Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1894

INo 6359 Woensdag 34 Januari 1804 338te Jaargang mimm cohüvt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van 2k n en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 5e Abonnemeuts VoórtteUing DONDERDAGf 25 Januari 1894 Tivoli Schouwburg De Ongeloovige Thomas Blgipel in 3 bedrgren Gevolgd door Verkrygbaar b j M PEETERS Jz N B Als bsw s vaa echtheid ü M jp oaohet en kurk steedi roor SCHIEDAM I Bien van denDoamder Firma ÉJn bedrgi door JO tan SLOTEN Aapvang baU 8 uur g Gewone bepalingen en prgzen i ait aae endruk vaa A BuKixui k loo Witte en xyne Deentehe A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 80 JANÜA EI Tor kra 6 991 lOf l 78 801 80 68 94 Vl Va 108 80 88 88 841 iS f 99 lOO l lOS 68 688 1001 89 101 816 180 06 102 101 1871 98 100 88 101 101 166 188 104 is Vi 141 68 1 104 189 104 110 102 186 136 8 90 281 14 104 71V 110 108 80 61 13 lotkoera 86 70 a 78V 20V 86 104 SVe 8Va NionuiiD Oart Ned W 8 dito dito dito 8 dito diio dito 8Vi HOHOIE Obl Goudl 1881 88 i Itilix Iiuchriiviiig 1 62 81 OonitnL Obl mpapiorl868 5 dito in Eilver 1868 6 FonssAL Oblig mot tioket 8 dito dito 3 Bouill Ubl Ooat ie Serie 6 dito Qeoona 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 dito bij Hope 188U 90 4 ditoin KOud leea 188S 6 dito dito dito 1884 5 SrAiin Farpet loliuld 1861 4 Tiniun Oepr Conv leen 18II0 4 Qao loeniog lerie B Geo leeoiiiK serie O ZllII A Blp Bee r obl 1892 S Muioo Obl Buit Sob 18110 6 VlKitimi 1 Obl 4 onbep 1881 Ahriedik Obligatien 1881 8 i BoTTIlDAH Sted leea 1886 Nm N Afr Hscdelir aaiid Anodib Tab Mij CertiSoaten BeiiBlaataebappn dito Arob Hypotheeldi pandbr 4 OQtt Mij der Voreteal aand i Gr Hypotbeekb paudbr 4 NederlanOBohe bank aand Ned Haodetmaataoh dito N W il Fae Hyp b pandbr t Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTEKB Ooat HoQg bank aand RcsL Hypotheekbank pandb 4 Ambrika Eouit bypoth pandb 5 45 48 6S 71 Mazir L 6 Pr Lien eert 6 Nn Holl IJ 8poorir Mü aand Uy tot Eipl y St Spar aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTU l 8poor vl 1887 89 A Eobl 8 10S H a Znid Ital Spvmq A H obl 8 FoLlN WarBobau Weenen aand 4 Bdbi Or Buia Spw Mij aand I Baltiaobe dito aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sewaat Sp Mn oblig 6 Orel Titebak dito oblig 5 ZlidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 IBVa 71 107 108 101 100 116 119 27 106 AlIIUK CIent Fae 9p My obl 6 Ohio k North W pr C r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Bio Or Spm eert T a Illinoia Central obl in goud 4 liouiar k NaahTilleGert T aand Mexico N 8pir Mg lebyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario Weat aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie byp in goud 6 Bt Faul Minn k Aanit obl 7 Ud Fae Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi la byp O 5 Cahapa Can South Cert v aand Tin 0 Ball k Nar Ie h d o O Amaterd Oonibua Mg aand Botterd Tramweg Maat aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLOn 8tadAntiverpenl887 2 Stad Bruaael 1886 S s HoNa Theias Regullr Oeaellaoh 4 OoansR Staatsleening 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 3 SPANJI Stad Madrid 8 1868 Nis Ter Bel Hyp Spobl eert S ADVERTENTIËW 1 Heden overleed aa een langdurig 1 doch gedajdig lyden in den ouderdom 1 ran 45 jaar niyn innig geliefde Kcbtge 1 noot de Beer B BEOESR Bz 1 1 Wed B BEGEER Bz 1 1 Wbltik I 1 Gouda 21 Jannari 1894 Heden overleed na onze firma gedurende 66 jaren vol gver en eerlgk gediend te hebben onze oudste knecht JAN VAH BREDEELEN wg verliezen in hem tevens een tronwen Vriend wiens nagedachtenis door ons steeds hoog in eere zal worden gebonden A M JONQ ZONEN Gouda 21 Jannari 1884 Advertentiën in tlU Binnen mBuitenlandaehe Couranten worden dadeljjk opgezonden door bet Advertentio Bnrean van A BRINKMAN en ZOON to Gmda Heden overleed tot onze diepe droetbeid onze gelietde Schoonzoon Broeder en Bebnvdbroeder de Heer B BEGEER Bz in den anderdom van 45 jaar Wed L WELTEK ViWDÏ WOLÏ W BEGEER G BEGBER VausB AxTH BEGEER M J BEGEER SiaAVEii L P WELTER Lz J ZIELSTBA i ZIELSTRA WlLTBR C VAK VEEN Az G P VA VBEN Weltre Ooudot Utrecht 21 Jannaari 1894 GEBR TERWiNDT Waalsteenfabrikanten i I il H PU JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van ti 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd as uitmuntende Kwaliteit H Conourreerende Frezen Grootste Stoomwaalateeufabriek in Nederland Vraagt Prijxen en Monster Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIllG HoUandaehe uitgave met 27 afb Prfls 2 fjnlden Ieder die aan de verschrikkelflke gevolgen van deze ondeaed IJdt moet het lezen de oprechte leenng diet het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrjgen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Holland Stollnrerck s Hart Cacao Hoogste siwlt fc hoogate thtebromin gelnlte Voord es ligl Öart Oaoao Ig fljuate Poeder aoao ia hort vena geperad Spoedige oploabaarlieid fljne gear delicienae amaak steeds gelijkmatigheid dea dranka In blikken bussen 1 29 Caoao hartsn = 49 cent 1 C iao hart = 1 8 tent = I kop Caeao Terkrljgbaar b H H Oonfiycnra Bankf tbakkera enz Kngroa E iprt iHi JiilhiB Mattenklodt Aliibh I l iili Kalvvrstruat 10f HOPjk POIKE OUDE ▼ t SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt P HOFFE NiaHTOAP Waarom word ik vaa mijn zenuwUjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen liet is Dtet zeldeo dat seoeziog aaabrengeodo middolen toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam genoeibeer eeo goed succes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vettiger eer walerkuur metbode wiens rf oooplaata een bedevaartsoord voor doMydende moniobheid geworden is den eenvoudige boorP Het ft niet een Zweedach majoor Thare Brand genaamd een middel tegen vrouwauziekteo aan de hand gedaan die bot lancet der chirurgen reeda minder noodaakeluk heeft gemaakt en tbans gameengoed van olie goueesbeeron begiut te vorden Ook op het gebied ter beperking van etiuwriektan begint er licht te komen en ook hier ia een weg geopend gew rJen die op de eenvoudigste en itatuurlykste maaier reauUaten oplevert welke wel in staat zijn do sedert jaren oiKeranderd aangewende geaeeskundige hulpmiddelen zoo aU bjjvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zyu vele menschea die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zg lioh in liohaamen zielalleabehalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen eo zelfs door een vlieg getergd wordenen 00 zich ïelvon en auderen tot last zijn zonder het te wiUen Vele worden geploagdof door vreeselyka BDgst of door droefgeestigheid kunnen r iet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn congestie zwakheid van gehangen oorauiBen en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al ieze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslaeht en eiken stand viodt zyn anawziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van iqdera behoort en ingelicht wenscht te worden ovw de werking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdüm H CLEBAÜ Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E tui SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRV PORTON Oudegraobt by de Qaardbrug S3 door wian een onderrichtend gescbriftjo over Zenuwziakten en Beroerte Voorkoming en Oeneiiag gratis en franco verkrggbaar gesteld wordt THEE iT AÜ Bij 1 ons Kop Sobotel Lepel 8b Vork Broche 25 Griften enz 2Vj 1 paar Boeldon Schaar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken enz H K ons Bontschort Paotalon nikkel Eiservies Padding Saus Trekpot Suikerpot enz By meerdere hoeveelheid in eens of bij gedeelten Horbgea Lampen Tafels Stoelen Kaaimaobine enz eat Keuze uit meer dan 1000 AVtikelen Drink BONUS THEE Ewaliteit is puik CADEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige Iqat met afbeeldingen der Cadeanx b J KAMP HUIJZEN die gaarne inlichtingen zal verstrekken Cr Kehlenbrink Jr Co Hotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Nederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J SMIDT en BATAFIEB kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage rervoege men zich bg de Cargadoon der Maatgchappg Boompjes 72 te Itotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas te Londen Kraepelien en Holm s en staalhoudende QÜINALAROCHE Qiiina Laoche is de meest Krachtige en Versterkende KI A W1JIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren B e k r o o n d met EEKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkragbaar in flacons il f 1 00 en 1 Depdt te Qouda bg den Heer A E TÜEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist ZAE WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte Terklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent Terkrggbaar by A BRINKMAN ZN VVomieiregf BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1894 Het ia der politie mogen gelukken de daders op te sporen zgnde een 7tal jongens in deze gemeente woonachtig die bg verschillende winkeliers bg insluiping snoeperyen als kerstkransen kistjes met vggen enz ontvreemden De beer W Hegt gemeente ontvanger te Behoonhoven is in gelgke betrekking benoemd te Franeker Beroepen bg de Herv Gem te Ouderkerk aan den IJsel ds W H Dekking te Bergambaoht Ook in Den Ha hebben zich broeders van Johannes de Deo gevestigd wier doel is mannelgke zieken in eigen wtning zonder onderscheid van godsdienst kosteloos te verplegen Aan boord van Hr Ms wachtschip te Amsterdam heeft zich in bnrgerkleeding aangemeld de licfatmatroos A Piensler die sedert April 1890 van verlof was achtergebleven van het instroctieschip voor bootmansteerlingen Nautilus Hg zal naar Hellevoetalnis worden getransporteerd teneinde aan boord van Hr Ms wachtschip aldaar voor den krggsraad te worden terechtgesteld Den Yolendammen die tooh reeds zoo n slecht jaar achter den nig hebbeu trof eene nieuwe ramp In de gronden bg Terschelling plaateen zg jaarlgks voor eigen rekening en vunrscbip dat hun tot baken dient tgdens de schelvischvangst Door den gagang is dit vuurschïp van de ankers geslagen en weggedreven Zondag namiddag werd te Winschoten eene vergadering gebonden van ongeveer 45 werkloozeu en keienkloppers Besloten werd voor het keienkloppen een daggeld te eischen van 5 cent Wordt dit niet toegestaan dan zal het werk Maandag worden gestaakt Aan het bestuur der gemeente zal in overwoging worden gegeven om de Buiten Venne en de Oosterhaven te laten uitbaggeren alsmede om wandel Miden te laten aanleggen in bet bosclge te Achterholt Uit de Friescfae gemeente Oostdongeradeel gn in 1893 niet minder dan 104 personen FEVILLETOIX Op de Boerderij i Toen Johsn dien avond uiterat voldaan afaoheid B ai beloofde hy Walburga dat h spoedig zou terngkomea JÜt mel e had goed gazieo Johan had verkel jk iets op het hart en dat had hg juist rerzwegeo dacht niet zoo zeer over bet lot van zyn zuster Ms wel over den gemsbok din daarboven op de M n dwaalde De WDordflO van Sepp klonkeo hem voortdurend in Vfe oü B Voor hem wes nooit een afgrond te diep of een rotskloof te breed geweest I Ea nu zon h n moed meer hebbecF Zon hij niet durven om de ja rsl Zfoolang hij een geweer gedragen had wat hij nooit bevreesd geweest Die gedachten Helen hem geen rust I En hjj wilde ook graag weten of Sepp oiet gelogen had I Hg klauterde daanni aaar boven an apiedde overal rond naar den E emaeok maar hij ontdekte niets Eensklaps oorde hij echter eenig gedruiioh een paar steenen rotten daar benoden Hjj keek op en daar vloog eeo ptachtige gems als een pgl uit den boog voort Had ik mgn boks hier je zoudt niet ver meer 8prio en mompelde h wrevelig au vergat hg allen Liztf Trans züu vader en Walburga om aao deo gemsbok te deoken Ilur hjj had z a woord aan Walburga verpand ats landverhuizers naar Noord en Zuid Amerika vertrokken Dit is bijna Vto r bevolking In eene openbare vergadering zal voor de afdeeiing Kralingen van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond in het Vereeniginjjsgebnuw aldaar a s Zondag als spreker optreden de heer W Brandsma Johz hoofdopzichter van den polder Prins Alexander en wethouder dier genieente De senaat der rgks nniveraiteit te Utrecht heeft benoemd tot doctor in de Nederlandsche letterkunde huuoria causa den heer N Mansvelt superinteu dent van het onderw in de Zuid Afrikaansche republiek te Pretoria Naar aanleiding eener in het U D t voorkomende annonce omtrent het verschaffen van zitplaatsen aan winkeljufifrouwen deelt de firma A Sinkel aldaar aan dat blad mede dat zg reeds meer dan vgf jaren maatregelen heeft getroffen waaidoor elke jnffrouw in het magazga eede stoel ter beschikking is gesteld Gistermorgen werd van Arnhem geboeid naar Emmerik getransporteerd om aldaar aan de Duitache regeeriug te worden uitgeleverd de persoon van L Heinze die zich daar te lande moet hebben schuldig gemaakt aan diefstal van eene aanzienlijke som geld ten nadeele van eene der Duitache banken voor welk feit zgne uitlevering door de Dnitsche regeering WHS gevraagd Heinze hiel zich geruimen tijd te Arnhem op onder den valschen naam van Muller Men meldt uit Koudekerk a d Rgn Bg eene vechtpaitij die uit minnengdsohgnt voortgekomen te zijn ia een jongeling uit Alfen zoon eener weduwe gevaarlgk met een mes verwond De dader ia in hechtenis Het concert onlangs door het Leidsche stadenten muziekgezelachap te Ngmegen gegeven ten bate der algemeene armen aldaar werd zoo slecht bezocht dat in plaats van iets aan het armbestuur te kannen afdr en de leden een groot tekort hebben te dekken Men meldt aan de Amsterdammerc Van den kansel der Ned herv kerk te Dinksperloo ia het lezen van de Graafschapsbodec eeu liberaal blad dat te Deutichem verschgnt en te Dinksperloo veel verspreid wordt verboden eo moest het ala eerlyk man houden Nog onlangshad men hem aan z ne belofte herinnerd Maaraeen I weg met die gedachten I de gemsbok ja Sepp had gelgk het was zoo n mooie Lize was naar de hoofdstad gegaan Ze dachf waar Frans in garnizoen ligt zal men bet best ia staat zijn om inlichtingen te gerao Voor het eerst van haar leven was ze in een groote stad Do drnkte die ze daar tag bracht het metsjo van streek Wien zou ze durven aanspreken Wie zou haar kunnen of willen terecht helpen Na door eenige straten gedfranld te hebben vroeg ze aan oen soldaat naar de kazerne van het tweede regiment Men kon aan het bleeke gelaat ran het meisje zien dat zjj veel kommer bad Op da vraag wat ze dear tocht verhaalde zij den soldaat waarom zij op reis was gegaan De man zeide baar nu dat zij naar het bureau van den ataf moeit gaan omdat de berichten van het slagreld daar heen gezomleo werden Na een hartelijke dankbetuiging voor de ontvangen inlichtingen toog Lize naar het aangeduide gebouw dat zg na eenig vragen weldra vond Niet wetende aan welke deur zg moest aankloppen drentelde tij in de lange gangen voort en zag telkens mannen in uniform in groote hazst van de eene kamer naar da andere loopen Zg gevoelde dat haar allengs de moed ontzonk Eindelijk trad een bejaard heer met ridderorden op de borst op het meisje toe en vraag Ie baar welwillend wat ze begeerde Het openhartige eerlgke gelaat vaa den ouden heer boezemde Lize zooree vertrouwen in dat ze hom haar geschiedenis verhulde Na daarm oplettend geluisterd te hebben Gisterenavond werd in het Algemeen Verkooplokaal op het Ooatveatplein te Kottocdam eene openbare vergadering gehouden waarin de heer G van Deth in den trant der bekende brochures den toestand in de weeainrichting Neerbosch besprak Het debat dat daarop volgde werd onder groot tumult gevoerd De toeloop waa zoo groot dat reeds ïóór den aanvang der vergadering de toegangen tot het gebouw moeaten worden gesloten Naar wg vernemen is de heer Henri de Yriea thans aan het gezelschap van den groeten Schouwburg te Rotterdam met ingang van 1 September a s verbonden bg de koninklgke vereeniging Het Nederlandsch Tooneelt te Amsterdam Het ongeval in de mergelgroeve te Heer L heeft niet één maar twee menschenlevena gekost Zekere Rgudera die bg het uitdelven behulpzaam was ia mede verongelukt De beide slachtoffers der bergstorting vond men hand aan hand onder éen raergelblok verpletterd De 82 iarige componist Ambroiae Thomas te Parga zal den 2Bn Janaari a a te Luik de lOOste opvoering van zgn opera Hamlet i komen bgwonen Hem wordt eene luiaterrgke ntvangftt voorbereid Ook te Berlgn maken de schouwburgen slechte zaken Het Victoria Theater c aldaar is nu gesloten en de directeur heeft de stad verlaten De tooneelspelera kregen in de laatste dagen geen geld meer Een jonge en schoone actrice van den stadsschouwburg te Krakau Armeta Wiriditz is Woensdagavond doodgeschoten door den jongen acteur Jan Pifrusz die onmiddellgk na den moord zelfmoord pleegde £ en onbeantwoorde hartstochtelijke liefde dreef Pifrusz tot den moord En ongewone arrestatie van een brievenbesteller heeft te Lyon plaata gehad n l die van den brievenbesteller Ie klasse X 49 jaar oud en wel ter zake van het openbreken en daarna vernietigen van een brief Tot heden was X altgd het model der brievenbestellers geweest Altgd het eerst op zijn post deed hg zgn werk met groote naawgezetbeid Nooit hadden zgn chefa een aanmerking en aan het einde van het jaar was hg het altgd die de meeste punten en de beste aanteekeningen had aprak de heor Kijk dat is flink gehandeld van je Als ieder meisje ar soo over dacht zou menig arme gekwetste behouden blijven Kom ouar mee ik zal Je wel eens terecht helpen Lize volgde haar bescbermer naar een groote kamor waar twee heeren ijverig zaten te schrijven De oude heer werd eerbiedig begroet terwijl Lize bg de deur staan bleef Nadat de heer eenige woorden zacht gezegd had tot een der beambten kwam deze laatste naar Lize en zeide Ik hoor dat je verlcwfde bg Sedan gekwetst is Hoe heat hg juffer In do grootste verlegenheid antwoordde Lize Frans Geiger uit Gemünd van het tweede regiment infautorie De ambtenaar begon in een dik boek te bladeren en zeide eiudelgk Jutat 1 Een schot ia bet onderlijf Lize waggelde toen zo dat hoorde O God I dan is hg misschien al dood al willen de heeren het rag niet zeggen zei ze Och wees zoo goed do hospitaallgsten uit het buitenland eens door te tien verzocht de oude heerdon anderen beambte Deze bcs on dadelgk in de bedoelde Igsten te zoeken doch do naam vaa Frana Geiger kwam niet op de doodenlgsten voor Het znl vrg moeilgk zgn om je Frans te vinden meisje I sprak de oude hoer toen Het ii mogelgk dat hg nog in Frank gk is msar hg kan ook wel naar Dulsohlaod getransporteerd s n Voor het oogsnblik kunnen wg niet zeggen waar hg ia misBobien kan dat later Ik sal hem soeken i i Llse vastberaden Maar eenige dagen geleden constateerde X tot zgn ontzetting dat een brief behoorende tot den loop van een zgner collega s was geraakt onder zgn brieven Wat te doen Indien hg hem naar het bureau teragbracfat zou hg een afkeuring krggen wat voor hem twee punten zou verachillen en dat wUdu hg tot eiken prgs voorkomen Teneinde raad beging hg de domheid den brief te openen en daarna de nog grooter domheid den brief te verscheuren en de stukken weg te werpen welke zeer laakbare handeling gezien werd dooi een lood verwerker die zich haastte den postdirecteur van een en ander op de hoogte ie stellen Bg een Vrgdag in tAlteveer gem Onstwedde gehouden gerechtel verkoop hebben woelige tooneelen plaats gehad Toen de venduiie begon waren vele liefhebbera van Oostwedde en de Pekela saanwezig maareen aantal anderen maakten zich meester van het terrein Niemand durfde een bod doen Be geheele verkoop bracht slechts enkele gntdena op eo alles werd gekocht door den vader van den gefailleerde Na afloop ontstond er tuaachen de socialisten van Onstwedde en de Pekela s in hethaiavau F een hevige twist Toen de politie kwam was in het huis geen rait meer heet waren er leeds eei i mesitekea uitaedeeld en zates de revolver kogela in den zolder Een handelsreiumK te Zevenbergen de heer 0 H de Keyzer wft Zaterdag op den spoortrein eene daad van zetfop Eering verricht zoowel voor zgne n eder jjij s als voor de apoorweg maatschappg Hpt voorval geschiedde met do trein welke des moigens te 7 45 uit Hasselt vertrekt Even voorbij het station Wgchmaal bespei rde bg dac het rgtnig een verdacht gerammel maakte doch niet ernstig genoeg om de noodrem over te halen Tot aan het station Exel ging het vrg wel doch tnsschen de stations Exel en Neerpelt werd de toestand zoodanig dat na herhaald seinen te geven buiten de wagon hetgeen echter niet werd opgemerkt door het personeel bg onmiddellgk de noodrem in werking stelde welk middel echter den trein niet tot atilstand bracht Goede raad waa dnnr niemand dnrfde den in volten vaart zguden trein te veriaten om langs de loopplank een volgend rgtuig te kannen bereiken teneinde opnieuw de noodrem te beproeven Tgd om te denken was er uiet de heer de Keyzer had moed om zich buiten het rgtuig te begeven hg bereikte gelukkig het De heeren zagen haar getrotfen aan zooVedt moed hadden ze in het eenvoudige boereomeiijeoiet verwacht Missohien ligt hg wel in een hospitaal te Wurtemborg aprak de beambte Daarheen zgn de meeste gekwetsten van Sedan vervoerd Het best la dat je daar eerst heengaat wanneer je zoo vast bghet voornemen blijft om je beminde op te zoeken Al moest ik naar de Fransohen gaan ik zouhet doen veriekerdo Lize Ik ben niet baug voorben want het zijn mensohen als w j Ik zal je helpen zooveel ik kan sprak de beambte vriendelijk en sohrcEt eenige regela op een stuk papier dat hg mot een afdruk van eu stem pel voorzag Neem dit bewgs aan juffer Het sal je Tan groot nut zgn bg je zoeken Diep bewogen stamelde Lize haar dank én verlisC het groote gebouw Daar stond te op straat n wetende waarheen het eerst baar aohreden te richten Bealultelooa en mismoedig stapte zg geruimen tgd voort Daar bemerkte ze een kurk en do deur stond open Zij trad Ooila huis binnen knielde oeder en bad vurig om hulp en bijstand op de verre reis die tg zonder mannelijk geleide in oorlogstijd ging ondernemen Met verlicht hart stond op eo verliet de kerk Doch de natuur Het thans hare reohten gelden Lize ging een logement binnen en nam daar plaats sau eeo eenzaam tafelljp Het viel haar in dat zohet ontvangen papier nog niet bad ingetdea Zijhaalde het te vootachgn en zag dat het eeo bevel waa aan beatuurders van hospitalen om de houdsterdaarvan zooveel mogelgk behulpzaam te zHn q bet opsporen van een bg S an gekwetateo soldaat ïraai Geiger geheeteo rontt MnwVA