Goudsche Courant, dinsdag 30 januari 1894

3Sste Jaargang Woensdag 31 Januari J894 No 6265 mmm ohmt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere reg l meer 10 Centen Groote letters vorden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üilgtive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 AÉwnderlijke Nommers VU F CENTEN I OSTEE ia HlSr LIJHT raQ briuTtiu geadreHueerd aftn oalW keudeo fedarendo da l Ui helft der mund Jaoaari 1894 en dooi tniwheDkomst tan bet poBtkftotoor te Gouda terog te Terkrygen Vanondea van SOÜDA h Verwey Amsterdam wed Gro 6 tefjii Amsterdam mevr t d Weg Dordrecht Verbeek Haarlem W A Bouvrie Kappelle W Mn Vliet Mederablik N Vnnk llutterdam 161 Scboatenatrant Utrecht U Muller Crefeld C Broekhuizen Amiterdam A ran Meun den Baag M J Hegdeloar den Haag Verionden van GOUÜËKAK M Harreman Rotterdam Venenden an BEEÜWÜK D J van KesMl Amsterdam Oouda 27 Jannari 1894 De Directeur van het Postkantoor V0U8ÏER ADVERTENTIÊN Beden overleed ons jongste Kindje MAXIMILIAAN MATTHEÜ8 PETBUS slechte 3 weken oud M U BCUILTE M M SÜBILTE Buuoiu Ddft 27 Jan 1894 Voor de vele bewezen van deelneming ODdarronden hg het oierlgden van hunnen gelieidan Bnwder en Bahuvdbroeder den he r O A ÜUDIJK betuigt de familie haren bartelgken dank Oouda 29 Jannari 1894 Namens de weduwe en familie betuigt ondergeteekende ign iunigen dank voor de talrgke blgken van deelname ondervonden bg het overlgden van zgn geliefden VADEB Id t bgionder aan het KADER der d d 8GHUTTEBIJ het KÜRP8 MUZIEK en de AFOSELIN GOUDA v d NED BOND van UUD ONDEBOFFICIEBEN voor de laatste Mr den overledene bewezen Uw Dut Ditnaar H C 7 STAVEREir Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlgden onzer geliefde Moeder en Schoonmoeder Mevrouw VEBBOÜMSOUMAIN geb var nia Stok betuigen wg onzen hartelgken dank H J M MOLENAAB ViaBOOH SoUHAIN Mr I MOLENAAR Wadditunitn 29 Januari 1894 jl I I M die iets te vorderen hebben MLLbNi vanof verschuldigd zgn an de Nalatenschap van den Heer WUlem DanM de Lange gewoond hebbende te Oouda enaldaarden 12n Jannari jl overleden worden verzocht daarvan vóór den ISn FEBRUARI aanstaande opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris G 0 FOBTUIJN DBOOGLEEVEB te Oouda g vorderen hebben JfLLCilBi vanof verschuldigd zgn aan de Nalatenschap van den Heer Johan Hulehof gewoond hebbende te Oouda en aldaar den 16n Januari jl overleden worden Terzooht daarvan v6ór den 15n FEBRUABI aanstaande opgaaf of betaling te doen tea kanton van den Notaria Q O FUBTUUN DROOOLEEVER te Oouda I aam I dlc Icts to vordcreu hebben ALLtaN vanof verschuldigd zgn aan of iets onder hunne berusting hebben behooi nde tot de Nalatenschap van wglen den heer G A OU DIJK Arohitect aan de Turfmarkt wgk H 80 te Gouda gelieve daarvan voor den 15 FEBRUARI a a opgaaf te doen an genoemd hnis oi MUi den ondergeteekende ia Wotrdm N A SWANENBUE9 Szeoatear TesUmenUir ADVEBTENTIEN 4n alle Binnen en Buttenlandaeht Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BEINEMAN an ZÜOM ta Oouda Op8 i are Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FOBTUIJN DBOOGLEEVBB op DONDERDAG 15 FEBRUABI 1894 ia middags te 12 uren in het Koffiehuis Harmon iec aan de Markt van Eene Eouwmanswomg rmim MO Hectaren WEI EN imm lUftnde en liggende in den Polder Willens t © CI o a d a In 3 perceelen Verhuurd aan H Prbbs de Landerijen tot 1 Januari en de Woning tot 1 Mei 1895 voor 900 per jaarNadere inlichtingen geeft voornoemde No ris FOBTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda In LOSSING eene LADING pnike GIÖÏI MMIfflllliLi rechtstreeks van de Mgu Gedurende de Lossing tot 65 cents per Mud Ie k Try te htiiB Auibeveleud A LAMBEHT Turfsingel P 80 M Prima ANTBACIET KOLEN jj ƒ 1 40 per mud Amerikaansche HOUTVÜÜBMAKEBS 65 voor 10 Cent in primo kwaliteit per Oiboofd van mim 200 Kilo inclusief vat f 6 00 Vrg boord of vrg spoor Groningen Groningen PvinS COu G e vrscsLg d om zoo spoedig mogelgk in dienst te treden EEN BEKWAAM BitKKKRSKNËGiiT Brieren frauoo onder No 2304 san het Boreaa dener Courant Mancliner EIERHUIS BLAÜWSTRAAT No 11 HEDËi MAAM AGAVO D f0f Tweede Zending pg Xtemtee Uamet KetUeutng Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ëlfbëwakl g HoUandsohe ui are met 27 aib Prgi 2 ffulden Ieder die aan de Terschrikkelgke gerolgen van dese ondeaad lydt moet het lezen de oprechte leering di het geeft redt Jaariyks duizend van een zekeren dood Te rerkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VAN Blommestein s Inkt is rocfonüe indelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK NOSTIWESIESH AND JÈM B7F0T1EESBAE Gevestigd te AvMterdam Slaat op 31 December 1893 Haatschappelgk kapitaal 6 000 000 Geplaatst Maatschappelgk kapitaal S 600 000 Gestort Maatschappelijk kapitaal 1 365 000 Reservefonds afzonderigk belegden gedeponeerd bg de Nederlandsche Bank 300 000 Gesloten Hypothecaire leeningen dl 6 857 746 a 8 50 17 144 36575 Uitstaande Pandbrieven 16 663 000 Minder Pandbrieven uitgegeven dan gecreSerd mocht worden Verdeeling der gesloten Hypotheken 968 leenittgen op in cultuur zgnde boerdergen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 994 30 geschatte waarde dl 4 275 550 697 Le eningen in steden 6 271 752 10 805 700 1665 Leeningen bedragende dl 6 857 746 30 geschatte waaide dl 15 081 250 Af geleend bedrag 6 857 746 30 Overwaarde dl 8 223 503 70 De Directie H A VAK VAlKENBURe M F OE H01 CH ¥ J P filJÉPIN THEE KIT € BS Bij 1 oni Kop Schotel Lepel Vork Brocb 2S Griften enK H 2Va 1 P Beelden Scbair Lampenkap Melkpaa 6 Zakdoe doeken eni 8 om BoDUchort PaDtalon nikkel EisQrTiea Padding Sana Trekpot Suikerpot eoz Bij meerdere hotTeelbeid in eeas of bij gedeeUen Horlogaa Lampeo Tafelt Stoelen NanimaofaiDe ent enz Keu uit meer dau 1000 Artikelen Drink BONUS THEE Kwaliteit is puik CADEAUX nuttig en fraai Vr de volledige lijst mflt afbeoldingea der Cadeanx bg H J KAHP HUUZEN die gaarne inliclitingen ui verstrekken G Kehlenlrink Jr Co Hotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën f Waarom word ik van mijn zenuwUjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geneïing aanbrengende middelen toarallig ontdekt worden die io de haodea van een bekwaam geneeatieet een goed sucoes hebben Was niet Pnasnitz de geleerde reatigvr eer waterkuur mothode wiens woouplaats een bedevaartsaord roor ds lijdende mensobheid getrnrden Ia den eenvoudige boor F HqpIÏ niet een Ziveedsch m oor Thure Brand genaamd een middel tegen vroawensiekten asn de band gedaan die hot lancet der ohirurgen roods minder noodiakelyk heeft gemaakt en thans gomeengood ran alle geueesheeren b int te worden F Uok op bet gebied ter beperking raa leuuwsiekten begint er licht te komen en ook hier is een weg geopend gewerden die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat n de sedert jaren onveranderd aang wende geneeskundige hulpmiddelen eoo als byvoorb Bromium ïzer Arsenieam eau geheel te verdringen Ér zijn vele menachun die noch ziek iiooh geaond Ega en tooh klagen dat eg xioh in liohaam ea ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en solfa door een vlieg getergd worden eo £ 00 sioh zelvon en anderen tot last zgn sonder het te willen Vele worden gepla of door vreeselgke sugst of door droefgeestigheid kunneu niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Pao tgn er weder andere die ta karapan hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorïuizeii en toevullen Eindelijk Igdeu de ergsten onder hen aai verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftgd onder elk geslaoht en eiken stand vindt zga aenawsiek en min of meer de slachtoffers der leefw ze van onzen tgd Wis tot eene dezer categorien van Igders behoort en ingalioht weaaeiit te worden ovw dewwking eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam n CLEBA V € o HeiHgeweg Rotterdam F E lan SAAITKN KOLPF Korte Hoofdsteeg 1 ttrecht E4 BKV POKTON Oudegracht bg de Gaardbrag F SS door wien een onderriohtand geiohriftje over Zenawsiektan en Beroerte Voorkoming eo Oensiii gratis eo franco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en Holm s llina I t t d staalhoudende Ullia IjJOLUeQUINALAROCHE Is de öicest Krachtige en Versterkende KINA WIJiV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandeche geneeeheeren 6elk roond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flaooni i f ISO en i Depot te Oouda bg den Heer L E TEEPE Apotheker Toorheen C TEM Kraepelien Holm HofleveraDciers Zeist Osiida SmlpeKdrnk vaa A Banuu k Zooii BINNENLAND GOUDA 30 Jannari 1894 Naar w Ternemen beeft de beer Valette lid der Tweede Kamer Toor ons district zich bereid verklaard in het laatst det volgende maand in eene vergadering van de Afd Gonda Tan den Bond van Ned OnderwyzerB eene lezing te bouden Het onderwerp dier lezing sal dan zyn de opleiding tot 0Dderwper Doaderdagavond is onze stadgenoot de heer Tamae vooraemens om by den heer Toythof Lange GroenendsaI eene voorstelling met zgn tooTerlantftftrn te geven Morgenavond zal in de zaal cNnt en Vermaak eene hnish vergadering der kiesver eeniging f Burgerplicht worden gehouden Op de agenda komt voor de verkiezing van v f bestoanledeo Beroepen bg de Ned Hervormde Oem te Tilbnrg ds J A F v d Meer van Knffeler te Moordrecht Tot opzichter der gemeentewerken te Bergftmbacht is voor 1894 benoemd de beer Adriaan Kob bouwkundige te Ammeretol Door de schutsluis nabg StolwykerslniB zgo in 1893 661 vaartuigen geschut Op nitnoodiging der geestverwanten te Haarlemmermeer zou Domela Nieuwenbuis te Halfweg optreden aan dat voornemen kon echter geen gevolg worden gegeven daar er geeu geschikt lokaal voor dat doel beschikbaar werd gesteld Aan het Vaderland wordt verzocht mede te doelen dat de verklaring als zon vanwege bet Departement van Koloniën gezegd zgu dat een aanvrat om ontslag vtn den GoDvpmeur van Suriname niet is ingekomen op misvatting moet bemsten Hot departement van Koloniën aldas was de bedoeling was nittt in staat inlichtingen te verstrekken Onze lezers m en er nu van denken wat iji willen Wg voor ons badden gemeend op grond van vroegere ondervinding op meer gemoetkoming te mogen rekenen als wg wenecbende bet publiek in te lichten omtrent FEVILLETODI Op de Boerderij 17 Op dat oogeoblik hoords men een laotren kreet M Walbarfta via buiten kanaia op dan vloer Allen haastten rioh om faaar den neodigeD biJBtand te verleenen Poor dit voorval was Sepp niet weinig ontroerd op tqn voorhoofd parelden groote iireetdroppela Menseben zeide hy het kan geen uur meer daren of Johan ii faier Hg leeft wel maar ia nog niet sterk Als jelui nn zooveel geweld maakt rees ik dat het hem kwaad aal doen Veniuivalfl iktehiet liever drie groeorokken voor den kep danaog eens too n cware karwei op me te nemen Maw spreek dan Sepp spreek I Hoo ü datalle toegegaan 1 drong Lans Ja dat kan ik zoo goed niet zeggen luiddehet antwoord Ik haal hem liever zelf BQ die woorden anelde Sepp de dear uit en var dween in de duistamia Qoade OodI eoq het waar zgnP riep Lizenit O als ik het gelak moobt hebben hem ac e H in mijn armen te drukken Mohttc haar vader Laten we bedaard zgn vermaande fieai DeTTeagée un ons allen kwaad kannen doen laten wq gaaa sitten t afwachten Ja laten we kalm i nt De vreugde loa ons de juistheid van een of ander belangrgk gerucht liefst zoeken waar het te krggeu ia Te Noordwolde Pr neemt bet maken van rieten stoelen en laiels eeu groote vlucht In 1893 werden meer dau 30 000 van deze voorwerpen per spoor van het station Peperga naar elders gezonden Bovendien venten de Noordwolders niet deze artikelen met paard en kar en reizen verschillende provinciën van dorp tot dorp af Op haar bekend adres aan den minister van justitie de bezwaren inhoudende tegen het dagvaarden van verslaggevers als getuigen voor de rechtbank beeft de vereeniging De Amsterdamscbe Perse als antwoord ontvangen dat bet getaigenis van aanwezige oopartgdige en ontwikkelde personen dus ook van verslaggevers der bladen onverragdelgk is voor eene goede handhaving van wet en gezag dat evenwel wanneer blijkt dat de zaak tot klaarheid kan komen zonder hunne verklaringen de verslaggevers van dagbladen niet noodeloos zullen worden beraoeielgkt eu eindelgk dat indien hun verhoor onverragdelgk bigkt de justitie bg het bepalen der uren van verhoor zooveel mogelgk rekening zal houden met hunne overige werkzaambeden en die verhooren tot het noodzakelgke zal bepalen Ia eene gemeente nabg Haarlem heeft zich bet geval voorgedaan dat een persoon bg bet aangeven voor de militie geen geboorte akte kon overl gen Zgn vader had de aauf fte van de geboorte verzuimd en heeft indertgd daarvoor terechtgealaan doch blijft evenwel weigerachtig aaio de Rechtbank te verzoeken eene inschrgvii in de geboort e regi8ter8 te ilasten Het bedoelde Gemeentebestuur staat nu voor vraag hoe te voldoen aau het admiuiiütratieve Tooncurift om zich van het juiste tgdstip der geboorte te overtuigen uit eene over tetf gen geboorte akte Te Meppel is op slechts 56 jarigen leeftgd overleden de HeerH Houwink lid van de firma R Houwink Zgoe groote tiilenten en edel karakter maakten hem tot vriend van zeer velen De belangen der jeugdige RemonstrantRche Gemeente aldaar gingen hem zeer ter harte Aan de kerk dier gemeente heeft hg gelegateerd f óOOO Een korte maar hevige ongesteldheid maakte een einde a n zgn nuttig leven kunnen doodea meende de oude Lenz Walburgo die beurtelings had titten lachen en achreien wierp zich aan den bals van Lize aliof ie fltean b j haar zocht Daar hoor ik iets zeide Frans stond op enging naar buiten En warkel k daar klonken stemmen en een oogenblik later trad Johan geleand op Frans eo een eerwaardig grqsaard over den drempel van de vaderlijka woning Twee anelden hem tegemoet zyn oude vader en Walbnrga Hoe beiden hem onder vreogdetranea omheUden ga ik met tilzwygen voorbij zoo iets is niet te beschryven Eindelijk zei de vreemde grijiaard Nu vrienden weest katm en dankt den goeden Ood voor den zegen dien hg u geachonkanheen Men gaf dien raad gehoor en om de tafel ge obaani bield men een oogenblik van stille aaodaebt Daar kwamen de kneohla en meiden binnen Ze hadden het nieuws gehoord en wilden liob nu met eigen oogen overtuigen Er kivam geen einde aan hun uiiroepoo van verbsziug eo vreugdb Ik zie het en tooh kan ik het bgna niet ge looves verklaarde de oude Lenz herhaalde malen Ja het il een wonder van Gods goedheid dat uw toon hier levend ia teruggekeerd zeide de vreemMle grgaaani Maar laat dien man daar nietbg de deur ataan Al heeft hg sohuld hg heeft getracht die uit ta wiaseben en allen hebben veel aan hera te danken Ko hier vriend I Deze laatate woorden van uitooodiging waren tot Sepp gsrioht die wiegm aan da dear was bljjveo Het dresseeren van een eenkorentje behoort ker onder de zeldzaambeden Dat het met foed gevolg geschieden kan is tegenwoordig te zien in den tuin van het Grand Hotel du leil van den heer Wenoipa te Zutpben Het mert e is opgekweekt en gedresseerd door den eigenaar van het hotel het luistert naar den mam van Han8c en is zoo tam dat het een der die in den tuin komt tegemoet gaat en Moneer het niet afgeweerd wordt zgn tamheid Wwgst door tegen den bezoeker op te klauteren es zgne zakken te doorsuufieleu eu heel be daard onderzoekt of daarin ook iets van zgn gading is te vinden l oor over aangrenzende muren te klimmen beioekt het beentje geregeld de naalte buren maar keert altgd in den tuin terug alwaar bet i eeu door hem zelf gebouwd nest in het klimop overnacht Zaterdagnacht lag m den rgksweg Maastricht Roermond nubg Snateren een persoon met de banden op den rug en de beenen bij elkaar gebonden Bg onderzoek bleek hg te zgo een Frausch matroos op weg naar Amsterdam Volgens zijn beweren was hg door drie personen Duitscbers aangevallen gebonden en van eenig getd beroofd Keizer Wilhelm beeft ter bevordering vifn 9e studie van klassieke kunst uit eigen middelen een prgs van 1000 Mark ingesteld welke Z M jaarlgks op zgn verjaardag zal verleenen aan het beste antwoord op een door hem uitgeschreven prijsvraag Het onderwerp van de eerste prgsvraag zal zgn de restauratie van den vrouwekop uit Pergamua in het Koninklijk Museum te Berlgn c De reisbelasting van de dames Mevr Valeton mevr Wesselink en mej Ëlink Schuurman te Utrecht heeft in het vorige seizoen f 3169 43 opgebracht Uitgegeven werd f 2921 Zij honden zich dit jaar weer aanbevolen Het Park te Brussel zal voortaan electrisch verlicht worden In de groote lanen en rondom de vgvers komen booglampen welke aan de boomen bevestigd worden hetgeen zeker eeu toorerachtig effect zal maken Op vele dorpen in Zeeland worden in Januari de feeatelgke vergaderingen der muaschengildeu gehouden In één enkel nomraer vnn een in die provincie veracbgnend blad vindt men van zes zulke vergaderingen gewag ataan Hij kwam anrzetend nader Ja Sepp ga zitten zei Johan je hebt het wel verdiend Deze woorden neigden de stemming ten gunste van Sepp Wees welkom ui de oude Lenz toen h de woorden van Johan hoorde en bood Sepp zelf een atoel aan Toen wendde Lent ziob tot dan vreemden grgsaard en vroeg hem zijn woonplaats leefwgze lenz Ik heet Leonard zei deze maar gewoonlijk word ik vader Leouard genoemd omdat ik ala kluizenaar leef Mgn hut staat vele vela aren vaa hierop eene oonzame plaats ia hat gebergte Maar hoe kwaamt ge aan m ja zoon F vroeg Lsni Op zekeren dag kwam Sepp ademloos bg mg en riep mgn hulp in voor een gekwatats Ik aarzelde niet met bem mee te gaan hoewel het padoilerat moeilgk ta of liever er is in bet gehoel geen pad Na een langen mo ietgksn tooht kwamen wij bij eeii rotabolte en imj zag ik uw zoon liggen Gelukkig heb ik eenige kent van de heelkunde Benige kanoisF riep Sepp Er ia geen dokter zoo knap dat weet ik bg ondervinding Met ona beiden konden we den kwetste niet vervoeron vervolgde vader Leonard kalm Ik ging hulp zoeteen en ontmoette gelukkig een beïifjr die eenige verplichting aan me heeft Niet zonder rootitf brachten w met ons drieën uw toon io m n klnis Ik nam hem in behaadeling en vreesde langen tgd voor zgn behoud maat zijn jong en krachtig gestel heeft hem gered Meermalen spoorde ik Sepp aan om de familie van m ijn poUëot t diog te brengon gemaakt en op deze zes vergaderingen was het gezamenlgk getal van 18 097 gedoode musiohea en daarmee gelgkgesteldenc ter tafel gebracht £ r zgn reeds onderscheidene zulke vergaderingen op verschillende plaatsen gehouden en er zijn er nog meer aanstaande Het getal van nagenoeg 20 000 vertegenwoordigt dus vermoedelgk slechts een klein gedeelte der gedoode vogels Deie bekatomben worden dan gevierd met koningproclameering van den geweldigaten musschenjager prgsuitdeeliug aan al de geweldigen feestelijke toespruen plengofifem toosten enz Een 17 jarige Haagsche jongen die reeds sedert eenige dagen uit de ouderlgke woning werd vermist is Zaterd ochtend te Amsterdam aangetroffen in een verdacht buis in de Nes De jongen had 400 met zich meegenomeUf waarvan natuuriyk niet veel is overgebleven Zaterdagavond had er op de Ign der IJselstoomtram Voorburg Den Haag een ernstig ongeluk plaats Twpe werklieden wilden Uogi de baan naar Den Ha gaan en een hunner werd door de machine van eene hen achteropkomende tram gegrepen en een eind medegesleard Toen het ongeluk bemerkt en de man mrt groote moeite onder de machina vaudaan gebaald was bleek het dat hg swwu gekwetflt woa In de week van 14 20 Januari zgn te Amsterdam 39 personen aan de influenza gestorven De sterfte met levenloos aangegevenen op 1000 inwoners per jaar berekend was oak deze week als de vorige te Amsterdam zoowel als te Rotterdam hoog en te e Gravenbag daarentegen als in de daaraan voorafgaande week laag Te Amsterdam bedrog zg 34 5 te Rotterdam 37 en te s Gravenh e 18 9 Menigeen beeft ziob afgevraagd of er niet een onderzoek behoorde ingesteld te worden naar het gebeurde met de leeuwen bg Carré Art 425 al 1 2 van bet Wetboek van strafrecht tooh bepaalt straf tegen dengene die geene voldoende zo draagt voor bet onschadeIgk houden van een onder zgne hoede staand geraarlgk dier Wg hebben reden om te gelooven dat ver kelgk in verband met dat artikel een onderzoek ingesteld wordt N v d D maar hu durfde niet omdat hg op den jager geschoten nad Ik daobt dat Werner aangitte had gedaan en dan had er eenige jaren tuchthuisatraf voor me opgezeten zeide Sepp Eindelgk gelukte het met Gods hulp uw zoon in looverro hersteld te krijgen ala ge hem no cletlIk had gaarne zelf de reia gemaakt om u de tgding te brengen maar ik had mgn voet veratnikt die ianog nauwelijka hersteld Een paar dagen geledenwaagde Sepp ziob wat verder van m n kluia waarhg een aonuüptaals had gevonden Toevallig ontmoette hg een ouden bekende on vernam dat de jager Werner het land verlaten had zonder een aanklacht tegen hem in te leveren Nu waa Sepp niette houden Hg drong er op aan dadelgk la vertrekken en gunde mij bgna geen tgd om de noodige voorbereidaelen te maken Om eenigazioa gemakkelijk te kunnen reizen maakten we een grooten omweg maar we zgn goed en wel aangekomen eu bet verheugt me dat mjjn zwakke krachten in alaat ziJQ gewesat om onder Hooger Bestuur u een zoon en broeder tomg ta geven Edele grgsaard I riep Lenz uit wat kan ik doen om u mijn dankbaarheid te toonen P Ik vraag geen dank antwoordde vader Leonard Wat ik deed waa ter liefde Gods maar ala geeen goed wevk wilt doen laat dan uw booabeidt en Sepp geheel veraaderd worden in goedheid Ulil hem u staa kn naar Amerika U gaan dankan hg Jdur n fti laven begineen a