Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1894

In den nacht van 2 November werd in het Stadsboeh te Anen een moord gepleegd maar te vergeefs werd ntiar den dader ge penrd Tbans echter is de jenever de juatttie ter hulp gekomen Als verdacht van den moord is ia Assen iemand in bechtenia genomen die aich daarover in dronkenschap moet hebben nitgelateo en later niet heeft kunnen aantoonen waar bü geweest was op den avond van de misdaad Op uitnoodiging van een teventat heeren in CQrami ie verwnigd beeft te Middelburg de Heer J A Toun directeur van Ons huis te Amsterdam eene voordracht gehouden over bei zo nanmde Toynb werk en meer bijzonder een bescfagving gegeven vau de genoemde Amsterdamsche iu telling De keurige zaakrgke met gfoed en overtuiging uitgesproken rede werd door het talrgke publiek nlH ongem ene belnngstetliag aangehoord en toegejuicht W l werden door verschillende aanwezigen eukele vragen vergelgkingen bedenkingen gemaakt maar met klem van redenen werden door de spr en de voorstanders eener dergelgke stichting het tot stand komen eener dergelgke nuttige en noodige zaak betoogd eo bepleÜ De welsprekende opwekking tot geldelgke of peri onulgke hulp tot bereiking van het beoogde dool zal voerzeker niet xonder indruk blgven Va i de te beioonen belangstelling in deze zal afhangen op welke schaal men iiT Middelbnr eene instelling ali deze zaï iu t leven kunnen roepen In de vei lering van de afd Amsterdam vaTi den soc dem bond werd ondanks de verdediging in beginsel door Domela Nienwenhnis en Cornelissen het voorstel Hoogeiand Sappemeer tot afkeuring van de parlementaire taUiek wworpeu De efdeeling had zich tfoaweus reeds op het congres daartegen verklaard Door eenon onbekende vermoedelgk eeuen Duilscher is bg eenen winkelier te Rotterdam een bankbiljet van lOO gulden in betaling gegeven hetwelk tater bleek valsch te zgo Het Rignalemeut van den uitgever luidt 30 i 40 jaar donkere oogen gewone neus donkere knevel wae gekleed met donkere jaa en zwarten faotasie hoed hg had eene z g nsaldpnrapluie bg zich Dg haalde hui bankbiljet uit eene taschportefeuilie van doffe kleur waarvan de binnen zakken eveneens van kleppen voorzien waren Het bewuste haukbiljot is vry goed nagemaakt het watermerk ontbreekt echter terwgl de figuren waarin hei cgfer 100 voorkomt eer slordig afgewwki zgn Het draagt de letters en nummer D V 1408 De mogelgkheid is niet buitcngeBloten dat mochten er meerdere il che bankbiljetten vervaardigd en in omloop gebracht zgu zg alsdnii dezelfde letters eu jnuiumer zullen dragen Ook een tweede valsch bankbiljet ia hier ontdekt hei is geteekend D F 3481 dit biljet hee een watermerk Zekere 1 P een vrek woonachtig aan het Monnikenpad te Amersjfoort is dezer dagen op jammerlgke wyze gestorren In zgue stolp hield geen menscbelgk wezeu hem gezelschap en zgue tuisgenooten bestonden uit een tweetal koebfleaien en eeue geit Zgu ameublemeut werd gevormd door een blad op vier staken dpt tafel heeten jnoest omgt ven door een paar voorwerpen die men voor zoover de vorm hei verried voor stoelen kon versigten doch wai nn men vruchteloos eene maitfiik of andere zitting zon hebben gezocht Dit alles een trekpot en kommetje benevens eene niet welriekende massa in eene langwerpig vierkant gat aan rezig die s mans bed uitmaakte vormde Ide zichtbare roerende bezitting van P In ie laatste dagen bad zgue omgeving P niet gezien Een buurman van hem begaan met zijn lot trad zijne woning binnen Directe SpoorwegvcrWndlDg net GOUÜA WlnterdleoSt 1893 94J Aangevangeo 1 October TUd vao Grcenwicli A il xsn IU 7 in 4 alt 10 4 11 0 7 10 I M 4 B0 4 S7 1 04 8 U 1 10 l lt 08 10 17 1 14 a ii 10 41 t V io 10 u i T l 1 44 4 10 7 10 8 40 S IO 8 48 4 10 1 40 KOjlTKBDiM OOIIlfl 4 41 4 11 1 08 T 1 0 3 10 4 01 4 40 I II I II DBN HAAO SOODA H 5 48 7 807 48 S8 48 10 14 11 8818 16 1 88 I U 1 41 8 414 16 4 48 VoorB 6 64 10 80 1 44 4 48 NJ t d6 6 1 4 Z iS 08 Bl Kr 14 1 04 81 k l 10 41 i O Oniiil t 80 7 801 18 I8 10 1810 88 18 0818 48 8 10 8 41 I U 4 11 4 48 I M ÏT K0HT eODDA Ulreohl 8 88 7 60 t 68 11 84 18 08 11 60 8 10 8 614 48 8 88 7 48 Z H ra lBii 47 8 08 10 0 18 1 8 14 4 08 4 68 gWoerdao Il 8 10 10 11 18 l 4 18 Üud liit r7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 w OouJ 7 80 8 88 8 84 10 87 18 08 18 EI 1 88 8 10 4 87 S iO 7 08 8 80 AMSTIBDAHSOVDA 10 08 Alutcri 0 7 11 1 40 11 10 11 87 1 40 4 10 Ih è i at s li i üi ü t5J 8 80 11 10 IIJO 1 41 1 86 8 01 1 0 8 18 10 17 10 17 10 14 10 41 10 47 I OI 1 11 il I 81 11 01 I 18 40 1 41 Ooudri 7 10 l40 8 04 I7 19 49 U U U l 1 01 1 17 8 81 4 41 87 I M 7 18 87 10 41 11 11 11 80 Z T U 7 41 I II n Ol 1 18 4 17 1 11 Ml Bl Kr 7 47 1 11 11 Z Za W 7 lia 0t 11 10 1 14 8 08 l l N 1I I 1I 8 OI 1 88 6 81 Voorb 8 07 B IS 11 11 1 88 ÜO 8 88 10 11 Hu 8 11 t ll 34J0 07 11 17 11 41 oom t UT 10HT Oold I II 40 7 18 8 0 8 11 IO l 10 81 18 48 1 81 8 11 4 18 4 47 1 18 I 7 48 8 8810 08 Oudn 1 10 1 14 11 01 1 17 i lT 7 81 ID M W wnlm 1 17 7 018 11 8 40 11 18 8 44 1 04 1 441 17 8 fl 10 88 HuiMlo a 04 7 08 8 48 11 88 8 11 8 10 B IO 1 18 10 84 Ulnehl II 7 88 8 11 1 41 10 11 11 41 MO 8 08 8 10 4 48 l l 1 81 8 81 8 18 1 10 lO li DOOD 1A ¥ STE8DIlM Ooad 1 4 l tl 10 08 lO U 18 11 I II 4 47 l lt 7 48 ttriui Wik T l 10 11 11 1 Iv 1 40 1 41 8 11 1 17 ÖA I U MO l t n Ml IIJI Ml lUt IM t ll LU MAtMI OMMMl tufon Kami ZiWog raii Fo i d g 31 Ju 1894 D lUadeÜDg der begrooliog na hel deMrt m Dfc JastitH werd Toortgwet Veleitkèn kwtmen ter iprake waironder niet weinig die reedfl ann de orerzyde vso hei Biooenhof wwen behandeld De minister had dan ook MD uitgebreid Igatio ran ponten die by kort beutwoordde Wie daar belang in stelt kan d discassie in de HaDdelingen oalezen Voor onu lezen was et niets ran direct belang Het hootdstak werd zonder stamming aangttuomen Alrorena tot Hoofdstak V Blanent zaken OTcr te gaan behandelde d kamer dne ontti niDgswetten Twee er van terkeersweg ie Groningen en straat te A msteTdam ontmoetten C bezwaar Het derde de watertcidiog ie lem lokte ernstige discauia uit De sinds de bebandeling in de andere knmer door d regeering geproroceerde oTereeokomateu les bate van Bloemendaal en ter waarborging Tan Amsterdams recht op het hebben eener boitenleiding door Haarlem hadden aan enkele nogal breed uitgemeten bezwaren den bodem ontnomen ook al werd gevraagd of de regeering Amsterdam en Bloemeudaals reebten niet nog ftalligar bad kannen waarborgen Hei hoofdbezwaar echter dat aan ni t ontt igendo gronden water werd onttrokken en das eigenjgk onteigend werd zonder schadeloosstelling was niet weggenomen en het werd door den heer Pyn ppel met de hem eigen zeggingskracht ontwikkeld De minister betoogde echter dat de onteigening in oTerAfbatemming was tnei dt traditie n da wet zoodat bet belaag eener groote gemwnie als Hanrleui bier den doorslag moet geren verklaarden zich tegen het Tien Biemii u ontwerp Heden Binnenl zaken De minister ran flnanci6n zorgt dat het den Staten Qeneraal niet aan arbeid ontbreekt Na de belangrüke belnstingwctten dié in 1B92 n in 1893 tot tand kwamen vermogensnelasting bedrgfsbelasting accgnzen peprae uatie der grondbelasting ongebouwd heeft h nog en herziening der groudbRlofiing voorgedragen de vorige week de gadeeltuiyke herzieniag van de pesoneele beUsting en het successierecht ingediend en deze week de betere rageting lot het heffen der invoerrechten Nu beeft weder een nieuw ontwerp d Kamer bereikt de regeling van bet Muniwezen Zooals reeds is medegedeeld wil dit voorstel geen Qieaw recht invoeren Het heett hoofdzakelgk tot airekking van de mnntwet van 1847 die in de laatste 20jaren Boo belaiigryk is gew zigd den nieuwen volledigen tekst te geven waarin die reran tier i ogen Bgn opgenomen tevens met enkele aanvullingen De verauderlngen sedert 1847 toen de tdnbbelo siattlaard werd vervangen door den enkel zilveren ïn het muntwezen gebracht agn in hoofdzaak van tweederlui aard Ten eerste is in 1875 de aanmunting van gonditukken weder ingovherd en in 1877 de rri e aanmuntiag van frovtlzilveren specie voor onbepaalden tgd rerbodea Daardoor is het goudi de grondslag geworden van ons munt wazen Ib de tweede plaats werd in 1 77 de koperen pasmunt door bronzen rerrangen en werd de rerspreiding ran rr mde pasmunt o a de coo naamde Brabantsche centen elgenlgk Belgische stukken ran 2 centimes tegengegaan Het nn ingediende wetsvoorstel geeft een unntregeling waarin al die veraoderingeu zgn opgenomen De cgulden rerdeeld in honderd oenten blgft de rekeningspenheid en de beataandemnnispeciiin blgven gchandhnsfd Ëvenkoo de bepaling dat niemand verplicht ia tilverei pasmunt itukken van 25 10 en 5 cent in betaling te nemeu tot een hooger bedrag dan 10 en bronzen pasmunt tot een hooger bedrag dan 25 cents Tevens wordt de teleüfenheïd geopend om 01 II Ml 1 4 l lt g oi 80 7 Ï M 7 M T M Gonda Meordreeht Mleawerkerk OapeUe Rotterdam I i ift i ii I II I M Botteidam Oapell Mlènwerkerk Hoordreoht aao bepaalde kantoren bg kon bealoit te bapalen boereelfaeden zilveren pasmoot tot een bedrag van ten minste 50 eu bronzen voor ten minste 10 tegen rgksdaulderi of guldens in te wiaselen Zoo kan men zich van overgroote Toorradeu van pasmnnt ontdoen en behoeft ran deze specie minder te worden aangemunt Een andere wgzigiog vindt men in de bepaling dftt geen groote zilveren specie mag worden aangemnnt ook ni door de Regeering behalve ter vervanging van cingetr kken stukken Tot vermeerdering run die specie waardoor de handhaviug vao ons ruilmiddel op de gondwaarde in gevaar xoo kunflen komen zal doa in i rorrolg een wei noodig zgo Üe aanmuniiog van gouden tientjes blgH vrg maar de muntmeester is niet veralïcbt partgen Rond aan te munten onder 300 kilo thsos 100 kilo en wel omdat hg kleine aanmuotingeu bet rastgestelde moutloon ten hoogste ƒ 5 voor 1 KO werks verlies oplevert Verder n gelt het ontwerp de intrekking en vermuntiug trd gesleten stukken Bg de gonditukken moet intrekking plaats hebben aU zg pCt of meer iu gewicht hebben verloren bg de rgksdaalden indien die vermin dering 1 5 pCt hg de guldens als zij 3 pCt bg de balve guldens indien zij 4 pCt bedraagt beneden het weitelgk gewicht De meeste oude guldens Willem U die nog in omloop r gn zgn zelden meer dan 3 pCt gedaald ooder het wettelgk gewicht dat 10 gram bedraagt met 3 duitendsten speling of ruimte Eindelijk verbiedt het outwerp hot betalen met vreemde zilveren munten evenals dit rmds is verboden van zulke bronzen nikkelen en koperen muntstukken Behoudens de be stasnde bepaling voor grenüplaatson waar het bedrag echter voor bronzen munt enz tot 20 centen waarde beperkt blgft en wat zilveren munt betreit tot een maximum bg maatregel van bestuur voor te sohrgven Een 18 jsrig6 jongen werkzaam op eene drukkerg te Amsterdam zag zoo meldt het Hblad giiierenmiddttg omstreeks 2 uur door de Duiijesiiteeg guaüde eene steeg loopende ran het Rokin naar de KaWerstraat een rolletje liggen gewikkeld ïn eene courant Hg schopte het een eindweegs voort daardoor ging het open en vertoonden zich aan het oog ran den knaap een aantal bankbiljetten Na zijne vondst eerat thuis getooad te hebben ging hg er mede naar zgn patroon die vfin de zaak kennis gaf bg de politie aan d Si Pietershal Het bleek dat hei rolletje bevnito 28 bankbiljetten en wel 26 ieder van f 100 U van f 300 eu l van f 200 Elf der bitjelliett van f lOÖ waren gemerkt DV 3482 eenander van f 300 was gemerkt DT 5696 terwM nog vgf ran honflerd dit laatste merk droegin Ook droegen enkele do cgfers 6710 en 9996 De biljetten wsren alle nieuw zg droegen hei fr irUl 189Q en de handteekeniug vau minister Pierson Bg onderzoek bleken de biljetten alle ralsch ty 7 ya Zg werdelf naar het bureau aan de Oudebrugaieeg gebracht waaralle knaap werd gehoord en procee ve baa op roiOkt De biljetten 5srden tiaarua verzegeld e naar het l lt t van den oftcier van justitiegezonden J t Dat elt het gekkennommer heet weet ieder Maar waar dit vandaaQ komt en dat t met het getal U niets te maken heeft is waarschünljik minder bekend De grond voor de slechte reputatie van bei getal ion legi men nu liggen in de taaherwsótsobap van zgnen naam fi V met het woord air dat spooksel naobtmorrie dwaas zot beteekent 11 11 lO ói 11 01 11 01 11 00 ii ie 11 11 li ii 11 11 1 01 i is 1 10 i ii 11 11 0 41 J 4J I U 10 08 10 11 7 4 I II Zoo aeggen alibaua taalvorschers die zich echter ook wel eene vergissen en bood bem een kop warme kofia aan P door influenza aangetast lag te bed s Bfans bartelgk aanbod werd evenwel niet aangenomen en hem op vrg ruwe manier de dear gewezen waarop hg P s woning verliet Xn den namiddag volgende op den ochtendwaarop het bezoek had plaats gegrepen brakeen van P a koebcesten los waarop deze zichvan bed begaf ten einde te traehtan bei dierweder te vangen doch bg welke pcging dekrachten bem b ven en hij in een heg terechtkwam Daarin bleef hg liggen om eersteenigen tijd daarna door buren te worden ontdekt die hem opnamen en weder te bedbrachten waar hg na een kort t dsverloopden geest gaf Toen de dood was ingetreden en de buurvrouwen hadden verklaard dathei losbreken van de koe bei voorteeken de8doods waa geweest stelde men een onderzoekin naar s mans bezittingen en bleek alras dat iu eenige oude prullen eene geldsom vanrnim f 400 was verborgen in de legerstedevan den erflater De verwgdering van deabuurman had dus hare oorzaak gevonden iude ongerustheid van P dat aan zijnen schatzou worden geraakt van welken bg zelf tebfïvreesd was eene som af te nemen om inzijn onderhoud te voorzien Onder de verdeeling der nalatenschsp verhaalde men elkandernog als curiositeit dat P indertgd zijnen zoonhad laten schrappen als lid van een begrafeniefondsf omdiit hg reeds zoolang had betaald zonder iets te hebben getrokken D D De heer Mr Sickenga lid van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft eeue circuluiro verzonden waarin hy zich verklaart t en werkverschaffing door Arm en Oemeentebesturen Hg wenscht commissies van deaknudigen gekozen door de afdeeliuj eo der MaatBchappg van Landbouw in t leven te roepen die voor de landeigenaars op hunne landergen wf rk verschaffen om deze daardoor meer productief te maken Hg twgfelt geeuzins of dergelgke ver trouwbare commissies zullen geldelgken steun ontvangen van e landeigenaren die wel genegen zjjn werk te verscuafieu maar voor wie t hoogst moeielijk is andere geschikte personen te vinden die zich met het toezicht belasten Dit is vooral t geval met uitwonende eigenaars Op deze wijze zullen bedoelde commissies als vrge werkgeefster staan tegenover den vrgen werkman De beer S hoopt dat deze zaak spoedig in de vergadering der Maatech van Landbouw zal behandeld worden opdat er zoo spoedig mogelgk een einde gemaakt worde aan de werkeloosheid Op een jacbtparty te Breda werd een der geooodigdeu door zyuen gastheer teu gevolge eener onvoorzichtigheid bg het schieten naar een patrijs in bei oog verwond met het ongelukkige gevolg dat de gast een oog verlooKi Het gevolg was tevens een proces om schadevergoeding Thans is door de rechtbank te Breda daarin uitspraak gedaan en de gastheer veroordeeld tot betaling der kosten van de geneeskundige behandeling en vergoeding van de schade veroorzaakt door hei gemis van het linkeroog nader op te maken bg de staat alsmede tot betaling vaii de proceskosten tot heden aan de zgde van den eisoher bedrageudo f410 82 on natuurlgk één halve cent Dit dure patrgRJe werd geschoten op 7 September 1891 waaruit en passant ook nog blgkt dat het procedeereu iu Nederland nog niet vliegensvlug geschiedt aar hoe zou men anders ook aau f4lO 82i proceskosten plus die der gedaagde partg komen De directie van de stearine kaanenfabriek a Schiedam zal gedurende eenige wrkeo op Zondag geen werkzaamheden laten verrichten De sioombootd enstËukhuisen Staroren in door het rele gs weer gestaakt moeten worden 40 t 47 84 10 1 10 10 IJl u e t 0I 8 10 9 8B 9 44 t MO 10 Ml 11 08 11 88 IU $ M 9M B Sl 7 49 8 8S 10 01 8 09 8 60 10 07 10 S4 0 9 04 9 1010 98 t ff 9 19 B 8 41 9 89 10 40 UJOV 4 10 7 11 Mf 4JB T 40 lD 1k I II Ml lM Mt7 8 0S 9 U r 7 06 7 U ff 7 10 ff 7 10 7 81 Uoa aahrgft uit s Hertogenboaeh Bg bet ffemeentebestuur is bericht ontvangan ras dan Minister van Binnenl Zaken dat hg het reorganisatie plan ran bet lager ondervrga in die gemeente nirt goedkeurt Z £ neemt die gelenheid te gelgk waar om hat bestuur ran Den Bosch aan ie zegf n hoe bet na het rerplaatsen der kweek en leer ehooï te sHerU enbosch op bet gebied ran het lager onderwgs behoort te gaan en het gevolg van dien is dat de gemeente finaueieel oneindig beter eene nienwe kweek en leerschool had knnnen oprichten dan nu haar lager onderwgs regelen Wat lal de bargerg nu t en de drgrer en rerdrflvers van de inrichting zeggen Wel sg zal niets zeggen maar eenvoudig betalen gelgk het eene volgname l urgerg betaamt Onlangs dienden de dames der kleine West laalsche stad Wanne een klacht bg den ft meenteraad in over de voorbeeldelooze sooieteitalooperg harer echtgenooten die tot snachts laat in de bierhuizen zaten hun geld rerkwistten enz Zg eischten daarom sluiting ran alle sociëteiten bierhuizen enz s avonds te 10 uur Het is niet bekend of de klagende Trouwen van Wanne gehoor vonden bij den gemêeuteraad Wel echter blgki dat haar voorbeeld navolging beeft gevonden Te LEhn in Silfzië werd den 19n Januari door den stadsomroeper de volgende politiererordening bekend gemaakL Nadat verscheidene rrouwen te Vkha een aanklacht hg de politie hebben ingediend dat hun echtgenooten eiken dag tot in de vroege morgenstonde in de bierhuizen zitten en zoo het huisolgke leven veronachtzamen wordt hiermede bepaald dat de bierhuizen enz s avonds om lÖ uur gesloten moeten worden eu geen gast daar langer msg renrgleu De politie heeft streng acht te even op het nauwkeurig uakomeu dezer verordening Spoedig zal nu ook eeue bepaling worden gemaakt waarbg der vrouwen de verplichting vrordt opgelegd het haar mannen in huis zoo gezellig en aangenaam mogelgk te maken Zg zullen verder verplicht zgu steeds als de vrouw haar verlangen er toe te kennen geeft als cavalier servaut haar te gefeiden naar winkels eu geen zuur gezicht mogen zetten hg de ouiraogst vau rekeuiugen vau juweliers en modisten Alleen wanneer de vrouwen thee of kofBe visite houden zullen de mannen een uur per missie c tot uitgaan krggen Sei O U bg de rechtbank te Leeuwarden heeft tegen D B mosterd koop man aldaar 6 maanden gevangenisstraf geëiicht omdat hij de mosterd mei urine vermengde en dan de aldos vervalschie mosterd verkocht Een uitstekend middel om olievlekken uit wollen japonnen te krggen is het wrgven met een woUen lapje met warme jenever over de et zakkendrngersgilde te Maassluis houdt jsarlgks poiverdeeliug ran overgegaarde gelden wat in den regel varieert tusschen f 6 en f8 per man Dit jaar kreeg ieder f6 Er ia echter nog al wat in kas van vroeger jaren toen de gelden niet werdeu verdeeld eu nu besloot men onlangs hiervan f 1000 los te maken om te verdeelen Dit bestuit werd ten uitvoer gebracht ieder man ontving vau boven genoemde som zgn aandeel Het gilde telt 48 leden Onnoodig te zeggen dat het voor velen een bigde dag was Uit Berlgn schrgft men aan het Hhl Het vraa stuk vau de vliegmacbine is nn inderdaad opgelost en wel door een Berliioech ingenieur den heer Otto Lilienthal wiens proeven om te vliegen meteen machine die hg uitgevonden heeft re sedert lang veel aandacht trokken niet het minst bg technici en in anderen wetenschappelgke kringen eu die uu hg zgu machine reeds veel reVeenroudigd en rerbeterd heeft bezig is om er gestennd door een octrooi een reuDootsohap roor op te richten ten einde de machine te reprodooeeren zoodat wg aan den roorarond staan ran een nieuwe luohtsport rwaarran ieder die den heer Lilienthal heeft zien vliegen f erkennen moet d zg veil minder gevaarlgk ia dan Inchtballonraart Sn het igdechriH voor Lochtscheepraart eu physiek der atiposferenc geeft de uitvinder nn elf een beschrijving ran zijn vliegmachine Daar hg de vogelvlucht als beginsel en geheim ran de rliegkunat aannam maakte hg een toestel ran lichtgewelfde drw leugele eu daarmee ten aanschouwe reeds ran honderde menachen liet hg zich meermalen vau hcoge punten af en zeilde er rast èn zonder gevaar lange afstanden mee door de lucht Wie hsm z kon niet anders dan aaq een rflasachiigen vogel denken De vleugels die de heer Lilienthal bezigde wogen 20 KG hfj zelf 80 KG hg moest dus een gewicht van 100 KG urplaataeo De nitrinder doet thfcna om igna machina t rereenrondigen proefnemingen in da lUiInowsche bergen Hy beeft dan de rlengels aan de armen vastgehecht en met hangende vleugels loopt bg een eindweegs tegen den wind in bergafwaarts tot op bet o nblik dat hg de vleugels uitslaat eu de wind hem draagt Dan heeft hg slechts de armen te bewegen om naar verkiezing te dalen of ie sig gen Nn ia bg Uag bij den ffroud straks zweeft hg een paar honderd meter hoog den wind elk oogenblik met goed gevolg pareerende bg middelsterken wind met een doorsnede suelheid van 5 meter per seconde welke afstand natuurlgk kan vei proot korden door oefening en armspierkracht De heer Lilienthal wil nu zgu rliegtoestel anders KPconstrneerd voorzien van een stoommachiuptjo dat 20 K G zou wegen De vleugels zooden daarmee niet bewogen behoeven te worden en zon er enkel sprake zgn van Inchtzeilvaart eu zelfs dit denkt de uitvinder door den tgd te wgzigeu in een lucbtroeiioesiel Maar dit is toekomitmuziek Zeker is het dat er een toestel bestaat waarmee de mensch zonder het lot van Icarus te deelen en ook zouder gevaar van den haU te breken door de lucht eo hoog böveu landen vliegen kan T Ti€tor die terecht gestaan beeft wegens de bekende aanraodiag op den borgeraeester van Wageningen he ft iu de hem opgelegde straf van vier jaren geTangenis berust en ia dan ook reeds tot bei ondergaan daarvan in de strafgevangenis te Arnhem opgenomen De wegwerker A J te Achitienhoven vond s morgens zgn vrouw dood in het bed liggen Den vorigen avond was ze gezond en w ter roste gdgaan Te Wichen is een ongehuwde vrouw van 40 jaar aan slaapziekte overleden Bnlteolandsch Overzicht De Dtiitsche Keichsanzeiger be atef n aan den ryicskanselier ffericht keizertijk manifest waarin do Keizer zgn diepgevoelden dank oitspieekfc Toor de menig nidige bewijzen van de trouwe liefde dea volks roor zgn Torst Het heeft den Keizer innige voldoening gesobonken waar te nemen hoe de door nlle vaderlandslievende harten betoonde bigde doelneroing met zgn verjaarfeost nog vermeerderd is door het bezoek hetwelk den Keizer ten deel viel van den staatsman die zich tegenover den Keizer en het Rgk zoo bnitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt Radicalen en socialiiten in de Franscho Knmer bestormen de regeering mot interpol latiën Jtecds zgn die over de graanrechten den atéfflkoolhandei de spoorwegtarieven de anarehist n achter den rog Voor Donderdag staat op het Igstje de sluiting der Pa ijscho arbeidsbeurs Gisteren werd de minister president over de misbruiken in de marine geïnterpelleerd De discussie die tot Donderdag verdaagd i kan de regeoring in groote ongelegenheid brengen Tot dusver redde de heer Casirair Perier zich enkqle malen door plotseling het grof geschut der kabinetiquaestie in t veld te brengen Maar ijet zou zeer gevaarlijk zijn indien bij dit ook I thans deed on de algemeen gevenschte benpeming eener comraisBie van onderzoek naar do door Clemenceau onthulde schandalen weigerde Dan kon hg een nederlaag lijden en doze zon het begin van t einde zijn van een koftstondig gematigd bewind Het Ëngelsche Hoogerhnis heeft zooals met volkomen zekerheid te verwachten was voet bij tnk gehouden ten opzichte van hel verbod op het contracting oul in de Employers Liabliity Bill Met 125 tegen 22 besloot het Lord Dudley s amendement strekkende tot bet schrappen van dit verbod te handhaven Alleen werden in de redactie van het amendement eenige wgzigingen aangebracht die evenwol volgene Lord Ripon s verklar g het priucipieele bezwaar der Regeering in geene deeie ophieven De aangevoerde argumenten kwamen slechte op eene herhaling van het reeds vroeger betoogde neer Zoo voerde Lord Salisbury aan dat het bedoelde verbod do werklieden zou berooven van de vrijheid an contract welke zij als Engelschen genieten en tevens afbreuk zon doen aan de solide voordeelen dio thans J dqpr hen uit vrgwillige verzekerings maatscbap pijen getrokken worden Ook zou daardoor eene voortdurende oorzaak ban botsing tusschen den werkman en zgnen patroon in het leven worden geroepen Opmerkelgk mag het heeten dat Lord Dudley s amendement ook een paar warme verdedigers vond in Lord Staumore en Lord Farrer Men moet namelgk weten dat dezen beieen behq ren tot de nieuwste door OlAdstone zelven giachapen Pairs Het stast thans te bezien welken weg bet Kabinet Oladstone met de Emploijers Liability Bill zal inslaan wanneer deze op 12 Febrnan opnienw nit bet Hoogerhnis naar bet Lagerhuis taragkMrt Ku door Pali Mali verspreid g nicl t le aon Qladstone voornemens zijn zgn ontalagte nemen blgkt verzonnen te zgn De minister Bryce beeft in WMUAberdeanshire een redevoering over de afschaffing der Staatskerk gehouden Hg beschreef den toestand van tjtken in Wales en zoide dat hel eenige middel tot verbete ing was den band tusschen Kerk en Staat los te maken met de noodige voorziening voor de tegenwoordige geestelgkheid zoodat het overschot der fondsen zoo hunnen aangewend worden Toor algemeene belangen ten bate van Wales In zake derzelfde quaestio voor Schotland meende Bryce dat de bekommering zou ophouden wanneer de voorstellen beter bekend werden Ten slotte noemde Bryce eenige der voorzieningen op die een ontwerp tot regeling van de plaatselgk besanren in Schotland zou moeten bevatten De Times verneemt nit Kairo dat de Kboliro er in toestemde dat de keuze van dan opvolger van den onder minister van Oorlog MaherPacha aan de goedkenring der Engelsche Regeering wordt onderworpen Do Khedive heet met zgn Ministers overhoop te liggen De Egyptische Regeering heeft bet rapport openbaar gemaakt van den ingenieur Wilicocks over don aanleg van een kunstmatig reservoir in het Ngldal hetwelk hg aanraadt te maken in de uabgheid van Assoesn ten behoeve van de irrigatie der landstreek tusschen Assioet on dj kust der Roode Zee waarvan bg een jaarlgksche styging der opbrengst van de landpachten met 4 0ÜU Ö0O pd st verwacht Het plan zou hot afbreken noudi akeiyk maken van don tempel van Philae doch Wilicocks stelt vooi dien tempel elders weder op te bouwen De rostverstoringen in Italië schgnen opgehouden te hebhen Do Ministerraad zal zich deze week bezighondeu mot da voorstellen van den Minister Sonnino De bebandeling wcrdt geheim gehouden Nog den 25 dezer kwamen berirhton nit Rio Janeiro dio voor de opstandelingen zeer gunstig luidden Qe vreemde vlootvoogden kwamen toen bgeen en besloten aan bun regeeringen te seinen dat de opstandelingen volkomen meester zgn in de hsvon van Rio en haar te vragen wat zg verder moeten doen laten begaan of de scheepvaart desnoods gewapenderhand beschermen En nu melden telegrammen uit Londen dat de zaak dea opstandelingen hopeloos staat Ter zee is tenminste hun macht weg Da Gama wiis naar men weet de bevelhebber op de schepen der opstiindelinge i De MoUo do eigenlijke leider bevindt zich te Parana waar hy een voorloopig bewind heeft gevestigd en van waar hg zoo spoedig mogelgk noodwaarts hoopte te trekken Volgens de Times had de Amorikaansche vlootveogd do vorige week een onderhond met Da Gama die aan boord van den Amerikaan genoodigd was Admiraal Benham zoo bfwt de bevelhebber van do schepen der Unie braabt hem toen aau het verstand op laatdunkende manier zegt Da Gama dat de zaak der opstandelingen hopeloos stond en het daarom t bost zou zyn indien hg maar als bemiddelaar optrad Da Gama van zyn kant verzekerde dat de opstandelingen het zooden uithouden tot zy versterking uit bet Zuiden hadden gekregen on dat zg zich zeker achten van de overwinning Wat de verzoening betreft waartoe Benham zgn bemiddeling aanbood verzekerde bg dat de eenig mogelgke voorwaarden waren aftroden van Peixoto on vrye verkiezing van een nieuwen president De Amerikaan moet daarop driftig geworden zyn en gezegd hebbon dat bg dan voortaan den handel en bot lossen van oorlogsmateriaal voor de regoering zou besebermen desnoods met geweld van wapenen at er toen is gebeurd weot men nog niet precies Het vermoeden ligt voor do baud dat de opstandelingen een van do schepen met krijgsbeboeften voor Peixoto willende nemen daarin verhinderd werden door deAmerikttnen en aldus het gevecht ontstond dat slecht afliep voor Da Gama Het vunrd werd naar een telegram nit Londen zegt do r dezen geopend maar terstond door de Amerikanen beantwoord en daarop volgde oen zoo hevig gevecht dat Da Gama in t eind zich moest overgeven Uit bet bovenstaande zou men knnnen afleiden dat Benham de zgde van Peixoto gekozen had doch dat is niet zeer waarscbgnigk Uiti sluitend de belangen van den handel zullen tot zgn optreden wel den doorslag hebben gegeven Met den president stond bg juist niet op goeden voet Toen hij hem dezer dagen wilde spreken over een bemiddeling moest hg Benham uren lang wachten eer Peixoto hem uitsluitsel gaf en ipen wenl bg afgescheept met de boodschap iTat de Staatspresident het Ie druk had Onder de Amerikanen waren er toen die dit een reohtatreekBche beleediging achtten voor de vlag GEVONDEN VOORWERPEN In de maand Januari 1894 zgn de volgende voorwerpen all gevonden gedeponeerd aan het buresn van politie 1 medaillon 1 hondanhalaband 1 paar wanten 1 paar achaatsen 1 gouden oorbelletje l schorre 1 gouden oorbel es 1 bloedkoraltn armband De gevonden voorwerpen in de maand Angnstna 1893 en niet door de verliezen afgehaald z jn er heachikking der respectieve vinders met inachtneming van art 2014 Bnrgl Wetboek Burran voor gevonden voorwerpen looveel mogelijk geopend van 11 1 unr a morgeni Gouda 1 Februari 1894 De CommiHaria van poUtie W N TiN GAKDEREN Arbeids Beurs In de gisterenavond gebonden Arbeids Benra meldde zich een werkelooze aan namelgk een Stoker bekend met het Machinevak toodai de Igst is als volgt Arbeidera 8 Bakker 1 Brouwer Bleekersknecht 1 Behanger 1 Fabriekawerkmtn l Groh mid 1 Grondwerker 1 Gepasporteerdon 3 Hekelaar 1 Loase Werklisdaa 4 t oidselbroier 1 Metselaan ii Opperlieden 1 Pottenbakker 1 Pgpmaker 1 Pakhnisknecht 1 Reiziger 1 Schilden S Schoenmaker 1 Stoken 2 Toinier 1 Winkel of Kantoorkneoht 1 Zonder beroep 1 Diegenen welke bg de Arbeida beun t ingeschreven en voorzien sgn van werk worden verzocht dit op te geven bg het Bestanr der Ned R K Volksbond Afd Gouda BurgerlUk tand GEBOREN 30 Jan Aaltje onden J Koolmees en M van dea Berg Ggs ouders C Snoei en N Snoeg Cornelia ouder J Radder en G Palsgraaf OVERLEDEN 30 Jan J Ptinaenberg hnisvr van 4 Straver 70 j J Blom 67 j 11 ra O E M Bantzinger 10 w A van Deth 74 j 81 J B de Boer 17 j 10 m GEHUWD 81 Jan A Stolwgk en M J Vonk J van der Ponw en £ J Zoet A den Blijker en H Dae B eawljk GEBOREN Jaapje ouden P Perdgk en A Perdgk OVERLEDEN A Boogereoi S7 HARKTBBaiCHTSII QOUda I l ebrusri 18114 De vr ag voor grsnen wss hedsu weder niet groot De prijsen tijn dooreen iels lager Tsrve Zoeuwiohs iO t g 40 Mindere dito 5 76B 8 Afwaksodo 754 J S Polder B i It Boode lomer 4 80 i 8 1 dito winter t 40 li 8 78 Bene Zeenwsehe i KO il S 80 Polder 4 80 i 4 78 Ballenlsadsehe pe 70 k 4 i f 4 10 Osrsti Winter 4 80 ƒ 4 78 Zomer 8 90 i 4 40 Cho Bllier 6 8Bi Haver per heet i 3 10 per 100 kilo 7 B 4 8 Hennepzaad Iuland b 10 88 i 10 80 Ballaalandsehe t 8 86 4 6 80 Ksnarieisad i i f 8 78 ICoolisad 4 Erwien Koeksrwtea L 8 50 4 9 78 ziet kokeods 8 7 4 8 16 men Bruiceboonon 7 8a i f wiltebeonen 10 80 4 11 Doivenboenen 4 8 60 Paardeaboomo 6 80 4 8 78 Mais pot 100 Kilo Bont AuerikssDiebe 6 80 4 8 70 Folanlan 8 90 4 8 S6 VlaVAaXT Malkvte noede aanvoer handel en prijseu matig Vette varkens red aanvoer haadsl vrijirel 80 4 88 ot per half KO Biggen voer Enselaad a oed aanvoer handel red 90 4 11 et per half KQ Magere Biggen goede aanvoer hsadel vrijwel 0 70 iJ 1 70 per week Vette sehapen weinig aanvoer bandsl vlug 18 4 90 WsilainmoroD red aanvoer handel flaow 4 Nuchtere kalveren goede aanvoer handel vlag J i i f 8 Follkalvoren 9 4 18 Aangevoerd 24 partijen kaas Handel matig Ie 4 ib1 e aal 8 4 H Zwaardere 4 Koord HolUndaehe 98 4 17 Boter weinig aanvoer haodsl vlog Ooeboler 1 48 4 1 80 Woibottr 1 80 4 1 8 p Kilo 344 Staats loter 6e KlsMO Trekking vaa Donderdag I Januari U94 No 11941 10000 No 80108 en 808 lOOO No 9178 480 989 8881 11714 11178 IMIO en WIK 40 u t