Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1894

Directe SDOorweKverblodlngniet GOIÜA WlnlerilleDSt 1893 94 AanRevangeo 1 October THd van Greenwlcli 00UD R0TT1EDAM BOTTBBDA M O O II D A 8I 44 S U 10 17 10 97 10J4 10 41 10 47 4 08 H A AG OODDA DEN RAAO Oouda 7 80 6 40 9 04 87 10 4 19 11 19 91 1 01 1 97 8 66 4 46 6 97 6 69 7 18 8 96 37 10 46 Hags 6 48 7 907 439 88 g 46 10 1411 8318 16 1 88 8 16 9 46 3 48 4 16 4 49 6 91 7 8 06 9 8 1 44 1 49 1 68 9 04 9 0 Onuda 0 30 7 60 8 18 9 68 10 1610 69 19 03 18 46 9 90 9 46 3 16 4 3 4 48 6 90 6 61 7 41 8 36 10 01 ÏTBEOHTBOÜD Utreohl 6 38 7 60 9 68 11 84 19 08 19 10 3 10 8 69 4 43 3i Harmelen 6 47 8 08 10 09 19 1 8 84 4 08 4 66 4 19 Hue 8 19 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 19 61 1 48 1 67 4 86 6 96 6 66 6 41 7 4S 8 66 10 16 11 16 11 40 18 OOl DA UTRMOHT Oouda 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 19 10 66 18 48 8 93 8 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 46 8 3810 08 11 0 8 37 6 87 7 69 10 99 11 16 9 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 11 98 9 61 6 1 6 60 8 18 10 34 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 6 9 6 81 6 36 8 98 9 10 10 69 Oudewiter 7 07 8 19 10 94 19 49 4 94 0 87 18 06 19 66 1 89 8 60 4 37 6 90 7 0lt 8 80 AHSTEBDA H O O U D A 40 11 10 11 97 8 40 6I 11 88 11 4 9 61 10 44 11 11 IMI 1 01 BOOD A A MSTIBDAM 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 10 6 18 18 1 8 40 1 48 6 86 S7 11 10 11 10 U t U II MO MT 11 11 Voor en na zi n evenals ia andere proviaciën ook ia Friesland een aaotal boBSch o verdwenen welke met de daarby behooreode itinsen alotea van adeiyke FrieHche geslachten aan het gewest een eigenaardige bekoorlijkheid verleenden Veel schoons en uit een geschiedkundig oogpunt ook veel merkwaardigs ging daardoor langzamerhand voor het nageslacht verloren Een bosch van zeer onde dagteekening waarvan de overbiyfeelen tot op den haidigen dag een sieraad voor de omgeving uitmaakten valt thans onder de byl van den houthakker Weleer wat het eene bezitting van den Spaanschgezinden stadhouder Schenk van Toutenburg die te zgnen behoeve eene tins daarnaast bouwde waarop hij vele jaren verhlyf hield Het gebouw werd reeds langen tijd geleden gesloopt maar een gedeelte van bet boch bleef tot nog toe behouden De laatste eigenaa wylen Mr A Loozma Ypey te Rjiperkerk bestemde bg testamentaire beschikking het terrein ais plaats waar na KJjn dood een liefdadige stichting moest verryzen uit fondsen welke daarvoor door hem werden gelegateerd Het zal den naam van Stichting op Toatenburgt dragen en wordt bestemd voor eenigsïins behoeftige bejaarde lieden uit de dorpen Ryperkerk Tietjerk en Hardegarijp Voorloopig zal het veertig personen kannen huisvesten In het Antwoord aan de Eerste Kamer over het ontwerp voor de Rotterdamsche verbindingsbaan ontkent de Minister vno Waterstaat dat er verschil zon bestaan tusschen bem en zyn voorganger omtrent de geschiedenis van art 71 der overeenkomt van 21 Jan 1890 met de Holl IJzeren Spoorwegmaatschappij By de onderhandelingen over do overeenkomst bestonden omtrent de Ceintuurbaan te Roiter4pi nog geen plannen en daarby is van een bepaalde richting dezer baan geen sprake geweest Alleen is by de overeenk mst de voorwaarde gesteld dat de plannen en ontwerpen der verbindingslyn de goedkeuring van den Minister behoeden Aan deze voorwaarde is voldaan en het tegenwoordig ontwerp staat du l onmiddelyk en rechtstreeks met de overeenkomst in verband De verplichting tot uiikeering der bydrage van 1 200 000 maakt een iritegreertnd deel van het contract uit wasraan men zich niet zoo kunnen noch mogen ontrekken De verbindingslyn is beschouwd als een zaak van algemeen belang en zé is niet van minder beteekenis geworden omdat nu het belang der betrokken spoorwegmaatschappy zelve ook meebrengt de lyn tot stand le4 brftogea Dt beteekenis van de verbindingslyn ligt hoofdzakelyk in de verbetering van het treinenrerkeer van Uaitschland via Rotterdam vooral van het goederenverkeer Verwerping van deze voordracht zal voor den Staat hoogstwaar chynlyk geldelyk nadeel opleveren De verbinding zal vroeger of later zeker moeten gemaakt worden en later by de gestadige uitbreiding van het bebouwde gedeelte van Rotterdam veel meer kosten Het bedrag van het subsidie ia noch by do onderhandelingen over de spoorweg overeenkomsten noch by het contract zelf afhaukelyk gesteld van de som die de aanleg van den verbindingsweg zou kosten zelfs heeft er tuiachen de beide coutracteerende partyen geen voorafgaand overleg omtrent de richting der verbindingslyn plaats gehad Voor de regeering bestond daarom geen aanleiding om met de Holl IJz Spoorweg My over eene vermindering van het subsidie in overleg te treden De strekking van het onteigen ingsont werp wordt voorbygegaan wanneer overwegingen daaraan worden vos ekuoopt die geheel liggen buiten het doel van en de motieven voor de indiening er van De adviezen van Oed Staten en van don Raad van Toezicht zyn voor de leden ter inzag gelegd Onder de geraamde aanlegkosten ziin de uitgaven voor het maken van 8 S6 8 4S 8 ia 8 68 g 06 7 S 7 8 7 8 7 48 7 66 Qoud Unidraoht Nlaawerkgrk OopaUe J Bottordm 6 09 S IS 6 81 6 9 6 86 6 1 10 6 1 6 96 6 89 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Bl Kr 7 47 Z lgw 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 19 Oudew 6 60 6 64 Woarden 6 67 7 01 8 11 8 40 Harmelen 6 0 7 08 8 46 Vinwhl 6 18 7 88 8 93 8 41 9 lOJl 8 81 10 Ml Ooada 6 40 Amitordua Wp 7 6 Oi i U Botttrdua Oipdie NirawMketk Uooidrwlit Soud een rangeerstation in den Alexanderpolder niet T en de ntttpraak der boowcomminie welke den prys van f 100 uitgeloofd voor eene prysvraag voor eene nutsgebouw te AlfenOndsboorn toekende aan den architect Jesse te Leiden is door Hen architect J Hengeveld Jr te Alfen n d Ryn bij bet departement protest aangeteekend De by het 4e regiment infanterie geplaatste luit koloqel W G F Snijders komt te Leiden in garnizoen Naar aan het Hbladc van goed ingelichte eyde verzekerd wordt is de bewering van den beerman Detb ah zou de officier van justitie te Arnhem hem toegezegd hebben dat eene strafvervolging tegen den heer Van tLindenhout zou worden ingesteld geheel bezyden de waai heid De commissie voor Neerboscb heeft gisterente Utrecht eene zeer druk bezochte ochtenden avondvergadering gehouden De ingekomenrapporten zyn behandeld on nagenoeg gfheelgearresteerd De commissie houdt Vrydag 2 Februari h re indvergadering Wat tot heden in de dagbladen over het rapport gepubliceerd is berust geheel op gissingen Gisterenavond verspreidde zich door Amsterdam bet gerucht dat de vier Afrikaansche leenwen waarmede de leeuwentemmer De Lioni sedert eenige dagen in den circus Carré voortellingen geeft tydens de kindervoorstelling van gisterenmiddag uit de kooi waren losgebroken Een voorval van zoo ernatigen aard heefli zich wel is waar niet voorgedaan maar hetgeen werkelyk gebeurd is had allicht ernstiger gebeurtenissen na zich kunnen sleepen en geheel Amsterdam in rep en roer kunnen brengen Het onrustliarend gerucht kan teruggebracht worden tot de volgende feiten Na afloop der kindervoorstelling liet men gelyk gewoonlyk de leeuwen van den temmer De Lioni in hnnne yzeren kooi op het tooneel aan zich zelven over en keerden de geëniplooieerden van den circus voor bet grootste gedeelte huiswaarts Een der stalknechts dicht by het tooneel bezig bemerkte eenige oogenbükken later in zyne onmiddellyke uabyheid eenen der leeuwen die brullend op hem afkwam en byna op betzelfde oogenblttc bad de heer Max Gnrré iu de vestibule van den circus een dergelyke ontmoeting Beiden vluchtten natuurlyk de een door den stal naar boven de ander iu de koffiekamer en maakten groot misbaar Onmiddellyk werden alle uitgangen gesloten en kort daarna vroeg men hulp by de cavalerie en by den geëmployeerde in Artisc Karsten den beheerder van de tlevende have van bat genootschap een zwager van den chef der firma Hageubeck Uit de cavalerie kazerne kreeg men eene versterking van een foerier twee brigadiers en twee huzaren 10 b6 11 09 11 0 U 16 11 86 19 68 1 06 1 19 1 19 1 88 18 88 7 47 7 46 6 07 8 18 10 03 10 11 9 4 6 11 6 16 6 99 6 81 6 86 68 6 08 10 11 6 80 Intussohen hadden de losgebroken leeuwen al heel wat onrust teweeggebracht Do rest mratenr Bode had zonder het gevaar te kennen zyne zoontjes met de honden naar buiten gestuurd Merkwaardigmwyze bleven deze ongedeerd niettegenstaande de knaap nog eene poos met den hond ia de arena bleef spelen terwyl de leeuwen reeds iu vrybeid waren Eu nauwelyks waren hond en knaap weder in de woonkamer of de schrikvrekkende mare klonk door den circus Weinige minuten later renden de leeuwen brullende langs de gestoten denr der woning En waren de uitgangen vau het gebouw werkelijk alle gesloten De leeuwen renden door den ganschen circus van otader tot boven en d deur die den circus van de bezoekers der bovenste galery ontlast itond Of en Men bemerkte dit err t later Maar ook zelfs de buitendeuren der vestibule waren niet aanstonds gesloten en in de vestibule juist hadden de leeuwen geruimen tjjd op de zachte kussens der zitbanken doorgabracht Wat bewaarde Amsterdam voor eene paniek Het spiegelglas tusschen de deuren aangebracht Vet avonds nog kon men den afdruk der leeuwenklanwcn op het spiegelglas zien Blijkbaar werden de dieren zoozeer door bun spiegelbeeld geboeid dat zy den gemakkelyken uitgang vlak daarnaast door de doordraaiende deuren niet hebOen ontdekt of wel zy meenden door het spi elglas misleid daar eenen uitweg te zien Wy zeiden reeds dat de heer Karsten van Artis en vyf cavaleristen spoedig met karabynen gewapend ter plaatse waren De beesten weder in di kooien te krygen ging achter niet zoo gemakkelyk Ook de dierentemmer De Lioni en miss Molva die eiken avond in de leeuwonkooi den serpentinendans uitvoerde werden ontbo den Aan miss Molva nu gelukte het een der gedierten en wel den leeuw de overige drie waren leeuwinnen in de kooi te lokken en dus in verzekerde bewaring te nemen De drie leeuwinnen geraakten ten slotte verspreid twee in de zadelmakerswerkplaate eene in het damea privaat boven in den circus Natuurlijk zorgde de heer Karsten geholpen door den diereutemmer de cavalerieten en personeel van Carré dat de beesten daar voorloopig blaven logeeren de deuren dier localiteiten werden dichtgeworpen en gesloten De heer Karsten bad eenige hokken van Artiac medegebracht die hy later voor den ingang der zadelmakers werkplaats en voor het privaat Het plaatsen om do beesten met stukken vleesch als aas daarin te lukken Onder al die bedryveu was reeds lang de tyd gdkomen waarop gewoontyk de avondvoorstelling aanvangt Men kon het publiek natuurlijk niet toelaten Voor den circos zag het zwart van de menschen Maar allengs keerden de meesten teleurgesteld huiswaarts zoodat toen eindelyk het verscheurend gedierte eiugesperrt was en de buitendeuren wed r veilig geopend konden worden slechts een kleine honderd bezoekers binnenstroomden Toch ging de voorstelling door met het programma waarop als laatste nummer vermeld stond Laatste optreden van den dompteur monsieur De Lionimet zyn nitnemend gedresseerde groep Afrikaausche leeuwen en den serpentinedans in de leeuwenkooi uitgevoerd door miss Molva Dit laatste nummer kon nataurlyk niet worden uitgevoerd wat net geëerde publiek op plechtige wyze werd verkondigd Later bleek dat de leeuwenkooi wat de sluiting betreft veel te wenRchen overliet Hot slot van de valdenr bleek namelyk niet in orde te zyn en is waarschynlyk door een toeval bezweken Hoe dit zij eene betere controle waru zeker gewensclit geweest en zeker mag het verwondering wekken dat van dit feit geen proces verbaal werd opgemaakt van justitiewege Zeer laat in den avond kwamen nog de bewoners der buurt informeeren of deleeuwen zich werkelijk langs den openbaren weg bewogen Dit toch weid in de stad verteld Met een gerust hart konden deze belangstellenden huiswaarts koeren Ten slotte kan nog medegedeeld worden dat men voornemens is de drie leeuwiunen kalm te laten overnachten iu Imre vreemde verhlyfplaats om morgen na er zich eens goed op beslapen te hebben afdoende maatregelen te nemen De minister van oorlog heeft bepaald dat by de verschillende regimenten infanterie voor het blijvend gedeelte 550 miliciens per regimeut van de lichting 1868 tot 14 Juli a s onder de wapenen zulten biyven 7 10 6 66 6 08 6 10 6 17 6 96 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 94 S 69 7 S0 1 44 8 80 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 9 09 9 16 9 48 3 10 D RN 10 80 Voorb 6 64 N d L d6 6 Z i gw6 08 Bl Kr 6 14 Zof M 6 1 10 89 10 41 10 16 19 96 Wo rd ii 6 63 8 10 Ooada 7 90 8 38 0 84 10 1 7 66 8 10 l i Amatcrdsm CS AiEitardam Wp Oouda 6 60 7J In de maand Februari zal eene tentoonstelling van versierde lederwerken in de RotiTiih vnn het Miwenm van Kunstnyierheid t Haarlem gehouden worden Den tentoonstelling zal omvatten met stempels bewerkte Eederen boekbanden lederen behangsels met ornamenten n figuren versierde lederen kistjes kapsels scheden zadels gordels en dergelyka tot het gebied der Kunstnyverheid behoorende voorwerpen zekorun De ning van bet Reeds wordt in ruime mate medewerking toegezegd to h meent de Commissie ten einde deze tentoonstelling zoo goed mogelyk te doen slagen nog e n beroep t moeten doen op de welwtllendheil van ben die dergelijke voorwerpen lu hl n bezit hebben om ze voor genoemd doel lan bet Museum in bruikleen af te staan Dn voorwerpen worden franco aan het adres vf n den Heer E von Saher conservator van het Museum van Kunstnyverfaeid te Haarlem ingewacht Zy dienen vergezeld te zyn van esne door den eigenaar onderteekende opgav der ingezonden voorwerpen en der waarde 4 wenscht te ververzekering geschiedt voor rekeMüseum terwyl na sluiting der tentoonstellin de voorwerpen zorgvuldig ver pakt weder franco aan de inzenders zullen worden teruggevonden jongens van 15 en 17 jaar z n dezer 24 uren van Amsterdam naar tloopen omdat zy geen geld had ismet den trein te doen Dood jdden zij s nachts om 2 unr bij Twee dagen hinneiti Rotterdam den om de i vermoeid U de politie aad De gemeei teraad van Nymegen toonde onlangs eene eigenaardige opvatting te hebben van art 7 der Grondwet By politieveror dening verbood hy nl het verkoopen enz van geschreven o gedrukte stukken op de straten tusschen s u orgen 10 n s nachts 12 uur dus nog een ireinigje algemeeoer dan de Haagsche gemeenteraad t eenigen tyd geleden heeft beproefli Gedep Staten van Gelderland hebben echter bytyds den i emeenteraad behoed voor een vernietigend arrest van den Hoogen Raad door liunne goedkeuring aan die regeling van de vrybeid vnn drukpers te onthouden 25 pond by één van 24 de 20 pond Dezer dagen werd nit Loosdrecht gemeld lat aldaar d koning der snoeken was gevangen wegtnde 23 pond Thans meldt men uit Nederhoijst den Berg dat in de vorige maand door penen visscher aldaar in de rivier Vecht eei snoek werd gevangen die da haalde eu iu het vorige jat r pond terwyl snoeken van boven aldaar lang geen zeldzaamheid kunnen genoumd worden De grootste snoek snoek evenw il die voor zoover bekend is m die streket ooit voorkwam was een exemplaar van 361 ond eenige jaren gelen gevangen Van de Iwerf van de Earl Shidbuildiog Campany te Hull is met gunstig gevolg te water gelaten het stalen dubbelschroefstoomsohip Amsterdam bestemd voor den dienst tusschen den Hoek van Holland en Harwich De afmetingen van dit fraaie schip zyn hngte 302 Eng voet en breedte 36 Eng voet De machines ontwikkelen 5000 paardenkracfat terwyl naar men verwacht eene vaartsnelheid al bereikt woorden van 18 knoopen per nar Dit en de Bfirliu zyn de grootste stoomvaartuigen welke tubschen Engeland en het vasteland van Europa in de vaart zyn De kajuiten zyn ingericht voor 214 1ste klasje en Xi8 2de klasse passagiers Door Mevi ouw van Hasselt echtgenoote van den Heer R van Hasselt gedelegeerd lid van den Raad vai i Administratie van de Holl IJzeren SpoorwegMaatschnppy werd het schip gedoopt en doofsnyding van een zyden lint waarmede de laatste stut in posilie gehouden werd welke het afloopen belette te water gelaten 8 48 10 49 11 08 9 40 0 47 9 64 10 1 10 10 1M 11 09 11 16 ll 8 10 4 46 4 66 6 08 6 0 6 li 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 4 40 OOUDA 4 48 IX 7 11 7 90 7 96 7 31 6 6 Ó 41 9 64 7 48 8 D 8 60 10 07 IMI I4 1010 93 9 1 8 41 9 89 10 40 11 16 4 10 7 88 M 4 88 7 40 10 0g Ml Ml lïM 4 10 4 91 I i0 8 80 10 Zmt iMhutigeiiawsud komen oiu ds toIgendt opmerkiggeD voor nelke De SUndaard heden onder het opschrift het bettissende woord orer de kieswet chrgft Alles in den lande wacht nu op het woord dat de regeering bg de heropening van de debatten over den cBeform bill spreken zal Wat we vroeger uitspraken blijft nog ona gevoelen de eenige macht die den iugedieiiden Roformbill vermoorden kan ia de Regeering zelve Doorziet afl den toestand met beldoren blik en telt ze niet de neuzen maar wel de 8troomin en die iu de Tweede Kamer gaan dan heeft zg het in haar macht de finale kiesrechtnitbreiding nu reeds bg eeraten aanloop tot stand te brengen zonder ieta van haar beginselen prjja te geven Zet ze daarentegen den kop tegen den muur en verkrggt door welke combinatie ook eenig amendement dat de wgziging aanbrengt die zg zelve had moeten aanbrengen de meerderheid dan speelt zo hoog spel en zal aan zichzelve het omkantelen van baar echeepke bg het van stapel loopen te wgten hebben In een conservatieve coalitie steekt voor haar het gevaar niet Dio kan ze trotseereo en straks na Kamerontbinding in nog sterker positie de eerst mislukte poging hervatten Alle conaervatie e combinatie is epnemeridisch en kan wel remmen maar zelve nOoit anders dan achterwaarts drgven Maar ging een amendement door dat voor finale Kiesrechtnitbreiding hetzelfie gaf wat de Regeeriug bedoelt zoodat het Conseruatismu bniten het geding bleef dan natiiurlgk zon het Kabinetjeen gemis aan staatmauawgabeid verraden waarvan niet de natie maar het Kabinet zelf de dope werd wy zgn het met De Standaard ditmaal volkomen eens Indien de Regeering bij haar voordracht volhardt zooals zg in Augnstua in behandeling kwam of er nieta nocmeoawnard in wilwjjzigon dan is er wellicht nog kans dat het ontwerp toch wordt aangenomen met een of twee atemraen meerderheid Manr een meerderheid meer bgeengeraapt dan bgeengekomen Met andere woorden een meerderheid onder welke niet weinigen zullen zgn die enkel voorstemmen bg gebrek aan beter niet uit overtuiging dat deze regeling goed ia Kan het wenachelgk zgn met znlk een kleine meerderheid op zulk een wijze bgcengekregen te overwinnen De kana ia dan ook zeer groot dat een veel aauzienlgker meerderheid een meerderheid die met overtuiging voorstemt zich vereertigt op een der amendementen dat het regeeringsvooratel zonder het begioael aau te tasten meer met de werkelgkheid in overeenstemming brengt l et andere woorden een amende ment dat wel voorzien in eigen onderhoud ala grondwettig kenteeken aanneemt maar nog ernstiger bewgzen daarvoor vordert dan enkel de inachrgving in de bevolkinaregiatera en het niet olQcieel bedeeld zgn Het hangt inderdaad van de Kegeering af een groote meerdergeid om zich te vereeuigen Zg heeft daartoe slechts rekening te honden met de duidelgk genoeg gebleken ernstige bezwaren van de meerderheid Die meerderheid weoacht evenals de Regeering groote uitbreiding van het kieBrecht finale uitbreiding zooveel de Grondwet toelaat Zij wil ieder die in eigen onderhouden dat van zgn gezin zouder hulp van anderen voorziet tot de stembus toelaten met of zonder achrgfproef maar zg il tevena dat het aanwezig zgn van die hetrekkelgke zelfstandigheid op een of andere wgze duidelijk blgke Zg is bet niet eens met de Regeering dat men niet gevallen kunnende voorzien maar nagenoeg geen enkel bew moet vorderen zooala de Elegeering voorstelt te doen Alaof nagenoeggeeabewgs béter ware dan i of Vi l ï De Regeering heeft het dns inderdaad in hare macht met behoud van haar beginsel een groote meerderheid voor de regeling te Terggen door de bewgzen voor het grondwettig kenteeken op ernstige wgze aan te TuUen De Standaard heeft volkomen getgk dat een Rageering niet aan kracht wint ala ze het Uat aankomen op de aanneming van een of ander bevriend amendement terwgl zg iu de gelegenheid was door het plegen van gemeen overleg zelve een overwinning te helialtii De ervaring in dit oplicht bg de Igat derhoogstaangeslagenen opgedaan moge hier totleering strekken iHand c BOEKBEOORDEELING Bï den uitgever H D Tjeenk Willink ia T n de pers gekomen een brochure getiteld To r den 8hig Het ia een vervolg op de beschouwingen 0T r de kiesrechtontwerpen door een raderhuiderc eenigen tijd geleden uitgegeven Sohr behandelt achtereenvolgens Vrees voor uitgebreid kiesrecht de grondwettige qiueatie het attributieve kiesrecht de be vriende voorstellen en de noodiakelgke oplossing Als we niet bevreesd waren onze lezers met het steeds hameren op hetzelfde aambeeld te vervelen zouden we verscheidene mooie pasaagea willen citeeren we vulataan nu met de opmerking dat die Vaderlander vol goeden moed ia en de aanneming verzekerd acht eener kieswet gegrond op de beginselen waarvoor de regeenng pal staat Bultenl ndsch Overzicht De verzoening van keizer Wilhelm en vorst Bismarck is een feit De cReichsanzeiger meldt ofBcieel dat de ond kanselier Zaterdag op s keizers verjaardag te lierlgn komt Vertrekken in het paleis worden reeds voor hem in gereedheid gebracht waarin by alle gemakken vinden eal Alle binden enkele in geestdriftige bewoordingen geven hunne vreugde en voldoening over de persoonlyke verzoening van den keizer met Bismarck te kennen Geen enkel blad gelooft dat de verzoening een staatkundig doel heeft of daarvan onmiddellijk staatkundige gevolgen te verwachten zijn De cNat Ztg verwacht dat de conservatieve fronde middellyk verzwakt zal worden daar zy nu niet meer door de Bismarcksche vlag gedekt kan worden De socialistische cVorwarts zegt Een verzoening met een vyand die geen toekomst meer beeft is geen staatkundige gebeurtenis Ingevolge een nieuwe uitnoodiging van den Keizer die Bismarck nog vóór de feestdrukte van zyn geboortedag spreken wil komt Bismarck reeds Vrydagmiddag te Berlyn De Hyksdagzittiug trok in de laatste dagen aandacht ook om het debat over de maatschappelyke crisis Zoowel in den Ryksdag als in den Berlynschen gemeenteraad brachten de sociaal democraten de werkloosheid ter sprake Tot een resultaat kwam men niet het debat zal nog voortgezet worden De minister Von Bötticher heeft herhaaldelijk blyk gegeven steeds op middelen te zinnen om te voorzien in de vele klachten Maar de omstandigheden zijn hem te machtig Laat zeide hy wie een plan heeft waardoor het kwaad kan worden verholpen dit mededeelen en hy kan zeker zyn dat het zorgvuldig zal worden ondeizocht Maar zonder raad helpt klagen niets Het zyn trouwens niet alleen ambachtslieden die tegenwoordig lyden De landbouw dekt met zijn arbeid zelfs de bedrijfskosten niet meer Den handel worden door reizende kooplieden verhruiksvereenigingen de winsten ontnomen De geheele middenstand gaat gedrukt onder toenemende belastingen Ryks en Landdag worden door de ambtenaren met verzoekscbriften em meerdere bezoldiging overstelpt De kleine renteuiers verloren eerst door binnenlondscho converaiën nu door buitenlandsche tierceeringen De depressie is algemeen en dat slechts enkele takken van nyverheid geknakt zyn zooals de heer Von Bötticher zeide is moeilyk toe te geven Omtrent de bezuinigingsplannen van het Italiaansche Ministerie wordt nader madegedeeld dat op Oorlog 7 millioen op Marine 4 millioen op de binnenlandsche administratie 25 millioen zal worden bespaard Wat deze laatste besparing betreft zg zou het gevolg zyn van een reeks organieke hervormingen waartoe Crispi voornemens is onbeperkte volmacht aan te vragen aan het Parlement Zy zouden voornamelijk neetkomen op inkrimping van het aantal prefecturen opheffing van alle onder prefecturen vermindering van militaiie en landbouwscholen beperking van het subsidiestelsel Inmiddels heeft generaal Morra een circulaire gericbt aan de prefecten op Sicilië om hun te gelasten de gemeentebegrootingen en de lysten der belastingschuldigen te herzien en alle onnoodige uitgaven te schrappen Voorts bevat de Staatscourant een Koniuklyk besluit waarbij om de crisis van verschillende credietinstellingen te bezweren aan de banken van Italië en van Napels en Sicilië het recht wordt gegeven haar circulaire nit te breiden met 25 millioen en ze ontheven worden van de verplichting om de circulaire in zekere gevallen te beperken Het besluit wordt voorafgegaan door een rapport aan den Koning waarin het Ministerie verklaart aan t Parlement eventueel de wettelyke bekrachtiging te zullen vragen De verdaging der Kamer is een groote teleurstelling voor vele afgevaardigden die reeds te Rome waren aangekomen voor de zitting die volgens besluit der Kamer zelve op 25 Januari was bepaald Men zegt dat Crispi de verdaging verlangde om de Kamer geen votum af te dwingen onder den indruk van het succes zyner maatregelen op Sicilië en in MassaCar rara maar om eerst aan het land te toonen dat de rust werkelyk duurzaam is hersteld En misschien meer nog omdat het Kabinet met zyn plannen nog niet klaar is De behandeling der tariefbervorming in het Representanten huis der Vereeni de Staten gaat niet zoo voorspoedig als de democratische meerderheid wel deed verwachten Het werd 8 Januari voor de behandeling van het ontwerp beginnen k in Dadelyk wetd het voorstel gedaan de afhandeling te bespoedigen door de gedwongen sluiting der debatten op 29 Januari te bepalen Toen in de vorige zitting de republikeinen in de meerderheid waren schreeuwden de democraten moord en brand over de invoering der cloture maar nu zy zelf het heft in handen hebhen aarzelen zy geen oogenblik dat middel om langgerekte discussion te voorkomen ook toe te passen Kn kan er overde wet geredekavald worden zoolang men wil op den 29n Januari heeft de eindst emming plaats De algemeen beraadslagingen zyn nog al droog de democraten houden zich buiten de discussie en de republikeinen geven lange redevoeringen ten beste waarin zy woorden op woorden en frasen op frasen stapelen Men verwacht eerst wat leven by de behandeling der artikelen dan komen de heilige belangen der verschillende democratische afgevaardigden in den vorm van amendementen ter sprake en zal moeten htyken hoe ver de hervormingsliefde der meerderheid gaat Algemeen verwacht men echter dat de wet zonder veel ingrijpende wyzigingen door het Huis zal worden aangenomen Doch dan moet de Senaat zich er nog over ontfermen En hoewel de democraten ook daar in de meerderheid zyn laat het zich aanzien dat er heel vvat tyd met met de behandeling zal gemoeid zyn In den Senaat is de gedwongen sluiting der debatten onbekend en hoever de republikeiuen het met hun obstruction isme kunnen brengen is verleden zomer by de behandeling der zilverwet gebleken Intasschen verlangt geheel het land naar een nieuwe tririefwet De stilstand in industrie en handel kan niet wyken het land kan de zware crisis op economisch gebied niet te boven komen zoolang het Parlement geen beslissing genomen heeft in de vraag der invoerrechten En niet alleen de Vereenigde Staten lyden maar ook alle landen die tot de groote Republiek in handelsbetrekking staan Daarom iB het te hopen dat het obstructionisme plaats maakt voor het gezonde oordeel en voor het inzicht welke gewichtige belangen op het spel staan INGEZONDEN Door de Afdeeling Apeldoorn van de kiesvereeniging Velnwe werd onlangs een adres aan de Tweede Kamer dor St Gen gezonden waarmee beoogd wordt eene wet in het leven te roepen opdat voor den vervolge alle instellingen van liefdadigheid aan een staatstoezicht worden onderworpen Verder te gaan achtte de vereeniging niet binn n den kring barer bemoeiingen te liggen Dit behoorde dus oan het particulier initiatief te worden overgelaten Dientengevolge vormde zich hier dan ook weldra eene Commissie die in denzelfden geest het belang der weuzen verpleging in Nederland wenscht werkzaam te zyn Daartoe stelt zg zich voor een moroelen en financiëelen steun te verleenen aan den beer van Deth den man die in zyn stryd tegen gepleegde ongerechtigheden in een met name genoemd gesticht tot nog toe vry wel alleen heeft gestaan niettegenstaande de zaak die hy voorstond niet zijne particuliere belangen maar een moreel belang der Nederlandache natie betreft Het ontbreekt niet oan pogingen om hem zoo mogelyk zedelyk en financieel te gronde te richten Daarom heeft de bedoelde Commissie de taak aanvaard dien moedigen stryder de behulpzame hand te reikon die dan ook dankbaar werd aangenomen Keeds heeft zy vau verschillende zyden bewyzen van sympathie ook in stoffelyken zin mogen ontvangen Maar wat zy een nationaal belang acht wenscht zy ook door nationale belangstelling gesteund te zien De door haar van zeer bevoegde zyde ingewonnen information omtrent den heer Van Deth diens leven en streven diens handel en wandel diens karakter en omstandigheden geven haar ten volle de vryheid een beroep te doen op de medewerking van alle weldenkenden wien de weezenverpleging ter harte gaat Reeds heeft de heer van Deth zich uitgaven moeten getroosten die zyn financiëele krachten te boven gaan en zou hij hy voort zetten afmattenden stryd zonder de noodige hulp wellicht de wapenen moeten nederleggen men vergeve ons de beeldspraak uit gebrek aau amunitie Daarom wie voor de goede zaak verbetering van de weezenverpleging in Nederland iets over heeft wordt dringend uitgenoodigd zyne bydragen in te zenden aan het adres van de Commissie tot financiëelen steun van den heer van Deth te Apeldoorn ol wel ter plaatse zyner inwoning zynen invloed aan te wenden om aldaar eene dergelijke Commissie in het leven te roepen Apeldoorn 2U Januari 1894 De Commissie F VAN STRAATEN Voorz G F MIDDELBEEK W TAN ENST J RADSTAAK D SCHEÜTER Ja J G WOLÜRINGH L SCHIMMEL A O VAN DEK POEL J J DE GROOT H VAN DOBBEN Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILINa 24 JANUARI 1894 door Notairis Mahlstede gehouden Perceelen 1 tot en met 4 verkocht aan J C van Dam te Lekkerkerk voor f 6150 Perceel 5 aan J P Mahlstede Jr qq voor f 910 Perceel 6 aan W den Ouden Bergambacht voor f400 Belasting op de HondcD BURGEMEESTER en WETHOUDERS vanGouda I In overweging nemende dat by art 2 der Verordening 0 de invordering der Belasting op de Honden vastgesteld door den Baad dier Gemeente den h u October 1875 aan eigenaars of bezitters dezer dieren de verplichting is opgelegd om daarvan jaarlyks lu de maand Januari aangifte en betaling der belasting te doen Herinneren den belangbebbeuden aan die bepaling met uitnoodiging de gevorderde aangifte en betaling te doen ten einde beboeting te voorkomen J4no Gouda 25 Burgemeest j VAN ari 1894 r en Wethouders voornoemd BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER IISARK jrBBRICHT£N QOUda S6 JiDuari 1894 De uanvoar van i ranen was beden nog kloin Stemming flauw Tarwe Zoeuwtiohe 6 86 6 50 Mindere dito 6 50 k f 6 Kogge Zeeuwsohe B B 80 Buiieniiindsohe per 70 k ƒ 4 il 4 2B Gerst ChevalUer B 8Bi 6 Haver per heet 8 A ƒ per 100 kilo 7 76 u ƒ 8 Buiteidanrlsohe por 100 kilo 7 SS a 8 Hennopzi ad lulamlsob lO Sfi lO fiO BuitenldodBobe 6 k 6 50 Kanariezaad 8 S6 ü 9 K oolzM 8 B0 a ƒ 9 Erwtoa Kookerwten 8 B0 ü ƒ 9 7 Boonen Bruiceboonea 7 B0 f 0uivenboonen 8 40 f fl 80 Msis per 100 Kilo Bonto Amerikaansohe f 5 80 ft 6 B0 l oxanian 6 60 a 6 Vesharkt Melkvee weinig aanvoer bsndel en prgsen red Vette varkens goede aaavoer handel vrgv l 20 k U ot por half KG Biggen voor Hln geland goede aanvoer handel vlug SO è 81 Va et per huif KQ Mugerd Biggen goede aanvoel handel vrijwül 0 76 a 1 70 per week Vette sohapeo wüinig Bunvoer fajmdol fluuw 14 a SO Weilammoren tviA aanvoer bnudel flauw f Niiobtere kalveren goede aanvoer handel vlug y 4 ü 8 JKokkalveren 9 il 16 Aangevoerd M partijen kaai Handel vlug lo qual ƒ 26 60 8o qua 84 ft J6 Zwaardere J Noord Hollands ibe ƒ 24 a 80 Boter matig aa ivoer bnadtil vlug Goeboter 1 50 ii 1 60 Weiboter 1 3 a 1 40 p Kilo 34 4 SM Itaats loteriy SoKIsns Tretliiiii van Donderdag i Januari 1814 No 111967 afcooo No 7880 ƒ 16 10 No 8090 en 18064 1000 No 112 3608 6712 6827 7010 14164 19 89 OU 20486 ƒ 400 No 812 367 No 64 1764 12676 14348 11 7808 18066 en 60968 200 2713 6666 7626 9940 10649 189 16397 en 1984 100 Pijyïon van 70 126 2768 6662 17626 9979 12646 16263 19269 146 2793 6786 J780a 10026 18691 16460 19274 177 2988 6826 VSeO 10098 12632 16S08 19879 282 30U3 6922 7866 10118 12646 16928 19386 266 3043 6019 7866 10264 12687 16962 18896 817 8067 6186 7901 10260 12767 17061 19441 360 3220 6204 7961 10664 18086 17067 19688 621 3297 6249 7977 10701 13043 17077 19668 671 83f3 6878 18021 10796 13088 17189 19688 726 3369 6888 J8081 10961 18247 17210 19708 764 8641 6410 18189 109 0 18299 17860 19810 1063 8666 6489 8176 10092 13929 17608 19826 1076 3729 6SS4 8198 11106 14064 17982 1988S 1112 8966 6646 8320 11106 14828 18064 19868 1249 4009 661 8867 11141 14833 18149 198 1266 4064 6697 8448 11146 14887 18171 19894 1318 4186 8781 8476 11404 14461 18240 19984 1406 4172 6786 8640 11687 14626 18268 90040 1708 4837 6819 8666 117 S 14686 18316 80098 1821 4244 6847 8809 11736 14793 18472 80125 1926 4288 6866 8840 11981 16067 18693 20288 1978 4289 6902 8894 12011 16171 18887 20826 2176 4610 6988 j8 97 12016 16273 18896 20868 2388 4642 6967 9036 12287 16434 18969 20616 2357 4994 7007 t9l69 aS8 15829 19006 20727 9749 11864 16881 19094 80808 9830 1186S lUt8 10047 20880 9868 1287a 16912 19168 80861 89 18478 l U8 1M06 10868 2462 6037 7133 2646 6108 7317 8 51 5862 7843 8610 6406 7418 87 7