiyk uitspreekt In een logemenïje tevens bierhuis op de Delftschevaart te Rotterdam werd een uitdrager door eenen man aangesproken die mededeelde dnt hy voor hem een mooi boedeltje te koop wist afkomstig uit de woning van een gepensioneerden kapitein De uitdrager die geen geld by zich had spoedde zich op aanhouden van den onbekende naar hals om dit te halen en keerde spoedig met een elgevulden buidel iu het bierhuis terug Alvorens nu den koop te gaan sluiten werd eerst op uitnoodiging van den vreemdeling een kaartje gelegd hetgeen ten gevolge had dst de uitdrager in betrekkelyk korten tyd een bedrag vau 150 a 200 verloor waarmede de winners blykbaar behendige kwartjesvinders zich ijlings uit de voeten maakten Aan de politie ie van bet geval kennis gejfeven Het Sanatorium te Baarn zal hoogstwoarschyniyk een andere bestemming verkrygen Op de vergadering van aandeelhouders is besloten de commissarissen te machtigen de i febouwen te verpachten voor hotel of voor eene geneesi o richting volgens een bepaalde methode De betrekking an geneesheer directeur vervalt zoodat dr Baudot zya ontslag zal nemen De statuten zullen gewijzigd worden Voorloopig blyft echter het sanatorium geopend tot opneming van patiënten Te Ond Vosmeer keerde deze week een gezin dat eenige jaren geleden naar Argentinië vertrok daartoe door achoonkünkende beloften verlokt van daar terug na armoede geleden te hebben bier haast onbekend Door hulp van eenen Duitacher te Rosario werden de noodige middelen byeengebracht om het gezin bestaande uit vader en drie kinderen wyl moeder in het vreemde land is gestorven te doen terugkeeren Dit is het derde gezin uit die gemeente dat daartoe in de gelegenheid werd gesteld de beide andere het eene uit vrouw en vier het andere uit vrouw en twee kinderen hadden hun hoofd en kostwinner in den vreemde verloren 1 84 8 58 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 I 6 66 7 10 6 03 6 10 I 6 17 ff O 6 86 7 30 8 80 8 60 3 48 1 44 1 46 1 66 8 08 8 09 9 16 18 08 18 40 8 48 3 10 DEK Een dubbele bekeuring ondergingen onlangs eenige soldaten van de koloniale reserve te Nymegen aan het douanen kantoor te Beek By liet verlaten namelyk an het bekende óp Pruisisch gebied vlak bg de grens gelegen koffiehüi8 De Groote Musschenberg tot waarheen zy eenen wandeltocht uit Nymegen hadden uitgestrekt werden zy door rykaambtenaren en gemeenteveldwachter geverbaliseerd ten eerste wegens het na zonsondergang invoeren van spiritualiën in halve Seachjes iu den zak gedreven ten tweede w ens het bezoeken eener Pruisische herberg Dit laatste toch ïs door den commandant verboden aan de kolonialen welke vaker dun den bewoners lief is in vrij rumoerigen toestand den Beekübber genschenweg bewandelen Dr J R Allinson de bekende Engelsche hygiënist zegt van bruin brood Jonge kinderen dient als eenig voi brmn brood en melk gegeven te worden bevordert het tanden krygen en het kind zal met dit voedsel groot en sterk en opgewekt worden Wanneer kinderen en jongelieden slecht wittebrood eten hebben zy aanleg voor Engelsche ziekte krijgen zwakke beenen en kippeborsten Bg gebruik van brnin brood bestaat er niet zooveel behoefte aan vleeschvoeding en zal men minder geneigd zyn tot overmatig drankgebruik Zoogende moeders dienen bruin brood te eten bet gebeurt vaak dat zy hare tanden veriiezen of beeu verzwak king krygen daar het te veel voedsel vergt At men dit brood dan was dat kwaad verholpen en zoude het kind eveneens spoediger tanden krygen en kunnen loopen Ouden van dagen moesten steeds bruin brood eten omdat bet constipatie verstoppingen voorkomt die op hoogen leeftyd bepaald govaarlyk zyn omdat een moeüyke stoelgang oorzaak kan zyn van het springen vau een haarvat in de hersenen m a w eene beroerte veroorzaken Oude lieden die bruin brood eten worden uiet zoo spoedig styf en stram als wittebroodeters De laatsten nemen te veel kalkzouten op die om de gewrichten zich afzettend maken dat men voor den tyd styi is Kon ik bewerken dat de verkoop van witte brood strafbaar werd gesteld zoo zoude ik daarmede voor myne medemenschen meer goedgedaan hebben dan alle wetten welke in de laatste honderd jaren gemaakt werden Doch door dit verbod zonde het doodvonnis der fabrikanten van geheime geneesmiddelen onderteekond en eene slachting onder de doctoren aangericht worden De Yastenavodd van Antwerpen 1894 Ziedaar de vroolyke Yastenavond zotte dagen gelukkig vergeten van kommer en zorgen Het vermaak vervangt de zaken Antwerpen de baudelsmetropool wordt in die dagen van lustig vermaak als herschapen Yan af Zaterdag s avonds 3n Februari tot Aschdag s morgens is alles aan de vreugde gen yd geene zaken noch groote noch kleine Zyne Hoogheid Carnaval voert alleen de heerschappy Een stoet van verkleede en gemaskerde groepen en muziekkorpsen doorloopt de bgzonderste straten der stad Yan handelshuizen is er geen spraak meer geen uitstallingen meer vau koopwaren de vitrianeu zyn ingenomen door groepen verkleede kinderen de balkonnen en de vensters zijn met bloemen draperyen en linten versierd De menjigte doorloopt de stad al lachend zingend en i springend s Avonds verandert alles als by tooverslag 1 overal geofaskerden verkleedden dominos pierrots en allerhande afwisselende kleuren en kleederen De koffiehoizeu worden ingenomen door de gemaskerde groepen die zingen en springen dansen lachen en roepen om het hardst en om het luidst Overal ia het bal in de Yariót in de Cirkschoawburg in bet Paleis voor Nyverheid in de Scala de Eldorado de Elbardo het Rubens Pajeis het Palais Indien en in eene menigte andere min of meer groote lokalen overal waajr een muziekkorps of een orgel plaats vindtL wordt er gedanst daar woelen en krioelen de maskers dooreen en loopen de groepen den ganschen nacht door van de eene zaal naar de andere 10 48 11 08 11 81 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 1 6 11 4 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 10 8 11 ff 9 44 ff 8 1 6 08 509 516 8 80 10 9 81 5 66 8 09 8 60 10 07 10Ji4 ff 9 04 9 1010 83 ff t 19 ff 8 41 9 38 10 40 11 86 3 4 10 4 86 6 1 7 88 7 40 1 11 1 47 10 0 Donderdag j l herdacht de heer J A Yan Bnma den dag waarop hij 25 jaar geleden werd beLoemd tot burgemeester van Benschop Polsbroek Hoenkoop en Willeskop Hoewel wegens trenrige familie omstandigheden niet gestemd tot feestvieren ontbrak het den geachten jobilars niet aan gelukwenschen en de meest ondiilibelzinnitje blyken van hoogachting en wasrdeeriDg Aan de algemeene srmeii dier rerKhilleude gemeenten vrerd een bedrag Bn 500 aan leTensmiddelen en brandstof uitgereikt Mr Van Bonten komt in zyn achtsten brief terug op de vraag door hem in zyn verigen brief opgeworpen of feitelgk de wetsTOordrachteu betreffende het kieareoht in regeeriugakringen beschouwd worden als uitsluitend domeiu van minister Tak ffik heb ala mogelgk verondersteld zegt de schryier dat de minister van binnenlandsche zaken zich deze bevoegdheid toekende en dat zyn ambtgenooten dit gedoogden Naar aanleiding dier veronderstelling heb ik den wenach uitgesproken dat duidelyk mocht blyken vat in deze waarheid is Inzonderheid ook met het oog op de politieke gevolgen Nu de heer Tak iu zyn memorie van antwoord bg zyn voorstel bleef volharden is het de vraag of de Minister dit deed na overleg met zyn ambtgenooteu en als uitvloeisel van een besluit van het kabinet Werd de volgens die memorie zichtbaar wordende toeleg om de tegen s Ministers fictie gerezen bezwaren niet op to lossen maar door een coalitie met radicalen en Euyperiauen te overstemmen een toeleg dien de politieke vrienden van den heer Tak openlyk uiteprakeu zonder door dezen te worden gedesavoueerd door het geheole kabinet goedgekeurd Dat zyn de quaestiën die veel belang doen stellen in de vraag of het gewyzigde wetsontwerp de vrucht is van nader overleg in de Ministerraad ja dan neen welke vraag ik goede gronden heb ontkennend te beantwoorden Dat minister Yan Tienhoven verklaart te hopen dat hy met de party uit welke zyn kabinet voortsproot zal kunnen voortwerken beschouwt mr Van Houten als een instemming met de wenschen der groep Van der Kaay c a En nu rust op den heer Van Tienhoven de plicht te zorgen dat de onaannemelijke reehtefictie van art 4 2e lid uit het ontwerp verdwyne en de bezwaren worden opgeheven die aanleiding gaven het amendement Van der Eaay c a te formuleeren Ën de heer Van Houten deed dit uit bezorgdheid voor den heer Tak omdat hij wenacht te voorkomen dat hy zich zelfitoleert ofdoor den invloed zyuer radicale vrienden geïsoleerd wordt Van het nader overleg dat door het votum van 16 Anguatus mogelyk is gemaakt verwacht de schryver veel goeds wyl hy nu ok overleg in het kabinet aanneemt Ja de heer Van Houten wil het kabinet niet rechtstreeks verantwoordelijk stellen voor de militante ja provecante houding die door den minieter van binnenlandsche zaken tegen eeu groep ia aangenomen zonder wier steun het ministerie geen recht van bestean heeft No vindt hy het wel jammer dat minieter Tak ter wille van gemeen overleg een deel zyuer zieuswyze moet opofferen maar hem steat geen andere weg open By kan lich aan zyn collega Pieraon spiegelen wien de Kamer ook niet vergunde in alles yu theoretische overtuiging door te dryven Ken voorstel in den geest van het ameudement Van der Kaay c s is niet tegen te houjen zegt mr Van Houten maar de wensoh van een deel der radioalen waarmede ook de h er Kerdyk zich onlangs vereenigde om ook de bedeelden tot kiezers te maken wcrdt slechte gedeeld door een uiterst kleine in het tegenwoordig kiezeralichaam nauwelyks vertegenwoordigde minderheid Dat gevoel van zwakheid der voorstandersvan Tak s voontel is naar Mr Van Houten smeening de reden waarom men hem voor fleuverdediger van hel behoud van het bestaandeof van een bekrompen uitbreiding wil dqendooxgaan i De New York Herald geeft eenige byzpnderheden over de Nictheroy oen der paketbooten die óoor President Peixoto werden aangekocht en half December te Fernamboco zijn aangekomen Dit vaartuig heeft men inderhaast gewapend met het bekende pneun atische djnanietkanon van luitenant Zalinaky Gedurende haar oponthoud te Sint Thomas heeft de Niotheroj haar pneumatisch kanbn beproefd By de twee eerste proefnemingen was het onmogelyk te schieten daardedrikking der Incht niet groot genoeg was Ëiudelyk gelakte dit by een derde proefneming maar de draagkracht was toen te klein daarna heeft men nogmaals een projectiel geladen met 127 KG ichietkatoen over een afstand van 2000 U Ditmaal raakte men de rots waarop men choot maar het slf hoedje ging niet af zoodat de inhoad niet ontplofte Men heeft toen de proefnemingen gestaakt onder voorwendsel dat de kartetsen te daar waren om verspild to worden Mr Van Doesbai b hoofdoommisearii der ioatitieele politie te Amstardam heeft tegen 1 Ihart a s zyn ontslag aangevraagd Binnenkort r l voor den Londenschen reehor de zoon van een bekend lerscb edelman terecht staan die an veelwyvery besoholdigd wordt Hy heeft hoewel hy nog jong is niet minder dan 6 vrouwen waarvan 5 naaf alle waarschynlykheid ter terechtzitting aanwezig zullen zyn 4 Drnkt nwe medeburgers op het hart dat de eerste dronk sterken drank dien zy nemen ook de eerste teng is uit den beker die verslapping verwaarloozing ziekten krankzinnigheid verdieriyking en een vroegtydigen dood op zyn bodem heeft liggen Ben uitstekend middel tegen verkoudheid is een paplepel vol kampfer in een kopte doen dat met kokend water aan te vullen en daar van ongeveer een kwartier den wasem in te ademen Spoedig zal men bemerken dat men verlichting krijgt Op den stoep van zeker hnis lag een versleten hoed en in den hoed lag een brieve waarop geschreven stond Het hoogvereerde weldadige publiek wordt beleefd en onderdanigmaar dringend verzocht den armen blinde wien deze hoed behoort iets te geien hy iseven gaan eten KUNSTNIEUWS Concert der Zangvereeniging APOLLO op Zondag 21 Jan 1894 Dit concert dst door een talryk belangstellend publiek werd bijgewoond kan als uitstekend geslaagd beschonwd worden Da oudB Toonzetting vanons Wilhelrauslied het openingsnummer voor dian avond wordt uog altijd graag gehoord De uitvoering ervan was zeer goed Yan de eerste afdeeliug scheen eerst No 4 Van een oud Vryertje E D Pijze het meest in den smaak te vallen t Is dan ook een zeer aangename opbenrende mnziek Vooral ook by dit nummer kwamen alle woorden flink tot huu recht Doch het laatste nummer van deze afdeeling lokte nog meer bgvalsbetuigiugen nit dan no 4 H Was de ballade SchSn Ellen van Max Brach De solo party voor sopraan werd met zeer veel voordracht gezongen door mej P W Bouwer De baryton solo had de heer J den H op zich genomen Zeker geen gemakkelyka taak Niettegenstaande die party zwaar was zong du heer den H ze met veel kracht en vooral aan t slot waar sopraan en baryton zongen Nun bat uns errettet die alte Treu und Gott in der Höh sei gepriesen vooral daar kwam den solisten eere toe In de 2de afdeeling werd ons nog ten beste gegeven Morgenhymne van Himmel waarby het ons voorkwam dat het ensemble wel iets te wenschen overliet Het tweede nummer dezer afdeeling Chant des amis vanThomas werd heel goed uitgevoerd Het tempo van dit stuk is zeer aangenaam en stemt het publiek vroolyk Ten slotte kregen we het prouknummer van dezen avond sPrinzessin Ilae van A Schulz is eene buitengewoon prachtige toonzetting De solo s voor alt en sopraan door de dames J F de Jong en P W Bouwer gezongen en bet doet eveneens door genoemde dames werden daverend geapplaudisseerd Eindelyk komt nog een woord van lof toe aan de heeren die in no 3 Lofzang v Beltjens het quartet nilvoerden dat best van stapel liep aan den heer A de Q voor zyne uitnemende pianobegeleiding en zeer zeker niet het minst aan den kundigen direkteur den heer Joh O Arentz onder wiens leiding dit concert gegeven werd Boitenlandsch Overzicht Zaterdag werd de beraadslaging over de wynbelasting in den Duitschen Ryksdag voortgezet De afgevaardigde Payes van de Zuiddnitsche Volksparty hield een lange rede tegen het ontwerp hy herinnerde er aan dat in 1870 door de regeering van Noord Duitschland verklaard was geen Rykabelasting op den wyn te willen invoeren De Wnrtembergsche minister president baron Von Mittnacht gaf toe dat een dergelyke verklaring destyds gedaan was rechtens had die verklaring echter geen kracht en in allen gevalle had zy nu niets meer te beteekeneo Do Wurtembergsche regeering vervolgde de minister blyft hy haar vroegere bezwaren tegen de wynbelasting en kan daarom h re goedkeuring niet schenken aan het wetsontwerp in zyn tegen woordigen vorm Maar tegen eene belasting op mousseerenden wyn en kunstwyn heeft zy geen bezwaar Onder groote beweging van de vergadering stelde KardorfF van de Byksparty vrye conservatieve party onmiddellyke verdaging voor ingevolge de verraasende verklaring van den Wnrtembergschen minister Dit voorstel vond echter geen voldoende ondersteuning en kwam dus niet in stemming De staatssecretaris van financiën Von posadowsky weei er op dat de Wurtembergache regeering iu zake de wynbelasting van het begin af loyaal te werk was gegaan want ofschoon zy haar weinige ingenomenheid met de belasting dnidolyk te kennen had gegeven zond zy aiettemin hare ambtenaren naar Berlyn om het ontwerp oit te werken Minister Von Mittnacht dankte voor deze erkenning van de loyauteit der Wurtembergsche regeering en voegde er by dat hy den rykakanaelier reede vroeger zyn voornomen had medegedeeld in den Ryksdag de verklaring van 1870 te berde te brengen De staatesecretaris van buitenlandsche zaken baron Marachall bevestigde dit en merkte op dat de Wurtembergsche regeering aldus handelende slechte haar grondwettig recht uitoefende Na een longdurig debat werd het ontwerpwynbelasting naar eene commissie verzonden dezelfde die over de zegel en de tebaksbelasting teropporteeren heeft Weinig byzonders levert t it dusver hot proces tegen de Omladiua te Praag op Ben der voornaamste beschuldigden de journalist Holzbach verklaarde dat de by hem gevonden aanteekeniugen van bezwarenden aard niete anders waren dan de schete voor een roman dien hij wilde schryven Volgens zyn beweren bestond het programma zyner vereeniging slechte uit bepalingen ten doel hebbende een algemeene politieke vryhoid De twintigjarige Cizek schryver by een advocaat deelde mede dat graaf Kaunitz en Kaizl jongCzechische afgevaardigden eenige samenkomsten der Omladiua bywoonden Bovendien zeide hy dat de jong Czechische party 100 fl hnd aangeboden voor den stuun der Internationale by den stryd der jong Czechen ten gunste van het algemeen kiesrecht Volgens hem stond de Omlndina waartoe nationalisten en socialisten behoorden in betrekking met geestverwanten te Weeuen Gratz en Lemherg en telde zy 22 vereeuigiugen Ëen der aangeklaagden was biykens mededeeling van don voorzitter naar Londen gevlucht Byna elke zitting kenmerkt zich door rumoerige tafreeleu Of de president al waarschuwt en dreigt ingeval de verstoringen der orde voortduren het proces voort te zetten buiten de aanwezigheid der aangeklaagden het helpt niete De verdedigers grgpen elke gelegenheid aan om heftig te protesteeren en woordenwisselingen met het 0 M uit te lokken terwyl de beschuldigden het geduld van den voorzitter op zware proef stellen door de f heime teakeneu welke zy onderling wisselen Dit alles bet ellendige slecht ingerichte lokaal de stikkende atmsafeer de erbarmelyke verlichting de verwarring die algemeen beerscht ontneemt aen deze rechtszitting alle waardigheid schryft eeu berichtgever De rechters ea de ambtenaar van het O hebben plaaterervangers medegebracht omdat zy de voor de gezondheid schadetyke lucht in de zaal vreezen Vanneer het proces drie weken duurt zooals men gelooft zal het een marteling voor alle 4anrby betrokkenen zyo en menig hard woord dat zal gesproken worden zal op rekening van de zaal en de de zenuwen aangrypende atmosfeer moeten geschreven worden Het ziet er uit als in een geïmproviseerde dorp sschool Daaraan herinneren de vele slechte banken de algemeene wanorde de onverdragehjke lucht en de jeugd der meeste aangeklaagden Vier van hen zyn nng niet 16 jaar oud 13 uiet 17 jaar 17 niet ouder dan 17 10 dan 18 11 dan 19 jaar 4 hebben hun 21e 3 hun 23e 3 hun 23e 1 zyn 24e 2 hun 25e 1 hun 26e 2 hun 26e 1 zyn 28e 2 hun 29e en 1 zyn 31e jaar nog niet bereikt De jongste zyn eerst 15 de oudste is 30 jaar oud Van de 77 beschuldigden hebben 37 nog niet hnn twintigste jaar bereikt I Het ia een verzameling vertegenwoordigers van het arbeids en geestelyk proletariaat stadenten studendikoze klerken en handwerkslieden Men ziet er tussohen fijn besneden geestige gezichten met lorgnet en bril ook grove stompe byna idiootechtige physionomieën Er behooren 21 tot de ontwikkelde klassen 1 doctor jurist 5 journalisten 1 gymnasiast met einddiploma 1 candidaat leeraar 2 scholieren der middelbare school 3 kantoorklerken 6 commiezen 1 handelaleerling 1 aecretoris der advocatuur Overbodig te zeggen dat men te Praag met de grootete spanning het proces tegen de Omladinisten volgt In de Pall Mali Gazette geeft een Belg een zeer zwartgallige beschryviog ten beste over de toekomst van België Onder het olgemeen stemrecht verklaart hy zal België te gronde gaan Het land is uiet ééngeheel het bestoet uit twee verschillende deelen die in 1830 slechte één waren in hnn haat tegen Nederland Het Belgische volk bestaat uit twee raseen het Vlaamache en het Pransche of Waalscho met verschillendo godsdiensten verschillende staatkundige richtingen roactionnair en radicaal zelfs socialiatiach verschillende belangen het eerste die van een lankbouwende het tweede die van een industrieele bevolking Dat tot nog toe de scheuring in die twee ongelyksoortige elementen ivermeden werd ia alleen te danken aan de staatkundige bekwaifmheid en den gematigden geest van den derden stond aan de leiden der zaken en bovenal aan den grooten leider der liberalen FrèreOrban De toestand is in België daarom te onmstbarender omdat de nitersto radioalen een zoo groote macht hebben omdat de socialistische organisatie zoo geducht is en do industrieelo bevolking zoo overweldigend groot Tot nog toe heeft de derde stond een botsing kunnen vermyden hoewel de voorteekenen van een afscheiding niet ontbroken hebben Belgii bleef echter nog één en was voorspoedig zoo dat men zelfs hopen mocht dat vroeger o later de rassen zich vermengen zouden Het algemeen stomrecht zal echter zegt de schryver een einde maken aan den voorspoed en de eenheid Wordt dit ingevoerd zooals het uu voorgesteld ia dan krygen de nitorsten de socialisten de macht in handen en zal de middelstend verdwyneu De nieuwste regeling maakt een gematigde regeering onmogelyk want ze doet twee koningsschappen twee zwaartepunten ontstoan zy achenkt het levenslicht aan twee elkaar vyandige regeeringen die zich onmogelyk kannen verzoenen Denyverheidsdistricten zullen socialistische vertegenwoordigera kiezen de meeste provinciën zullen clericale afgevaordigden zenden Dan zal een centrale regeering met een roactionnaire of clericale meerderheid tegenover een socialistisch plaateelyk bestuur staan Dan zyn er slechte twee mogeiykheden België zal uiteenspatten of er zal eei burgeroorlog uitbreken Tot staving van zyne bewering deelt de schryver nog mede dat reeds nitatekendo staatelieden als Prere Orban en Banning directeur genpraal aan het ministerie van bnizaken op dit gevaar gewezen woelingqiivau 1886 en het oproer tenlandscbe hebben De van verledei jaar zyn oortoekenen van wat België volgens den schrijver te wachten steat Is de Tempa wel ingelicht dan komen de plannen van den Itoliaanschen Minister van Financiën op het volgende neer De gedwongen koers ou worden hersteld de grondbelasting met O opcenten verhoogd het invoerrecht op grinen op 8 fr gebracht tegen een kleine verliihtiog van den meelaccyns bet successierecht progressief verhoogd Inmiddels zullen bezuiikigingen in de administratie worden aangebiacht Het deficit waarin na dia bezuinigingei te voorzien was zou volgensde 8ole die neldt dat het budget eergisteren in den Min sterraad is gebracht üd millioen bedragen Zanardelli faiyft een herbenoeming all president der Kamer beslist weigeren In geen 1 ind is de werkloosheid erger dan in de Vereer igde Stoten De heer Jhauncey Depew schat het aantel personen d e door de tegenwoordige financieele crisis zonder werk zyn op meer dan 2 000 000 n de van hen afhankeiyke personen op 0 000 0001 Br wordt veel gegeven en e New York Boston Chicago Philadelphia en de meesto andere grooto steden worden maatregelen genomen op grooto schaal Zoo zyn to New York 5 i eiite restourBut opgericht vaar de armen goedkoop voedsel kunnen kry eu en de bekende industrieel Andrew Carfegie heeft besloten desnoods met verlies to wefkeu om zyne arbeiders in dienst to kunnen bimden Artieids Beurs Arbeilers 2 Bakkjr 1 Bronver 1 Bleek irsknecht 1 Behatger 1 Fabrii kawerkman 1 Grofamid 1 Grom werker 1 Gepas lorteerden 2 Hekeiaar 1 Kuiper 1 Losse Werklieden 4 Leidsdbreier 1 Mete ars 2 Opperlieden 3 Pottenbakker 1 Pypm ker Pakhdisknecht Reiziger Schilders gchoe imaker Stokeil Tuinier Timmjerman Winkel of Eantoorknecht Zondsjr beroep 1