Goudsche Courant, zaterdag 3 februari 1894

door im ndMUmr an De firma Van Lier zal volgeiis het tN V d D weldra een nieuw tooneelwerk van Boeier Faaseu voor het voetlicht brengen ge titeld Een Amsterdamsch Kaartlegster Binnenkort zal te Bodegraven het hulpstation der Staatsspnor gereed zgn en in dienst worden gesteld terwgl elsdan onmiddetlgk zal worden sangerangen met den bouw van hel nieuwe station aldaar Mgge twintig jareui dus op een tgd dat de swaarite zorgen oor het huisgezin voorbg Uaar de jongeren en dua verreweg de meestan staan op een traktement van f 500 n f550 en als men hiervan aftrekt dr stortingen voor pensioenfondsen feu blgft er over To of f 10 per jveek en dat voor een Rgksambtenaar die toch niet in eeu slop of gangetje kan gaan wonen en steeds knap voor den dag moet komen en bovendien zooseel TOor seh enrepBratie noodig heeft t ii toch eer weinig Laten we mMr hopen dat de directeurgdneraal hen spwdig zal helpen Terbieden Ia goed maar schadelooiatellen nog beter t Mr Pb de Kanter qü Haarlem lid der Tweede Kamer bebaodelde voor de leden van t Nnfcc te Rotterdam de opvoeding der vrouwe Bg begon er op te wgzen dat naast de aorg van de ouders voor bet bind ook die atond van de overbeid Waar de oadera bg hnnna lorgen rekening bebben te bonden met den atand waarin geleefd wordt den aanleg de grootte van bet gezin heeft de gemeenschap dit niet te doen deze kent of mag althans niet kennen rang of atand doch heeft met ieder 4iehocflen rekening te honden Het ataat echter vast dat zg dit niet doet en dat onderzocht moet worden hoe daarin reiandering te bi gen Achtereenvolgens deed apr na zgne boordere kennis maken met de verachillende vroowen al naar den stand waarin zg geplaatM sgn om daarna telkens de vraag te stellen op welke wgze de gemeenschap in haar verschillend optreden de hand bad gehad Leerde deze de vronw van de wereld op te treden in baar salon deed tg de vrouw van den gx an berger de kennis opdoen ran de waarde Directe SpoorwegverbiDdlng met GOUDA Wlnterdlenst 1893 94 AaoKevaigeo 1 October OOODi ROTTBKDAU Qoada iOIfooidreebt t Nlanwerkark Oapelle Betteidaa 7 i oi a 40 io 4 io i ii oa ii u ii ii i i4 t ti 4 40 ii t te e 11 01 1 01 4 B7 01 I 11 01 1 11 4 04 a io t 11 11 e 1 11 4 11 17 I IO 10 11 01 ll li 11 11 11 I SI 1 44 4 10 l iO 40 I II I I OI P7 I5 7 47 I 0 41 1 11 10 17 11 10 11 10 1 44 I IO 1 1 blleidaa Oapelle Nieuwarkark lloordreehl ouda 1 48 8 10 4 08 4 40 DIN Haao souua s Haga 4 48 7 10 7 481 88 9 4410 1411 1811 14 1 88 I ll 1 44 8 48 4 14 4 41 aODDA DIN R4iB Gouda 7 101 40 1 04 I S7 10 41 11 11 1 44 1 49 1 48 1 04 1 09 Qnida 8 80 7 808 1 I 8S 10 18 lO Bi ll oi ll tf l iO 1 44 8 14 418 4 48 B IO 4 41 7 418 84 10 01 U T I o H T B O D O ntieehl 8 88 7 itl 9 1 18 11 84 11 08 11 40 8 10 8 414 48 8 88 7 48 V 8 09 8 40 10 07 ll 44 Harmelea 8 47 8 08 10 09 11 19 8 14 4 04 4 41 9 04 Woerden 48 8 10 10 14 ll ll 4 11 9 1010 18 Uudawaler 7 07 8 19 10 14 11 41 4 14 I ll Owida 7 10 8 811 84 10 87 1I 0 11 44 1 88 8 80 4 87 4 102 08 8 10 8 41 1 8110 40 UJ4 1 18 9 84 10 I7 11 17 11 41 DOl Oa UTIIOHT Ooada 4 84 8 40 7 48 8 01 8 11 10 11 10 44 11 48 1 18 8 18 4 14 4 47 4 18 1 01 7 44 8 8810 01 Oudaw 1 40 8 44 11 01 1 87 1 87 7 19 10 11 Weaidea 4 47 7 018 11 8 40 11 18 8 44 4 04 4 44 8 17 8 08 10 18 Hanaelan 04 7 08 8 44 11 18 1 41 i ll 4 80 t i 10 84 Utraebt 8 18 7 11 8 18 8 41 9 10 41 11 44 1 10 8 08 8 40 4 41 4 19 8 11 84 MS 9 10 10 41 OkO U 4 4 NaTItDAH Ooada 8 40 I ll 10 08 10 14 11 11 1 41 4 47 4 18 7 44 10 08 Antaidam Wa I SI 1 1 10 44 11 11 1 1 40 1 48 I II 1 11 U l AMMtbOBOfc M Ml tl U U I UI Mi 1 Mt lUI 7 80 8 811 84 10 87 1I 0 11 44 1 88 8 80 4 87 4 10 7 08 8 10 1U8TIIDA H O O US A e v u u uc M UQ I ftriKiMirAje uat ae üranacne Kuaten niet zonfan geld Tan boakbouding van de toedinga der verdedjgingawerken zgn tooala beweerd OMntehoncgebttUn Udae bgdngeo atMan OMMnuO Siam Kuu Zitting na Donderdiig 1 F bt 1894 Da lUmar hadt fuU tpud gewerkt Alia begrootiogeo zgn afgsdaui op die d Watentut n welke men in atr d mrt de gewoonte Toor bet laatat beeft bewurd Durtegen broeit een atom De miniiter beeft op cgn begrooting aubeidie Toor tranu oitg Irokkon betgeen tele leden der kamer hindert omdat zy thana geen uitspraak kuoneo doen orer de zaak zelre De dag ran bedeu ia Toor dat debat geraaerfeerd Vaal zaaka waa de diacoaaie beden niet beti ett raozelf apreekt ala er zoo n serie boofditukkan de rerue paaaeeren De meeate diacoaaie waa oter de protectie die de beer Saaaen ala rrgbandelaar rermomd ter alnika wilde invoeren De beer Piaraon waa er niet ran gediend en bad ook geen laat om een enraoa te houden ten einde den heer Saaien aan het verstand te brengen dat beacberming geen werk acbeppen kan Vermakelijker waa nog bet argument van den heer Uegout dia protectie wilde omdat de werkloozen in hnn byeenkomaten betoogeo dat de vrjje handel de vijand ia Alsof deze werklieden meer vertrouwen verdienen dan de economisten van beroep Meer bout aneden de argumenten van den heer Prina dia op Amerika weea waar ondanka de grootate protectie millioenen werkloos ajja en van den heer Huiler die wees op het feit dat de eenige pr ectie die men nog heeft die dar auikeriDdusferie atrekt tot groot nadeel van den landbouw De diacnaiie urer de militaire hoofdstukken bood weinig belangrijks san By marine hield de heer Van Alphen zijn jurijjkscbe revue waarby taan nuttige wenken over venchillenda hangende qnaaatien niet ontbrak terwjjl de Miniater ran Oorlog zich mocht varbeugen in uitingen van armpathie als waaraan hg aker niet verwend ia De geruchten omtrent de aanvrage om ontalag ingekomen van den gouverneur te Suriname kragen door de voorzichtige uitlating ran dan Min van Kol meerdere waarsohjjnlykheid Wat omtrent de geruohteo der laatata dagen gezegd werd geeft grond tot de opvatting dat inderdaad een verzoek om ontslag ran de tyde van dep Gouverneur is ingekomen dat bet gemotiveerd ia door verachil van gevoelen met den Minister dat de Minister gaarne wil trachten den Ooaverneur te behouaan voor zoover hjj het met zjju verantwoordelijkheid en zgn opvatting omtrent bet belang van Soriname kan overaenbrengen Het aladiup waarin de zaak verkeert acheon een te grolta openhartigheid onraadzaam te maken In h t weekblad voor dames De HuiaTroaw van 30 Dec ia een belangryk artikel opgenomen van dr K ooperberg uit Leeuwarden waarin de treurige gevolgen worden geschetat ie de wiDkeldorhtere ondervinden van het gedurende geruimen tjjd achter elkaar in ataande houding verrichten barer hezlgh l 0 7 lt 7 M 7 7 41 7 i ae 1 41 a 4i l 4 a oi 1 10 i ll 4 10 B II 1 11 6 11 II I Si 1 18 I ll 1 14 I IS 1 81 11 01 ulio v M 7 411 41 Bl Kr 7 47 t Uv 1M 9 01 N dL d 01 Voorb 1 07 1 18 11 11 w De aohrgver bespreekt in dit artikel tevens de hygiënische nadeelen aan het beroep van naaistera modemaakatera en kunathloemenmaakatera wegene haar zittend leven eigen Treffend ia vooral wat hg schrjjft over de naaister Hier zijn bet niet de winkelien yutx de huismnoder die hy oproept tot ver aohting van het lot der huianaaiater die in den regel a moigena te 9 nut aan den ariwd goot regelmatig tol den middag blijft rowu werken in baar baaet natuurlytc weer zittende hare koffie drinkt daarna weer j aiit zitten 1 werken tot het middagmaal en onmiddellijk in den regel tol laat in den arond in Mn atuk biyft voortwerken sWy willen het onze geachte lezeressen in gcmoede afvragen lezen y in zgn stuk wie uwer zon zulk eena levenawgie één week lang kunnen volhonden Wie uwer zon niet ipoedig do liehameiyke en geeatelüke garolgan van zolk eb uderrinden En toch ie dit meisje of iat vronw in de treurige noodzakelgkheid dag in dag nit weekin week nit jaar in jaar uit op detalfd manier haar leven door te brengen veelal mat alechta een enkelen vrgen dag in da week Welon aan de bniamoadars de wboone taak om aan dit onmaoaebwaaidig beslaan een einde ta makan Op n mat de gebiedende plicht der humaniteit hier haudeleod op te treden Beperkt de bezigheden uwer naaistera in dien zin dat zg na 2 a 3 uren ta hebban gezeten telkena tan mi ale één nur in ataande of loopende bonding liefst in de open lucht kunnen doorbrengen Zorgt roor goMla voeding let op de kleur uwer stoffen gaat avoudwerk tegen en neemt faaar soomogelgk in uw gezelacbap ten einde door uwe geaprekkeu baar zedelgk Imwustzgn levendig te maken as te ontwikkelen Man meldt nit Amaterdam In de Watergraafsmeer onutreeke 15 minnten buiten de gemeentegrena bezit onze stad aedert jaren de voormalige buitenplaata later theetuin Frnnkeodaal gedeeltelijk iu gebruik als eledelgke boomkweekorg en verder afgestaan aan de vereeuigiug Tainbouwscbool Amaterdam welke instelling door ongeveer 40 leerlingen wordt bezocbk In het midden van bet 10 bandar groote terrein verrees een 12 by 36 M groot gebouw afkomstig van de tetitooQstelling van 1883 dat hedennacht eene prooi der vlammen is geworden Hoe de brand ontstond zal wel nimmer opgehelderd worden want om 4 unr badden de leerlingen het gebouw verlaten en eerst tien uur later sloegen do vlammen naar alle zijden nit den hemel bloedrood kleurende zoadat tot ver in de stad de brand zichtbaar was De Amiterdamache brandweer rukte terstond uit om spoedig weer terog te keeren toen I bet bleek dat de brand in eene andere genncnte woedde Veel verloor men niet aan bare hulp want aan blusscben was geen denken Het groota gebouw waa in een oogwenk één vlammenzee En geen wonder Het was grootendeels van bout opgetrokken terwgl de inbond met minder brandbaar was stoelen en tafels eene zeer fraaie rerzameli ig nit was vervaardigde vruchten eene bibliotheek met koatbare boeken en een welisgericht scheikundig laboratorium Alles was er dua op ingericht om pogingen tot blussching ydel te maken Toch werd getlaan wat gedaan kon worden De spuit van Watergraafsmeer en die van de gasfabriek waren spoedig ter plaatre en zorgden dat althans nog eaa deel van den rechtervleugel gespaard bliwf Niet voor labg want later werd ook dit gedeelte van het gebouw onfgetrokkeo zoodat wat verkoold b ut en puin alles ia wat overbleef Behalve de geuoemde hulpmiddelen by het onderwgs ia ook nog eene verzameling vergroeide houtaoorten verloren gegaan zoodat uit een wetenachappelgk oogpnnt de acbade niet oubelangryk ia De vraag boe en wnar het onderwys zalworden voortgezet was uit den aard der zaakhedennacht niet opgelost en zal vermoedelgkheden door het bestuur in overweging worden genomen Victor Hugo s huis te Pargs dat men inde eerste geestdrift na s dichters dood lot eennationale bedevaartplaats dacht te maken staatnu aaugeslagen ala te buur of te koop Deeigenaar Prins de Lnsignao heeft jarenlaqgafstand gedaan van de huur om de vereerdersvan Hugo in de gelegenheid te stellen een soort VictorHugo miueum er van te maken maar van de deabetrefH nde plannen is nietsgekomen lO if 10 i4 10 41 10 47 7 44 i 07 I ll lO OS 10 11 4 47 4 11 I ll 4 81 8 8 M8 10 10 11 Het huis is geheel ledig Een marmeren gedenksteen boven do deuf is bet eeniga wat nog vau den dichter spreekt Men zon bg dat ledige hnia er toe komen eeu Ëngelscb blad gelyk te garen dat onlange 1 aehree £ Frankrgk eert q n groota mannen om hen in bat Pantheon te vergeten Tegen J B ia s Oravenhaae dia nog l jaar gevangeniaetisf moet ondogaao wegens miahaAdeling van den koopman J ia door de politie prooeaverbaal opgemaakt wegens bedreiging tot moord Om wraak te nemen bad J B die zich toen nog op rrije voeten bevond maar thans in hechtenia is zich naar het hnia van J begeven met het voornemen den man ie l p gaan hetgeen bem echter door de politil Wet werd De toeetand ran bet Haagscbe meisje dat bg ongeluk door haren vader met een revolverachot in de borat gewond werd is eenigazina vooruitgaande Het levensgevaar ia geweken Te Amaterdam is eene vereeniging gevormd tot oprichting vfu zoogenaamde reataurantaDuval waar meu tegen zeer billgke pryzen zal knnnen dineeren en zelf controle kan uitoefenen op de bereiding ran het eten Ais een der medeplichtigen van bet rervaardigen van ralscbe bankbiljetten ia te Amaterdam gearresteerd zekere Kranae feen Dnitecber woonachtig Heerengracht 409 Gisterenochtend werd hg van zgn bed gelicht Zijne vrouw wist niets van bet doen en laten van haar man af Alleen wist zg dat hg lincograaf was en zgn werkplaats bad op de Heerenmarkt Wanneer 4g hem vroeg hoe de zaken gingen antwoordde hg steeds zeer best In zgn huis noch iu zyoe werkplaats is iets verdachts gevonden Omtrent den aigarenfabrikant F r L te Haarlem verdacht van het oiigeien van een valach bankbiljet verneemt het Haarl D Van L leende in Augustus van bet vorig jaar van een lid zyner familie duizend gulden naar liet heette om die te gebruiken in zgne zaben In werkelykheid waren ze beatemd om door middel van zekeren K te Amaterdam woonachtig een zincograaf of lithograaf van beroep in Duitacbland allerlei instrumenten en praeparaten te laten aankoopen photographietoestellen die higkbaar tot de vervaardiging van vatsche biljetten hebben moeten dienen Een schuldbekentenis van K is onder de papieren van Van L gevonden De weduwe van Claude Bernard den beroemde phyailoog hond te Parys een hondenaayl naar men zegt om de wreede ivisectiën waartoe baar echtgenoot bg zgoe studiën en collegea zoo vaak genoopt werd goe l te maken Zy heeft nu echter van politiewege kennisgeving ontvangen dat zg haar asyl moet sluiten omdat de viervoetige verpleegden er den buren overlaat aandoen Omtrent de inhechtenisneming van den sigarenhandelaar T van Liemt te Haarlem wordt nog het volgende gemeld a Keeds Dinsdagochtend kwamen te dezer stede de noofdinspecteur der recherche te Amsterdam de beer Butelt en de recborcbuurs Panborst en Verbeek om r L te nrreateeren Deze wae echter toen niet daar ijpcb te Amsterdam wat bleek uit een onderzoek door Panborst ten huize van v L ingested De I heer Balelt had het vertrouwen dat t L te Amsterdam vertoevende zeker zou worden ingerekend door zgne rechercheurs aldaar die vooral de woning in de Oude Brugsteeg bewaakten Sdocb r L was daar niet geweest en toen de heer Batelt met de twee anderen naar Amsterdam terugkeerde passeerde r L hnn in eenen trein van Amsterdam komende 7 10 7 80 8 48 1 44 1 01 1 01 1 14 11 01 11 40 Voorb 1 44 N dl d 49 Z Zegw Oe Bl Kr 4 14 iSev 11 4 19 10 81 10 41 7 44 8 40 8 1 fJW Ml ABetcrdaaOB n io ii i IMI De recherche te Haarlem was gewaarschuwd en toen r L tegen 4 nur juist zgne fabriek sloot gekleed in zgn beate plunje kreeg zg achterdocht dat hg zou willen vluchten en werd hem verzacht even made te gaan naar het bnrean van politie Dndelitk werd io H daar waa grtsdagiki Ceerd naar den beer Batelt en deze kwam over met de rechercheura reeds genoemd Onmiddellgk werd een verhoor afgenomen waarbg de heer Batelt zulke verplett nda bewyzen bgbracbt dat aan de achnU Van r U bgna niet getwgfeld kan worden Zoo b r luefi hy te Amaterdam aan eena Tionw van verdachte zeden aen ralaeh biljet ran 300 in betaling gegeven zoo heeft hg 1000 Voorschot gegeven aan een zincograaf en is hg hoewel dit ontkennende herhaalde malen in de woning in de Oude Brngateeg gezien Op bem werd gerondrn een bedrag van ± 275 terwgl in zgne fabriek ± 175 aanwezig was Dit allee waa echt geld Of er verder iets ia gevonden ia niet te zeggen De 1000 had hy opgenomen by eene baukinatelling op bandtéekening van twee borgen Het ia een ieder daar een raadsel boe de man zoo iets beeft kannen doen Hij ia van eene zeer reipectabele familie en bad ongebowd zgnde goed zgn brood en nog meer Zgne overbrenging geboeid naar Amaterdam beeft menigeen getro n Te Uovenkarapel ja Woensdag wegens wanbetaling der verschuldigde vermogensbelaatiog eene verkooping bg executie gehouden Toener een paar nummers geveild waren waa betbedrag van belaating en kosten reedi verkregen M By den heer J Kooy grondeigenaar te Krimpen s d IJsol werd dezer dagen een brief per post ontvangen waarin hy onder bedreiging werd aaugezocht om op eene aangednide plaats en op een bepaald unr f lOO neer te leggen Werkelijk kwam op dat unr ter plaatse eeu man maar hg vond een ledige zak Aan de daar gestationeerde politie ia het evenwel niet gelukt den mau in banden te krijgen Betreffende den doodslag te Hoogereen meldt de Aasv Ct dat de verslagene Harm van der Weide een weduwnaar Donderdagnacht van de Hoogeveenache markt terugkomende aau de woning ran H E S te Hollaudscheveld klopte met het doel diens dochter te spreken Uy kwam meermalen hg 8 Deze bad echter andere jongens gedreigd dat bg hen wanneer zg weer aan de deur kwamen niet de meatvork in hun lichaam zonde steken en in de meening dat een ander dan van der Weide oan de deur klopte zocht bg eerst naar de vork maar nam deze niet knoneode vinden zooals by zelf bekent een tabaksdoos van de tafel deed de deur open en gaf den buitenstaande daarmede een slag op bet hoofd Toen hem bleek wie de getroffene was en dat de slag erg was aangekomen nam by bem mede in hois waar v d Weide herhaaldelgk braakte Na eenigen tyd gelukte het r d Weide op te staan en naar zyn op een nut afstands gelegeu woning te gaan De volgend dagen verergerde de toestand evenwel en Zon dag overleed hg Naar aanleiding van bet gebeurde bega da justitie vergezeld van een deskundige zich gisteren naar HollandscKi ld en stelde een onderzoek in met het gevolg dat de 65 jariga S in hechtenis werd genomen en gevankelgk naar Asaen ia overgebracht I e hoofdcommisseria van Politie te Rottei dam verzoekt opsporing aauhonding en br richt betreffende een onbekend man vermoedeiyk Duitschpr 30 i 40 jaren oogen donker neus gewoon knevel donker gekleed met donkere jas en faotoisiebocd allee oieuw en in het bezit van een nanld paraplnie Hy heeft in den avond ran 27 Jan jl een bankbiijel m t 100 in betaling gegeven hetwelk later bleek raUch te zijn Het bankbiljet nam hg uit een zoogenaamd taachpurtefeuille van dof leder waarvan de binnenzakken eveneens van kleppen vooralen waren TUd vao Gréenvicb 10 41 U M 11 M 9 81 9 44 Il 8 48 1 409 47 1 44 10 1 1 08 10 10 8 10 7 07 7 17 7 14 7 81 7 87 4 44 4 1 4 14 I 4 01 4 01 I 1 80 10 4 11 7 8 04 9 81 7 0 Ml 7 10 7 11 7M 9 4 8 09 9 44 1 40 4 10 144 4 11 17 11 4 1I U 4 10 4 84 7 11 T M 1 47 Ml Ml 4 14 4 4 waarde im artikelen is da geraeetuchap zonder schuld als geklaagd wordt over dienstboden die Diet behoorlijk onderlegd zgn heeft de Staat ooit omgezien naar het inrichten van bewaarscholen uit de seite oovrièret moet da gemeenschap niet worden aangeklaagd waar men aooveel onbewoonbare holen aantreft die de vrouw den geheelen dag ontvlncht treft den staat geen verwgt ah hij toestaat dat vrouwen van s morgens 5 tot s avond T uur weldarbeid verrichten Daarna stond apr uitvoering stil hjj onze wetgeving die de vrouw zooieer achterstelt bg den man vooral iu lake huwelgksr cht en echtscheiding En ten slotte behandelde de heer de Kanter het stemrecht der vrouw waarvan hg een voorstander bleek met dien verstande dat de vrouw eerst daarvoor moet worden opgevoed door haar in baar maatschappelgk optreden minder vteagellam te maken Als eerste eischen van de verbetering der positie van de vrouw stelde spr lo uitbreiding van den kring barer werkzaamheden 2o betere bescherming barer positie iJo betere en meerdere gelegenheid tot hare vorming Tot verwezentgkiug ran het eerste moest zij tot alle vakken worden to elateu die thans door den man worden ingenomen voor het tweede pont beval hg aanneming van de door eene Staatscommissie reeds lang ontworpen hervormingen in het burgerlgk wetboek aan voor het derde punt pleitte hg voor toelating van meiajcs op jongensburgerscholen gymnasia en academie Prof Stokrii boodi ia de AolftVAmsterdtm Moig Toordrftcfateo ter heroieawde ontwikkeling TSD een zgoer meest geliefde theorieën nl dftt de tropiocbe Uchtstreek roor Ëoropeeeche kolonisatie alleaxiai geschikt is Waaneer de ËDTopeaan ileehtR xtjo leefwgze regelt naar h t klimaat is volgens den boogleeraar zgn weeistandsrermogen tegen de Terderfelgke inTloeden dasrvan minstens eren groot als bg flea inboorling Zoo toonde hg gistereaarond uit statistieken aan dat de sterfte in tropische gewesten niet grooter is dan in Enropa s groote steden dat de levenskaosen der rronv wier weerttattdarermogen men doorgaans t miust opgewaaaen acht t en tropische invloeden daar rergelgkenderwga zeker niet geringer zijn dan in Europa dat d kindersterfte in tropische gewestéh geringer ia dat de ervaring de on oistheid heeft aangewezen der bewering dat Earopeaaen er uitsterven of zelfs maar minder krachtig vermen vnldigen De vele mislnkte kolonisatieptanaen weet spr aan on voldoende voorbereiding Hg concludeerde als volgt I dat Earopeesclie volksplantingen van alle oorten mogelgk zgn n dat voor het gelakkea veel overleg ver taadige keuze van terrein en degelgke voorbereiding noodig is III de t enspoeden in den aanvang moeten niet afschrikken IT een snellt ontwikkeling van een ËuropeeBche land boa wende bevolking gaat beter op hoogvUkten en met Seuiieten dan in laaglanden en Ariërs Is nu kolonisatie wenscfaeiyk Omtrent den O I Arohipel antwoordde spr dat kolonisatie nn boeren aldaar niet wenschelgk was Die koloniën zgn voldoende bevolkt en overigens voorzien Chineezen in de behoefte aan werkkracht Maar we hebben Suriname met zijn gezond klimaat Daar is het handwerk en de landbouw niet voldoende vertegenwoordigd Een Eoropeesche landbouw kolonie zou daar IMT zeker wenacholgk zgn en sUgen Voorts wees hg op Transvaal Tot ieder die het bier te ouderwetsch vond en naar roimer kring Terlsngde zei spn ga gerust naar de tropen Met Nieuwjaar werd aan onze gverige brief B telegrambestetlen door den directeur generaal der postergen ten strengste verboden onder wolken vorm ook eeu heilwenfch aan te bieden Dat dit voor die gverige lieden een bard gelsg wna weet iedereen Wel is waar werd het aannemen van aangeboden Iboian niet verboden en zeer Keker wareu er Talen die toch evengoed als andere jarun hun gift gegeven hebben waar Aor de brief en telegram bestel Iers zeer inkbaar zijn maar toch was over het geheel genomen het verbod voor hen zeer achadelgk Menige aankoop waartoe was besloten moest achterwege blgven tot telenratelling t u vrouw en kinderen Dit is treurig voor de betrokkenen het is dtn ook te hopen dat de directeur generaal spoedig de brief en telegrambeatellera op eén andere wgze schadelooa zal stelten voor bet verlies hetzg door een gratificatie of door een rdrhooging van traktement Wel ia het maximam hunner traktementen f800 maar dit BDltenlaodsch Overzicht De zitting der Fransche Kamer van gisteren was belangwekkend Het Pargjche publiek is belust op interpellation die zeer djkwyifl tot rumoerige incidenten aanleiding geven Veel beloofde in dat opzicht bet debat over de vloot na de met ophef onthulde misbraiken en de geruchten van vervolging Tan den journalist Ctémencau dte er aan voorafgingen Dinsdag gaf LockrcïJ eeit voorproefje Hg behoort tnet Brtsson en GerviUe Réacho tot de marinespocialiteiten in de Kamer de admiraals van het Paleia Bourbon Hg betoogde dat bet Drievoi dig Vecbond sedert den oorlog ongeveer 2 500 000 000 Frankrijk omstreek 3 500 000 000 fr voor de vloot heeft uitgegeven maar dat de Frantcbe vloot niettemin belangrgk achterstaat bg de vereeuigde vloten van Dnitschland Oostenrgk en Italië Snelheid en bewapening laten te wenscben Het geschut op de Kïhepen zoowel als op de kusten is ontoereikend De groote havensteden in het Wordt eerat bereikt ua een dtonettgd van 20 noorden Havre en Dieppe zijn lii la merci j j mj bombardement De vestingwerken van Boulogne en Cherbourg zgn ond en onvoldoende Treurig staat het met de torpedovloot De vorige minister van marine had in een rondflchrgven verklaard dat bg een onderzoek van 6 torpedobooten 4 uibt zeewaardig waren Corsica is weerloos en kan dool Italië hg een plotselingen inval van 15000 man worden buitgemaakt Met de grootste kraditsinspanniog zeide Lockroy heeft Frankrgk het kleinste resultaat verkregen Er zgn lekken en scheuren door welke het Fransche goud wegvloeit In het mar in e bestuur heerschen smlzucbt ul zorgeloosheid bg overlevering cEn nu is riep de gewezen minister uit eene r erlngscommiasie benoemd waarin bet senaatslid Barbey zal oordeeleu over de ambtsvervulling van den minister Barbey de minister ïiefebvre over het bestuur n den admiraal Lefebvre terwgl de eenige minister van marine die in zijne circulaires de misbruiken streng veroordeelde Kiennier van de commissie ia uitgesloten Gisteren is gebleken dat de regeering aan den eisch der radicalen tot het instellen eener parlemenUire commissie van onderzoek in plaats van de door haar zelf beflbemde commissie wil voldoen De minister van marine admiraal Lefévre erkende dat ernstige hervormingw moeten ingevoerd worden Tot dat ei beeft de Regeering een extra parlemêntaire commissie ingesteld die de bevoegdheid zal hebben eener commissie van enqaéte De Minister geloofde niet dat de Fransche manna zoo inferieur is als de interpellant Lockroy had beweerd wat betreft de pantserschepen kruisers en torpedo booten De misrekeningen bg de approviandeering zgn het gevolg van het stelsel vso aanbesteding dat bg de marine in zwang is De minister van oorlog generaal Mercier verklurde dat de Fransche kusten niet zon ia bet is goed dit tegeaoTor bet bnitenland te conalaieeren De miniater deelde verder mede dat hg zich bezig hoedt met een bealoit waai de bevoegdheden van den miniiter van oorlog en den minister van marine worden geregeld ten einde in tgd van oorlog beide departementen onder Ua commando te brengen Defgeheele strgdkracbt bestemd tot verdediging der Fransche kust bedraagt moer dan 200 000 man de mobi le atrödkruehten daaronder niet begrepen De minister president Casimir Parier verklaarde dat de regeering niet aarzelt te erkennen dat hervormingen doodig zgn De regeering zat haar beat doen de taak der ingestelde commissie zoo veel mogelijk te verlichten Oe repoblikeinscbe afgevaardigde De Ia Batufr stelde de volgoude motie voor Ue Kamer artrouwen stellende iu de sameawerkiiig van de verschillende takken van openbsren dienst om de feilen te staven en de noodige hervormingen tot atand te brengen gaal over tot de orde van den dag Deze motie door Caaimir Perier aanvaard werd met 356 tegen ItiO stemmen aangenomen Wy vestigen de aandacht op het officieel bericht van Renter aangaande het aftreden van Gladstone Aan den eenen kant bljjkt dat de Pall Mali volstrekt niet gerechtigd waa zulk een bericht nit te bazuinen maar aan den anderen kant werpt Oladstone bet veornemen om af te treden niet zoover weg als men verwachten kon De Premier ia in zgn 85e jaar én ook zgu gzer sterk gestel moet den tot betalen aan de natour gezicht en gehoor worden minder en al zegt bg t niet ook de berseuwerking zal er niet op vooruitgaan Eu in den dubbelen strgd tegen de oudtiberale partg en bet Hoogerhuis gesteund door de meerderheid der kiezers van Engeland en Schotland wordt voor t minst een man veraischt in de jioUe kracht zgns levena Er komt bg dat de kern der liberale partg zich van Gladstone heeft afgescheiden toen hg aan HomeRule giug doen om de meerderheid in het Lagerhuis te behouden Prins Ferdinand van Bnlgarge beeft in eene proclamatie den volka euntsgoving gedaan dat hem een zoon ia geboreti wten hg den naam Boris heeft gegeven met de titels prins vaó Tiroova Hulganrscb prins e genura vanden troon van Bnlgarge hertog van SAaen ridder van de eerste en vierde klusse der Militaire orde voor dapperheid Alsof dit nog vooreerat niet genoeg ware beeft de gelukkige vader in de volle blgdschap zgns harten den nieuwgeborene begiftigd met hel collier der Orde van den H Alexander en bem geproclameerd tot chef van het 4e regiment infanterie alsook van het 4o regiment cavalerie en het 3e regiment artillerie De radicale Servische bladen gaan hevig te werk over de staking van het proces tegen bet vroegere liberale ministerie Zg worden daarvoor tbnnsaio beslag genomen De regeering heeft ten opzichte van do bezetting der prefectaren besloten een zooveel mogelyk gelgk aantal liberalen en gematigde progreseisten tot prelect te benoemen waarbg echter in de eerste plaats zal worden gelet op bekwaamheid Het Huis van Afgevnardigden te Washington heeft het tarief ontwerp met 200 tegen ras stemmen aangenomen Vooraf vas nog een amendement aangenomen wnarbg bepaald wordt dut bet nieuwe tarief voor wol met 2 Augustus in werking zat treden De uitvoerige berichten over hetgeen in de baai van Rio is voorgevallen tooien dot er vnn strgd geen sprake was en ook dit zegt bet meest dat in den toestand weinig ver aBdering is gekomen Da Oama vaart nog met zgn scheiion in ds baai rond het eenige wat hg niet mag doen is Amarikaanacbe bandels vaartnigen hinderen ook al brengen ze Peiroto alles wat deze noodig heeft om dcu strgd te kannen voortzetten Dat beeft do Ameriksantche admiraal Bonham hem duidelijk aan bet verstand gebracht en hierover was Da Gama eerat zóó ontmoedigd dat bg er zelfs aan dacht om zich over te geren Nu toch kan hg Peiioto lang zoo veel kwaad niet meer doen en moot zelfs voorziahtig zjjn in hot beschieten der regeeringsforten opdat geen kogel naar de Amcrikaansche slepen verdwale Toenl Da Gama eenige dagen geleden na eerst gewaarschuwd te zgn toch op beo vuurde kreeg bg onmiddellgk tan een kroiser der Unie een gevoelige vermaning om op te houden De overmacht ziende beval Da Gama het vnren te ataken en wilde zelfa zgn degen aan admiraal Benham overgeven Een krggsraad werd aaaaageroepen en Da Gada deelde aan de officieren zgn voornemen mede om zich aan Benham over te geven De officieren wilden echter van een dergelgk einde gan deli burgeroorlog nieta weten en verklaarden dat zij niet wilden capituleeren En toenvatte de admiraal bet voornemen op om onder de nieuwe ongunstige con4itiën den strijd tegen Peizototoeh vol ta houden Hg maakt zich nu gereed om de vloot van den Pieaident aan te twten die elk oogeublik voor da baat dar hoolditad mrdt varwaebt Da Aoerilnansche minister van hnitealandsche taken Gresham heeft admiraal Benham gelaat zich niet met den atrijd in te laten en hoeft hem geen instructiea gegeven betrefiénda het tot atand brengen eener venoening Alleen moet de admiraal die gesteund wordt door de bevelhebbers der andere eakaders deanooda met geweld de Amerikaansche handelsvaartuigen tegeu eiken overlaat beachannen BurgarlUka Btand Hoerdrecht GEBOREN 27 Jan Adriaans Arnoldua A bram oudera C van der Klei on C G Ham 31 Piete oudera J Adricbem en S S Verhart OVERLEDEN 29 Jan J H Thomaaaen 8 w ONDERTROUWD 1 Febr N Kanat en N Hoogendoorn Wim en JV üetmteht L vaa OS Ai £ 73 73 eurs van Amsterdam 58 1 FKBBÜ II Vor kn slotkoera 86 86 V l Vs 70 W 78 78 0 l 10 0 Vi 4 mi 108 z Vl V 18 ♦ 40 s y = 108 888 a 818 loi s 88V iHs 1011 14 wmm 1801 4 10 l j 1 1 m 140 100 Am 88 10 101 1881 U7V 104 4S latlj 180V 7 8V nv 71 ion 180 lOSV 10 l V h Vi a 1IU 7 188 18S1 10 i Vi 4 V ♦ r V l l 104 1081 V 76 111 108 81 l 181 189 107 s 100 10 0 Vi lil 11 1 Vi ifV 28 T MaiiND Oert Ncd W 8 1 dito dito dllo I dito diio dito 8 lIOHua Olil Ooudl 1881 88 T ut Inwhru iiig ISSS Sl t OosizNo OW in papior 1888 dito in BiUer 1888 Poatuo i Oblig met liokol 8 dito dito S KusuINn Obl Ooit 9e aerie 8 dito OaeODS 1880 4 ditobg Rollis 1889 4 dUo by Hope 188V V0 4 ditoiuioiid laee 1888 6 dito dito dito 1884 I SriNja Psrpel aehuld 1881 4 TïRiizij Oepr Conv leen 18 0 4 Oeo IcetiioR serie D iee loeuiex wrie U 2uiDAra Ksp Ree v oU 189S t Mtllco OM Uuil Sch IStO 8 Vbkszi Z1 1 Ubl 4 enbep 1881 AusirauAU ÜtiliHatlel 1881 8 a TZaoAH SleJ lonn 1888 8 Ntu N Afr HacdelsT aand Arendtb Tsli Mii Uertifieaten DHiiMantiohappi dito Arub itypottieulcb patiilbr 4 ÜaltMg d r Vontonl sand Or Iljrnellieskli f atidbr 4 NoderUuilsoho baak asnd Neil llajidolniaaUob dllo N W k P O llyp b psndbr I Rett Hypolheokb psndbr 4 Ulr Hyóolbsekb dllo 4 OosTBKR Oost Iloog bank sand RusL Hypolbaokbank paadb 4 Vi AüZaiKA Kauil bypotb paiidb 6 Haiw L i Pr Usu eert 6 Nau Holl U 8pKirir M j tand j Hij lot Ripl V 81 Spv aand Kei Ind fipoorwagm asnd Nad Kuid Afrik Spm asnd 8 dito dito dito 181 1 dllo t lTAI ia 8poon l 1887 8V A Kqbl SJ Üuul Iul Spwmü A H obl 8 PoLBN Warsohaii Weeuen aand 4 Uosl Ir Kuis 8pir My aand 8 llalliwhe dito aand FailovH dito aand 5 Inani Uombr dilo asod S Korsk Ch Aaow Sp kBp aaod B IXMOWO Bewast 8p MQ obli 8 Or l Vllebik dito oblig t ÜaiilWmt dito aand 1 dito dito oblig 4 AHaoizA Uint Pao 8p Hg obl 8 Ubio fc Nortb W pr C v aaad dito iHlo H In St Polar obl 7 Denver k Rio Ur 8pm aart v a lllinoi Oenlnil obl in goud 4 Lonii ï NnbvilliiCJerl T isail l Molioo N Spir Jlg lehjp o 8 Miss Kansas v 4 pot préf aand N York OnUrio i West aand dllo Panui Ohio oblig 8 Oregon Osllf Ie hvp in goud 5 8t Paul Hinn fc Haait obl 7 Un Fae Hoofdlijn oblig 8 dito dilo Line Col Ie b p O i Canaoa Can Soulb Cert v aand TiK C Rallw icNav leb d e O AniBterd Omnibus M aand Botterd Tram egMaats aand NlD 8tad Amstanlam aand 8 8tad Rolferdam aand 8 Btuill Stad Anti orpenlB87 i i 8ud Brussel 1886 i lloso Tbeist Begulb UoaellKh 4 OotTZHa 8lasUleaning 1880 K K Oost B Cr 1880 S SFAKJa SlBil Midrul S 1888 Nbd Ver Uw Hjp Spobl rl 8 a A l taats loteriJ te KlaMS Trekking ras Vrgdag 1 Januari 1884 No SS28 1000 en Premie 80000 No 4487 14811 47 6 en 4111 1000 No 4692 7774 11887 14848 eu 20747 40 No S8 14800 11877 14 88 eu 20018 200 Ne 1780 8894 lOIOS 19818 llt88 ea IMU ƒ 100 ¥