Goudsche Courant, maandag 29 januari 1894

No 6263 Maandag S9 Januari 1804 33ste Jaargang mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Com ant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 9749 9987 11868 9788 9409 11996 8969 9679 19098 7C91 9698 19060 7197 989 19108 7160 9868 19969 7983 9873 19963 7284 9819 18784 7318 9901 19738 7316 10139 19868 748310993 13016 747410689 13086 7880 10942 I3l09 7979 10749 13149 770810880 13929 7744 10986 13339 7867 11143 13963 7949 11160 13336 8164 11904 18483 lltD 988S Hts S 7 1405 4100 U 9 4 UI 1490 4tl0 U73 4 7a 1 81 4100 1 9 4S 1045 4409 Uil 46tl IBO 45t8 ISai 4679 1 89 4908 1993 4809 tlii 4889 9143 4907 9181 4919 994 4978 9810 6096 14140 17076 19198 14867 17939 19909 14436 17399 19909 14444 17843 19868 14647 17408 19636 14997 17411 19690 14709 17467 19085 14811 17611 19940 14997 17649 19960 15063 17583 19998 1S341 17599 19748 16373 17939 19891 16390 16771 90 88 15636 17711 20707 16918 17946 90749 16689 17983 9 4 16790 18009 90867 16797 18199 4800 Witte en F ne Deentehe L vin OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 86 JAKUASI Vor krs islotkoars 89 861 99 108 94 70 Vl 781 7 7 90V oV 90 99 94 S 96 104V 691 z V 96 38 89 n l 100 106 936 898 101 89 89 lOlV 919 161 95 1091 101 v l 140 98V 100 881 109 198 197V 104 Vl 48V 180 48 141 1401 681 99 k 7 199 1 1031 108 109V h 74 931 4Va 109 109 139 1831 49 881 141 15 104 ♦ V 7ft uov 103V 108V 50 601 IS 89 K 109 1081 101 1001 looVt 1141 11 V 17 109 NlDiauKD C rt Hed W 8 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Hoxau Obl Qoudl 1881 88 4 ITIUI IiiHlirij iDg 1869 81 8 OORIMa Obl laptpior 1898 6 dito in lilTer 1888 6 PotTOoii Oblig mot ticket 8 dito dito 3 BuiuMD Obl Ooft 36 Serie 6 dito ijeeoni 1880 4 ditobijaotba 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito ie Koud loea 1888 9 dito dito dito 1884 5 itkvll Ferpet lohuld 1881 4 Tntuu Oepr Conr leen 1890 4 Gm ioeiiing lerie X Goo leeaiDK wrie J illlIDAra lllP lUo T obl 1899 6 tinioo Olli Buil 8eb 1890 8 VniIlflLi Obl 4 onbep 1881 AHniaOAH Obligstien 1861 S Eomasu Stad leen 1889 3 Nu N Afr HBcdtlir und Arendeb Teb Mu Certiiulen DaitMutecbappij dito Arob llypotbeekb paodbr 4 Oult My der VontenJ eend a Gr Hypolbvekb pnudbr 4 Nederlandiohe bank aand Ned Handelmaatioh dito N W fc Pao Hyp b pandbr I Aott Hypotbeokb pandbr 4 Utr Hyjftheekb dito 4 OoaTKKR Olit HoDg bank aand UusL Hypotbeekbank pandb i Amsriila Eauit hypotb pandb 6 Uaiw 11 O Fr Lien oort 9 Nas Uoil U Spoorir M aand Mij tot Ripl T 8t Sp sand Ned Ind SpoorwoKm aand Nod Zuid Afrik Spm aand 9 dito dilo dito 1891 dito 6 lTALlI Spoorwl 1887 89 A Eobi S Zuid lul Spwrnij A II obl 8 FoLiN Waraobau Weenen aand 4 Buil Or Buii 8p Hy aand 6 Baltiaobe dito aand Faltowa dito aand 6 Iwaoff Dombr dito aand 6 Konk Ch Alow Sp knp aand 6 Loiowo Saimat Sp Hij oblig 6Orel Vitobak dilo oblig 6 ZuidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 Alualti Oent Pao Bp Mij obl 9 Ohio fc North W pr O r aand dito dito Win SI Poter obl 7 Denver fc Rio Or Spm oert r a Illinoii Oeotrai obl in goud 4 Louiiv fc NaahTilleOert T aand Mexico N Bpw Mg lobyp o 9 u Miss Kansaa r 4 pot prof aand N ïork OnUriO fc West aand dito FenuB Ohio oblig 9 Oregon Oaiif lo hyp in aoud 6 St Paul Minn fc Manit ubl 7 Un Pao Hoofdlijo oblig 9 dito dito Lino Ooi Ie hyp O 6 Oah da jOan Bouth Cert r aand TfH O Hall fc Nar Ie h d o O Antsterd Omnibus Mij aand Bottord Tramweg Maats aand KaD Stad Amsterdam aand 8 Stad Sollerdam aand 8 Bauill SUd Ant crp nl887 9Vi Stad BrusMl 1888 8 s HONO Thoiss Begullr Oosellsch 4 OoaiaNR Staatsleening 1890 6 K K Oost B Cr 1880 8 SrJLmi Stad Madrid 8 1868 Nis Ver Bes Hyp SpobI oert 6 ADVERTiBNTlSN a i die ieU te vorderen hebben If LLtNi van oi verichnidigd ign an de Nalateniohap van den Beer WUlem Daniel de Lange gewoond hebbende te Oouda en aldaar den 12o Januari jl overleden worden verzocht daarvan vóór den 15n FEBRUARI aanataande opgaai of betaling te doen ten Ijantore van den Notaria O C FUBTOUN DBOOQLSBrSB te Soada mi paa dia ieta ta vorderen hebben MLLfcNi fanof rerachnldigd agn aan de Nalatenachap van den Heer Johan HuUhof gewoond hebbende te QouJa en aldaar den 15n Jannari jl orerieden worden vetaocbt daarvan vóór den 15n FEBBUABl aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris Q 0 FUBTUIJN DROOGLBEVËR te Gouda Zaal ITut ea Vermaak OOSTHAVEN mmmmt ie geren op Dinsdag 6 Februari 1894 door de Heeren ANTOON BOUMAN TioloDcelUii te ScheveningM IK STEVEN VAN GRONINGEN pianist te Leiden Prgien der Plaatsen BH INTEEKENING ƒ 1 26 BUITEN INTEEKENING 1 50 Aanvang S uur Leerlingen der Sted Moziekschool GjrmnaKiam en R Boogere Burgerschool 0 75 Een ware Schat voor de ongulukki e slticbtoffers der ZelfiKrlekkinff Onanie en geheime uitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEW KIi G üollandschd uiigare met 27 aib Ft b 2 fj olden Ieder die uq de rerHchnkkelyke geTolgen vau deze ondea d lydk moet het lezea de oprecbte leei iug die bet geeft redt j ariyka duiiend van een zekeren dood Te Terkr gen bö het Verlagfl Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in poBtzegols en in eiken boekhandel in Holland GEBR TERWINOT Waalstecnrabrikanien I M JAARLIJK8CHE PRODUCTIE van 26 Uillioen Steenen Fraaie Kleur Scherp gevormd Uitmuntende Kwaliteit Oonourreerende Frozen Grootste Stoomwaalateenfabriek in Nederland Vraagt PrIJxen en Monsters m Gis lii 11 De NIËUWK LONDON doethetgryze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansryk en zacht is pnschadelgk roor qe huid en vern niet Prys 85 cent per J9acon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrugbaar by J A CAT9 in den Papiermolen Qouda Naar batten franco per post 15 et per flacon hooger Aloul te bekomen BE SOÜBSCBE BLAZEN of de heachrgving der beroemde geschilderde Kerkglaien van de Groote of St Janskerk te TV Oovdé benevens de geschiedenis der 8t Janakerk der Qlaaeu der cartonteekeningen eni waarby i toegevoegd een afzonderlyk levenaberichtder beroemde Qlaaschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb PRIJS 80 Cents A BRINKMAN HEBT GIJ ASTHMA D SCIllFFMANN s Middel legen Asthma geeft onmiddeljjke verlichting in do eiipstigste gevallen en geneeat waar andere middelen falen Verkriiglmar bj de Firma A WOLFP Markt Gouda in pakjea van fl 1 50 en fi 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor iyders die het Middel nog niet probeerden Nederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stodmschepea BOLLJ SD kapt SMIDT en BATAVIER kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen Icwsen te Breweraquar de markt van Boter en Kaas te Loodeo THEE Bjj 1 oDi Kop Sohotel Lopal k Vork Broche 25 Griften en r 21 g H 1 piar Boeiden Schsar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken ene t 5 CDS BontBobort PaDtaton uikkel Ëiserriea Pudding Saus Trekpop Suikerpot enz By meerdere hoeveelheid in eens of bij gedeelten Horlogea Lavpen TafeU Stoelen Naaimachine enz enz Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOI ÜS THEK Kwaliteit is puik CADEAUX nuttig gn fraai Vraag de volledige lijst met afbooldingen der Cadeaox bg M J KA MF HUIJZËN die gaarne inlichtingen zal veratrokken G Kehlenbnnk Jr Co Eotterdam gi ootste Importeurs van verpakte Theeën ui f de VïctoriaSron f e Oberiahnstein byBna Tafeldrank Van h£ ninklykeffuis derj federlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlak stein Gevesligfu te Rolterdain Zuidblaak 8 Kraepelien en Holni s Qiiina LaocheQ u i£fAR cSE Is de meest Krachlige en Versterkende Kli A WIJi aanbevolen door tal van binnen en haitenlandsche geneesheeren Be k roond met EEKEN DIPLOMA en GODDEN MEDAILLES Verkrflgbaar in üaoona h f 1 90 en 1 Depot te Gouda bjj den Heer A H TBEFE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Sfeist Q ebrf Stollwerck s Chocolade en Cacao Ui l e ci ii Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fklirieaü en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerc B Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reapEtiketten Ds Firma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma s gouden enz HedaüKs een bewgs van uitmontand SJn tsbrikakt Keeds 1874 schreef de Asoademie national de Paria Hoos m djoenums nne HelslIIe d r vswatire eliwa en oonaMfaatlaB da ▼ otra exoeUant fkl rloation de Oliooolat bonbona Tsuièa eto ato SMIwerck a bbrUuat ia verkryghaar bij II E Cunfisenn Banketbakkers enx ena Owenulvmtogenwoordiger voor NederUnd Jdins IbttenUodt Amsterdam Ealverstraat 103 Oouda Snelpindnik van A BaixuuH k Zoo BINNENLAND GOUDA 27 Jannari 1894 GisterenaTond hield de afdeeling Goada ran den Ned Bon4 raa Ood Onderof hare gewone maaDdTergadefiag Aan de orde waa de rekening en verantwoording van den penningmeester over het eerste boekjaar Uit die veraotwoording bleek dat hoewel de verschilleade koeten in het eerste jaar der oprichting uit den aard der zaak altijd vrg hoog zyo de rekening echter nog met een batig saldo sloot terwijl de afdeeling aan alle Terplichtingeu t enover de Bondskas had voldaan geen Bchulden ten bare laste had en allea wat tot den inventaris btboort waaronder eene vnj uitgebreide bibliotheek in vollen eigendom heeft Ëen woord van dank san den Ijverigen ctieven penningmeester is hier dan ook ni t miaplaatat Vervolgens moest worden overgegaan tot definitive kenze van een hd voor het Hoofd bestnar bestemd om de plaats van den algm Voorzitter ia te nemen welke vacature den 18e Februari moet zyn bezet In een ingekomen scbryven van de afdee ling Nijmegen werd de wenscheiykheid be ioogd om door onderlinge gedBchtenwisseling tot j e goedeJkqoKe te gerakeni daar de algemeene leiding eener zoo uitgebreide en Tertakte vereeniging eiachen stelt die niet door iedereen kunnen worden vervuld Daurpm werd door die afdeeling vastgesteld den 4e Feb te N megen een buitengewone vergadering te beleggen met bywoning van een of meer afgevaardigden uit iedere afdeeling Met betoog op het groote belang der zaak vond dit voorstel algemeen by val en besloot de afdeeling zich door 2 leden aldaar te doen vertegenwoordigen waartoe bij meerderheid van stemmen de heeren Tan Frankenhnijzen en Dam werden gekozen en de verkiezing uitgesteld tot 9 Februari als wanneer de uitslag der vergadering zou worden bekend gemaakt Sedert eenïge dagen is men vanwege de Goudsche WaterleidiogMaatschappy bezig met het beproeven en in orde brengen der sedert eenigen tyd buiten werking zynde zinker naby de Mallegatsluis Deze zinker welke indertyd door hetRykvan de Waterleiding is afgekocht omdat toen de Mall atslais verbeterd is en er zooali men zich herinnert een dam opgeworpen had en gevaar liep te breken acbynt nn weder in het bezit der waterleiding gekomen te zyn Wy gelooven dat het voor de water FEUILLETOIM Op de Boerderij U Det avonds keerda ze erug in het stille kamertje dat de portier voor hur bjj fotsoanl ke liedea gehuurd had en van waar ie bet uitzicht had op de mooie tMrgea eo de laohelde daleo die Wildbad Boo u goeden oatm onder de ladende mensohheid bezorgd hebban Nu zotte Lise zich neer om aan haar vader en aan de moeder van Frans hot verblijdende oieuwa mede te deelen dat se Frans had gevondea tn de hoop kowterde over senile weken met ham naar hun geboortegrond te kunnen terugkeeren Toen by wat sangeiterkt was verhaalde Frans haar in bijzonderfaeilea boereel goedheid en vriendeIqkheiJ zgu kapitein hem betoond bad By de bestorming van Baieilles vernam ik dat mgn kapitein door een kogel getroffen waa Dsergeatort verhaalde hy Over boopen van dooden en gekwetsten analde ik naar dea ingang van bet dorp waar ons regiment den eerstam storm gewaagd had Het was moeilijk hier iemand te sosken want nu n dau vlogen de kc ets nog over mjjn hoofd SenskUps tag Ik myn kapitein bij een tuiomuur liggen Uy had een kogel in de borst en eao in den arm gekregeo Ik goot hem wat wyu in den mond en tnobtta hem naar da naasta verbaudpla ts te dragen Ben Ffaatohman die daar ook gekwetst aanvoer een groote verbetering ia aangeiüen nu waarsch nlyk de aanvoer naar de stad dour 2 zinkers zal geschieden Onze vroegere stadgenoot do heer J l4 W F van Leent werd gisteren te Utrecht tot Arta bevorderd Dinsdag werd de gemeente Ammentol in rouw gedompeld door bet overlyden van deu heer A van Noortwjjk Sr oud hoofd dur school alhier Van af 1 Nov 1840 tot 1 Oct 1892 dusgedurende byna 52 jaar heeft hy die zwarobetrekking met moed en yver vervuld enbyna gansch Ammerstol heeft aan hem zynoopleiding te danken gehad Ën dat werk isniet vergeefscb geweest Wanneer men zichde hutjes met rieten daken herinnert die in 1840 daar algemeen waren en tegenwoordigde gemeente rondwandelt dun aanschouwtmen allerwege en in verscheiden vormen dezegeningen di ontwikkeling en beschavin kunnen aanbrengen 1 Welnu veel er van is het werk van iontslapene geweest Hy heeft heldere hoofden en warme harten gevormd hy warsvan alle kerkelyke geesldryvery heeft jsenliberalen geest in de gemeente weten te breigen die nog overal merkbaar is c Ook in andere betrekkingen mocht hy totnut der gemeentenaren werkzaam zyn Kortom er ia geene corporatie die het gemis van denaltyd yverigen en werkzamen grysaard niet zalvoelen In Oct 92 scheidde hy van da meeste betrekkingen hoewel hy nog altijd een levendig belang in alles atelda wat de gemeente aanging Zyn rust mocht niet langdurig zya Reeds een maand na zyne peuaioneering werd bij op bet ziekbed geworpen waarvan hy niet meer zon opstaan Maar zalig zyn zy die op zulk eene wy e en zoo langdurig hebben gewerkt Van Noortwyk was een dier zeldzame grysaards die nog tot in hooge jaren met de menichheid meeleefden en op de hoogte van hun tyd bleven Ëen gesprek met hem over de gebeurteuissea van den dag bleef voor de igene die het mti hem mocht voeren altyd een aangename berinnering Hy ruste in vrede t Woensdag II trad te Ammerstol in de vereeniging Nut en Gen negene ala spreker op de heer J de Jong van Lëkkerkerk die zoowel door zyne lezing als bydrage het talrgk nederlag sag dit met nijdtga oogen aan Hy bsd nog juist kracht genoeg om icioh eren op te riobtes en joeg me een kogel in het hjf Bewusteloos zonk ik naast myn kapitein neer tCerat toen de kogsi was uitgesneden kwam ik tot bawustzyn en eag dat ik naast den kapitein ia het bospitaal Isg erenals bier Toad hj later naar Wildbad getrans porteerd werd moeat ik made want by zeide waar de heer is moet ook de dienaar zijn En die Frans maakte daar zooveel drukte over als bad ik bom bet laven gered omdat ik bum daar niet in bet hospitaal achterliet sprak do kapitein Had by my niat opgecocht on weggedragon dan zou ik door bloedverlies oa de kou van den nacht zeker gestorven zyn Ik vergeet mijn loven lang uiel wat hy voor ma gedaan beeft Als wo maar eerst weer op da been zyn dan zat ik myn dank door daden toonen Maar genoeg biervan Ja asii stoaiide vrouw weet uu hoe alles gebeerd ie Het ia mg een groot genoegen dat ik haar bob leeren koaoea Onder andere omstandigheden zou de brief van Lize op dan Lindanhof de grootste vreugde veroorzaakt hebben nu bleef da oude man er vry koet hy AUeeo de moeder van Frans gaf lucht san hare vraagde an kon niet genoeg den moed en de zelfopoffonng van het meisje roemen De oade hoar geleek een door deu hliksain galroffea eik dia uog wel aan enkelen groaseu tak beeft maar ov rigena op verdornsa staat De overloreriog aan de hofstede verbonden ion verloren gaan de naam Laas zou io het Tergeatboek geraken sa ua eenige joifQ sou man oauwtl ks jnear weten dat hier opgekomen publiek een nuttigen en hoog t jen avond verschafte In de jl Woensdagavond in het hotel tDoelent te Oudewater gebonden nutsvergnderiog trad als apreker op de heer A Kattermole extooneelspeler te Amsterdam Het programma bevatte eene ryke keuze voordrachten ala De Min van Fr Coppée De Vlieg van J C de Vos Ik ben papa van Pierrot Het Vrybiljet Met den Guldenstrein Lang geleden van Ch Cros Keue onbillijke gewoonte en Specialiteit van onze zaak van Ch Cros Voordrachten en dechvmatie voldeden over het geheel genomen auu het publiek xeer goed In de Nutsvergadering Dinsdi avond te Berkenwoude gehouden trad ala spreker op de heer D C de Koning hoofd eener school te Stolwyk Als lezing droeg hy op eene onverbeterlyko wyze voor eene novelle vou J van Maurik getiteld Mgne lezing te Boawykc l£elden werddn de lachspieren di r nutsleden zoo in werking gebracht als hedenavond Men smaakte dan ook het grootste genoegen hetgeen ook het geval was by de bijdragen die de spreker nog ten beate gaf Nog werden bijdragen geleverd door de heeren W Groenendijk Jaca van Buren J en L van Reeuwyk en de Visser Woensdagavond gaf het muziek gezelschap Prima Volta c te Haastrecht zyn eerste uitvoering De verschillende stokken werden door de leden zeer goed uitgevoerd terwyl hun bekwame directeur het concert met eeni ije Bchoone solo s aanvulde Maandag werd de 4de spreekbeurt in het Nutsdepartement te Haastrecht vervuld door den heer Henri M Dekkipg uit Rotterdam Door da oitnemende voordracht van versohcidene zoo ernstige als komische stukjes wiut hij den geheelen avond de aandacht van zijii publiek te boeien en zeker was het meer dun een beleefheid8bet iging toen hem door den tijdelijken voorximr in ons departement eeti harteiyk tot weerzienc toegeroepen werd Hy gaf achtereenvolgens Voor de rechtbank De Boterham en de Goudzoeker lu het cachot Een fragment uit Aleid De vlieg Een lastig geval De bankbreak Hoe sommige Amsterdamsehe dames praten Volgens de statistiek over 1893 bedroeg op 1 Jan 1894 het aantal leerlingen der late sinds bouderdea jaren een geslaubt guleefd bad dat even trotsoh was op zijn boeronadel als eoo edelman op zijn voorouders Kn hij die weinige weken geleden da toekomst zoo rol hoop had tegemoet gezien zou dat moeten beleven Nergens had de oude man rust of duur en in de laatste weken was bij wel tien jaar verouderd Hy kwam er onbewimpeld voor uit dat by or naar rerlangde naast zya rrouw in het graf te rusten Ër werd intussohen overal onderzoek gedaan om van Jobao lerend of dood eenig apoor te rinden doch alles bleef vrucbtolooa In den omtruk gaf man uiting aan bet rertnoedrn dat da roodharige jager Werner er wel moer van weteu zou Men geloofde vast en zeker dat die man een sluipmoord op den jongen Lanz gepleegd bad Ëmdetijk kwam er een brief van Liza waarin ze den dag van baar terugkomst mut Krana meldde Ue doktor had verklaard dat kapitein ScbefTtir en zyo oppasser soorer beratold waren dat ze zouder gevaar konden ontalagen wordaa uit bet hospitaal om t huis verder te genezen Te MuncUen nam de kapitein afscheid met de belofte dat bij Frans soo spoedig mogelyk in T ernsee zou komen opzoeken Bij de saokomat ta Holzkircben ug het jeuge E aar reads rah verre den ouden knecht Claus met et wagentje aan bet station staan Maar was die oude man daar Liie a vader Wat waa er toch met hem gebeurd dat bjj zoo verouderd was dat bij er zoo ver allen uitzag P Liz0 sprong uit dec waggon vloog op haar rader toe sloeg haar armen om zya hals en twdekta zyn geliwt met koaaen Toen ook Frans hem hertaigk openb achool te Stolwyk 232 waarvan 120 mannel en 112 vr Kwteloos ouderwya ontvingen 44 manuel en 48 vroowelyke leerlingen In de Schoon ho venscue Nutsvergadering van Dinsdag 30 Januari a s zal de spreekbeurt vervuld worden door den heer B Ter Haar Bx van Nymegeu In de buurtschap het Beienohe c heeracfaen de mazelen in niet geringe mate zoodat de 2de openb school daar gevestigd voor een groot deel ontvolkt is Ook het hoofd der school mag volgens de wet zyne dagelijksche werkplaats niet betreden Tevens zyn in een drietal gezinnen personen door het roodvonk aangetast De afdeeling Schoonhoven en omstreken der Vereeniging tot OhristeJjjke verzorging van krankzinnigen en zenowlyders in Nederland hield Dinsdagavond in het lokaal van Zessen eene buitengewone vergadering die ook voor nietleden toegankelyk was gesteld De heer M J Chevfillier bestuurslid der vereeniging hield eene rede waarbg hy op dui delijke wyze doel en strekking der vereeniging uiteenzette en er vooral op wees hoe de zaak van krankzinnigenverpleging door de vereeniging in 188G begonnen eene buitengewone uitbreiding had gekregen daar behalve Veldwyk te Srmelo ook eene tweede inrichting te Bltfemendaal by Loosdninen was geojpend terwijl in het noorden van ona land te Zuidlaren eerlang een derde inrichting zal rerryzen Met een opwekkend woord om door toetreding als lid der vereeniging de goede zaak te steuneo welke steun vooral ten goede kan komen van arme krankzinnigen die door de vereeniging worden verpleegd werd de vergadering welke door den heer J W Valk met gebed werd geopend op verzoek van den spreker door Ds De Jong alhier met dankzegging gesloten In de stad Kansas heeft Jhet woedende grauw Zondag een neger aan een staak gebonden en levend verbrand omdat by een twaalQarig meisje een dochtertje van blanke ouders bad aangerand Te Silvolde zyn heden aangebonden ea ier beschikking te Arnhem gesteld de 22 en 18jarige zoon en dochter van zekeren D onder Zelhem wonende verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal van een 20 tal kippen te Hengeloo G gepleegd had begroet ea goen woorden geuoag kon vinden om Liie s gadrag te roemen gevoelde de ouda maa ondanks zyn verdriet zyn hatt trarmer kloppen bij da gadaohte dat ham nog een doobter was overgabiavan die hem bartalgke genagenheid toedroeg au hem in zijn laatste lerenadagan troost kon bieden Onderweg vertelde Lens zoo omzichtig mogelijkwat er voorgevallen was dat men vab Jöb ao geeo enkel apoor gevonden had en deze d ik ongetwijfeld dood moest zijn Je moest bet toch wataa zei daoude man en dan is het maar hater dht fk het je vertel dan eua vraamda Lize zat onbeweeglijk stil in haar ontsteltenis Zoo was de lydenskelk dan oog niet geledigd Ze had verwacht In een buis vol vreugde ta komeD en ze kwam in een huis rol droefenis Z had Kaar verloofde babouden maar baar broeder verloren Zoo kwamen ze op den Lindanhof Moeder en zoon stoten elkander io de armen en weaaden vreugdetranen het waran da eenige die daar gestort werden Er werd nu geraadpleegd wat ta doen on man kwam ovoreon dat Frans op dea Lindanhof zou blyvao totdat hy geheel hersteld was Besi wilde weer naar baar woning terug maar radar en dochter iristan haar te bewegen om ten miosta voorloopi ook op de hofnfaU ta bljjven en de haiahoudiDg to halpen bestieraa Het levan op dan Lindanhof kreeg zoodoende aeo geheel andere waodmg dan vroeger en dit warkta weldadig op Lize die traurdb over bet veiliat van haar broeder Allengs bagoQ Frans ook wat aan te sterken zoo Ut hy reeds eemg licht werk kon doen