Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1894

Dinsdag Q Februari J894 VAir AF MAAUDAG 5 FEBEUAEI en g ed o xen d e d io Ulsta x d GrooteVoorjaars Opruiining waaronder téM gitttt fm lifpi tot extra LAGE PRIJZEN worden UITVERKOCHT im GOUDA m mMÈm m No 6270 33ste Jaargang JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post f 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Centen iedere regel mper 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd KRAEPELIEN HOLM S Eikel Cacao AsnJbflTOJu door B fl fienees en Scheikuadiges Bekr met oudeo en Zilveren Hedail ea voddzaaiP Versterkend en Aangenaam van Smaak Uet melk gekookt xeer aan te bevelen toot tog elljkgcli gebruik bjj kinderen zwakke personen en klieracbtige geBtellen Met water toebereidisz 1 als vciicr Kkr alilit e tlrank nitstekendbjjdiarrhée ook voor iiiigeiiui cu on kleine kiuderru 1 0 oihtf Klicpr CiUHo van Kj ni i iii i Holm lx nluiii trrki iJgbiiAi b vitrk Tite bussen viin Kiri f l TO i Ktri 1 fO Wl cu t Kjrr ii f lUO loorïicD vuil JU nt aiHü i u cin l iaiij iili if ii iiU ili 011 h l i iillcclvfiiiinr win lc ftl n iit ii T hl H 1 1 S I l I I OPENING Primo MAART BAULIfiAJ J enCo 344 Staats loteriJ Se KlaiM Trekking van Zatenlag 8 Jauuari 18B4 No 10708 800 No 0837 800 No 14688 15568 oa 19787 100 Prijxen van 70 189 4867 6989 6903 10853 11081 11946 12888 786 6088 6364 9B88 10729 11668 18608 13647 1046 5805 6669 9717 10978 ADVERTENTISN Geboren JAN zoon van A J SCHILT M K BOHILT Dll JONO AlgtmMnê kennitgemng 8 Februari 94 V De Heer en Mevronw IDENBDUG IJriLAiB betnigen bö deze bannen bartelgken dank voor de vele bewyzen van belaDgstelling by de geboorte van hunne Dochter onderTonden Baattrecht 3 Februari 94 TEl O OUID A De ondergeteekende bericht dat op 1 APKIL a KWEEKEUNGIiN kunnen gfeplaalst worden Aanmelding TÓór 16 FEBBUARI bü den Directeur met orerleggiug ran geboorte acte een of meer getuigachriften en rerklaring van ouders of Toogden dat zg voornemeuB zyn bun kind of pupil Toor het onderwya te be tammen Voreiechte leeftgd 14 jaar De Directeur H J W HUBER Qouda 3 Febrnari 1894 Zaal Uut en Vermaak OOSTHAVEN te geven op Dinsdag 6 Februari 1S04 door de Heeren ANTOON BOUMAN Tioloaoellist te Scheveningen STEVEN VAN GRONINGEN pianist te Leiden Prjzen der Plaatsen BI 1 INTEEKENING 1 26 BUITEN INTEEKENING 1 50 Maneang 8 uur Leerlingen der Sted Muziekschool Gymnasium en R Hoogere Burgerschool 0 75 Een LËERAAB aan het GYMNASIUM zoekt TWEE ISETTB Brieven onder letter Z aan de Boekhandelaars J Vil BBNÏÜM 8e zoon Bal jftasqué Specialiteit in alle Soorten Zijden en Flaweeles Maskers ook mëch niekë maskers heel doel matig om er mede te rooken en te drinken Alle soorten Stoffen voor OOSTTJTJiMIS I S KFJSER Korte ïiaudeveg Aankomend Letterzetter Tegen 1 MAART of vroeger v r a a gl T SANDERS Bodegraven een Jongmaatje die lust heeft om tot Zetter en Snelpersdrukker te worden opgeleid Behanger en i latrasseninakcr beveelt zich beleefd in bovengemelde vakken aan Stalen op zicht te bekomen N B Aan dit adies wordt iimmn Tnnmn inri g evraag d BERIC HT VAN INZET Het KOFFIEHUIS DE GROOTE BOER en AANBEHÜOREN te Lekkerkerk breeder by advertentiën en biljetten omschreven den 2n Februari 1894 geveild is in bod gekomen op de som van f 6000 GOUDA Ds afslag en toewgzing blijft bepaald op VRIJDAG 9 dezer ten tien ure in het te verkoopen perceel verhoogingen met 10 premie worden aangenomen ten kantore van Notaris MAHL8TEDE t Bergambacht MART J BOUMAN verhuisd naar SATTENSINBEI j 15 liilverkoop Wegens Verplaatsing der ZAAK naar de WIJDSTHAAT iuraiil Artikelen met 20 pËt Korting Mode Artikelen tegen spotprijzeg Firma J Welter BIKttBOTTËlAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt zich bg voortduring beleefdeiyk aau voor de LEVERING der Eerste Soort BIEREIS uit de Brou wery DB Gekeoosde Valki Van Vollcnhoven s Extra Stout Toor Bloedarmen Maaglydeni Zwakken en Kraamvrouwen ala meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door my steeds betegen afgeleverd Vraagt b v p PRIJSCOURANT H 7M WinBÏAABBEH SENI0S1FIIT7ANTHEB Men wordt verzocht op t HfiRK te letten CIT HET MaQAZI M VAN iM HAVENSWAAY ZONEN gorinchëm Deze THEEËN worden afgelererd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned oru met vermelding van Nommer en Pr s voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitroering van geeerde orders aanbevelende J BRËEBAAUT LZ EENIG DEPOT der Haagsche BeschoitTan den Heer J K SOMMBR Openljafe Verkooping te GOUDA op MAANDAG 19 FEBRUARI 1894 des morgens te elf uren in het KofSefaais UAauoNiBf aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van de navolgende allen te Oonda gelegen by de week verhuurde en de meesten van Waterleiding voorziene nü SENElIjfi7ElI alsj No 1 4 Vier HUIZEN met BOVENHUIZEN SCHUREN en ERVEN aan den Bleekerssingel wjjk R No 214 214a 214J 215 216 217 ilia en ilU Huurprijs 2 W No 5 7 Drie HUIZEN en ERVEN in de Speldemakerssteeg wjjk G No 47 48 en 49 Huurprfls 1 ƒ 0 90 en ƒ 1 No 8 11 Vier HUIZEN en ERVEN in een gang achter de Speldemakerssteeg wyk G No 63 69 70 en 71 No 71 verhuurd voor 60 cents de overigen in eigen gebruik en terstond te aanvaarden No 12 Een HUIS en ERB met TUIN zgnde een Kofftehuta met Vergunning in den Vogelenzang wjk M No 124 Te aanvaarden 1 April 1894 No 13 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat wjk H No 164 en 154o Hourprfls 1 25 en 1 05 No 14 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wjk N No 131 Terstond te aanvaarden No 15 16 Twee HUIZEN en ERVEN iu de Korte Akkeren wgk P No 402 en 403 Terstond te aanvaarden No 17 Een HUIS en ERF aan het Weeserf Groeneweg wjifc L No 126 Hnnrprgs 1 No 18 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade wijk R No 128 Huurprgs 1 65 No 19 21 Een WINKEL WOON en PAKHUIS en 2 HUIZEN en ERVEN in dé Kuiperstraat wjjk K No 235 228 223o en 109 No 109 verhuurd voor 2 50 het overige in eigen gebruik en te aanvaarden l April aanstaande En No 22 Een BUIS an ERF aan het Nonnenwater wflk O No 671 en 571a Huurprgs 385 De perceelen zgn te bezichtigen den 14 15 16 en 17n Februari a s van 10 tot 3 uren Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Met den VASTENAVOND warme Wafels Wed SIBBES Gouwe FEANSCÏÏE STOOMYEEYEWJ DN Glieittisclie W ssoherij VA H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Rotterdam Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verren van alle Heeren en Damesgarderobea alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluchemantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekca xgn de prijzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als niemw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eeue week Gouda Snelpersdnik raa A Buhkham fc ZooV ii De Eegeering heeft de reeds lang aangekondigde wijzigingen van de aanhangige kieswet bij de Tweede Kamer ingediend Daaruit blijkt dat de minister Tak niet geheel ongevoelig gebleven is voor de bezwaren die legen zijn ontwerp waren ingebracht Deze eerste stap in de goede richting die evenzeer had tunnen gedaan zijn bij de beantwoording van het Voorloopig Verslag geeft moed dat inderdaad de wet door gemeen overleg tuBschen den minister en de Kamer zal tot stand komen Natuurlijk valt na eene oppervlakkige kennismaking nog niet te beoordeelen of de wet thans voor alle fraction der liberale partij aannemelijk is geworden het feit alleen dat de heer Tak niet halstarrig staat op zijn stuk verhoogt de kansen van welslagen Voor zoo ver wij hebben kunnen nagaan betreft de voornaamste wijziging de bepalingen die de uitsluiting der vlottende bevolking meer waarborgen dan vroeger Volgens de nota van wijziging worden do artikelen 3 4 5 en 7 gelezen Art 3 Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en voor kenteeken van maatschappeiykon welstand het voorzien in eigen onderhoud en dat van het huisgezin Art 4 Zij acht het bezit daarvan aanwezig bij hem die gedurende de drie laatstverloopene maanden in eene zelfde woning is gehuisvest geweest of gedurende het laatBtverloopeu burgerlijk jaar hoogstens eenmaal van woning is veranderd gedurende het laatstverloopen burgerlijk jaar zelf evenmin als zijne vrouw of minderjarige kinderen onderstand heeft genoten van eene instelling van weldadigheid of van een gemeentebestuur niet gedurende de drie laatstverloopen burgerlijke jaren onherroepelijk is veroordeeld wegens bedelarij wegens landlooperij of tot plaatsing in eene rijkswerkinrichting j niet wegens misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot eeno vrijheidsstraf van vier jaren of langer FEVILLETOÏSI PRIïrSES VERA Ed ala bet ook soo moobt komen Eulke vadera lateD sich mot eea plas brandewijn afkoopen U OQbrnkt hij m niet kltice Here Vora I Z ttnelde zaoht de lokken Van het rustig sluimereade kind en verliet toen stjtl de kamer de arme verlaten wees bad een trouw moederhart weergevonden Op den ffUilenhorsl een Riistooratischo wijk van Hamburg aan den romantisohen oever der Aalster atond door een goed ouderboudon tuin om geven eeu dier prachtige villa s welke er geheel uitzien alsof zij zoo paa door de band van den kunstenaar zijn afgeleverd Deze villa werd door de jonge weduwe v n een milhoiMiir bewoond die z ue vrouw zoozeer bemind had dat bij haar tot eenige erfgename benoemd had alhoewel hem het geluk van haar bezit aleohts korten tijd gegund was geweest Mevrouw Kon Bodenburg was eeno zeor jeugdige weduwe nauwelijks twee an twintig zomers oud Haar echtgenoot door een ongeluk op de jacht om het leven gekomen was dertig jaren ouder dan zyne tweede vrouw geweest Se schatryke Eodenburg waa tydens het leven syner eerate gade seer nauw bevri nd geweest met niet door den militairen rechter is ontslagen uit den militairen dienst met onwaardigverklaring om bij de gewapende macht te dienen zich niet opzettelijk aan don hijgde wet opgelegden krijgsdie st of aan eene bij de wet opgelegde verplichting ten aanzien van s rijks verdediging heeft onttrokken zijne over het laatstverloopen dienstjajir verschuldigde aanslagen in de rijks directe belastingen in het laatstverloopen burgerlijk jaar in hoofdsom en opcenten heeft voldaan en door eene overeenkomstig de bepalingen der wet ingerichte aanvraag om opde lijst der kiezers te worden geplaatst het bewijs heeft geleverd dat hij kanlezen en schrijven Art 5 Het kiesrecht wordt niet uitgeoefend door hen a die bij onherroepelijk gewordep rechterlijke uitspraak de beschikking of hetbeheer over hunne goederen hebben verloren of aan wie hij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak het kiesrecht is ontzegd gedurende den tijd dat het verlies of de ontzegging duurt b die in gevangenschap of hechteniszijn c die niet voorkomen op de van krachtzijnde kiezerslijsten Art 7 De leden der Provinciale Staten worden gekozen door de ingezetenen der provincie die bevoegd zijn tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal en die hunne over het laatstverloopen dienstjaar verschuldigde aanslagen in de directe belastingen der provincie waarvan zij ingezetenen zijn in het laatstverloopen burgerlijk jaar hebben voldaan Deze wet houdt voor ingezeten der provincie hem die daarin gedurende de laatst voorafgaande twaalf achtereenvolgende maanden zijn woonplaats heeft gehad Tot dus ver de nieuwe lezing In de toelichting dezer wijzigingen wijst de minister er allereerst op dat bij het afdeelingsonderzoek weder is gebleken dat geen stellige maatstaf is te vinden voor welstand en geschiktheid Belas de ouders zijner tweede ecbtgonoote jij etonden in dezelfde maatschappelijke positie hadden ongeveer een even groot vermogen en waren van dezelfde begiuaelen als het ware éen hart en éene ziel Even ala Rosa hot eenige kind harer ouders waa zoo had het echtpaar Eodenburg slechts éen zoon die bij Kosa s geboorte ongeveer een jaar telde en baar speelmakker werd De kleine Fellx beschermde met gverzuchlig despotisme de eerste schreden van de reeds in haar prilste jeugd hoogst eigenzinnige Koan en stond niet toe dnt oen ander kind met haar speelde waarom de oudprs onder elkander wol eens schertsend van bet jeugdige bruidapaartje spraken Zij groeiden op beiden in bloeiende schoonheid naar do uiterlijko gestalte en toah zgo verBchitlead van karakter geeat en beginselen Fehx die het gymnasium zijner vaderstad bezocht droomde van idealen wat zijn vader die hem voor den knopmaosstand bestemd had met zorg en ontevredenheid vervulde De ydele Iloaa Rembardt wier oppervlakkigheid en koele zelfzucht met de jaren erger werd nam de Idealiatische buide van haren vriend met de houding eener koningin aan f Zy ia geene vrouw voor onzen zoon zeide nievrouw Eodenburg tot haren man die Boaa altijd in bescbeiming nam Haar zelfzuabtig karakter haar koud hart zal hem ongelukkig diep rampzalig maken f Neen Trouw juiat het tegendeel meende Rodenburg de verschillende karakters zullen elkaar in evenwicht houden Het overdreven gevoel van onzen Felix zal worden getemperd door do koele berekeoing vin Rood s Mjj dunkt wjj mostteD mMr tingbetaling bewijst misschien wolstand nooit gaschiktheid De waarde der woning is als maatstaf bij de tegenwoordige regeling gebrekkig gebleken Oapaciteitskiezers te scheppen geeft aan het uitvoerend gezag te veel de vrije hand Huismanskiosrecht is afhankelijk van de vraag of iemand bij een hoofdbewoner inwoont W meer afzonderlijk eene quaestie die met Welstand of geschiktheid niet te maken heeft Of het bezit van geld of een spaarbankboekje hier iets bewijst mag betwijfeld worden Daarom handhaaft de regeering haar formule die trouwens weinig bestrijding meer ontmoet Kiesbevoegdheid voor hen die in eigen onderhoud en dat van het gezin voorzienOm aan wettelijke bezwaren te gemoet te komen zal die eisch thans gelden als kenteeken van welstand en tevens als kenteeken van geschiktheid Daartegen is te minder bezwaar omdat de kennis van lezen en schrijven die als kenteeken van geschiktheid werd voorgedragen en waartegenover gedurende den geheelen loop dei behandeling van deïo voordracht geen ander afzonderlijk ken teeken van geschiktheid is gesteld evenzeer het werd reeds vroeger herinnerd in onze samenleving in steeds toenemende mate een noodzakelijk vereischte is voor eiken ingezetene om geregeld te kunnen voorzien in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin Waar dit laatste het kenteeken moet worden gorekond van geschiktheid en van maatschappelijke welstand mag de kennis van lezen en schrijven ook als het bewijs der amwezigheid van het kenteeken bij den kiezer worden geöischt Verder doet de minister uitkomen dat het hebben van een vaste woonplaats in den kiezer door hem steeds is bedoeld Hij meende en meent nog dat de bevolkingsregisters daarvoor als bewijs kunnen gelden Bij den daaromtrent door sommigen geopperden twijfel is het echter verkieselijk om in de wet zelve datgene uit te drukken wat met de verwijzing naar de bevolkingsregisters te dezer plaatse werd beoogd de uitsluiting namelijk der zwervende bevolking die geen vaste woonplaats of wo baast tot de verloving overgaan Meent ge dat werkelgk Ik geloof veeleer dat het sluwe meisje u nos een ieel ke streep door de rekening zal halen Zij zal zich wel in acht nomen om nu reeds die ketenen te dragen 1 De scherpzinnige vrouw had juist geoordeeld Rosa die thans zeventien jaar telde laohte spotlig om den Tooralng en vertelde te willen wachten tot Felix meerderjarig en zijn eigen hoer en meester waa Tegen dien tijd kou er nog veel water door de Elbe loopen Ën daarbij bleef het Rosa behoorde tot die verstandige juifers die de oorste lietde van een jeugdig jongelingshart voor hereenspokergen houden Üln dan I Zy leerde geheel andere znken op tiet deftigo peasionaat F anach babbelen en zich de allures der hoogere kringen eigen maken wat gaf zy om dien koopmanszoon Felix vermoedde van dat alles niete Hij ging op bevel zijna vaders naar Londen om in een der rijke handelshuizen van de City de geheimen van den groothandel te bostudeoren Hg droomde van een zonnig geluk bn hield zich van oen toekomstig PZden hier beneden verzekerd tot de dood zijner dierbare moeder hem de eerste groote smart bereidde Bosa bevond zich in Zwitserland toen Felix de lijkbaar zijner onvergetelijke moeder volgde Zg bad geen enkele regel sobiifta van deelneming voor den zoo amartelyk beproefden vriend harer jeugd over gehad en ongetrooat moest bij naar de Engelsohe hoofdstad terugkeeren om zijn leertgd te voltooien De rouw over de lieve afgeatorrene moest natuurlijk zijne gedachten van da apeelgenoote zijner kindeijaren en latere vrieodin aftrekkeot H vecont ning heeft De huisvesting gedurende een tijdsverloop van drie maanden in eene zelfde woning is daarom thans als uitdrukkelijke eisch in de wet gesteld Ten einde de onbillijkheid weg te nemen welke daaruit voor hen die in de laatste drie maanden des jaars moeten verhuizen zouden kunnen ontstaan is tevens bepaald dat zij de kiesbevoegdheid kunnen erlangen bijaldien zij gedurende het afgeloopen burgerlijke jaar hoogstens éénmaal van woning zijn veranderd Ten slotte betoogt de memorie dat de veranderingen in de belastinghefBng reeds ingevoerd of in behandeling hem aanleiding geven om weder het betalen van do verschuldigde belasting als voorwaarde tot toelating bij het kiesrecht te stellen Zooals men weet was ootsproakelijk voorgesteld belastingbetaling verplicht behoudens gebleken onvermogen Later heeft de min die bepaling geschrapt Thans ziet hij geen bezwaar in het herstel der oorspronkelijk voorgestelde bepaling met dien verstande dat waar da schifting der redenen van wanbetaling onmogelijk bleek maar de noodzakelijkheid daartoe ook grootendeels zal vervallen het nakomen van den bedoelden burgerplicht zonder meer als voorwaarde voor het bezit van het kenteeken van geschiktheid en van maatschappelijken welstand wordt geëischt De Minister handhaaft zijne meening omtrent den leeftijd van den kiezer daarbij opmerkende dat het getal der tegenwoor dige kiezers beneden den leeftijd van 25 jaren niet zeer groot kan wezen Hiermede hebben wij een overzicht gegeven van den hoofdinhoud der laatste nota waarschijnlijk ook het laatste woord van den heer Tuk al is bij de behandeling nog een allerlaatste woord niet ondenkbaar BINNENLAND GOUDA 5 Febrnari 1894 De Ie luit O L J Gerritsen van het 5e bat 4e reg iofanterie alhier heeft nonacti viteit aaugevraagd schuldigtle haar vtjlkomen stilzwijgen door de junkvrouwelijko bedeesdheid lu rekening fe brengen on de onervarenheid der jeugd en hoopte op een tijd dat hare liefde voor hem met kracht zou ontwaken en haar hart rem en warm Voor hem kloppen Zoo verging er wederom een jaar toen op eenmaal de verpletterende tijding hom trof dat Rosa s vader plotseling uit het leveo was gescheiden en zooala zyn vader hem in vertrouwen mededeelde zeer waarsohijnlyk zich zelren tr kort had gedaan dewgl hij door waanzinnige apeoulatiou zijn gansche vermogen had verloren en do zijnen op verantwoordelijke wijze tot den bedelstaf gebracht Ata veeljarige vriend der familie Reinhardt had Rodenburg dus aohreef hg zijnen zoon bes otm weduwe en dochter in z jn huis op te nemen omdat zij alles verloren hadden en eenzaam verlaten en ongelukkig op de wereld stonden De jonge man zegende hut grootmoedig besluit zgns vaders en bleef ruatig en kalm te Londen zich verder raet lu t en ijver toeleggend op de zaken an den koophandel Als in t vervolg de brieven zgna vadera ook IftBger wegbleven dan hy gewoon was zoo bezat toch Fehx een te open en eerlyk karakter om eenigen argwaan te koesteren tot op zekeren dair als oen bliksemstraal de korte mededeeling van een vriend uit Hamburg hem deed opaohnkken uit den katmen gang der zaken het zoo geheel onverwachte bericht dat zyn vader in alle stilte met joifrouwEoM Reinhardt was verloofd en getrouwd Ala wezenlooa ala van den blikaem getroffen staarde de arme Felix op die onheilbrengende regelen achnfts aohudde dan veraohtel k het hoofd en laohte om den oa hï jTorit mtw