Goudsche Courant, donderdag 25 januari 1894

WinterdleDSt 1893 94 Aangevangeo OUUQ HOTTEBDAH t October TUd vao Greeowlcli Directe Spoorwegverbindlog met GUIÜA 18 58 1 05 1 18 1 19 8 88 1 88 1 KOTTERDAM J0 10 8 0S 8 18 8 81 8 89 8 85 3 10 4 08 i DEN HaaO GOUDA s Hsge 6 48 7 90 7 48 9 88 9 46 10 1411 3318 16 1 88 9 16 8 45 8 43 4 16 4 49 5 91 7 7 46 OOUDADBN BAAI Oou U 7 S0 8 40 9 04 0 3710 49 18 1118 811 011 87 3 65 4 46 6 87 5 60 7 18 8 86 9 3710 46 11 1111 80 1 44 1 49 1 58 9 04 9 09 Gnuda 6 80 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 18 0818 46 8 80 9 45 8 16 4 13 4 48 6 80 6 61 7 49 8 85 10 08 U T E E O H T G O D D i 1 84 19 08 19 60 8 10 3 68 4 48 6 86 7 48 18 19 8 84 4 06 4 66 19 96 4 19 19 49 4 84 88 8 50 4 37 5 80 7 06 8 80 EDA H e O U D A Hnie 8 19 9 18 0 S4 10 07 11 87 19 41 18 61 1 4S 1 67 4 86 5 96 5 56 6 41 7 48 8 56 10 16 11 15 11 40 19 OOI DA UTKIOHT Souda 5 85 6 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 65 18 48 8 83 3 1S 4 16 4 47 5 88 8 01 7 45 8 3810 08 Oudow 6 50 8 54 11 09 8 87 6 87 7 69 10 89 Woordeo 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 08 10 88 Harmeleo 6 04 7 08 8 48 11 83 9 51 6 10 5 60 8 13 10 84 Vlraohl 6 18 7 98 6 98 8 41 10 61 11 45 1 90 8 08 8 50 4 48 6 99 6 816 36 8 88 9 10 10 58 a OU U A A H8TIRDA U QoudA 6 40 l l 10 06 10 56 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 08 Amitoldui Wp 7 69 9 1 10 56 18 19 1 t 40 45 6 85 9 87 11 10 Xwtniu Oi U tM 11 10 19 1 U 11 6 60 9 17 11 91 In parlementaire kringen wordt verzekerd dftt de Minister ran Binneuiaodicbe Zaken een nota van antwoord naar aanleiding van het Terilag orer de kieswet amendementen en een wüziging dar Begeeringsvoordraoht in bewerking heeft welke na overweging door den Mininterraad tegen of kort na 1 Februari aan de Tweede Kamer xal worden ingezonden Te Zeilt ia een tos toebefaoorende aan den Heer P met ketting en al losgebroken en ontrlucbt nieltegeustaan ie het bok met yzerdraad vai omgeven Was het niet dat de vos ook zoo verzot is op hoenders dan zou vermoedeiyk menigeen wensclien dat dH dier nog vele jaren in de Utrecblscbe boBseii biyft omzwerven om die dnizenden konijnen welke daar op kosten vnn den boer voortleven te helpen verdelgen De Nederlander weet mee te deelen dat bet eiudrerslag der arbeids enqnêtede volgcude 20 eisehen stelt I Wettelyke regeliug van den leerplicht Z Wyziging en aanvulling der bestaande wetsbepalingen zoowel ten aanzien van dea leeftgd als van de beperking van den arbeid van jeugdige personen en vrouwAo in fabrieken en werkplaatsen met invoering van herfaalings en voortgezet onderwas als voor waarde van dien arbeid 3 Beperkiag van den arheid van jeugdige personen in of voor veender en 4 Toepassing van bet bedoelde sub 2 ten opzichte van jeugdige personen op het lossen en laden van zeeschepen fi Verbod of beperking van het aanwen len in fabrieken of werkplaatsen van stoomkracht of daarmede gelgk te stellen beweegkracht op Zondag Uitbreiding van het corps inapectouravaa den arbeid Uitbreiding der wet regelend het toetiobt en het gebruik van stoomtoeettillHn Wettelyke voorschriften in hot belangvan de vuiligheid de gezondheid en het welzjjn in fabrieken en werkplaatsen Wetteiyke regelmg waarbij het inwer kingtreden of uitbreiden van een fabriek ofeen werkplaats in met name te noemen bedryveu afhankeiyic wordt gesteld van de vergunning van het gemeinte bestuur Wetteiyke regeling van de diensttydenvan beambten eu werklieden by alle ondernemingen van vervoer die met concessit vanhet openbaar gezag een spoorbaan bereiden II Instelling van Kamera van Arbeid X Herüeoing der wetgeving in zake vereen igingen IS Regeling van het arbeids oon tract Xi Wettetyke bepalingen tegeu misbruiken bij do betaling van het loon Verplichting der gemeenten om gelegenheid te geven tot het genieten van herhaliugs en voortgezet onderwys Wettelyke regeling der ongevallenverMkering Wettelyke voorsohriften betreffendeonbewoonbaar verklaring Wyziging der wet op de onteigening Herziening der armenwet Wettelijke regeling der banken vanteeniug Op deze punten ayn bepaalde voorstellen gedaan Voorts atelt bet verslag oor te overwegen 7 6 8 85 7 88 8 41 7 89 8 4a 7 48 8 88 7 86 9 08 Gouda Uoordreoht Nieawerkerk Oapelle Botterdam 7 8 SotWrdua Otpello S IO Nimiwerkwk S l Uoordreoht 8 86 Ooild 5 38 1 13 l IS 1 84 1 38 1 Zor M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z lgir 7 6a9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 U lS In hoever in bepaalde takken van bedryf ten aanzien van overmatigen arbeid ennachtarbeid van volwassen mnnneiyke werklieden misstanden voorkomen die aanleidingbehooren te geven tet tuascbenkomst van druwetgever waarvoor het eerst in aanmerkingkomen het bakkersbedryf en het lossen euladen van zeeschepen welke wyzigingen der bestaande wettenvereÏBcht zyn om te geraken tot de instellingeener snelle eenvoudige en koatoloo o procedure tussohen werkgevers en werklieden de wettelijke regeling ran verplichtepensiop n Terzek ri n ft Eindelgk spreekt de commiisie den wensch nit dat by de hestoren van Rgk provinciën gemeenten en watonchappen er op worde aangedrongen zooveel mogetyk zich ie ontbonden rechtstreeks of middeliyk arbeid te doen verrichten op Zondag By t verslag zgn een 5 tal nota s gevoegd Een van de hoeren Kerdyk Kolkmapi en Visser die wenschen strengere wetsbepalingen ter beperkingvan den arbeid van jeugdige personen en vanvrouwen in fabrieken en werkplaatsen wettelyke beperking vnn den arbeidsduurook van volwassen mannelijke werklieden zoowel in fabrieken en werkplaatsen als by hetlossen en laden van zeeschepen verbod of bepeiking van den arbeid opZondig ook als die niet samenhangt metstoomof andere beweegkracht het onverwyld ter baud nemen van eenwettelyke regeling der verplichte pensioenverzekering van werklieden Bovendien geven zy in overweging het opnemen vnn ardbeids voor waarden in de bestekken van werken dit te besteden door Ryk provinciën gemeenten en waterschappen terwyl de heer Kerkdyk een hoogeren leeftyd wenscht en het algemeen verplicht stellen ook van herhalings en voorgezet onderwys ten opzichte waarvan de heer Visser zich ten deele by hem aansluit Nu door het gemeentebestuur weder herinnerd wordt aan deu termyn löFebr a s tot welken zich moeten aanmelden zy voor wie eigen aangifte verplichtend is om op de kiezerslyaten geplaatst te worden ie bet zeker niut ondienstig te herinneren aan de voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer te zyn Ie Mannelyk meerderjarig ingezetene Meerderjarig is by die op den dag der sluiting van de lysten deu leeftyd van 23 jaar heeft bereikt 2e Men moet voldoeode zyn aangeslagen in de personeele belasting en dien aanslag hebben voldaan en dit kunnen bewyzen duor het voldaan geteekende belasting biljet Onder voldoündeo aansli verstaat de wet Voor de gemeenten van nog geen 3000 zielen tegeu een huurwaarde van niet minder dan 24 per jaar Voor een gemeente van 3000 5000 zielen niet meer dan 28 per jaar Van 5000 tot beneden 8000 zielen 33 12000 38 17000 44 24000 49 36000 55 48000 70 100 8000 12000 17000 24000 36000 48000 en daar bovenOm nu te weten of ge tegen zulk uen som zyt aaogesl en vermenigvuldigt ge het aantal guldens dat ge in belasting voor de huurwaarde betaalt met 20 Byv Wie in Gou ia f 2 50 in de huurwaarde eerste gioudsiag betaalt kan kiesrecht hebben want 20 X = f 50 huurwaarde 3e Men is ook kiezer wanneer men f 10 in de grondbelasting betaalt onverschillig waar die grond in ons land ligt ook zelfs als men dien grond in gemeenschappelyk bezit beeft Ieder die f 10 grondbelasting betaalt kan kiezer worden Ën vraagt men dan nog welke aanslag moet voldaan zyn om recht te hebben op de kiezerslyst te worden geplaatst dan luidt het antwoord De wet zegt de aanslag ovei het laatst verloopen dienstjaar Nu loopt liet dienstjaar der personeele belasting van 1 Mei tot 30 April Het dienstjaar der grondbelasting loopt tot 31 December Om dus voor deze kiezerslyst in aanmerking te komen moet het aanslagbiljet voor de personeele belasting voldaan z n dut loopt van 1 Mei 1892 tot 30 April 181 3 dat is het laatstvertoopen dienstjaar het dienstjaar 93 94 is nog niet verloopen 10 IS6 11 09 11 09 11 18 U i6 11 08 9 61 7 85 7 47 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 18 10 08 10 11 6 11 6 18 8 99 6 S1 6 36 10 11 6 80 Voor de grondbelasting moet liet in 1893 ontvangen biljeit dat tot 31 December loopt voldaan zyn Zyn deze belastingen misschien nc niet betaald dan kan men dat na nog dosu Wie verhuisde naar een andere gemeente kan kiezer worden zoo by afschrift van het voldaan geteekende annslf biljet over het dienstjaar 1892 93 by den burgemeester zyner woonplaats inzendt Wie in dezelfde gemeente bleef wonen maar alleen een andere woning betrok wordt eveneens kiezer wanneer zijn aansl over 1892 93 daartoe recht geeft en voldaan is In dit laatste geval behoeft men zich ecb er niet aan te geven want dan zorgt men op bet Raadhuis dat de kiezer op de lyst wordt gebracht 4e Men kan kiezer worden wanneer men zonder zelf personeele belasting te betalen toch sedert minatens 9 maanden een gedeelte eener woning hewo mt die in haar geheel het dubbele der huur haalt voor de verschillende gemeenten aangegeven Dan moet men echter een biljet voor kamerbewoners van de Secretarie halen dat biljet invullen en terug bezorgen Daarna wordt de woning geschat zonder kosten eu maakt de uitkomsten van die scliatting iemand kiezer of weert hem voorlooptg van de lyst Gevangenen zy wien hek kiesrecht dooreen rechterlyk vonnis ontnomen is bedeelden en zy die onder curateele staan zyn uitgesloten De man wordt geacht in de grondbelasting te heta en den aanslag zyner vrouw de vader dien zyner kinderen enz Krijgslieden worden gehoodeo voor inwoners der gemeente waar zy in bezetting liggen Niemand verzuimo dus aangifte te doen voor 15 Februari a a Een bericht uit Berlyo dat door de telegraaf verminkt was heeft een te Zarich wonend teeder minnend bruidegom heel wat onrust gebaard Zyn schoone Berlynsche geliefde was plotseliog door de influenza aangetast De bezorgde jonkman vroeg per telegraaf inlichtingen betreffende den toestand van het mej e Verbeeldt u zyn verbazing en ootgooch0 ng toen het telegram alleen de woorden Wiener WürsteU bevatte Zou de vrouw zyner keuze plotseling van gezindheid veranderd zyn Deuige uren lang kwelde hy zich met allerlei veronder iellingen totdat eindetyk een tweede telegram bet misverstand ophelderde lu antwoord op de bezorgde vraag vnn den bruidegom had de bruid in vliegendeu hanst geschreven Wieder wollier en de telegraaf bad daarvan Wieder Wflratel gemaakt Hoe men ook met het grootste en beste verlegen kan zitten blykt bg bet opmaken van de plannen voor de WereldtentoonstelliDg van 1900 te Fary Een paar van de wonderen vun 1889 zijn blyven staau de ontzaglijke raacbine galoiy en de overbekende Eiffeltoren t scheen kort na de dagen van de jongste wereldtentoonstelling zonde deze merkwaardigheden te vernietigen doch nu ze dreigen het nieuwe en dus aantrekkeiyke van de aanstaande tentoonstelling te benadeelen is men er anders over gaan denken en zou men ze wel gaarne willen kwyt zyn Dat gaat evenwel hot stmoeiiyk ze zyn onverkoopbaar De raachine gulery heeft aan bouw en materiaal 7 millioen francs gekost maar nn heeft niemand er een bod voor gedaan omdat het afbreken van dat reu zen gevaarte met ontzaglyke moeilykheden zou gepaard gaan Alleej eene spoorwegmantschappy die ergens een station noodig had heeift en dan nog uoode de galery voor niemendal willen hebben denkende dat het yzer misschien de kosten van afbraak zou kunnen vergoeden Met den Eifiel toren is t niet anders Het afbreken zon ook niet minder kosten dan het opbouwen en bov endien zou men nogdemaatschappy dis er jaariyks een aardige winst meê behaalt moeten uitkoopen eene quaestie Vnn vele millioeneu 7 10 3 58 6 88 4 50 4 57 5 04 6 11 5 80 5 66 6 08 8 10 6 17 6 88 4 10 G O tl D A 11 60 IS iO 8 50 1 46 1 56 8 08 8 09 8 15 10 90 Voorb 6 64 N J L d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zor M 6 19 10 88 10 41 Utreoht 6 83 7 50 9 9 68 Harmeien 6 47 8 08 10 09 Woerden 6 58 8 10 10 16 Oudewaler 7 07 8 19 10 94 Ooilda 7 90 8 38 t S4 10 87 18 06 18 65 AM8T 7 66 8 10 1 19 9 40 9 66 10 44 Amatordam C B ABcaterdam Wp QWÓA 11 10 11 96 li l 5 60 7J0 Ze blyven dus In de machine galery wil men den geheelen land en tainboaw bgeeah reugen Gisteravond kregen drie mannen de gebroeders S vischventers en een smidskoecht Wortel genaam op den N Z Voorburgwal ter hoogte van Concordia twiat met elkaar Weldra werd het drietal handgemeen en een der broeders gaf Wortel zulk een slag tegen het hoofd dat hy achterover stortte en met het hoofd tegeu den trottoirband bewusteloos liggen bleef Ëeoige voorbygaogers schoten toe en brachten den man wien bet bloed uit den mond liep ylings naar bet gasthuis doch daar aangekomen bleek dat geneeskundigen hulp niet meer baten kon de doktoren constateerden den dood Do politie heeft de beide broedera S in hechtenis genomen Het lyk van den verslagen is naar het schouwlokaal ovei gebracht Gisterennamiddag ia door de marechanssee te Moerdyk aangehouden en gevankeiyk zwaar geboeid naar Breda getransporteerd zekere A B oud 22 jaar polderwerker wonende te Hagenberg gemeente Terbeiden verdacht te zyn betrokken by den in den vroegen morgen van den 16 dezer gepleegden moordaanslag op P Jansen Zekere G de R te Wagenberg moet door de marechaussees ie Breda als medeplichtige zyn gearr steerd De verslagene moet in d nabyheid zyner woning op straat toen by naar zyn werk wilde gaan met eenen riethaak verradelyk zyn aangevallen Het hoofd werd hem daarmede gespleten Een vroegere twiat schynt de oorzaak te wezen De officieren die lid waren van de socieieii De Vergenoegiog te Middelburg hebbenhon lidmaatschap opgezegd omdat op de bovenzaal dier sociëteit nu en dan door een sociaaldemocraat eeue lezing gehouden wordt Door den heer Van den Brandeler adjanebinspecteur by de staatsspoorwegen te Breda is een toestel uitgedacht dat de veiligheid van het spoorwegverkeer by mistig weer ten sterkste kan verzekeren In de laatste dagen is doarnau nog eene groote verbetering aangebracht Bik knaUiguaal bestaat nu uit vier patronen en na het gebruik daarvan komt door een vernuftig toestel eene aangebrachte Sühyf een tweede signaal in gereedheid hetgeen achtmaal kan plaats hebben voor en aleer de scbyf geheel ontladen is Moest vroeger by mistig weer ala het ware op het oogenblik zelf het knalsignaal op de rails worden aangebracht nu kan het toestel Hteeds geladen wezen Om het tegen den invloed van het weer te beveiligen ia overdekken misschien noodig dit is te beproeven Het Dnitsch liandbouwkundig Genootschap Landwirthschaft Gesellschaft zal in het voorjaar een landbouwkundige studiereis ondernemen naar België en Nederland waarby Luik Brussel Gent Amsterdam en s Gravenbage bezocht maar vooral de waterwerken en de Hollandacbe veehoudei y bestudeerd zullen worden Wordt in het buitenland geklaagd over de zwarte bende die in Nederland op kosten van den solieden handel tracht te leven door toepassing van den leus koopen en niet betalen wederkeerig moet onze handel op de de hoede zyn tegen de in het buitenland gevestigde leden van het internationale flesschentrekkersgild Een te Dtrecbt gevestigde firma die eene groothandel dryft in koffie deed dezer dagen daarvan weder de ervaring op Zy ontving van H Tricnont te AntbisDes eeu verzoek om monsters koffie te zenden Om zeker te zyn of men met een reëelen besteller te doen had zond zy bericht dat vier monsters afgezonden waren maar liet de verzending der monsters achterwege Per omgaande kwnra tnen eene bestelling op twe 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 10 48 11 08 11 U 11 08 11 18 11 4 8 10 4 46 4 66 5 09 5 09 6 15 9 SI 9 44 9 1 8 80 10 8 06 0 S 4 48 7 06 7 11 7 90 7 86 7 31 6 5 09 9 4i 9 64 8 09 8 60 10 07 ÏM 9 04 9 1010 83 9 19 8 41 9 88 10 40 IIM 3 9 40 9 6 MS 4 10 4 91 4 10 7 98 f 47 4 86 7 40 10 0g 1 81 U 11 87 11 4 U M 10 0 IIM 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 iêitn kojSe nur twee tu de niet fgeionden moaaten De beetelling is niet nitgevoerd en tot waaracbnwing na den handel verzocht de firma ODfl bekendheid te geren ean naam en adres Tan dengene die de beatelling deed en die bigkens het gedrukte brierenhoofd niet alleen doet in koloniale waren maar ook in meel apiritaaliên sigaren manafacturen kramergen mutsen tafelkleeden schoenen en parapluies U D De Berlgnache eorrespondent ran het Handelsblad seint dat op de verzoeniog van den keizer en Biamarck heden het zegel is gedrukt De adjudant Ton Molke bracht Bismarck een brief ran den keizer met geliikwensch voor zgn herstel en een flesch ouden wya Bismarck zeide binnenkort den keizer persooolyk te zullen komen bedanken Ëenige klompenmakers nit Scbgndet hebben zich tot de regeering gewend met het verzoek te willen bepalen dat voortaan voldoende inToerrecbten zullen geheven worden van uit België hier te lande ingevoerde klompen opdat die industrie hier te lande niet langer worde gedrukt Uit Zaandyk wordt gemeld Kon men in den aanvang dezer eeuw aan de Zaan verre over de driehonderd molens tellen thans ia dit getal gedaald tot beneden de iio derd De n nü molen na den an Ieren wordt gesloopt of brandt af eo zelden ia er aprake van herbouw Sic transit gloria Ook de pelmolen Het Sakswgf die deu 4en dezer voor de tweede maal in asch werd gelegd zal niet worden herbouwd Of dit met den verbranden papiermolen iHet Fortniu geschieden zal schiint twpetaohtig Da papierindustrie aan de Zaan door wind gedreven is verouderd en werpt geen noemenswaarde rente meer af Met de verwerking van lompen tot grauw papier en de zakjesplakkery gaat het nog doch het wit papier vindt zgnen weg over de watermolens der Veluwe Ëenige nachten geleden werd in een aanzienlijk hnis op de Willemskade te Leeuwarden ingebroken Daar de bewoners te Davos vertoeven zou bet waaracbgniyk niet spoedig zjin ondekt indien niet eene toevallige omstdudigbeid ware tuascbenbeide gekomen Woensdag ochtend nl werd in eenen spoorwagen op bet stationsemplaoemeat een 18 jarige smidsjongen in zwaar beschonken toestand gevonden en doOr de politie naar het politiebureau gebracht Nog werd aan meU kwaads gedacht totdat den volgenden dag door ëenige schippersjoogens in het plantsoen bg het station ëenige flesschen wijn werden gevonden Door den inspecteur van politie den heer H J Versteeg werd nu een onderzoek ingesteld dat hem de genoemde inbraak deed ontdekken Het bleek dat de toegang tot het hols door overklimming van hekken was verkregen en daarop met ge weid ingebrokeu en binnenshuis in de meeste vertrekken een ware vernieling aangericht wne door middel van breekjjzers De inbrekers hadden iutuasohen niets van hunne gading kunnen vinden maar zich toen aan dea wgn in den kelder tegoedgedaao en verscheidene flesschen medegenomen Het vermoeden viel nu spoedig op den genoemden smidsjongen die weldra met twee andere jengdige personen ala mededaders werd gevangen genomen In het nauw gebracht volgde de bekentenis al spoedig De laatstgenoemde twee zgn in weerwil van hun jeugdigen leeftijd bekenden der justitie In Floralia komt van de hand van een deskundige een artikel voor over de Opleiding in bet tuinbonwvak De schryver zegt daarin o a De gelegenheden voor de opleiding m in het tniubouwvak zgn legio al zouden g niet gaarne onze zoons of pupillen aan alle opleiders toevertrouwen Niet overal wordt goed begrepen wat men onder opleiding verstaat Een goede gelegenheid noemt de achrgver de kweekerg Excelsior teBrummen vanden heer Jongkindt Coninek aldaar De leerlingen ontvangen er onderwga in botanie botanische terminologie boomsnoei boekhouden correspondentie zg kunnen er zich practisch bekwamen zgn behulpzaam hg het aanleggen van tuinen en buitenplaatsen er worden geregeld botanische uitstapjea gemaakt terwijl de beer J C door zgu relatiêu den jongelieden na volbrachten studietijd plaatsing weet te bezorgen Brummen ia een gezond oord en de heer J C een ernstig beoefenaar van het tninbouwTak en een goed voorganger van hen die zich daarin willen bekwamen In de vorige week waa een marinier te Willemsoord een weinig achaal hg kaa ieta wat wel meer anderen personen overkomt Hg bejrat echter nog een twintigste lot in de Staatsloterg hetwelk hg aan een krggsmakker overdeed voor vier gulden Al spoedig bleek het den man dat hg wat te ororgld gehandeld had wulf ëenige dagen later viel op zgn nummer de f50 000 Het bericht dat lur van Doesburg eervol ontslag zou hebhen gevraagd als hoofdcommissaris van politie te Amsterdam wordt tegengesproken De openbare burgerachool in de VanMer lenstraat te s Gravenhage zal met 1 Maart in gebruik wordoa genomen De heer Krabbe laatstelijk referenderis bg bet departement van Binnenlandsche Zaken is eergisteren naar Groningen vertrokken ter aanvaarding van het hoogleeraaraambt aan de universiteit aldaar Naar de J B verneemt is bg de gouvernementsburoau s het gebruik vau hectografen aanbevolen om het schrgfwerk te doen verminderen en is zelfs de wensch uitgedrukt dat aan ondergeschikte autoriteiten met die inrichting vervaardigde kopieën van officieele stokken zullen worden toegezonden om het overschreven tot de kleinst mogelgke afmetingen te beperken Vermoedelijk alles een gevolg van het optreden van den nieuwen Gouverneur Generaal A Wat zoudt ge wel zeggen ala ik u nu eena om tien gulden vroeg B Dat ge zeker erg in de klem moest zitten A Zoo Nu geef ze mij dan maar Ik dacht dat ge zeggen zondt dankje Te a Gravenhage breiden do pokken zich zeer snel uit Ër Igden thans negen personon aan die ziekte Een kind is overleden De besmetting werd door eene vrouw oitTlaardingen jvergebracht De bepaling dat de depothouders der postergen ook andere briefkaartformulieren mogen verkonpen dan die van Rgkswege worden nitgegeven wordt ingetrokken zy mogen echter tot 30 Juni e k met den verkoop dier formulieren voortgaan Menu Tong met garnalensaus runderollade met gedroogde angboonen en witte boonen soezen BuiteDlanilsch Overzicht De ond ministcr Goblet zou Maandag bg de Fransche Kamer zgn voorstel tot herziening der constitutie ingediend hebbeu Maar door eene ongesteldheid was hg hierin verhinderd In den Henaat beeft de beer OhallemelLa cour in zooverre hersteld het voorzitterschap aanvaard met de gebruikelgke rede die begon met eeue dankzegging voor het vertrouwen dat de Senaat door hem te herkiezen in hem geateld heeft Verder sprekende van de verkiezingen die in Januari plaats gehad hebben deed hg uitkomen boezeer de republiek weer aan aanhangers gewonnen bad Het oogenblik nadert waarop de Senaat enkel republikeinen in zgn midden zal tellen en dat niemand er de republiek zei afacbeiden van de zaak des vredes Dat wil niet zeggen dat er geen oppostie meer zal zgn Dit zou een ongeluk wezen Maar het is ook niet te duchten Bene waakzame streng controleerende oppositie is in den parlementairen staat noodig en bare critiek en hare waarschuwingen znllen te meer invloed heboen ala zg geacht kunnen worden vrg te zjjn van elke vgandige gedachte tegen den republikeiuBcben ataatavorm Keizer Wilhelm heeft een vleugeladjudant gezol n naar den ouden Biamarck om hem gelukje wenschen met zgn berstel Dit wordt algemeen opgevat ala eene poging tot verzoening en maakt een goeden indruk in Doitschland Velen znekeu er echter meer in dan er waarachgnlgk achter zit Poltieke gevolge beoogt de Keizer niet met dezen atap en welingelichte personen verwachten die er ookn iet van Wel echter houdt men het in poltieke kringen voor mogelijk dat de agrariëra een anderen partgen die oppositie voeren tegen Caprivi daardoor eene versterking erlangen die zeker niet in do bedoeling heeft gelegen De agrariërs gaven openlgk hunne vreugde over de verzoening te kennen Eenigen hunner vreezen echter dat men Bismarck voor het Rusaiache handelsverdrag zal spannen Nuchtere toeachouwers znllen nit bet geheele voorval voorloopig hoogstens de gevolgtrekking putten dat Bismarck in den laatsteweken zeer ziek moet zgu geweest bguaevenernstig als verleden zomer te Kissingen endat zyn gezondheidstoestand en zgn leeftgd volgens de opvatting ten Hove met elke gebenrlgkheid moeten doen rekening bonden Terwgl nu de Keizer den grgzen staatamnnzgne belangstelling betuigd komt tegenoverden monarch elk verwgt te vervallen indienBiamarck plotseling en onverzoend de eeuwigheid inging In den Rgksdag bad Maandag een interpellatie plaats over de werkloosheid tegenwoordig overal aan de orde van den dag Tegelgk waren er vgf monalervergaderingen van werkloozen id verschillende stadsgedeelten waar de socialistische afgevaardigden het volk toeapraken en uit de heeracbende werklooaheid tot onbekwaamheid van de Regeering concludeerden Onder meer werd op deu werkdag van 8 uur aangedrongen en op cultiveering van woeate gronden t Ging op de vergaderingen over t geheel ruatig toe behalve op een daarvan wa r na een rede van Liebknecht een anarchist dr Snmplowitscb den Slaatwn rooïerbende noemde waarvan Liebknecht ten onrechte nog iets verwachtte De canwozige loiteoant van politie gaf terstond last dien spreker te nrresteeren wat aanleiding gaf tot rumoer en gevecht De palitie echter wist den man meester te worden en daarna werd de orde hersteld en ging ook dele vergadering rnstig door Inmiddels was Liebknecht naar den Rgksdag geaneld om bg de interpellatie tegenwoordig te zgn Hg nam dadelgk het woord om te protesteeren tegen de gelijkstelling van socialisme en anarchisme en om de nouding der politie op den vorigeu Donderdag af te keuren Wat de werkloosheid aanging die bestond op de gebeele wereld wat wel bewees dat de ganspbe burgerlgke maatschappij ziek was Liebknecht pleite voor den werkdag van acht uren en voor de ontginning der dorre zand en heidegronden in Duitschland iets waardoor honderdduizenden nuttigen arbeid zouden vinden Met een toespeling op de bekende gebeurtenissen bg het aanvaarden der Regeering door den tegenwoordigen Keizer voerde hg spottend aan dat de poging tot een sociaal Koningschap weldra is moeten opgegeven worden dat Koningschap beeft maar al te apoedig zgn reia naar Canoasa moeten maken Het R jk zoo besloot Liebknecht moet de verschillende Staten dwingen maatregelen tegen de werkloosheid te nemen kan het Rgk dit niet dan bewgst het tot niets te deugen Minister Bütticher verdedigde de Berlgnscbe politie tegen welke tot nu geen rechtmatige grieven waren ingebracht Hg gaf toe dat eeoige takken van ngverbeid in treurige omstsndigbededeu verkeeren maar de groote meerderheid had flink werk en de statistiek kon aantoooen dat de loonen over het algemeen gunstig zgn en de werkman beter dan vroeger in zgn behoeften kan voorzien Overigens zal ook de toekomststaat der socialisten niet in staat zgn alle ontbering nit de maatsehappg te verbannen Het debat verliep daarop ia eeu omhaal van allerlei slechta zgdelinga de quaestie rakende beweringen eu opmerkingen zoodat het nog moest verdaagd worden De vrgconservatiave baron Stumm verklaarde de sociaal democratie mede aansprakelgk voor de anorcbie en haar gruwelen en sprak den wensch uit dat er zich uit alle partg u eeu phalanx van mannen zou vormen om de omverwerpers der niaatschappg te bestrgden Richter maakte van de gelegenheid gebruik om de agrarische partgpn te hekelen en vóór het Russische hnndelsverdrng te pleiten Bebel wees op Engeland waarde werkdag van acht oren bg Rijksinstellingen ia ingevoerd Van de bourgeoise eisclite hg dat zij ten minste trachten zou om de tegenwoordige ellende te verminderen de ellende weg te nemen zou zij niet vermogen dat zou eerst kunnen wanneel de maatschappij anders zal zgn ingericht Ondanka alle onrustwekkende berichten ia te Belgrado alles kalm gebleven Koning Alexander en zgn vader voor wier gezondheid de Berlgnsche eu de Weensche beurs zich zoo bezorgd toonden vergaderden te zamen met de leiders der beide gematigde partgen den voorzitter van den staatsraad en der Kamer en Alexander hield een duchtige philippica tegen bet bestuur der radicalen de beweging tegen Oostenrgk een mislukte poging om Rusland te believen en ontving ten slotte ëenige voorname pertgleiders ten paleize onder wie in de eerste plaats denzelfden staatsman tegen wien de radicalen een proces zgu begonnen den gewezen eerste minister Avakumovitch Koning Alexander heeft verklaard niet de grondwet te zullen overtreden en het is te hopen dat hg die belofte heter zal houden dan de ex koning Milan die zgn eerewoord verpandde niet naar Belgrado terug te zullen keeren Ook de gewezen koningin Nathalie wordt terug verwacht Zoo znllen zjj eendrachtig en met behulp van het loyale leger de antidynastische beweging misschien meester blijven De Sknptsbina is voor onhcpaalden tgd naar buis gezonden Een schending der grondwet behoeft dit niet te zijn Zooals men dit weet behoeft bijv het Nederlandscbe parlement volgens de grondwet alechta 20 dagen in het jaar te vergaderen Een dergelgke bepaling zal ook in Hervië wel beataan Naar de Politische Correspondenz uit Belgrado verneemt zou koning Alexander aan Simitch en Nicolajowitch Milan a vriend de opdracht verleeneo een ministerie buiten de partgen te vormen Men hondt het r voor dat zg daarin zullen slagen Donderdag komt de Italiaansche Eamei weder bijeen allereerst tot behandeling van da financieele voorstellen der regeering waachij 30 000 000 lire besparingen en 50 000 000 lira vermeerdering der middelen worden voorgesteld Op de begrooting voor oorioo zal 7 428 000 op die voor marine 4 000 000 lire bespaud worden De hervormingsvoorstellen zgn dringend noodig De ontevredenheid in het land vermeerdert Ook te Pjsa is de ruiterg met steenen geworpen door werkatakers die bg troepen door de straten trekken De Spaanaohe minister van buitenlandsche zaken heeft hg circulaire aan Spanje s vertegenwoordigers in het buitenland kennis gegeven dat maarschalk Campos in opdracht heeft van Marokko een oorlogsschatting van 30 millioen pesetas ƒ 18 000 000 te eiscben KaDtODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 24 Januari 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Buiten openbare waterbakken verrichten van datgene waarvoor die inrichtingen bestemd zgn J van D te Gouda Nieuwe Haren tot f 1 of I dag hechtenis Op straat spelen met geld C van D te Gouda Jerusalemstraat tot f 1 of 1 dag hechtenis Zonder noodzaak bergden van een klinkervoetpad B L F en J M te Gouda Nieuwe Haven ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis R L te Gouda Spieringatraat tot f 2 of 1 dag hechtenis Zeilen op verboden plaats in den Ringvaart van den Zuidplaspolder L de W te Krahngen tot 1 2 of 1 dag hechtenis Rgden met een hondenkar zonder de honden van muilkorven te hebben voorzien A B te Bergschenhoek vrggesproken Jachtovertreding P P de J te Reeuwgk vrggesproken Visschergovertreding W van L en H van L te Zegwaard tot f 1 of 2 dagen hechtenis In den winkel voorhanden hebben van een niet gegkte lengtemaat J A te Gouda Markt en A D V lo Gouda Wgdstraat tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Onbeheerd laten slaan van een trekdier K van W ta Gouda Boelekade tot f S oi 2 dagen hechtenis J 8 te Waddinxveen tot f 2 of 2 dagenhechtenis Verwekken van nachtelgk burengerucht F van der G en K P te Gonderak ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis lo Openbare dronkenschap 2o verwekken van nachtelijk rumoer D P te Gonderak tot t 1 en f 2 ot 2 dagenbecbtenia voor elke boete Openbare dronkenschap H A S te Gouda J V te Haaatrecht A G S te Qonda Vest K F en F van der G te Gouderak ieder tot f I of 2 dagen hecbteuia T K te Gouda Zak tot f 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap bg 5e herhaling 0 B te Gouda Bleekerssingel tot 3 weken hechtenis en 3 maanden plaatsing in eene Rgkswerkinrichting Openbare dronkenacbap bij 4e herhaling J B te Gonderak tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenacbap bg Ie herhaling F K te Gouda Peperstraat en O J van der G te Gouda Wgdstraat ieder tot 8 dagen hechtenis Allen zgn tevena veroordeeld in de kosten verhaalbaar bg Igfsdwang van 1 dag 344st staats loterij 5e Klasae Trekking van Woensdag 84 Januari 1894 No 6486 1800 No 17618 ea 10617 ƒ 1000 No 17848 18288 12600 en 8944 ƒ 400 No 10189 14810 3996 16982 eu 10860 200 No 16084 167 104 16158 19178 438616860 7668 18680 6070 4169 4408 en 16447 100 Prijzen van 70 79 8294 6824 7647 1014ri8 98 16088 18589 179 8866 6994 7709 10804 12601 16219 18679 183 2408 6365 7746 10309 12617 16410 18918 198 2410 5359 7820 10830 12751 16488 18992 801 8446 5560 7846 10868 18034 16498 19028 480 8460 6662 7938 10469 13189 16676 19069 544 8 82 6669 7964 10660 18280 16609 19009 616 2851 5886 7998 10997 18450 16700 19114 653 2951 5983 8168 11163 13646 16769 19157 694 8068 6086 8178 11938 13776 16848 19168 706 267 6039 8603 11871 13866 16970 19194 721 8548 6128 8693 11408 18891 17043 182 817 3663 6170 8789 11473 14181 17200 19490 841 8768 6482 6833 11615 14867 17801 19507 848 8844 6461 8869 11586 14294 17351 19644 845 8961 6636 8880 11662 14420 17399 19517 1160 4015 6708 9044 11710 14470 17679 19765 1268 4080 7616 9064 11718 14781 17682 19889 1471 4198 6916 9117 11714 14867 17686 90146 1511 4904 6949 9830 11867 14980 17727 20884 1517 4440 7049 9406 11868 14974 17789 80803