Goudsche Courant, vrijdag 26 januari 1894

INo 6363 Zafei dag 37 Januai i J804 33ste Jaargang Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Arbeids Beurs Ia de gisteren gehouden zittmg der ArbeidsBeura door bet beHaar der Ned R K Volksbond afd Gonda heeft ztcb niemaod aangemeld terw l 1 kutper geplaatst werd soodni op dit oogenblik de lyit staat als volgt Arbeiders 2 Bakker 1 Brouwer t Fabriekiwerkman 1 QrofHmid 1 Oiood werker 1 Gepaspor teerden 2 Hekelaar 1 Losse Werklieden 4 Leidselbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 1 Pottenbakker 1 P pniaker 1 Pakhinsknecht 1 Beiziger I Bchilders 1 Bchoenmaker l Stoker 1 Taioier 1 Winkel of KantooiJKnecht 1 Züoder beroep 1 Dus totaal 28 werkeloozea W bopeo dat door een weinig medewur king van neeren patroons of werkgerers bovengemelde werkloozen spoedig zullen geplaatst zjjn Witte en Xijiw Ueensche L van OS Az E 73 73 Beurs van Ainslerdam 84 JANUARI Vor kr lotkoen M los 1081 70 71 78 1 81 78 78 Vl so SO 9 V 661 4V 96 108 1041 B V ♦ 66 88 89 100 10 686 S9 101 88 i lOli 89 16 160V 96 lOSV 101 100 881 101 1081 1 109 1 7 l 7 io v 46V 46 48 180 131 iilV 68 71 SU 71 104 1S9 lOt 109 7 V 74 94 los 186 188 99 48 90 8 14 104 78 110 lUS 49 611 IS 86 107 1081 101 100 116 114 118 1181 7 7 i 106 KmiaLiMD Gert Ned W 8 8 s dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi HONaiB Obl Ooadl 1681 88 4 iTAUl InsohrüriDg 1808 81 h OosTiKK Obt inpapiorl868 ft dito inzitverlSflS 5 PomioaiL Obtig met ticket 8 dito dito 8 ausuKD Obl Ooit Se Serie 6 ditoOsooQS 1880 4 dito bjJBotlis 1889 4 dito by Hope 183V 90 4 dito in goud leoD 1888 6 dito dito dito 1884 B Stak Ferpet lohuld 1881 4 TOKKIU Oepr Conr Uen 1890 4 Geo leeuing sorie D Geo leeoioK serie C ZDiDAni EKP Bec v obl 1898 6 Mxxioo Obl Buit Bob 1890 6 ViMUDiLA Obl 4 onbep 1881 AutTSSDAH Obligstien L861 S g BoTTBBDAic Stwl loeD 1880 S NiD N kit UAntleUr asad Areadab Tab Mü Oertifioateo Doii Maatiohftppij dito Arob Hypotbeaicb pandbr 4 Calt Mij der Yoratenl aand s Gr Hypolheekb paudbr 4 Nederlandsohe bsnk aand Ned Handeloiastsob dito N W b Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTXNK Ooit HoQg bank aaod BcsL Hypotheekbank paodb 4 i AuBaiXA Ëquit hypotb paudb S ICaxw L G Pr Lian oert 8 Kin Holl IJ Spoorw M aand Hij tot Ëxpl T St Spw aand Ned Ind spoonragm aand Ned Zaid Afrik Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito B lTAUB 8poorwl 1887 89 A fiobl 8 ZDid ltai Spwmu A H obl S PoiiiN Wsnohau WaaDao aaDd 4 17SL Gr Rota Spw MiJ aand B Bahlsohe dito aand Vsatowa dito aand 6 Ivaag Dombr dito aand B Kumk Ch Azow Sp kap aand 6 LoBowo SewHst Sp My oblig 5 Orel Vitebak dito oblig 6 ZoidWstt dito aand B dito dito oblig 4 AKBBiKA Ceot Pao Sp M obl 6 Ohio h North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fc Kio Gr Spm oart v a Illinoii Central obl in goud 4 Louiar fc NaihTiUeOort v aand Mexioo N Spv M lefayp o O Misa Kanaal t 4 pet pref aand N York Ontario fc West aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 St Paul Hinn h idai it obl 7 Ua Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 OahaDA Cao South Cert v n ind Vin O fiallw Nsv Ie h d o O Amatard OmnibuB Hij aand Botterd Tramveg Maata aand NiD Stad Amiterdani aand S Stad Kottordam aand 8 BXLOii Stad Antworpenl887 S i Stad Bruual 1886 8 i HoNQ Tbeiu Regnllr GeselUoh 4 OoiTKNR Staatilaaning 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 Bvijux Stad Hadrid 8 1868 NiD Ter Bes Hyp Spobl oert B BnrierlUka Stand gIÊBOREN 23 Jnn Hendrika onder P J Happel en A Noorlaoder 24 Oirk outliTa H van der Starre en J van der Hianji 25 J D uudiT H Stuik en C Verhoef OVERLEDEN 2 S Jan 1 den Herlojr 88 i 24 P ter Heide hnis r aa L A de Uochfliirt G2 j GEHUWD 24 Jao P J ran Wyk en C Melkert A Burghoorn en H J ran der Wolf W S Meura en J van der Ben H van der Maas en N Eikelenboom ADVERTENTIfiN Terstond of tegen 1 Februari een net Dienstmeisje Te berragen bg J o VEN Boekhandelasr Markt alhier Openbare Verkooping te GOUDA tan orerataau ran den Nolaria O 0 FOBTÜIJN DEOOGLBEVEB op MAANDAG 29 JANUAHI 1894 de morgeai te eif uren in het Koffiehnia Harmonie aan de Markt van No 1 Een goed onderbonden rnim ingericht WINEEL ENWOONECIS TOIN SCHÜÜB en EEVEN in do Keiaer straat te Oouda Wyk K No 122 groot 2 aren 29 centiaren Te aanvaarden 1 MAAST 1894 No 2 Een BDI9 en ERF aan de Ooatzgde van den Raam t Gouda Wgk O N 60 Bg de week verhaard voor 1 60 No 3 Een H0IS en ERF in de Lange Dwanstraat te Oeaia Wgk H N 140 Bij de week verhaard voor 1 40 No 4 Een HUIS en ERF aan het Verloren Koat aan den Baam te Oouda Wyk O No 524 B i de week verbaard voor 1 30 En No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Boateateeg aan den Raam te Gouda Wgk O No 176 en 177 Bg de week verhaard voor 0 80 en 1 De pcrceelen zgn de 3 laatste werkdagen y66t den verkoopdag van 10 tot 8 aren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te b zichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaria FORTUIJN DBOOQLEEVER voornoemd FEANSCHE STOOMVERVEEU Gbemisohe WasscheriJ VAN H OPPEi llËlMEB 19 KruUkade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het itoonien en verven van alle Heerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van placbe mantels veeren bont ena Gordgnen tafelkleeden ent wonlen naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegena uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week üordrechi STEEDS VOORRADIG Coporw Balkon bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen getfcb en gepl Delen Plaathout Ellens Jufiers Kolders Sparren enz enz Mi LAQB PBIJZBS MM Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij Do Stoomschepen HOLLAJID kapt J 8MIDT en BAT A riEB kapt J 8AUKB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg da Cargadoors der Uaatschappg Boompjes 72 te Botterdam De Stoomgchepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaai te I nden THEE Bij OQt Kop k Sahotel Lopal Sc Vort Broche S5 Oriftea ens 3Va 1 psftr Beeldon Schaar Tjampeukap Melkpaa 6 Zakdoe doekoQ enz B ons BoDtsobort Faotalon nikkel Ëioornai Faddiog Saos Tnkpot Suikerpot enz Bij meerdere hoeveelheid in eens of bij gedeelten Horloges Lampen Tafelt Stoelen Naaimachine enz enz Keuzo uit meer dan 1000 Artikelen Drink B0NU8 THEE Kwaliteit is puik CADEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige Ijjst met afbuoldingen der Gadeaux bjj M J KAMP HUIJZEK die gaarne inliclitingen Kal verstrekken Q KeMenbrink Jr Co Rotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën ftctoriawaÉer ui fd § VictoriaSron f e Oberlahnsfein byBna Tafeldrank Van hé Y ninklykef ui s derj federlanden llaatscliappij tot Bzploitatie der Victoria Bron te Oberlalustein ievesligu te Rotterdam Zuidblaak 8 Kraepelien en HolnCs IQiiina LaochcQ c iSÏ SHE is de nieest Krachtige en Versterkende KI A WIJIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesheeren Betkjroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in flocons ii flSO en J Depdt te Gouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIU liraepelien Holm Hofleveraociers Zeist Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao BtBlinatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reep Etiketten De Firma behaalde 27 BrcTets als Hofleyerancier 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend Sjn fobrikoït Keeds 1871 schreef de Aocademie national de Paris Moiu Tona dfcemona nne dsllle d ér preaalère elaaae en oonaldiratlon de Totra exoellant fkbrlofttton da Ohooolst bonbons vuies eto eto Stollwerck a bbrikoat ia verkr gboor bg U H Confiseuis Bauketbakkera enz enz Oenetaalvertegenwoordiger voor Nederhmd JiOiiu KattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 aoada Snelpandnik van A BkkDux k Zaox De personeele belasting De minister van financiën heeft zijn belofte gestand gedaan tot gedeeltelijke wijziging van de vet op de personeele belasting Zooals men weet is de bedoeling van dezen maatregel den druk der middelklaese bij invoering der bedrijfbelasting te verlichten Heeds bij de behandeling van laatstgenoemde wet was er van verschillende kanten op aangedrongen dat er aftrek zou worden toegestaan aan hen die een talrijk gezin te hunnen laste hebben Doch dit paste niet in het stelsel der wet die in overeenstemming moest zijn met de Vermogensbelasting waarvan zij aanvulling was Aftrek van een deel van het belastbaar inkomen kon niet aan hpt doel beantwoorden Vandaar de toezegging van den beer Pierson dat hij zon trachten de te sterk gedrukte huisvaders uit den middelstand te hulp te komen door aftrek bij het Personeel toe te laten De bedoeling is dan ook dat de nieuw ingediende voorstellen worden ingevoerd op I Mei te gelijk met de Bedrijfabelasting Zal dit doel worden bereikt dan moeten de Kamers dit ontwerp beschouwen als van eenvoudigen en spoedeischenden aard en bet zonder veel debat afdoen De minister heeft bet zijne gedaan om daartoe te geraken Hij heeft weerstand geboden aan de verleiding om andere gebreken der personeele belasting te verhelpen en zich beperkt tot datgene wat door ieder als boofdgebrek wordt erkend en wat noodig was om te komen tot ontlasting van die burgers die de herziene belastingen te zwaar zouden drukken Men mag aannemen dat de vertegenwoordiging die reeds herhaaldelijk aandrong op spoed bij deze quaestie bet hare zal doen Een paar dagen uitstel zal de kieswet niet schaden Natuurlijk zullen er zijn die het oude bezwaar zullen opperen dat de Kamer het moreele gezag mist om deze zaken nog te behandelen maar de ondervinding heelt geleerd dat Begeering noch Kamer van die meening zijn en terecht begrijpen dat men moet doen wat de hand vindt te doen Een beknopt overzicht van de aanhangig gemaakte voorstellen zal onzen lezers niet onwelkom zijn FEÜILLETOI Op de Boerderij 14 Weldra wiit men ook met welk doet se renoheon ea diarduor droeg men haar zooreel achting toe dat iedereen het boereomeisje gaarne hulp rurleende Op zekeren dag hoorde ze iu de wachtkamer in het dialect tbd haar landstreek uitroepen Zon het mogelijk zyn F In dat Lize Lsaz P Snel keerde het meisje zich om en zag toen een onderofficier toot lioh ataan Waarachtig ze is het riep de man uit torwjjl hq baar de hand reikte Ken je me niet meer Lize Lieve Hemel I het is Toni uit Miesbach I teide Lize verwonderd Ik zou je in die uniformniet herkend hebbeo Hoe gaat het met je Benje er gelukkig afgekomen Zeg me eerat eens boe kom jj hier en datnog wel in oorlogstijd Ik zoek mijn rerloofde En hoe heet die P Frans Oeïger uil Gemünd Ha I zoo I Dat treft goed We staan bijhetzelfde regiment ik heb hem en sljn kapttuin naar Wildbari betpen transporteeren Eigent gk had hy ia Frankrijk in een hospitaal moeten bleven maar sijn kapitein wilde er niet van hooren endaarom moesten wq hem ook neenemen De grondslagen der personeele belasting blijven vqorloopig gehandhaafd en aan het aandeel dat aan de gemeente in de opbrengst der heffing is toegewezen wordt niet getornd Het voorstel des ministers brengt ook geen verandering in de provinciale en gemeentelijke opcenten De hoofdsom wordt berekend als thans en daarbij komen dan de gewone opcenten Maar van den aanslag voor het Bijk wordt gedeeltelijk ontheffing verleend Het aanslagbiljet der meeste burgers zal dus ingericht blijven zooals het thans is en dezelfde sommen vermelden voor eiken grondslag Maar er zal een aftrek worden toegestaan wegens de talrijkheid van het gezin doch die maatregel wo rdt alleen toegepast op den grondslag huurwaarde In gemeenten zooals Oouda zal de aftrek geschieden van huurwaarden beneden f 500 en wel eene reductie van 12Vi pCt per hoofd tot een maximum van 75 pCt Als leden van het gezin gelden de vrouw en kinderen benevens inwonende pupillen en naaste bloedverwanten Voor een gezin zonder kinderen is dus de aftrek 12V pCt voor man vrouw en 1 kind 25 pCt voor een gezin met 2 kinderen 37V pCt enz Voor de vermindering komen nooit meer dan zes leden van bet gezin in aanmerking De aftrek geschiedt zoo dat bot totaal van den aanslag op het kohier de opcenten daaronder begrepen met een zekere som verminderd wordt Het maximum is dan bij eene huurwaarde van f 100 3 75 f 200 7 50 en zoo voor elke honderd gld meer 3 75 Stel b V iemand bewoont een huis dat voor het personeel eene belastbare huurwaarde heeft van f 300 en hij heeft 3 kinderen dan wordt er Va van 11 25 = ƒ 7 50 van het totale bedrag van den aanslag afgetrokken j heeft hij 5 kinderen dan hot maximum van f 11 26 Da minister berekent dat deze reductie aan de schatkist een oifer kosten zal van f 1 468 000 Die berekening is gegrond op de onderstelling dat gemiddeld elk gezin behalve het hoofd uit 5 leden bestaat Blijkt het geringer te zijn en dus bet verlies voor de schatkist lager dan hy onderstelt dan kan de beperking LtEe was over dit benoht buiten ziobzolre van blijdacbap en noodigde haar landaman aan een tafül e waar zij hem liet voorzetten wat zjjn hart begeerde Zij bestormde hem nu met rragoa zoodat Toni moeite had op alles behoorlijk te antwoorden Hot meisje had nu ruat noch duur meer en zou nog dienzelfden arend naar Wildbad gegaan zyfi als zij die plaata ndg had kunnen bereiken Nu moeat zq haar ongeduld bedwingen en luisterde nog geruimen tijd naar het verbaal van Toni Bg het afscheid drukte zg hem een goudstuk in de hand ten blijk van haar erkentolykheid voor de ontvangen beHchteo Ben volgenden dag was Lize te Wildbad en richtte dadelgk baar schreden naar bet hospitaal waarin de gekwetsten waren opgenomen Op baar vraag of Frans Geiger zioh daar bevond bladerde de portier in de ziekenlijat en antwoordde na eonig zoeken Ja die ia hier t Wou je hem spreken P Ik wit hem verplegen antwoordde Lize Daarvoor zg n reeds menachon genoeg hier Maar ik zon het zoo graag doen Dat zal je aan den dokter moeten vragen Oeb zeg me dan waar die te vinden is Ik wil hem dadelijk gaan opzoeken om hem myn ver zoek voor te dragen Ho ho niet zoo haastig t De dokter ia zekeral van huis gegaan bq zal wel gauw bier zijn Ala je witi kom dan maar in mgn kamertje enwaoht daar op hem Zoodra hij bier is kan jehem je verzoek voordragen Lise nam het aanbod van den ouden portier dsnkbur aan en iraebttQ met oogedatd op de ver den aftrek tot 6 personen later woringetrokken Dit wat betreft den eigedKjken middftstand tDo minister heeft echter ook de mind jie burgerij nog eene ontheffing toegedatfet Er zijn nu reeds lage huurwaarden die recht geven op eene remissie vi Vs of Va Van die woningen zal vilbrtaan geen belasting meer geheven ijjfden op deuren en vensters Weder m offer van f 265 000 waardoor 263 680 tWastingschuldigen gebaat worden uit êlke getallen blijkt dat het kleine lieMn zijn voor wie elke gulden belasting een last is Piegenen die volgen op de personen W ke remissie genieten ten getalê van 6 000 wil de minister te hulp komen dotor hen geen belasting meer te laten betalen van het meubilair Dit komt op f 33 000 te staan Een en ander geeft voor den fiscus een sohadepost van f 1 657 000 welke som natuunijfc op andere wijze moet worden gevonden In hoofdzaak zal het verlies wo p gedekt door eene betere regeling vaj ffde successie en overgangsrechten Jli die is zullen wg niet in büzonderheden vermelden aangezien zulks den meesten onzer weinig interesseert Wie voortaan in de zijlinie erft zal meer betalen evenzoo vreemdelingen en buitenlanders Maar uit deze bron verwacht men maar f 1 350 000 zoodat er nog f 307 000 aan de benoodigda som ontbreekt Dit bedrag wil de minisier vinden door eene verhooging van den grondslag meubilair die van 1 pet gebracht wordt op 1 15 pet De last wordt alzoo afgewenteld op de schouders van hen die meer kunnen missen dan de beknelde huisvaders uit den middenstand eensdeels op de gelukkigen die van verre bloedverwanten erven en anderdeels op degenen die zich de weelde van een rijk meubilair veroorloven Vermelding verdient nog dat de onvermijdelijke strafbepaling niet ontbreekt Wie het getal leden van zijn gezin opzettelijk onjuist opgeeft om zich de reductie te verzekeren wordt beboet tot een bedrag van hoogstens viermaal de ver Bchmiing van den dokter Ëindelgk zag ze een deftig man binnenkomen voor wien de portier eerbiedig de muts afnam De heer keek haar scherp aan maar Lize doorstond dien blik met kalmte deed haar verzoek en reikte tevens het papier over dat zg te M ocben op het bureau van den staf bad ontvangen De menschlievende dokter beloofde op baar verzoek te zullen antwoorden wanneer hij zijne rondto door hot hospitaal had gedaan Toen hg aan de krib van Frans kwam die naaat zg n eveneens zwaar gewonden kapitein lag vraagde hij met nog meer belangstelling dan gewoonigk hoe de lieke zioh gevoelde Nadat hij op deze vraag een zeer tevredenstellend antwoord had ontvan i en zeide hg Hoor eens Geiger ik ben van plan je te laten oppassen door een verpleegster die wel naar je zin zal wezen en die beter ia voor je genezing dan al mgn medicgnen Maar je moot bedaard blijven beloof je me dat P Frana begreep da bedoeling dezer woorden niet en keek don dokter droomerig aan maar doie ging verder eo zoide alteen dat hg s middags terug zou komen om te vragen of do verpleegster goed bevallen waa Na afloop van de rondte b af de geneesheer zioh naar een kamer vanwsar b de vertohillende zaten kon overzien Thans haalde een bediende opze LiKe af uit het kamertje ran den portier Hoorbaar klopte haar hart toen de breede vleugeldeuren geopend werden on ze in een lange zaal trad waar vele zieken en gekwetston lagen Voor de krib van Frans gekomen wees hsar geleider dien met den vinger aan Lise heikknda haar beminde ondnki sjja bleek kregen of beoogde vermindering De heer Pierson heeft thans zijn pliobt gedaan het woord is aan de Kamer Wij twijfelen niet of deze zal hare medewerking gaarne verleenen Herhaaldelijk drukt de minister er op dat hij zich door deze bescheiden poging niet ontheven acht van de verplichting om eene algemeene herziening van het Personeel voor te bereiden en wat hem betreft tot stand te brengen BINNENLAND GOUDA 26 Januari 1894 Ter wille ran hen onder onze lezers aan wie bij art VII van de additioneele artikelen der QroDdwet het kiesrecht ia verleend en die Tolgena diezelfde bepalingen zioh TÓÓr 15 Februari a a moeten aangegeren willen zij op de nieuwe kiezersl sten worden gebracht en tot Mei 1895 io etaat z n hun kiesreoht nit ta oefenen vestigen wg de bijzondere aandacht op de hennisgering ran den voorzitter van den gemeenteraad opgenomen in dit n mmer Zooals daarin uitvoerig te lezen ïi zgn tot eigen aangifte gehouden I Zy die over het laatst verloopen dienstjaar d i 1892 93 in ééae of meer andere gemeenten zyn aangeslagen geweest en dien aanslag betaald hebben in de personeele of in de grondbelasting in de eerstgenoemde belasting tot een bedrag hetwelk gevoegd bij den overigen aanslf vopr de huurwaai e een totalen aanslag oplevert waarvan volgens de wet in de gemeente der inwoning geene remissie wordt toegekend en in de grondbelasting tot een bedrag van 10 2 ziJ die vau den inwonenden eigenaar of eersten huurder eener woning van minetena 88 getaxeerde huurwaarde een afgezonderd gedeelte in buur hebben waarvan de faaurwaarde in verband met die van het geheele woonhuis voor Oouda op minstens 44 wordt geschat en 3 zy die als mede eigen aars van onroerend goed in den aanslag voor de grondbelasting voor hun hoofd voor een bedrag van minstens 10 deelen Vooral worden z die in de bovengenoemde categoriën vallen indachtig gemaakt dat telken jare de eigen aangifte moet worden herhaald zoodat zij ook al komen hunne namen op de thans nog geldende kiezerslijsten voor kleur ingevallen wangen on diepliggende oogsn Snikkend zonk ze roor zgn bed neder God zg dank dat je leven gespaard werd Frans I lispelde zij Waa dat een verschijning uit een andere wereld Knielde Lite danr voor zjjn bed P Neen I dal was niet mogelgk dacht de arme gekwetste Hij sloot de oogon als wilde hjj dat beeld in zgn herinnering bewaren Maar toen b ze na een poos weer opende en het Tan vreugde atralende gelaat ran zgne verloofde wederzag begon by aan de gelukkige werkelijkheid te gelooven Toen begreep h5 over welke nieuwe verpleegster de dokter gesproken had en dankte hem in stUta voor zgn menschlievende handeling Langzaam bekwam Frans van zgn aandoeoiag eu keek Lire nieuwsgierig aan Gaarne had hjj haar met vragen willen bestormen maar hg was zeer zwak en mocht slechts weinig en liefst niet spreken Lize begreep wat in hem omging en vertelde hem daarom uit eigen beweging den geheelen loop van zaken De dokter bad dit tooneel aandachtig gadegeslagen en zeide na halfluid Voor dien patiënt behoeven we niet langer bMorgd te zijn De liefdo zal hem meer genezing brengen dnn al de kruiden der wereld Dat woord bleek waar te zijn Van dit oogenblik ging Frsna goed vooruit Lize verdeelde bare goede zorgen tusiohen hem en den kapitein die zoo goed voor Frans gezorgd had ffordt wn9lffd