Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1894

18 11 8 1 14 8 61 4 60 11 1 08 4 7 08 1 18 6 04 8 10 1 19 6 11 17 88 1 88 1 44 4 10 6 10 40 1 OTTIIIDA H 0 0 tl D A 9 61 10 17 11 60 18 10 1 4 8 80 10 87 1 66 10 84 1 01 10 41 1 09 10 11 10 47 11 08 19 40 1 1 1 48 Directe Siraorwegverblodlng met GUUÜA Wioterdienst 1893 94 Aangevangeo 1 October Tl d vao GreeDWich GOD D aOTTKEDAM e 80 7 5 8 S6 t Ol 40 10 4S lO tt 11 08 1S 18 1S S8 M i H 4 60 f S E6 7 10 8 S9 8 48 1 40 10 48 11 08 1I M 3 48 4 80 4 08 40 BN HAAO ODDA sHage 6 48 7 107 48 9 98 9 4810 1411 38 ll K 1 88 l U 1 4 8 43 4 1 4 41 8 11 7 8 08 9 81 Toorb 4 N d L d 9 Z Zegw8 08 Bl Kr 8 14 O dM s T lO 8ÜS H 10 l loli Il oi 11 461 10 1 41 8 l 4 l8 4 48 7l0 1 7 41 8 S lÖ ÓÏB T E E O B T 6 O B D A Utrecht 8 33 7 60 9 9 8 11 84 11 03 18 0 3 10 8 61 4 48 8 38 Hameien 8 47 8 03 10 09 18 19 8 14 4 08 4 68 Woerden 68 8 10 10 16 18 18 4 11 Oude ter7 07 8 10 10 14 11 41 4 14 Oouda 7 10 8 88 8 34 10 87 11 08 11 8 1 11 3 80 4 87 8 10 7 08 AMSTBEDAMOOBDA ADstcrdamO 3 7 8 9 40 11 10 11 17 1 4 AEsterdamWp 60 8 10 i 11 16 11 4 1 11 mi M IMê U 1I U U Ml 60 pCl in do Termogensbeluting bijdragen Wget die Tcrhonding ntei op ernitige gebre ken in die beffing of te lage aangifien op het platteland Het getal wettelgke aanilagen bedroeg bet getal 245 het getal bezwaarschriften bg de inipectenn 86 bg den Kaad van beroep 50 Btaten OenerMl EiunEiim Zitting na Mundag 29 Jsn 1894 De Kamer ia eerst heden bijeengekomen om de ataatalwgrooting af te doen Later dunkt one dan nenacheiyk i tooi den geregelden dienit aan de departementen De boi Tiytflcbool onderwgtin handenarbeid te Nymegen die ia 1890 werd geopend wordt thans benocht door 68 betalende en 24 nifltbetalende leerlingen Het schoolgeld be draagt ƒ 12 50 per wekelgkeche les gedurende 9 maanden van liet jaar De school is verdeeld ia 10 klassen en wordt gehouden ïn bet schoolgebunw van het Nutsdepartement en in een lokaal van de kazerne aan het Valkhof daartoe door het rijk ia gebruik afgestaan Het onderwiis wordt gegeven door de heeren NicoUtis Nikkel Bruin en Unin die daarvoor eeii speciale opleiding genulen NsÜ Het be aec der school is aan eene commissie bestMude nit de heeren dr Kolff Gerretsen en Hamerslag Te Btar ja Bonssa Uosland was onlangs een jonge dame Gravin Schalyty overleden naar men doobt Haar dokter twijfelde echter of zji wet dood was Men wachtte zeven dagen Toen het meisje in dien t d geen tecken van leren had gegeven riep men verHcbeidene geneesheeren samen tot een consult en allen verklaarden dat de jonge Gravin dood was Op aandringen van den huisdokter wachtte men nog drie dagen met de begrafenis doch op den tienden dsg ging meneindelgk duaHoe over Maar jnist toen de kist in het graf werd neergelaten hoorde men daarin flauwe kreten en gesteun De kist werd onmiddeliyk opengemaakt en uu bleek het dat de huisdokt r gelgk had gehad en dat het meisje slechts schgndond was geweest De doodgewaande was spoedig volkomen hersteld en zy hoopt bg haar zestien jaren nog op een lang leren Ken paar honden van d G te Kortenhoef hebben na eerst onder Oudorer nabg Loenen drie schapen te hebben verscheurd den rooftocht te Kortenhoef voortgezet Hier viel éen schnap ten offer aan hun moordlust en vlogen er een paar te water Verrolgetia liepen i naar Nederborat den Berg doch aldaar heeft do rgksveldwachter Den Bie door een paar welgemikte schoten een einde gemaakt aan h n roor anderen zoo gevaarlgk bestaan natunrIgk tot groote vreugde ran alle reehoaders yit den omtrek Men ie nog eent aan de Algemeeue beachonwingen De diecnisie begon met een rede ran den beer Vau Zinnicq Bergmanu die de handing der Regeering tegen allerlei uitspattingen tar aprake bracht en betoogde dat t het gelag niet krachtig genoeg handhaafde Daarna nam do heet Godin de Beanfort zijn oprolger Pienon onder handen wien hg lerweet niet genoeg te letten op de toekomit waarvoor Taraterking Tan middelen noodig ia De minitten fan inatitio binneal zaken en financiën beantwoordden dez sprekers Het riet den laataten niet moeilijk den aanvat op agn beleid af te alaan Een oad minister al de heer De Beaufort heeft niet reel moreel geug tegenover een man ali de heer Plenoo Op de rede van den heer Bergraann antwoordden de Ministère Smidt en Tak Doch ag kwamen er zoo gemakkelijk niet af toen de beer Pgnnppel zich daarna van het thema meester maakte en in een scherpe maar keurige philippica de Begeering verweet dat zy t Igdelgk bleef aanzien hoe de eigendom werd bestreden leven en veiligheid in gevaar worden gebracht en t gezag ondermjjnd Vreemd slechts dat de geachte spreker bg vroegere Regeeriogen dergelgke verzuimen niet heeft opgemerkt en agn waarschuwende slem eerst verheft na t Tolgens hem zelf bjjna te laat is Vreemd ook dat hg tot de verwgderde oorzeken niet opklimmende van Btrafwet n alleen heil verwacht Ook ons is het wel eens voorgekomen dat tegen stelselmatige opruiing krachtiger kan worden opgetreden terwgl aan den anderen kant wel eens door orergroote gestrengheid bg minder zware misdrgveu onnoodig verbittering ia gewekt maar om t gezag te redden begrgpt deze Kegeering dat er nog iets anders noodig is dan gezagsuitoefening alleen £ o de Memorie van Antwoord van den Minister van Jnstitie kan bewgsen dat bet verwijt dat niet aan wetswijziging gedacht wordt ongegrond is Wg vermoeden wel dat de Begeering heden in dien geest ongeveer spreken zal Maar eerst houdt de heer Lohman zgn zwaneniaug aan deze zgde van bet Binnenhol Oisoboon niet alle gegevens voor ds rermogensbelast iig reeds verzameld zgn heeft de minister van financiën toch aan de Eerste Kamer reed eenige cijfers geaonden over de gemeenten boven 20 000 inwoners bebaWe Apeldoorn Voor de gemeenten boven 20 000 inwoners vSoden wij verder volgende ogferi Osmeeat Bevolk op 1 JSD 1898 san lageu Minnelijke verhoogingen ToUsl aanala eD Anslerd 487 898 7 068 f 4 186 681 1 076 406 Botterdsm 888 888 8 701 1 688 94 496 784 s Ham ülroek 169 888 6 678 8 188 868 907 566 89 486 8 801 618 806 189 086 OroningsD 67 967 1 887 800 883 97 966 Ussrlim 66 811 1 687 466 077 169 797 Arohom 61 687 1 615 406 00 860 886 Leiden 44 199 046 163 468 76 861 Tilburg 86 068 498 66 000 88 651 NijiDBgsn 84 188 980 118 714 68 168 Sonlreehl 84 196 788 18 8e8 188 874 Uaasiriohl 8 767 590 187 804 87 048 Lseuwsrd 80 71 691 863 789 78 078 Delft 80 898 643 188 478 S8 641 H Amitel 88 788 566 118 000 86 899 sBo h 98 840 696 441 000 68 866 Zwolls 87 706 476 178 888 69 913 Sehisdsm 96 880 818 8 879 84 881 Helder 88 709 166 88 000 4 768 Dsvsater 83 708 493 844 181 41 971 Breda 88 488 886 878 888 45 516 TeUlaa 1 606 704 81 189 18 684 010 4 008 788 Ëen paar jaren geleden werd melding gemaakt van bet groote succes dat door eene jonge voormalige Amaterdamsche stadgenoote Mejuffrouw Bstella de Vita in onderscheidene schouwburgen in Italië en Fraokrgk word behaald als mezzo sopraan zangeres Uit verschillende Italiaaneche en Fransche bladen wolke ons dezer dagen werden toegeKOuden bigkt dat het niet bij dat aanvankelgk succes is gebleven manr dat haar roem nog steeds stygende is Mejuffrouw de Vita thans 23 jaren oud heeft zoowel te Home als te Napels te Venetië te Milaan te hyoa te Algiers en een aantal andere plaatsen groot geestdrift weten op te wekken vooral door hare vertolking van Migaon en ran C rmen welke laatste rol inxunderheid zeer voor haar muKikaal teniperamrint geschikt geacht wordt Ookals Azncena in I1 Trovatore c als Rose Friqnet in Lea Dragons de Villarsc en vele andere Fraosche en Italiaansche opera s wordt zg overal levendig toegejuicht Gelgk bekend is heeft Mej de Vita die te Amsterdam haar eerste mu iekonderwga ontving zich vervolgens ontwikkeld te Brussel lijj Cabel en later Ie Pargs N V d U Hieruit biykt dat ofschoon de eteden boven 20 000 inwoners te Eamen nog uiet 7 van de beTolkiod d rjjks bebben z j roor ongeveer 10 6 11 01 11 09 11 1 11 86 7 86 7 81 7 8 7 4 7 6 8 86 8 48 8 49 8 5 a Oi 11 18 8 9 4 80 10 11 06 Oouda Moordrecht Kieuwerkerk Oapelle Botterdam 7 86 7 47 6 6 10 6 10 6 8 88 08 18 81 8 8 86 Botterdsm Oapelle Nieuwerkerk Moordreoht Oouda 8 18 10 08 7 46 8 07 OODDADEN HAAS Oouda 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 1118 111 011 17 8 6 4 46 6 17 6 0 7 18 8 88 9 SJ 10 4 11 11 11 80 Zev M 7 48 8 81 11 01 1 18 4 67 Ml 9 49 Bl Kr 7 47 1 18 8 1 Z Ze W T 8 9 01 U IO 1 94 08 11 tM K dL d 8 01 1 88 8 81 Voorb 8 07 9 18 11 11 1 88 10 8 86 10 11 sHsn 8 11 9 18 9 84 10 07 11 17 11 4111 11 48 1 67 4 16 1 41 7 48 8 6 lO U U K 11 40 II OOI D A llTElCHT Gouda 6 86 8 40 7 66 8 09 8 11 10 19 10 66 11 48 1 18 8 18 4 18 4 47 6 18 01 7 4 8 8810 08 Oudew 6 0 64 11 09 1 87 6 87 7 60 10 91 Woerdso 67 7 018 11 8 40 ll U 1 44 6 04 6 44 8 17 8 08 10 18 Hsmeleu 8 04 7 08 8 4 11 18 1 61 6 19 6 60 8 13 10 84 Utreehl 18 7 18 8 18 8 41 9 10 61 11 48 1 10 8 08 8 0 4 48 19 11 S 8 88 9 10 10 11 S O U U A A M8TIRDAH Oouda 40 8 11 10 08 10 11 11 1 1 4 47 M 7 41 10 08 Aastatdaa Wp 7 8 8 10 l 11 19 1 40 48 88 947 U IO I II 11 11 AwtiriiBCui U IJl lUO IM UI Ml 1 MO Wat er zoo al vaor workt gegeten wordt bleek op de zitting van het kantongerecht te Utrecht blijkena een verslag in het Utr Dgbld c Daar stond de vleeschhoawer J H terecbi beklaagd dat hg in zgae woaing voorhanden had een nog ongeboren kalf met bet voornemen dit voor de fabricage van worst te gebruiken Een keurmeester was in zgn hois gekomen om eene geslachte koe te keuren en had aan dit beest opgemerkt dat het onmiddellgk voor den dood in gezegende omstandigheden moest hebben verkeerd Op de vnu van den kenrmeester naar de rmcbt kwam de vleeschhonwer slechts aarzelend met het kalf voor den dag en ofschoon hg nn ten stelligste ontkent het snoode voornemen gehad te hebben dat onvoldragen wicht als worst in den handel te brengen de kenrmeester verklaart pertinent dat hg het dier beboorlgk ran ingewanden ontdaan en gereinigd uit het fornuis te voorschijn haalde en tot hem zeide nn ik zal het je dan maar zeggen ze smaken zoo lekker in de leverworst Dit na beweert de vleeschhonwer alleen gezegd te hebben nit aardigheid omdat de kenrmeester tegen hem ook wel eens een gek woord € zegt Maar hg zelf wist van het heele kalf eigenlgk niet af Want natuurlijk slacht zijn oom en die heeft natnnrlgk dat kalf in het fornuis verstopt en hg zelf was natunrlgk róor ie den winkel dus hy was natuurlyk onschnUlig Het kalf was in benlag genomen eu d or den heer Hoefnagel als deskundige ouderzocUt die verklaarde dat dergelijk vlee eb nadeelig il voor de gezondheid omdat veelal op het gebruik er van herige diarrhee volgt Op eene vraag van den kantonrechter of het getuige bekend is dat zulke onvoldragen kalveren voor het maken van worst worden gebezigd antwoordde de heer Hoefnagel dat naar zgne meening op plaatsen waar geene keuring bestaat dit algemeen usance ia Het O M eischte twee geldboeten van 20 gulden elk te vervangen subsidiair door 4 dagen gevangenisstraf De Eerste Kamer der Staten Genersal heeft aanvrage gedaan om door H M deKoninginBegentes in audiëntie te worden ontvangen D Het L D verneemt dat door de onderoffioiereu büniaoning en jongens der kweekschool voor zeevaart te Leiden eeu bedrag van veertig gulden bgeengebi acht eu aan de commissie te Rotterdam verzonden is ten behoeve van de nagelaten familie betrekkingen der moedige mannen van bet stoomschip Amsterdam die hun leven opofferden bij de poging tot redding der bemanning van een zinkenden Amerikaaufichen schoener Zouder eeuige aau sporing van hunoe chefs verklaarden de jongens zich oumiddeiiyk bereid bet zakgeld dat tij des Zondags ontvangen of althans het grootste deel daarvan voor dit goede doel af te staan Het bestuur der gewestelijke vereeoiging Znid Hollaod van bet Nederlandsch ondervrijWegenootscbap is voor het jaar 1894 samengesteld als volgt I Schreuder te Rotterdam voorzitter H J W Huber te Gouda vice voorzilter R J Kortmulder te Rotterdsm secretaris H J Hflman en J Borst te Rotterdam en J V Disselkoen te Sliedrecht Gisteren is in Den Haag door de politie aangehouden een 23 jarig Absterdamsch jongmensch verdacht v m uitgifte van vnlsch baokpapier bij verschillende personen 7 80 8 10 DEN 10 10 10 38 By zyne aanhouding juist toen h y aan het station van den Holi spoorweg in een coupé naar Brussel plaate nam werd no een bedrag an pi m SOOOaan valsoh baukpapierinzyu be it gevonden De aangehoudene dia al haar gvkleed ging erd geboeid naar bet commiiaariaat van politie Ie aid gel ht De nieuwe eigenaar van Schiermonnikoog fraaf BerthoU Bernstortf te Wehningen lid van den Doitachen Ryksdag beeft naar wg vernemen geensiins de groote plannen met deze zyne bezitting op het oog die men hem wilde teeschrgren Van het maken van eene nieuwe badinrichting ii l instar van die op Norderney en andere badplaatsen san de Noordzee moet in het geheel geen sprake zgn Graaf Bernstorff zal zich voorshands hooldzakeiyk bepalen tet de etploitatie van de boereoplaatsen die trouwens in uitnemenden staat vau mr Banck zgu overgenomen In den nacht van Zaterdag op Zondag zgn te Groningen op drie verschillende plaatsen glasruiten verbrgzeld De politie had den vernieler spoedig te pakken Hy verklaarde uit Amsterdam overgekomen te zgn met het speciale doel om te doen wat hg gedaan had Men bad te doen met den vroegeren bediende der Harmonie c Paubakker die op deze manier wraak had willen nemen naar hg zeide Kr is procesverbaal tegen hem opgemaakt Vrgdagavond werd ten huize van de alleenwonende jongedochter Antje v d B wonende in de nabgheid vau Hoogvliet een diefstal ge lcegd van f 149 99 De politie kwam op bet vermoeden dat Cornells v d B broeder der bestdleoe die Omttreeks den tgd dat de diifstal had plaats gehad in de nabgheid der woniug was gezien wel eens de dader kon zgu Hy werd dan ook in verhoor genomen Enkele voorwerpen die bij bg zich had werden door de besteleoe als baar eigendom herkend Dit was de aanleiding dat de aangehoudene bekende Zaterdag ontving eeu geacht ingezetene te Leiden per post eenen brief die de bedreiging bevatte dat zgu huis iu brand zou worden gestoken wanneer hy dien avond niet op eene aangewezen plaats aan een zich daar bevindend persoon een bedrag van f 60 zonde ter hand stellen De brief was niet onderteekend maar door eenen werklooze zooals hg zich noemde geschreven Hg werd dien avond door eenen politieagent in burgerkleediug aangehouden en gaf op van Rotterdam geboortig t zgu van daar gedurende 5 jaren op Amerika gevaren te hebbeu en nu sedert 2 jaren tengevolge van ongesteldheid niet in staat te zgn te werken hy zou den brief geschreveu hebben om onder dak te komen Hg is dan ook ter Iwschikkiog der Haagscbe justitie gesteld Uilke M en Jacobus H beiden te Groningen die voor de rechtbank aldaar terecht stonden hadden Maandagmorgen 18 December ofschoon het uog maar even halftien geslagen hsd toch reeds zoozeer de flesch aangesproken dat z geen mensch met rust konden laten Eerst hadden se het een melkboer erg lastig gemaakt daarna een tepper die van oordeel was dat bet nu al mooi genoeg was geweest en toen een agent van politie die de onrustetokers had aaugenaamd rustig huns weegs te gaan Wat eeu voorheelding toch van Sfio n keral Daar wonen ze hem niks naar vragen En als bewgs daarvan hadden ze den agent aangegrepen en zoo ernstig mishandeld dat het volgens een der getuigen meer dan erg was geweest En daarby haddel de omstanders nog partg getrokken voor de belhamels en toen daarom de agent genoodzaakt was zgn sabel te trekken hadden ze zelfs een dreigende booding tegeu hem aangenomen Pieter O had zelfs geroepen Jongens jullie moet niet met de agenten naar de wacht gaan steekt de kerels liever dood Er was namelijk iutossohen voor den agent krachtige hulp opgedangd en zoo was men er eindelyk iu geslaagd de orde te herstellen 40 9 47 4 n i 10 10 1M8 11 4 8 10 9 18 9 44 9 10 e MO W 8 40 9 08 7 07 7 17 7 14 7 31 7 87 4 48 4 6 01 09 1 4 4S 7 0 T U 7 10 7 1 7 81 1 44 1 49 1 8 1 04 1 0 09 9 41 V 9 4 7 48 8 09 8 6010 0710 4 9 04 9 1010 18 9 19 8 41 9 38 10 4011 18 4 10 7 11 M7 4 86 7 40 10 0 Ml Ml ILW 8 10 4 10 4 18 M Togen beide beklaagden werd 8 maanden gavangeniastraf gaSiseht en tegen Pieter O die mede terecht stond wegens zgne opruiende woorden drie maanden Het Dagblad van sGraveohage bracht Zaterdag de volgende gewichtige mededeeliug Door den herige wind ging gisterenmiddag amn t Alezandersveld een alleenstaand rgtuig vanzelf op gaug Was het uiet tot staan gebracht het zon met kracht tegen eeu boom gestooteu hebbeu De millionair Ernpp te Esa beeft aan den burgemeester zgner gemeente f 60 000 ter baud gesteld voor eene Kaiser WilhelmBismsrck Stiftnng ter herinnering aan de heugiyke gebeurtenis der verzoening De kauonnenkoniug was wel iets schuldig aan den gzereu kanselier wiens politiek de oorzaak was der bloeiperiode van da moordwapeniadustrie Dr J A F schrgft in het U D c De epidemie die in vroegere eeuwen een 100 schromeiyk aantal slachtoffers maakte ia weer ofschoon iu minder hevige mate tot ons genaderd Men kan de ziekte nn wel niet moorddadig noemen maar het aantal aangetasten en dooden is toch vrg groot Jammer dat men in de kennis van de ziekte nog niet ver gevorderd is en de behandeling zich iu de eerste plaate tot de hygiëne bepaalt En dewgl de hygiSo het grootste aandeel heelt in de behandeling adresseer ik me jnist aan n dames I die de voorschriften van uwen geneesheer moet uitvoeren Ik zei zoo even dat onze keunis der ziekte nog wel wat te wenschen overlaat doch er zijn toch enkele feiten die ons bekend zyn en waar we rekening mee moeten houden Vooreerst weten we dat infloenza is eeu innctieziekte d i eene ziekte die door smet stof wordt veroorzaakt en ten tweede dat de ziekte zeer besmettelijk is overgaat van mensch op messoh Als nn de eene zieke den anderen kan besmetten dan is het de vraag langs welken weg heeft dit plaats Mevrouw ik kan n hier alleen op antwoorden dat de uitademing de transpiratie en alle uitwerpselen bv opgehoeste stoffen in verdenking staan In weinig woorden zon men dus kunnen zeggen voert verbruikte lucht af verwgdert alle nitwerpselen en voert versche reine lucht aan in ruime hoeveelheid Bn het is juist over de luohtverversching dat ik met u mevrouw 1 een woordje spreken wilde Maar dokter 1 men kan toch zgne ziekenniet in den tocht leggen Mevrouw 1 als ik kiezen moet tusschentocht en een vergiftige atmosfeer dan zegik laat de wind er maar doorheen waaien Maar als men met verstand te werk gaat dan plaatst men op een meter afstand vanhet geopende raam een kamerschut en alsde temperatuur te laag is stookt men tevensfriscfa op naar omstandigheden Hoofdzaakis de smetetef en zg hangt in geconcentreerden toestand vooral boven het helaas met gordgnen omgeven ledikant te verdunnen en te rerwyderen eerstens in hetbelang van den zieke die boe langer hoe meervergiftigd wordt door de smetetof welke hynlf prodoceert en ten tweede in t belangder buisgenooten en verzorgers die men noodeloos ik zon haast zeggen gewetenloos aan een groot gevaar blootstelt Mevronw I ik zou n knnnen verhalen van twee faaiilies die door een hevige epidemie bezocht werden De eene werd tochtvrg behandeld van de vgf lyders stierven er drie de andere lamenteerde over de dag eu nacht geopende n en doch allen bleven behouden Ik herËaal dus mevrouw t zorg voor Inchtverversching zooals uw geneesheer hft n aanraadt en bedrieg hem niet door i vensterg weer te sluiten zoodra hg de hielen gelicht heeft want waarlgk niet hg ia da bedrogene I Een jongeling te Rattavalla die in Sept U een ander met eenen messteek eene gevaarlgke wonde toebracht en deswege tot 3 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld is tgdens zgne gevangenschap krankzinnig geworden Hg wordt thans nn zgu straltgd geëndigd is te Medemblik verpleegd Te Wildervank is voor eenigeu tgd S S overleden die volgens ziJn verlangen met de Meeren waarin hg stierf begraven werd Na de begrafenis wilde de ftotilie de 9000 effecten die de overledene had nagelaten in bezit nemen en kwam men tot de ontdekking dat M verdwenen waren Omdat er vermoed wordt dat de gestorvene ie mee in het graf genomen geeft worden pogingen aangewend om het lijk te mogen opgraven Man meldt uit Gennep Het ondeiatunde verhaal dal aan een Ita liaansoh roover avoutuur doet denken doet hier de ronde Een jongmenscb uit de omstreken vau Middelaar over of nabg de grenzen was per kar naar Kleef gereden en keerde met goedgevulden buidel huiswaarte Onderweg in het Reichswald vroeg hem eene langs den weg rustende oude vronw met eene korf aan den arm een eindweegs te mogen meerydeu Bg het opstappen merkte de voerman dat hg met een verkleed manspersoon te doen had Opzetteiyk liet hg de zweep vallen en verzocht zgn nieuwen passagier deze op te rapen Vlu pakte hg daarop de zweep beet en ranselde zoo geducht op het paard los dat dit snel voortliep nog voordat de boef tgd had zgne plaats weder iu te nemen Terwyi de jongen op bet geld vau zyuen meester bedacht in doodsangst voortrende sprong een paar honderd meter verder eeu tweede spiteboef nit het strukgewas te voorschgn die het paard hg de teugels trachtte te grgpen hetgeen echter mislukte By de thuiskomst ontdekte men dat zich in di korf die op de kar was achtergebleven twee messen eeue revolver en een seinBuitje bevonden De baas heeft zgnen cordaten jongen flink beloond Er is eeu onderzoek naar bet voorval ingesteld Twee beschonken personen maakten het Zondag in eene tapperij te Zoetorwoude wat lastig zoodat de gemeente veldwachter het noodig oordeelde ben in verzekerde bewaring te stellen Toen zy waren opgesloten riep een hunner deu boel in brand te zullen steken wanneer zjj niet los gelaten werden Werkelijk bemerkte men eeuige oogenblikken later dat er rook uit de arrestautenkamer kwam terwyi de arrestanten om hulp scheeuwdeu Het bleek toen dat zy bet in die kanier aanwezige Etroo in brand gestoken hadden en dat bet hoog tyd was om hen te verlossen daar zy anders gestikt zouden zgn In de bewaarplaate werd eeu doosje lucifers gevonden dat bg fouilleering door den veldwachter uiet opgemerkt schgut geworden te zyn De zaak is ter kennis gebracht vau deu burgemeester dier gemeente Oi E Laurillard herdacht gisteren heden zgn veertigjarige ambtevervolliog Familie vrienden en vereerders hadden besloten dezen dag niet onopgemerkt te laten voorbg gaan maar hem te maken tot een waarlgk sohoonen feestdag s Morgens reeds werd dejubilaris zoo recht hniselgk geheel In Zgu geest het eerst verwelkomd in eigen huiselgken kring door zyn kinderen en kleinkinderen die hem met bloemen eu bigde gelukwenschen opwachten De kinderen spraken hnu vader hartelijk toe een der kleinkinderen bracht grootvader ook een gelukwesscb en toen kwam al spoedig de stroom van kaartjes brieven briefkaarten en telegrammen nit het geheele land De heele dag bleef die stroom maar gestadig vloeien Ook bloemen zouder tal werden biunengedrageu de woniug van den jubilaris geleek een schoenen bloemenhof Tegen den middag kwamen bezoekers de die op dezen sohoonen feestdag Ds Laurillard de hand kwamen drukke Zaturdagavoud werd eeu man te Rotterdam terwyi hy nog doende was offers aan Bacchus te brengen door zgn ega uit den dranktempel gehaald In het eerst half suf ging hg doodkalm mee doch op den Crooswgkscbeuwng herinerde hg zich dat een vrouw zoo iete niet behoort te doen wat hy zgu dierbare wederhelft met een paar flinke vuistslagen letterlyk onder bet oog bracht Dit au viel niet in deu smaak van een paar vredelievende burges waarom zg iu vollen verontwaardiging den ranselenden gemaal te lyt gingen en hem op huu beurt aan een geeseling onderwierpen Maar daar kwam het liefhebbend harte dervrouw tegen in opstand hoe ook door hemgekweld van hsar man moeten ze afbiyveu en dat bewees ze met hare nagels op de gezichten der geeselende bemiddelaars En weerkwam er verandering van tooneel de burgerssloegen op de vlucht de wouw nam den mnnonder deu arm en gezameniyk een liedeke zingend op een aangename wjjs trokken ze huis waarte R N Men meldt nit Almeloo De handel in ganzekoikens schijnt dit jaar zeer geanimeerd te zgu daar thans 2 50 2 75 besteed wordt voor kuikens die nog moeten uitgebroed worden Een statisticus heeft berekend dat als de tegenwiordige staat van zaken niet verandert er over 3000 jsnr op elke 220 vrouwen maar ééa man zal zgu De dames mogen dien wenk ter lurte nemen I Hen meldt nit Otst In het armenhnii of zoogamuund g ithuis alhier herdenken twee paren hun 50jarig hnwelyk De ingezetenen hebben hun dien dag tot eenen feestdag gemaakt door ruime getdelgke bgdragen het oprichten van eene eerepoort voor hunne woning en eeu feestmaal Zaterdagnamiddag had iu eeue bakkerg in pand No 120 aan do Aert van Nesstraat te Rotterdam een schoorsteenbrand plaats die met eigen middelen gebluscht werd De uitgerukte brandweer kon daarop weder inrukken Baitenlandsch Overzicht Zooals men veet beeft het Engelsche Hoogerhuis bg de behandeling van de Employer s Liability BiII de verbodsbepaling van het contracting outt verworpen De wet kwam daarna andermaal b het Lagerhuis in behandeling en verschillende amendementen op deze w ziging zijn toen aangenomen Deze door het Lagerhuis aangenomen amendementen werden heden mat 12 tegen 2 stemmen door het Hoogerhuis verworpen on de onrspronkeiyke amendementen van het Huis der Lords hersteld behoudens eenige wgzigingen De gebeartanis van Zaterdag in de Franache Kamer is een groot schandaal een jongenastreek van een afgevaardigde die reclame maakte eerst met zyn blauwen kiel en nu rumoer verwekte om de aandacbt op zioh te vestigen Hü bereikte niets Zelfs zyn uitzetting toen hg alsof het een groot tonsil gold weigerde de zaal te verlaten nfaKte slechts geriugen indruk en heeft op de stemming geen invloed gebad Alleen de socialistische groep stemde tegon de motie van vertrouwen en verklaarde zich daardoor eensgezind met een dolleman als Thivrier Inderdaad gaven tg daarmede den minister Raynai gelijk wien een der socialisten kwalyk nam dat bg hen met de anarcbisten op éen Ign stelde Het was een verloren dag voor de Kamer Voor de wetsontwerpen waarmede de socialisten na aankomen was dit incident geen goede voorbereiding daar het de reactie slechts versterken kan De heer Jules Gne de heeft een aantal wgzigtngen van het kiesstelsel voorgesteld De verkiesbaarheid en de wet op de vereonigingen wil hg wgzigeu Vnrder stelt hg voor de veelvoudige candidaturen af te schaffen hg wil dat voor kiezersbgeenkomaten niet langer de bepaling zal gelden dat zg in gesloten en gedekte lokalen moeten plaats hebben Men kan nagaan welke gevolgen dit moet bebben in een land waar zelfs iu een overdekt gebouw als bet palais Bourbon de socialisten tooueelen verwekken als Zaterdag Voorts wil de social istisohe groep het algemeen kiesrecht universaUaeeren Zi wil dat de voorwaarden van vestigmg worden afgeschjifl en de uitoefening van kiesrecht toegestaan aan de nomadea du travail t een mooie naam voor al wat langa den weg zwerft De heer Jules Guesde achgnt het zeer noodig te vinden dat bg het bestuur van s lands zaken de raad dezer lieden wier aantal op 500 000 wordt geschat wordt ingewonnen Men verzekert te Parga dat de gratiecom missie bet verzoek om gratie voor Vaillant heeft verworpen en aangezien de President zich altgd aan de uitspraak van deze commissie houdt het vonnis spoedig wellicht vandaag of worgen zal worden voltrokken De Fransche Regeering heeft aan den Italiaanschen ambassadeur te Pargs 420 000 fr doen toekomen als schadevergoeding aan de slachtoffers of de nagelaten betrekkingen van do en bg de onlusten te Aigiies Mortes De Minister had van de Italiaansche Regeering vooraf de rekerheid gekregen dat zij een bedrag van 30 000 fr zou doen toekomen aan de Franseben die iu Italië uit weorwraak voor de gebeurtenissen te Aigues Mortes mishandeld zgn Op eeue vraag van graaf Goblet d Alvielta wanneer ten laatste de kieswet iu werking zon treden heeft de Belgische minister Beernaert in den Senaat verklaard dat de wet waarscbgnlgk in Maart uitgevaardigd zon kannen worden De Kamer kan in Febraari het derde hoofdstuk afgehandeld hebben Intusschen behoeft de Benaat niet te wachten tot het ontwerp in de Kamer geheel gereed zal zgn gekomen De Senaat heeft daarop besloten den 14en Februari met de behandeling van het eerste hoofdstak te bannen Aan de findépendance wordt nit Belgrado gemeld dat het Ministerie alle prefecten io de provinciën van hun ambten heeft ontheven en hen overal heeft vervangen door de kommandanten der garnizoenen in de hoofdplaatsen Te Pargs beschouwt men de weïgenng van de Russische en Fransche gezanten Persiani en Patriraonio om dea ex koning Milan te bezoeken als het bewgs dat de Fransche en Rnssische Regeeringen geen genoegen znllen nemen met Milans terugkeer en de verandering welke daardoor in den staat van zakep in Servië u gebracht Het proces tegen de leden van het vroegere ministerieA vakumo f itch is geraakt doordien de Koning hnn op prond van art 40 n 41 der grondwet amnestie heeft verleendDat men in Engeland ernstig verttoord was ovei de bonding van Abbas Paoha den kbedive van Egypte en over de woorden die hg met betrekking tot bet onder En getsch bevel staand deel van het leger ge sproken had blgkt wel uit het voJHooe Toen Vrgdag nog officieel geen berSit bg den minister van bnitenlandsobe zaken Lord Rosebery was ingekomen dat de khed e Lord Cromers eisch had ingewilligd en de beleedigende uitdrukking had teraggenomen kreeg een afdeeling der bereden politie te Aldershot die tot de besta bereden troepen van Engeland behoort plotseling bevel naar Egypte te vertrekken Dat dit bevel teruggenomen is toen de mededeeling der intrekking volgde ia niet bekend geworden De Times c zegt dat de intrekking der beleedigende uitdrukking door Abbas Paoha uiet veel waarde heefl zoolang de kbedive blgft voortgaan de Egyptische troepen te stgren in hun anti Engelache gevoelens Dit deed de vorst nog dezer dagen toen hg een bezoek bracht aan de grenavestfhgen en toen hg het stamhoofd Minahatsch blondere onderscheidingen verleende wetende dat de Engelschen dit hoofd in 1888 wegena verraad ter doodhadden veroordeeld en later gratie geschonken badden De Times i on gaarne het gedrag van den kbedive toeschrijven aan jeugdige onbezonnenheid of onstuimigheid maar na de stelselmatige daden vaa vgandige gezindheid tegenover Engeland wordt dit onmogelgk AbbasPaoha behoort tot een vorstengedacht dat geen grieven vei et En daarom moet hem gedurig worden ingeprent dat het Engelsche geaag geen willekeurig tarten gedoogen kan Moohtea die vermaningen zonder gevolg blgven dan zon Engeland wel eens met den sultan schikkingen kunnen maken die voor den khediva hoogst onaangenaam zonden zgn De kbedive heeft thans ten overvloede in het Staatsbladc een dagonlor doen opnemen waarin hg het Egyptische leger prgst en zgne reeds nilgeaproken voldoening over de goede houding en de tucht der troepen bevestigt Overeenkomstig het verlangen van Lord Gromer zal Maher Pacha zgn post als staatssecretaris van oorlog met verlof voor onbe paalden tgd verlaten de kenze van zgn opvolger moet door liord Cromer worden goedgekeurd Hiermede kan het incident voorloopig als geëindigd beschouwd worden doch de houding vnn de iTimesc doet verwachten dat er aan de eisohen der Engelsche regeeriug nog geen einde is OORRESFONDBKTIE Het stukje cOok een tnrfjö kan in ons blad niet worden opgenomen BurserlUke Stand GEBOREN 25 Jan Adriana Maria Elizabeth ouders P P Boamans en A C Bertels 26 Maria Grietje Catharina ouders L J Boegheini en G Nieuwerf 27 Bertha ouders G Splinter en K van Ham Izaak ouders P II Prevo en W Bonefaas Cornelia ooders W Vliem en C Blom 28 Ggsbertna ouders J de Jong en J vander Louw Teuois Gerrit onders A N deRotte en H van Straten i9 Bartel oudersW L M van den Berg en P Snellaman Johanna Theodora M H Neerscholten enJ Merlin OVERLEDEN 27 Jan E A P Platteel 2 j 8 m 28 P W M Sprugt 3j 29 J Stolk 4 d J M van Velzen wed J van Leeuwen 83 j P van Maaren 9 m J de Jeng 19 m 344 Staats loteriJ Se Klasse Trekkiug vau Dksdsg 80 hnaari 18 4 No 711 8887 eu 4 8S lOOO No 8S68 9948 en 11401 ƒ 400 No 2667 13787 eu 80880 SOO No 1884 1106 4831 4 73 64tt 11108 KtM im en 80606 100 Prijzen van JO 184 87 8 764 8686 11167 13086 16936 ISilS 889 8740 6770 8686 11361 13834 16880 18618 87 8017 6881 8734 11860 134U7 16008 18665 439 3080 6886 8810 11800 13601 16868 18571 463 3084 6017 8820 11931 13769 16885 18678 503 8141 6086 8926 11383 13813 16340 18604 561 3167 6139 9101 11483 13898 16501 18793 669 3310 6301 0119 11606 13946 16514 18806 689 8334 6327 9280 11610 14011 16566 18813 698 3386 6840 0848 11 48 14043 16693 18844 714 84 8 6382 9307 11668 14090 16768 18928 746 3583 6306 9348 1 1564 14841 16769 19003 798 3680 6664 0631 11632 14393 16S36 19174 80S 8980 6694 9664 11671 14474 16869 19177 946 4307 6836 9866 11780 14683 16946 19206 1144 4337 6939 9908 11846 14671 16966 19427 1923 4664 700110076 11968 14613 17027 10467 1315 4808 7051 10331 12074 14832 17218 19694 1498 4945 707710482 19110 16028 17811 19708 1461 4990 7134 104 2 19840 15064 17390 19722 1564 5074 797710499 19601 16068 17465 90139 1747 5280 742610561 12604 16185 17639 0978 1787 5963 7438 10611 19611 1524 S 17543 10293 1679 5856 751810684 lITll 16967 17 50 10418