Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1894

Omtrent den vermoedelijken moord te Udenhout wordt gemeld Een man die vroeger wegens krankzinnigheid eeuigen tijd op Voorburg had doorgebracht heeft Donderdag een pistoolschot gelost op eene bejaarde vrouw Volgens algemeen gevoelen heeft de man in eene vlaag van waanzin gehandeld Als gewoonlgk met garen en band rondveutende kwam hg bg de bewuste vrouw en vroeg baar of zy geen brieQe van hem ontvangen had Op het ontkennend antwoord loste hg bout portant een pistoolschot op haar de kogel drong het voorhoofd binnen en de ongelukkige stortte doodeiyk gewond neer De man ging vervolgens weder rustig zgne waar venten totdat hy door een marechaussee werd aangehouden Zondag is by gevankelgk te Tilburg binnengebracht Ter aanvulling van de mededeeliugen omtrent den oplichter van de Maaatricbtsche Credietvereeniging wordt nog iiet volgende medegedeeld Den 3en dezer vervoegde zich een net gekleed heer met beschaafde manieren en flink uiterlgk bij den boekhandelaar H van Belkum Kz te Leeuwarden met verzoek eenige brieven met hoofden van de ZuidBoUaodsche Credietvereeniging te s Qravenhage voor hem te laten drukken Hij zelf maakte de kopy gereed die terstond voor het doel naar de coöperatieve hand elsd ruk Iferg werd bezorgd Hy gaf op te heeten Post welke naam ook op zgn adreskaartje stond Daar er gelgk hg zei baast bg de zaak was zou hg de afgedrukte formulieren persoonigk s avonds komen afhalen Zoo geschiedde het ook Aan den winkelbediende gaf hg te kennen den volgenden morgen de kosten te zullen be talen hg moest dan ook nog enveloppen koopen Hg verklaarde te logeeren in het Hotel Weydemac Daar de volgende dag verliep zonder dat de man iets van zich liet hooren begon de heer Van Belkum ai gwaan te koesteren Hg zond daarom daags diiarna naar genoemd hotel doch de vogel was gevlogen Ook van daar was hy vertrokken zonder te betalen De heer Van Belkum deed terstond hierop aangifte van de zaak by het commissariaat van politie met overlegging van de kopy der brieven hoofden Winterdlenst 1893 94 ROTTKRDAM Directe SpoorwegverbiodlDg oiet GOUDA KOTTIRDAM10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 6 08 8 18 6 81 8 89 6 35 7 46 8 07 aODDADEN HAAO Ooudi 7 80 8 40 9 04 9 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 7 6 69 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 Hwn8 18 9 18 S4 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 4 86 5 86 5 66 6 41 7 43 8 65 10 15 11 16 11 4018 OOIDA UTRIOHT Qoida 5 86 6 40 7 56 8 09 8 81 10 10 10 66 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 6 83 8 01 7 46 8 8810 08 Oud w 6 80 6 54 11 09 8 87 6 37 7 59 10 88 Wowden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hunulea 6 04 7 08 8 46 11 83 S Sl 6 1 6 60 8 13 10 84 VtnoU 6 18 7 18 8 88 8 41 10 61 11 46 1 90 8 08 3 89 4 48 6 89 6 816 86 8 88 9 10 10 686 O D U A A M 8 T K R I A M 10 06 10 56 18 11 8 51 4 47 6 88 7 45 IMS 10 66 It l 1 8 40 5 46 8 85 87 11 10 11 10 li l 1 18 Il 8 60 47 11 8 Tolgeude rgtuig haalde onmiddellgk de aoodrem orer waardoor de trein gelukkig na verloop Tan ODgeTeer 100 metera tot staan kwan IJK IB Toor a toen bleek iet be lld Het treinperaoneel alsmede den opzichter Tan weg en werken kwamen dadelijk te Toor cbyn het defect werd onderzocht en toen dat het gefaeele remtoestel onder het rgtnig orer den weg sleepte Volgens de verklaringen van het eraoneel zon een ernstig spoorwegongeluk oj rm delijk geweest z n indien niet l digj e trein tot stilstand was gebracht Tweejournalistenf Jules Monod tuu 1 Etincelle en Ercole Moati van de Eomeiasche Xribnna hebben te Oenève in de menagerie van Pianet een party écarté gespeeld by de leenwen iu het hok terwyl Pianet die dier en daar kunsten tiet verrichten Het wa stuk liep goed af Zg brachten hnnne piirty ten eind zonder dat een deileeuwen hun letsel deed De opbrengst der drukbezochte voorstelling wai g eeltelgk bestemd voor een liefdadig doel De Heer Johann Philipp Schleyer de vnder van den uitvinder van Volapük is teCoustanz in den ouderdom van 91 jaar overleden Zondagmiddag hield de Sociaal democratische Onderwgzers Vereeniging in het gebouw d 6eeWinck te Amsterdam oen goed bezochte openbare vergadering waarin Mevrouw H van Kol eenige mededeeliugen deed over de Weesinrichting te Cempuis in het Noorden van Frankryk Ovet deze instelling een geschenk van den vrgdenker Prev6t aan de stad Parys was de spreekster die er onlangs eenige dageu heeft doorgebracht vol lof Het beginsel vau een alz ige realistische opvoeding waarbij kinderen tot hun dertiende jaar zonder onderscheid van geslacht worden opgevoed en waarbjj de nieuwste paedagogisohe ideeën practisch worden toegepast vond in haar zooab zg bet zag werken te Cempuia eene warme verdedigster In bijzonderheden schetste de spreeb ter voor zoover zy dit heeft kunnen nagaan de manier waarop de hinderen worden beziggehouden hoe z al spelende leeren hoe zoowel aan de eiscben van geest en gemoed als van het lichaam in alle opzichten voldaan wordt en welk een prettige kameraadachappeiyke verhou ding zoowel tusscben de leerlingen onderling als tasBcheu hen en deonderwyzers teüempnis heeracht De aanwezige onderwijzera en onderwgzereeseu wekte zg op in de aanslaande vacantie de inrichting eens een bezoek te gaan brengen Met spanning wordt door velen het rapport tegemoetgezieu van de commissie die benoemd is om een onderzoek iu te stellen naar den toestand van de bekende weesinrichting te Neerbosch Wg hebben inlichtingen ingewonnen waaraan het te wyten is dat bedoeld rapport ZO0 lang uitblgft en daaruit is ons gebleken dat het gerucht alsof vertraging het gevolg zou zyn van groote verdeeldheid in den boezem der commissie onjuist is Wel zga de leden het niet over alle punten eens maar de samenwerking laat niets te weuschen over Het onderzoek was echter van grtjoten omvang toor de verschillende hoofdpunten als voorde financiën de hygiënische inrichting de paedo gc ische quoestie enz werden sub commiasiën benoemd en het spreekt vanzelf dat die commissiën niet alle op denzelfden tgd gereed wuen Eerstdaags wordt echter een algemeene Torgaderiug van de geheele commissie gehouden waarin men hoopt geheel gereed te komen BMds nn kan met zekerheid worden bericht dat uit het rapport zal blgken lo dat de beschuldigingen van den heer Yan Deth meer in het byzonder die welke de sedeiykheid betreffen bynn alle onwaar zgn ao 7 86 8 85 7 8S 8 48 7 80 M 7 4 8 68 7 58 05 QmèM ICooninehl mnmrknk 0 wU Botterdtm 7 Battatdui 5 UpoUe 5 10 Numweikotk 5 10 Moordraolit 5 86 fiouda 6 98 11 01 ll lO 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 ZOT M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Za ir 7 68 01 N dL d 8 09 Voorb 8 07 ia 11 18 8 40 8 81 7 6 9 10 I U M Oouda Amtardam Wp lOi 2o dat het financieel beheer veel te wensehen overlaat 3o dat by de lichamelijke kastydingen de grenzen der gematigdheid meermalen zgn overschreden 4o dat men bg bet onderzoek van deze inrichting de medewerking van vronweiyke hulp niet van gunstige zgde heeft leeren kennen Vaderland Te Groningen was onderscheidene malen bekend gemaakt dat 19 Januari eene groote openbare vergadering van werkloozen zou gehouden worden A ven Emmene uit Arnhem zou als spreker optreden en de firie ontslagen gevangenen uit Appelscha zouden tegenwoordig zgu De vergadering werd echter teleurgesteld doordat Van Emmenes niet verscheen en de drie anderen die wegens afpersing en bedreiging jegens een armvoogd een jaar celstraf hadden ondergaan terstond de reit naar Freisland bodden ondernomen Urban deelde mede dat du directie der Harmouiec de grootste zaal voor het houden van eene meeting c van werkloozen had geweigerd Zaterdag vierde prof Spanjaard zyn 25 jarig jubileum als hoogleeraar aan de cinrichting voor de Taal Land en Vollcenkuude van Ned Indië te Delft In 1881 werden de verdiensten van den jubilaris erkend door zgne benoeming tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw ook is hy achtereenvolgens tot Bidder later tot commandear der Eransche koloniale Orde van Cambodja benoemd Het belang der atud houdt nauw verband met den vooruitgang der luJi che Instelling geen wonder dan ook dat een groot aantal stadgeuooten heden van hunne belangstelling in dit jubileum kwamen blgk geven Ook van elders bleven de gelnkwenschon niet uic In het gebouw der Indische Instellingen werd s middags van twee tot vier uur receptie gehouden Namens zijne leerlingen oud leerlingen en collega s vereerde prof Grongrgp den jubilaris een geschenk iu portefeuille omdat de tgd niet toeliet iu verband met de bgdragen uit Ooat Indië een passend geschenk ter herinnering aan dezen dag aan te schafiren hadden de gevers gemeend het geschenk in dezen vorm te moeten aanbieden Uit een te Meppel ontvangen pftrticulier schrgven uit Grandrapids Michigan blijkt dat in die stad en hare omstreken ruim 20 0 J0 Hollandera zonder werk zijn De meeste fabrieken staan stil en die waarmede dit nog niet het geval is werken met halve ploegen of slechts 2 è 3 dagen in de week Het gevolg van een en ander is dat hoeveel de particuliere liefdadigheid ook doet groot gebrek geleden wordt en het getal misdrgven toeneemt ilehalve m Michi an heeracht deze betreurenswaardige toestand thans iu meer of mitadere mate over geheel Noord Amerika En dan zyn er nog mensehen die gelooven dat I and maatschappyen agenten en speculanteu niet liegen ats zy een onbezorgd heatoan voorspiegelen aan hen die hun land verkoopen en naar Amerika emigreeren Zou men waartgk denken dat er in Amerika tienduizend mensehen broodeloos zouden zyn als er daar winstgevend land lag waarvoor men tot in Europa liefhebbers moet werven V 10 05 11 08 11 0 11 16 11 85 18 58 1 06 1 18 i ia 1 88 11 88 18 88 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 8 11 8 16 6 88 6 81 6 38 10 11 S 80 In Mei zat te Brussel een ballonwielerwed stryd gehouden worden Op het oogenblik waarop de luchtreiziger beveelt de touwen los te laten vertrekken ook de mededingers zg moeten het een of ander teeken dat de luchtreiziger hun na het dalen overhandigen zal zoo spoedig mogelgk naar het punt van vertrek brengen Er worden twee prgzen uitgeloofd een voor den wieiryder die het eerst bij den neergekomen ballon aankomt en een loor den mededinger die het e rst met het teeken op het punt van vertrek teruggekomen is De to Bergen op Zoom gevestigde apaarbonk in het Vincentiusgesticht heeft hare betalingen gestaakt De heer G winkelier en zich noemend boekhouderpenningmeester secretaris der bank is gearresteerd en gevankelgk naar Breda overgebracht verdacht van verduistering vau aanzienlgke sommen Het passief bedraagt ± 42 000 Het album werd aangeboden by monde van mr O W Star Noman griffier vandeEervte Kamer Voorloopig zgn de bladen los gelegd in den pracbtband eo eerst later worden zg ingebonden om enkele goede vrienden die zoo licht door de r elingscommiasie kunnen zyn overgesUgen nog in de gelegenheid te stellen een album karton aan te vragen en zich hy de anderen aan te sluiten Het herstellingsoord iHuis ter Geuit te Valkenburg L is in eigendom ovei egaan aan den heer C vatr Straaten te Utrecht en zal aan zgne bestemming blgven beantwoorden De prachtband is van echt marokko in grollierstyi vervaardigd en geeft van buiten aan de bovenzijde een monogram te zien de initialen des heeren G en aan de ouderzgde de jaartallen 1854 1894 terwgl aan de bionenzyde een opengeslagen bybel gedekt door kroon en ster twpe teksten toont Wat den inhoud van het album beiareft zoo volgt na de opdracht geschreven door de hand des voorzitters op het eerste blad het psalmwoord De Heere zal genade en eere geven en op het onmiddellyk daarna volgende wel het hoogste aardsche eerbetoon de handteekening van de KoninginRegen tea Dh ongeveer 250 verder volgende bladen zgu in twee groepen verdeeld Dl eerste groep geeft als het ware een overziet van den levensloop van dr Gunning en bevfti d albumbladen ingekomen van die plaatsen vaar hy korter of langer heeft gewcoud de tweede groep bevat de albumbladen uit alle andere plaatsen gerangschikt naw de orde der provinciën met hare classis alsook eenige die van buitenlands kwamen ïn het Theater de Vereeniging in d Kalverstraat is Zaterdag weer een nieuw gezelschap opgetreden l e vier Hicks geven inderdaad verwon derlijke proeven van gedachtenlezen doch op eenigszins andere manier dan de bekende a Xrebl en zgne dochter De leider vau het gezelschap 18 voortdurend in de zaal terwyl de beide andere heeren met e petit sujet een joDg meisje op het tooneel hlyveo De toeschouwers fluisteren hem denamen T tn opera s operetten en liederen in het oor waarna een der artisten op een enkel gebaar van hem onmiddellijk op een gitaar het geweuachte air speelt Intuaschea teekenen de beide anderen die eveneens geblinddoekt zyn met groote vlugheid portretten van gekroonde hoofden en beroemde personen op het hord Het jonge meisje komt daarna steeds met den doek voor de oogen in de zaal en volvoert de wenschen ran verschillende aanwez en welke weder den directeur alleen werden ingefluisterd b V door iemands parapluie te openen aan een ander bet horloge te ontnemen en zoo meer Dit alles geeft dikwgis aanleiding to groote vrooiykheid en zal by de avondvoorstelling zeker zeer iu den smaak vallen Het sterkste wellicht is het gitaarspelen van een der heeren met de dame wanneer zy de ge fiuiiterde wensch vfyi een der bezoekers uitvoeren en opi ens in volkomeu zuiver samenspel dezelfde melodie gaan tokkelen Deze nieuwigheid zal zeker aan het programma van de Vereeniging weder groote aantrekketykheid verleenen Na jaren wachtene is er eindelijk in den laatsten tyfl iets uitgelekt omtrent de uitkomsten der zevende tienjaari jj sohe volkstelling Om er iets van te wet te komen moet men een exemplaar bestellen te s Gravenhoge bg Van Weelden en Mingelen Wie zich evenwel een exemplnar aanschaft zal zich waarschgniyk teleurgesteld gevoelen want de uitkomsten der beroepstelling komen er nog niet in voor De eerste volkstelhog onder koning David duurde als wy onze Bgbelsche geecniedenis goed hebben onthouden maar negen maanden Drieduizend jaar later doet men er bg ons ta lande circa vier jaar over en dan krygt mm de uitkomaten nc maar tea halve D T N Prof dr J H Gunning Jr te Leiden vierde gisteren zyne 40 jarige evangeliebediening Na te Heusden hutpprediker te zijn geweest was hy achtereenvolgens predikant te Blauwkapel Hilversum en Den Haag werd in 1882 kerkeiyk hoogleernar te Amsterdam en in 1889 gewoon boogleeraar te Leiden Vau zeer vele zijden uit onderscheiden streken van bet land stroomden hem bewgien vau achting genegenheid en liefde toe en werd hem ook door tal vau zichtbare blijken de dag jot eeneu feestdag gemaakt O a werd hem aangeboden een prachtalbum met wnige houderdeu handteekeningen van zgne bcmte vrienden van welke enkele zelfs van buitenlands de meeste gepaard met spreuk of gedicht of wel een citaat AasRevangeii 1 October T d vao Greenwich 6 88 7 10 4 50 4 67 6 04 6 11 6 80 6 50 0 08 8 10 6 17 6 88 1 84 8 40 9 47 9 64 10 1 10 10 r 10 48 11 08 7 80 11 08 11 M IU GOUD A 11 60 18 80 8 40 8 48 1 46 1 66 8 08 8 09 S I6 8 10 7 07 7 17 7 84 7 1 7 87 a M 9 44 M 4 46 4 66 6 08 5 09 5 15 18 40 8 48 4 40 6 6i 8 80 1 3 10 4 08 DEN HlAO OODDA H ge 6 48 7 80 7 43 9 88 9 4610 1411 8818 16 1 86 8 16 8 4 8 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 0 M Voorb 6 64 N dL d5 69 Z Zsg r8 08 Bl Kr 6 14 ZeT M 6 19 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 4 48 7 06 7 11 7 80 7 96 7 81 10 80 8 41 10 41 6 09 Onuda 6 80 7 50 8 13 9 68 10 16 10 68 U OS 18 46 8 80 8 46 8 l6 4 13 i S 6 80 tM 7 48 8 86 1001 D T R ï C B T G O n D i Utreoht 8 88 7 60 0 9 58 11 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 43 6 86 7 48 t 8 09 8 60 10 07 10 14 8 84 4 084 66 4 18 4 Z4 ir AF 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 Harmeien 6 47 8 03 10 09 18 19 M 9 1010 SS g 9 19 8 41 9 S9 10 40 1U6 4 10 7 8 MT 4 8S 7 40 10 0t l it MS lUM Woerden 6 63 8 10 10 16 18 16 üudewater 7 07 6 19 10 84 18 48 Oouda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 18 66 1 88 vi lO I W AMSTBRDA U Q O U D A Amsterdam CS 7 66 Amiterdam Wp 5 50 8 10 Osida MO 8 8 9 40 11 10 11 87 S 40 9M 11 15 11 4 $ M lOM 11 16 lt ll S 08 De Amsterdammer bevat een welgelukte persiflage van eenige leden van den gemeenteraad der hoofdstad dia een uitnoodiging aangenomen hebben om in Engeland een boot te zien van stapel loopen die voor rekening der Great Eastern Spw ia gebouwd en den zuuun onzer hoofdstad voeren zal Het stok luidt aldus Amsterdam c Onder de aangenaamste zaken die de stad Amsterdam kunnen overkomen is ongetwgfeld het afloopeu op een £ ugelsche werf van een schip dat haar naam draagt Nog aangenamer wordt die zaak als bet betreft een schip dat afloopt op een £ ngel chec werf voor rekening van een tSngelschec maatschappy en het toppunt vkn aaugenaamheid wordt dunkt ons bereikt als dat Bn gelsche schip voor Engelache rekening gebouwd in de vaart moet komen om met £ agel8ch kapitaal een Nederlltndachec onderneming in den grmd te boren en het passagiersvervoer tusscben Europa en Engeland van Vlissingen af te leiden omdat te doen loopen over Rotterdam wy begrgpen dan ook volkomen dateenige Amiterdamfiche Raadsleden gereed staan hedenavond per extra trein naar den Hoek van Holland te vertrekken in de hoop van Dinsdag ochtend omstreeks zeven uur te Parkeston te zullen aanlanden Na bet onthyt aldaar ge nutt d te hebben gaat het per spoor naar Huil al lunchende en dan zal des avonds daar ter stede een diner worduu gehouden ter inleiding van de fee8telgkbeidc den volgenden ochtend zal de heer v Hasselt administrateur van de H IJ S de hooge eer genieten dat Engelsche schip te doopen waarna John Buil deze Vli nde Hollanders nogeens zal regaleeren op een lunch en een diner Als reclamemiddel beschouwd heeft de Gr Eastern werkelgk iets nieuws bedacht eo verdient zg allen lof voor hare sch irpzinnigheid en haar beleid Immers om de hoofdstad van Nederland in de personen barer raadsledep er toe te brengen reclame te helpen maken voor de Harwichlgn I een inderdaad antiNeder landsche onderneming ia geen alledaagsch stuk En dat te bereiken door middel van negen letters die het eenige Arosterdamsehe aan deze Engelsche boot zullen zgn het iseencomble 1 Vooral een comble als men bedenkt dat het meerendeel onzer tot doopgetuigen verkozen raadsleden voor die negen letters op een Engelsche schuit in vol ornaat waarlgk het is zoo in ambtscostuum d i dus met een steek op het hoofd en een degen op zij die plechtigheid c zullen bgwonen Hoe zal de Gr Eastern in haar vuistje lachen t Maar wat moeten wy Amsterdammers nu doen Zou bet niet wenachelijk zgu een commissie te vormen om de Heeren bg hun terugkomst op vaderlandschen bodem hg de schuin gezakte Nederlondsche leeuwen maar toch leeuwen hier aan het Centraal station te ontvangen om hun den dank over te brengen van de stad met de keizerskroon die zich zg t ook vaag nog wel andere tgden herinnert Ons dunkt als wy die heeren iu ambtscostuum zoo versch uit Brittaunië teruggekeerd daar eens mochtenaanschouwen onze nationale en stedeiyke trots die misschien eeu weinig celeden beeft in de laatste jaren zou weder den nek fier kunnen opsteken Wanneer de goede Potgieter idit nu eens had mogen beleven 1 Nu wg wenschen de salonboot van de Harwioh iyn met haar kostbare vracht een voorspoedige reis uit en thuis Zachtkens mogen de winden blazen De bleeke zeeziekte beroere het binnenste onzer raadsleden niet opdat niet de o ewektheid huns geestos gelgk de zon op donderwolken een apookachtig schgnsel werpe op een grauw gelaat De Goden veigeten niet welk een zoeten plicht die mannen gaan vervullen nu de oude Koningin der steden hen over de zilte wateren zendt om voor haar de hnlde in ontvangst te nemen van een Engelsche Spoorwegmaatschappij I En daar men by ulle idealisme in onzen tgd ook practisch behoort te zgn zouden onze beschrevan vaderen nn zy toch hnn steek en degen met zich ren en passant niet even te Londen de hartelgke groeten van de Amsterdamsohe burger willen brengen aan de Xmp Cont Gas Ass een ander Engelsch lichaam waatmede wg zoo nauw gelieerd zgn eu dat hoogstwaarechyoiyk ook wel eens een igas briekc naar onze stad zal willen noemen Mochten zg daartoe kunnen heiluiten bg voorhaat onzen dank 1 Een meisje van 15 jaar verliet eenigen tgd geleden bet huis harer oudera te Pargs om iemand te volgen die een onweerstaanbare Aantrekkingskracht op haar uitoefende Nadat zg samen den geheelen dag door Pargs gewandeld hadden liet bg haar echter iu den Bteek iti de uabgheid der Halles Toen het meisje in het ouderiyk huis terugkeerde verklaarde zg dat zg gehypnotiseerd was geworden Nn gebenrde het dat zg den 15en Jan haar vader vergezelde naar de rue de Provence waar deie eenige u en te bevpreken had Zg was een weinig vermoeid en wachtte in het rijtuig Maar toen haar vader wég was verzocht zg den koetsier hem mede te deelen dat zg een kleine wandeling was gaan doen in de buurt De vader wachtte te vergeefs en reed naar bnis Het meisje keerde niet terug en deelde den volgenden morgen haar ouders Bchrifteiyk mede dat zy zich op nieuw aan haar noodlot had moeten onderwerpen C est plus fort que moic schreef zg De politie is van het verdwgnen in kennis gesteld en doet onderzoek Een fabrikant te Pest had herhaaldelijk geld uit zgn kas vermist zonderdathet hem mocht gelukken den dief te ontdekken Een zijner keuiiissen leeraar aan een handelsschoul gaf hem eeu poeder dat de fabrikant des avonds op zgn lessenaar en zgn brandkast moest strooien Dit poeder had de eigenschap op een vochtige hand een blauwe kleur te verspreiden die tegen water en zeep bestand ia De fabrikant volgde deze aanwyzing op Den volgenden dag toen hg weer een som gelds vermiste liet hg het geheele personeel op het kantoor komen inspecteerde de handen en ontdekte zonder moeite den dief die dan ook terstond bekende Een ambtenaar te Wilna die een proces tegen zgn buurman had verloren en tot de ontdekking gekomen was dat zgn vrouw met dien buurman tegen hem had samengespannen heeft een ontzettende wraak genomen Hg vroeg den buurman en diens vrouw bg zich ten eten om de verzoening te vieren Aan tafel was hg zeer gezellig en vroolgk Bg het dessert ging hg even de kamer uit om iefe nieuws te halen wat hg wilde laten zien Hy kwam tsrug met een kistje dat hg op tafel zette Hg nam zgn glas in de hand en met den toost 0p uwe naaste toekomst lichtte hg het dek iel van het kistje op Een hevige ontploffing volgde en de twee gasten de gastheer zgu vrouw schoonmoeder en twee kinderen werden daardoor gedood Door een dienstmeisje dat in een aangreuzonde kamer was en zwaar gewond werd weet men de toedracht der zaak Bg iemand te Mildwolde verminderde de in den kelder geborgen win ter voorraad merkbaar Aardappelen appels peren zelfs een groote klomp boter al de eieren van het eierrekje en een schotel gekookte aardappelen verdwenen spoorloos En geeu spoor van dief of dieven geen verbroken sloten geen uitgesneden glazen geen voetstappen nabg het kelderraam niets van dat allea Daar wordt men in t bolle van den nacht plotseling wakker door een verschrikkelgk lawaai in den kelder waisrop de moedigsten der huisgenooten naar den kelder ijlden En wie bleek thans de oorzaak van zooveel lawaai de bedrgver van al de diefstallen te zgn Een dikke rat Het dier was met zgn kop in een zeer klein muizenvalletje geraakt n doodsangst was het toen door den kelder gerend zonder echter het lastig struikelblok kwgt te kunnen raken Vandaar al dat alarm vandaar ook dat de rat gevangen en haar lieve leven kwgt raakte De leege eierdoppen werden later tusscben de aardappelen gevonden Baltenlandscb Overzicht De Franscbe Kamer is biykbaar van plan de verwerping van de motie Jaurè betrefiende de ontheffing van den grondeigendom zeo spoedig mo elgk goed te maken Met 374 tegen 6 stemmen heeft zg een voorstel aangenomen waarin dp regeering wordt verzocht de grondbelasting zoo spoedig mogelgk te verminderen Een tweede bewgs van berouw zal haar vandaag gevraagd wordeu De radicaal Goblet zal urgentie van een voorstel voor grondwetsherziening vragen Dit is alweder een aanval van de radicalen op ihet gematigde ministerie Perier dat thans geen grondwetsherziening wil Zal de regeering weder de kabinets quaestie moeten stellen En zullen de afgevaardigden zich weer houden als de vorige week ewst aannemen dan verwerpen Graaf Albert de Mun die by de nlgemeene verkiezingen uitgevallen was komt in de Kamer terug Hg is Zondug te Morlaiz de zetel was opengevallon door het overlgden van den monarciiaal de Kermonguy gekozen met 8026 stemmen tegen 5750 die op zyn mededinger den republikein Cail waren uitgebracht De Servische radicalen vreezen en misschien niet ten onrechte dat koning Alexander hnn een soortgeiyke verrassing bereidt als zg den liberalen op 13 April van het onderscheiding betoond had was de heer Vesnitch daarover zoo geraakt dat hij den volgenden dag zgn ontslag vroeg Het verschil van meening tusscben den koning en deu minister van eredienst licht echter dieper en reeds lang schgnt de heer Vesnitch gezocht te hebben naar een demonstratieve aanleiding om af te treden De heer Vesnitch is afkomstig uit Novibazar in Bosnië en heeft steeds bekend gestaan als een vurig voorstander van de bevrijding van Bosnië nit het Oostenrgksche juk In een brochure over de staatsrechte gke positie vau Bosnië en de Herzegowina zegt Vesnitch dat het Congres vau Berigu betreffende die landen een onmenschelgk en belachelgk besluit genomen heeft en als lid der Servische regeefing zon hg gaarne gezien hebben dat de bui tenlandsche politiek van Servië in oppositie kwam met de besluiten der conventie Doch de jonge koning ziet het gevaar vau zulk eeu politiek zeer goed in en tracht zich daarom boe eer hoe liever te bevrgden van dergelgke raadgevers De beer Vasnitch was ook een der eersten die in de Skoeptschina heeft aangedrongen op de vervolging van hetksbinet Avakoumovitch die houding is te merkwaardiger daar het Avakoumovitch was die Vesnitch als arme jongen iu huis genomen heeft en daar hg door de voorspraak van dien liberalen ond minister een toelage heeft gekregen om zgu studiën te kunnen voortzetten Naar aanleiding der gebeurtenissen van den laatsten tyd heeft koning Alexander eenige malen het oordeel van zgn vader ingewonnen over de wenachelgkheid van een krachtiger optreden De ex konïng Milan raadde dit ten stelligste af hg drong er bg zijn zoon op aan geheel in den geest te blgven handelen van de constitutie Telegraphiach antwoordde Alexander dat hg dit zou doeu eu overleg plegen met de parlementéire leiders Het schgnt echter dat dit overleg niet het gewenschte resultaat heeftgehad tenminste gisterenmiddag kwam de gewezen koning Milan plotseling te Belgrado aan waar hg door koniug Alexander ontvangen werd Daar Milan bg den troonsafstand geloofd beeft niet weder in Servië te zullen komen en zich niet met de regeeiingszaken te bemoeien diende het kabinetGronitch dadelgk nadat het van de aaiiweUigheid van Milan zekerheid verkregen had zijn ontslag in Alexander verzocht den mif nister president generaal Bava Grouitch eeu ander motief voor die aanvrage op te geven doch de minister weigerde dit De koning verzekerde dat er geen sprake van ia iets tegen de grondwet of de staatsregeling te ondernemen Hg hoopt olleen dat de aanwezigheid van zgn vader den toestand zal ophelderen Uit een later bericht is gebleken dat Alexander het ontslag van het kabinet heeft aangenomen Volgens de Frankfurter Zeitung bad de Russische gezant Fersiani reeds een langdurig onderhoud met Koning Alexander Naar hetgeen te Belgrado daorover wordt verleid verzekerde Persiani dat Gzaar Alexander nimmer in Milan s terugkeer zal berusten en niet zal dulden dat de gewezen Koning weer de teugels van bet bewind in handen neemt Naar men te Weenen verzekert besloot Milan die daar een kort onderbond met den Serviacben gezant had tot zgn reis omdat zgn dynastie ernstig bedreigd werd De aanhangers vau den Kroonpretendent Prins Karageorgewitch den schoonzoon van deu Vorst van Montenegro beginnen het hoofd weer op te steken en kunnen zeker op Rosschischen steun rekenen Te Weenen verwacht men nli allereert de ontbinding der Skuptschiua en de instelling eener militaire dictatuur De partgleiders Avakumowitch Ribaratch Garashauine en Novakowitch werden ten paleize ontboden Gruitcb de nu afgetreden minister president en Vukowitch hebben verklaard dat de radicale party de door den koniug gestelde voorwaarden niet zal aannemen dientengevolge zgn de onderhandelingen met deze partg nu afgebroken Wat de koning verlangt maar door de radicalen geweigerd wordt is in hoofzaak dat de koning het recht hebbe om een minister van oorleg gezanten te benoemen staking van het proces tegen het kabinet Avaknmo witch afschafiTing der wettelgke bepalingen waarbg aan de ouders des koniugs het verblgf in bet land wordt ontzegd De vergadering der Skupschtina is voor onbepaalde tgd uitgeateld Burfferltike Stand GEBOREN 20 Jan Centina Johanna ouders M D van Dgk en A van Vliet 21 Johanna Cornelia ouders J j euwenhugzen en M Jongbloed Willem Marie ouders A Hendriksse en M H Plak Jacob Johannes ouders J S van Waas en N E van der Veer Jeltje ouders G van der Zee en R de Jong Frederika Helena ouders A Siebes eu G Logjes 22 Margaretha Adriana ouders N de Jong en G Blom OVERLEDEN 21 Jan B Begeer 45 j J Soet 8 m J van Breukelen 80 22 J van Staveren 71 j H de Jong 14 d L Koogman huiavr van P Compier 64 j 10 m Witte en X ne Deenêche L van OS Al E 73 73 Beurs van Amslerdam 88 JANUARI Vor kr istotkoen Sli l lï t 108 H U VU 70 WJ 78Va 801 80 20 681 66 91 ♦ 8 l V M f M U 681 2i 8 lUO 105 685 6i3 101 101 au 1601 96 lOi ion 187 90 100 88 101 10 loev 1 8 104V 45 18 un 8 1 1 199 108 lüSl 10 75 7 91 1 1V o V 136 18SV VIL S s V J 9U n i 88 1 lOS 71 7 1101 108 60 ir 107 108 101 100 X 116 118 97 106 1 ffsnzELAND Cert Ned W 8 2 dito dito dito S dito dito dito SVi HoHOAB Obl Qoudl 1881 Sa 4 Italië InschryviDg 1863 81 6 OosTXNa Obl iapapiorl868 6 dito in zilver 186S 5 FoaTDQAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 Rusland Obl Ooat 2e Serie 6 dito OeooDS 1880 4 dito by Botha 1889 4 dito bij Hope 18Stf 90 4 dito ia goud leoB 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpANM Perpel aohuld 1881 4 Tuaxiu Oepr Conr Iflen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeuing serie C Züi Ajb Rep Ree T obl 1898 B MEXico Obl Buit Soh 1890 6 Vknbzdkla Obl 4 onbep 1881 AusTxauAM Obligatiea 1861 37 KoTTBHDAH Stsü leen 1886 S NzD N Afr HandelsT sand Arendsb Tab M j Certifioaten DtsiiMaatsohappy dito Arob Hypotheekb paodbr 4 Oult Mij Ier Yor tenl aand s Gr Hy oiheekb paudbr 4 Nederlandsohe baak aaod Ned Handelmaatsoh ditn N W Pao Hyp b pandbr l Rott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTENB Ooit HoDg bank aand Ru3L Hypotüeokbank pandb J l Ahsbika Ëquit hypotb pandb fi Maxw L O Pr Lien eert 6 NiD Holl IJ Spoorw My aand Mij tot Kxpt T Bt Spvr aand NeJ lad Spoorwegm aand Nsd Zuid Afrik Spm aaud 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTALiB Spoorwl 1887 89 A Ëobl S Zuid Ital Bpwm A H obl 8 Polen Waraobau Weenen aand 4 RusL Gr Rua8 Spw Mij aand S Baltiaohe dito aand attowa dito aand 5 Xwaag Dombr dito aand 6 Kuralc Cb Azow Sp kap aand 6 LoBowo Seivast Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 AHEBiKA CeQt Pao Sp Mü obl 6 Ohio North W pr 0 aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm oert v a Itlinoia OoQtral obl in goud 4 Louisv NaibvilleCert v aand Mexico N Spv Mg lebyp o 6 MisB Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario S West aand dito Peam Ohio oblig 6 Oregon Cnlif Ie hvp in goud ü St Paul Minn itfanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Limit C ol Ie hyp O 6 Canada CsMikh Cert r aand VSN 0 Ralt Lffav Ie b d o O Amsterd OmnïbuB My aand Rottsrd Tratnweg Maats aand Nbd Stad Amaterdam aand S Stad Rotterdam aand 8 Bbloib Stad AntworpenI887 S a Sud Bruasel 1886 S HoNQ TheisK Regultr Geaellaoli 4 OoBTXNR StaatBleeuing I860 B K K OoBt B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert 6 3 AA Staats loter 6e Klaue Trekkiag vao Dinultg SSJiauari 1604 No 10886 ƒ 1000 No 12718 00 No 4028 16108 12289 7644 eo 10888 200 No 1068 3161 6101 9216 2397 10362 18864 20601 322 16900 on 10086 100 Fr un van 70 26 3887 6423 8184 10038 18184 15 0I 18646 613 3470 6683 8617 11113 13143 16682 18668 602 3830 6964 8628 11152 13890 16502 18662 641 3988 6966 8826 11177 13318 15656 U716 662 4001 6969 8691 11207 13869 15676 18716 685 4012 7088 8866 11205 13383 15708 18886 740 4126 7034 8870 11886 13740 167 8 18909 1036 4136 7044 9093 11656 13899 15986 18971 1162 4161 7108 0388 11646 13967 16069 19082 1478 4238 7119 9663 11648 13961 16086 190 8 1B85 4280 7143 9876 11769 13974 16168 19098 1625 4401 7804 9904 11796 14081 16422 19226 1667 4604 7231 9906 11891 14157 18462 19276 1705 4800 7238 10022 11896 14169 16492 193K 1811 4807 7844 10806 11988 14230 16586 19348 1946 4878 7269 10208 12068 14891 17038 19663 9018 6126 781010268 12106 14387 17067 19644 2081 6886 7383 10295 12349 14844 17196 19691 2091 B387 7384 10403 12371 14680 176B9 1971 9238 6724 762410411 18509 14678 17815 19752 2351 6876 768210418 12607 14716 17836 20394 2401 6888 7651 10468 12687 14789 17664 20419