Goudsche Courant, maandag 5 februari 1894

Maaiidag 5 Februari J894 No 6260 3Sste Jaargang OIIMIE COHAIVT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g 8chiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feestdag en De pry8 per dne maanden is 1 35 franco per post ƒ 1 70 Afzonderigke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vaii 1 5 reg els k 50 Ceoten iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd IQHTOAP 16001 19181 16128 19810 164S8 19812 19349 1949016667 1951616688 1966116704 1971416994 1979817003 19880 17121 1996917176 19976 17195 2010917308 2013817312 2020917914 2028817486 2028617519 2031017887 20438 17944 20440 18089 20462 18109 2060818178 20691 18210 20600 18886 2060518371 20690 18657 20760 18808 30777 18981 3078518988 2087919004 20946 19169 20969 9 2606 SS 8702 77 8769 171 Ï801 810 2647 424 2944 489 2965 610 2995 819 S108 652 3112 699 S216 677 92M 882 3312 967 3S18 1169 8657 1801 3754 1347 8792 1890 8817 1476 8842 1S84 890S 1652 8910 1787 3922 1782 8987 1909 4022 1970 4030 8186 4108 1889 4852 8244 4371 8396 4399 8881 4478 8471 4910 8678 4941 8678 4966 5920 6069 6142 6246 6261 8276 6312 6318 6429 6486 6441 6668 6802 6369 6917 6990 Prijzen van IQ 6061 7638 10489 18032 5066 7 69 10712 18082 6131 7700 10715 1321t B239 7709 781 13358 6499 7020 10789 13412 5553 7944 10936 18640 6748 7979 11278 13656 6777 8061 11279 13074 5849 8286 11329 13706 8336 11460 13738 8443 11681 13793 8168 11643 13844 8198 11646 14026 8520 11762 14058 8184 11814 11085 8717 11868 14270 8726 12098 14273 8876 12148 14286 8967 12184 14380 902B 12472 14399 6469 9266 12484 14499 6486 9276 12610 14724 J279 12643 16129 9368 12687 16328 9394 18630 15862 9108 12666 16437 9640 12740 16469 7035 91 1 12780 16604 7292 9740 12808 16697 7476 8981 13864 16792 7485 10008 12945 15843 7561 10463 18934 16900 ADVEETEMTIÊM 1 V Heden overleed ia t Üude Man 1 nenhuis te Gouda onze waarde Oom 1 ABRAHAM Ti DBT in ten oaderdom 1 Tan rnim 74 lareu 1 Namens de Familie 1 TAN DET 1 POST 1 ÜUDIJK 1 üebuwd P J L TAN DEOTKKOM IN E W P SCHOLTEN die ooli namens hunne wederzydsche Familie bannen dank betuigen Toor de vele en barteiyke bewijzen Tan belangstelling dezer dagenonderTonden Gouda Februari 1894 MSONDEIIWIJS Afd öouuA en Omstbeken VOORDRACHT Dr R Tideman uit Haarlem OP Zaterdag 3 Februari 1894 des avonlis ten 8 lire in de Zaal Nut en Vermaak l exe Verynderlny voor ieder kosteloos toegankelijh HET BESTUUR BURGEMEESTKK en WBTH0ÖDEK8 van Gouda zullen op WOENSDAG den 14 KEBRUABI 189i des namiddags ten één nre in bet Raadhuis uidaar by inscbrgving AANBESTEDEN Ie Het uitvoeren van eenige werken In de Zwem en Badlnrlohtlng 2e Het ondofhoad der Stukadoorwerken In de Gemeente gebouwen gedurende de jaren 1894 1895 en 1896 Inlicbtingen worden gegeven door den üemeenle Bouwmeester Het bestek sub 1 is tegen betaling Tan 0 50 te verkriiaon op de Stadstimmerwef en de Gemeente Secretarie Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINOUN en Zn TANIIAIITgeif W J en Lion Bütz NIECWENDI IK bij deo Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSÜLTEEREN ülarkl 154 Gouda Compleete tandheelkundige Inrichting Persoonlijke behandeling door LION BLITü FEANSCHE STOOMVEEVEEU Gheuiisclie WosscberiJ TAN H OPPE HEIMER 19 KruUhade Botterdam GebreTateerd door Z M n Koning der Belgen Hoofddepdt TOor GOUDA de Heer A VAN pS Az Specialiteit voor het toornen en TerTen Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inricbting Toor bet etoomen van pluche mantels veeren bont enz ► Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betz gestoomd of geverfd worden onscbadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw aflcTerbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week lAèPji FDIKE ODDB GEIIEVEE Merk t m SCHIEDAMMER Verkrijgbaar bij PEETERS J Als bewijs van eclitheid ia oaoliet 60 kurk atoeds roorzien raa den naam der Firma P HOPPE HEBT GIJ ASTHMA Da SCHIFFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddeiyke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrügbaar by de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor iyders die h t Middel nog niet probeerden Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelfboTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIURJG HoUandsche uitgaTe met 27 afb Pri S 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die bet geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood ïe verkrygen by betVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland CogDaefinBois f X 40 de Iiifer De COOKAO FIN BOIB rta de Société Anonj me door hst nhwle land om hare goodo köowilglieclcD guuitlg bcKciid wordt geleverd in veizogclde bemuide fieaschon van 5 Liter llütODd voorxiou van hat attent TatiDr P F vanHAMËLKUOS intslnlteiid verkrijgbaar bii firma U U Gouda VAN BlOMMESTEIN S INKT is proefondervindelijk de BESTE en voll omen ONSCHADELIJk APELOOORN HOLLAND P H J v WANKDM J MËLKEKT Oosthaven HQSTHWESTEM M FAGiriG STMEEEBAE 6eve tigd te Amsterdam 8taat op 31 December 1893 Maatschappeiyk kapitaal i ƒ 6 000 000 Geplaatst Maatschappeiyk kapitaal 3 600 000 Gestort Maatechappeiyk kapitaal 1 365 000 dl 6 857 7i6 a ï 50 17 144 365 76 Reservefonds afzonderl belegd en gedeponeerd by de Nederlandsche Ban k 300 000 Gesloten Hypothecaire leeningen Uitstaande Pandbrieven Minder Pandbrieven uitgegeven dan gecr rd mocht worden 16 663 000 481 365 75 Verdeeling der gesloten Hypotheken 968 Ifieniogen op in cultuur zgnde boerderyen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 994 30 geschatte waarde dl 4 275 550 697 Leeningen in steden 5 271 752 10 805 700 1665 Leeningen bedragende d l 6 857 746 30 geschatte waarde dl 15 081 250 Af geleend bedrag 6 857 746 30 Overwaarde dl 8 223 608 70 De Directie n k VAK VALKENBDBG H F DG HONCHY J P WÈPW Mederlandsche Stooiuboot Uaatschappij De Stoomschepen HOLLAND kapt J SMIDT en BATAriEB kapt J 8AÜEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Toor Tracht of passage Tervoege men zich by de Cargadoors der Maatscbappg Boompjes 72 Ie Botterdam De Stoomschepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaaste Londen Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot beden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat gcuezing aanbrengende middolen toevallig ontdekt worden die in de handen vao een bekwaam gonoesbeer eea goed aucce hebben Was niet Priesnitz de geleerde restiger eor walerkuur methode wiena woouplaata een bedeTaartsaord roor de lijdende menscbheid geworden ts den eenvoudige boor P He ft niet een Zwoedsoh majoor Thura Brand genaamd een middel tegen rrotiwenziekten aan de baud gedaan die het lancet der obirurgea reeda minder noodzakelÜk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle goneeaheeren begint te orden Ook op het geoied ter beperking van leuuwziekten begint er licht te komen en ook hier Ïb een weggsopËod gewtrden dieopdeeearoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jarQ k eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bijvoorb Bromium Yzer Arsenioura gëbeeI te verdritigon Er zijn vele mensciiun dia naeh ziek noch gezond zijn en toch klagen dat z j zioh in Uoboam en ziel alles behalve wel gevoelen het geringste niet velen kunnen od zolfa door een vheg getergd worden en cQO zioh zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeselüke augst ot door droefgeesligheid kunnen niet slapen eu worden door benauwde druomao gekweld Dan zijn er weder andere die te knmpon hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsulzen en toevallen Ëindel k Igden de ergsten onder hen aaa verlamming vitusdans ea ratlende ziekte Al Je e ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslaoht on eiken stand vindt zgti senuwziek eo min of meer de slaohtoifers der leefwyze van onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort en ingelicht wensoht Ie worden over de werking eener nieuwe methode adresseera zich aau Amsterdam H Ch V S Sc Co Heiligeweg 42 Rotterdam F Ë van SANTGiV KOLFF Korte Hoofdatoeg 1 Utrecht LOBRV PORTOiV Oudegracht bij de Oaardbrug F 23 door wian een onderriobtend geschrifijo over Zenuwziiktea en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en frnuco verkrijgbaar gesteld wordt Kraepelien en Holrti s Quina LaocheQ iSfARocgE Is de meest Kraclitige en Versterkende KI A WUIV aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsche geneesfaeeien Belk roond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda bjj den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao uj e 1 1 Dcelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van ne en fynste grondstoffen garandeerei den verbruüer Tan Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbovelenswaardig fcbrüaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dat roBp Etiketten De Rnna behaalde 27 Breyets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend febrikaiit Ueeds 18ïé schieef de Accademie national de Paris Hous vous d o raottB one HedslIIe d or première cImm sn aoneliUifttlon de ▼ otre exoaUanta kbrlostlon de Ohooi Wt bonbons TarMa eto ato Stellwerck fcbrikaat ia verkrijgbaar bij H H Oonflseuis Banketbakkers enz enz OeneraalTertegenwoordiger voor Nederland jBliiu HattenUodt Amsterdam Ealrerstraat 103 Gouda 1 Sneliundnik vaa A ivxvuM fc ZooK BINNENLAND GOUDA 3 Febroftri 1894 Woensdag 7 Febroari zal in eene openbare Vergadering der Maatscbajppg tot cNut van t A lgemeen afd Gooda als spreker optreden de heer J G van Jen Bei van Heereuveen die tot onderwerp koog Marie Antoinette Door den biaachop van Haarlem z n benoemd tot pastoor te Oadewater de weleerw pater F A F Rof akkers en tot kapelaan te Woerden de weleervr pater P J A de Graaf Ia deze week hebben te Berkenwoude zich vele gevallen van mazelen voorgt daan Vooral in de buurtschap den Achterbroek zya vele kinderen er door aangetast In enkele di en was rnim een derde der leerlingen op de school afwezig De kearmeesters te Kraliogen hebben een geslacht rund dat Ijjdenda is geweest aao moerziekte en toebehoorende aan den heer r C te Kappelle a d IJsel voor de consamtie a ekeard Het dier ia door de politie in beslag genomen en op de gebruikelijke w ze veroietigd De heer L F M nlieff te Nieuwerkerk a d IJsel heeft het roornemen aan s Gravenweg bg Eortenoord eene boterfabriek op te richten Het maken van een plan daarvooi is opgedragen aan den heer Brandsma te K raliagen Woensdag gaf de Eederykerskamer Verge i my nietc te Nieuwerkerk n d IJsel in het café van den beer G van Beeuw k hare eerste toon eel uitvoering ia dit seizoen Opgevoerd werd Fernand de Speler o Schuiven gaan zee en FIik en Flok in de ktem Een rechigeanimeerd bal sloot deze gezellige bijeenkomst Voor de loting der nationale militie Heb ting 1895 zijn te Stolwijk ingeschreven 24 jongelingen waarvan één dienend is b de Ned zeemacht Baim veertien jaar geleden mocht de redergkersksmer Excelsior te Stolwyk het genoegen smaken dat een paar dames voor de eerste maal hare zeer gewaardeerde medewerking verleenden bg het opvoeren van tmneelstukken Men nam toen in studie tHet bankbiljet van FEVILLETOM PRINSES VESA irDaar hebben we t al l riep Hannes Nu ook nog de moeder en die snuiter van een Engolsohman wilde het niet eeus van het kiud geloorea I fFoei Hannes rMaar vervolgde de bediende die zyne meeateree kende bewonderend wat ziet er dat kUine ding lief uit juffrouw Bgna juist een beeldje als onie Dora ï at dunkt nin ook Hannes 1 Het komt my voor dal ik een gevoel heb alsof mijne oferloden Dora mg dit arme wormpje heeft toegozouden en daar de moeder tooh wel dood zal zijn fBCama 1 Mama I lispelde het kind ffSdl myu wichtje achr i niet I trooatte de harmhartige pleegmoeder haar medelijriend enteedorover ds verwarde donkere lokken streelend ge zult bet goed bq mg hebben eon warm zacht badje en eiken dag een groot stuk koek Hoe heet ge eigenlijk mljo lief kindje P jtVera 1 antwoordde de kleine nog altijd snikkend ffSat ia een vreemde naam 1 meende Hannes verwonderd ffDaar begrijp JÜ niets van 1 riep juffrouw Möller geraakt rVera klinkt deftig en paai voor haar want liet zij er niet juiit uit aU eene verkleeda prinses F lltbt gij lulk en fijo geiioh e ooit eerder I duizend gulden het lijfatnk van ou eu grooteii komiek Jadels aan wie het door denschr ver waa opgedragen Zoozeer vïel dat prachtiji e blgspet hier ïu den smaak dat het thans op verzoek van vele kunstlieveude leden opnieuw in stadie is genoden Vooraf z l een tre end tooneelspel worcU gegeven zoadat een genotTolle avond vooB de leden in het vooruitzicht is Een b jzondwheid is het zeker ea tevens oen bewijs d p Excelsior streeft naar het beste wat ze geven kan dat beide stukken iDdertj id b deh iDt rDatiDaalen wedstrijd voor letterkunst te Antw rpen met goud bekroond zgn Tn de Dingsdag gehouden vergadering van het Departement Schoonhoven der Maatschappij tot Nut van t Algemeen trad als spreker op de heer B ter Haar Bz van Nijmpgen In Let kleed eener novelle wist spreker den geheelen avond de aanwezigen te boeien met de meer en meer besproken wordeode ongezonde philantropie De type van Koode Teun was by uitstek goed geteekend de hem eigene onverschilligheid die door verkeerdo bejegening tot groote ontevredenheid ruwheid pn ondankbaarheid leidde gaf zeer veel stof tot nadeokeu terwyl de verkeerde philantrupie de onhartelykheid daarbij betracht en de wijze waarop zoogenaamd de liefdadigheid wordt beoefend vooral door dames iseen helder licht geplaatst werden De slotsom dnr voordracht dat ongezonde en ODoordeelkoudige weldadigheid zonder men sch en liefde uitgevoerd veel meer kwaad dan goed te weeg brengt werd door spreker in warme bewoo din eD verdedigd en de goede uitwerking van deelnemende belangfteljing mut voorbeelden van dankbaarheid en liefde aan het licht gesteld Met groote aandacht werd deze lezing vanden begaafden spreker gevolgd Donderdagavond is eene buitengewqp j gadering belegd op verzoek vao 5 Afdeeling Schoonhoven en omstrekerf het Ned Onderwgzers Genootschap Zg hebben het wenschelyk geacht dat vanwege de Afdeeling een afgevaardigde gezonden wordt ter vergadering die gehouden zal worden op 3 Febr te Alfen a d Eyn Op deze vergadering die belegd wordt door den schoolopziener in het arrondissement Woerden zal behandeld worden a Opname van de openbare onderwijzers in t pensioenfonds voor burgerlyke ambtenaren b Regeling van de financiëele positie deronderwy ers Het voorstel tot het zenden van een afge gezien Hannes P Nu juffiouff onze overleden Dora merkte de huisknecht menaohkundig op flOnze kleine zoete Dors juffrouw MoUor wischte eene traan uit de oogen vraa ook een allerliefst kindje mijn goode Hannea maar begrijp je op hare wijze zooala hot ia onzen stand te pas komt Dit bloedje is echter bepaald van fijne afkomst de deftigheid Hebt over haar wezen verspreid Kijk eena MóUer riep zij haren man toe die juiat in de woonkamer Irad en daar ia naijnheer Steen ook terug nu wat brengt ge voor goeds P f In de Qerste plaata znl ik dien slungel van een Hannes eeoiK beenon leeren maken riep de waard gramatorig een corpulent mensch met een breed goedmoedig gezicht Deze dagdief meent overal bÜ te moeten zyn waar wat te gapen en te hoeren is Hannea waa iu twee sprongen weg Ik wil toch liever eerat het kind te bed brengen eer wij van de moeder apreken mijnheer Steen sprak juffrouw Moller bezorgd het arme bloedje verstaat ieder woord De beambte nikte en de goede vrouw begaf zich met de kleine naar eene andere kamer om het in het ledikantje van haar eigen overleden kind sacht en warm neer te leggen ff Kunt fe bidden kleine VeraP vroeg zij hetmeisje een teederea kua op het voorhoofd drukkend audjes en deed met helder 9dje Af ta 1 ritp htt uurop plot Hst kind vouwde de bandjes en de 4 t helder stemmetje haar aroodgebedje Mama lievs ïaardiyde werd uict l emwHiie stfiuuieii mumgeoomen Tot afgevaardigde werd met algemeen Jtemineo gekoznu de beer J E K va j Wijnen oofd der school te Willige Langerak Tot eersten secretaris onzer afdeeling werd gekozen de heer K Klomp hoofd der ichool Int AmmerstoK Giste enochtend hadden twee kinderen het engeluk van eene brug in het water te ftemken aan de Vriendenlaau te Kralingen Beiden zonken aan elkander vastgeklemd naar de diepttweg I e werkman Jan Holleman zig rte petjes der drenkelingen drjjven en bespeurde ook enig geborrel in het water Oomiddellp sprong htj daarop te water dook twee malen en slaagde er ten slotte in de knaapje op het droge tbrengen Zjj waren reeds bewustelïMÏsi doch het mocht gelukken hen tot hewostzyn ie brengen Als eene merkwaardigheid op het gebied van Ijvensverzekeriog verdient vermelding dat een agent eennr levensverzekeriag raaitsohappy te Rozendaal eene verzekering heeft gesloten op het leven vaa Johanna Coppens te Osch oud 101 jaar en 4 maauden De Zeeuw8che Bakkery te sHertopfn bosch is iu strijd met de overige hakkara liidaar begonnen met Pranachbrood van 7 H G voor 10 et te leveren terwlil datzelfdebrood tot op heden per 5 H G 12 et kosHe Mik van 18 et wordt daar voor 12 tarwebrood van 14 voor 10 et geleverd G euwonder dat de overige bakkers er met de hauden in het haar zitten Bakk Bdact In den ttfgeloopen nacht zyn door de poli tie te Rotterdam aangehouden twee zeelieden verdacht zich te hebben schuldig gemaakt aan diefftal van horloges aan boord van het stoomschip Flora liggende aan de Nasaaukade Z zyn naar het politiebureau aan die kade overgebracht De heer H effectenhandelaar te Rotterdam ontving gisterenavond eenen brief over de post met de bedreiging dat zoo hy niet heden middag op eene aangnwezen plaats eene som eld bezorgde hy iu een zeker Rutterdamsch blaadje zal ter sprake gebracht worden De politie ia daarvan in kennis gesteld Aan het Vad wordt gemeld dat by een der korpsen van het leger een tekort iu de kas moet zyn van eenige diiizenden guldeofl Uit is uitgekomen ia Oct II toen men oen seling reeds half in aluiip ite beide armpjea om den hols der waardin leggond jyJa ik wil het zijn fluisterde de brave vrouw frge zult het zoo goed bij ons hebben dat uwe mama in dea hemel er zich over zal verbeugen Het kind was met gevouwen handjes en een tucbje op de lippen ingestapeQ t Was ook al zoo lang geleden sinds het in zulk een mooi en zacht bedje had gerust Éénmaal ja Juffrouw Móllur beschouwde het sluimerend wichtje geroerd en keerde daarna zacht iu de woonkamer terug ffNu moeder riep de waard fr at moet er eigenlijk mt t de kleine vreemdeling gebaureu P Is de vrouw werkelijk dood mijnheer Steen wendde ztoh de waardin tot den beambte rHelaaa ja juffrouw Zij Hgt reeda in het ziekenhuis op het laatste atroo j Arme moedor I Zij is ten slotte verhongerd lyOch wat Verhongerd P Dan riJdt men tooh mot deftii in een rijtuig merkte de waard op ffOnnetwyfeld zei de beambte vde geaohiedenii is geheimzinnig er zal nog veel moeten opgehel derd worden eu wie weet of men wet ooit achter t fijne van de zaak zal komen Zij had een goed paspoort bij zich volgens hetwelk zij de vrouw van eea poolsoh arbeider was Van een arbeider herhaalde juffrouw Molhr verbaasd Dat begryp ik niet de kleine heeft tooh zulk een fijn gezichtje en voornaam ook hNu dat kan wel samengaan wilt ge het kind houden juffrouw P Hoor eens Mina 1 viel de waard er tusaohen tvat luUta vt tooh m t dit buitwludioh prodoot kwjtrtiermi estfr wilde verpUatsen eo deze de handen aan zichzelf loeg Sedert al dien tyd wordt te vergeefs dag en nacht gewerkt om het kluwen vol van i niegelmatigheden eu ungerechtigheden te ontwarren Het te kort tn kas ateeg voor een paar dagen nnar men hardop fluistert reeds tot achttien duizend galden Niet lang eleden is er by een ander korpt ook een officier van dministratie plotseliag overleden die een groot tekort naliet Vermogende familieleden zuiverden dit aan Nader wordt uit Amsterdam gemeld dat in de verkp aats van den gearresteerden zincograof Krauae door de politie de bewysstukken ztja gevonden dat hy inderdaad de vervaar diger is van de in omloop gebrachte valsohe baakbilietten en dus de hoofdschuldige in het komplot Men verneemt dat de beide andere gearresteerden Rempt en Van Liemt reeds bekente nii sen voor de justitie hebben afgelegd en dat uit het onderzoek gebleken zou zyu dat er nog meer personen by de zaak zyn betrokken Krause was een in zyn vak zeer hekw iam werkman Dit verklaart hoe de biljetten zoo bedrifiïeiyk konden zyi nagemaakt Uit Haarlem wordt gemeld Üe officier van justitie nam zooeveu in hechtenis R R Tham gefailleerd uitgever verdacht van medeplichtigheid ia zake de valscbe bankbiljetten Thum was een groot vrieud van Krause reeds van huune jeugd af Hy waa in bet bezit van tal van clichés van plaatwerken pas overgebracht uit eene woning onder de werkplaats van Krause Misschien vindt de justitie die huiszoeking doet uu ook de stempels Thum wordt naar Amsterdam overgebrachti De heer mr C J E graaf van Byl p t lid van Gedeputeerde Stnten van Zuid HollHud hteft zich bereid verklaard het eerevoorzitter schiip te aanvaarden van het iuternatinnanl congres vnor binneuluudsche se heep vaar theUngon dat in de laatste helft der maand Juli vao dit jaar te s Gravenhnge byeenkomt Tegen Van Emmenep beschuldigd van opruiing tut diefstal en tot verzet tegen het bevoegd gezag welke zaak gisteren voor da AmsterdaniBche rechtbank diende werd door het opeub lar ministerie eene gevangenisstraf van 2 jaroQ i etii8cbt aauvaugee P Dun kuuneti we tooh bi ter ais het dan abHoluut z ju moei etin Hamburger wueskiud aannemen tf ooP Denkt itQ dnt man F Dat doet me leed t daarin heb ik mijn eigen ii ziohten et zeg kort eo good flHet kind houd ik I Hoe boet het eigenlijk mijoheer Bt en P ff De vrouw hfut Obelinaki ff Neen daarvan wil ik uieta weten Het zal onzen naam hebben en daarmee baala 1 ffVindt ge dat goed MÖllerP voegde de beambte den waard toe die zich verlegen achter het oor krabde Ja goed of niet eprak Möllursj gij kent mijne vrouw ea als zij bet Polenkiud w rk dijk de plnnts kan Uteu vervangen vau onze Dura dan mijn nlwege 1 Juffrouw Möller gevoelde den klninen ateek en zweeg ftGoed hernam do beambte den waard de hand reikend Verzutm dan niet morgen naar het stadhuis te gaan om m geen uiieluu eiiliedeu tu komen MisBoliien vmden wg Obi linski den vader nng wel met wiuu ij om verscbilleude redenen gaurae kennis zouden maken Goedon avond 1 hEüu mooie gesalii denis bromtte de vaari de woonkamer verktend ge hebt u daa wnt fraais op den haU gehaald I Juffrouw Möller wee maar dacht toch aan vader Obelinaki die haar wet eons in de wiekn zou kunnen komen rijdun Zij ging nog eeumaul met licht in de hand naar het slapende kmd Wordi 9ervoiffd