Goudsche Courant, zaterdag 27 januari 1894

t October TUtI van Greenwicli Wiülerdienst 1893 94 Aangevangeo GOOD A ROTTÏEDAM KOTTÏBDiM OOIIDA DEN H A AG BOÜDA UHl 6 48 7 907 439 88 9 4810 1411 8818 16 1 86 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 9 4J 10 41 8 09 I 6 09 7 31 9 64 Goud 6 30 7 60 8 18 9 68 10 1610 68 19 08 18 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 lO OSO T E E C H T e O O D Ulraohl 8 33 7 60 9 9 68 11 84 18 03 18 60 8 10 8 68 4 43 8 88 7 48 H rmBl n 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 08 4 66 Wo rd n 6 68 8 10 10 16 18 88 4 18 OudBW tor 7 07 8 1 10 84 19 48 4 84 Goud 7 80 8 89 9 34 10 87 18 08 18 66 1 98 3 60 4 87 8 90 7 08 8 80 AI18TEEDA U 6 O U D A 7 46 10 08 Amitcrd C S 7 66 9 40 11 10 11 97 8 40 4 10 9 87 11 10 Alutwd mWp 6 80 8 10 9 68 11 16 11 4 9 81 4 11 9 17 11 16 Goud MO Ml 10 M ll l 11 11 Ml l W Bonder eigen ftangifte niet weder op de oieaw Igaten gebracht wordea Naar wy vernemen hebben de beeren Antooa Bonman riolonceltist te Schereuingeu en Bteren Tsn Groningen pianist te Leiden hei plan op Dinsdag 6 Febraari a s bier ter ftede een Concert te geven in de zaal Nut en Vermaali Oosthaven Beide kunBienanre hebbeu zulk een uitstekenden naam in de kunstwereld en zyn ook bij oqr publiek zoo goed bekend dat wg niet twyfelen of ou ft muziekmionende stadgenooton zu len niet na laten dit concert bij te wonen geren adres te Amsterdam Hy ging er zelf heen om het te brengen De zoon des hnizsf moest het wiel echter perst beproeven en toen onze stadgenoot op betaling aandrong daar het wiel het jonge menscb zoo goed beviel dat by er niet meer mede terugkeerde werd hemeen cheque ter betaling aangeboden Toen evenwel door onzen bandelaar aan de aangewezen bank de cheque ter betaling werd aangeboden moest hy vernemen dat zy waardeloo was daar zy was afgegeven door een lid vau bet flesschentrekkeragilde Aahgifte by de politie had geen gevolg zoodat de ry wiel handelaar zonder wiel en zonder geld huiswaarts kon keeren Maandag 29 Jan a s is de Kolfduh Gouda Toornemens een buishoadelyken wedstryd to houden Men schryft uit Scheveniugen De heer J Bos ia benoemd tot burgemeester Tan Ammerstol Treurig iê het voor de visschery te Scheveniugen te moeten constateeren datdezee inde laatste dagen by krachtigen Westenwind weder groote stukkeu van de duinen beett weggeslagen Gisterenavond trad te Apeldoorn voor eene overvolle zaal honderden konden zelfs geen plaats meer krygen de heer Van Deth opals spreker over de toestanden te Neerboich De voorzitter zette voorop dat de commissie zicli geen partg stelt noch voor Van Deth noch Toor Van t Liudenhont maar bet was een strijd voor het lot van de weezen die geen verdediger san hunne zyde hebben Daarna bekwam Van Deth het woord Zyne rede kwam in hoofdzaak overeen met die elders gebonden Van de gelegenheid tot debat werd gebruik gemaakt en ten slotte beaamde de wees Pothoven aldaar vroeger verpleegde te Neerboscb d mededeelingen van Van Deth Men vraagt zich telkens en telkens met bezorgdheid af waar deze toestand die met elk jaar verslimmeit op uit zul loopeu Mochten er nog ongeloovigen zyn die beweren dat het zoo erg niet is dat dezen dan de moeite nemen eens aan het einde ran de Keizerstraat naar d n toentaod van de duinen te goau yken Ëlk oogenblik is in dezen staat van zaken van Delfland bet besluit te wachten tot aanleg van oen of meer hoofden Uit Breda bericht men Bet dflgteekent niet van heden of gisteren dat klachten geuit worden tegen sommige toestanden die aan onze Hoogere Burgerschool bestaan Hoofdzakelyk zijn deze te zware eischen voor het toelatingsexamrn dnt gelyk staat met bet overgangs f xamen van den eersten naar den tweede cursus by andere Hoogere Burgerscholen geen gym nastink on der wijs onvoldoend onderwys in een enkel vak en te lange en te veelvuldige vacantie s buiten deze grieven bestaan er nog kleinere doch de genoemde zyn die waarover hei meest geklaagd wordt Een feit is het dat tengevolRe daarvan een l2 tal jongelui uit Breda de Hoogere Burgerschool te Tilburg bezoeken hetgeen de betrokken ouders of voogden onkosten veroorzaakt en de gemeentekas schade doet lyden Thans is een adres inhoudende opsomming van de grieven in behoorlykon vorm den Gemeenteraad toegezonden die het in handen heeft gesteld van de Commissie vau Toaciepfi op het Middelbaar Onderwijs Met groote belangfltelliug wordt het antwoord op genoemd adres tegemoet gezien Kn wat moet er dan van de Scheveningsche industrie die duizenden en duizenden brcod geeft worden Uit Amsterdam meldt men Mochten de bewoners van het circus Carré sich al rustig te slapen leggen met de zekerheid dat de ontvluchte maar weder gevangen genomen leeuwen de ffrap van gisteren a vond mooieiyk kondfn herhalen bij bet ontwaken herinnerden de luidde morgengroeten welke de leeuwen uit hunne verschillende appartementen met elkander wisselden dat nog niet alles in het reine was In den afloop van den ochtend echter heeft het leeuwenincident een einde geoomen Om 8 unr begon de heer Caraten met zyne helpers opnieuw pogingen aan te wenden om de in de udelmakery en in het privaat opgesloten dieren te noodzaken hunne schuilplaatsen te verlaten en in den val te loopen Men schijnt dnarby meer met vriendulyke OTOrreding in den vorm van lekkere beetjes te werk te zijn gegaan dan met geweld Aan de Ryk3kweek chool voor Oaderwyzers die I Mei a s van s Hertogenbosch naar Nymegen wordt overgeplaatst kunnen twintig kweekelingen geplaatst worden met genot van ƒ 300 sjaars voor huisvesting en verpleging De aanmelding daarvoor moet voor 1 Maart e k geschieden by den directeur dier school te s Hertogen bosch Yele families te Nymegen die vroeger zorgden roor de verpleging van kweekelingen aan de kweekschool voor onderwyzera welke tydens het vorig Ministerie werd opgeheven en daarin een groot deel van haar middel van bestaan vonden zien met genoegen de komat der kweekschool uit Den Bosch te gemoet in de hoop weer met de verzorging van één of meer kweekelingen te worden belast De tweede chimpansee die prof Gartner uit Afrika naar Liverpool medegebracht heeft ia nu ook overleden Aaron is weggekwynd vsn verdriet over het verlies van zyne Eliahaba Wèl had men hem eene nieuwe gezellin gegeven doch deze mocht er niet in slagen de code liefde te overwinnen en Aaron te troosten Het was althans muisstil in bet circus en in alles ging mon zijn gewonen gang In de arena hervatte Max Carré zyne dagelijksch dressuur en op het tooneel arbeidde men aan de toebereidselen voor de eerste repetitie van het ballet Mazeppa Te half twaalf zon die repetitie aanvangen en gelyk alles in het circus stipt op tiJd geachiedt zorgden de leeuwen op dien tyd weder in hunne gejnrnne kooi teruggekeerd te zijn waardoor de verdere voortrg van zaken dus niet belemmerd werd de hokken welke voor de schuilplnatsen waren geplaatst en waarin de beesten zich eindeiyk hadden laten vangen werden zy naar hunne gewone verbiyfplaats teruggevoerd om daarna zoo spoedig mogelyk met kooi en temmer het circus te verlaten Men weet reeds dat de onrustaiakers hedenavond niet meer zouden optreden zoodat ook in dit opzicht geen spoor meerachterblyft van de teeuwenhistorie die zooveel schrik en angst verspreidde maar op het tradioneele einde goed al goede uitliep Dezer dagen zoo meldt het U D Blaakte een handelaar te Utrecht wederom op onaangename en weinig voordeelige wgse kenlüs met een lid der zwarte bende Ëen rywielhandelaar n l ontving het verzoek om een velocipede te ronden nnnr een opgc Directe Spoorwegverbinding met GOUDA 18 08 18 18 10 66 11 08 11 0 11 16 11 86 7 47 8 01 18 68 l OS 1 18 1 19 1 88 80 Qond Itoonlnoht Nttuwerknk OqwUe Botterdtm 18 18 11 08 7 88 9 0 10 7 9 40 10 48 7M S Si 7 88 8 48 7 8 8 4 IA 8 S 7 68 M 9 46 8 61 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 Botterdun 6 UiMUe 8 10 Kimirnlntk 6 18 Uoordraokt 6 88 Ooud 8 88 8 08 8 18 e i 8 89 8 18 10 08 lO U 8 88 7 46 8 07 OOUDA OKN RtAO Goud 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 68 4 46 1 27 6 69 7 18 8 86 9 37 10 46 U ll 11 80 11 01 9 49 4 67 8 11 8 18 8 98 8 81 8 38 1 18 1 18 1 84 1 S8 1 88 Z T H 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Z Htw 7 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 10 11 6 80 11 18 Hue 8 19 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 67 4 86 6 86 6 66 8 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 aoi DA UTSIORT Ooldl 8 86 8 40 7 66 8 09 8 91 10 19 10 66 18 48 8 88 8 18 4 18 4 47 6 88 8 017 46 8 8810 10 88 10 88 10 84 1010 68 8 37 8 87 7 69 8 44 6 04 6 44 8 17 8 08 8 61 6 19 6 60 8 13 1 80 8 08 8 60 4 48 6 89 8 81 6 36 8 83 9 11 09 11 18 11 88 11 46 Ottdeir 6 80 6 64 Wo rd o 8 67 7 019 11 8 40 HumeloB 8 04 7 08 8 46 VInoht 8 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 S o U U A A HHTIRDAH 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 9 1 10 68 18 19 1 8 40 8 46 8 86 Ml lUO 11 1 UI Lil I O Omidt 8 40 Anludui Wd 7 8 Fjepke IJsbrand Pluym een 18 jarig machinewerker hield er in de laatste maanden van het vorige jaar eene minder geoorloofde manier op na om aan den kost te komen By verschillende ingezetenen van Amsterdam en van N Amstel meldde hy zich aan als geempluieerde by Singer in de Kalverstraat met de vraag of men ook eene nieuwe naaimachine uoodig had Luidde het antwoord ontkennend dan onderzocht hy of er ook eene naaimachine gerepareerd moest worden en iu enkele gevallen kreeg hy het werkeiyk gedaan dat men hem eene machine ter reparatie toevertrouwde waarmede by dan verdween om niet t rug te keeren In het geheel was hy op deze wgze vier stuks machtig geworden en dat hy by deze oplichleryen met zeldzame volharding te werk ging kon biyken uit de verklaring vao een zyner slochtoffors de weduwe Nuber te Amsterdam woonachtig op de Prinsengracht By deze juffrouw had hy zich op den lOeo September j I met zijn gewone praatje aangemeld doch de weduwe had er geen ooren naar Hare naaimachine waa wel defect en ook haar zilveren horloge behoefde dringend reparatie maar zy vond bet niet raadzaam die voorwerpen aan eeuen haar onbekenden man mee te geven Eerst nadat PJuym had v torgesteld dat jufi rouw Nuber hem door bare zeventienjarige dochter naar den winkel van zynen vader een reparateur in de Kerkstraat zou vergezellen begon zy den man te vertrouwen en willigde zijn verzoek in Het Jonge meisje ging nu met beklaagde mede naar de Kerk straat waar deze de machine afgaf Later bleek evenwel dat het niet zyn vader was die daar woonde en dat hy de machine maar een oogenblik in bewaring had gegeven om haar terstond nadat hy het meisje weer naar huis had gebracht terug td komen halen Doch niet alleen naaimachines en horloges ook andere voorwerpen waren van zyn gading Zoo wist hy zekere juffrouw Coops te bewegen hem een koperen lampenhanger ter reparatie mede te geven Het voorwerp zou vóór donker tevug zyn maar de juffrouw mocht zich dien avond met eene lamp zonder hanger behelpen en zag den man ook later niet terug Een paar houders van leesbibliotheken te Amsterdam vertrouwden hem zonder cstageld ten paar exemplaren Kerstvertelliugen van Dickens ter lezing toe en zagen deze bot kjeF evenmin terug Al het op boven omacheven wyze verduisterde werd door beklaagde te gelde gemaakt en met de opbrengst voorzag hij in zyn onderhoud Het O M waargenomen door mr baron d Yvoy zag in hem eea gevaarlyke oplichter en requireerde eene gevangenisstraf van twee jaar De toegevoegde verdediger mr Star Busman pleitte verzachtende omstandigheden Uitspraak over 8 dagen In de te New Jersey verscbynendo World t wordt het volgende medegedeeld omtrent het voormalige raadslid te Arnhem Geysbeek Molenaar Het Supreme court te New Jereey heeft dezer dagen een bevel uitgevaardigd waarby den sheriff John J Tefley gelast wordt beolag te leggeu op atle waarden beboorende aan D leyabeek Molenaar no 187 Clerk Streek Jersey City Dit bevel gegeven op verzoek van den Nederlandscben consul to New York bracht de geschiedenis aan het licht van eene opsporing van 70 000 dollars aan papieren en geldawaarde die naar beweerd werd ontvreemd waren aan eun meisje met zwakke ge tvermogena door horen curator 7 10 6 88 6 68 8 08 8 10 6 17 O 8 88 7 8 80 8 60 4 60 6 04 6 11 6 80 1 44 4 10 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 18 08 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw8 08 Bl Kr 8 14 Zsf M 6 1 10 3 Oe hoofdpersonen by deze zaak betrokken wonen in Nederland Eenige jaren geleden stierf daar een vermogend koopman De Vyrer geheeten die ongeveer 100 000 dollars naliet aan zyne half krankzinnige dochter Anna Curnetia de Vijver zyn eenig kind Bij testament werd n G Molenaar een speciale vriend van dteu koopman tot curator aangewezen en het geld in bewaring gegeveu by eenen bankier die het belegde ïn Amerikaao Hche staatspapieren en aandeelen ia ds Miasouri Kansas en Texas spoorwegen Het beheer van dit vermogeu berustte bü Molenaar Buiten weten van den bankier gebruikte hy dit geld naar beweerd wordt ten eigen bate De bankier begon achterdocht jegens dezen te krygen toen aan zyn kantoor een der effecten ter inwisseling werd aange boden Hy deelde toen zijn vermoeden mede aan de pupil en er werd aan den rechter een verzoek ingediend om hem zyna voogdyscbap te ontnemen Voordat dit plaats had noodigdo Molenaar onder voorgeven dat zyne pupil de tentoonstelling te Chicago wilde bezoeken daartoe een gezelschap uit bestaande uit zyne vrouw en zyne familie zyoe pupil en eene vrouwelyke bediende die voor juffrouw De Vyver zorg zou dragen Na den zomer te Chicago te hebben doorgebracht maakte men zich gereed om naar Nederland terug te keeren toen Molenaar opeens zyn plan mededpelde oiu een bezoek te brengen aan de stad Holland in Michigan Na eeu kort bezoek keerde het gezelschap naar New York terug en Molenaar begaf zich naar de stad Jersey en huurde daar hei huis no 187 in Clerk Street Dit was de eerste aanwyzing voor juffrouw De Vyver en hare oppasseresse dat by van plan was in Amerika te blijven Nauwelijks hadden zij dat huis betrokken of Molenaar en de juffrouw van gezelschap kregen oneenigbeid over huisotyke aangelegenheden en zy vertrok bet aan de pupil orerlatende op Molenaar te letten Middelerwyl vaardigde de rechter in Nederland het bevelschrift uit om hem van zyne voogdyscbap te ontzetten en het daarop ingestelde onderzoek bracht aan het licht dat al de Amerikaanscbe effecten die de koopman had nagelaten waren verdwenen Den Nederlandscben consul te New York werd kennis gegeven van het bevelschrift der rechtbank en hem werd opgedragen Molenaar op te sporen het meisje en zoo mogeiyk ook de papieren van waarde onder zyne hoede te nemen Terwyl by dit onderzoek instelde deelde de oppasseres hem mede waar hy zich bevond De Nederlaudsche consol wendde zich toen tot het garechtsbof dat den sheriffTeffey last gaf beslag te leggen op de vermiste papieren De sheriff begaf zich met zynen klerk en eenen ambtenaar van deHalt Marviobank naar het haia No 187 in de Clerk Btreet Zy werden ontvangen door raevronw Molenaar die zeide dat haar echtgenoot niet thuis was De sheriff stelde eene huiszoeking in en vond eene groote brandkast in eenen boek van den wand verbolgen achter ecu gordyn Deze werd opengebroken maar de papieren werden met gevonden Molenaar ia sedert verscheidene weken niet gezien en zyn gezin zeide volstrekt niet te weten waar hy was Men vermoedt dat de curator naar Canada is gevlucht Uil den tuin van het ryksmusenm te Amsterdam zyn de ryk bewerkte bronzen veraierseien van een daar opgestelde pagode deê nachts ontvreemd De dieven lieten een breekyzer achter Ook ia dezer dagen aldaar een groot stuk koperen reeling van het hek der Beurs gestolen Om te beproeven of men onvervalschte melk heeft neemt men een gladgeachnarde breinaald en steekt die overeind in de melk Biyft er een druppel aan hangen dan is er geen water in de melk Directeur Je hebt gisterenavond gelachen in de sterfscène t wordt hoe langer hoe fraaier met u Acteur En loch is dit zeer goed verklaarba r daar do dood een uitkomst ia als meu bedenkt wat een klein salaris gy geeft 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 U U 11 0 1 8 11 4 8 10 4 80 6 86 4 46 4 66 6 09 6 09 6 18 9 SS 9 44 18 8 80 10 8 06 9 38 7 08 7 11 7 80 7 96 7 81 8 09 8 60 10 07 10 64 04 9 1010 98 1 8 419 8810 40 1 88 4 10 7 98 9 47 4 88 7 40 10 0 Mt Ml UJO 3 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 Door de politie te HaArlem is een diereobende beitaaade ait 12 jongena ran 11 tot 16 jaren aangehouden die zich in de laatste dagen aan een aantal diefstallen door middel Tan inatniping in winkels hadden ichnldig gemaakt o a Bchaataen kiatjea sigAren manden appelen tabak en sigarenpgpen taarten enz Reeds hebben enkelen hunner geTaogeaisatraf ter zake diefstal ondergaan Voor de cNieawe Kiearoreeniging te Qrotingen ia opgetreden de heer M Onnen kapitein der genie bg den generaleo staf te öraTenhage om te spreken over Bezuiniging op Leger en Vloot De kosten roor het Departement van Oorlog in 1872 nog 14 millioeo en nn reeds 22 millioen zjjn merkte apr op hooger dan die van eenig ander Departement Nee nt men daar nog de kosten der Marine hg dan komt men tot een bedrag van 39 millioen En toch noemen beyoegde mannen onze atrjjdmaoht onToldoende Wat nu de reorganiaatie van onze militaire krachten aangaat was kapitein Onnen het Teel meer eens met de Toorstellen Tan Minister Sejffardt dan met die Tan zgn roorganger een oordeel dat apr nader toelichtte Bezoinigd kon er volgena apr worden op het getal beroeps officiereo tevens met inkorting Tan den oefeningstyd Op grond Tan eigen erraring beweerde apr dat Teel tyd door neTendienaten Terloren gaat in Zwitserland wordt de infanterie in 55 en de cmTolerie in 88 dagen gcTormd Ook hier kan men locale militaire oefeningen iuToeren Ër kon bg ons leger inderdaad zeer Teel bezuinigd worden en als bewjs dat spreker in deze meening niet alleen atond wees by erop dat generaal Den Beer Poortogael o a heeft aangedrongen op Terkoop Tan de Grebbelinië op opheffing Tan den conatructiewinkel te Dellt op Wuiniging op den geneeakundigen dienet ao op de steeds stijgende pensioenen Voorts achtte kapitein Onnen als bezuinigingsmaatregel de Tcreeniging der Departementen Tan Oorlog en Marine gewenacht Nieuwe pintasrschepen behoefden niet gebouwd te worden de oode konden misschien in de koloniën nog van nut zgn Grootü schepen achtte spreker TOor de verdediging onzer havens niet uoodig men moest torpedo s hebben en in het belang van den handel snetloopende kruisers Hy zou verder partij willen trekken van de scfaepeu der particnlierimaatschappyen door aan dezen subsidie Ie verleenen voor het bouwen van enelloopend schepen die in oorlogatyd geachut zouden kunnen dragen De Koningin Regeutea heeft giaterenavon te aGravenhage het grootste gedeelte van het Diligentia coneert bygewoond waar Mej Kleeberg en de Heer Perron als aoliaten optraden H M kwam na de aymphonie van Max Brucli en bleef tot aan het einde der uitvoering Te Groningen is naar de gevangenis over gebracht de chef eener electrotechnische werkplaats die doormiddel van electrische toestellen getracht heeft zjjn magazijn in aach te leggen Da brand werd intjjds ontdekt üit een de iknndig onderzoek is de brandstichting gebleken De man heeft reeds bekend De zaak moet zich naar de Pr Gron Ct bericht volgenderwyze hebben toegedragen Zondagmorgen ontdekte de in het Stalsttaaljo lorveilleerende agent van politie dat er uit bedoelde werkplaats veel water kwam waaroin hy den Heer ilbrecht eigenaar van het perceel waarschuwde By een door hen beiden ingesteld onderzoek bleek dat er een vry hevige brand had plaats gehad welke echter niet naar buiten was geslagen Wel waren door de hittal de oude verweerde glazen geknapt en waa eveneens een gedeelte der waterleiding ge prongen Vandaar het uitatroomende water De commissaris van politie en de recherohear Kolle deden vervolgens nader onderzoek Daar er nog eene hoeveelheid naphta gevonden werd benevens een werktuigje dat m geleiddraden naar een kaat hep waar eene electrische hatterg aanwezig was en waar de brand vermoedeiyk was ontstaan leek de zaak verdacht Een en ander hoe listig ook voorbereid deed vermoeden dat men hier had te doen met eigen werkt dat niet geheel gelukt was Maandag werd daarom nogmaals een uitvoerig onderzoek ingesteld ditmaal door den rechtercommissaris en eenige desknndigen n 1 de heeren prof Haga en Oscar Keip welk onderzoek het reeds gerezen vermoeden beveatigde F werd daarop door den rechter commisaaria in verhoor genomen Hy viel door de mand en legde eene volledige bekentenis af Door eene electrische geleiding had hy moedwillig brand gesticht Het verkrijgen van de hooge verzekeringspenningen moet de beweegteden zyn geweest Terwyi de ouders afwezig waren speelde en kind ran nanweiykstweejaarinde woning IBO de Bilderdykkade te Amaterdam met stukken papier door deze in de kachel te werpen D kleeien ran het ratten eensklaps vuur tcngj volge wurru het ernstige brandwonden bekiram Het knaapje werd meer dood dan lerend naar het gasthuis verroerd waar by aankomst slechts de dood kon worden geconstateerd Een bewoonster ran de Jonkeratraat te Amsterdam een 84 jarig oud rronwtje dat alleen woonde en met naaien en rerstelwerk in haar lerensonderhoud voorzag was al sedert eenige dagen niet op straat gezien Wel zag men roortdurend het bleeke gelaat ran het oude moedertje Toor e n der ramen doch styf eu onbewegeiyk De buren keken eens naar boren doch of zy dit a morgana rroeg of sarondsjaatdedeo altyd t zelfde De politie besloot daarom gisteren een onderzoek in te stellen en wat men vermoedde is waarheid gebleken nameiyk dat de vrouw reeda eenige dagen dood was waarschgniyk ten gevolge van Induenza TOOZSTBEL Een fonkelnieuvr stuk in bet laatst van het vorige jaar voor het eerst te Öerlyn vertoond eu nu al in Gouda opgevoerd het mogn pleiten voor de activiteit der directie van den Ti oliSchouwburg maar aau het volstrekte gemis van kunstwaarde daarop heeft die directie wellicht minder gelet Men heeH eens kunnen Ucbeti maar dat ia ook alles en onvoldaan zyu zeker de meeste bezoekers huiswaorts gekeerd Als men zoo in de zaal het groote aantal onbezette plaatsen gadeslaat vraagt men zich onwillekeurig af of de lust om eens enkele malen in het jaar van iets degelijke fe proHteeren zoo aan het tanen geraakt is Een klein beetje is dit wel het geval of het zou kunnen zyn dat andere takken ran amnf ement tegenwoordig meer in den smaak vallen Wie herinnert zich dien goeden ouden tyd niet meer dat men blyde was een plaatsje by zoo n abonnementsvoorstelling machtig te worden En dan waren er nog ditettantenclubs die ook al bet hunne bydroegen om ons trots weer en wind naar OaB Genoegen c te doen spoeden De grootste ja de hoofdreden is wel dat de zt l Kunstmin haar reputatie gaat verIie eqt omdat we te dikwyU helaas wordeu teleurgesteld Zoo n ongeloovige Thomag kan in Rotterdam by wy ze van verandering goedi diensten bewyzen voor een abonnemeutsvoorstelliog is dit stok ongeschikt Intrige zit er in dit stuk hoegeoaamd niemendal In t eerst meenden we dat op geestige wyze den draak zou worden gestoken met het spiritisme maar de oplossing viel ons bar tegen t Was een verzameling paskwillen ruw by elkaar geflanst eu die zicii daarenboven onderscheidden door onmogelijkheden Van degelyke edele karakters geen spoor bedrog verdenking de huik naar den wind dragen dat wordt ons voorgesteld ala de geeat va i onzen tyd We ziju op dat punt echter nog een weinig te conservatief en we hebben reden te veronderstellen ook de meeste onzer stadgenooten vandaar dat we de voorkeur geren aan me r pittige stukkeu stukken waarvan men nog wat meedraagt naar huis waarover we no eens met genoegen ran gedachten kunnen wisselen Verder viel het ons op hoe weinig werk er ran decoratief gemaakt wordt Altjjd die zelfde rervelende kamer die by alle mogelyk gelegenheden dienst doet en eens in het sei oeu voor alle vermakeli kheden wordt opgeslagen Vergissen we oun niet dan bezit de Sociëteit nogal eenige verscheidenheid maar dezen winter merkten we er niets van En dan ten slotte nog getuige te moeten zyn van bet door dien lerenarerzekerings agent vernielen van dien traditioneelen fauteuil zip dan bloedt ons hart waut hoe menigmaal diende hy tot zetel voor voorzitters van hoogpt ernstige vergaderingen Maar die poot zal wel weer hersteld worden en komt er dan wat meer leven in de brouwery op tooneelgebied dan juichen we weer en denken liefst niet meer aan dien kwaden tyd Het spel der dames en heeren Jortisten was overigens zeer goed Ze hadden werk van hunne rollen gemaakt de soafieur kon gernst een uiltje knappen want alles ging van e n leien dakje Ignaz Döil toonde dat er kunstenaarsbloed in zyne aderen vloeit en zyu rrouw en zwager stonden hem waardig ter zijde Dr Paul Wagner en Lie betb het schalksche dienetmeisje verdienen eveneens een woord van lof Dr PuBchel en Gustaaf Wenglein moeten o i nog veel loeren van hunne oudere collega s vooral wat mimiek aangaat t Kwam ons roor dat ze hnnne tamelyk moeilyke rollen te licht opvatten Als nastnkje deed dienst Asschepoes van Jo van Sloten De eenige aantrek kelykheid van dit stukje was het aardige meisje dat Mevr Rösaing Sablairolles ons te zien gnf Wat zat dat Here kind met haar beenen in de war en dan dat kiuderlyke stemmetje I En hoe aardig kon ze al coqoetteeren Znlke caricataren mochten gisteravond by een en ander passen wy rinden zulke rollen mindef passend roor een actrice die ioh bier zulk een goeden naam heeft rerworven Van de leden van den Tiroli Sohouwburg nemen we by deze gelegenheid afscheid en roegen bij den dank roor hun goed spel een welgemeend tot weerziensc toe BulteDlandscta Overzicht Het beroep ran Vaillani in cassatie is rerworpen Iu de Fransche Kamer waa gisteren aan de orde de interpellatie tju den republikeiuschen afgeraardigde Graui oror de maatregelen die de regeering denkt te nemen om het rerbruik van Fransche ateenkoleu te bevorderen De afgevaardigde wenachte dat de regeoring maatregelen zou nemen om de productie van Fransehe steenkolen te vermeerderen en het veibraik van btiicelandsche kolen met name door de apoorwegraaatschappyen en andere takken von openbaren dienst te verminderen Hy wees daarbjj op de ooncurentio van Engelache en Belgische kolen en haalde ala voorbeeld aan dat de Compagnie du Nord 19 pCt Belgische en 1 pCt Engelsche kolen verbruikt Ue radicaal Pellotan atelde eens motie voor die wegens den beveleoden toon ei van door de regeeriog bestreden werd en ook door de Kamer werd verworpen Aangenomen werd eene motie van de regering luidende De regeering acte nemende van geboorde Tcrklaring zal pogingen aanwenden om Tsn de spoorwegmaatschappyen een beter tarief roor het rervoer van steenkolen te verkrygen en stelt voor over te gaan tot de orde van rden dag Aangenomen werd nog een voorstel om het thans iu Egypte bestaande stelsel ran rechtspleging te vei lengen Het Eugelsche Hoogerhois heeft het wetsontwerp tot iuatetling van Parochiale Raden by tweede lezing aangenomen In den loop dor beraadslagingen Terklaarde lord Salisbury dat voor eenige détaila van het ontwerp een zorgvuldige herziening by de artikelasfewyze behandeling zeer noodig ia Bismarck zal heden den dag vóór a keizere verjaring te Berlju komen en dea avonds weder vertrekken Dit geschiedt om de drukte van den feestdag te ontgaan die zyn lyfurts niet goed voor hem acht de keizer zou hein andera gaarne Zaterdag gebonden hebben De ond kanselier moet zelf zyn bezoek van geene politieke beteekenis echten en het bosehonwen als een daad van boffelykheid na de herhaaldivriendeiykbeden des keizers By den duitschen Uoodsraad ia een nieuw wetaootwerp op het plaatseiyk bestuur in ElzasLotharingen ingediend Twee jaren geleden kon de Regeeriog het met de provinciale coromiesio over een dergelyk ontwerp niet eens worden wyi daarby do Rykarageering gemncbtigd werd burgemeesters te benoemen zonder de gemeenteiyke orerheid te raadplegen en omdat de gemeenteraden te plotooratiacn samengesteld zonden worden Iiy het nieuvre ontwerp is bepaald dat de gemeenteraden peisonen kunnen aanwezen roor den post ran burgemeester doch de Ryksregeering behoeft daarmede geen rekening te honden en heeft de beslissing Acht zy de candidaten der gemeentebesturen niet geschikt dan hebben di plaatselyke overheden geen recht meer candidaten aan te wyzen De maatregel ia Am niet veel meer dan een waaaeo neua By de verkiezingen van gemeenteraden brengt volgens het nieuwe ontwerp ieder die een woning bezit of een onafhankeiyke betrekking vervalt eu minatena 30 Mark per jaar in de ryksbelastingen betaalt twee stemmen uit De ElzaaLothariugers vreezen dat door dezen maal regel meer dan vroeger de gegoeden de overhand zullen krygen Verder bepaalt het wetsontwerp dat de beraadslagingen der plaatselyke besturen iu de Duitsche taal moeten gehouden worden en zal er voortaan verachit gemaakt worden tusschen tateden en gemeenten Drieen dertig van de meest belangryke gemeenten zullen het karakter van steden krygen De ministerieele crisis in Servië is zeer snel opgelost Een gematigd miniaaerie Simitch heeft zich aan de Kamer voorgesteld doch ia met zulk rumoer ontvangen dat de ministers de zaal verlieten Een der leden verklaarde dat de nieuwe regeering het rertrouweo van de Sknpshtina niet bezat waarop de roorzitter een koninkiyk besluit Toorlas waarby de Kamer wordt ontbonden De regeering heeft dn voorloopig de handeu rrj Licht gaat dit beter dan met en weerspannige tegen zich zelf Terdeelde volksrertegenwoordiging wy deelden reeds mede dat de bijeenkomst ran de Italiaausche Kamer ran 25 Januari tot 20 Februari is uitgesteld Zoodra dit bealnit bekend werd meende men roor dezen maatregel de oorzaak te kannen rinden in hot gerucht dnt er tusschen de leden Tan hot kabinet Crispi Terschil ran meening bestond orer de te rolgen gedragslgn Doch spoedig bleek het dat dit niet het g T I i i dat inte gendeel de miniateri rast besloten tyn na da bijeenkomst der Kamer een rolledig en uitgewerkt program orer te leggen De beer Crispi deelde lelfa mede dat in het kabinet een zeldzame overeenstemming heerscbt betreffende de Toorstellen die gedaan znllen worden tot dekking ran het tekort en tot berrediging ran de onlusten De Frankf Ztg noemt dit zeer rerblydend doch het blad voegt er tevens by dat door de verdaging der Parlementa zilting de onzekerheid omtrent de plannen ran het kabinet nog eenigen tjd zal roortdaron zeer ten ongenere ran Italië De Indép heeft weer ernstige tydiageo ran den Congo mede te deeleo Ze maakt onder voorbehoud melding mn het gerucht dat behalve kapitein Ponthier die aan zyne wonden bezweek ook kapitein Dhanua gevallen ia in den slag by Kassongo die zeer moorddadig moet zyn geweest Het Bchgnt dat het offencief optreden der Belgen zyn aanleiding gevonden had in de ontdekking eener samenzwering tusschen twee Arabische hoofden met t doel om de r reenigde expeditie te orerralleu en te vernietigen Zeker zou de strgd niet zoo inmspoedig zyn geweest hadden niet sommigen bondgeuooteu van de Congo troepen verraad gepleegd Toen deze laateten nameiyk aan het vechten waren werden ze beschoten door een inlandsch korps dat hen volgde en daarby werd kapitein Dhania gedood leta later trof het hoofd der verraders Gongo Lutété echter gelyk lot Kiezerslijsten De VOORZITTER von den Gemeenteraad van GOUDA Gelet op Art 7 der Wet van 4 Juli 1850 Staatsblad No 37 zooals zy is gewyzigd by de Wet van 6 November 1887 Staatsblad No 193 Noüdigt de Mannelyke Inwoners der Gemeente uit lo indien zy in eene andere gemeente over het dienstjaar 1892 1893 in de personeele belasting naar eene hoogere huurwaarde dan die oanspruttk geeft op vermindering tot een dorde of twee derde gedeelten der belasting naar de drie eerste grondslagen of voor het dienstjaar 1893 in de grondbelasting in eene andere gemeente of in meer gemeenten te zameu tot een bedrag ran ten minste flO zyu aangeslagen daarvan door overlegging der roor voldaan geteekende aansl biljetteu ruór den 15u Februari a s te doen blyken 2o indien zij meenen aanspraak te kunnen matten om op de kiezerslijsten geplaatst te worden op grond dat zij van den lowonenden eigenaar of eersten huurder ran een woonhuis of afgezonderd gedeelte ran een woonhuis waarvan de huurwaarde voor de personeele belasting op ten minste f 88 gesteld is gedurende 9 moanden voorafgaande aan den 15n Februari 1894 een gedeelte in huur hebben gebod en bewoond waarvoor geen afzonderlyke aanslag in de personeele belasting geschiedt maar waarvan de jaarlykscha huurwaarde ongestoffeerd op ten minste f 44 kan worden geschat of op grond dat zy ala mede eigenaars in de grondbelasting zyn aangeslagen wegens onrerdeelde onroerende goederen doch wier namen niet bij don aanslag in het kohier zyn vermeld mits hun aandeel in dien aanslag ten minste f 10 bedraagt ran een of ander aangifte te doen vóór den I5r Februari a s door invnlting en orerl ggi g eener verklaring welke gratis verkrygbaar is ter Secretarie der Gemeente Gonda den ÏGn Januari 1894 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOEN BurgerlUke Stand Moordrecbt GEBOREN 22 Jan Reinier ouders Leendert van Ëyk en Marytje van Hoon Janna Cornelia ouders Pieter Groenereld en Maria Verburg 3AA Staats loterlJ Se KUmo Trekkiog van Vr jdag iS Januari 18D4 No 1527 7798 en 1717S 1000 No 725 400 No 4B86 on 11S50 800 No UOi 3852 3981 761 9 10506 UtÈfJl1SS68 on 17065 100 t Prüaen van 70 ffi 81 8749 6218 S288 11261 13461 15886 l ii i 44 2787 6598 8811 11294 13496 16260 18nf fJC 163 2780 6604 8614 11828 18660 18807 18290 19 2798 5677 8681 11887 13669 16386 18345 238 2803 5884 8583 I1S80 18647 18889 18426 428 2921 5884 6688 11406 13868 18409 18441 468 3087 6165 8781 11462 18678 18435 18508 61S SrO 6164 8899 11474 18748 16477 18538 830 SSrO 8186 8927 11868 13790 16697 18682 810 3282 6289 8932 11679 18881 16717 18667 1013 3420 8651 8971 11888 13918 16766 18749 1037 3453 6818 9855 11758 14018 16891 18888 1197 8675 6677 9271 11767 14080 16894 18948 1808 8807 8893 9389 11784 14119 18905 18994