Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1894

Spcculeerende op difons gdelheid in het najagen van titels als groo onafliankelgk en karaktervol trachtte nien hepi tot een held der radicale party op te vgzelen Is die poging gelukt dan wordt de positie der Regeering bachelgk ofschoon I geen eakele partij op dit o eobIik behoefte leeft aan eene minisierieele crisis Doet de Beget ring daarentegen water in den wgn dan komt de kiesrecht uitbreiding tot stand en kan i tegelgk haar tgd uitzitten Daar ook dit laatste bigkbaar direct bg haar optreden in te bedoeling heeft gelegen kannen wg vau meeniog blijven dat de grootst mogelgke uitbreiding van het kieserskorps nabg en vooi de deur is Een toawslager te Zutfen vierde deze week den dag waarop h 81 jaar werkzaam is geweest bg de familie De Vos aldaar hg is thans 89 jaar oud en gaat nog eiken dag gf re eld naar zgn werk Peter Lechner de kluizenaar van den SonDblick iste Tauris nabg Gostein met mej Josopha Janschütz in het huwelgk getreden Het jonge paar ontving een groot aantal huwplgksgeschenken waaronder 50 fl van de weerkundige vereeniging te Weenen en feschenkeo in geld v a eenige Leipziger en Werner bladen Van het observatorium op den top van den Sonnblick werden de telegrammen van gelnkwensching gezonden Gedurende de plech Ook aan het VaderK wordt uit Ptiramaribo gomi ld niet door den gewonen correspondent dat de Gouverneur per mail van 2 Januari zgn eervol ontslag zou hebbeu gevraagd opgrond van de behandeling die do begrooting in Nederland ondervonden heeft waarschijnlijk dus van de bewerking die do Minister haar heeft doen ondergaan Daarop hebben de Koloniale Staten op 3 Januari een geheime zitting gehouden naar men zegt om te beraadslagen over het indieoeu van oen idres aau den Gouverneur of aau den Min teneinde te verkrggen dat de Gouverneur voor de Koloniën behouden werd Besloten moet zijn zich van eiken itiip te onthouden totdat de Gouverneur officieel van zgn verzoek zou hebben keiinis gegeven ton einde i an in openbare zitting leedwezen daarover uit te spreken Men wil beweren dat ook oneenigheden met den procureur generaal inttoed op s Gouverneurs voornemen zoudon hebben gehad Niettemin wordt opnieuw vanwege het Departement van Koloniën verzekerd dut een iianvraag om ontslag niet ontvangen is Wellicht heeft men in Paramaribo het voornemen voor de daad aangezien iHet Centrum c deelt zgn lezers onze beFichouwingen mede over de kansen der aanneming van do kieswet in aansluiting aan een artik in Do Staudaard De juistheid dezer beschouwingen kan moeilijk ontkend worden zegt Het Centrum al liedoelen beide bladen waarschijnlijk iets anders wanneer ziJ wgzen op de stroomirigen waarop de Begeering heeft te letten De graad der politieke rijpheid van het kiearechtvraagstuk is thans zoo dat in alle partgen steun is te bekomen voor finale uitbreiding binnon do grenzen der Grondwet Eu dat de Tweede Ivamor oen flinke meerderheid zal opleveren wanneer de Kegeering niet stokstgf op haarc vormen en haar grenzen blijft staun mag boven twgfel verheven geacht worden Wg vestigen er dan ook do aandacht op lioe van conservatieve zgde geen andere adviezen xyn gegeven dan destructieve Laat men de itmendemeoten die het meervoudig en het verplichte kiesrecht beoogen buiten beschouwing wat feitelijk ook overal geschiedt dan vindt men in do vgandige pers niets anders dan een iianflliiitin vnn den hoor Tak om vol te honden Directe Spoorwegverbinding met ülUA Wlslerdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October aOTTBHDAM 40 iO 10 lottordui O OipaUa ID 1 Niaoinirlnik l l Uoordmdit Qotid B 8 OTTEIIDI M 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 SODDA DBN BIAS Owd 7 80 8 40 9 04 9 37 10 49 19 U 19 81 1 01 1 87 3 66 4 46 6 S7 6 69 7 18 8 16 9 87 10 46 11 11 11 30 Hm 8 1 9 18 9 34 10 07 11 97 l 41 19 tl 1 48 1 67 4 95 6 95 6 66 6 41 7 43 8 68 10 1611 16 11 4018 OOI DiÜTÏEOHT Ooida 6 36 6 40 7 56 8 09 8 91 10 1 10 55 19 48 9 98 3 18 4 16 4 47 6 98 6 01 7 46 8 8810 08 Oude 6 60 6 54 ll O 87 6 87 7 6 10 98 WMnIra 6 87 7 018 11 8 40 11 18 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 HuiMlen 6 04 7 08 46 11 93 9 51 6 19 5 50 8 13 10 34 Utraohl 8 18 7 98 8 98 8 41 10 61 11 45 1 90 8 08 3 60 4 48 6 99 6 916 86 8 98 9 10 10 59 O O U U A USTCRDaH Ooad 8 40 8 91 10 08 10 66 19 11 9 51 4 47 6 9 7 46 10 08 Amilardui Wp 7 6 9 10 10 66 18 1 1 8 40 6 4i i 9J7 U IO AaéttèmOA 14 M U IO U I UI a l 8 10 9 81 11 86 Het departeinniit Alfen Oadshoorn der Maattcfaappü tot Nat van t Algemeen beeft te Oudshoora in zgne Terf eriog besloten Toor het te stichten geboaw ten dienste ran de paarbaok en de OTerige initellingen ran het departement nit het reiervefonds der spaarbank eene sOm ran f 15000 beschikbaar te stellen en rerrolgens het bouwplan goedgekeurd dat door de da rtue benoemde commissie ingediend en ontworpen is door den heer H j Jesse architect t Tuiden De aanbesteding daarvan kan dus eerlang worden t emoetgezten In de Dapperstraat te Amsterdam wierp een vrouw wier petroleumioestel in brand vloog het brandende ding uit het raam Een voorbgganger kre het op hejt hoofd en geraakte in brand Zwaar verwond werd hg per rytuïg naar zgn woning overgebracht De heer J Homfeld ouderwgser te Hilversum is benoemd tot rondreizend ouderwg er in Transvaal op een salaris van 75 per maand met vrijen koat en inwoning Da heer Jos Israels is benoemd tot commandeur der orde van Oranje Nanau De minister van BinDenlandsche Zaken erkeunende de gegrondheid van het in don laat teo tgd der Hegeenng kenhaar gemaakt verlangen ai voorschriften worden gegeven tot verzekertDg van eene billjjke regeling der jaarwedden van de ouderwyzers bg het lager onderwijs beeft de tusschenkorast on raAdewerkiog van Oedep Btaten in de onderscheiden provinciën ingeroepen ter bekomiag van opgaven omtrent die jaarwedden wat betreft do omlerwgzers oowel bij het openbnar lager als bij bet bgzonder lager onderwgs teneiade daardoor een maatstaf ti bekomen om in dezen algemeeue regelen vast te stellen Daartoe heefl de Minister eene reeks vau vrsgen vastgesteld die de gemeentebesturen voor 1 Mei aan Ged Staten hebben te beantwoordejti waarna de Minister van die colleges algemeene staten volgens een vastgesteld formulier v6or 1 Angnstus inwacht Die staten zgn bestemd voor lo maDDoltJke hoofden van scholen 2o vrouwelgke hoofden van scholen 3o onderwaters en ondetwgüerossen tot bgstand van het hoofd der school De gemeenten worden donrbg verdeeld naar eene bevolking van 50 000 zielen en meer 20 000 tot en met 49 999 10 000 tot en met 19 999 beneden 10 000 Het B t Nbl sohrgft Kolouaal zgn dezer dagen hier de invoeren van lucifers die met 1 Januari gotroffèn wordeu door een nieuwen arcijus van 40of ntpergros doosje En niet allnen zgn de gewone importeurs daar vlug bg elke kist vóór 1 Jan binnen spaart i20 aan belasting uit maar een slimme Ghineesche koopman te Soorabaja die van Singapore lucifers betrekt gaat verder hg heeft n l aan eeuen haudelsvriend aldaar telegrafiBcb verzocht oeno voor hem bestemde factuur die verzonden wordt met eene boot vóór 1 Januari te Uatavia komend doch eerst na dïpn datum te Süerabaja arriveerend kier tfl laten lossea en inklaren on dan webr in dezelfde boot te doen laden en verzenden Men meldt uit Hengeloo Sondi e ao 7 M s st 7 M i t NlramrKwk 0 p lu V 7 8 t V 7 S 5 Bottwdaa 1 7 tB 0t 11 01 u w 1 13 1 18 1 84 1 38 1 88 Zef U 7 4 8 68 Bl Kr 7 47 Z Ze w 7 6S 01 N dL d 8 0a Voorb 8 07 9 18 11 1 De werkstaking der wevers aan de bontweverg Insulinde duurt voort en moet de directie niet van plan ztjn aan de eischen der arbeiders to te geven Ihw van hunnen Innt bigven ook halsstarrig tenminste de meeste hjnner eenige moeten echter van plan zgn Maandag weder aan het werk te gaan £ ene hoofdgrief der wevers moet naar men algemeen hoort zekere wevorsbaas L zgn de toch houdt eeuen winkel hetgeen in andere fabrieken alhier ten opi cbte der bazen niet toegentaan wordt doar dit allicht er ne ongewenachte verhouding tnsschen bazes en werklieden in bet leven roept £ n terecht vooral de weversbazen toch moeten op een onpartgdig standpunt tegenover de wevers staan en dit zal dikwgls niet mt elgk zijn waar bun wordt toegestuan eene winkelnering te drgven Een ieder die met de werkzaams heden in wevergen bekend is zal dit toutemmen De directeur de b ide klerken en twee bestellers van het postkantoor op Texel badden met elkander een twintigje genomen in de Stsatsloterg Fortuna waa beo zoo guosiig dat in de afgeloopen week de f50 000 viel op het nummer door hen gekocht Ieder der vijf deelnemers ontving een bedrag van f425 Toen de debitant der loten het bedrag had uitbetaald werd hem f25 voor fooi gegeven Eerst nam de man dit aan doch kwam een poos later op het kantoor en zei Hier is t fooitje terug t is te min ik moet daarvoor bedanken Nu werd hem heel lonk genntwoord als jij t niet gebruiken knnt wg wet Het geld werd weer opgestreken en onze ontevreden koopman had nakyk Yrgdagavond hield de afd Oes feest en omstreken van de Alg vereeniging voor bloeml ollencultuur eene vergadering in hot café Zomerlust StatiouBweg te Lcidon Oestgfest Deze vergadiriug mag eeker heltiiigrijk narden genoemd omdat twee zaken behandeld werden ilie eene algemeeue belangtttplliog opwekten De heer v d Favord Bmits hield eerst eeno korte voordracht over Nederlandsche Standetkruideo De vraag was gedaan of do cultuur van aard Orchideeën eenig voordeel kon afwerpen voor den Nederlaodschea bloembollenkweeker Bet wan daarom dat de heer v d Psvord Smits eene voordracht hield over zulke orchideeën wtitke wij in ons eigen vaderlf iid aantreffen Met opzet had hg daarom de voorkeur gegeven san den HoIIaudsehen naam Standelkruid Hij ging de verBchlllende Nederlandsche nard orchideeën na deelde met een kort woord de algemeeue samen stel ling dier planten mede en gaf in korte trekken zeer duideijjk weer waarom men dit zoo aanzienljjk geslacht in verschillende afdoelingen splitste Door het groot oantat goed uitgevoerde platen genomen uit het bekende werk Flora Batavac dat h i ter tafel had gebracht en liet rond gaan kon men opmaken dat waarlgk een root aantal inheemsche orchideeën teu volle verdienden onder de oogen van bet publiek gebracht te worden Zgne boeiende lezing werd luide toegejuicht door het groot aantal ïtanwezige leden eu door uitvoerig debat gevolgd He was de vraag i het vun aanbelang voor den bollenkweeker ich op dit geslacht toe te leggen zich bepaleude tot de aard orchideeën Het antwoord lag hier voor de hand w int onder de inheemsche soorten treft men er zeer fraaie aan Zoo werd o a de orchis maculata genoemd die des zomers onze weilanden roodkleurt naast de vele prachtige Ophrys soorten ook treft men er aan die alleen reeds om haar wulriekenden geur de aanbeveling waard zgn Eene andero vrai luidde als volgt zgn er niet reeds te ee kweokers op dit Rebied in vergelpking tot den ver koop Door een der aanwezigen werd er op gowezeni dat op de groote vgQaarl ijk ache internationale jtentoonst liing te Geut de Srma van Tubergen uit Haarlem alleen stond met hare uitgelezen collectie aard orchideeën waarmede ttij een groot succes behaalde Daarop volgden vragen en antwoorden betreffende do kveekwgze Het tweede punt op de agenda betrof de vraag Is het waar dat convalaria s lelietjes der dalen uit zaad niet bloeien is og iKU ia 58 1 05 i ia i it 1 98 10 S6 11 0 il oa u l 11 at ii it it sa 7 a 7 47 7 4t 8 07 8 18 10 08 10 11 8 11 6 18 8 9 8 31 6 88 De aanleiding tot die vraag was het feit lat evenals bg zoovele aadere soorten reeds vele jaren geleden ook onder de convalaria s eene ziekte was uitgebroken die zeer ten nadeele der kweekera is Daarom hadden enkele kwoekers proeven genomen met het zaaien van convalaria s ftot nog toe geschiedt de vormenigmldiging door middel van itcheuroo doch zg kwamen tot de ontdekking dat deze plant niet bloeide ja zelf na verloop van een tiental jaren niet Anderen beweerden daarentegen dat zg wel degelijk bloeide Wat ii nu juist Het was moeilgk daarop een juist antwoord te geven Zoo kwam men ook terug op het zaad zelf en werd het de vraag welk zaad men gebrnikt had Zieke planten kunnen toch nooit gezond zaad voortbrengen en al was hot kiemboar dau zou men toch altgd aan het een of ander iets bespeuren dat niet goed wa De convalaria toeh wordt in de kweekerg geplaatst op het open veld blootgesteld aan de voDe zon terwgl hare nataorlgke standplaats onder de hoornen is bovendien worden zg onophoudelijk verplant en gestoord in hnre irrge ontwikkeling Neemt men nu het zaad van deze phinten dan ligt hot voor de hand dat het niet kan vergeleken worden bg bet zaad dat gewonnen wordt van planten die men onder natuurlgke toestanden aantreft Ëen der leden verklaarde zich nu bereid verschillende inheemsche soorten dooreengemengd om kruisbevrnchtiog te verkrijgen onder de natuurlijke omstandigheden te kweeken daarvan hot zaad uit te zaaien en te zgoor tgd den uitslag mede te deelen Met applaus werd dit voorbtel begroet en daarna het debat ook over dit punt gesloten tigheid werden van ten gelost Peter mmuot tot minuut scbo seheen het volstrekt niet onniingenaitm te vinden dat hg voortaan zgn titel van kluizenaar verliest ptichtig zijn De schuldigen zij Een vreeselgbe misdaad die in wreedheid alles overtreft wat de stoutste fantasie zich denken kan vooril wanneer men rekening houdt met de positin van hen die eraan mede is in Siberië gepleegd twee geachte ingezetenen van Tschita een stadje aan de Amour district Priamourski Kraï leen rgk koopman Alexejoff en de te Tschita gestationeerde poEitmeester AlexandroS zgii medeplichtige Alexejeff die sedert lang daar woonde genoot de algemeeue achting en ging de groote zaken die h dreef alsmede het buis waarin hg woonde enz in aanmerking genomen door voor iemand die eenige malen mitlionair was hg werd zelfs ten huize van den gouverneur generaal Ackermi nn gerecipieerd en wat meer zegt men beschouwde zgu huwelgk met de dochter van dezen zoo goed als leeker In werkelgkheid echter stonden de zaken van AlexejefF sedert eenigen tjjd zeer zwak hy had groote vertiiezen geledon waarvan hg evenwel niets liet h ijken hoewel iederen di zgn fiiillissement verwacht kon worden ioen roebels ëen millioen fortuin in zgn bezit was ssemont bezworen zgn en zou h j op grooter voet kunnen dan hg Aldus stonden zgn zaken toen hg vernami dat binnen enkele oagen een konfooi Tschita zou voorbgtrekken belast met het transport naar Irkootak vanj een groote som gelds en gouderts tot een gei amenlgke waarde van meer dan een half mill gulden Indien dit dan zou het faill zgn zaken voortzetten dan hg tot nog toe had kqn non doen Zgn biistuit was dan ook spoedig genomen het geld zou hem toebehooren onverschillig welke middelen er voor noodig waren of hoe gevaarlijk ook de misdadige poging zgn mocht Intusschen besefte Alexejeff volkomen de moeielykheden waartegen hg zon te kampeu hebben In den winter toch heeit bet postverkeer in Siberië plaats met twee of drie troïkas sleden bespannen met drie paarden terwgl zich op iedere ttolka behalve de koetsier nog drie kc zakken plastennys bavin deu gewapend met geWeren en zesloopsrevo Ivors Alexejeff wist dat alles zeer goed en den stier bjj de horens vattend deelde hiJ EÜn TUd van Greenwtcli U4 a es 7 10 5 66 6 03 10 8 17 4 S0 4 57 6 04 6 11 5 10 9 40 0 47 64 10 1 10 10 11 U 10 48 11 08 7 30 11 0 D le IM 44 4 10 fl O U S A 11 60 19 0 8 I 4 46 4 66 6 09 5 09 6 16 1 46 1 65 8 08 8 09 8 15 t8 4 9 M 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 I ir 6 8 9 U3 8 80 10 18 40 1 48 4 08 4 40 18 08 3 10 10 90 10 39 DKN HAAO OOBUA Hugo 6 48 7 807 43 98 46 10 1411 3819 15 1 38 9 15 9 46 3 43 4 16 4 49 5 91 7 8 06 9 at 4 48 7 06 7 11 7 90 7 96 7 81 1 44 1 4 1 68 9 04 9 0 t 4i Voort 6 64 N dL d6 6 Z Zegw6 08 Bl Kr e 14 ZeT M 19 O 9 5 10 41 £ 8 0 8 60 10 07 lOyM 9 04 9 1010 93 P8 41 9 88 10 40 IIJ Al 4 10 7 98 4 86 7 40 1 61 tM Goudi 6 30 7 60 8 18 68 10 1610 68 11 0319 45 9 90 8 46 8 16 4 18 4 48 l 90 6 61 7 49 8 86 10 01 tl T K E C H T G O S D A UtraaU 6 88 7 50 9 9 53 11 34 19 03 19 50 3 10 3 514 43 8 36 7 48 Hinnelen 6 47 8 03 10 09 1 19 8 94 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 11 96 4 19 üudawiter 7 07 8 19 10 94 18 49 4 94 Ooud 7 90 8 39 9 8410 87 19 06 19 56 1 98 3 60 4 87 6 90 7 08 8 W AHSTEKDA M e O D D A AmilcrdunC B 7 66 9 40 11 10 11 87 40 4 10 AaatndusWp 6 80 8 10 9 66 11 96 11 4 6 4 88 TJO 10 44 11 M IM i t tM Plannen mede aan Alexandroff een tot het christendom bekeerden Israëliet even geslepen als tak op roof en weldra bod hg hem overgehaald door hem een aanzienlgk deel vau den buit te beloven Aiexandroff had eeu neef een ondergeschikt beambte op een der grensposten zestig weraten van Tschita en hü wist dat het konvooi dien post moest aandoen Deze jonge man nu bang gemaakt door de bedreigingen van zgn oom en aan den anderen kant aangelokt door de kans om wat te verdienen nam het aanbod aan numero drie in het complot te xgn een ondergeschikte maar niet overbodige rol te spelen in het somber drama dat te gehearen stond Door een merk waardigen samenloop van omstandigheden zou denzelfden nacht waarin het konvooi met zgn kostbare vracht van Blagoveatscheosk door Tschita zon trekken de gouverneur generaal Acker mann een groote soiree geven Alexejeff die een der eerste genoodigden was wachtte zich wel niet aan de uitnoodiging te voldoen hg was zelfs dien avond zeer druk en overal was hg tegenwourdig Het wss als wilde hg te duidelgker doen uitkomen zgn tegenwoordigheid op het tee t en ziJn door niets gednikten geest Otfi elf nur wendde hg een plotselinge ongesteldheid voor eo nam hij afscheid van do feestgouooten Zgn medeplichtige de postmeester wachtte hem buiten de stad met twee vlugge en sterke kozakkenpaarden en vier revolvers groot kaliber Oumiddellgk sprougeu de beide bandieten in den zadel het kopvooi tegemoet Ditmaal bestond het nit twee troïkas bestuurd door twee Kalmukken ieder begeleid door vier kozakken Toen het het station bereikt had waar de neef van Aiexandroff was aangesteld gaf deze den reizigers een paar groote glazen vodki een uit graan gestookte geestrgke drank waardoor zij daar ook de koude hen bevangen had weldra in een lichten staat van dronkenschap verkeerden Van die gel euheid maakte de jongeman gebruik om de wapens die hg de reinigers zoo lang in een aangrenzende kamer had doen leggen onschadelgk te maken Op een handige f manier verwgderde hy de kogels waarmede se geladen wareu en toen do mannen vertrokken bood hg hun op do valreep c nog een groot glas vodki aan vermengd mot opium hun doarbg de verzekering gevend dat deze drank een probaat middel was tegen do vinnige koude Toen Alexejeff en Aiexandroff het konvooi dan ook ontmoetten sliepen de kozakken als een roos Twee kogels op hetselfdo oogonhlik afgeschoten doodden oumiddellgk het middelste paard van elke troika en onverwgld nam de slachting een aanvang De ingeslapen kozakken werden de een voor de ander na bgna zonder eenigen tegenstand afgemaakt £ en hunner de koetsier StefanuB die niet doodelgk getroffen was slaagde erin te vluchten maar weldra werd hij ingehaald door Alexejeff die hem in den rug raakte de Kalmnk viel neder en verroerde z ch niet meer De beide toovers haastten zich toen met behulp van messen en breekgzers do deksels derkisteu af te lichten en maakten zich meester nm den rgkan buit dien de kisten bevatten Alvorens aich te verwijderen liep Alexejeff nog even naardeokoetsAor Stefanus dieala levenloos op d ii grond lag uitstrekt en alsof hy nog niet isker was van z n zaak schoot hg nog eens t n revolver op hem af dan in gestrekten draf ijlden de moordenaars voort het stadje Tschita te gemoet Zoodra zg uit het gezicht verdwenen waren bewoog zich bet met bloed overdekte lichaam van den koetsier Stefanus die als door een wonder der Voorzienigheid slechts zwaar gewond was en die terwyl de onverlaten bezig waren met het plunderen der kisten hen had herkend en nu ondanks zijn vreeselgke pijuen naar een der sleden kroop dan van een der paarden de strengen doorsneed eu zich met moeite op den rug werkte van het verstandige dier dat daarop den weg naar zijn stal wetend met zgn krampachtig zich vostklommenden laat naar Tschita rende De heldhaftige Stefanus was halfdood toen de stad bereikt was en alsof door uiterste krachiinspanning zgu krachten slechts dat oogenblik hadden afgewacht om hem te verlaten viel hg juist voor het bureau van politie van ign paard vlak voor de voeten van een paar doodelgk verschrikte beambten die hg nog de namen der daders den postmeeatei Aiexandroff en den r ken koopman Alezigeff kon toeroepen De laatite nauwelyks teruggekeerd van egn Uoedige expeditie had zich gehaast alle sporen dtorran loar zoover zgn gelaat banden en kleeding betrof te doen verdwgnen om dan opnieaw zich ten huize van generaal AckermoBii te preaenteeren waar hg aller gelukwevaehen in ontvangst had te nemen wgl zgn onpaiaelgkheid slechte van voorbijgaand en ard was geweest en waar hü verklaarde dat t hem inderdaad leed zon hebben gedaan indien hg niet aan het souper had kunnen deelnemen Hg i i don ook oon tafel oogenschgnigk door ïüets bezwaard toen de politie binnentrad Zgne medeplichtige Aiexandroff eenige oogeo blikkeu te voren in zgn eigen woning aaugeboaden had alles bekend Voor den krijgsraad gebracht werden de ellendelingen ter dood veroordeeld en onder een grooton toMoop van volk op het ploin te Tschita opgehangen De neef van Aiexandroff ontliep wegens zijn jeugdigen leeftyd de doodstraf doch werd tot levenslangen dwangarbeid in de kwiktilvermgnen van Siberië veroordeeld Wat den dapperen Stefanus betreft weder dank zg de aan hem gcwgde zorgen in het leven teruggeroepen werd hij voor zgn bewonderenswaardige koelbloedigheid en zgn moed beloond met een belangrgke som gelds en een gouden medaille De burgemeester van Alkmaar heeft do opvoeriug van het tooneel De geheimen vau Meerbosch aldaar verboden De Soedaneesjps die de Chioagotentoon stelling bezocht hebben zgn te Batavia teruggekeerd £ n met een is medegekomen een in een Amerikaanscbe dame gemetamorphoseerde Soeudaneescbe vroaw die jaren geleden met eeu Kus derwaarts was gegaan Aan kosmopolitisme dos geen gebrek Te Chicago hoorde zü baar moedertaal op de tentoonstelling eu vernam tevens dat haar verwanten in de Preani er nog in loven wareii Daar zg zeer gefortuneerd is en de lust om Java weer te zien sterk was is zg meê teruggogaan Een v reeselgke moord is te Berlgn gepleegd op een 19 jarig meisje van niet cube sproken drag Anna Winklergenaamd Men vond haar dood in haur woning aan de Borsigstrasse Do moordenaar had de kamer achter zich gesloten en den sleutel biJ zich gestoken zoodut eerst in den loop van den dag de misdaad werd ontdekt De agent vati politie die de vorige week voor do rechtbank te Groningen terechtstond onder beschuldiging van aanranding der eerbaarheid eu togen wien tw jaar gevangenisstraf werd geeischt is wegens gebrek aan bewijs vrggesprokon Buitenlandscji Overziclit Het bericht door sommige correspondenten rersproid dat Oismarck en Caprivi een onderliond gehad hadden wordt thana nadrukkeiyk tegengesproken Telegrammen uit Friedricharub melden dat Bismarck de i K van Vrjjdag beat bekoniep ia en zich na een goeden nacht zeer wel voelt Herbert von Uismarck is weder te Berlgn en gaat naar de hofFeesteu zoodat hy de gemeenschap tussoben Friedricbsruh en Berlin zal onderhouden In de Franscho Kamer heeft Zaterdag weder een groot schandaal plaats gehad De republikeinsche afgevaardigde Clovis Hogoes hield zgne interpellatie over de klopjacht op de anarchisten waarbij naar bjj beweerde inbreuk was gemaakt op de persoonIgke vrjjheid De interpellatie gaf aanleiding tot een heftig debat De socialistische afgevaardigde Thivrier de man met den blaawen kiel riep Leve de Commdnelc De Kamer besluit dat Thivrier de zaal moet verlaten maar bjj weigert heen te gaan Al de socialistische leden scharen zich om hem De Voorzitter geeft bevel de zaal en de tribunes te ontruimen De socialisten blijven op hun banken zitten De kolonel commandant van de wacht komt met een detachement republikeinsche garde binnen en sommeert Thivrier heen te gaan daar hfl bhjft weigeren woidt bjj met geweld nit de zaal gezet Terwijl men hem wegbrengt hondt Thivrier een Inespraak tot de soldaten ÜJ de hervatting der zitting ontstaat opnieuw groot rumoer toen de afgevaardigde Vaillant zich solidair met Thivrier verklaart Men roept Communards 1 Moordenaars Toen de orde hersteld was stelde de repn blikeio Jumel eene motie voor welke door de regeering aanvaard werd Deze motie luidde De Kamer vertrouwende op de energie der regeering om de orde en de rust met behnip der wet te handhaven gaat over tol de orde van den dag en werd met 408 tegen 64 stemmen aangenomen Deze zitting zegt het Joumaldea Débats heeft ons ten minste geleerd dat de afstand tnsschen de socialisten en de anarchisten niet zoo groot is als de eersten willen beweren Wanneer er een aanslag gepleegd wordt die echriken ontzetting verspreidt zeggen de socialisten wel dat zg niets gemeen hebben met d anarchisten maar bnnne taal en hunne hoodiugis met die verzekering in tegenspraak Anarchisten socialisten gjj zjjt van dezelfde familie gjj zjt de jartfl der Commune Het is deze partjj die sinda de leiders Commune ontjjdig nit het bagno zijn losgelaten aich hervormd gereconslitueerd en gereorganiseerd beeft tot ty een bgna officeele plaats in den staat beeft isgenoaen Is de sitting van Zatetdtg heeft de uiterste linkengde der radicale party getoond wat zg ia de partij der Commune Dat is de vgand dien wg to bestrijden hebbeh De heer Magnard van de Figaro ziet in de holding van Thivrier slechts een kwajongensstreek Als Thivrier denkt dat de sociale quaeatie iets verder gebracht wordt mot een tumelt als Zaterdag dan vergist hy zich De regeering wordt er slechts door verstrekt in haar politiek van verzet de boargeois in zgn wantrouwen tegen alles waar ten luchtje van aocialisme aan is De kiel van Thivrier i nooit een symbool geweest maar een aanslelling zyn uitzetting nit de Kamer inageiyks De Belgische Kamer die bezig is met de kieswet nam dezer dagen een paar belangrgke beslissingen In ds eerste plaats nam zg aan art 24 waarby voorgoed van het stemrecht worden uitgesloten veroordeelden tot criraineole straffen houders of gevezen houders van bordeelen zjj die wegens het houden van geheime huizen van ontucht veroordeeld zgn personen die als handlangers van publieke vrouwen ter beschikking van de Regeering zgn gesteld en eindelgk zg die wegens angedrag van voogdg ol vaderiyke macht ontzet zgn Vervolgens werd aangenomen art 25 dat wegens correctioneele veroordeelingen tgdelyke uitsluitingen voorscbrgft in overeenstemming met den duur der straf Hierbij kon de uitsluiting voor 10 jaar van hen die wegens wangedrag nit het leger worden weggezonden na eso scherp debat slechte met 45 tegen 42 stemmen worden gehandhaafd Daarna kwam aan de orde de uitsluiting van heu die in t voorafgaande jaar van een openbaar armbestuur onderstand hebben ontvangen geneeskundige zorg uitgesloten De meerderheid was van oordeel dat nu dit stelsel niet in de Grondwet is opgenomen het ongrondwettig was het in de kieswet te schrgven De Kegeering ofschoon het verdedigende legdo zich neer bg het voorstel der commissie om alleen hen uit te sluiten die tgdens het opmaken der kiezersiysten zich in een armbuis maison de refuge bevinden Dit werd aangenomen na verwerping met 71 legen 12 stemmen en lOunthoudiugen vau eeuameodemeutVisartom de lassistés permanents uitte sluiten VoQr vele Kngelscbe parlementsleden is de vacantie die het lagerhuis na langen moeitevollen arbeid is ten deel gevallen daarom nog geen rusltgd Intef eudeel vele afgevaardigden maken zich deze weken ten nutte om buiten het parlement voor de kiezers redevoeringen te houden welke zy er binnen om een of andere reden niet kunnen of willen uitspreken Onder de parlementsleden die het land thans orearende doortrekken behoort ook lord Salisbury s neet Arthur Balfour Deze staatsman in het laatste conservatieve ministerie stants secreturia voor Ierland is door positie en aanleg bestemd nog eeu voorname rol te spelen in het toekomstig politiek leven van Groot Brittanje Daarom te meer trekt de aandacht een rede door hem voor eenige dagen te Manchester gehouden ao waarin hy onomwonden gesproken heeft over de vgandeigke gezindheid van Rusland en Frankrjjk tegen Engeland Wel is waar zeide Balfour o a wilde hij niet beweren en ook niet gelooven dat het Fransche of Rnssische ministerie oorlog wenchte hg wilde zelfs nog verder gaan eu zeggen dat hg gelooide dat de Fransche en de Bussische regeering ernstig vrede wenschten maar niettemin stond het vast dat de leden van de beide regeeringen zich by bet maken vau hun toebereidse en voor de toekomst verplicht hielden aan oorlog te denken en de mogendheid onder de andere mogendheden tegen welke zy ingeval van oorlog voorzorgsmaatregelen meenen te moeten nemen was Engeland Beide mogendheden breidden volgens het gevoelen van don heer Balfour hnn vloot uit bigkbaar in het vooruitzicht van een oorlog tegen GrootBrittanje elk alleen of gemeenscbappelgk Tegenwoordig was de Fransche natie vyandelgk gezind tegen üngeland in de lagere rangen van den diplomatioken en adninistratieven dienst waar zoogenaamd altyd Frausche en Ëngelsche belangen met elkander overhoop liggen vindt men Fransche ambtenaren die deu wensch koesteren aan de Eugeliche regeering moeilijkheden in den weg te leggen een gezindheid die in geen ander deel der beschaafde wereld is te vinden Natuurlgk weten wg voegde de heer Balfooi ironisch hieraan toe dat zulke ideeën niet gedeeld worden door de staatsmannen die de geschiedenis der Fransche natie leiden Het kan niet anders of deze rede vau een Britsch eiminister en hoogst waarschgniyk een toekomstig Britloh premier trekt in het buitenland de aandacht Misschien heeft het gesprokene voor den heer Balfour wanneer hü weder aan de regeering komt de onaangename gevolgen dat hg gelgk voorheen Qlfulstone tegenover Oostenrijk dan allereerst zgn verontschnldigingen zal moeten aanbieden aan de Franschen en de Ruaaen Over den toestond in Servië is men t niet eens De en houdt dien voor gevaariyk de ander meent dat het wel schikken zal De radicale partg beeft een manifest uitgevaardigd onderteekand door 106 leden van de Skuptohina waarin vsrklurd wordt dat Milan zgn woorci protesteerd tegen aan de openbare verbigf van Milan verantwoordelgkhe op de tegenwooi party beeft beslotiJn verdediging van de Volgens eeu bericht de radicalen onder tegen do Kroon voorbereiden Do Ken paar dagen studenten van de voorbg hot Koninkigki Leve de revolutie geus rustig was om tusschenbeide niet ia nagekomen en geelke deelneming van Milan zaken Verlenging van het zou gevaarlgk worden De d daarvoor zou terugslaan e Begeering De radicale stand te bonden voor de instellingen en ran de wet aan de sKölniaohe willen de boeren een bowling verwekken en een opsUnd toestond zou dreigend zgn geleilen trokken eenaantal Dniversiteit te Belgrado 10 paleis onder het geroep Daar hun houding overi htd de politie geen aanleiding Afloop Tan Opimbare Verkooplngen van Onroerende Gtoederen 2 Januari 1894 Erf Keiierstraat K 122 der Hegden Raam O 60 570 k J komen VEILING Winkelhuis on 1860 k D VI H 140 890 Kost O 524 ƒ 700 k O 176 en 177 Huis en Erf A Nieuwveld Idem Lange DWarsstraat k P de Grugl Idem Verloren C Vlak Beurs van Amsterdam Twee Idem 900 k A Ooedewaagen 87 JANUAKI Vor kra ia 10 tf 94 Sa Va Va o 80 66 94 108 69 88 14 6S 89 1 991 lOOV 106 686 688 101 4 88 lOli a 816 1601 6 108V MO f 100 81 io V 108 168 U7V 104 140V 88 ia 189 lOS a 109 78 94 101 186 183Vi Va 90 14 108 76 alotkoera 8fi 108 94 891 SaniaLillD Oort Ned W S dito dito dito a dito dito dito SV tlONOia Obl Qoudl 1881 88 4 iTALia InschrijviDg lS6i 81 t OosTBNa Obl in papier 1668 5 dito in zilver 1868 6 PoaTuoii Oblig met ticket 8 dito dito 8 EtosUNS Obl Ooit Se Serie 6 dito OeooDs 1880 4 ditobüBothi 1889 4 dito bij Hope 18SII 90 4 diloiugoud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 SuHja Perpol toliulil 1881 4 Tvaiau Gepr Oonv leen 1890 4 Geo loeiiing lorie 1 Geo leenioK serie C ZtiinAra Bip Eco v obl 1891 8 Mziioo Obl Buit Sofa 1890 6 Vbnbzcela Obl 4 onbep 1881 AMSTEaUAM Obligatiea 1861 S BOTTBBSAH Stod ISSD 1886 31 M a 48 181 140 Nbd N Afr HaDdelar saud Arondsb Tab Mij CertiHoatea D tiMaa aehapplj dito Arob H pothookb pandbr 4 üu t Mij der Vorsten aand s Gr Hyootbeekb pandbr 4 Noderland e bank aand Ked HsDdelmBDtaoh dito N W Il Pao Hyp b pandbr I Rott Hypotboekb pandbr 4 Utr Hypotheokb dito 4 OosTEKB Öoat Hong bank sand RusL Hypotheekbank pandb a Ahebiii Bquit hypotb pandb 5 Maxw L G Pr Lien eert 6 f BO Kuid llal SpwQiij A H obl 8 FoLEK Wsraohau Weenen aand 4 Kuai Gr Buaa 8piv M j aand S Baltiaehe dito aand 104 74 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Cb Azow Sp kan aaod 6 I 0B0W0 Sewaat Bp Mi obtig 6 Orel Vitebak ilito oblig i ZoidWeat dito aand t dito dito obtig 4 41 76 107 107 101 lOO 116 118V AHSEiKA Cent Pao Bp Mij obl 6 Chic Ie Nortb W pr 0 v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver Ie Blo Gr Spra eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Lauiav Ie NaahvilleGert v aand Mezioo N Bpw Mij lehyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot prof aand N rork Ontario k Wen aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp m goud 5 8t Paul Minn k lilanit obl 7 1 1Ö Uo Pao Hoofdli a oblig 6 lOi L dito dito Lino Col Ie byp O i S0 CaEAOa Can Soutb Cert v aand BSVa Vbk C Rallw tNav loh d o O 18 Amaterd Omnlbua Mg aand 186 Botterd Tramweg Maata aand Nbd Stad Amatordam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 Beloie Stad Antworponl687 2 Stad Bruaael 1886 1 Hone Theiaa Begullr Oosellach 4 OoaTlNR SlaaUloening I860 B 106 K K eoal B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nes Ver Beo Ujrp Spobl eert t