Goudsche Courant, vrijdag 2 februari 1894

Zaterdag 3 Februari J804e 3Sste Jaargang No 6268 mimm mmmi IMeuwS en AdvertentieKad voor Gouda en Omstreken ADVEBTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 r els è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per dne maanden js 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiyke Nommers VIJF CENTEH a 17100 tut 1119 lOaW IMll IHM l t4l IDttg m i0870 200 M 1 9 1041 im 8950 Oil 104M Kill 140 4 ll t u tOOOi 100 PriJMo no TO Ml IS7I OM 7510 9I7 IMiO ItéSI ISItt M8 80 4 Mil 7 M atlO mu ItSOO 18 g4 lU 10 8 t 4 7891 101 ISOIO 1 0 8 18190 890 8101 488 77i 10148 UOIO 19181 18841 10 4 SiOl S48t 7788 10185 ISllO 18198 18114 1107 8103 8684 78 8 10831 18163 10134 18889 ll 9 I8 8889 7849 10391 13198 18839 19181 119 8 80 6889 78i 10410 IS168 l 3t6 91li 1 1 M8i 6717 8018 1IK81 18889 18889 19885 1 4 46 8740 8087 108S5 13840 18845 19874 1841 81 580S 8117 10911 13408 18718 1945 1 88 8 5841 8159 IIOIO 18419 18788 19588 1 88 8898 8098 8 55 11 90 13454 I8 7 19854 1778 90 8138 8494 11389 18988 17054 19865 1 87 40 7 8 97 8841 11400 14088 1708 l 77 l 1 78 4083 88 8764 11581 14188 17117 19 91 0 7 4 17 8393 8777 11800 14 9 1714 19909 1S0 4 46 8450 8839 11908 1484 17158 19961 189 4 70 8499 8947 11978 14377 17389 80008 S1 4488 8615 9954 1 00 1454 17540 80104 71 4 18 8874 9193 1 0 4 14788 17802 80358 98 46 5 8 8 9193 1 048 16198 17776 80398 0 48 5 8983 9317 1 0 8 15937 17890 90617 8494 4788 707 9488 19144 15944 17887 90 08 63 4818 7117 9641 19974 16978 17969 90741 7 4851 7997 9667 I8SIS 16397 17984 90988 85 4889 7396 9596 19841 15634 18019 90991 9793 4977 7470 9888 11717 16 91 18039 3488 758 8017 7471 9785 1 879 16899 18098 Wittt K ïyne Ueenêche A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 81 JANUARI Vor kra lotkoAra 6 86 99 10 IO U a 70 Via 78V 90 94 94 951 96 108V 103V Via 89V 8Vl 4 99V loo 105 886 89 lolV loiV 916 160 96 B6V 109 1 101 1 M 9B 100 88 109 10 1 7 104 46 M j ISO v 49 140 140 88 n 104 1 9 180 losy I09 a 78V ï k 188 1 8 l l lov 99 Vi 90 14 io v 18V 77 77 111 10 1 104 8 1 7 z w 107 107 lul 100 L 11 U I ¥ VA 3r NIDIIUIID dart Nad W 8 1 i dtU dlla dllo 8 dito dito dito 8 i BaHau Obi loudl 1881 88 4 lUUI Inukr lng 1888 81 6 Ootniim Obi inpiplor 1888 5 dito In illier 1888 5 PolTVUl OUIg uit lioket 3 dito dito 8 Botuiia UbI Oou la 8 ria 6 dilo Oaooni 8 0 4 dilob jgolliil88 4 dito bjj Hop 1889 90 4 dilsiDload Ibod 1888 8 dllo dilo dilo 1884 8 truut Perpil tobiild 1881 4 Tsuiu Oi ir Goni Imd 1890 4 Qm iMuingMrie D Oea laaoioK aaria 0 linDAn Bir lUo oblM899 5 Mnioo Obi BuLl Sob 1990 8 TlHUDiu Obi 4 0Db p 1881 AKITHDaii ObllKallan 1881 S SoTTIuuit Slad loon 1 88 l l Kid N Afr Ilaudaliv aand Araadab Tab Mu Uartifioalao DallUaataobappy dito Arab Hypotbaakl pandbr 4 Oalt M der Vorateol aaud a Or Hypoibaakb paudbr 4 Nadtrlaudaoha baok aaod Nad Haadalmaalinb dilo N W k I ao Hyp b paiidbr I Bott Hypotbaukb pandbr 4 Ulr Ilrpolbaakb dilo 4 OoanKi Uoal Honit bank aand Boat Hjrpothaakbank paadb 41 Amuuu Equit faypotb paodb 6 Uailr L G Pr Liao oarl 8 Nn Hoa W 8paarjr M aaod HiJ lot Kipl r it Spw aand ii lod BpooraraKO aand Nod 2uid Afrik Spm aand 8 dilo dilo dilo 1891 dilo 8 bujl 8poorwl 1887 89 A Kobl Wd IUl Spwm j A ll obi VO Waroobau Weanen aaod 4 BOBl Qr Ruaa Spw MiJ aand 5 Baltiaehe dilo aand Vaatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 KaraE Ofa w 8p kap aaDd 5 Looowo Baaraat 8p Hg oblij 6 Ord rUebak Ulo oblig 6ZiidWaal dilo aand 5dits dilo ablit 4 4liiuu 0 it Paa Sp Uij obi 8 Ohio fc North W pr 0 a anod dit dito Win 8U Palar obi 7 Danrar k Rio Gr Spm oart T a Illinoia Caotral obi in goud 4 Louiar k NaahrillaOert aaod Mailoo N Bp U lahvp o 8 If iaa Kaniaa t 4 pot praf aand N York Unlario k Woal aaad dilo Panna Obio oblig 8 Orwon Calif la brp in oud 8 St Panl Minn k lïanit obi 7 UBPao Hoofdlija oblig 8 dip dilo Lino Ool la byp O 8 OklfkOk Can Soutb Oen f aand Tim C Rail k Na la h d o O Amatard Omoibua Mjj aand Botterd Tramweg Maata aaod Nip Stad Amalerijam aand 3 814 Rollardtm aaod 3 B wn 8tail Avtvorp nl8U9Vi 8ud Bmaaal nVft l Ham Tlitiai R utlr Oaaallaoh 4 Ooanxil Slaillalaaning 1880 i K K Ooai B Cr 1880 8 Sruui Sua liadrU ft Mn Vv BahHxit g aM ADVERTENTX£N V Bedon o rlaMlanijongateKilidj aeSARDA BVEBABDA HAKIA C A B BANTZIKQEB 8 A H M BANraiNOKB Bmoiil Oo ida 30 JuiHri 1894 u i DIBECTie dar HAAT8CHAPPU tot Ditka ring bg Orerlgdtn der Staatêe tappH tot Kut van t Algemeen opgericht in 184S wegeni het aitkeereo tu bet Tolle bedrag bg het oaerlüden rui BUOU Agwl C PLOMP Wacblelslraat 185 Palllissemeiit M Neuts Bg Tonnia dor ArronüiaaemeDta Recbtbuik te Rottirdam ran 81 Jnnnnri j I ia dp Boedel ren den gefailleerdeu M NIIUTS insolvent verklaard met lut tot rerafieuing door den Cantor De Cantor roornoemd Ur H M SCHIM ran d LOEFF Adrocut en Procarenr te l7oii 2a BUBGBMEESTEB en WETHOUDERS r n Oouda nllen op WOENSDAG den 14 KEBRUABI 1804 dea naniiddnga ten iéa nre in het RiaDUuu nldnar bg inachrgring AAITBESTEDEN Ie Het uitiroeren van eenlge werken ia de Zwem en Badlnrlohting 2e Bet onderboad der Stukadoorwerken In de Oemeente gebouwen gedurende de Jaren 1894 1808 en 1896 Inlichtingen worden gegeren door den Oe meenteBoawmeeater Bet beatek aub 1 ia tegen betaling ran 0 60 te rerkrjjgen op de Stiidatinimerwefen de Gemeente Secretarie Ondergeteekende bericht bg deie dat ig hue VleeschliuuwerIJ en Spekslager ran al heden heeft overgedaan aan haren ZOON Dankbaar roor het genoten rertroawen bereelt ig haren Zoon ten leerate bg U aan led W J OONGELMANS RAAM 189 Oouda 1 Febrnari 94 Mg refereerende aan borenataand bericht ik bg dezen dat ik de Vlee chliouwerU en SpekslagerU tot heden gedreren door mgne Moeder heb OVBROBNOMRN en dete roor mgne rekening cal voortzetten Hopende betselfde rertroawen te mogen genieten ala mgne Moeder rerbigf ik mg minlaam aanbereleude Uw Dw Dienaar A J DONGELMANS RAAM 189 il Dordreclil STEEDS VOOBRADIG Coperw Balken bet en beh Pitch Pine Balken en prima Dalen Oregon Pine Balken en Delen geach en gepl Delen Plaathont Ellena Jnffeis Koldera Sparren ani eni MTBWESTM m FiCIFIC BÏÏOTIEEmNZ Oevegtigd te Anuterdam Slaat op 31 December 1893 Uaatocbappelgk kapitaal 1 6 000 000 Geplaatat Maatachappelgk kapitaal 3 Ö00 000 Oeatort Maatachappelgk kapitaal 1 365 000 Bea rrefonda afzanderlgk belegd en gedeponeerd bg de NederUndache Bank 300 OOO Oealoton Hypothecaire leeningen dl 6 857 746 a 8 50 17TÏÏ4 365 75 Uitataande Puidbrieren 16663000 Hiwiar Pandbrieren nitgegeren dao gecreJSerd mocht worden ƒ Verdeeling der gesloten Hypotheken 968 leeniggen op in enltasr tgnde boerdergen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 994 30 gewshatte waarde dl 4 276 550 697 La eningen in ateden a 5 271 752 10 806 700 1665 Ijeeningen bedragende dl 6 8 5 7 746 30 geacbatte waarde dl 15 081 250 Af geleend bedrag 6 857 746 30 Orerwaarde dl 8 223 503 70 De Directie H A VA ytmBMBi a t oe mchy t p wtvw Kraepelien en HolnCs iiina LaocheQ u iSTrÏARocÏE Is Hf meest Krachllge en Versterkende Kli A WMK aanberolen door tal ran binnen en baitenlandacbe geneeaheeren Beik roond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flac na k f 1 90 en ƒ 1 DepOt te Gouda hg den Heer A H TEEPE Apotheker 70orlieen C THIM Kraepelien tlolm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s ocolade en Cacao door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde ftibrieatie bruik Tan l ne en f nste grondstoCTon garandeeret jen rerbnüker Tan StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanberelauwaardig Stbrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inuoud der mp Eükotten De Firma behaalde 87 Brerets als Hoflererancler 44 Eere Dlploma s gonden enz Medailles oen bewgs ran uitmontend n bbrikaut Keeds 1874 schreef de Aocademie national de Paris None Totu Moemona nna Hedsllle Vit pTcaaUre elnne en oonalddrstion da Totra exoellenta fbbrioatlon de Obooolat bonbona varies etc etc StOllworck e fabrikaat ia rerkrijgbaar bij H H Confiseura Banketbakkwa eni ena Oeneraalrertegenwoordiger roor Nederland Jnlins Mattenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwl den niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hat ia niet zelden dat genezing aaobrenfrenile niiildotea toevallig ontdekt worden die in de banden ran een bekwaam genoeaheer een goed aucooa bebbon VVai niet Prieanitz de geleerde reatiger eer waterkaur methode wiena woonplaata een bederaartaoord foor do lijilende nleDscbheid geworden la den eenroudige boor P He ft niet oen Zweedaoh mtyoor Thupo Brand genaam I een middel tegen rronwenziekten aan de hand gedaan dia het lancet der chirurgen reeds minder Doodaakelijk heeft gemaakt en thaoa gemeengoed ran alle goueaaheeran begint te worden Ook op het genied ter beperking ran zauuwiiekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend gewerden die op de aenroudigale en uatuurlgkite manier reaultaten oplevert welke wel in staat zgn da sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen aoo als byvoorb Bromium Yzer Araenioam enz geheel te rardringon Er zga vele mensobun die noch aiek noch gezond zgn en tooh klagen dat zij aioh in lichaam an slul alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en aolfs door een rlieg golergd worden an 00 ziob zelvon en anderen tot last zija zonder hat te willen Vele worden geplaagd of door vreeaelijka angst oi d H r draefgeeatigheid kunnen niat slapen en worden door benauwde druoman gekweld Dan ijjn er weder andere die te kampen hobbaa met baofdpyn oongestie zwakheid rao gebengen oorsuizen en toersUan fiindalgk luden de ergaten onder hen aan verlamming vitusdans en rallende ziekte Al deze ongalukktgen die men op eiken leeft d onder elk gealaobt on eiken atand vindt zgn lenuwsiek en min of meer da slaohtofers der leefwijse van onzen tijd Wie lot eone doaer oatogorièn van lij lofi behoort en ingeli cht w enscht ia worden over de wetking eener nieuwe methode adreaseere zich aan AmatenUm H CLEBA V k Co lleiM otterdam F K ran SlIVTEM T nTUM 1 Utrecht LOBKlf ft POKTO V Oudagracht bj de QaRlbrug F M door wian oen onderriohtend goschriftjo u r Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Qanaaing gratis en franoo verkrijgbaar tresteld wordt üederlandscbe Stoomboot Uaatsc happij De Stoomichepen BOLtAND kapt J SMIDT en BATAVIBB kapL i BAUGB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paisage rerroege men sioh hg de Cargadoon der Maataahappg Boompjes 72 te Botlerdam De Stoomichepen loeien te Brevendiur de markt van Boter enKMa te Londen i mm mm mimmmmmmm Êmmtmm Öóada aarijMt ran A Simuu nbêêb BINNENIiAND GOUDA 2 Febraari 1894 Hel onderzoek Tan het witer der Waterleiding had gedarende Januari hot Tolgende resaliaat 7 Jan 23 Mg permang kalioo per 1000 cc 17 8 12 1 10 1 Id de Nats Bpaarbaok te Qouda werd gedurende do mantid Januari 1894 ingelegd 12355 31 terugbetaald 17587 13 Aan de ryksptMtepaarbank te Gouda en de daaronder msaOTteerende halpkantoren werd gedurende de maand Januari 1894 ingelegd 10746 09 terugbetaald 2072 06 Het laatste door dat kantoor oitgegeTeo boekje draagt het nummer 3708 In eeoe gistereuarond gebonden algemeene Vergadering van den Ned Protestanténbood werd tot Voorxitter gekoxen de beer Oldemaua die teveni tot Voorzitter vaagde Zoudagsschool werd gekozen Door den Secretaris werd een vervlag voorgelezen waarin werd medegedeeld dat de afdeeling op den 2b Februari 20 jaren met vrucht was werkzaam geweest Nog werd medegedeeld dat op 1 Maart de spreekbeurt zou worden Tervuld door Dr H A an der Heulen van Haastrecht Gisterenavond hield de Zaugrerceniging Apollo hare jaarvergadering Tot bestuursleden werden herkozen de bbr J Gonda en £ Oostenryk in het dames comité herkozen Mevr Arentz en iuplaats van Mevr Boer die vertrokken is gekozen mej Vi8ser Scbot el Besloten werd in de eerste helft van April weder eene nitvoeriug te geven en deu daaropvolgenden Zoodag eene nitvoering in den trant ala die op 27 Angnstus des vorigen jaars Het jobiló zal in September leestelyk worden herdacht De heer J Rogmans te Amsterdam heeft zgae medewerking dsarbg reeds toegezegd Om de kas te stgren hebben de werkende leden to eatemd om ook dit jaar de contribntie met 1 Gld te verhoogen In de cUids van Februari komt een artikel voor van do hand van onsen stadgenoot Dr FEVILLETOK PEIIISES VEEA 1 Het huurrijtaig reed laag door een wirnet ftn straten en stegen een gesprek waa bg at het gedruUch ea geratel onniogelyk te voeren PlotKling boog tieb de man tot sjjoe in diepe neeniaebtigheid verloren vrouw eo vroeg Üy draagt de zteiae op den arm Slanpt ly V tJa BÜ heeft sicb in slaap geweend Ge sohyot ooderweg niet veot te hebben gebruikt H dwig roef by op bezorgden toon voort driuk vso dezen wgn ky al u versterken en dso siet ge er strsks beter ait by de aankomit in mya kosthaii Ik lou graag zien dat ga eeo goeden iadink masktet Ds srme moeder had op de lange reii honger geleden ter wille van haar kind detvyl haar msn die haar bevolsu had tot hem te komen baar geen peniii f meer had geiondan dan het rei eld Haastig greep zy naar de wynflesch en dronk aV eene vsrsnaehtê Flotseliag slaakte tg een gil 0 God Alez De mao greep de flesob wierp eeo oaderzoekenden bHk op het doodibleake gelaat dat er by het seh as der lantaarns vreeselytc verwrongen nitiag opende het portier n sproDg uit het rytnig tch nbaar kaïn sloot hy het portier wee liet den koetilar diaaien van dit iuwhen wl bcnsrktn ittlle B J H Ovink leeraar aan hot gymnasium alhier getiteld het genieten van muziek Gisteravond gaf de heer Tamse in het Café iUnie in de Lange Groenendaal eene voorstelling met zgn too ver lantaarn die met recht goed geslaagd mag heeten Alleen gelntroduceerdeu waren ditmaal de bevoorrechten ea reeds rroegtgdig waren verscheidene ouders met bon kroost in de achterzaal van genoemd café byeen Wat zaten die kleinen ongeduldig te wachten op de dingen die komen zouden £ n toen eindeiyk bet welkome met fraaie letters te Toorscbyu kwam was de jeugd in baar element De mooiste liedjes die zij kende werden gedebuteerd en dat er naast de volksliederen ook aan het touwtje werd getrokken c en maa samen onder de paraplu moest sprak van zelf De heer den H zorgde voor pianobegeleiding op eene wyze die iedere goedkeuring wegdroeg Maar de held van den avond was ongetwQfeld de heerTamse die als we ten minste foed geteld hebben circa 260 verschillende figuren liet zien De man had het verbazend druk hy transpireerde sterk by zyn moeitevolle taak maar hy heelt honderden een zeer genotvoUen avond bezorgd Behalve het Koninklyke huis natuar lyk werd £ M Willem III nog niet vergeten kregen we familiegroepen stad ezichten earicatoren kleurzonnen landschappen enz in bonte afwisseling te zien De jeugdige bezoekers ja Iaat ons eerlyk zgn ook de endere y a dagen amuseerden zich terdeeg en het meest kwam dit zeker uit sla de buste van de aanlegger van het feest op het doek verscheen Dan brak er een storm van toejuichingen los welke zeker het beste bewya wareu van waardeering van het genotene De heer Tamse heeft eer van zgn werk gehad en wat ous rest is onze lezers eou raad te geren om willen ze eens een familiefeest houden alsdan genoemden heer uittenoodigen met zyn tooverlautanm te verschgaen We geven ze do verzekering dat het opvolgen van dezen raad hun niet zal berouwen Dobr eenige janhtopzaeners te Leusden prov Utrecht is een vos geseboten In dat jachtdistrict is deze vangst eene groote zeldzaamheid Zou het wellicht hetzelfde dier zyn waarvan onlangs uit Zeist gemeld werd dat het ontvlachi was De politie te Rotterdam heelt een scherp i 9i verder ryden terwgl de menfcohen die juut passeerden eonder erg voortwandelden wyl zoo iets ta eene groote stad ieder oogenblik gebeurt Na weinige miautan hield het rytuig voor een ffgaatbor of logement van lageren rang stil De koetsier die zifr looa reeds aan t station had ontvangen klom langzaam en op zyn geraak van den bok en opende bet portier terwyt da bediende nieuwsgierig en belangstellead oader trad jHeidsar Hier is De gouden Druif I riep de voerman tamelijk ruw k Mag by Jena litten sprak hy verwonderd tot den huisknecht ffalt ik niet gemeend heb dat er ook een nnsn ia bet rijtuig ia geklommen die is toch niet meegerede i t Nu tis hetzelfde I Vrouwtje kom er nu asjeblief uit I riep da held van den hootzen bok ongeduldig jrge soudt hier in De Druif logeeren Toen sich niemand bewoog steeg hy in h rytuig fib meer handtastelgk met sijn klant te redaoeerea doch in het volgende oogmblik week hy mat ontsettiag terug nadat de slap neer hang nde yskoade band had aangevat Wat voor dan duivel is dat tochF sehreeuwde de wat al te ruw uitgevallen koetsier terwyl hij al weer op de straatsteeuen stond haal spoedig hebt hot U daar binnen niet in orde Versabillende personen onder wie gslyk inDuitaobland altyd het geval is ook een beambte waren spoedig om het tuig verzameld de waard en de wscrdin nit De gouden Drnif traden naarbniten een laD ifarD verlichtte het r tatg van binnen Dto vrouw sqbiJiM in onmacht of dood te sijn iprak de bikmbMt dis In dan wagen wn g onderzoek ingesteld naar vreemdeiingon die daar in oafé s verblgf houden en sis kwartjesv ndera of souteneurs bekend staan ËWJlgen zyu reeds over de grenzen gezet eva Matal anderen hebben ziob op het gerucht van t onderzoek van zelf uit de vooten gemaakt Ook te Amsterdam zou een dergelykfa mi vering niet ongewensoht zgn i Vgf faeéren te Muncben hebben bet stoute plan gevormd op sneeuwschoenen een tocht door de Centrale Alpen te doen en wel over den Uochjoohferner heen Binnen eenige dagen gaan zy op weg Op eene slede die zgzelvea zullen voorttrekken of voortduwen wordt eene tent proviand en verdere beu oodigd beden geladen Naar huune berekening zoUen zy op eene hoogte van nagenoeg 3000 meters in ijs en sneeuw een nachtkwartier moeten opslaan In opdracht van de Xytographische Kunstmrichcing van R Brend amourft Co te Muncben zal de kun tschilder Terschak medegaan om de meest belangwekkende natuurtafereelen en episodes van deu tocht in schets te brengen Het centraal meteorolc isch station ta Manchen heeft de tochtgenooten voorzien van instrumenten voor verschillende waarnemingen Te Maastricht zal dit jaar weer druk carStAftA get n worden BuÜim de woue feesteu bal masqué enz trekt op Maandag r m eeu Corso optocht door de straten Het initiatief daartoe werd genomen door de sociëteit tMomuBc die medewerking vond hy een tiriatigtal andere vereenlgingen van Maastricht en omstreken De stoet die eenige praahvagens bevat en overigens nit komische voorstellmgeu bestaat wordt samengesteld uit ruim 200 personen 4 muziekkorpf en 50 ruiters en een twintigtal wa ns en rytulgen Bene bataille van confetti s en serpentina wordt in navalgidg Tan Patg Brussel en audere steden oau bet feest toegevoegd Indien het weer meevalt zal het Manatricbt dien dag niet aan bezoekers ontbrekeu ioqH de pas geopende trauilyn Glous Uoelioge Maastricht zal daartoe zeker het hare bgd ragen Woensdag bad te Katz Noord Be voland een allertreurigst ongeluk plaats Een gehuwd arbeider uit Filippine Joh de Bmit genaamd was met een der vele mossel schipper die het geheele jaar voor hun bedrgf in üeZandstrwk zyti meegekomen om bg gebrek aan werk aldanr te Kats kreuiiUs te rapen De schip klommen Mama Mama 1 aohraeuwda op dit oogsnblik sen kind Ach dat arme ding 1 iprak da medelijdeuds waardin ngaef mg dat kind aan mynheer Steenl De waardin bad roor raobt weken hear eantg kind door den dood verloren hot verlaten wezen wekte terstond barmbartigbotd in hot treurend moederbart Jawel juffrouw Motler antwoordde de beambte den kouden étm der doods moeder welke da kleine krampachtig omstoten hield met moeite terugbuifïend arm wormpja kom na hier daar buiten ia eene endere mama Varsoheidena handen warden mcdolydend naar bet kindje uitgestoken dit door da waardin tn ontvangst genomen en terstond In buia gadragen werd De beambte beval hierop den koetsier naar het stadhuis te rgden hier verwees men ham naar het ziekenhuis waar de geneeskundige uitspraak dood luidde Door da menigte die sich roor en na toen er niets m r te kgken en te bepralrn viel verwijderde wagindA een elegant gekleed heer Ren lange regenjas omsloot de deftige gestalte terwgt defijno breedg rande hoed zyn btaek met een knevel bedekt gelaat half verhulde ffWat is dat hier f vroeg hd d o Miande die juist weer boiten do deur der ffOooden Droif trad Heel dieosLvaardig de ide deze den vreemdeling de heele gesehtedenu daar juist afgespeeld mede het drauw van het 0liae kind e da doode vrouw Ka OW palnm heeft mndd verder oadenoek per op wilde eenden willende schieten vroeg hem om het geweer dat lu de boot li hy sprong daarom lu bet boo e vatte het geweer bg den tromp maar de haan bleef haperen achter eeu touw en de volle lading hagel no 2 kal 10 kwam hem in den buik Hnim eon uur later was hy reeds een lyk De Standaarde ontvangt een nhryven Daar aanleiding van het door Amerikaansche bladen med edeelde omtrent den heer Geysbaek Molenaar vporheen te Arnhem thans in Amerika lu dat schryven wordt zeer sterk aan de waarheid van het ganscho verhaal getrgfeld en de veronderstelling uitgesproken dat de verspreiding dezer historie veel aan min edele oorzaken te wyten zyn Van zoek maken vau wn kapitaal moet geen sprake wezen terwgl de beer G M kort geleden nog bg zyne familie te Jorsfj woonde zoodat het naar Canada gevlucht zgn van deu persoon in quaeitie ook ait de lacht sou gegrepen Kjjn Gisterenmorgen had te Winschoten eentreurig familiedrama plaats M M klerktelegrafist bg de tttaataspoorwegmnatschappy zou per eeraten trein vertrekken naar zynenieuwe standplaats Zevenaar Het is er echterniet toe gekomen Kort voor hg in den treinzou stappen loste hy op zgn bg bet stotionaanwezigen vader J 8 M eeoigen aohotanuit een kWoen revolver De man werd ernstiggewond MÜ bet hoofd eo in den rug Treurige fp milieaangelegenbeden zyn ongetwyfeldde oorzaak van het voorgevallene De gespannen verhoud ing die er bestond en de doodder moedor hebben den jongeling zeker totvertwgfeling gebracht Ook meent men opgemerkt te hflbbeo dat hy in den loataten tyd ten gevolge der oneonigheüeo niet al te wel by bet hoofd was Hg is in vorzektirde bewaring gebracht Na de eerste genue kundigehulp van dr Van Olm te hebben outvangeo is de gewonde naar het academisch ziekenhuiste Groningen vervoerd P G G By Henri van der Marck te Roermoird is het eerste nummer verschenen van een Noderlanscb Tandheelkundig Maanblod onder redactie van F A Btehr tandarts Het zal voortaan den I6en van elke maand verschynen Deze eerste aflevering bevat een woord van de redactie een artikel over Palladium Amalgama door Dr Th Dentz te Utrecht ÊÊf bgdrago tot de aetiologie der trigeminanemfT gie door Dr H Boennecken te Bonn en tonder sartalen dat bedelaarskind aangenomen V vroeg de beer oogeloovig Ja manheer althins voor daten naohl Als mgnhaar onze juffrouw kende I Na die zou in staat E a b t arme weesje als haar eigen kind aan te uemeo I We hebben pas voor acht weken ons eenige kleine doobtsrijev jgravea nn ksn bot vreemde meisje juist in de open plaats treden 1 Hannes lachte zelf om nyiie f rnp Da vreemde heer baalde opgoloovig de sobouders op Ik kan aan zulk eoiw barmhartigheid die om Godswil vreemde arme Icinderen in huis haalt en ala eigen kroost opvoedt nu esomtal niat getoovcn Daarom ben ik zeer nieuwsgierig boa dete gesohiedenis zal afloopen en kom mistehiea binnen eenlga dagen terug om de proef te nemen van s menichea belaugelooze bsnaliartigheld Hg knikte hierop den bediende toe en ging tn4 verder 1 Hannes tsg hem verwonderd oa W Zeker een half gekke Engelsehman die van verveling niet weet hoe tgn yjd dood te staan I bromde hij terwyt bjj naar binnen ging om zyne juffrouw diS do kleine al ten en drinken gaf deza ontmoeting te vertellen Na Hannes riap juffrouw Möller hem toe het arme schsap is baast doodgehongerd 1 Zender tfrÜfiBi is de moedor van honger gestorven alhoewel zU dan moflilgic een r luig had kunnen nemen Ko dat is hetzelfde tipgt mf loch dat we fasar niet eerst in ht s bebben genomen missohien hadden wy de ongelukkige nog weer tot bet leven teni gcroepeo door haar eten en drinken te geven 4 flnff Mr