Goudsche Courant, woensdag 31 januari 1894

Donderdag 1 Februari J804 3Sste Jaargang No 0S66 mmim cohant Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen JEte prgs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vau 1 5 r èïs k 50 Centen iedere regfel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Ü88I I5Stl lll 7 15155 litSO 15570 II975 15517 18015 15584 tS04 157 13055 litis 13841 llltl 13278 bii No 85 7 17535 tUti 17788 10470 180U 50677 18088 i05 6 18097 10758 18307 10810 18 4 08l50 13510 I It ll TO 1155 5I 7551 I075S li9S 6495 7584 10503 5541 5445 775 110831 5 5 5457 BO la OI S440 5588 8150 10948 1488 5550 8 97 10 5 1550 5701 6313 11015 1 84 5707 8887 11055 1701 1711 8481 11051 Vbrige Igit kamt Dog Witte en Fijne Deentehe A 7an OS Ar £ 73 73 Beurs van Amsl rdam S9 JANUABI Vor kn tlotko r Kmnuw C t d W 8 l i 86y 85 dito dito dito I 99 dito dito dito 8V 10 IM Vu HowA Obi Ooudl 1831 88 4 94Vu Itaui InMbrfl ing 1853 81 5 71 Ootma Obl llip puirl858 5 11 U 78Vm dito in Hirer 1858 5 78 78Vi PnnuL Oblig mat tioket 8 10 lO dito dito 5 JO BvtIJJis UU Uoil ie Sario 5 ttV dito Omohi 1880 4 94 dito bgBolbi 1889 4 5 dito bijHa K 1899 90 4 95 dito in Koud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 104 SfAMl PerpeL lohuld 1881 4 5tV TOIUU Oepr Conr lean 1890 4 8I Oec laeuing laria D 8 M a ia 99 looVi 106 836 513 loiv loiv It6 150 95 10 V 101 140 98 100 88 10 IMV 181 IIIV 104 49 181 140 7 i 104 199 108V 109 94 10 198 138 Va 90 15 15 108 76 111 108 50 61 18 188 107 107 101 lOOl ill llt l V l 108 Geo teeniaK leria C 94 ZuiDAn BlP 11 0 r obi 18911 UniOD Übl Buit Sub 1890 5 VlKUUELA Obl 4 oobap 1681 39 191 AimilDAM Obligation 1851 S iBoTTiaOAll 8tad leen 1865 S iNlD N Afr liandelir uad Arandab Tab MiJ OerUfloalanDeiiMiataohappiJ ditoArnfa Hypotbaekb pandbr 4 Cult Mij der Vorateol aaod a dr Iljrpolbeekb pandbr 4 Naderlandaoha bank aand Nad Handetmnataob dito N W Il Pao Hyp b pandbr 5 Bott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoiTKMt Übat IlOQg bankaand Kuil Hypotheekbank pandb 4Vi Amkkixa Itquit bypotb pandb 6 Via 49 IM i 68 Haxw L G Pr lien eert 6 Ni Holl U Spoorir Uy aand Uq tol Gipl r 8t 8p aand Nad Ind Spoorwegm aand Nad Zuid Afrik Bpm aaad 5 dito dito dito 1891 dito 5 ItAUI 8poorwl 1887 89 A Kobl 3 Zuid lul gpwm A U obl 8 PoLEW Waraobaii Weenen aand 4 BtflL Gr Buia Spw Mij aand 5 Battiaohe dito aand 78 93 Futowa dito aand i Iwaog Dombr dito aand 6 Kunk Ch Alow Bp kBp aao l 5 IxMoWQ Sewaat Bp Hij oblig 5 Orel Vilebak Iilo oblig 5 ZaldWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 10 46 18V AKlUKA Ceot Pao Sp Hij obl 8 Obio fc North W pr 0 r aaod dito dito Win 8t Peter obl 7 Danrer k Uio ir Spra eert T a llhnoia Ceolral obl in goud 4 Louiiv k NaahvilleCert r aanil Helioo N Bpw M j lehyp o 6 Uiaa Kanaaa r 4 pot pref aand N York Ontario k Watt aand dito Paooa Ohio obiig 6 Oregon Calif Ie favp in goud 6 81 Paul Uinn k Manit obl 7 Dn Pao Hoofdliln oblig 5 dito dito Lino Ooi Ie byp O 5 Oamada Can Boutb Cart T aaod Tm O Raiiw k Nar la h d g O Anaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Nbd Blad Amaterdam aand 8 Stad Kotterdam aand 3 Buan Btail Aiitmrpenl867 l i Stad Brunei 1585 i HoKO Tbaiaa Begullr Oeiellach 4 OoatlNR StaaUlaening 1880 5 K K O01I B Cr 1880 3 BPAiin 8ud Madnd 3 1151 Nu Ver Bm Hyp Spobl eert 5 M a g B ADVERTENTICN Voor it fel bewjjMn na dtelneminK ODtruigen bg het oTwlgden Tan oou geliefde Bfihtgeuoote en Moeder HeTruuw J A 6 S STIK K EL betsigea wg onien hutelgksn duk Uit lier num H CALES Ie luit PlaaUeUJié Slaf Port WiKaicxniCHam Bodtgratm ADVERTENTIEN N 11e Binnen en BuitetUandtehé Couranten worden didelgk opgeionden door ket Adrertentie BbrBu ru A BBINEMAN en ZOON i Oemia Bg Tonnii der ArrondiMementeBeehUMnkt i Ormtniofi den 5 iuiuri I894gewe eD ia rerkluid dat de Echtelieden Vnmwe ADKIAKA BLIBABSTU van denBJSBO under beroep en de Heer OOBISvan Oer VOOBS OBOOTBSBOBB grondeigenaar beiden wonende te iGnaenhage zijn gaackeiden ran Tafel en Bed De Proenreor der eiicbereü W f E088BM B Adroeaat en Proenreor 701ES0NBEBWIJS Afd aOnODAenOiwHKH e VOORDRACHT TA Df B Tideman Bit Haarlem OP Zaterdag 3 Februari 1804 dea aronda ten 8 ure in Ic Zaal Nut en Vermaak De e Vergadering t voor teder koeteloo toeyankelijk HKT BESTÜDK mg Er biedt zich aan een fataoenlgk a JONOMBNBCH 26 jaap ond en ongebnwd om all BEDRIJFBOER of ala OPPA88KK orer een LANDGOED te worden geplaatat Bewyzen ran goed gedrag en bekwaamheid kannen worden overgelegd Adrea onder No 2305 aan het Uareau dezer CoDrant GEBR TERWINDT WaalsteenfabrlkantéD S l I IS JAAHLIJKBCHE PaODCCTlE an 26 Uillioen Steenen Fraaie Klenr Scherp goTormd üitmunimdt KualÜtit Oonourreerende PrUsen Grootste Stoomwaaliteenfabriek in Nederland Vraagt PriJ ep en Monster f SCHIEDAMMER QENEVEE Her kt NIQHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz K B Al bewiji VM echtheid I mohet eo kurk ateedi roor a der Firma SCHIEDAM riflQ van dan nan P HOPPS HEBT au ASTHMA I Dl SCHIPFHANN s Middel tegen Aathma geeft onmiddelgke verlichting in de ernatigate gevallen en geneeat waar andere middelen falen V krggb ar bg da Firma A WOLFF Markt Oixtia in pakjee van B l S0enB2 75 Gratia prooipakje op aanvrage voor Iijdera die het Middel nog niet probeerden BIERBOTTËLAKU Korte Tiendeweg D 93 De onder leekende beveelt aich bg voort dnring beleefaolgk a i voor de LEVERING der Bertte Soort BIBBBS oit de Bron werg o QKiooiiDt Vaikc Vao Volleohoven s FAtra Stout voor Bloedarmen Maaglgder Zwakken en Eraamvronwen ala meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wSrdt door mg aiaeda belegen afgeleverd Vraagt i v p PRIJSCOURANT a TiS jniSGAASDSH MTIWESTESN M im EÏÏOTBMBANE Oeveitigd te Amsterdam Staat op 31 December 1893 Haataehappelgk kapitaal i fi 000 000 Geplaatot Haataehappelgk kapitaal 3600 000 Oeatort Haataehappelgk kapitaal 1 365000 Beaervefonde afionderlgk belegden gedeponeerd bg de Nederlandacbe Ban k 3 00 000 Gealoten Hypothecaire leeningen dl 6 857 746 4 1 50 17 144 365 75 Citttaande Pandbrieven J 16 663 000 Minder Pandbrieven uitgegeven dan gecreëerd mocht worden 481 36 a 75 Verdeeling der gesloten Hypotheken 068 leeningen op in enltnnr xgnde boerdergen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 094 30 gewibatte waarde dl 4 275 550 667 Le eningen in steden 5 271 752 10 805 700 1665 Leeningen bedragende dl 6 857 746 30 geschatte waarde dl 15 081 250 Af geleend bedrag 6 857 746 3 0 Overwaarde dl 8 223 503 70 De Directie H A VAH VILKEMBIJRG H F DE MOMCHY J P GDÉPH De Zwitsersehe Pillen vaïi den Ap otheker Rich Mndt sefiert 10 Jaren door Profeuoran prtetlMeroDds 6 ne heer ii en door het Pabliek toerepatt en aanbavolen alt roettoop aangenaam laker werkend en onschadelijk Ge eeS OD HuUmiddeL Beproefd door prjtiir H Vlrchow B iOh Pref Br T Frerlehi B rtu tt V Otetl MOnciMn l n 9ll ▼ Scamoni Beclara l 4 t SUHiSvl C Wltt kop V Masfbaum momsImi ÉSSÊ mÊÊ0 Zdekaoer m a Hertz Aimtentam XS B SoAderstadt Kuws V Korczynskl kfiam T7 S Lambl wwmimm Brandt Kj uMniNira lHi 4 C t W M Feester BirmtngtMm bij Storingen tn de BH mdgf Onderbuiks organen kwalen der lever last van yj lÊ JÊ w aambeijen tragen stoelgang voortdurende ver KJCPt mSr stopping en den da ruit Toortkomende üd gesteld USMt heden esoéIb hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust ene Die Zwitserache Pillen van den Apotheker Bichard Braudt wordeu otu hate lacUto werkitif door Tronwen roame ingenümen en zijn te TeiltieaeD boToa de icbeip werkende Zouten Bitt rwater Druppel Mengsels eni BV Om het koopende publiek te en bedrog te beschermen Wn wordt men er nos in het bijMnder opoierkzaain op gemaakt dat er Zwitaersohc Pillen in den bandfl iiJn gebracht die op bedriegelljke whie er bijna erensoo nttzien en verpakt xijn ala de echte Daarom moet pien bij den aaokiKip eich overtniuen dat het Miket bovenstaande afbeelding een wit krois in een rood reld en de handteekenlnft Bchd Brvndt draast Men moet daartoe de om de doos gerolde gebmiluaauwijsmg er afnemen Ook wordt men er in t biiionder op gewsMm dat de Zwitsersehe PlUen Tan den Apotheker Bicfa Brandt die bil de Apotttekers rerkrlJgbaar djn aUeen in doozen i 70 CenU geen kleiove dooa ea verkoetat wordüu T Roofddepot F E Van Santenkolef te Hotterdam Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niet Eelden dat ft neziDi aanbrengende middelen toevallig ontdekt worden die in de banden van een bekwaam geneetbeei een goed snccei hebben Was niet Priesnitz de geleerde reatiger eer walerkuuT methode wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lydende meosohheid geworden ia dan eenvoudige boor Hefft niet een Zweedsoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwentiekten aan de l and gedaan die het lancet der ohimrgen reeds minder noodsakelgk beeft gemsakt en thans gemeengoed van alle goneesheerea begint te wonlen Ook op het geoied ter beperking van tenuwnekten begint er lleht te komen en uek hier is een weg geopend gewerden die op de eeovondigste en natuurrgkite manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aang wende gefieesknndige hulpmiddelen soo als b jvoorb Bromium Yser Anenioum eoz geheel te verdringen Kr zijn vele mensobup die nooh ziek noch gezond tyn en toch klagen dat zq zioh in liobaam en ziel allee behalve el gevoelen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door een vlieg getergd worden en MO zich zelvon en anderen tot last tlja zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeMlyke angst lol door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Daf zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn oongestie zwakheid van geheugen oorsuiien en toevallen Ëindelgk lyden de ergste ondor hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al ieze ongehikkigen dte men op nlkan Lreftyd onder elk gealanht en eiken stand vindt ynzenowHek en min of paeer de slachtoffers der leefv yze van onzen t d Wie tot rene dezer oategoriéu van Ijjlers behoort en ingelioht weaaoht te worden ovw de werking aenei nieuwe meUiode adresseere ziob aan Amstenlara M CLEBAK € o Heiligeweg 48 Rotterdam F E van tii r htlLFF ICorte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRV POKTUM Omlogmcbt by de Öaardbrug F S3 door wian een ondemohtdnd gescfarifije over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoning eo OeBenng gratis en franco verkrijgbaar gesield wordt itgamÊmmÊÊÊmmmÊÊmm mmmÊÊmÊÊÊÊmÊ BÊmmKmÊmÊmmmÊmmmmÊmmÊÊmÊ mmmmÊ mi mÊ Qébrt StoUwerck s Chocolade en Cacao Dmtaiatige door de nieuwst uitrindingen op machinMÜ gebied terbeterde bbriotle en uitsluitend gebruik tm öjne en iynste grondstoffen gurandeerei left Terbruiker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao een lumbeTelenswMrdig fcbrik t nsuwkeuijg beantwoordende aan den inhoud der re Etiketten Do Krma bdiaalde 27 Brevets als fiofleTëraacler 44 Eere Diploma 8 gondea eaz HedalllPB een bewys t b uilmnntfflid fljn fabrikairt VmU ÜU toerf da AocwJeoae national de Paris Nona TOna iéemumB nna Hcdallle r r aièra elijaw J oraiaUMrmon de SMIwtnk t fcbrikaat is wb jgbaar by H H Confiseors Banketbakka oni enz OeoBMlTeitecenwoordiger Toor Nederland idiu Hs ddodt Kalveittraat 103 Oaada HaalfiHiak faa A Buaaiiui k Zoon BjpNNENLAND 4 1 I GOUDA 31 Januari 1894 N ar wij Teraemen heeft zich in deie gemeento in e D slaapitede een geval van pokken Toorgedaaa De Igderefl ia naar de barak overgebracht Id de Komgnsteeg heeft zich gisteren een persoon door opbangiog van het leren beroofd De heer B H Heldt heeft te Haastrecht eene voordracht gehouden tot opvrekking om lid te worden van het Algemeen Nederlandach Werkliedenverbond Hg sprak over verhooging van loon in ferhonding tot de behoeften Tan den tgd muuio wg leven over verkorting van den irbeidsd om de werkeloosheid te beperken over betere verzoi ing van oaden vaa dagen over gesonde en doelmatig ingerichte arbeiderswoningen en over verplicht en go onderwijs Na de pauze waren er enkele werkgevers die inlichtiogisn verlangden Ken M r groot aantal toehoofders was tegenwoordig Bedankt voor het beroep te Ouderkerk aan den IJisel door ds W H Dekking te Berg Te Menton is in het Hotel des Ambassa deors een moordaanslag gepleegd die door dé maatschappelyke positie der betrokken personen groot opzien heeft gewekt De dader is de Oosten rijksche barlin voa Oberl nder het slachtoffer is dr Tunder uit Weiraar Zg hadden aan een table d Löte te Nizza twist gekregen over eene Russische dame die na afloop der tafel volgens Russisch gebruik n eigantte opstak Ür Tunder maakte banr dürorer eene lompe aanmerking baron von Oberlftnder trok part voor de dame er vielen Tan weerszyden heftige woorden en het einde was dat de baron den dokter tot een doel nitdaagde Deze weigerde eu om aan de schimpscheuten van zyn tegenstander te ontkomen nam hg zgn intrek in het genoemde hotel te Menton Ook daar volgde de baron hem toen de dokter bleef weigeren te duelleeren wierp de baron tich op hem en bracht hem drie dolksteken toe De dader werd ten nd door de omstanders gegrepen de woeden van dr Tander zgn niet doodelgk Naar wg veraemen is bg H J Pontsma Oudekerksplein 62 Amsterdam ter perse FEVILLETOni Op de Boerderij mi Daar is mgn baad Sepp I lei de onds Lenz 81a toe ik ui voor je sotï n Ook de hnisgenooten gaven Sepp de band Ondanks het late nnr werden de oud rs van Walborga gehaald en verbengden zich orer de wonderbare redding van Joban Tot diep in den naoht uten de gelukkige mensohen onder et genot van een goed glas wyn bg elkander onder een dak da aan zooveel leed en kommer hutsresting had Drie dagni later vertrok rader Leonard dien uéa niet rro er had ilfen laten heengaan De sagenwenschen van de dankbare Heden Aié bun ge Iqk aan hem verscbntdig varen vergezeld hem op dot todit naar zyn eenume kluit Ia ds ptanaen raa den oadm Lens kwam na nataarlqk een groote verandering Hg kon nn de hofstede aan zgn toon overdragen iets waarop bg DU dobbel trata was Toor Frans en Lize koobt hg em hoevfl dis niet ver van Lindenbof gelegen was De bmil rft van laatatgeooemd paar moest nu senigw tyd worden nitgarteld maar de jongelieden oUltM liek B t magds daaria Kiadalijk toea om reeds de volgende week te verschgnen een brochure van de hand van da W Bax te Zaandam bevattende eene verdediging en tereohtwgzing ten opzichte der bekende Synodale motie omtrent den heer Bar genomen De Algeroeene Nederlandsche Politiebond heeft een verzoekschrift gezonden aan den minister ran binnenlandsche zaken om eone betere reeling der tractementen ran de ambtenaren der gemeente po litie te rerkrggen Gisteren namiddag was de H jarige scheepsjongen Paul Boofford aan boord van de in da Wolwevershaven te Dordrecht liggende ËQgelache dnemastsohoener Spark aan den wal een bankbiljet voor den kapitein gaan wisselen Toen bij zich na in een jol weder naur boord wilde bleven had hg het ongeluk door het nitschieten van een riem orer boord te rallen Niettegenstaande onmiddollgk al het mogelgke werd beproefd om den drenkeling te redden ela de men daarin niet Na tien minuten dreggena werd het Igk ran den ongelukkige oj evischt Een ten huize van P de D te O óei ontvreemd horloge werd Zaterdagavond in de gang ran het politieburenu aldaar in een papieren zakje gewikkeld teruggevonden j waarbg nog een briefje o a met de woorden den onschuldigen wordt er roor aaugezien en mg den dief vind je niet c De commissai s van politie Het nn denrermoedelgken dader arreiteeren en hefn inz n tegenwoordigheid schrgven Zyn schriftbad zooveel orereenkouist met dat van hetbriefje wat bg het horloge gevonden was dathij eindelgk bekende werkelgk de dader tezgn G Ct T Z 20 jaar schippersknecht J P de J 19 jaar werkman en G K 19 jaar visscher allen te Lekkerkerk verschenen gisteren voor de Rott Rechtb en werden beklaagd op den 17 December j l te Lekkerkerk op den openbaren weg toen de veldwachter Zwaagatra den eersten omdat hij de openbare rust en orde verstoorde van da straat wilde verwgderen en hem daartoe had aangevat zich te zamen en in vereeuiging met geweld met vereenigde krachten tegen dien beambte hebben verzet no 1 door te rukken en te trekken en hem eenen slag in het aangezicht tue te brengen no 2 en 3 door den eersten vast te grijpen en door rukken te trachten dien persoon aan den beambte te ontrukken Beklaagden gaven op zoo beschonken te zgn de oogst was binnengehaaU stonden op een fraaiea herfstdag twee bruidsparen voor bet altaar in ds kerk te Oemund Kapitein Boboffer die sIJq ontslag uit den dienst bad verkregen en radei Lwnard waren als getuigen overgekomeD De brniloft werd op den Lindenbof ge rd en het ging er zo lustig toe Bat tn 4n di0D omtrek na jaren nog dsarvao sprak De oude I nz bleef bg zgu zoon terwijl kapttejo Scheffer zgn intrek nam w da hoeve vso Frans j wiea Ejjn moeder natuu ijk ook inwoonde Joban waa voor altijd fspnezeu vaa zgn liefbebberg die hem op den rand pea verderfs had gebrnobt Hg verwierp bg het besturen van Aa hofstede niet wat door gebruik proefhojidend waa gebleken maar bad ook een open oog voor het nieuwe dat tot varbetering kon BtrekkeD al schudde zgn vader daarover soms wel eens het hoofd Zoodoende braeht bij den Lindeubol tot no f rooter bloei en was voorspoedig met tgn gezin en zgii bedrjjf Hij hield tbeer dan rroager God voor oogen en werd met zegen beloond Frans beleefde eveneens gelukkige dagen en erfde nor een aardig kspitaaltje toen kapitein Scheffer bet tgdelgke mst het eeuwige verwisselde ader Leni stierf eindelijk in boogen oaderdom n innig betreurd door zgn kinderen en kleinkinderen geweest dat zg lich van het voorgevallene jgeen rekenschap konden geven Ëisoh TOor ieder eene maand gerangenisstraf Gedaraade het diner Maandag door H M de Koninginregen tea in de galergzaat van het paleis gegeven en waaraan genoodigd waren alle hoofden van missiën aan ons Hof met honne dames benevens de minister van bnitenlandsche zaken heeft de muziek der koninklgke militaire kapel zich doen hooren Aan tafel zat rechts ran do Kon in gin regentes baron d Anethan gezant van België en deken ran het corps diplomatiqne links prins Karadja gezant van Turkge tegenover H M de heer Legrand gezant der Fransche republiek en sir Horace Rumbold gezant van Qroot Brittannie en Ierland Na het diuer is H M met hare gasten gegaan naar de kleine witte danszaal Door de politie te Delft is in beslag genomen een valsch muntbiljet van f 10 gemerkt H F 08590 en met de handteekeniug van den minister Godin de Beaufort Men meldt uit Deutichem De vermiste effecten enz waarvan in eenvorig bericht sprake was zgn thans in het jter gii terugg oa4ea Men zal zich heriuneren bet treurig ongeval waarbg de hoofdcondacteur van den staatsspoorweg Bchippers onlangs het leven verloor Aau de wedowe en kinderen van den ontslapene is door de Maatschapf g tot exploitatie van staatsspoorwegen op grond van mans groote oppassendheid een jaargeld toegezegd ran f 250 en aan elk kind beneden de achttien jaar f 50 terwgl de weduwe een jaar in het genot blgft ran het traktement des overledene De werkstaking aan de liontwererg alnsulindec te Hengeloo is abg niet geëindigd Verscheidene wevers sondea deo arbeid wel willen hervatten doch worden weerhouden door hunne audersgezinde kameraden Komen ook deze eens tot andere ge cbten dau is het niet onwaarschgulijk dat het voor sommigen te laat zal zgn Naar Qien ri rneémt roorzist de directie namelgk in de onmfddellgke behoefte aan wevers door overplaatsing van eenige jongere werklieden uit eene andere afdeeling der fabriek eu zouden ook van elders enkele wevers komen Het Hoofdbestuur der rereeniging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwgs geeft in het dezer dagen verschenen nummer van de berichten on mededeelingen dier vereeuiging een overzicht van de opleiding bg het iieservekader Naar wij vernemen is dit orerzicht afzonderlgk rerkrggbaar Daarbg is als l glage 0 enomen h t koninklgk besluit betreffendehet Resservekader Aan het slot van bet orerzicht betuigt het hoofdbestnur zgne warme ingenomenheid mst deze nieuwe instelling Te Daarlerveen is onder eene bedstede het Igkje gevonden van een pasgeboren kind De jonge dochter die bekend beeft de nv eder te zgn van dat levenloos geboren kind wasjnist dien dag ondertrouwd Zij is met haren brnidegom naar Almeloo vervoerd Het Igkje van het kind zal door de doktoren Salomonson en van der Wilk onderzocht worden T0 Roermond zgn ralsche éen frankstnkken ia omloop v De Pargsche toonèelvoorstellingeD zgn nooit TÓor uiddsrnaoht a oo a De diracteoreu zgn van meening dat de toeschouwen anders niet tevreden zouden zgn Anderen meenen juist het t endeel Volgens hen zouden de schouwburgen meer bezocht worden als tyom U uur uitgingen zoodat de toeachouwers niet vier uren behoefden te besteden om een stuk te zien dat ïn een paar aren afgespeeld kan worden en voorts nog met de trams naar hais konden gaan Om die qoaestie te beslissen stalt nn Oa orges Clément in le Journal des Debates een plebisciet roor waarbg men in alle schouwburgen een week lang bussen zon plaatsen met rerzoek aan de bezoekers daarin een brieQe te steken met bon antwoord op de vraag of zg at dan niet verlangen dat de tooneelroorstetlingen tot twaalf nur dnren Te Boulognesur 8eine is in goen publieka wasBcherg een stoomketet gesprongen waardoor het ganscbe gebouw uit elkander geüagen werd Toon de ontzaglgko stofwolk was opgetrokken ging men dadelgk aau het werk nm de persoaen die onder de puinhopen begraven lagen te redden Het eenit werden de eigenares en haar zoon gevonden belden zwaar gekwetst maar toch niet in hopeloozen tosatand Later vond men zes Igkea waaronder van gehuwde vrouwen die juist bezig waren geweest met het wasacbea van haar goed toen uA oBgelsk gabenrdo Met de o raviugen buiten de Carolingisohe kapel op het Valkhof te Nijmegen waartoe de raad in November 1893 met toekenning ran een crediet van 200 aan da Commissie roor de bewaring van gedenkstukkeu ran geschiedeuis en kunst vergunainf gaf zal vermoedelgk niet vóór het einde raa het winterseizoen worden begonnen Do archeoloog dr Plath uit Berign zgn stadie makende overal in Europa ran Pfolzen uit den Heroringisohen en K rIovingisohen tgd met het roornemen daarorer een werk te schrgven zal zich met deze opgraringen belasten Uit de matarie der fundamenten hoopt msn den oorsprong van de Kapel die roigeni sommigen ran het jaar 800 volgens anderea ran UOO dateert te kunnen opmaken Door de Chevd vereeniging Dan dd Lange te Amsterdam zal in het begin der maand April een examen worden gehouden roorledtfk en njetleden de laatsten tegen betaling ran 1 50 die een diploma verlangan roor zangooderwgs volgens de methode GalinParil Chevé Behalve roldoende bekendheid met ds methode zal de candidaat een praotisck examen moeten afleggen Ds Laurillard te Amsterdam heeft stgn 40 iarige ambtsrervuliing gevierd onder algemeene deelneming Zijn vrienden zullen hem een baste vereeren welke lu het Uyksmuseum zal worden geplaatst terwgl de jubetaris oen fraai album behoudt met de namen der deelnemers Naar aanleiding daarvan scbrgft de Amstsrdammer het volgende Lanrillards buste in het Rgksmuseum eerlgk gezegd daar hadden wg ooit ran gedroomd £ n dat niet wgl r ieta in ons zoo zgn om Laurillard een greintje ran de eer te misgunnen die hem werkelgk toekomt Ook wg afgaande op hetgeen wij omtrent hem hoorden denken geenszins gering orer zgne verdienste als gverig verdraagzaam goedhartig en blgmoed mensch Maar in het Hgksmnseam zoo meendea wg ia de oamiddelgke nabgheid ran de schitterendste stralen der Uollandache kunst behoorde uitsluitead hua eea plaats rerleend te wordeg die als kanstenaarsc hadden go streefd of iets blgrends hadden gewrocht Lanrillard met iga rgmen ea rgmpjeainbat Rgksmaseam het maakt op ons den indnik alsof wg TarnamaD dat m a da basta