Goudsche Courant, donderdag 1 februari 1894

titat van oomoï n neieg nanpr ie rf ien V 1 ojjtmniuHu K uuuui tni w a uatvu i i uu v uv in c u ut u u Directe SpoorwegverblDdlng met GOUDA WloterdM 1893 94 AanKevangeo lletober Tyd vao GreeDWlch A 0 01 M 0 4 0 l O l ll 18 8 1 84 8 88 4 80 6 88 8 68 7 10 8 88 8 43 9 40 10 49 11 08 1 061 181 19 8 88 1 98 1 44 4 10 KOTTIRDt H O O V Jt k 9 61 10 17 11 60 19 90 80 10 4 46 4 16 6 08 6 09 3 10 4 08 4 40 6 16 DtN H lAO SOO UA H g 6 48 7 90 7 48 9 98 9 4810 1411 8811 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 81 7 8 08 9 M Voorb 6 W 10 90 1 44 4 48 7 08 N dI di B9 1 49 7 11 Z Z gw 08 10 81 1 61 6 7 9 I M Bl Kr 14 9 04 7 8 Z M 8 19 10 41 9 09 8 0 7 81 9 64 Onidt 8 80 7 60 8 181 68 10 1810 6818 0819 46 9 90 9 46 8 16 4 18 4 43 6 90 6 61 7 49 8 86 10 01 GTEÏOaTeoD Dl Ulmbt 8 38 7 60 9 9 68 11 14 19 08 18 60 3 10 3 69 4 48 8 7 48 £ 8 09 8 1 0 10 07 10 64 Hvad 47 8 03 10 09 18 19 8 94 4 08 4 6 9 04 WMnIn 63 8 10 10 16 19 98 4 19 9 1010 98 Uadniltr 7 07 8 11 10 94 18 49 4 94 9 11 Ooiull 7 90 8 88 M 10 87 18 08 AüMlclduilO fill 1 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AulMduiWp 6 60 I IO 9 61 11 11 4 8 61 Ml Ml n Ml U M Ml I N 6 8 09 7 98 8 10 8 18 6 19 91 B 9 8 89 6 88 8 86 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 SODDt DEN BIAO Ooudi 7 80 8 40 9 04 9 8710 49 18 1119 811 011 87 8 68 4 46 6 87 6 88 7 18 8 6 9 87 10 46 11 11 11 80 11 01 v 1 18 4 67 4 11 9 49 1 18 1 94 6 08 M 68 1 88 81 ff 1 88 6 10 8 10 11 i Uu 8 19 9 18 0 84 10 07 11 87 18 41 OI DI UTIIOHT Oond 6 86 40 7 66 8 09 8 91 10 18 10 66 18 48 8 88 8 18 4 l 4 47 6 98 8 01 7 46 8 8810 08 Ovidtw 6 60 64 vll 09 8 87 6 87 7 69 10 88 Wondw 6 67 7 018 11 8 40 11 1 8 44 8 04 6 44 17 8 08 10 98 HuiMira 04 7 08 8 4 11 88 8 61 8 10 6 60 8 18 10 84 Vknohl 18 7 88 8 98 8 41 9 10 61 11 46 1 90 S OB 3 60 4 48 6 99 8 91 88 8 98 9 10 10 68 OOUUAA MBTKROIH Oond 40 S Bl 10 08 10 66 19 11 9 81 4 47 6 88 7 46 10 08 An Mdui Wp T 6 9 1 10 88 18 18 1 j 8 40 8 48 6 9 87 11 10 I U Ml lU 114 UI Ml M MT ILM Tto Bignoi in h i bais Tftit Holier hU gepUaUtl H t Uyksmaseam mo eeo mafeam worden ODser grooU maoDeo dur ii uieu togen Maar dan ook rau onze grooto maaDeo alleen Zoo boog behooren wü kinderen drr 19de eeuw tocL te taan dat wq da roorbiUe en bet binnenhof van onxen beiligaten kuaittempel niet verlagen tot een uïtetalkoat ran de middelmatigheden uit onzen tyd Het is waarlyk niet om Laurillard te grieTen dat wy dit acbrgvett maar wat moei er worden Tan on KyktmuMnm ali daar de comroitsiei torfeettoiyke herdenking Tan dierbare data voor onde beeren en oude damei de eene busto na de andere brengen V Want bei ipreekt van self all liuiritlard recht beeft op een plekje in dat Uoseuui zullen in rgf en twintig jaren bem minitent vyftig volgen indien bet niet rylbonderd zullen cyn Nietwaar reedi nu zou aan kleine tempelreiniging daar niet onwelkom kannen beeton Het doel moet wezen langzamerhand allerlei dat daar onwaardlglük de plaats bealaat door beter te vervangen en geenizini omgekeerd daarheen te liouwen wat er eanicb niet past No kan natnuriyk de buste zelf een zeer booge kunstwaarde bezitten eo op dien grond Toor een opname in bet UykimuMum in aanmerking komen Maar wie weet daaromtrent iets met zekerheid te zeggen Alleen als zeer uitstekend kunstvoorwerp kan een conlerfcitset van Laurillards bovendeel toegang tot die beilige Ualle worden verleend Doch niet uit Mn oogpunt van maatschappciyke verdienste maar ali model ter boeteeeriog uit een zuiver kunstoogpunt beschouwd zou de kop van den oom van den neef ja zelfs dien van den oppaiaer van Laurillard misscbien neer verre de voorkeur kunnen verdienen üïoo ontiiaut dus het gevaar dat de kuuBt by d zegeschcukeD aan het Ujiksmuieum nummer lest en de svrieodicbapt van bet een of ander clubje oommer één wordt Hiertegen meenden wy mitig te moeten waaricbowen Steten OtfnerMti Ksuvri Kauer Zitting nd Dinsdag 30 Jan 1S94 Do algemeene beraadilagingen namen nog bet grootste deel der zitting in De heer Lohroan verbeerlgkte in zyne rede bet bgzonder onderwyi als het boste middel om de verbreidng van verltoerde begrippen tegen te gaan het openhsar onderwas moest volgens hem overal daarvoor wyken De overheid bekostige loholen TOor 1 o met en zonder den Bybet en late alle verdere aobolen door particoUeren bekostigen Terecht verdedigde èn de minister van biunenl zaken èn de beer Wertheim de openbare school eu bare ouderwy ers wier geeit Toortreffelyk is terwyl overigens de plannen van den heer Etthman zonder grondwetsherziening niet uitvoerbaar zouden zgn De hoeron fk i man en Pynappet baudhaafden hunne nieeuingeu tegen de tegouspraak van den minister van justitie welke verklaarde prgs to stollen op de vryheid en meer heil te verwachten van de kracht der waarheid dan van strafwelteu De Ilegoering ia waakzaam en handhaaft bet gezag volgeus dezen bewindsman doch de afgevaardigde uit Noord Holland bleef er by dat men den ernst der tyden niet genoeg besi ft De niiniator Piorsou beantwoordde graoieuselÜk de tweede uitgave der opmerkiugen van den heer Qodin de fieaofort met eene lofspraak op de administratie van zyn voorganger Jammer dat hy hen geen krans kon vlechton voor flnancirele hervormingen die bet vorig kabinet tot stand bracht Omd Ibaidnolit OktM BoUniUm 7 Bottwdui 7 88 7 88 7 4 7 S8 8 48 8 48 8 68 8 08 inmirarinrk Moordnokt Oonda Zfff U 7 49 8 69 Bl Kr 7 47 Z Zi 7 6S9 0l N d L l 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 a De minister Van Dedem trok party voor een syner ambtonaron die in h t debat was aangevallen en wiens eenig gebrek is dat hij nitetokend ambtonaar een aanhanger is der wetottsobappeiyke sociaaldemocrtttie Nq volgde boofdstnk lil Buitonl sakeo dnt doorging na een paar opiudrkingon die de minister beaulwourdde Hoofdstuk IV Justitie lokto meer debat uit Allerlei belangen kwamen ter sprake o a ook de noodsakeiyiiheid om drn riitat van oorioï Hu bplcg nadpr te rf elf n en de wet op vereeniging en vergadering to herzien Heden voortzetting De beer Haffmans komt deze week in bet Venl Weekblad met ede voornaamsto reden to berde waarom bg gelooft dat bet vrgbsndelstolsel in ons land op sterren ligt £ n wel omdat niet alleen ede landbouwers en de indutlrieelent om bescherming vn eu die het 1 zoolang tere eefs b ben gedaan maar ook de Iverklieden Immr rs de werklieden van cwee behangsel papierfabrieken to Maastricht en te Uoermuod hebben zich tot de Tweede Kamer gewend met bet verzoek onze toltarieven to herzien waardoor o a bbt heir der werkloozen aanmerkelgk zal verminderd worden De heer Haffmans ziet blykbaar niet verder dan zyn omgeving Als een aantel Limbnrgacbe landbouwers en fabrikanten om beschermende rechten vraagt beweert hy de landbouwers en de industrieelen in Nederland zyn protectioniston Hg vei eet zyn lezers mede te deelen dat de meesto maatschappyen van landbouw en bet Undbouwcomité zich tegen beschermende rechten hebben verklaard £ o evenmin z t hg hun dat de meeste industrieelen in Twente byv eveneens tegen zulk eea protectie zyn en t K h de mededinging kunnen volhouden Zyn beroep op etn adres van werklieden beteekent al even weinig Kr zou gemakkelyk een adres van andere werklieden tegenover zyn te stellen die van hoc e invoerrechten wel verre van meer werk integendeel jnist meer werkloosheid vreezen Nergens zyn booge invoerrechten dan in de Vereenigde Hteten van Noord Amerika Ko nergens is de werklooabeld zoo groot als daar De minister van finandën zeide nu acht weken geleden Indien ik de meeniag dat heffing van invoerrechten een middel van werkverschaffing was kon beamen ik zou sterk tot het protection isme overhellen Hg erkend zelfs dat wanneer men zekere artikelen heschermt in bepaalde tokken van bedryf groote levendigheid zal worden geboren Maar hy liet er dadeiyk op volgen Wy freetraders beweren dat dit eenvoudig een toevallig ver chyuRol is en dut tegenover het leven hier upgenekt ginds het tegeiiovergoktelde ontetaat eu in vepl sterker mate Dat is wat de protection isten altgd over het hoofd zien Als men byv in bet geval door den heer Haffmans aangehaald door buoge invoerrechten op boitenlandsch behangselpapier den fabrieken hier to lande meer werk vt rschftft wat wil dat dan zeggen Dat 4e wel de burgers dwingt voor hun behsagselpapïer meer te betalen dan nu hut gevul is Immers het buiteulandsche pnpior zal duurder worden wegens het hooger invoerrfcht en ln i bionenUndsch papier zal evenerns duurder worden want ware dit niat noodig dan zouden de fabrikanten niet klagen Zy zullen dus van het invoerrecht gebruik maken om hnu prijzen te verboogen teu ei e bun werkvolk beter te betelen en zelfs wat meer winst te maken Hun tok van ngverheid tal daardoor meer bloeien en aan meer meuschen werk verschaffen Maar die bloei wordt betaalt door de andere burgers die meer geld voor hun behangselpapier moeten besteden stel te zanien 100 000 Die 100 000 kan de burgerji nu niet voor andere behoe n uitgeven byv voor meubelen voor schoenen voor kleereo enz Zoodoende komt er minder vraag naar die artikelen eu wordt daar werkloosheid gebracht 11 08 11 09 U l 11 96 7 47 19 88 11 08 9 48 10 87 10 84 10 41 10 47 Protectie geeft niet meer werk maarslechte verplaatsing van werk en tevensmeestal minder werk Want daar zg gitwoonlyk de benoodigdheden duurder maakt vermindert zy de koopkracht der natie datwil leggen de gelegenheid tot werkverschaffing De beer Haffmans komt dus ook met dit voornaamste argument niet juer ver I AnngBAode de aanbonding aan hei Holl spoorstetion te a Gravenfaaga vanden Amsterdamseben jonkman in wiens beiit voor ruim f 3000 aan ralsch bankpapier is gevonden verneemt men nader dat bedoelde persoon gisteren to Leiden bg eenen logemeothonder en later by eenen juwelier aldaar bankbiljetten van f A M ter wisseliug aanbood welke papieren later bleken nagemaakt te zyn Beide ingezetenen zyn den persoon die hun de biljetten in beteling bad gej ven nagegaan Zy troffen hem in een rijtuig op den weg naar Voorschoten aan en later in den middag reisden £ y hem na tot Den Haag waar hy in een voornaam koffiehuis wederom trachtte eeo valsch biljet tegen goede munt kwyt te raken hel n hem daar echter niet gelakte Met behulp en op aanwyzing van den koetsier die den verdsclito van Leiden nsar Voorschoton had gereden is men bem uit bedoeld koffiehuis gevolgd nsar het Holl spoorstetion waar bij door de inmiddels ontboden politieagenton in de eerste klasse wachtkamer werd in arrest genomen Na een eerste verhoor bg den commissaris in de Ie afdeeling is de aangehoudene naar bet huis van bewarw overgebracht Hedeoochteod is y naar Amsterdam ter confroototie vervoerd De New York Daily Tribune wydt aan de omgekomen schepelingen van de Amsterdam deze roeien De Nederlaodsche matrozen van de Amsterdam die om barmhartigbeidswille ui etogen op zee zyn omgekomen waren mannen van gewoon maaksel en hadden nochtans in zich dat verborgen vermogen tot zelfopoffering en heldhaftigheid Zg waren jonge munnen vsn twintig tot vyt eu dertig jaar en bet werk dat zy aan boord te doen hadden wan heel gewoon Terwyl zy zoo dngelyks aan dek of in de hut bezig waren of thuis hunne pyp rookten als bet schip aan wal lag eD zy verlof hadden hunne familie op te zoeken waren zy volstrekt niet belangwekkend maar teen het er op aankwam waren zy ridders en helden in den boogsten ziu zooals zij hun teven offerden in de wanhopige hoop die schipbreukelingen te redden Het was geheel eene vrgwillige daad Toen kapitein Stenger den visschersacboener in nood had gezi n met zyoe veertien matrozen hangend in het want en de golven brekend over hen heen had hy geen recht iemand te bevelun door zulk eene zee ter hulp te gaan Hy kon alleen vrij will gers oproepen om eene boot te bemannen Q het was een oproep tot den dood voor zes van de zeven matrozen die antwoord gaven 4 67 6 80 8 08 10 17 88 8 80 9 60 7 80 6 40 9 46 1 46 1 86 8 08 8 09 9 16 19 40 8 46 18 08 Deze brave mannen hadden vele verontschuldigingen kunnen uitbrengen voor hun werkeloos blyven Zy waren gehuurd om werk te doen op hun eigen schip eo niet om schipbreukelingen te helpen Zy waren niet nnnspniki ltjk vonr het levensgevaar dier veertien zy hadden hunne gezinnen zes van de zeven en vrouw eo kinderen hingen af van hunne dugelyksche verdiensten De gevaren van een tocht naar het wrak waren vreeselyk want wie kan zeggen dat eene boot het kon houden op deze wilde zee Dé kapitein zelf een oud redder van menschenlevens had geaarzeld voor hy de vrywitligers opriep eu aan hun eigen thuis denkende en aan wat bun eigen leven beteekende voor de bunnen mocht het hun wel vergeven zyn waren zy aan boord gebleven en hadden zij de viaschers aan hun tot overgelaten Maar als zy dan op die veertien hulpeloozen zich klemmend aan de masten vau het zinkende schip of hunne armen uitstrekkend in eene stemme bede om hulp zagen vergaten zy al het andere en gingen in de boot Slechte een kwam terug Zra gingen onder tusschen het schip en het wrak toen nat brooze vaartuig ondergedompeld werd in eene sneeuwvlaag J Van dit edele werk van erbarmen en zelf 1 opoffering kwam niete Het weer was zoo ruw en de zee zoo woest dat de Amsterdamc na een dag oponthoud ffenoodzaakt was baren tocbt te vervolgen De veertien man op faet wrak werden san den dood overgelaten nadat zy den wanhopigen kamp van de brave redders hadden aauacbouwd Ëen ervaren officier en vijf mtftrozen lagen op den bodem der zee en in zes gezinnen to NederUnd kwam de wuw hoop binnen Eene roddingboot was verloren gegaan en bad niete uitgerichL Het leek eene volkomen verapiiling van oozelfxncbtige aandrift en heldenkracht Maar de wil om te redden was er al staagde hg niet Als de geleerden gelyk hebben en in de natuurkracht nooit verloren gaat dan is bet niet moeilgk to looveo dat in de cadelyke wereldorde niete wat waarlyk edel is in het menscbelgk karakter ooit verloren gaat De wereld is zoo vol van het kabaal der politieke partyen van bet gerncht van sofaaiidalen en misdaden van den zinnelbozen gezel schapspraat dat vsn de ingeschapen deugden des menschen to spreken eo haehelgk ding is Boeveel meer is er in wat tolkens de dag aan zynen opvolger meldt dat zwaarmoedig dan dat blymoedig stemt En toch gaat er nauwetgka een dag voorbg of de bladen vermelden daden van onbewuston heldenmoed verricht ia den edelsten geest van ridderlgkbeid en zelfopoffering De oproep om dien schipbreukelingen over eene gevaarvolle zee hulp to brengen was voor die brave zielen een oproep naar bet onbekende leven dnt allen waofat zy gehoorzaamden en deinsden niet en wie bet verhaal leest vindt bet menscbenleven edeler en waardiger dan het hem tovoren was Het is als hadden de poorten dee hemels zich geopend om koningen vun glorie binnen to laten en als ware licht daaruit gestroomd om to scbynen op den weg van een toegewgd eu oozeUzochtig leven Ëen geneesheer to New York heefi een leeuw uit een circus aldaar die reeds eenigen tyd mank ging geopereerd Hr t dier werd in zijn kooi naar do desngkanier verroerd Onder de operatie tefel laton een 25 personen die voor een deel hulp zonden verleeneu by bet vastbinden van het di r voor een nndnr deel wilden toezien boe de zaak in baar werk ging De kooi werd op dezelfde hoogte geplaatet als de tefel en e leeuwentemster zou het dier dadelyk na het openen der kooi een strop omwerpen De strop mislukte echter en het beest rende door de zaal waaruit de aanwezigen zich met den meesteu spoed verwyderen De dierentemsto wist den leeuw weder in de kooi te vangen en de tweede ma4l gelukte de poging beter Weldra lag het beest met ketens en touwen op de tafel vastgesnoerd laid brullende vén woede Ken dosis morphine maakte den koning der dieren echter zoo mnk als een tam De operatie gelukte naar wensch Om een der achterpooten werd daarop eeo toow gebonden met behulp waarvan het dier na het ontwaken uit de verdooving in zgo hok teruggesleurd werd De leenw beschouwde het verband om zyn poot met wantrouwen en hield niet op luide zyn ontevredenheid te kennen geven Van de conventioneele leenwendankbaarheid jegens zyn weldoener den geneesheer was niete te bemerken Komt een of ander schandaal in het werkelyke leven voor zegt de schryver der brieven uit de renidöntie in de Zw Ct dan wordt het in de eeuw waarin wg leven niet voegzoam geacht er over te spreken of bet te verbreiden Gebeurt er iete dat de meest sprekende getuigenis aflegt dat de wereld vol boosheid is dat we ons moeten wapenen tegen valseben uiterlgken schyn en dat o ze zonen en dochteren Ofjaringd zyn van gevaren zoo zedelgk als lichamelyk dan heet het dadelyk Stt 8tt I dan wordt gepreveld van geachte namen door bet sigk gesleord van i de grondslagen der maatechappy aangetast 1 oordeel niet opdat ge enz en van alle kanton wordt getracht asch over de opflikkerende verontwaardiging to gooien Dit nu acht ik een dwaasheid en een font 8 40 0 08 4 90 4 10 7 81 47 4 86 7 40 10 Ml II lïM IM 9 47 3 9 64 10 1 10 10 I1 D8 1 M Il 6 86 7 07 8 10 M 7 17 9 44 f 7 84 l t 7 81 ff 6 68 7 87 8 80 1 Valt er een aehudul roor dan un t lidit er mee en ign er geuite namen mee gemoeid tant iiw Toor die geachte namen Wy willen weten wat er te doen ii m de wereld ook in de leclite en onie kenni daarran liever nit het werkelyke le en patten dan it de rerdicfatselen ran Zola en conK rten het eertia ia in den regel minder aanitoot gerend wg willen weten roor wie en oor welke loort wy one hebben te wachten Dat mag niet pleizierig rgn roor de betrokkenen en hun rrienden maar het beteitigt de grondslagen ran eene goede maatschappg Het pobliek waaronder gg en ik s r p il Boo belast op uïhandaal en rol oogesonde nienwigierigheid toegegeven maar van den anderen kant is er dikwgls een ongezonde neiging om een zaakje in den doofpot te amoren oi na een rolkomen onpartgdig onderzoek orer te gaan tot de orde ran den dag Dat gelokt dikwyU maar niet zelden gebeurt bet ook dat het onbermligde pobliek het wachten op de waarheid moede pobliek heeft looreel te doen gaat fantaMeren orerdrgren en dan wordt de doofpot een bom die bg haar ontploffing achuldigen en onechnl digen treft Te Jackeonrille in Florida heeft Donderdag aan bokipartg plaats gehad tnsachen James Cotbett uit Boston eu Cbarlei Mit hell uit Londen om het kampioenschap der wereld en een prgs ran 20 000 dollars De kamp doorde negeu minuten werd bggewoond door drie daizend ran heiode en terre overgekomen liefhebbers en eindi de met de volkomen nederlaag des Engelschmans De slag welke deian ign bekomst gaf trof hem vlak op den neos en hg viel machteloos en bloedend op den grond Sommip en hadden 35 dollars betaald om den kamp bg te wonen Mitchell s vrouw ontving in haar hotel elk oogeublik bericht van den gang van zaken Bg het vernemen van den uitslag viel zg flanw Boitenlaodsch Overzicht In dn Fransche Kamer hield de radica afgevaardigde Lockroy zijne interpellatie ove den toestond der marine waarvan hy een donkergekleurd tafereel ophing Op verlangen der regeering werd bet vervolg der discussie tot Donderdag uitgesteld Wanneer men in Fraukryk duur brood moet eten wil de Fransche r eering ook zooveel mogelyk zorgen dat althans de landbouw er voordeel van heelt en n et door de verkeerde inrichting der wet een menigte andere personen die daar buiten staan Dat het brood duur moet zyn daaraan is nu eenmaal niets te doen Enkelen wilden het bvoerrecbt op graan van 5 op 10 frs brengen Ue douane commissie stelde 8 frs voor de regeering deelde gisteren mede dat zy tot 7 frs wil gaan Doch dan wil zy te gelgker tyd maatregelen treffen om te zorgen dat de nieuwe tsriefverhooging doel treft en de speculatie beperkt wordt Onf de speculatie te beletten wil de regeering bovendien reeds van het oogenblik der indiening van het ontwerp het recht verboogen zoodat een buitengewone invoer van graan gedurende de beraadslagingen over het ontwerp wordt voorkomen Wordt de wet verworpen dan iftl dit meerdere teruggegeven worden Met Vaillant zal het weldra gedaan zyn De terechtetelling wacht op den terugkeer v h den benl Deibier uit Ljon waar een zekere Bnweuil die zyn vrouw had vermoord moest worden onthoofd Tydens zyn verblgf te Lyon werd Deibter met groote zorg door de politie bewaakt want men was beducht dat de anarchisten een aanslag tegen hem zooden beproeven ton einde ayn terugkeer naar Parys te beletten Volgen de Kolair waren bij de terechtetelling te Lyon ter handhaving van de orde opgeroepen een betoljon infanterie twee eskadrons karassier een peloton bereden gendarmes twee l pelotons gendarmes te voet400 politie agenten Toen president Carnot gisterenmiddag een bezoek bracht aan de landbonw tentoonstelling in bet Palais de Tindustrie riep een man die naast den ingang stond Leve de Commune De omstanders hielden bem aan en garen hem aan de politie agenten over De prefect van politie te parys en verschillende rechtepersonen ontvangen eiken dag dreigbrieven Het schrift is steeds betzelfde n men zoekt naar den schrijver die veel ledigen tgd schynt te hebben De Doitache bladen spreken nog altyd vee VCT de verzoening De Keizer beeft door die daad een goeden indrok gemaakt en veel van zgn impopuUriteit verloren De verjaardag van Z M is dientengevolge overal veel opgewekter gevierd dan anders Men weet dat het program voor de ontvangst van Biamarok door den Eeiser zelf werd opgesteld Het eerbetoon wae by de ontiangst en eet uitgeleide gelyk aan dat voor sonvereine Vorsten Ouder het eerbetoon valt ook do benoeming van Bismarck tot chef van het regiment kurassiers welks nniiorm hg pbuïht te dragen en dat door den dpod van den Hertog van Sakaen Coburg opengékomen was De Keizer voegde aan die be noeming als eigenaardig geschenk toe het lakenroor den nieuwen offieiersmautel dien Bismarck laarbg noodig bad Als een bijzonderheid wordt nog vermeld dat de Rusaische ambassadeur SohuwaIofiF op bet diner Zaterdag by Caprivi na de gebruikelgke toosten een toost op Caprivi uitbracht wat niet de gewoonte ia Zeker met het oog op het handelstractaat met Rusland Oveial in Hongarge worden thans vergaderingen gehouden ten behoeve van groote demonstration ter bestrgding der reactie tegen bet kerkelykpolitiek programma der Uongaarsche regeeriug Te Temesvar Arad Kilinda Losone en Kaacban zyn reeds zulke vergaderingen gehouden Op andere plaatsen worden zy voorbereid en volgens bericht uit Pesth wonlt die beweging niet slechte gesteund door vele ontwikkelde katholieken maar wordt hier en daar door hen zelfs aan zulke vergaderingen deelgenomen Het besluit der regeering om de kerkelglupolitieke ontwerpeu in Februari by da Kamer van afgevaardigden in behandeling te brengen staat vast en volgens denzelfden berichtgever ia de regeering iu die Kamer rerzekerd van een grooter aantel stemmen uit de oppositie len gnnste harer ontwerpen dan zy in den jontrstea tyd door uittreding van leden uit de liberale party verloren hoeft Van eene andere zyde wordt gemeld dat in verscheidene kiesdisticten ia besloten de afgevaardigden die zich reeds hebbeu verklaard tegen de voorgenomen hervorming op kerkeiykpolitiek gebied te aommeeren hun mandaat neder te leggen De Servische radicalen protesteeren ten sterkste tegen het intrekken van het proces tegen het liberale ministerie en de amuestie door den koning aan de beschuldigden verleend wat de radicalen noemen het schennis der grondwet Inderdaad raag de koning een reeds aangevangen proces niet schorsen en zyn recht van gratie ingeval van veroordeeliog kan hy in een geval als het onderhavige niet zonder medewerking der Skopshtina uitoefenen Krachten de grondwet is de minister van justitie alleen verantwoorde yk voor elk besluit van gratie Het radicale orgaan vOdjek verklaart dat de radicalen nu men ben er toe noopt den strgd zullen aanvaarden Het hooggerechtshof heeft besloten zich te voegen naar den wil van koning Alexander en bet proces tegen het liberale kabinet Ava kumoviteh niet voort to zetten Te Londen is een tolegram ontvangen van Rio Janeiro verzonden bedenmorgen om 10 uur waarin gemeld wordt dat een ernstige botsing heeft plaate gehad tusschen admiraal Da Gama en het eskader der Ver Stoten onder bevel van admiraal Beuham Admiraal Da Gama opende het vuur op een der Amerikaansche oorlogsschepen admiraal Denham beantwoordde het vuur dit was het begin van een hevig gevecht dat met de volslagen nederlaag van Da Gama eindigde die genoodzaakt werd zich over te geven De Braziliaanache gezant heeft nog niete nit Rio gehoord maar hy twyfelt niet aan de waarheid van bovenstaand bericht De gezant is van meeniog dat het einde der revolutie nog slechte ean qnoestie van enkele dagen is De beide eskaders van Peixoto zuilen morgen of overmorgen de baai van Uio binnenstoomen admiraal De Mello heeft nu nog slechte den kruiser Repnhlica en twee of drie transporteehepen over KaotODgerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 31 Januari 1894 De volgende personen zgn veroordeeld wegens In den winkel voorhanden hebbeo van surrogaat van boter zonder dat dit op de waar of op do verpakking vermeld stond J van der H te Gouda Karnemelksloot tot 3 of 3 dagen hechtenis Het op den openbaren weg bg zich hebben van een wapen J P te Oonda Fluweelen singel lot 1 oi 2 dagen hechtenis Op den openbare weg onbeheerd laten staan van een trekdier W Tan H te Nienwerkerk a d IJsel tot 3 of 3 dagen hechtenis Ie Openbare dronkenschap 2e Aan het bevoegd gezag opgeven van een ralschen naam A B te Gouda tot 1 en 3 of 2 en 3 dagen hechtenis Jachtovertreding L Tan T te Zevenhuizen vrijgesproken Visscherg Overtreding S H te Zevenhuizen tot 2 geldboeten van 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete Zeilen in verboden vaarwater D S te Nienwerkerk a d IJsel tot of 1 dag hecbtenii Bergden van een klinkerroetpad J M te Alphen a d Rgn tot 1 of 1 dag beehtenis Zich bevinden in eene herberg na het anr van sluiting P S te Oond oi 2 of 2 dagen heehteoii In den winkel voorhanden hebben tib niet gegkte maten en gewichten J J te Gouda Tnrisingel en C V te Zevenhuizen tot 0 50 cf 1 dag hechtenis H B en J B beide te Zerenhniien ieder tot 2 boeten Tan 0 50 of 1 dag hechte nis voor elke boete Openbare dronkenschap D S te Gouda Nieuwe Haven tot 0 50 of 1 dag hechtenis G D B te Gouda Spioringslraat W G J te Hoogeveen P J van der L te Gouitt T T te Franeker P G C K zonder bekende woonplaats A B te Haastrecht l F te Oonda Vest P V te Goud Spieriugstraat G de J te Gouda Kloiwtgsteeg ieder tot 1 of 2 dagen hecbteoia eo L G van V te Gouda Houtmansgracht tot ƒ 2 ot 2 dageu hechtenis Illlcn zgu tevens veroordeeld in de kosten verhaalbanr bg lijfsdwang van 1 dag WUte et FijHe Deensche A van OS At E 73 73 Beurs van Amsterdam SO JANUARI Vor krs SBVs 10S 71V 95 108 5 i 7 4y 8 A 99 loo 109 838 883 loiv 88 lOlV SI8 ISO 98 lOSV 101 140 88 10 108 188 1 7 104 181 140 l 70 1041 189 108y 109 73V 98 108 138 1881 10 lotkoen 8S lM n u oy 108 89 NimaiiNU Cerl Nod W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito SVi HoNOia Obl Ooudl 1881 88 4 Ilius Inuhrü ing 188S 81 8 OosTiNa Obl inp piorl888 8 dito in tilvar 1888 6 Poarooii Oblig mat tioket 8 dito dito 3 BusuND Ubi Ooit ia Serie 8 dito OaooDS 1880 4 ditab Kolb 1889 4 dito bg Hope 18SD 90 4 dito iuKOud leoa 1883 6 dito dito dito 1884 V Snmt Perpet lohuld 1881 4 Tuaaiu Gepr Uonv leen 1890 4 Geo Iceutog lerie D Geo leeutD serie C ZuiDAra RBp Km v obl 1898 6 Mlllco Obl Buil Scb 1890 VïNKiuLi OM 4 onbop 1881 AnsTsaDiii Obhg tioD 1881 S i BoTTlaom Slod leen 1888 SV NlD N Afr H r del v uud Arend b T b Mü CertiBoaten D ii MaKtMbKppg dito Arab Hypotbeokb pindbr 4 Cult Hi der Vontenl aind Or UyDOlbeekb pandbr 4 Kederlandlche bsok Baad Ned HsadelmuUob dito N W Il Pao Hyp b pandbr Bolt HypQtbeekb pandbr 4 Ulr Hypolbsekb dito 4 OosTKNa Ooit HoDg bank and RusL Hypatbeekliftnk psiidb 4Vt AHKaiKA Ëduit hypotb pandb 5 Maxir h è Pr Uen oerl 8 Nio HoU U Spoorw M j aand Mij tol Ezpl V 81 8pir aand Ned Ind Spoorwegm laod Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito ditol8 t dito 8 Inui Spoor4l 1887 8 A Kobl 8 7 Zaid Ilal Sbwmg A H obl S PoiZK W r fhou Ween n aand 4 RusL Or Ruu Sp Hy aand I RaliiMbe jlito aand 78 10 V Fastowa dito aand 6 Iwang Uombr dito aand 8 Kunk loy 18 77V 18V IM 16 104 77 111 1081 107 107 101 lOO 118 118 7V 106 AuiBiZA Oenl Pan 8p H j obl 8 Gbio fc Nortb W pr C v sand dito dito Win Bt Peter ebl 7 Denver k Blo Qr Spm eert v a llliooi Central obl in goud 4 LouUv k Na hvilleCert v sand Meiioo N Spw Mjj lehyp o 8 Miss Kania v 4 pet prei aand N York Ontario t West s nd dito P nn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8 St Paul Minn ti Manit obl 7 Uu Pse Hoofdliin oblig 8 dito dito Lino Ooi Ie byp O 6 C Mana Can South Cert v nand Vin C Rallw k Nav Ie b d e 0 Amtterd Omnibua Mg aand Bottord Tramweg Maati aand NlD 8tad Amsterdam aand S Stad Rotterdam Saoct 3 BlLOIl 3U I Ant rerpenl887 i Sud Brunei 1888 t HoHO Tbei Regullr OeMlIieh 4 OoexlNR StaaUleening 1860 8 K K Oo t B Cr 1880 8 Braüji Blad Madrid 8 1888 N D Ver B Hyp Spobl eert 61 I i i II illi BnfierlUke Btand GEkÜk N Oeertmida Johanna ouders A i T Pelt Lechner en J A Del Boere Marri ge Anthonin ouders N van Egk enM C Bikaart Adriana Johnnn Wilhelmina onden W van der Neut en M Dekker Anna Maria ouders M Tin Erk en G Honweling Martinns onden J Oskampen M HoSand Ggsbertns Cornelia oodm W Berkelau en J 0 Meulman Johanna Maria ouders X H Paul en H Boa OVERLEDEN J van Vliet 32 j H T Heg 2 j M de Koning 10 m GEHUWD A J Brouwer en B de Groot 344 Staats loteriD 6eKI Me Trekking van Woensdag 31 Januari 1894 No 988 9180 1687 en 17866 1000 No 6977 9881 13094 18619 en 18893 M No 1064 4694 en 18414 ƒ 00 No 4476 4786 6886 9817 10898 11340 18688 I8I88 17638 18818 lilU 19001 ea 1081 100 PrijsSB 4789 7360 4794 7489 4847 7691 4886 7698 4904 7783 4938 7768 4989 7319 616 7840 6880 7906 6199 7980 6408 7986 6678 808 8813 8077 6908 8304 6938 831 6B76 6474 6048 8488 8110 8689 6130 880 8140 8836 6888 8846 6471 8948 8690 8973 6840 8089 8761 9066 893 9160 7141 9187 7181 9884 7800 9877 7806 9488 7340 963 vsn ro 81 8817 88 9841 181 1988 888 1966 868 8878 380 8800 418 3861 681 3868 638 3388 88 3348 788 8413 813 3663 893 8678 1066 8788 1899 3743 1368 3940 1684 3970 1696 4088 1713 4064 1998 4068 8003 4879 8046 4SBI 8069 4338 8117 4410 81 4S 4488 1678 4463 8681 4690 9608 4646 8699 4690 8780 4701 8796 4788 18484 16371 1867 16400 1870816406 1888415485 1888815681 1906S 16660 lgiS6 16635 1 887 16763 1940116148 1960016194 19666 16886 1968 19778 16417 1978816603 1979118847 19885 18760 80044 1696 90UB 17138 8084017169 8047817188 9047 17878 106191789 806881784 906 17750 8088417768 1068117773 1071817838 9086117848 80878 17 9 1091618873 10968 9884 11 1 9710 18004 788 18031 9788 19886 9815 18348 9888 18369 9986 1843 9966 18811 10068 M989 10078 13 09 10077 13318 10146 13330 10438 13347 10663 18366 10879 13370 1069 I3 44 10716 13 7 10833 14077 10998 14183 11018 14134 11118 14180 1184 14881 11998 14886 11489 14661 11688 14678 11701 14678 11308 14617 11838 14838 11878 14746 11888 1481 11908 16846 ADVERTENTIISN V Aan hh REGENTEN enden VADER en de MOEDER van het WBE8H UI8 alhier wordt door de Familie hartelijk dank gezegd voor de goede zorgen die zy bg de ziekte en het overlijden van het Klein kiud van de Wed UPRUIT hebben besteed Naminl U familü De Wed SPRUIT floogheemraadschap Rijnland DIJKGRAAF EN HOOGHEEMttADia VAN RIJNLAND brengen by deze ter openbare kennis 1 dat de Lgsten der stemgereohtigda Ingelanden Tan het Hoogheemrasdsohap voor het dienstjaar 1B04 run den eersten Donderdag in Februari ld94 af gedurende veertien dagen voor ieder Ier leiing zullen liggen als volgt de Lgsten van al de tettün dütricUn ter Secretarie ran Rijnland op elkett werkdag ran des morgens 10 tot des middags 4 nre alwaar zg tevens tegen betaling van 10 centa roor elke Lijst verkrggbaar zgn die van het derdt dittrict aan de Crutjuiut die van het vierdt district aan de LyndM die van bet tevendt dittrict aan de Lugh icatêr die van tt dtr ottrige diitrictm ter Gemeente Secretarie van de hoofdplaats van dat district en van de daartoe behoorende onderkiesdistricten 1 2 dat zg die vermeenen dat de Lgsin niet nauwkeurig zgn opgemaakt gedurende Teertien dagen na het aanplakken dezer kennlsgering het recht hebben hnnne bezwaren met orerlegging ran de rereischte bewgzen aan de beoordeeling van de Vereenigde Vergadering te 0nderwerpen welke op den eersten Donderdag in Maart on rent de ingekomen bezwaren zal beslissen S dat door of ranwege het Hoogheemraadschap deze kennisgering op 1 Febmari 1864 zal worden aangeplakt Dgkgraaf en Hoogheemraden voornoemd VAN DER BBEGQEN Dgkgraaf Mr EGBERT DB VRIES Secretaris ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandiiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bnrean ran A BRINKMAN m ZOON ta gmuh f