Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1894

Dinsdag 30 Januari 1804 Witte en n Deensehe 3 s e Jaargang IN O 6364 A van OS Ai £ 73 73 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 r els k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen öroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd NIETS BETER Duüsch Thomasphosphaatmeel eo Hainiet der Maatscbapplj tut Verkoop van Uuipme tstoffen Dordrecht Alle Leveringen onder Bijhatoemtcht liederlandsche Stoomboot ilaatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J SUIDT en £ T F 12 B kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en 2iaterdag Voor Tracht of passage Terroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Eass te Londen ui f de VietoriaSron f e Oberlahnstein by£ma Tafeldrank Vanh Y ninklykef uisderXederIanderK Haatschappij tot E loitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigfd te Rotterdam Zuidblaak 8 Qeuda Snalpendnk Tan A Baanxui k Cool urs van Amslerdam 16 JANUARI lotkMri S6U 9 103 71 se 103 70 8 l 80 30 ny 6 10S B 88V S4 611 lOO l 106 85 28 101 loiv Sl IBl 6 10 V loiv 100 Si loaf 108 188 l i 104 iso 1407 V 0 189 1081I 10 74 t l 8 l 188 1831 9 4SV 90 sy 108 76 110 108 60 58 18 186 107 108 101 100 1141 7 106 0V 108 89 Vor kn HtiluullA Cert Ned W S i lito dito dito 8 dito dito dito 8 HoKOu OU Ooudl 1881 88 4 VtkUt InKhrynng 1863 81 6 OomNk Obl iDpapiarl868 6 dito in EiWer 1868 i FolTDaii Obiig mtt ticket 8 dho dito 3 Snuil Ubi Ooit tt Serie 6 ditoOaoom 1880 4 ditobgRotl l881l 4 dito bij Hope 1839 90 4 ditoiiifioud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Smn Ferpet Mliuld 1881 4 Tuuiu aepr Conr leen 1890 4 Qeo leeüiog Mrie D Geo leeoiag eerie C ZtlS Au BlP Beo T obl 1892 6 Uluoo Obl Buit Scb 1890 8 VlNUUILA Übl 4 oobep 1881 AlUTUouf Obligatien 1861 8 BoTTIlUAH Sted leen 18S6 8 NlD N Afr Htcdelar und Arendcb Tab Mu üertiüoateD Dtfu Muteobeppy dito Arob Hrpotheekb paodbr 4 OuU Mg der Voratenl Baad e Or HypotUeekb paudbr 4 NederliDdiohB baak aand Ned Haadalmaateob dito N W Il fao Hyp b paadbr 5 Bott Hypotheek b pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoeTXNit Ooflt Hoog bankaaad BüBL Hypotbeokbaak paadb 4 Ahbbua Bquit hypotb paadb Maxw L 6 Pr Lieo eert 6 Niu Holl lJ Spoorw Hy aand Mij tot Ëipl f Bt gp aand Nod Ind Spoorwegni aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 46 49 l 0 l l dito dito dito 1891 dito 6 Ilu 8poorwl 1687 89 A Eobl S Zuid ltal Spirmij A H obl 8 FoLBif Wanobau Weenea aand 4 Buil Qr Buu Spw Mij aand 6 BattlMbe to aand Faatowa dito aand 6 Ivaoff Dofflbr dito aand 6 Konk Ch ixov Sp kap aand 5 Lotowo Botaat Sp MJ oblig 6 109 74 Oral Vitejik lita oblig 6 Zaid VMt dito aand B dito dito oblig 4 Aanncji Oent Pao 8p Mg obl S Chio k North W pr O r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Il 44 16 104 76 1081 B V DeoTar k Bio Or Spm o rt r a lllinoia Oeotral obl in goud 4 Louiev NaakvilleCert r aaQd Maxioo N Spv Mg lebyp o 6 Miaa Kanaaa r 4 pot pref aand N ïork OoUrio k Waal aand dito Peaui Ohio oblig 6 Orwon Calif Ie hvp iu goud 6 St Paul Minn k Manlt obl 7 Uu Pao Hoofdtijn oblig 6 dito dito Liao Col Ie hyp O 6 OaMADA Can Soutb Cert r aaad VlH C Ballw k Na Ie h d o O Amaterd Omnibua M aand Bottard Tramweg Maats aand NlD Stad Amaterdam aand S Sud Bolterdam Baud 8 BlLOlI Stad Antirerpenl887 S Stad Bruaael 1886 t Mono Theiat Begullr Oeaellacb 4 OoaTlNK StaaUlaening 1880 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Bpuiim Stad Madrid 8 1868 NlD Ver B Hyp Spobl oert 6 ADVERTENTIÊN Voor de vele biyken Tan belaDgatelliog Iwtoond by het overlgden tui odhu Broeder en Uehuwdbroedar betnigen wg onzen fauteli ken duik J W 8CH0DTE V A SOaOOTEN FLUITtOF A C TA WIJK Sohoothh J A TAK mjK J J SCHONBVBLD ta d CLOET ScHOtTTHH A 80H0NBVELD tak du CLOBT Oauda 27 Juiaui 1804 Dankbetuiging De Ondergeteekende betuigt zyn faarteiyken duk Mn de WeIBd Zeergel Heerea Dr LBVMDAO en l r van ITBB80S Toor de operatie aan eVne vrouw gedaan C VAN EUZ fiowia 27 Juiuui 1894 Opealjare Verkooping te GOUDA t n ofertUau raa den Notarii O C FOftTÜIJN DBOOGLBEVKR op MAANDAG 29 JANUARI 1894 dei morgeof te e f nren ia bet Koffiehaii Har mooie aan de Markt ran No 1 Ben goed onderbuuden ruim in richt fINEEL ENWOOMIS TOIN SCHQUll en BKVEN in de Keiierttrut te Qouda Wgk K No 122 groot 2 aren 29 centiuen Te auiTaarden 1 MAART 1894 No 2 Een HUIS en EKF aan de Oottigde Tan den Raam te Gouda Wgk O N 60 Bg de week Terhaard Toor 1 60 No 3 Een HUIS en ERF in de Uaoge Dwarsitraat te Qouda Wgk fl N 140 Bg de week Terhaard Toor 1 40 No 4 Een HUIS en ERF aan Bet Verloren Kolt aan den Raam te Qouda Wgk O No 524 Bij de week Terlioard voor 1 30 En No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Houteateeg aan den Raam te Qouda Wgk O No 176 en 177 Bg de week Terhaard Toor 0 80 en l De perceelen zgn de 3 laatate werkdagen vóit den verkoopdag Tan 10 tot 3 aren en op den rerkoopdag Tan 9 tot 11 aren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJlN DHOOGLEEVER Toornoemd OPENBARE VRIJWILLIGE De Notari J P MAULSTEDE tÖÊUJ te Bergambacht is voornemens op amBUL WOENSDAG 14 FEBRUARI 1894 des morgens ten 10 are aaii de Boawmanswoninij A nr 110 onder in üppertait in bet openbaar te rerkoopen 6 Kalf koeien VAARKOE PINKEN 1 HIT BoerenwagQO Kngeische Kar Melkwagen Kar yzereu en boatan Bebouw Bouw n Melkgereedachappen twee Bedden met toebehooren twee KacbeU Waterforniiia Kasten Tafeh Stoelen en andere Roerende Goederen OPENIUIIK VIIIJWILLIGE VEEEOOPIFG De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is Toornemens op WOENSDAG den 7n FEBRUARI 1894 des morgens ten 10 are op de Hofstede gemerkt nr 445 in Horenberg onder Bergambacht ÏD bet openbaar ie verkoopen 6 KALFKOeiËN 1 PINK Bouwen MelkKereedscbappeo en eeuign Meubilaire Goedei en tegen 1 Februari eene ÏTette Dienstl3ode Adrei Boekbandel J di VEN Uitverkoop Wegens Verplaatsing der ZAAK naar de WIJDSTEAAT Geuraki 4rlikekn Mt 20 pCt Kortigg Inde Arükeles ttges $ pol rijm Firma J Welter In het Sigaren MagaMÜn van Louis Bisschop DUBBELE BUURT B 4 zgn de heëte en pUllgate fttgaren roorhanden FIJNE SLOTEMAKER CO Mevrouw HOFMAN Rensbn Vüla Eijnoord Woerdea Traagt met MEI a a of rroeger eene bekwame Reukenmeid Loon 120 Goede gataigen Tereischt BIEIIBOTTGLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt zich bg Toort daring beleefdelgk aan Toor da LEVERING der Kerate Soort BIBBBS uit de Broawerg de Gkkboondb Valkc Van Vollenhoven s Extra Stout loor Bloedarmen Maaglgtore Zwakken en Kraamvroawen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAU WUITGAARDEN Bal masqué Specialiteit in alle Soorten Zijden en Fkweeleo Maskers ook MECHANIEKE MASKERS heel doelmatig om ermedeterookenen tedrinken Alle soorten Stoffen voor OOSTTJTJDyCS I S KFJSEU Korte Tiendeweg W J en Lion Blitz NIEUWENDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSULTEEREN Markt 134 Gouda Compleete Tandbeelkuudige Inrichting Persoonlijke behandeling door LION BLITZ OUDS m SCHIED SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrygbau by M PEETERS Jz N B AU bev s rui echtheid i cachet en kurk ateedi roo EÏea TftD dan aa m der Finu P HOPPE llordrechl STEEDS VOORRADIG Coperw Balken be en beh Pitch IHne Balken en riuia Delen Oregon Pine B en en Delen geHch en gepL Delen Plaatfaout Ellena Joffers Kolders Sparren enz enz ai B LAGB PBIJZEN aiM L l J IOi Leveosverzekeriiig Maatscbapplj Opgericht ta S 9 Verzekeringen in geval van oTerlgden gé mengde op een bepaalden dag en gecombineerde UitzetTerzekeringen Lgf renten Zich te Tervoegen voor alle inlichtingen en prospectasseu bg den Hoofd Agent te Ooud den Heer W C WMBSINK Bleekersingel S 201 80LIEDE AGENTEN GEVRAAGD FEANSCm STOOMVEEVEEU IN Chemische WasscheriJ TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen floofddepat voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Speeialiteit voor bet atootuen en rerren taQ alle Heören en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen ran pluche man tela veeren bont enz Qordgnen taielkleedeu enz worden naar dö nieawste en laatste methode gererjd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadelgk voor de gezondheid en volgens itaal bewerkt W ena uitbreiding der fabrieken zgn de prezen 25 o gedaald Te afcoomen goederen als nieaw afleverbaajr in 3 dagen te verven goederen in eene week voor graslanden op Zand Veen en lichte Kleigronden dan BINNENLAND GOUDA 29 Jannari 1894 Zaterdagavond hield de Onderoffioiers Societeit sËenagezindheid in de Cantine eene bgeenkomst waarbij tevens de leden der Afdeeliog Goadac van den Boud van OadÜoder officieren met haoae damea waren uitgenoodigd Hei sag er zeer gezellig in die Cantine uit en fOor het kleine tooneeltje was een aardige Teraieriug van groen aangebracht Twee blijspelen en wel Sen wedstryd in uiterlglEC elaprekeDdheidc en De geredde kandidaat werden vlag en vaardig afgespeeld Hebbeo znllce kleine stukjes guwooolijk niet veel om bet Ijjf als bet apel goed is schenken ze toch Teel amasement en dat was Zaterdagavond het geval Het laatste atakje vooral viel zeer in den smaak de persoon die daarin voor dokter fungeerde verdient een afzonderiyke vermelding Bebulde hg bg het reciteeren den pr s de uitstekende wyze waarop by zyo vriend uit de moeilykheid hielp was bepaald niet minder ToBsoben beide stukjes werd door de Onderofficiers Gymnastieken Scherm vereeniging T h o r eenige oefeningen aan de ringen uit r oerdi die kranig waren Vooral de voorwerf de hr N gaf staaltjes van spierkracht die de bezoekers tot entbonaiaame voerden All naar gewoooW hield een bal afgewisseld door voordrachten allen nog lang byeen Wy hebben met genoegen kennis gemaakt met deze Vereenigiug t ware te wenschen dat ze nog eens spoedig voor een grooter publiek optrad £ r zyn zulke goede elementen by en het spel op dezen avond was zoo fraai dat het jammer zou zyn als se daarmede niet woekerde De geneeskundige staatscommisBie te Amatordam liet voor het Ie gedeelte van het artsexamen toe onzen stadgenoot den heer D Herman de Groot Hedenmorgen acbrok het paard van den steeukolenhandelaar A L voor de stoomkraan aan de Turfsingel en kvam daardoor met den wagen tegen een lantaarnpaal terecht Het paard on zyn geleider brachten bet er goed af de wagen daarentegen werd erg beschadigd Vrydag 1 1 gafderederykerskamer Borgere te Ondewater voor bare kunatÜQvende leden eene tooneeluitvoering met vereerende medewerking van eenige danraa in t lokaal der vroegere openbare school Met aucces warden FEVMLLETOIM Op de Boerderij Op saherfiQ dag ostvinp Frans een bilj t waarin besB gelast word als militair gekleed la de nsbu rige garnizoensitad te versBhiJDeD Hij waa daarover THstrckt niet op zijn gemak Hoe groot was echter sgn blydscbap toon h foor het front raa de aanmttiffe troefwft versierd werd met het Uceren Kraïs é oalooaing voor betoonden moed eo b t met tsfmagevasr redden van zga kapUeiii Dat beb ik alweer aan mijn braven kapiteio Ie daoken I riep h vol vraagde uit toea hij met dat ge eeretceken op da bont de kankeo van 4ip andeahof biunentrad Hg kan aijn trouwen Fn aar niat vergeten I Ué ik wou dat hy kier wasl Ta r ra dochter begonnen uu trolach te worden op Fraui Allenga gevoelde de oude man tioh minder ongelukkig nu bij meer en mear gewaar ward dat heb nog een dochter en een liefhebbende aohoonlooQ warao overgebleven Omstreeks deun tyd verdween de jager Warner dolaelhig uit da laoditreek De baat eo rerbittaring tegen hem waren dao ook op hat hoogst geatagea Niemand keek hem meer aan en waar mem hem ontmoette Hap men ham uit den weg Zjia makker Friadrioh had hem medegedeeld dat da hofrai er wadar torughottdiag voor oitkwaaea opgevoerd De Pleegzoon of De Alpenherder tooneelspel met zang in 2 bedryven van J Pol en De Boren biyapel in 1 bedryf voiift Justus van Manrik Jr Door de dames leden der wintercommisaie te Woerden zyn Maandag en Donderdag 1 1 aan 126 personen 202 liter erwtensoep uitgereikt Enkelen die deze soep niet verdragen konden ontvingen in plaats daarvan brood Woensdag ie de nieuwe draaibrag over den I Jsel te Mbytfoort door den ingenieur Oock inga f edgekeurd By eene belasting van 22 000 K G OQ i ng ze slechts een doorbuiging van 5 a 6 milimeter In t laatst dezer week wprdt ze in gebruik genomen zoodat in de volgende week de noodbrug kan worden afgebroken In de Voorwaarts bet sociaal democratisch weekblad vroeger geredigeerd door v Ëmmenes die om gevangenisstraf te ontgaan naar het buitenland is uitgeweken is een strydpenning geopend ten bate van diens gezin Een echtpaar te Roon wanende in een pand dat bewoond wordt door drie gezinnen en staat in de bebouwde kom der gemeente ging gisteren avond naar de kerk Bg dethuiakomst frard de dear opeogevondea en ontwaarde mtm dat de secretaire was geopend en daaruit ontvreemd een bankbiljet ran 25 eenige ryksdaalders en een gnidan De dief of dieven zyo het raam doorgekomen dat aan de dorpstraat uitkomt by faun vertrek is echter van de achterdenr gebruik gemaakt In de Iieidsche studenten debatingclnb zyn de volgende stellingen verdedigd De Nieuwe Gids heeft zija roeping als tydscbrift van reactie vervuld De Nieuwe Gids vervult zyn roeping als praesteerend tydschrift op veelzins bedenkelijke wyze Het is wenschelyb dat de Nieuwe Gids ophoude te versobynen en dat een nieuw tydschrift van geiyken ard ot strekking wordeopgericht L Dbl Het hoofdbestuur van het Nederl Onder wijzersgenootschap beeft voor bet jaar 1894 de fuuctiën verdeeld als volgt G Kappenburg Pzn voorzitter P H van der Ley te Haarlem vicevoorzitter en bibliothecaris C AbeU late secre taris H Hinse 2de secretaris en archivaris A Heïnsius Ute penuiugmeester ffdat de kogel voor dien ellendeliDij roeds gegoMin was Hij lachte om dat domme boerenv lk maar dat taohoQ ging niet vanliarte Op zekeron avond irad hij de herberg te Rottaoh binnen m vroeg ara glaa bier Do kelaeria weigerde hem deo gevraagd dronk met de woorden Wy obanken geen bier voor jagers die op menachen eohieten Ia tegenwoordigheid van vele beaoeken werd hem dit met luide slem toegevoegd Toen begroop bq dat bet govaarlgk voor hem werd lanjjer to blyran Ook de hoQtvoater maakte hem opmsrkeaam dst hg werketgk in groot gevaar verkeerde en het wel eens gebeuren kon dat er onverwacht een baks afging van achter heggen of straiken en niemand zou ontdekken wie bat aohot getost had Werner vond bei nu geraden bg oaoht ie verdwgnen tot groote apjjt der jonge boeren die hem gaarne een kogel hadden toegezouden Frana had zijn gesondheid volkomen taruggekragen £ r wat bastoten dat b op den Liedenhof zou blgven en zich ia hst boerenbedrijf zou bekwamen Biet flvar begon hg zijn nieuwen werkkring en waaneer da oude Lenz hem aan den arbeid zag verwonderde hij siob ten aterkste Hg had altgd gnneend dat men om een goed boer te wezen bij het werk moeat zgo groot gebracht Dat bleek toch niet waar te zgo wtuit bet werk ging den jongen viaaober goed van de baad Op zekeren avond zat Laas mat lyn hniagenoten ia het woonvertrek ook Walbnrga was dien middag eaca komen ovarloopeo Frana U n d ntda ih0 ja Boeat an mau A Stokvis 2de penningmeester L Gerhardt te Utrecht G J Ligthart te a Gravenliage J W Teepe Zy wier woonplaats niet genoemd is wonen te Amsterdam In de jongste rergadering van den gemeenteraad te Ouderkerk a d IJsel is bekrachtigd een adres aan den minister van justitie houdende verzoek ora deze gemeente te handhaven als standplaats van eeuen notaris en den te benoemen titnlaria dus niet elders te plaatsen Aan B en W ia opgedragen dit adres by deo minister parsoonlyk te gaan toelichten en ondersteunen De commissie belast door den minister van W H en N met de enquête omtrent de klachten van bet N R S personeel heeft hare werkzaambeden geëindigd Binnen korten tyd ziet n en nu de mantregelen tegemoet welke door den minister zullen genomen wor den tot bevrediging vftn beide partjjen Amstels Efouwkriug heeft als prysvraag uitgeschreven i cHet ontwerpen en toalichten van wetsbepaliugen betredende den arbeid en de verhouding tusscben patroon en werkman in het bijzonder met betrekking tot de bouwvakken Voor bet beate der eene bekroning waardig gekeurde antwoorden wordt uitgeloofd eeu prys van lOOO voor het daaropvolgende een eerste premie van 300 en voor het daaropvolgeude een premie van 200 terw l deze prjjzen in de verhouding van 1000 300 en 200 zullpn worden verhoogd uit het bedrag dat eventueel door znstervereenigingen zal beschikbaar worden gesteld De juryl heeft het recht Men prys eu de premiën te2s flitsen of slechts gedeelte yk toe te kennen i Dezer dagen bevond zich zekere M uit Woolde die later bleek krankzinuïg te zyn tuaschen de rdils van den spoorweg naby Goor juist op het o genbtik dat een in volle vaart zynde trein öp korten afstand naderde De ongelukkige zou zeker den dood gevonden hebben indien de spoorwegbeambte het gevaar ziende den trein niet tot dadelyken stilstand bad gebracht Men leest in bet Antwoord der Regeering aan de Serste Earner o a de volgende meedeel iogen Werkloosheid c De verslagen van de commissarissen d r Koningin in de provinciën gaan trouwen Ik zis dat ik de zaken wel aan je kan overlaten i en ben je nog niet ten votle met alles bekend dan ban ik er tooh ook nog Ik heb dringend ruat noodig jongen Ik gevoel mijne krachten afnemen Welnu vader het U mjl goed zei Frana Ik tal je de hofstede overdragen zooals ikdat too gaarne aan m n Joban had gedaan maar helaat Ontroering belette den ouden man voort te jgaan Walburga baraite in snikkea uit Lite keek beurtelings naar haar vader en naar het meisje zondier dat zij eenige woorden van trooat kon uiten Malar diep besefte tij wat bg de verloofde van haaj broeder op dit oogenbHk moeat omgaaa Zg zetf had nog hoop gekoesterd toen za vertrok om haar Pnnt te zoezen maar voor Walbarga was alle hoop vervlogen Laten we ona troosten ia hetgeen we tooh niet varanderen kunnen zei de oude man een poging doande om de drukkeoda stilte te verbreken Op dal oogenblik trad aen zwaar gebouwd man binnao met den grost goe n avond saam I Sepp I kto k hat uit verscheiden monden Ja het is Sapp I zei de man die op een stoelplaats nam met de verontiobaldiging ik heb uren lang gefoopeQ en ben doodmoe Hoe durf jij bier onder onta oogen te komen onhesobaamdo kerel viel da oude Lenz uit toen bij van verbazing bekomen was Jij hebt mguzoon op dan weg gebracht die hem ten verdarva voerde Zonder jou zou hg Her nog gelukk in ona midden zitten Ik heb begon Sapp maar Walboi virihttn in da rade nut da woóraift i omtrent de Werkloosheid kunnen als van vertrouwelyken aard niet worden openbaar gemaakt De Regeering wenscht in een concreet geval aan de uitoefening van armenzorg In den Torm van werkverschaffing zoo weinig mogelijk administratieve bezwaren in dan weg te leggen Financiën c In antwoord op de finanoïeele beschoawingen meant de minister van financiën met betrekking tot de middelan dat van de toekomst nog weinig te zeggen is daar veel zal afhangen van de opbrengst der bedryfsbelasting van die der accynzen en van de betengeling van fraude by invoerrechten Nu het Merwedekanaal en de Rotterdamsche Waterweg groofendeels uit buitengewone middelen bekostigd z n acht de Regeering de bestryding van kosten voor hunne voltooing ait belastingverbooging niet geraden Voorstellen tot wyziging der vermoganibelasting zal de Minister vooralsnog niet geven en ook voor verandering van de facultatieve schatting der onroerende goederen op 20 of 15 maal de belaat bare opbrengst vindt by geen grond Het denkbeeld om de vsrmogensbe tasting uit te breiden tot een algemeene inkomstenbelasting acAt de Regeering verkeerd en onuitvoerbaar Bjj de politie te Rotterdam meldden zioh Donderdag zes Jfugdiga kindwei aan die voedsel noch onderkomen badden De vader bevond zich in de gevangenis de moeder is overleden De politie zal voorloopig voor de stumpers zorg dragen De viering van den Vastenavond zal tfl s HertogenboBch dit jaar met buitengewonen luister plaats hebben Dank zü de goede zorgen en de gewaardeerde bemoeiingen van de Oetetdonkscne Club zal een optocht worden gehouden die veel belooft en voor een gedeelte zinspelen zal op belangryke feiten dia in bet vorige jaar hier zyn voorgevallen De stoet zal voorstellen een bezoek van den Keizer van China aan prins Carnaval die ty delyk te Oesteldonk verblyf hondt en bestaan nit 150 personen 120 paarden en 7 praalw ens Ook te OoBterhout zal met bet carnaval een optocht worden gehouden Met hoopt daarmede aflbiding te geven aan de straatscbandalen waartoe gemaskerden van slecht allooi w den aanleiding plegen te geven Jij hebt hem verleid I Je hebt je bg Qod te verantwoorden voor tgn ongelukkig eïnda M D vader heb je zjjn eenigen toon ontnonan en voor Walburg ia alla hoop op leven lnk vervlogen sprak Lize verwgtend ICeret wst wil je hierP sohraeuwda Lent dia opsprong en Sepp met fonkelende ot en aankeek De houthakker stond ook op en tei Nu ja ik heb Johan dikwgts vmrlald en tonder rog zou hij het wildstroopen voor alt d nagelaten hebben dat wil ik bekennen maar O God m Q voorgevoel ia waarheid geworden snikte W albUTga Zeg ellendige kerel kom je hier om te tien boaveel ellende jo gesticht hebt f stoof Frans op Bedaard wat vriend I Laat mij toch ook eena een woordje spreken antwoordde Sepp Ik weet waaraohtig niet boa ik begihnei moet mompelde h halfluid en wendde zich daarop tot den oaden Leoz mat de viaag Welnu baas Lenz wia heeft je gaa d datjezoon dood i Als hij nog tot de levenden behoort toa ikwel iets van hem vernomen hebben in al dien tyd iK Ik vraag je nog eens Wie beeft je dat f tegd f 6n als iemand ja dat getegd heeft dan ishij een vervloekte lougenaar dat teg ik I Allen keken hem stom van verbazing aan niemand as in de eorate oogenblikkao bg machte om een woord te aiten Wat z je daar stamehle Lens eindetijk Ik tag je dat hij niet dood ia en even goedleeft alt ik die hier voor je sta I