Goudsche Courant, woensdag 24 januari 1894

32j t Jaargang Donderdag 35 Januari 1894 No 6860 mmm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 3 De uitgave dezer Courant geschiedt dagel kg met uitzondering van Zon en Feestdagen Dé prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÊsonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groots letters worden berekendnaar plaatsruimte e Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd li80 18886 12908 11947 12962 18964 12967 12981 18063 M38 B8 S 2444 6 37 leSO 996 iS 3 064 S9t2 6178 8976 6197 S178 6940 1189 6374 S8S5 6378 7740 10W7 776 10578 777310688 781010670 7836 10696 7903 10697 798610769 807610393 3146 10896 1481 14916 14953 15021 16032 16141 16296 15369 20967 17876 80589 17988 20692 18236 20638 18253 20674 18372 20788 18410 20386 18431 30894 18613 20938 20970 ADVERTENTIISN Voor de talrjjke bewgzen van belangstelling den 15 decer oaderronden betaigen de Heer en Merronw SADEaBlEB Hui hno hartelgken dank TERSTOND GEVRAAGD tet opleiding een flink MEISJE TOOI eea Garen Hand en MoOemlnkel Te bevragen aan SWAHTSËNBURO a AdTerientie Burean Kleiweg E 92 Een BOBGERJÜFPKOnW P ü een weinig hulpbehoerend in het bezit Tan eigen 0eA Traagt tegen MPHtii a s by nette menechen op vroolgken stand een 211 EN SMEAm of KAMER met ALKOOF bentTeni PENSION VÜUB LICHT en Geheele Verzorging Priji circa 40 permaand Brieven onder letter Z bg den Boekhandelaar H C EDAÜW Jr Een 0R0881EU m Galanterieëo rraagt Tan FABBIKASIES prijsopgave van ALLE SOORTEN BMEWllE Franco brieven onder A I K aan het Bureau der Amenfoorttche Courant Mourhuizen 60 te Amen oort FEANSCEE STOOMVEEVERU MN Cheniische WassoherIJ VA H OPPË HËIiHElt 19 KruUkade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepSt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heereuin Dameigarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantela veeren bont enz Qordynen tafelkleeden enz worden naar de nie f te en laatete methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsohsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreidiog der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cognac riir ois t lv 0 de Liter Da COOHAC riH BOI heele luil om h reffo lB idanlgtiodeii gunaUg boltonil woiat golovord In Ter o W6 beuBndo floosohen vftn b Liror Inhoud TOonlon vtn hot tteBl T nDl P K VA HAMEI KOO UlUlilloiid TltfciUlliur bU nn de Swiitt Ami mt door P H J v WANKüM flrma Wed P J MELKERT Oosthaven B U Qouda GEBR TERWINOT Waalsteenfabrikanten I ft JAARLUK8CHE PRODUCTIE van j 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd as Vitmmltnde Kwaliteit 2 Oonourreerende PrUzen k Grootste Stoomwaalsteenfabriek in Nederland rreutgt Fretten en Uoniter Oi Nederlandscbe Stoomboot ilaatschappij De Stoomsohepen BOLLAJfD kapt J 8MIDT en BATAVIER kapt J 8AUBR vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Kotterdam Do Stoomschepen losgen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te fioDden HEE Bij 1 oni Kop Sübotel Lopal k Vork Broche 25 Griften cdjj a 2Vi 1 Pi f BeeWen Sobwr Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doekoft enz f 6 ODS BoatHhort PantaloQ nikkel Euemei Pudding Saus Trekpot Suikerpot onz Bij moerdere lioereelheid in e na of bg gadetltea Horloges Lampen Tafels Stoelen Naaimnchioe cdz enz KeuM uit meer Am 1000 Artikelen Drink BOl US THEE Kwaliteit is puik CASEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige lijst mot afbooldingea der Cadeaux b M J KAMPHUIJZEtf Ue gaarne inlicbtingen zal veratrekket Q Kehlenbrink Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Waarom word k van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niot selden dat ftenesing aanbrengende middelen toevallig ontdekt vorden die in de banden van een bekwaam geneesheer een goed sticoes hebben Was niet Prtesnïtt da geloerde veatiger eer waUrkuur methode wiena woonplaats oen bedevaartsoord roor do Igdeude menaobheid gewordon is den eenvoudige or He ft niet een Zwoedach raiyoor Tbura Brand genaamd een middel tegen vrouwou iekton aan de hand gedaan dis bet lancet der chirurgen roeds minder noodankelyk heeft gemankt en tbans gemeengoed van alle guneesheeren begint te worden Ook op het guDied ter beperking van teuuwziekton begint er tiobt te komen an ook hier ii een weg geopend geiverden dio op de eenroudigate en iiituurlykste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jnron onveranderd aangewende geneeskundige halpmiddelen eoo ola byvoorb Bromium ïzer Araenioum enz geheel te verdringen Kr zgn vete mensebun die noob ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zy ztob in liohaam en ziül alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kuunen en zolfs door een vlieg getergd worden en WO ïioh Zülvon oa anderon tot last eyn zonder bet te willftn Vele worden geplaagd of door vroeaolijke angst of diior droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde drüomon gekweld iJan tijn er wede andere die te kampen hebbon met boofdpgn congestie zwakht id vao geheugen oorsuizea ea toevallen Eindelijk Igden da ergsten onder hen br i verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen dia men op eiken lecft d onder elk geslaoht on eiken atand viodt z JD nuwziek en min of meer du slaohtoffers der leefwy van onzen t d Wie tot eene dezer oategorien van lyders behoort en ingelioht wenscht to worden over de werking eener nieuwe motbode adresseere zich aan Anuterdam H CLEBAN Co HeUigeweg 42 Rotterdam F E van SilVTEX KOtFF Korto Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRY POKIOK Oudegracbt bü de Gaardbrug F 82 door wlen een onderriobtend geaohriftje over Zenuwziekt n en Beroerte Voorkoming en Geneziug gratis ea franoo verkrygbaar gesteld wordt u Y de VictoriaSron f e Oberlahnsfein byBns Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derj fkc erlanden Uaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevesligfti te Rotlerdain Zuidblaak 8 Kraepelien en Hotni s iQiiina LaocheQ u ifiSSHE is d meest Krachtige en Versterkende KI A WUi aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandsoho geneesheeren B elkjr o o n d met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons f 1 90 en 1 Depot te Gouda bg den Eeer A B TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeisl Een ware Schat voor de ongelukkige ahichtoaare der Zelfbevlekkins Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIAIG HoUandsche nitgave met 27 aib Prgs 2 gulden Ieder die aan de venchrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leerug die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazfai te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen intending van het ook in postzegels en in eiken handel in Holland HEBT au ASTmA Da SCHICFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting in de erostigtte gevallen en geneeat waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor lgderB die het Middel nog niet probeerden Levens verzekering Maatschappij OpgertcM in MS 9 Verzekeringen in geval van overlgden ge mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bg den Hoofd Agent te Qouda den Heer W O WERNINK Bleekeningel B 201 80LIE DE AGENTEN GEVRAAGD TANUAIITSEN W J en Lion £ tz NIËÜWENDIJK bij d8D Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VBUDAG te CONSÜLTEBBEN Markt 154 Gouda Oompleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door LION BLITZ iiiiuiii m Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken boz en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gesch en gepl Deleu PlaathoQt Ellens Juffers Kolders SparreOf enz enz LAQB PRIJZEN DAMES I Attentie 11 V Vx Het bnte onlcbtilelyksle in ft l makkdylutepoetimiddelvoorHMrm en vooral dames en Kinderachoenwerk 9 de Appretuur van C M miller k Ce iv Serlla Beutll Str 14 Men lette oed tliLLW op naam en fabrlekemert Vnkrnturbir Hum M llvi I UIIMa t Miaatvisa w rH iu Ri aMWaBl 0 p tby W Bu Maaa Anbw VAN Blommestein s Inktj is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND Bt Abonnementê Voorstelling DONDERDAO 25 Januari 1894 Tivoli Schouwburg De OngelooTige Thomas Blgepel in 3 bedrgven Gevolgd door Één bedrgf door JO vak SLOTEN Aanvang haU 8 uur r Gewone bepalingen en prgzen Qouda Snelperadnik van A BamuiAii li taan BINNENLAND GOUDA 24 Januari 1894 Hedenmiddag werd ten Raadhuize dezer Gemeente aanbesteed 1 Het vergtooten en gedeeltelgk verbouwender Tweede Burgerschool voor Meisjes Ingesclireveu werd door C P W Dessing voor 10100 W Bokhoven voor 9880 J de Jong Wz voor ƒ 9615 P A Burghout voor 9567 D Amesz voor ƒ 9485 J J Duim voor ƒ 9272 en J H de Wilde voor 9043 2 Het maken van 220 Meter dennenhontenPerkoenbeschoeiiog langs de Houtmansgracht Ingeschreven werd door C P W Dessing voor 1690 P A Burghont voor ƒ 1630 J de Jong Wz voor 1598 J H de Wilde voor 1332 J J Duim voor 1193 W Bokhoven Toor f 1090 en H J Nederhorst voor 1088 3a Do Vernieuwing van het bovendek en de trottoirs van de Jankattenbrug met herBtellingen aan het onderdek en de hardsteenwerken Ingeschreven werd door C P W Dessing voor 1440 W Bokhoven voor 1191 D Amesz voor 1153 P A Burghout voor 1127 J de Jong W voor 1095 en H J Nederhorst voor 987 36 De vernieuwing van den bovenbouw der Trappenhrug over het water van de Turfmarkt met de noodige herstellingen van de lenniogen Ingeschreven werd door C P W Dessing voor 550 P A Bnrghont voor 519 J de Jong Wz voor 495 H J Nederhorst voor 463 W Bokhoven voor 438 en D Amesz voor 422 Voor perceel 3a en h werd te zamen nog ingeschreven door J H de Wilde voor 1795 n J J Duim voor ƒ 1786 Zaterdagavond geeft de Onderofficierstoo Beelvereeniging in de Cantine der Kazerne weder eene uitvoering welke met een bal zal worden beeloten Door T B en nog 133 andere personen allen bewoners van Korte Akkeren Heerekade en Nieuwe buurt is aan den Baad het verzoek gericht f jEI ILLJETOiW Op de Boerderij 18 Deu balp rervuMe Lize met goeden moed Na liob met ipiji ea drank venterkt te hebben stepte tjj nur hot ïpoonregitetion en vertrok met deo trein naar Ulm Dau aamtekomen richtte sij dadelijk haar sohredea Daar het hospitaal Zy sag bet l den der arme rekwatflten en stelde zich na lereadig het lot van haar Frans voor Ëen riUin ging haar door de leden bij het eien van die ellende Den volgenden dag bezocht ze al de hospitalen fti den omtrek en deed in elk daarvan onderzoek Ueermalen werden haar vragen tamelijk norsoh beanlvoord doch zij Het tich niet afschrikken Zy reUde de gebeele spoorbaan af bield in elk stadje atU en deed oferal ondeiwek belaas telkens te TergMfe Zoodoende waren a dagen ToorbQgegaao toen ie eindelijk geheel ontmoedigd Stotigart bereikte Zy bemerkte dat tij haar krachten had overschat De doorgestane nekte de opwinding en de ongewone leveoawijze hadden haar uitgeput soodat te genoodzaakt wai eenige dagen rust te nemen wilde ze niet opnieuw op het ziekbed geworpen worden en TOOT haar alle verdere nasporing onmogelijk maken Bat dace gedwongen rust haar onaangenaam was behoeft nker geen betoog lo dat aan hen rrga overtocht per pont aan den TurFsingel zou worden toegestaan 2e dat de tycl van oyerzetten s avonds met een paar uur moge verlengd worden Ds C Wontman te Boskoop ia als zoodanig beroepen te Aardswoud H De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren A B dienstbode te Willeskop wegens dielstal van een bankbiljet van 40 tot eene maand Men meMt oit Moerkapelte Iq eene vergadering van landbouwers byeengeroepen door den burgemeester om te beraadslagen over werkverschafBng werd geen enkel voorstel desbetreffende aangenomen Om aohtir toch io den nood der werklooMn tegeffiotl te komen werd een buitengewone collecte gebonden welke ca ƒ 140 opbracht De 2e lait T J Man wordt 1 Februari a B eervol ontheven uit z oe betrekking al officier voor het materieel te Woerden en weder ingedeeld by bet Ie reg vestiGg artillerie te utrecht Ëen 10 jarige 8chooljon ea te Baarn had zooveel yau Amst rd hooren vertellen datu hy besloot zijn oom aldaar te gaan bezoeken Io het geheim en zonder eenig reisgeld vertiet h y Vrydag 9 uur Baarn en ging te voet over s Gravenland naar de hoofdstad waar hy s avonds omstreeks 7 uur aankwam Onderweg had hy ergens eenmaal eten opgeloopen en te Diemerbrug een briefkaart gekregen om zgn ouders die inmiddels doodelgk ongerust waren zyn reisplan bekend te maken Den volgenden dag werd hg door zyn oom weer hqiswaarta gebracht De Arnb Ct t rekent uit datVanEmmenes niet 8 maar wel 16 jaren buitenslands zou moeten vertoeven voordat zgne straf verjaard is De advocaat Lagaerre die onder het Bonlangisme zulk een groote rol speelde zou gisterenavond te Amsterdam in Odéon een voordracht houden over Lea vaincns dè Thermidor c De weinige bezoekers kwamen echter vruchteloos Toen de spreker dea middags had vernomen dat er slechts negen plaateen waren besproken had hg verklaard voor zulk een Ondanks zijn gegeven woord en ondanks de vormanende stem van zijn goiveton had de ouitü hartstocht bij Johan weer de overhand gekregen Hjj maakte tichzell wijs dat hij nog slechts een enkele maal zgn moed en z jn behendigheid wilde teonen Sepp zou moeten erkeUiien dat hy nog mans genoeg wa om niet ouder den pantoffel te staan Daarom nog één enkelen keer en dan wae het uit uit voor allyd Hig zou zijn buks in den diepsien afgrond werpen om baar nooit weer te zion De gemsbok was voor Sepp maar als die hom nog weer een spottend woord toevoegde dan zou hy er van Insteo Die gedachten kniiateo Johan door het hoofd toen hy op Bekeren nacht de hofstede verliet om tydig op den Walberg te kannen zijn Hij sloop niet door de bosschen zooals vroeger maar hield fliuk den grooten weg geen monsoh toch in den omtrek geloofde langer dat hij op verboden paden sing Na vele zwarigheden overkomen te zijn na steile rotshelliogen beklommen te hebben en na het doorwaden van oeoige bergstroomen bereikte hy etodelyk de bergvlakte waar hg de laatste maal den bok had aangetroffen Op handen en voeten kroop hij nu voort tot aan een rotsblok waarachter bij zich kon verachuilan terwijl hij door sioh even op te richten den omtrek kon oventen Uet den vioger aan den trekker bespiedde bij nu den omtrek en luisterde nauwlettend naar elk gelnid Wat was d tP Roldot daar niet opeenigen afstand een steen naar de diepte en daarna weer een F Johan luisterde nog scherper Daar vloog de poubok k m met de uelheid vkn den viad voprbjj klein auditorium niet te willen verscbgnen en was vertrokken De heereu W M Houwing lid der Tweede Kamer Mr L ö Verwer advocaat te Zorgvlied en 8 Hamelink dïreoteur der Ned Tramwegmaatschappy hebben aan den Raad der gemeente Steenwyk vergnnning gevraagd voor het leggen van rails op de bermen van den Vledderweg ten einde een tram met mechanische trekkracht te exploiteeren De lyn lal loopen van Steenwyk over Frederiksoord WilhelmiDa oord Noordwolde Beuil Ëlsloo naar Oosterwolde en daar aansluiten aan de lyn Assen Gorredyk Door de politie te Halfweg is tegen verscheiden personen uit de gemeente Haarlemmermeer procesverbaal opgemaakt wegens het bedreigen en aanvallen van den gemeen te veldwachter nadat deze op het gewone aluitings uur eene tappery bad doeu ontruimen De bezoekers een 20 man sterk sarden den veldwachter op allerlei wyie en grepen hem ten slotte aan Hg hield zich flink doch de overmacht was te sterk het gelukte hem nog zyno revolver uit den zak te halen voor welk vuurwapen de woestelingen ontzag hadden Met gehavende uniform wist de nan hun te ontkomen Cfisterenoobtend hjeTd ryk veldWachter der ïNederl Vereeniging tot Bescherming van Dieren te a Gravenhage eeuen vrachtwagen aan van de Maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen op vermoeden dat het paard dat dien zwaren wagen moeat trekken gewond was By onderzoek bleek dat het dier niet enkel op de schoft maar ook aan de borst hoogst ernstig gewond was Op last van den veldwachter uitgespannen bleven de lappen vleeach aan het gareel vaatkleïen De stalbaas aldus verontschuldigde de koetsier zich had den koetsier gelaat het arme dier toch in te spannen Het behoeft baast niet gezegd te worden dat deze gruwelijke mishandeling de verontwaardiging opwekte van tal van omstanders op dit incident toegestroomd Er werd procesverbaal opgemaakt In den loop van dit jaar zal aan het koninklyk paleis Het Loo eene belangryke verbouwing plaats hebben Het telegraaf kantoor zal vervallen en tot portiers woning worden ingericht met eene gang achter de keukens naar het paleis Het telegraafkantoor zal gevestigd worden bij het bureau intendance Eou knal on bet dier tuimelde noer terwgl het en grond mot zijn bloed kleurde Johan sprong op en snelde naar het achoono dier Er was echter geen tyd om het te bewonderen hy haastte zioU om zgn buit in veiligheid te brengen Het kostte hem vrij wat moeite dien zwaren last langs het oneffen bergpad te vervoeren en daarmee bet lager gelegen kreupelhout te bereiken Eerst toen de dichte takken hem voor ieders blik beveiligden gevoelde de jonkman zich gerust Zonder dralen begon bg nu don bok te ontwelden De wind had dun knal van hot sehot ver door de daten geroerd Niet alleen de houtvester had bet gehoord maar ook meni ander die met de zaken bekend wel begreep dat in zulk een vroeg morgenuur geen jager maar wel een wilditrooper aan het werk was Heeft u het gehoord heor houtvester P vroeg Werner de kamer van zyn chef binnentredende Daarboven ia weer een chelm aan den gang Het geluid van don knal scheen vnn den Walberg tekomen Zeker heeft de kerel ons den prachügen gemsbok voor den neus weggeschoten Je hebt gelijk Werner antwoordde de hontrester nadat by bedachtzaam zyn pijp uït don mond had genomen hot geluid kwam van den Walberg Is Friedrich thuis Die slaapt nog mgnherr Hij kwam laai indon naeht van den HirstAberg terug Maak bem wakker Die itroopers moeten een flmk vervolgd worden Ze tullen hier het wild uitroeien als het zoo voortgaat Wemer gtng zyn makker wekken en weldra stonden de wee jagen met het tweeloopageveer op den Te Baarn heeft een jongen yn 8 jarigen speelmakker in zyne woede zulk een hevigen schop tegen den buik gegeven dat de ongfiInkkige het faoogatwaarschyniyk met den dood zal bekoopen zyn toestand is hoogst EOigelgk Deonderwgsser A Robertus te Kiel winde weer die onlangs van Hoogezand s bui emeester eene waarschuwing outving en tegen wien later proces verbaal opgemaakt werd heeft thans op aandrang zijner moeder besloten in het jaar 1894 geen socialistischu redevoeringen meer te houden De toestand van de menschen te 8l Trayen die vergifligd zyn door het eten van bedorven paardenworst is nog altjgd bedenkelyk Tot dusverre zyn er tien gestorven maat velen verkeeren nog in levensgevaar Een tentoonstelling van oude kanten is dezer dagen te Brussel geopend in het Paleis Ravenstein Zg gaat uit van het Oudheidkundig Genootschap der Belgische hoofdstad Men vindt daar 1200 kanten uit alle landen van Europa waarin alle richtingen vertegenwoordigd zyn van deze nyverheid welke in het laatst der 17e en hot begin der 18e eeuw te Brussel tot zoo grooten bloei kwam De Brasselsche kanten uit dien tyd z jn het glanspunt dezer tentoonstelling Welke ten doel heeft den smaak van het publiek te verbeteren en den bloei dei Belgische kantnyverheid die in den laatsten tijd herleefd is te helpen bevorderen Alphonse Dandet is geen lid van de Academie Fran aise maar dikwyls wotden hem boeken of brieven toegezonden door vreemdelingen die niet weten waar hg woont en als zgo adres vermelden Academie Fran aise waarvan hy natuurlyk üd ia naar zg meenen Dat gebeurt wel drie of vier malön per week En altyd wordt dan naar Figaro verzekert bet voor den beroemden scbrgver bestemde aan de post teruggezonden met het opschrift Onbekend aan het Institnnt By het gisteren vermelde jubiló van Prof Dr J H Ganning te Leiden werd deze toegesproken door Mr O W Star Naman griffier der Eerste Kamer en curator der Leidsche Universiteit die hulde bracht aan zgne veelzydige verdiensten en hem een album overhandigde met de namen van vele honderden Noderlan ders waaronder men de namen vindt van de Koningin Regentes Dr Nicolaas Beets Dr fieynec Hasebroek enz enz rug in de kamer oui verdere bovülon af te wachten Ik hooi gtilukt een van die schelmen te betrappen gaf Werner op ontevreden toon te kennen De geschiedenis van men Zondagmiddag steekt me nog altyd in den kop maarbet is of de duivel er mee speelt en ze den groenen rok kunnen ruiken Ja die kerels zijn zoo slim als vossen zeiFriodrich l£en attmme vos loopt ook wel eens in dea val hernam Werner met een glimlaob De houtvester brak nu faun gesprek af en zei Fnedrich jij gaat naar den Salzberg om den knaap aan dien kant op te sporen misschien zal hij bedaard in een almhut by deze of geene herderin zitten en denken de jagers liggen nog geruit teslapen maar dat zal hem tegenvallen En jy Werner klimt naar boven langs den grooten bei atroom Qeen genade boori Die kerels £ ja zeker van faun lohot en maken er ook geen gewetenszaak van ons een blauwe boon in het lyf te jagen Zijner twee of drie wees dan voorzichtig maar traontse te herkennen En nu afgemarcheerd I Toen Werner den berg faatverwege bestegen had bemerkte by den verschen indruk van een voet in het nattezand Ook aan de kier en daar geknakte takkenwas duidelijk Ie zien welken weg de bei beklimmer genomen had Ais een speurhond volgde h deze kenteekenen maar bij den bergstroom gekomen verloor hy ieder spoor Had de wildatroopar dien doorwaad of was hij er mei een ilinken sprong overheen gekomen P Wordt V9r9ol0d