Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1894

No 2et Vrijdag d Februari 1804 32ste Jaargang fiOIOSCHE comivT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne mitanden is 1 26 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers V IJ F CENTEN en obligatiën Bovendien bezat hy eenoumetelyke ui eatrektheid grond te Villeneuve surTonne De tentoonatelling van versierd lederwerk en lederen boekbanden die op bet Moseam van Kanstnyvorheid te Haarlem zal gebonden w rdeu belooft zeer belangrijk te ziJn Vooral onder de afdceling versierde lederen boekbanden werden reede vele hoogst interessante exemplaren ingezonden terwyl een lederen behangsel en nog verschillende lederen voorwerpen als kistjes kapsels scheden enz werden toegezegd De voorwerjMQ zullen alle achter gbu worden tentoongesteld voor rekening van het Mnseom tegen brandschade verzekerd en na afloop der tentoonatelling goed verpakt franco aan de inzenders worden teroggeiondeo Do tentooniitclliog zal Zondag 11 Februari worden geopend de inzending der voorwerpen kan geachieden tot Woenadag 7 ï ebruari Sedert de roloatair h ran het initmcttebataljon te Kampen als verdacht van ferschillende diefstalten in de kazerne naar Leenwarden werd overgebracht om vóór den militairen rechter terecht te staan nn een week geleden is er meer licht in deze zaak gekomen Bii zijn transport moet Iry bekend hebben niet de eenige schuldige te zjjn maar dat er meer militairen in deso zaak betrokken waren Tot nu toe had het onderzoek o a reeds ten gevolge dat er 4 korporaals gedegradeerd zyu en naar de reg inf zullen worden overgeplaatst Ook werd deze waek een korp tit naar Leenwarden gebracht een derde persoon za wellicht spoedig volgen Het onderzoek in deze zaak duurt nog steede voort m mi mm fiEVESnOD TE GOVBi Donderdag 15 Februari 1894 dM um ten 1 are Vergadering van Aandeelhouders ingerolKe ut 16 der Statuten ia het BoTenlokul ru den Heer BAM Kleiweg No 96 te Oouda Toegang op vertoon van Aandeetbewgzen il eiik lti I L088INO eene LADING pnike rechtetreeki Tan de Myn Gedurende de Louing tot 65 cents per Mud I k I k Trg te hnii Aanberelend A LAMBEBT TnriiiBgel P 80 Prima ANTHACIBTKOLBN 1 40 per mud Amerikaan Nhe H0UTVUÜKMAKER8 5B roor 10 Cent 7EMSCEB STOOMYEBVEBU lil Clicmiselie WasscherIJ TA H OPPE HEIMER 19 KruUkaOe Rotterdam Oebrefeteerd door Z M den Koning der Belgen BoofddepOt Toor GOUDA de Beer A VAN OS Az Bpecialiteit Toor het itoomen en Tenen Tan 11e Heerenen Damei arderoben alaook alle Kindergoederen Hpeelale inriohting Toor het itoonien tan placbe nianteli Teereu bont eu Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de aienwite en laatate mMiode goTerfd Alle goederen hetig geitoomd of geverfd worden ouichadelgk Toor de gezondheid en Tolgeni itaal bewerkt Wegene uitbreiding der fabrieken zgn de prjjten 25 o gedaald Te atoomen goederen ali nieuw afleverbaar in 8 dagen te Terren goederen in eene week TANUAHTSeN W J en Lion BUtz NIEUWENIllIK bIJ den Dam 241 AMSTEllDAM OpWÜBNSDAO DONDURDAU en VRIJDAO te CONSDLTEBREN Markt 1S4 fouda Gompleete Tandheelkundige Inrichting Pertoonlgke behandeling door tlON BLITZ Wlo zeker ija wii du Kcliie Eikel CaCaO to ontvmii rn letKin H geateld en pa veto prat iteniiagun in den handel gckoiiion o nJi ilttt naam des uitTindora Dr Miobaelis vCtrTaardigd op de boite machmea ia het woreldberamda 6tabbliga taent vm Qetn StoUwerok te Keulen lich J rT12ie tieIlV Bikel eacao ia Tierkanln busaen Dei Eiktd Cacao in niot mulk gekookt MM aangename gezonde drank Toor dagdyksoh gebruik een 2 theelepels Tan t poeder Toor een kop Chocolate Als geueeakracblige drank bg goTal Tan diarrhee tlechts met watur te gebruiken Terkrüghaar by de Toornaamita H H ApotMker enx Twu i Ko go prrothMje t iM 0 90 0 ass OentraalTtitagenwoordign Toor Medorland JuHw Mattenkladt Amaterdun EalTastntt 103 De Waterleiding zal van ai DONDERDAGAVOND 10 tot VRUDAGMORGEN fi uur AFGESLOTEN sijn D G W VAN DEB LAAR Diredtur Mederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De BtoomKhepen BOLL AS D kapt J SUIDT en fl T F BB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en ZLaterdag Voor Tracht of paeeage TerToege men lich bjj da Cargadoort der Haatieb pg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomicbepen louen te Breversqaay de nurkt van Boter en Kom te Iionden MTIWESTESN M MFIG mOTHSEESANE Gevestigd te Amsterdam Slaat op 31 December 1893 Maat happelijk kapitaal i 6 000 P00 Oeplaatet Maatschappelyk kapitaal 3 600 000 Oeatort Maattchappelgk kapitaal 1 365000 ReaerTefonda afionderiyk belegd en gedeponeerd hg de Nederlandache Bank 300000 Geiloten Hypothecaire leeningen dl 6 857 746 h 8 50 7 7Triïr36575 Uitstaande Pandbrieven 16 663000 Minder PandbrieTen uitgegeven dan ge re erd mocht worden 481 365 75 Verdeeling der gesloten Hypotheken 868 leeningen op in cultuur zgnde boerdergen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 994 30 geicbatte waarde dl 4 275 550 607 Le eningen in steden 5 271 752 10 805 700 1865 Leeningen bedragende d l aJ57T746 30 geschatte waarde dl 15 081 250 Ai geleend bedrag 6 857 746 30 Overwaarde dl 8 223 503 70 Dè Directie H A VM TALKCSBIKG F DE lONCHV J P GütPLV èa De Zwitsersehe Pillen van den Ap otheker Rich Brandt Mdert 10 Japes door Prof uot iu pntttliMFOnde OonMihMFon n door het Pabllek totfepait ta aanboTolen alt Mdkoop aangenaam seker werkend en onsehadelUk CffinOeS en HuUnÜCldel Beproefd door WtBr B Vlrchow aarHH mtDr v Frerieha n t a T Oletl MUnchan tSfÊÜlÊ w SeanZOnl WOniMira Reolam L ifi ig t auSAWHjk C Wttt Ko Mnh o V Nussbaum mOhoImi É Ê wIê Zdekauer et paMraburg I Hertz Amatardam kS I KS SoedorStadt Kasmi V Korczynskl KriüMiu K Twmk m w Lambl ww chw Brandt Klauaanburs WPM Ê i FOFSteF BIrmInfiham blJ Storingen In de w3b mdgi Onderbuiks organen kwalen der lever laat van y Ê M w aambeljen tragren stoelvanflT voortdurende ver m SPfSwS stopping en den daaruit voortkomende ongesteld VsilllP beden looals hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust eni Dio ZwltBerscha PIUqb ven den Apotheker Richard Brandt worden om hare lachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en a Jn te verkiexon boven de scherp werkende Zouten Bitterwater Droppels Heugscla ena V Om het koopende publiek tegen bedrog te besohermen M wordt men er nog tn hot bijzonder opmerkzaam op gem akt dat er Zwitsersehe Pillen in den handel ilJn gebracht die op bcdriegelijko wijae er bijna cvenzoo aitalen en verpakt iljn ala de echte Daarom moet men bij den aankoop zich ovortnigen dat bot tiket bovenstaande afbeelding ccn wit krnia in een rood veld en de bamlteekening teekeningRchd Brandt draagt Xen moet daartoe de om da doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt mca er ta t bijsonder op geweieB dat de Zwitaersche PUlea van den Apotheker Bieb Brandt die bU de Apotbekert TorkrUgbaar i n alleen in dooien i TO OenU geen klcdnere dooajei verfcoeht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Botter dam t Waarom vord ik van mijn zenuvlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het ia niel itlden dat geneaEng aanbreDgeade middelen toeratlig ontdekt worden die in de banden va eeo bekwaam geooeebeer een goed ancoea hebben Was niet Prieanitz de geleei e reatiger eer waterkuur mathode wiana woonptinta een bedofaartaoonl toor do lijdende monichheid geworden is den eenvoudige boor Heffl niet een Kweedsoh migoor Thura Brand genaamd een middel tegen Troawenslekten aan da hand gedaan die het lancet der chirurgen roeda minder uoodBAket k heeft gemaakt en tbana gemeengoed ven alle goueeaheeren begint te wonlen f Ook op het geoird ter beperking vao uunwiiekten begint er licht te komen en ook hier ia een weggsoprnd genrerden dieopdeeenvoadigste en natuurlijkate manier resultaten oplevert welke wel in staat ign de ï ert jaron on eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen aoo ala b Toorb Bromium ïier Araenioum ens geheel te verdringen Kr lijn ele mensobuQ die noch tiek noch geaond zijn en tooh klagen mX zij itob in lichaam en ilel alles behalve wel gevoelen het geringste niet veten kunnen en cctfs door oen vlieg getergd worden en aoo tioh lolvon en anderen tot la t lijn zonder bat te willen Vele worden geplaagd of doof vreeaeiyke angat o door droefgeestigheid kunnen niet slapen en wonten door benauwde droomen gekweld Dan ijn er woder andere die ta kampen hebben met hoofdpyn oongottie xwakheid ran geheugen oorauizen eu toevallen Kindelijk Ijjden de ergsten onder bon aan verlamming vituadana en vellende liekta Al Jete ongelukkigen di men op eiken leeftyd onder elk gealanht on eiken atand vindt ijjn aennvruek en min of meer de alaohtoffera der leéfwyxe van onim tgd Wie tot eene deaer oategoritn van lylera bekoort en ingelioht wenaoht te worden over de wer king euer nieuwe methode adreaseere lich aan i AnstenbUII M GLEBAN 4 C HeUigeweg 41 RftttenbUH F E vaa 8ANTR1V KOLFF Korte Hoofdataeg 1 Vtneht liOBRl Jt PORTON üudegracht by de Oaaidbntg P M door wien aen onderriohtend geaehnhje over Zenowiiektea en Beroerte Toorkoming en OeeesiB gntia ea fraaoo verkrygb r geeteld wordt Bal jnasqué Specialiteit in alle Soortao Zijden en Flaweelea lfaskers ook MBCHANIBKK MASKERS heeldoelmatig om er mede te rooken en te drinken Alle soorten StoSsn voor I S BEISEB Korte Tiendeweg ïTüMoS Levensverzekering Maatschappij Opperteht In ÊS Venekeringen in geval van overlgden ge mengde op een bepaalden dag n gecombineerde UitietTenekeringen Lgi renten Zich te Tenroegen Toor alle inlichtingen en prospectussen bg den Hooid Agent te Gouda Oen Heer W C WBBNISK Bleekersingel E 201 80LIEDE AGENTEN GEVRAAGD mi GE BiM 11 De NIEUWE LONDON doethetgrgie Haar binnes enkele dagen verdwgnen maakt het glansrijk en lacht is onschadelijk Toor de huid en verft niet Prjis 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon AlleenverkrjjgbaarbgJ A CAT8 in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 ei per flacon hooger Aloul te bekomen SE mm Mil of de besohryving der beroemde geBchilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk t Ter Ooudê benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glaxeu der carton teekeningen ena waarby is toegevoegd een afsonderlgk levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabclb PRIJS 80 Cents Pia Rxa a A BRINEUAN par ORAiri HAGAUiNa i Oi Frïnteinps TE PARIJ S Zanden gratis m franco het praclitip geïllustreerd lODE iLin met hollandsfhon offranschen tekst bevattende de afbeeldingen dor laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gerrankeerde aanvraag aan I JULES JILUZOTaC PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenenstoffen laken ens enz worden eveneona Flranco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te feven en ongeveer deprezen te bepalen Dtt album bevat teveps de inltchUngea welke voorde goedeen prompte uitvoeringen ierbestelimgen benoodigdzün Beslelhiigen van 35 francs en hocjtr worien met euno verhooging van 5 0 0 aoó vracht n ortl aan Inkomênda rechten m alh otaatten van Scderlami aan huii bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring nf andersmts ie vervullen laar ons reexpéditiehuie tê Boztndaat Noord Brabant daarmede Iwlast is ESI Attentie II j il Kt HM bssit oosdialaljrkMs sa f l aukkalrkstapottiiakUslTootllMna ett vooral dasMs tn KlndsrsQlUMawsrlc lU m ApprMnu van C M Hilar ft e V srilB BestlhSlr l4 MnilMlo o l iJÜI op naam tn filirtl rto attrwWhitM rttaM uut kifm Ooada Snelpaiidrak vaa BINNEJNiLAND GOUDA 1 Februari 1894 Gisterenavond werd de jaarlgkache ledenTei aderiog gehouden vai de Kiesvereeniging Bargerpticbt alhier Ingekomen was een adree aan de Tweede Kamer door de Kiesvereeniging Veluwe te Apeldoorn waarin verzocht werd de geatichtoa waar minderjarigen verpleegd werden onder staatstoesicht ta aielleu verxoekende een soortgelgk adres in te zenden of er adhaesie aan te betuigen Door enkele heeren werd het wenschetgke daarvan aangetoond door den voorzitter en vi voorzitter werden genoemde heeren beantwoord en dat het in stryd ia met art 1 Tan het Reglement waarop tiealoteu werd dit adres voor kennisgeving aan te nemen De rekening en verantwoording van den penningmeester wei onder applaus goedgekeurd Tot bestunrsleden werden herkozen de bh F Herman Fz J L van Ejjk en G Prince en in de bestaande vacatures gekozen de hh L D Keus en G van Veen Az Nog werd medegedeeld dat bet ledental 193 bedraagt Naar wg uit fl wden bro vernemen hoopt de Heer P Bisschop kapitein der Stoomboot Volharding No 8 varende tusschen Gouda en Amsterdam den 14n Februnri den dag te herdenken waarop h voor 25 jareo by de Leidache StoombootMaatacbapptj 0e Volharding in dienst trad De directie der maatschappij sal aeker dexen dag niet ongemerkt voorbg laten gaan wij hopen dat de Jubilaris nog vele jaren n hinctie mag waarnemen De stalhouder £ uit Gouda zon jl Zaterdag langs den IJaeldyk naar Haastrecht ryden Dicht by Het Roosje schrokJiet paard van iets dat langs den weg stond Het ging op hol en werd erat dicht by het durp door een voorbyganger gegrepen De beryder nas onderweg van het rytuig gesprongen en had gelokkig geen letsel bekomen Den 28 dezer is uit het gesticht voor zwakken van geestvermogens te Dongen ontvlucht A C J V d P 39 jaar ood vromer koopman alhier Zyne aanhouding is door de familie verzocht die vermoedt dat by zich naar Rotterdam heett begeven Hy werd te der r stede opgespoord en ie reeds te Dongen gebracht FeVlLLETO PEINSES VEEA Een koude Novembenivond troostelooa en nevelgrauw Ungxaam en onophoudelyk raisehte de regen nedor en het helle gaslicht apiegelde zloh in het neergevallen water Aan het Berlijaer atation te Hamburg heeraohte eene ongewone beweging De stroom der reizigera die Kooevan waren aangekomen met den trein drong sioh naar den uitgang rijtuigen werden in beslag genomen wegwgsera geëngageerd en weldra waa de grootste drukte voorbij waren de dooreenk tinkende geluidéii verstomd Op het perron stond nog altyd erne armoedig gekleede jeugdige vrouw roet een driejarig kind cea laaiaje aan de baad Straka met den Berlyosohep trein aangekomen had de arme vrouw eene verre rsis in de vierde klasse afgelegd en bood nu daar radeloos ataande met haar toehtertje een droevig tot diep medelgden stemmend sohouwspel aan Sindelljk ua lang tevergeefs wachten achreef zij varder om het atation te verlaten Builen het gebouw werd baar btik no wanhopiger en vol vertwqftling roodstarend dwaalde haar oog bdpelooa lond Het doffe gedruia der groote handelsstad klonk haar in het oor en een ontzettende angat het titDrig gevoel der roiUtanbeid drukte loodewaar alT Pe Uad det iQ ffgviUiUi u de noh Het ouderwjjzend personeel aan de openbaro lagere schoot No 1 te Leerdam heeft b j de ingezetenen eene lijst laten rondgaan om gt lden bgeen te brengen ten einde de arme schoolkinderen te voorzien van hieeding en schoeiae Ër is voor ruim lOO ingeteakend aarvoor de kinderen wollen ondergoed en schoeisel krygen De drie dienstplichtige lotelingen te Animerstol hebben zich alien voor de zeemilitie doen ioschryven De fdestviering van het 20 jarig bestaan der IZangvereenigiog Caeciliaa M het Heeren Logement te Schoonhoven gehouden is schittereud geelaagd De uitslag was dat de eerste pr n zynde een Verguld Zilveren medaille met diploma werd toegekend aan de Zangvereeniginfe Kunstliefde eu Vriendschap te Ameide directeur de heer M Van Bonzel de tweede prgs zynde een Groote Zilveren medaille met diploma aan de Zangvereeuiging Amicitia te Nieuw Lekkertand directeur de heer P den Engelsen de derde prya zynde eene kleinere Zilveren medaille met diploma aan de Zaog vereeniging Minerva te Groot Ammers directeur da heer W L Schippers terwyl een bestaursprjja iMrd toegekend aan de Zang l vereeniging aCkescendoc te Langerak bez d f Lek directeur d be r B H Van Brenk Zondag morgea toen het H jarig dienstmeisje van den heer L te Schoonhoven boven aan hare bezigheden was geraakten waarsohynl jk doordien zj te dicht bij eene npi n kachel kwam hare kleederen in vlam Brandend liep zy de trappen af waardoor het vuur nog meer aanwakkerde Mevrouw L later bijgestaan door haar echtgenoot had de tegenwoordigheid van geest het meisje terstond io dekens enz te wikkelen waardoor de ylammen werden gestuit lulusachen bad het moinje langft de geheele zyde van het lichaam deerlyks brandwonden bekomen terwyl ook de heerL bij zyne pogingen tot blussching zfch pynlyk aan de rechterhand verwondde By het te Leiden gehouden examen ter verkrijging eener akte als hoofd der bewaarschool slaagden den 30n Jannari o a de dames L Eikulenboom en E Saton van Bodegraven Een bo t treurig voorval bracht gisterenavond groote opacbuddiog teweeg in de St Jacobstraat te s Gravenhage terhand leidde terwjjt hare linker een klein bun deltje droeg bibberde van koude n brak plotseling in een klagend snikken uit dat zelfs een steenen hart moest roeren Arme Vera I Arm harye I tnchtte de jonge vrouw het pakje nederleggend om het weeneade kindje op den arm te lemen Wee nu stij en lief wij sijo th as gauw bg papa waar ga een zaoht warm bedje eu lekkere melk en nog veel meer zult vinden Waar ia papaF vroog de kleine anikkeni fGe suit hem spoedig zien Vera t troostte de arme moeder hel kindje aan beur boezem warmend en teeder dekkend met baar veraohoten mantel slaap m jn engel Het kind werd kalm maar de moeder staarde elk oogeoblik ongeruster io dan killen avond ronft Het flikkiirend gaslicht bestraalde haar doodsbleek van nameloos lüden verwrongen geiaat waarover een waaa van edels ariatoeratiache schounboid lag trots de ongehoorde smart en de onbeachrgtelijke ontbering die zg had moeten verduren fHg heeft mij bedrogen I Hg komt niet fluiiterden hare bleeke lippen O wees rog en dit arme sohaapja genadig in deze verlatenheid m n j Heer en mgn Qod 1 I Maak plaatal klonk het plotseling barsoh achter haren rag en veraehhkt week da arme vrouw ter lüde Een kruier reed baar met 1 0 volgepakte kar roorb en schopte baar armaa booddtje uit lüsen weg Wat hebt g4 hlar DOg te nakeo vrouw P He dMk TiMK tnA m pnlMebMRDb tfW ktty AÖVERTENTIËN worden greplaatst van 1 5 reg els è 60 Centen iedere regel meer lO Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De koopman E uiBu at aldaar bad ouder meer in K den afgeloopen week eene revolver gekocht ITwaafby de verkooper hem had verzekerd dat I het wajwn ongeloden wes Gisteren achynt j ie opkooper in tegenwoordigheid van zgne kinderen het wapen in bamjled te hebben ge Doraen en door een tot nu toe niet ï helderde oorzaak aarocbijnlyk heeft hy onbekend met dergolyke wapenen tegen den trekker gedrukt ging plotseling een acbot af en trof een kogel zyn 12 jarig dochtertje dat swaar gewond io de borat ineenstortte Het kind werd dadelyk naar het ziekenhuifi overgebracht De wanhoop van den armen rader laat zich beter begrypfln dan heachryven Zekere K O korporaal by de infanterje te Amsterdam bracht een bezoek aan de ouders vao zifn meisje welke in een watermolen te Üroekerhavon era Bovenkarspel wQnen Des avonda toen hy even den molen verliet werd hy door een der wieken aangegrepen en weggesliogerd Deerlyk verminkt vond men zyn lyk op eenigen afstand van den molen Tegen den kanstcriticua fan een Mdnchener blud i dezer dagen een proces ingesteld wegen een afkenreode critiek van een portret De aanklager was echter niet de schilder van het portret moor de heer die daarop was voorgesteld Ry einchte van den fdaagde een uitdrukkelijke verklaring dat het portret alleen lenlyk was aU schilderij en dat op den geportrettferde zoowel lichameiyk en geestetyk niets viel aan te merken De gedaagde was gaarne tot die verklaring bereid en de man wiens Hcbamelyk als geestelijke schoonheid nu voor het gerecht beresty d was ging zeer voldaan naar huis De Amsterdammer in Den Haag geureateerd wegene het uitgeven van valscb bank ripier heet F Rempt en is linda kort geuwd In zynn woning in de Oddebrngste is eene hnisxoehing gehouden De kenmerken voor de vervaliching der te Leiden in beslag genomen biljetten zijn de volgende Io ontbreekt het watermerk 2o staat dekrul onder de bandteekening De Hoop ScheWer te hoog 3o atoat het oraal aan de acbturzyde waarin het getal 300 ta laag zoodat de ud er van niet aanslait ooa de strafbepaling welke op elk biljet is te lezen en 4o ia het papier iets lichter van tint dan van de echte biljetten waardoor natuoriyk ook alles lichter it dui ook de schaduw De onlang aan de Kaap gevonden diamant van 920 karaat die zooals men zich herinneren zal onder sterk militair geleide aan boord werd gt bracbt en nu jn de kelders van de Engelsohe bank vertoeft al binnenkort te Amsterdam geslepen worded Men schat de waarde van den steen op 13 millioen gulden Een menschelijk raadsel dat heel wat pennen in beweging brengt is de oude gierigaard vader Fleutelot onlangs te A uxerre van honger en koude omgekomen Toen de justitie by de ontzegeling eene huiszoekingen bij hem deed vond zy in den kelder 402 flesschen Bordeflux wijn van bet jaar 1790 en op zolder in een ouden toflSgen I koffer eene waarde van f 1 050 000 aan ffecten In dit oogeoblik voelde de vrouw zioh bij den mkerht Mstite gebiedende tem reeds eouigen tgd biupiod bad op haar toe Be ongelukkige verschrik te hevig Hr lT wrtgetrokken Still klonk eene Geen woord HedwJgl Ib het volgend oogenblik hielp hü kaar In ken hnurrijtuig en nam naast haar plaats Het portier werd dichtgeslagen en het rijtuig rolde verder Alexander I fluisterde de vrouw gij sijthet o spreek I wat moet deze gahelnuionigbdd beteekenen V Ge sohifnt zeer vergeeUchtig ta zijn I Ben Ik dan geen vluohtdling 0 1 wiens hoofd een prije ts gesteld l Wat wilde do beambte van u Hg wenachte mijne papieren te zien Liet ge hem den pas sien dien ik u overzond P f Ja bij aoheon er tevreden over te lijn De man R waa da echtgenoot der vrouw zag een oogeoblik voor zich en keek toen nit het raampje n gelaat was door de breodo klep eener arbeideramnts bijna geheel bedekt men zag niete daa den rollen baard Z i overige kleeding een donkere kieli grove broek en hoo e ruwe laarzen teekeuden geheel den werkman Zijne getuite was lang en krachtig zijne houding een weinig gebogen terwijl züne handen byoa geheel deor de lange mouwen bedekt klein en blank waren De vrouw beschouwde hem mot eene zekere huivering met oen schuwen adgat hare donkere oogen drukten een onheacdirijfelijken jammeil nil terwyl zij met fpivehl de opwellende tranen teragdrong ffik ben daar straks met dén treio aangekomen stamelde zij ff Nu ja maar waarop wacht gij dan nog f 0p miJD man die beloofd heeft m van bet aUtion ie tullen afhalen antwoordde zij met bevende lippen Wie en wat is uw man F Kon Poolsoh arbeider Zgn naaroP Stephen Obolinski üijn verblijf P Weet ik niet op gaven Voor wien arbeidt bg dan eigenlijk P vroeg de beambte wantrouwend Ook dit kan ik nfel zeggen H sehrref mij dat hji werk gerondon had an dat ik overkomen kon KV i o Ü mijne aankomst aan het station lijn Laat mg uwe papieren sien I De taal der rreemdulinge haar edel orgaan en haar geheele houding en voorkomen vormden eene zoo groote tegenatelling met haar armoedig uitertyk dat de veiligheidsbeambte alle raden meende te hebben tot eene scherpe controle 0 De jonge vrouw kon aleehta met de grootate moeite om haar sluimerend kind niet te wekken een samengevouwen papier nit den uk fasten dal zij niet bevende hand drn beambte overreikte Hij vouwde bet open ging dicht bü eea gaatan taaro suan zag het oodersoekeiid door en gaf het haar daarop met eea eeberpwa blik terug waarop I hu siah IniMtin la de WHAtkner der derde klnW 1 Np p I