Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1894

Vrijdag 36 Januari 1804 No 6261 3Sste Jaargang 11914 16005 17748 iOSIS 1J079 16089 17817 S04U li09S 16842 17885 20451 12157 15403 17933 20527 12229 16538 18189 20545 12283 16614 18244 20639 12361 15729 18276 20613 12655 15898 18328 20786 12559 15957 18471 20948 44 0 71S8 471 4588 7188 tI84 4740 7336 9 80 4858 7346 9685 5038 7339 9708 509S 7407 9805 5099 7409 9842 5148 7480 9894 5168 765 9943 1587 173 17 17 181S Itil 1064 188 0i mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Witte en JfIJne lieensche A van OS Ai E 73 73 Beurs van Amslerdam 28 JANÜAHI De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEH ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Vor kr alotkoera 86 857 1 94 70 78V 78y 20 66 4 5 104V 69 m 2SV 247 6 y 88 l lOO i 105 636 628 101 88 101 160 Vl 102V 101 187 98 100 88 101 102 167 187 104 46 ♦ 8 189 141 84 71 lOlV 129 108 109 7 l 94 102 186 133 7 98 48 90V 33 1 104 78 110 108 50 81 18 186 loTy 108 101 100 71 78Vi 78 i 201 66 94 l l i 227 987 Nmiaiisn Cart Ned W 8 2V dito dito dito 8 dito diu dito 3Vi HoxaAi Obl Qoudl 1881 88 4 iTAUl Insohrijring 1862 81 5 OosTaHa Obl iiipapiorl86S 5 dito in silnr 1868 5 FoaTOflAL Oblig met tickot 8 dito dito 3 BtnuXD UU Ooit 2e Serie 6 diloOaooni 1880 4 ditomBolhs 1889 4 dito b j Hope 1889 90 4 dito in goad leflB 1688 6 dito dito dito 1884 5 BrAX Parpel loliuld 1861 4 TvwKBU Gepr OoDV leen 1890 4 Oeo loeuing larie D Oeo leening Hrie U ZüiDAra BEP Beo T obl 1893 6 Mllioo Obl Buit 8oh 1890 6 VsHBEUBLA Obl 4 onbep 1881 AMniBDAH ObligAtieu 1861 8Vi BonuOAH Stod leen 1886 31 KlD N Afr Handelsv Baad Anndib TBb Mjj CertiAoalen BeiiMaBtsohftppij dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Oa t My der Vontenl aand Gr Hjrpotkeekb paiidbr 4 NaderUndHbe bank aand Ned HaDdfllmaatiob dito N W k Pao Hyp b p ndbr 6 Bott Hypotheekb pandbr 4 Ulr Hypitbeakb dito 4 OoiTllla Ooet Hong bank aand Ruit Hypotheekbank paadb i Vi AMKalKA Equit hypoth pandb 5 Haiir L U Pr Lien eert 6 Nm Holl IJ Spoorir Mg aand Mij tot Eipl r 81 Bpir aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IlAIja 8poorwl 1887 89 A Eobl B ♦ Ve 64 72 Zaid Ital Spvrng A H obl 8 FOLIK Waruhau Weenen aand 4 BviL dr Bun 8p r Mij aand 6 Balliiobe dito aand 76 ïaitowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kunk Ch AE0 8p kap sand 6 Loeowo SewBit 8p Mij oblig 6 Orel Vilebik dito oblig 5 ZuidWeet dito aand 6 dito dito oblig 4 78 AiaiiXA Oant Pao Sp Mij obl 6 Ohio Ie North W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Bio Gr Spm oort v a lUinoiB Central obl in goud 4 Louier k NaahvilieCerLv aand Meiioo N Bpw Mij lohjp o 6 Mill Kanaas v 4 pot pref aand N York Ontario li Woit aand dito Fenai Ohio oblig 6 Oregon Oalif Ie byp in goud 5 St Paul Minn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 OaKADA Can South Cert v nand Vbn O Rallw fc Nav lo h d o O Amaterd Omnibufl Mij aand Botterd Tramireg Maata aand NlD Stad Amsterdam aand 8 8tad Botterdam aand 8 BltolB Stad Antworpi nl887 21 Stad Bruuel 1886 2 HoNS Theiu Begullr Qeiellsch 4 115 118 27 106 OoeTBNR Staatsleening 1860 6 K K Oo l B Cr 1880 3 8pai Slad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei Hyp BpoW eert 5 APVBRTENTIBN Sociëteit Ons Genoegen Commisaarisaen der Sociëteit Om GÏnokgbn bnngen ter ktnniaae van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg geltigenheid na de Be Abonnements Tooneelvoolratelling op DONDERDAG den 25 JANUARI 1894 d aOCIMTElT van Oes avon ZMS VtJB af geOoten mU ijn Namens het Beatnar t HERMAN Pa Stcrttarü Oouda 24 Jan nari 1894 Advertentiën tnMtJBtnnen en Builenlandtehe Couranten worden dadeljjk opgeiondon door het Advertentie Bureaa van A BBINKMAN en ZOON te Gouda Mederlandsche Stoomboot Maatschappij Do btoomschepen BOLLAND kapt J 8MIDT en BATA riEB kapt J 8AÜEB verti ekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paaaage vervoege men lich bg de Cargadoora der Mastschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Blaas te Londen Gebri Stollwerck a Chocolade en Cacao c a DtBlmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied verbeterde fabricatie I en uitrioltend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeorei len verbruiker voni Stollwerck B Chocolade en Cacao een a nb valen w rdig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etikettea Do Firma behaalde 27 Breyets als Hofleyeraiicier 44 Bere Dlploma s gouden enz Medailles een bewye van uitmmitend jn fabrikaat Iteeds 1874 schreef de Accademie national de Paris 1 Noua vona dfcamona nna Hedaille r vrentère elMae on oonaidératlon de I TOtre exoeUenta fabrication de Ohooolat bonbona varies eto to Stollwarck fabrikaat U verkrijgbaar bij H tt Conflseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiper voor NederUnd Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalvt r9lia it 103 THEE Bg 1 OQS Kop Sübotel Lopöl Vork Broohe 25 Grifteo eaz 2Vi P Beoldün Schaar Lampenltop Melkpan 6 ZaVdoe doekon ode ona BoDtiohort Pantftlon tiltkel Eiwrries Pudding Siui Trekpot Suikerpot enz By meerdere hoevaelheid in wdb of by gedeoUeQ Horloge LampöD Tafelt Stoelen Naatmncbine euz pnz Keuze uit meer da 1000 Artikelen Drink BOl US THEK Kwaliteit is puik CADEAÜX nuttig en fraai Vraag de lolledigo l j t met afboeldingon d r Cadaaua bg M J KAMP HÜIJZEK die gaarne inlichtingen ïal vorslrekkon G Kelilenbrink Jr Co Eotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Kraepelien en Holni s 2 r I t n en staalhoudende uina LaocneQüiNALABocHE s de meest Krachtige en Versterkende RIMA WIJN aanbevolen door tal van binnen en boitenlandsche geneeshoeren Belkjroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrijgbaar in flacons ik f 1 90 en 1 Depdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien llolm Hofleveranciers Zeist fM u Y de VIctoriaBron f e Oberlahnsfeinbyiim Tafeldrank Yanh0 oninklykef uis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnsteia Gevestigd te Botterdam Zuidblaak 8 Gouda Snelpsndmk vau A Bamuux t Zoox Een BDBaEBJDFFaOITW P G aen ainig holpbehoevend in het beait van eigen tteA vraagt t en Jl F H M fj a s bg nette mensehen op vroolgken atand een 2IT EN immm of KAMER met ALKOOF benevens PENSION VUUB LICBT en Goheele Veraorging Prgs circa 40 per maand Brieven onder letter Z bg daa Boekhandelaar H C EDADW Jr TEESTOITD GEVEAAGD EEN Huishoudster van de P Q Adres H HOEN tn den Broekweg nabij Gouda MtLncliner BIEHHUIS BLAUW8TRAAT No 11 Zaterdag Zondag en iMaandag Xteuwe Mtamet BeiUentng Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofiers der ZeUbevlekking Onanie en geheime nitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIl G Hollandsche aitgare met 27 afb Prgfl 2 galdea Ieder die aan de verschrik kel ke gevolgen vau deze ohdea d Igdt moet het lezen de oprechte teenng die het geeft ndt jaariyks dnizend van een zekeren dood Te verkrygen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neamarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland FEANSCHE STOOMYEEVERU Gheiulsche WasscheriJ TAM OPPE HEIMER r H 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen rioofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Spoiiialiteit voor het stoomen en verven Tan alle Heerenen Damesgarderoben alaook alle Eindergoedereu Speciale inrichting voor het atoomen tan plncb mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni warden naarde nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of geverfd worden onsehadelgk voter de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zgn de prgien 25 gedaald Te atoomen goederen als nienw afleverbaar in 3 i agen te verven goederen in eene wdek JS fflii St Abonnements Voortelling DOm EEBAG 25 Januari 1894 Tivoli Sehouwburg De OngelooTige Thomas Blgspel in 3 bedrgven Gevolgd door Één bedrgl door JO vak SLOTEN Aanvang lutlf 8 uni r Qawane bepalingen en prgieu BINNENLAND aOÜDA 25 Januari 1894 Heilenmorgen werd op de A Igemeene bc graafpiaats alhier ter aarde besteld het Ijjk van onzen geaehten stadgenoot den heer van Staveren adj onderoffi vaandeldrager der dd schatterg Sen groot aantal belangstellenden was op het Kerkhof ap nwezig Yoorafgegaau 3or de kapel der schnttenj die Chopinsmarsch funèbrec deed hooren en gevolgd door de leden van de Schutterg tCaderbond wer l h i tgk door de kameraden van den overlcéimè grafwaarta gedragen waarbij de leden eo donateurs der afd Oouda van den Bond van oudOnderofficieren zich en haie hadden opgesteld terwgl beide vereeni ugen hunne banieren mededroegen Aan het graf werd het woord gevoerd door den l eer A J van Vliet 3erg mBJoor der schutterg In geroelvolle woorden herdacht deze spreker den overledene als mensrh en kameraad en hoe trotsch hg was op h t vaandel door hem zoo lange jaren met eere hoog gehouden Haddea de omstaodigheden h ti gevorderd spreker was overtuigd dat m tgden van gevaar de drager van dat vaandel evenzeer zgn plicht zou hebben gedaan alsnn in TXfidestgda amem aUe kameraden riep bg den overledenen een hartelgk vaarwel toe De Heer van Fraokenhugzen sprak daarop namens den Bond van Oud Ooderofficierei waarvan de oiertedene donatenr was eit bctreurde het verlies van een coo bezadigd en geacht man in de afdeeling Door den zoon van den overledene werd onder den indruk van hei oogenblik met een enkel woord dank gezegd voor de laatste eer ftsn z Q dierbdren vader bewezen A a de Hoffman a Stichting Volkgaarkeuken alhier wordt tegen 1 April n s gevraagd een két enmeester en kfii ken meesteres Gisterenavond hield de SchoenmakersVer eeniging op de bovenzaal van het Café cVrcdebest hare 19de jaarlgksche algemeene vergadering Uit het verslag dat werd uitgebracht bleek dat de totale ontvangst was ƒ 258 60 terwijl de uitgaven bedroegen 285 60 zoodnt een nadeelig saldo dit jaar verkregen waa van f 27 t het op 31 December aanwezig bc drag der Vereeniging bedroeg 475 30 FEUILLETON Op de Boerderij 18 Met eeo vloek op de Hppea ging de jager terug om op een andere plek gemakkelijkar nnn de overKJjde te komec Doch de üjne motregen die reeda een pooa viel noodzaakte hem ie schaüen Hy ging BoHter een dikken beukenbooni zitten en ergerde Eioh ofor de wilddieveD over den houtvester die hem hierheen gezonden bad en over den regen Tot la tv rdrgf wilde h eea pijpje opateken toen b plotseling eenig gedruiach vernam Snel kroop hg toBseheD de struiken zoodat hg geheel vsraebolen lat en toch sHea io den omtrek kon vsaroemen Weer hoorde hij gedruiaoh duidelijk boorde hij Ewire achrudeo die ateeda naderbij kwamen Werner verdabbelde zjjne behoedzaam beid sla een wilde Boodhaid Iag hg op den loer Het minste gemoht kon hem verrailea en dan ging het teren om leveul dat wUt hg Johan naderde io tevreden atötnming onbewaat dat hen enig gevaar dreigde Zoodra bg buiten het geboomte tr zag Werner hem en herkende den gitaarspeler van dien Zopdagmiddag Dat schot ia den vroegen morgro koa niemand anders geloat hebbea dan hg Wat had e n boerenzoon zoo vroeg op dM beif te doen waar hjj boaefa uooh weiden beiat P Toen hij aan het wambuia en den uk dien Jekti op d B rag dioag venohe blotdiporen Üe Op de Ign Gouda Oude water werd in 1893 ontvangen ƒ 12 229 56 met een vervoer van 56 813 reizigers De landbouwer J N te Vlisibad Zaterdag het geluk eene groote rot te vangen Hg hield het dier aan ien staart vast Al spoedig wrong het beest zich zoo om dat zg N in de haml beet en wel zoodanig dat hg spoedig geneesknndige hulp moest inroepen In het nutsdepartement te Oudewater trad 11 Woensdag als spreker op de heer A Katterraole van Amsterdam die door een achttal voordrachten voor het roeerendeel van ko mischen aard het auditorium een genoegelgken avond verschafte Uit een schuurtje nabg Oudtwater eigenaar H v4n der M zgn in den nacht van 19 op 20 dezer zes kippen ontvreemd De politie i er mede in kennis gesteld en het is te hopen dat de dader of daders die in den waan schijnen te verkeeren dat bg pluimgedierteh t mgn en dga niet in aanmerking komen spoedig ontdekt worden daar io den laatsten tgd op dat gebied veelvuldig diefstallen plaats hebben In bet laatst dev joiige week sti ryutAdM msrstol in 69 JBrigeii ouderdom eene vrouw die geruimen tgd in het krankzinnigengesticht te Dordrecht en de laatste anderhalf jaar aldaar bg particnlieren verpleegd wordende ann de gemeente meer dan 5500 beeft gekost Met die van de IJaclub zgn te Haastrecht acht vei unningen die 247 50 opbrengen De IJsclub heeft echter maar vergunning gehad van af 1 December en betaalde daarvoor 10 In de Maandagavond gehouden vergadering van de leden der afd Lekkerkfirk van dt ti Nederlandsche Protestantenbond trad als spreker op ds H A van der Meulen van HaMtrecht Spreker gaf een schets van eenige Uervormf is in de 16e eënw doch voornamelijk werd daarvan het even van Ulrich Zwingii beschouwd in verband met de tegenwoordige toestanden Gewezen werd op het feit dat Zwiogli als een voorbeeld kan gesteld worden iemand van kennis van outwikkeliag en heschaving Zgne veidraagzaamheid werd door tal van voorbeelden gestaafd en aangedrongen om in zgen gee t werkzaam te zgu m dozen tgd waarin de vraag raerkta werd de jager razend Weer klonk een obot en in de borat getroffen atoitte de wildstrooper zander een enkelen kreet ter aarde De jager sprong op en snetde heen om den gevallene te onderzoeken Toen bij in diens wambuis de afgeaohroefde buka verborgen vond laohle bg honend en zei Dat bab je er aleoht afgebracht ventje Ditmaal beb ik je gesnaptl Ik ben je tealimafgeweeatt Nu zal je wel niet meer zingen en niet meer schieton ook 1 Maar kom hg kan bier niet bigven liggen Wat moet ik met hem do n P Begruven kost te veel tijd en ik kon daarbij overvallen worden Hal daar valt me wat in I Ze zullen lang zoeken eer ze hem vinden Achter de rota die op dat punt zeer ateil wab bruiaobte de bergstroom Hier sleopte bgzgnalaohtoffer been en wierp het in het water Daar knalde opnieuw een sobot aan do overzijde Werner was eren aan den liakararm geraakt Buiten zichzelf van achrik en woado keerde hg zicb om en zag eon man op verren afstand aan de overzgde van ueo stroom Dadelijk hief hg zgn buks omhoog en aohoot op zijn aanrander tonder hem echter te treffen Moordenaar moordenaar I aofareeawde deze terwijl bij met vlugge aprongen voorwaarts snelde Dat woord trof den jager in hot hart Soet vluchtte hg van de plek waar hg de mtadaod bedraven had maar mserraaten klonk dat woord moordenaar hem nog verwgtend in da ooren De man sprong in het water deed eenige krachtige slagen dook onder ea kwam met het betre ginglooze lichaam van Jokan weer boven Hst waa punten dikwgls zeer oppervlakkig worden beschouwd en behandeld Wanneer op maatschappelgk gebied proefnemingen mislukken ia dit dikwgia een gevolg van de oppervlakkigheid waarmede het werd beproefo Alleen door ernstige voorbereiding behooren hervormingen ter hand te worden genomen en een volhardiüg van een Zwingii ia daarbg noodig wil het beoogde doel worden bereikt Ook dat Zwingh s zachtmoedigheid in dezeo tijd niet overbodig kan geacht worden werd door eenige boeiende verbalen in het licht gesteld Door den voorzitter werd den spreker hartoIgk dank betuigd voor zgu leerrgke en nut tige beschouwingen en wenken en de Afd in zgneu voortdurenden steun aanbevolen Tus chec den schoolopziener in hi t ariondissement Beetsterzwaag en den schoolopziener in het district Sneek bestaat verschil in zake het aanstellen van den onderwijzer S als tgdelgk onderwgzer te Kortezwaag De distictnsohoolopzieuer oordeelt dat S niet langer ah tgdelgk onderwgzer mag werkzaam zgn omdaL hg geen bewgs van goed gedrag kan overleggen de arrondiasemeutssohoobpziener handhaaft o als tgdelgk onderwji2er daar dal bewgs wel voor eene benoeming doch niet voqr eene tgdelijke aanstelling wordt vereischt welke geheel aan Borgcmeester en Wethouders der gemeente en é va betrokken arroadisBementsschoolopsiener wordt overgelaten De arrondisgeraentsechoolopzieoer heeit de zaak ter beslissing aan den Minisier voorgedragen De besliaaing is nog niet gekomen en tot zoolang handhaaft do arrondissementsBchoolopziener S als tgdelgk onderwgzer Elf mannen van het Engelache schip Spirit of the DawDc dat op den Stillen Oceaan ten zuid oosten van Kieuw Zeeland verongelukte hebben tachtig d en op het onbewoonde Antipoden eiland doorgebracht waar zg meen 7elfgebouwde hut leefden vau vogels en eieren die zg konden machtig worden De Bchipbl eokelingen leden gebrek en zij waren zeer verzwakt en uitgeteerd toen bft stoomschip Hinemoa het vgfde schip dat zg zagen hen aan boord nam Er was op drie mijlen afstanda van de plek waar zg landden een rijks depot van levensmiddelen en kleederen maar zg wisten dat niet Ook moeten er een aantal schapen geiten en runderen op bet eiland zgn maar de arme mannen rechte ongeluksvogels zagen geen enkel stuk vee Victreo Bombellino een mAn met een Sepp die op da jacht was gegaan om den prachtigen gemabok ta schieten daar hg meende dat Joban het dier niet wilde buitmaken Sepp nam dan ge kwetston jonkman op ign breede aonoudera liep met zgn zweren laat meet dan en uur lang over hobbelige paden en beToil le eiodelgk een bol waar bg een goede aohuilplaats vond Twee dagen waren sedert de laatste gebearteniaaon voorbggegaan Het bogon onrustig te worden op den Lenzerhof Het IS wat mooia dat Jobaa den vroegerenweg woer is opgegaan mopperde de oude man Ka hg stnat nog al op het punt te trouwen Hat ia nureeda de derde dag zoolang is hg vroeger nognooit wegga bier en AU bg maar geen ongelukheeft gekregen Dan zouden wg er wel reeda ieta van vernoman hebben zei de weduwe Goiger Het eene ia nog niet roorbg of het andere staat reeda voor do deur k aagde Lenz Van mijne dochter hoor ik niets eq nu is mgn zoon verdwenen I Het ia of het ongeluk op den Leneerhof zgn intrek heeft genomen Je moot niat dacjelgk hot ergste vreezen vader Lenz sprak rouw Qaiger Johan ia miaaohien rerder landwaarla ingegaan dan hg vau plan waa en hoeft rrootgk geselaohap aangetroffan Ik bon altijd te goed roor ragn kinderen geweest en beb hun te veel toegegeven Dat zijn nude fgevolgan er ran Je moet tooh eens iemand naar den Maerhof sturen om te vragen of men daar ook Iets ran Johan weet Missohien zit hij daargoed en wel sonda te denken dat wij hier onge struisvogelmaagff die glas steenkolen porselein hout leder lucifers en andere onverteerbare dingou at is in het ziekenhuis in de Friedrichshain te Berlgn overleden volgens het Beriiner Tageblattc aan de gevolgen van het eten van phosphorualucifers Te Kokomo in Indiana is een vgftienjarigemeisje tot zes jaren dwangarbeid veroordeeldwegens paardendiefstal Zg is de dochter vaneen welgestelden landbouwer en was bekeadom hare schoonheid maar ook om hare grooteeigenzinnigheid Tot onderwgzeres te Hardinksveld schoolNo 1 is benoemd mej 0 Dekker aldaar met 5 stemmen 6 leden van den Raad stemden blanco Zg was de eenige sollicitant naarbetrekking van onderwgzer Naar aanleiding van de aanschrgving van den Raad van administratie der H IJ 8 M aan haar personeel iu zake het maken van propaganda voor den Nederlandscfaeo bond voor spoor en tramweg personeel Steeds Voorwaarts zal Zondag 18 Februari in iPlanciuB te Amsterdam eene groote protestmeeting worden gehouden waarin volgens het strooibiljet verschillende sprekers het woord zullen voeren om het recht van den vrgen burger te veidedigen In Friesland neemt de influenza nog toe Er zgn dorpen waar de epidemie hnia aan huia heenicht Ds doctoren en apothekers hebben het ongekend druk een enoemden kunnen met den besten wil bet groot aantal patiënten niet op tgd bezoeken Een geneesheer begon 21 dezer 8 morgens zes nur de reia naar zgne patiduten besteedde tien minuten voor het middagmaal en keerde s avonds elf uur huiswaarts na dien dag 82 patiënten deels te voet deels per rgtuig bezocht te hebben Bg zgne thuiskomst stonden weer 19 namen van nieuwe patiënten op de lei doch de dokter was zoo moede dat hg lich genoodzaakt zag het bezoek dezer laatsten tot den volgenden ochtend uit te stellen Ook de burgemeester van Vliasingen heeft de opvoering van bet achandaatstiik tDe geheimen van de Weesiorichting Meerboach verboden De officieren te Middelburg die hun lidmaatschap van de sociëteit De Vergenoeging hebben opgezegd deden dit wet vrgwillig doch eerst nadat hun van hoogerhand daartoe een wenk was gegeven rust zgn Een der knaohts ging naar den Mearhof en keerde na eenige uron terug vergezeld van Walburga die man reeds in de verte kon zien sobroian O Johao 1 Hg komt niet terug I Hjj is voor ooa rerloren I jammerde zg Al drie dagen lang heb ik eeo voorgevoel gehad dat me een ongeluk zou overkomen Dn nu is hg zeker dood Walburga weende zoo hartstochtelijk dat de oude boer daardoor geheel van streek geraakte Ëerat tegen den avond koerde bet meisje naar haar ouden terug die bg het hooren dar droevige tgding geheel ontsteld waroo Üïan paar dagen tater wist men in den geheelen omtrek te pralen over bet ongeluk dat Joban ge troffen bad Bg troepen zoobt man op de bergen keek ii iedere rotsspleet daalde naar beneden in de afgronden aUes te vergoars I Johan werd niet gevohdan au men rekende hem dua onder de dooden Intnsichen wist Lize niets van hetgeen er in bet oudertgke huis gebeurd was Ze daoht aan vader nooh broeder terwijl za aan het ziekbed zat vaa iemand die ternauwernood aan den dood was ontsnapt aan het ziekbed van Frans dion ze eindelijk door een gelukkig toeval had ontdekt Hoewel Lize eenige dageo Ie Stuttgart moest blgveo om uit te rusten waa zij trouw preaent bjj de aankomat v n eiken treio uit Fraakrgk om iolichttngen in te winnen en de gekwetsten te halpen varzorgen Deze handelwgze en haar vreemde kleedardraoht hadden de aaodaolit der spoorwegbeambten gatrokken Worii wre