Goudsche Courant, maandag 5 februari 1894

Te Voorschoten zyn van eenen boer gisterennacht 54 kippen ontvreemd Binnen acht dagen zyn thana in die gemeente ongeveer 200 hoendera gestolen Onder t opschrift Na nale Varr ling chryft Jan Holland iaJP Tyd ihft Het Nederlandsche vol hield er te allen tyde misschien meer dan eenig ander van Europa zyn teigeng reid maatschappijtjje op na Nu hierin ligt op zigh zelfs niets lakens t zich buiten t ote wereld houdt jig geluk ideren in dat gezinjongeren die door wereld verblind demeevieren I Daar zyn onoT rplebeïsche afkomst legen woning en bekrompen geld Een gezm gejaag der leoBwi 13 de worden vervangen doilf den glans der grooi waardigs woel en imsakt een beny Doch kjjk IV Directe Spoorwegverbinding oict GOUDA Wlnlerdlenst 1893 04 Aangevangeo 1 October Tijd van Greenwich GOU DA BOTTKKDAU 18 68 1 06 1 18 1 19 8 88 1 88 11OTTB 0AM 9 B1 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 9 80 10 6 01 6 18 6 81 S 89 6 86 8 10 DEN HlAG OOtJUA Hage 5 48 7 807 43 9 88 9 46 10 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 15 4 48 6 8 7 8 06 9 8 OODDA DEN H A Gouda 7 80 MO 9 04 9 87 10 49 18 11 13 81 1 01 1 87 3 65 4 45 5 87 6 69 7 13 8 86 9 37 10 46 11 11 11 30 1 441 491 683 043 09 Gouda 6 30 7 50 8 18 9 58 10 16 10 58 18 0818 46 8 80 8 45 3 15 4 13 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 UTHEOHTGODD Ulreobt 6 33 7 60 9 9 6311 il 18 08 18 50 8 10 8 58 4 43 6 36 7 48 Harratlen 6 47 8 03 10 09 19 19 8 84 4 06 4 56 Woerdon 8 68 8 10 10 16 18 96 4 18 Uudwaler7 07 8 19 10 34 18 43 1 4 84 Gouda 7 80 8 82 9 84 10 37 18 06 13 66 1 98 3 60 4 37 5 30 7 08 8 30 AU8TERDA M 0 O U D A AlMtcrdamO 8 7 65 9 40 U IO 11 87 3 40 4 10 AlutaidamWp 1 60 8 10 9 66 11 16 11 4 8 6 4 86 Gouda IJO 8 69 10 44 ll H 1 69 i Oi i M 1 13 1 18 1 84 1 8 1 8 KÜrë s i s 9 iÏ9 84 10 07 11 87 18 41 18 611 48 1 67 4 85 6 85 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 15 11 40 18 OOl DiUTEBORT 6 85 6 40 7 65 8 09 8 81 1X19 ïoT66 l 8 48 8 83 8 18 4 16 4 47 5 88 6 017 45 8 3810 08 6 60 6 54 II 11 09 8 37 6 37 7 69 10 88 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 08 10 88 6 04 7 08 8 46 11 88 3 61 6 19 5 60 8 18 10 34 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 3 03 3 60 4 48 5 89 6 81 6 36 8 88 9 10 10 68 O O U U A A M8TERDAU 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 7 46 10 08 7 69 9 10 10 66 18 19 1 1 40 46 6 86 9 37 11 10 1 11 Ml 10 9 17 ll l Staten Qftiieraal Kkbsti Kamer Zitting vaa Vrydag 2 Febr 1894 Oe storm die bljiketiB het vcMsrloopig verslagin de Kamer broedde bteek te zyn een Btormin een glas water Wel werd afgekeurd door veracheiden leden dat de minister voor de sobsidiën san trams een geheel nieuwe zaak geen afeonderiyk voorstal had iagediend maar toen de miaiater voet by stak hield zich uiet verbinden wilde om voorloopig van de credieten geen gebruik te maken en zelfs weigerde zich vooreen volgende begrooting te binden eindigde de verbolgen heerou met voor de begrooting te stemmeni behalve drie v d Putte Cremer en de voorzitter De minister had zich dan ook goed verdedigd door te doen uitkomen dat hy de zaak niet voor zoo gewichtig hield en natuurlek niet nit gebrek aan deferentie voor de kamer zoo had gehandeld terwijl hy daarenboven aantoonde dat veel bülangryker zaken by gewone begrnoting waren afgedaan De overige discussie liep over bekende en reeds besproken zaken Heden de Itotterdamache verbindiogabaan De N R Grt c bevat bet volgende schryTen nit New York De ondergeteekeuden namens de Ie klasse E ïgiera aan boord van het s s Ambter € der N A S M kapt Stenger tydens bet vig ongeval in den Atl Oceaan 14 Jan jl waarby zea lieden der bemanning het leven verloren in hunne poging toe redding van de zich aan boord van het in nood verkeerende Amerik visschers vaar tuig Maggie E Wells blevindende personen veertien in getal achten zich verplicht de heldhaftige en zelfopofferende poging dier mannen tot reddjng banner medemenseben dcor deze het Nederlandsche volk kenbaar te maken en h re edelmoedige hulp ter ondersteuning der nablyvenden in te roepen Zondagmorgen 14 Jan v m 11 ure werd kapt Stenger een Amerikaanschen schoener gewaar welke in nood verkeerende de Arnerikaansche vlag omgekeerd halfstok vertoonde en liet daarop onmiddeltyk aanhouden In zijne nab heid gekomen bleek het de Maggie E Wells te zyn bemand met 14 personen Tan welke 2 aan de pomp de overigen in het want vastgebonden waren om niet door de het wrak bykans verzwelgende golven mede over boord gesleurd te worden Daar zy geeue Uflwaardige sloep meer hadden besloot kapt Stenger eene reddingsboot neerne laten ten einde de byna bevrozene opvarenden te kunnen redden en over te nemen tot welk doel zich de eerste stuurman J Meyer banevens verBoheidene minderen vrijwillig aanboden üit dezen werden gekozen bootmansmaat E Begnart timmerman A J Oudyn tusschendeksmaat A Bosch kwartiermeester J G Eichhorn matroos A van Vliet matroos A V d Wilt van welke sleehta de laatste ge red is Kort nadat de reddingsboot neergelaten en reeds tot op een 100 meter afstand hot zinkende vaartuig genaderd was brak eene geweldige sneeuwbui loa gepaard met rukwinden en kruiszeeën waarvan ééne de reddingsboot deed omslaan Drie der bemanning verdwen m terstond in de diepte den overigen vier gelakte het zich aan de kiel der boot vaat te honden doch slechts om hun Ijjden te verlengen 9 01 7 86 7 M 7 89 7 40 7 66 8 36 iAi 8 49 8 66 9 06 Gouda Moordraoht Nisuwerkerk OnpiiUe Bottaidia Bottudun Oipdie Niluveiketk Uoordreoht Sottda 7 6 S IO 6 19 6 86 6 88 11 01 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z ZeKir 7 6S9 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 18 Qonda Oudew Woofdon Uarmeleu Utrecht Gouda Amiterdam Wp AniitiiwIaM CUL I U M 11 10 Aan boord van het as Amsterdam c verzocht de overgebleven equipage kapt Stenger wiens in alle opzichten kalm en vastberaden gedrag onze hoogste waardeeriug verdient eene andere boot te mogen neerlaten doch deze mocht de dreigende golven en hetruweweder betrachtende hen niet aan een gelyk lot blootstellen Door eene behendige manoeuvre gelukte het hem het stoomschip vlak langszgde de omgeslagen boot waaraan xich de vier overgeblevene zeelieden hadden vastgeklemd te naderen Touwen boeien planken enz werden den drenkelingen toegeworpen en ofschoon verscheidene daarvan hen bereikten onÜbrak hun door de yskoude temperatuurvan het water verklenud de kracht zich eraan vast te houden Slechts van der Wiltgelukte het een hem toegeworpen touw om tya middel te bevestigen Uwuateloos werd hyop dek geheschen De overige drie helden uitgeput met den dood worstelende zagen wy900T onze oogen wegzinken Machteloos aUwy allen waren vermogen wy niet den indrukvan dit hartverscheurende schouwspel te beschrijven Welke droefheid en neerslachtigheider onder nllen heerschte die van den treurigenafloop dezer heldhaftige poging tot reddingvan medemenachen getuigun waren laat zichslechts denken $ Naar men zegt moet gisterenavond in degarderobe van de staatsapoor te Utrecht doorde politie van Amsterdam overgekomen eeu koffer ia beslag zijn genomen geheel gevuldmet bankbiljetten die echter niet ter daarvoorbestemde plaats zijn gemaakt en zeker in verband staan met de elders reed gevonden valsche biljetten De eigenaar van de koffer isnog niet bekend ü D i Maandag jt is ook aan het hoofdpostkan toor te Amsterdam in ontvangst genomen een valsch bankbiljet va i 300 Men vermoedt dat dit afkomstig ia van eenderdepotboudera die Maandag gewoonlyk ori het postkantoor afrekenen Ondanks een yverig onderzoek is men er niet in kunnen alagen ia weten te weten te komen van wien het bankbiljet afkomstig is Nu de Universiteit te Brussel naar gemeld werd is geslotiin naar aanleididg van ongeregeldheden der studenten die ontevreden zün over het uitstel van de lezingen welke Ëtisée Keclua er houden zou hebban de vrymetselaara het gebouw der loge Amis Philanthropes voor de verdreven opengesteld en daar zullen nu de professoren die het met de studenten nens zyn hunne colleges geven Te Hof van Delft is in het kantoor vanVan Markena Drukkery Ven nootschap ïu hetAgnntapark iiigebtoken en een bedHg van 150 ontvreemd i Te 8 Gravenh e nemen de pokkeDÏ sleedatoe Vyl lydera zyn overleden tei iyljlier nog 30 in behandeling blyven Uit Winschoten meldt men ons over den gisteren vermelden moordaanslag van den klerk telegrafist M Mellema op zijn vader gepleegd nog het volgende Oen vorigen avond had hij zijn vader met wien hij oiet samenwoonde opgezocht om zoo bet heette afscheid te nemen Dnar zyn vader echter niet tehuis waa zou hy s morgens by den eerste trein komen De vader kwam daar ook Samen hegaven zy zich in de 3e klassewachtkamer waar de zoon den vader een glaasje tot afscheid aanbood Ook een paar vrienden ün een paar spoorwegarbeiders werden getracteerd liet gesprek werd op den eenvoudigsten toon der wereld gevoerd Ten slotte zei de zoon Vadet ga nog even mee naar het bureau ik moet je nog even hebben De vader ging mee en geen minuut later hoorden de achterblyvenden schoten vallen en het hulpgeroep Moord Moord Door drie kogels getroffen storte de vader neer Een kogel had hij onder het oog gekregen en deM schynt zyn weg naar de hersenen gevonden te hebbeo een anderen kreeg de vluchtende m den rog terwijl een derde zijn pink verwondde Hy werd het eerst geholpen door de aanwezigen in de wachtkamer en vandaar weldra naar Dr Olm gebracht om verbonden ce worden 10 4 10 66 18 08 11 08 11 09 11 16 11 06 11 86 18 88 7 86 7 7 8 9 7 46 p oi slis 10 08 10 11 6 11 6 16 6 88 6 81 6 36 4 67 6 80 De in aller yl toeschoten chef Van df r Noordda had inmiddels den zoon de revolver ontnomen Deze beantwoordde de vragen van den iutusschen aangekomen maréchauasée op kalmeu toou en voegde er ann toe Ik heb mjjn doel bereikt Hoe het raogetyk is dat deze jonge man tot zulk een misdaad kwam begrypt niemand Het Diploma A Akte voor de zuivert toepassing van het Cocrvgpondentieschrift en vertrouwheid met het jsleem Stolze Wérj kon verstrekt worden aan de heeren R Barends Inerling H p S Amsterdam H A Beil z b Diuxperlo G Barends leerling H B S Arnlieai j llock proèureur klerk Groningen H BoQsema leerhng boterfabiiek Aduard C Drogendijtó kaulêrbed Dordrecht J M meyer institluteur Rotterdam F Felkers onderwyzer IWieringerwaard H Goedhart Jr Arnhem J Hoek hoofd der school Oosterwijtwerd P Kaan idspectour der bonwpolitie Arnhgm F Z Mehler letterkundige Zwolle H Ch A Neeteson kapitein generale Sjftf Arnhem H J vun Pommeren adjunctpedel der universiteit Amsterdam P J Smit ïr agent Delfzijl S E de Vries z b Am sterdam W Walstra hoofd der school Arobem A J Weutzel ambtenaar ter Secretarie Dalfsen B Akte voqr het geven van Onderwys in de Stenograpbidj volgeus het stelsel 3tolzeWérj aan M4 A G M Koldanus onderwyzere Steenw k en aandenheer H Leene onderwijzer aan e weesiurichting te Neerbosch Ovjt de proefschriftep van 5 Candidatbn voor Öiploma A ei Svan 1 Candidaat vóór Dipidmiji B moist af zend worden beschikt Oolk op het gebied di kwartesvindery scheutde markt overvoerd td jzijn j Reedui onen Ier 1 te AJhi terdam leden Ivan t gild rond diej elkaaf uiet kennen 0 tj bleek gistuKU iu 4 VVarÉoesstraat In een koffiehuis in l enoe UJö traaf kwamen gistei ii twee h remkor ïi4elkander binnen Spoedig waren m spelen beiden in de stille hoop eiÈ goejibublag te zullen gtaan Dit viel echter qiet mid want weldra leerden pij elkaar weetbrkeeillgkennen j T v j Toon het OT rige publiek bemerkle7 wat die ree heeren eiRdnhjk wWen hadden zy spoed g i etiïf dak meer boven het hoofd E jho Vrijdagmorgen keerde de milicien B van Langtt wiuig naar zyn regim ènt terug Op de tram naar Heerenveen staande boog hy zich over het balkon henen om zynen vnder nog ean n groet toe te wuiven doch op hetzelfde cogenblik kwam zyn hoofd in aanraking met een aan den weg staanden boom met zulk een geweld dat hij door het vensterglas van den waggon geslingerd werd Zwaar gewond en geheel bewusteloos werd bij opgenomen Zijn toestand is in hooge mate zorgelyk Over den moordaanslag van eenen zoon op zyue vader in het spoorwegstation te Winschoten deelt de N Gr Ct nog mede De gedachte aan eenen overspanning zeuuwtoestand bij het jongmensch is in allen ernst ge recht vaardige Sedert zyne kinderjaren kende liy de dieharmonie die er heerschte tusschen vader en moeder hun physieken en atoffelyken achteruitgang welk een en ander ten slotte had geleid tot eene scheiding eerat vrijwillig later tot eene rechterlyke van tafel en bed 7 10 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 84 8 8 7 80 1 44 O O I D A 11 60 18 80 1 45 1 66 8 08 8 09 8 16 18 40 4 0 8 48 18 08 10 80 Vootb 6 64 N lL d6 69 Z llegw6 08 Bl Kr 8 14 ZeT M 6 19 10 38 10 41 Weinige weken daarna overleed de moeder die met hare beide kinderen een bloedverwant en dienstbode samen woonde Sedert deed M de zoon meermalen van zich spreken trokken zyne vreemde redeneeringen over sommige bloed of aanverwanten de byzondere aandacht Dat hij eene revolver bad gekocht was niet ten eenenmale onbekend aanleiding daarom voor een bevoegd beambte om hem Dinsdagavond voorafgaande aan het vreese k feit aan te houden en te visiteeren op welk moment het vuurwapen niet aanwezig was kermis der ijdelheid wil Maar wat ia het gorj komelyke hinderpölen i burgerlyke manieren J wat de deur dichtsli middelen liurigheid vervMiog kige gezin aan Do e romans de zoons bope uitspon ninge i ganschen dag oVer Sovenat over de m de e verkeert tegenwö rN erland gevèel a jelvi bestaan wik a tol aanzien om te ffii 0 geld t alaan ibe even geen toe onjft iederjlili oize Mg van ataul lèn in iet ande voblt epkelöjOpflb t zen I i boitenU da he i Ontevredenheid ypen het eertyds gel dochtera geeuwen overL verploérten zich by got t ud èn jong kibbelt q unesties van fatsoen e djelen om aan geld te In dergelyken toesi d g het goede volk vta i verveting in zyn faib ige pogingen m iverken haf8 reken e de beide laatste puil lighting het eefie a mi gMptscheepache huisl oM apgedre en militaj i ijn b ura Ali elm der Te velin i zy Jen komt Éed rland fMter sprakel En f li lnee bet geaphiedt Lj n rt jNamen tól n evwe ministers zd jfa doe onze iK gtscke en DaitschéiV tolft Hottehtotschtófj letii erverbin lingS f ipeld J Scl4 enic0elim in jde laatsföji m jtóe ajbhdac6tl der EuV eesihe groofe t0e iel LsVerwaVdig mat v veiper onsgrondg lMl vormt ia f terrt iéo£niita c Toch gebeurt het IJ w len Mi eei i JvEwmdciing het KleinGliiila bereist óiS by jvolftomeii onbekendheid met de volkstaal zi9li verbeelnt bet te kennen en er allerlei misverstandei over opdischt Groove vreugd ïi de kleine famjlie Het buitenland neemt notitie van ons ziet ge welt Eii of die verhalen nn raak of mis spotlustig of argeloos absurd zyn ziet ge t is foch een eer dat we in een buitenlundfoh geschrift vermeld worden 1 De vervekng kent geen grootere kwelling dan geïgnoreerd nan haar lot te worden overgelaten Evenals by t verdrinken van een kip t beele kleine dorp te hoop snelt dryft de verveling onzer naUe om de nietigste zaken met komischen ernst ter harte te nemen Een of auder opwerpael iu een courant zooals v6or eenige jaren het rymwoord op bliksem of t scheppen van een Holïandschen naam voor velocipede lokt ellenlang geschryt en gewryf uit Dit is een onschuldig gevolg der verveling Maar vrij erger is het dat zy afleiding 7oekt in eindeloos twistgeschryf en twistge jraat over zeer ondergeschikte onderwerpen van wetgeving en staatsbeatuur By hetgekyf over de boomen wordt het wond uit he oog verloren De koloniën gaan ten gronde landbouw en npverheid kwynen terwyl geen meerderheid is hy elkaar te krygen om de groote kwalen onzer staatsen krygsweelde te lijf te gaan Verveling ongedurigheid ontevredenheid Ko er maar eens harmonie komen tusschen hoofd en handen tusscheu bespiegelen en handelen tusschen theorie en praktyk dnn waren in het kleine Nederland alle gegevens voorjiauden om het tot een welvarend en gelukkig land te maken t Ma helans nie 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 IMS 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 46 4 65 6 08 5 09 6 16 9 16 9 44 6 56 4 40 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 9 4 9 64 6 5 09 8 09 8 50 10 07 10 54 9 04 9 1010 38 9 19 8 41 9 88 10 40 ll l 47 1 Ï8 4 10 7 88 4 86 7 40 i it 9 ti 8 80 10 wezen De kaatea BpIitBing heeft ten onzent zulk een hoogte bereikt dat een man die zich buiten de verzoeking weet te houden om prac tische belangen aan abstracte theorieën op ie offeren met de lantaarn van Diogenes niet te vinden is De beer S Meerloo voormalig harpist in het orkest der Opera heeft te Brussel de eer gehad met de Koningin van België die by voorkeur het harpspel beoefent deel te nemen n eene uitvoering op dit instrument tep Paleize aldaar ii Mevr de Wed Meulman onlangste Baarn pverleden heeft aan de algemeene armen ald r gelegateerd 5000 t Spreekt vanzelf dat t by de arrestatie van Krausse niet gebleven is Door de Justitie is zoowel in zyne woning ala iu zyn atelier huist oeking gedaan In de woning werd niets verdachts gevonden dit Bchynt aanleiding gegeven te hebben tot liet onjuiste bericht dat het ook alzoo met ei atelier gesteld was Doch hier was indercfaad de jnstitie gelukkiger Hoewel goed wegstopt maar jniet goed genoeg voor de arendsilikken van de manneb der gerechtigheid zijn in de werkplaats aan de Heerenmarkt al de noodige bewyzen voor de schuld van Krausse gevonden Hy heeft dan ook reeds een voldoeni de bekenienis afgelegd evena a Rempt en Van Liemt voor wie t trouwens al te moeilyk was te ontkennen dat zy de valsche biljetten hebben helpen verspreiden Het onderzoek is echter wel yWre van afgeloopeo Er zijn alles wijst dlaarop nogonderscheidene andere personen injhet spel envry zeker ag thans reeds vaètgefiteld wordejidat de zaak een uitgebreidheid zal krygeiLals nog zelderi by soortgftyke misdrijven hetgöVal was ï J 4 1 I De he r Bultman heeft de bé oemii g totvoorzittel van het Landbouw ciimité aapgenamen u i ƒ Pe verki zing v n een Ondeirroorzitter in zijile plaats zal in de eerst volgende algemeene ivei adering ian het comité plaats hebbe n Het programma is verschenen voor de teu D toonstelling van zaaigranen enz te houden lo l Donderdag 22 Febroari 1894 te Zieriksee door de rantrale tentoonstel lingsvereeni ging Landbouwbelang Een goed m ddel tegen het verrotten van houten palen iu den grond is het volgende Nadat de palen goed gedroogd zyn worden zy eenige dagen met het einde dat iu den grond zal komen 30 40 cM diep iu kalkwater gezet en daarna als zij er uitgenomen en weer gedroogd zyn met verdund zwaaelzunr bestreken Aldua behandelde palen worden steenhard en zyn veel duurzamer dan die welke verkoold of geteerd zyn Bliksem nit den grond Daaromtrent deelt de metselaar Lübke uit Marienburg bet volgende mede Op den Sisten Augustus jstonden a morgens vroeg drie afzonderlyke bliksemstralen aon den hemel een in den omtrek von Danzig een tweede by Dirschao en de derde by Elbing De donder die zich tusschen Markenburg en Benteicb bevond was slechts onduidelyk hooabaar Tegen 8 uur zag L op een onbeplant korenveld een 4 5 M lange bliksemstraal uit den grond springen kort daarop sprong er een tweede bliksemstraal naar boven Het was helder weder en men hoorde slechts een zwak gedroisch als van het blazen in een houtvnur De kleur der lichtstraal was vaalgeel in het geheel niet verblindend zooals by electrïache ronken Hun dikte schat de waarnemer op 5 cM hun lengte op uiet veel meer dan 5 M Omdat hy te veel gehoor bad gegeven aan den drang naar de geliefde ouderlijke woning waar men hem noodig had en omdat hy een ondernemende jongen was stond de jeugdige Beinder E nit Winschoten voor de rechtbank te Groningen terecht Den I2n April van t vorige jaar had hy zich als lichtmatroos doen anmonsteren op het te Delfzijl thuiabehoorende barkachip Jantje Men was onder zeil gegaan naar Zweden s hoofdstad naar Stokholm Daar aangekomen had Beinder een brief van huis ontvangen met de droevige tijding dat vader ernstig ziak was t Verlangen om den geliefden man nog eens te zien was toen by R zoo groot geworden dat hy den 27n Mei alleen de inspraak van zyn hart volgende van het schip deserteerde Hy dacht er niet aan dat hy een strafbare daad pleegde hy dacht er niet aan hoe moeielyk voor hem den vreemdeling zoo n verre reia met slechts weinig geld op zak moest zyn Naar huis naar hnis klonk bet in zyne borat en hy ging Oonoodig is t te zeggen mei hoeveel bezwaren de moedigen jongen te kampen kreeg Maar hy overwon Hy bereikte WiuBchoten tydig genoeg nog om zyn vader de oogen voor t laatst te zien sluiten Natuurlyk zullen de strenge rechters in dit bijzonder geval een beetje door de vingers zien Tegen den deserteur werd echter l maand gevangenisstraf geëischt Gisterenoohtend zyn uit Haarlem gevankelyk naar het hnia van bewaring te Rotterdam ondpr geleide van een farigadier ipajooren Srykaveldwachters overgebracht de twee beruchte inbrekers Jozeph B A Pens en Wynand Vrouwenfelder om door den rechter comraissacis te orden gehoord ala verdacht van zich te hebben schuldig gemaakt aan diefstal met braak in eene villa in bet paik Honingen Een groot aantal getai Xen was ii deze zaak gedagvaard zoodat het verhoor tot laat in den avond heeft aangehouden De verdachten werden door de getuigen herkend en hebben ook voor den rechtercommis saris te Rotterdam bekend aan dezen diefstal schuldig te zyn Daarna zyn de beklaagden sterk geboeid weder naar Haarlem overgebracht Te Wiüterswyk is Donderdag de korenmolenaar Jj B Venemans terwijl hy met beladen wag ens dorpwaarts reed door het paardzoodanig getrapt dat hy aan de gevolgen isbezweken j Het dier was plotseling geschrikt en by zyne poging om het in bedwang te houden had de man het ongeluk te vallen Te Aken is nit de g evangenisgevlueh Hubert Burg geboren en laatst wonende te erotb by Trier korfmakör hg is 26 jaren oud 1 73 M lang gekleed met pat gryze jas en eo geruiten halsdoek Hy zou de wyk genomen hebben naar Limburg Op zyne aanhouding wordt veel prys gesteld Bnitenlandsch Ovrrzlcbt Verrassemf groot is de meerderheid die het Flfansche ministerie Casimir Perier Donderdag by bet debat over de vloot behaalde De motie vaa orde werd met 196 stemmen meerderheid aangenomen Werkt de dynamietaanslag nog na Is de groote meerderheid van de volksvertegenwoordiging gematigd geworden De beste verklaring schynt ons dat de Kamer het al te doorzichtig opzet der radicalen om een schaudaiil te wekken wilde verydulen en het ministerie itt ongelegenheid te brengen ten opzichte van misstanden die onder een vroegere regeering ontstaan waren Ook komt er wat welsprekendheidasuccès by Dfl interpellant Lockroy won Dinsdag toejuichingen door een compliment te maken aan de wakkere zeelieden en ofiScieren die geen schuld hadden aan het wanbeheer Maar de minister van oorlog Mercier verbeterde het hem gisteren Hy verklaarde dat de Fran iche kusten niet zonder verdedigingswerken zyn Het is tegenover het buiten and goed zeide de geneuaal hierop te wijzen Die betui ï iog vond een vaderlandslievend applaus Lockroy was overtroefd De Duitsche Ryksdag is elndelyk door de eerste lezing van de groote nancieelen ontwerpen heengeworateld die alle naar eeii commissie verzonden zyn Het laatst was het ontwerp aan de orde betrefifende de regeling der Rijksfinanciën Wat er van de belastingontwerpen terecht zal komen is nog onzeker De oppositie is het scherpst tegen de wynen de tabakabelasting en men wil vooral met meer toestaan dan er oogenblikkelyk noodig is De Minister van Financiën Mtquel beett by de langdurige discnssie zyn best gedaan en de bezwaren met het hem eigen en algemeen erkend talent weerlegd Maur of hy er in slagen zal in de commissie zgn pleit te winnen en daarna ook in de tweede lezing iu den Ryks ag wordt zeer betwijfeld Eer schynt zyn voorspelling kans te heoben van bewaarheid te worden dat de Rijksdag na verwerping dezer door alle Diitsche Staten en hun Ministers van Financiën noodig geoordeelde voorstelleu in een volgend zittingjaar toch zal moeten eindigen met goedkeuring ook en vooral onder den drang van de andere met bopelooze verwarring in hunne financiën bedreigde Duitsche Staten en Landdagen De verloving van de 2 1 jarige prinses Josephine tweede dochter van den graat en de gravin van Vlaanderen met ha r neef den 25 jarigen prins Karel van Hohenzoilern Sigmaringen jongsten zoon van vorst Leopold wiens znstor Marie de moeder van Jopephine is werd gisteren in de belgiache Kamer door den miaiater van Buitenlandscbe Znken De Mérode Weaterloo by afwezigheid van Beernaesc officieel meegedeeld De Voor itter antwoordde dat het Land zich ongetwyfeld even innig zal vereenigen met de vreugde der koninkl ke familie als het zich ioderiyd by haar rouw ran heeler harte aansloot en verklaarde namens de Kamer en onder dezer warme toejuiching den graaf en de gravin van Vlaanderen geluk te wenscheo Prins i Karel tweede luitenant by de ulanen der iruisische garde te Berlyn toeft thans te Brussel en is daar reeds op een bal ten Ho e versohenen waar hij op de belgische hofkringen een gunstigen indmk moet gemaakt hebben Zyn moeder is een prinses van Portugal en de koning van Rumenië is zyn oom Naar men weet ia het Huis van Sigmaringen een katholieke zyiinie der Hohenzollern Tot de verloving was zegt men in beginsel reeds besloten toen de grafelyke familie van Vlaanderen geruimen tyd tot herstel der gezondheid van prinses Josephine te Dresden vertoefde De blonde lovenalustige Josephine heeft zeggen de belgische bladen niet de eigenaardige type der Orteansen zooals haar oudere zuster Henrietta maar gelykt sprekend op wylen haar broeder Boudewyo wiens gelaatstrekken ook in haar jongsten broeder den vermoedelyken troonopvolger Albert worden teruggevonden Ten Paleize ran den graaf van Vlaanderen had men de verloving met prins Karel van Hohenzollern nog geheim willen houden tot de aankomst van den Prina en het officieel bericht dienaangaande Doch nu de KöIn Ztg de zaak heeft verklapt kon het bericht met m er worden tegengesproken Prinaes Josephine is gisteren niet op het Hofbal verschenen maar zal Dinsdag a s op het bal zyn nan den arm van haar verloofde Zooals wy reeds meldden is iu Amerika door de Kamer besloten de Mackinley toriefwet in te trekken Het voorstel om de Internal revenue Bill waartoe ook de inkomstenbelasting behoort in den vorm van een amendement aan de tariefwet te verbinden werd met 175 tegen 56 stemmen aangenomen en daarop met 200 tegen 135 stemmen het ontwerp tot verltiging Jer invoerrechten De meerderheid was dus zeker groot vooral daar meu den laatsten dag nog op ten hoogste 35 stemmen meer gerekend had Welk lot het ontwerp nu in den Senaat ml vinden is onmogelyk te zeggen De auuneming der tarief wet alléén werd ook in den Senaat waar de Democraten tenminste eene kleine meerderheid bezitten als vry wel verzekerd beschouwd maor nn het ontwerp vereenigd is met de inkomstenbelasting is het onzeker wat daar met de voorstellen der rej eenng zal gebenren Deze onzekerheid strekt zeker niet tot verlevendiging san handel eo nijverbei Men zegt dat indien de tariefpuaestia eens geregeld is een snellere en merk batirder verlevendiging met grond mag worden verwacht doch de groote reserve die de Citybanken hebben bewyst dut er nog geen gwde vraag U naar geld voor den bundel De houders van Amerikaansche papieren spoorweg shares met name zullen dus nog een 008Je geduid moetim hebben De ontvangsten der spoorwegen klimmen wel langzameibHud maar hebbeu nog lang niet het niveau van verleden jaar bereikt Daarby komt dat de markt Jn New York nog eer gevoelig is on de min gunstige gi rucliten over de maat Cliappyen die jn de handen van receivers nja gekomen haar telkens weer in de war brengen Ei= =r ji=r y i ji j a ju 1 tii i i S 5ï = = Vissoher Berloht Ammeratol 2 Febr Van Zaterdag 27 Jau tot en met Vrijdag 2 Febr zyn alhier ter markt aangevoerd 30 winterzalmen prys per kilo van 1 25 fot ƒ 1 40 Kralingen 2 Febr Deze week werden ter markt aangevoerd 657 winterzalmen t h f 1 25 a per 5 ons PRIJSVRAAG lo Welke it de voordeeligste en bestg manier om rundvee op den stal vet te maken P 2o Op welke wyze kan de melkgeving van rundvee het krachtigst worden bevorderd Ho Aan welke eischeu moet een H A bouwgrond of weiland voldoen om met voordeel voor t warmooziers of tniniersbedryf geschikt te worden gemaakt en hoe moet dit geüchieden Met welke stoffen bemest Waarmede bepoot of bezaaid worden om met de minste kosten de meeste opbrengst te leveren 4o Op welke wyze kunnen op gorenten en fruitmarkten zoo hier te lande als in het buitenland de belangen van kweekers en wormoeziers by den verkoop hunner produkten het best worden bevorderd en beschermd tegen daar heerschende misbruiken Voor de beantwoording van elk dezer prysvragen looft Dö Veldpost een premie nit van Vijf en twintig Gulden De antwoorden moeten zoo beknopt mogeiyk gesteld worden en hoogstens 6 kolommen van De Veldpost beslaan Inzendingen worden ingewacht ttiterlyk 15 Maart a s De Redactie van De Veldpost behoudt zich het recht voor om van de ingebonden antwoorden gebruik te maken voor hato kolommen fiurfferlUka Stand GEBOREN 31 Jan HendrikusAntonius ouders J A Bron en W Vermey 1 Febr Maria Christina ouders W G Flux en M Gerharz 2 Willem ouders A A Snellemau en G Overheul Neeltjö ouders 0 Twigt en P M Verblaanw Johannes ouders C van der Kley en J van der Kraan OVERLEDEN 31 Jan P J van Kerabei en 6 m 1 Febr J M Linsen wed P Kooien 90 j J C van der Bruten 69 j A Goebel huisvr van J van Vliet 64 j 2 8 R van der Ree 3 m J van Eyk 8 m A E van Werkhooveo wed P Rosenatraten 73 j U ra GEHUWD 2 Febr P J L van Deutekom en R W P Scbolteu Zevenhuizea i GEBOREN Pietrouella Johanna d v J J üitdenbogerd Marrigje d V Pb Vermuem en K Steenbeek Witte en Ffjne JOeenache A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerda m 8 PKBBÜARI Vor krs slotkoers ultEI iNli Cort Nod W 8 2 86 duo dito dito 8 99 1001 dito dito dito SV 10 10 w HoNOill Olil Goudl 1881 88 4 4 s Italik Iii8clinj iHg 1862 1 5 O i üotjTKNu übl iupapiur 1868 5 ia dito 11 Eilver 1868 6 781 PoETuoiL Oblig mot tioksl a 8 Vi dito dito S 20 KusLAND 01 1 Oost 2e Snrie 6 8 Vl 661 4 dito Gooons 1880 4 4 dito bij llolha 1889 4 96V dito bij Hope 188U gO 4 4 8 dito iu f oud leen 1883 6 dito dito dito 1884 G lös 108V SPANJII Perpel leliuld 1881 4 Bi FuRlCElJ Gepr üonir leen 1890 4 sa s wm Oeo leoiiini serie 1 S s Gec leeuini serie 0 34 V ulB AFa Blp lleo v obl 1892 B Mlisico Obl Buil Soh 1890 6 6 V VBlNKtJELA OH 4 onbap 188 89 AusliKDAH OUiKHtien 1861 8 u a EtoTlBHSAU Sted lenn 1886 3 i 100 V ii N Afr Usi delsf aaud 105 Ar Isb T b M j Oertifioatcn 636 Unii MaHtsobappy dito 623 Ariib Hypotheuicb pandbr 4 101 Cult Mg d r Voratunl annd 881 s Gr Uypotbeekb pandbr 4 1011 Nedurlandacho bank aund 214 Ned UnnilelmBatsob dito 1 tol N W 8tI ao Hyp b pandbr S 95 9B1 Rett Hypotheekb pandbr 4 1021 0tr Hypotheekb dito 4 101 OosTKMi Üost Honfï bank and i40 8 RusL Hypotheekbank paudb 4 98 Amehika Equit hypoth pandb 6 60 M IW L i Pr Li n eert 6 102 Hbo Holl IJ Spo rw Mij aand Mij tot Ëïpl V St Spw aaud 1007 Nel Ind 8poorwugin aand 168 Ned Zuid Afnk Spm and 6 1871 dito duo dito 189 duo 5 104 iTAME Spoorwl 1887 fia A Bobl 3 46 Zuid llal Spwniij A H obl 8 401 Pol E Wursolia i Wennen aand 4 180 RusL ïr Euas 8pw Mij uand 6 1401 l f l Baltisobe dito uand 63 681 8 Paatowa dito aaud 6 l s 71 I amï l ombr 4lito aaud B 103 Kurak Cb Azow Sp kap aaud 6 180 Losowo Sewast 8p Mi oblig 6 108 Orel Vitebsk dUo oblig B 109 Va 1091 Zuid Wost dito aand fi S 8V dito dito obliK 4 3l AMEiilKA Ount Pao Sp Mij obl 6 108 Chic It North W pr G v sn 186 dito dito Win 8t Peter obl 7 134 Denser Rio Gr 8pid oort v a WV 10 Illinois Central obl in Roud 4 Louisir ïe Na bvilleCert v aand 46 46 Mexico N 8pw Mij lehvp o 6 90 Miss Kansas v 4 pet pref aand 231 N ïork Ontario fc West aand 15 161 dito Penns Ohio oblig 6 lOSi a Oregon Calif lo bvp in oud 6 76 761 8t Paul Minu Manit obl 7 UI Uil Pao Hoofdlijn oblig 6 103 dito dito Line Col Ie hyp 0 B 61 Canada Cao Soutb Cert 7 aand BSV Ven C Rallw Ie NaT Ie h d e 0 18 Amsterd Omnibus My aand 186 Rotturd Tramweg Maats aand Kbd 8tad AmBterdam asnd 3 loev Stad Rolterdam aaud 8 108 1 Beloie Stad Antwerpenl887 2 i lol Stad Brussel 1886 i l lOOl HONO Theisb Begullr Qesellsch i 113 OosTEKR Staataleeuing 1S60 B 117 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 TVi 281 Ned Ver Boz Hyp Spobl eert 6 1 1061