Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1894

Te Brussel heeft eene moeder haren byna meerderjarigen zoon met behu1 van een geneesheer in een krankzinnigengesticht doen opsluiten daar hy zich verloofd had met een meisje dat haar niet aanstond en wyl zy om byzondcre redenen liever niet spoedig rekea schap wilde afleggen van haar beheer als voogdes Directe SpoorwegverblDillng met GOUDA Wlnterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwlcli OOCDA ROTTEBDAH 1 44 4 10 KOTTEBDA H O O C D A 0 10 Botterdim 6 6 0 Oa Ue t lO 6 18 Ni uw rkerk 6 1 81 Uoordrecht 6 86 6 80 ftoud 6 88 6 86 7 46 8 07 OODOA DEN BAAG Gouda 7 80 8 40 9 04 S7 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 3 66 4 46 6 87 6 5 7 18 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 Hue 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 611 43 1 67 4 86 6 85 6 55 6 41 7 48 8 66 10 1511 16 11 4018 OOl DA BTEEOHT Ooada 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 19 10 66 18 48 8 88 3 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 50 6 64 11 09 8 87 6 87 7 6 10 88 Woorden 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Harmoloo 8 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 10 6 60 8 13 10 84 Utreohl 6 13 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 8 6 81 6 86 8 88 10 10 68 G O D U A A HSTERDAU Gouda 8 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 23 7 45 10 08 i mlterdam Wp 7 68 9 10 10 65 18 1 1 8 40 6 46 6 85 9 87 11 10 i OJL 1 14 a 11 10 1 18 8 16 8 8 10 T 11 15 ZaterdagaToud trad in eeae Tertfadering vao de Afdeeling Qonda en 0 van Volksonderwgs als spreker op de br Dr B Tideman TAn Haarlem Waarvoor deiie vereeniging na we ioimers een miniateria hebben dat onze neutrale school zal handhaven nog behoeft te Teren wilde spr duideiyk maken Op de practische vorming van aanstaande ambachtslieden en dito huishoudsters moest meer worden gelet Vele brave ouders meenen daarby al genoeg gedaan te hebben als ze hunne kinderen tot hatk 12 jaar naar school lieten gaan Onze openbare school was niet neutraal volgens spr en kon bet ook niet zyu Dat woord neutraal stuitte hem als germanisme t n de borst hy zon dus liever spreken van onzijdig By t behandelen der geschiedenis en t vertellen was het z i oumogeiyk onzydig te biyven ja zelfs was er in Amsterdam eos een onderwyzer aan eeue nentrale school geweest die als voorbeeld dnrtde opgeven Eerlyk duurt het langste Die onderwyzer was nist onzydig immers er waren personen die het met dat spreekwoord niet eens waren erge zwarten of erge rooien byv Toch had die onderwyzer een minder eerlijk makelaar op het goede pad gebracht Aan de hand van Dickens roman Slechte tydenc schetste spreker ons hoe een onderwyzer van het onzydig geslacht er moest uitzien en wat de gevolgen van zoo n onzijdige opvoeding zouden zyn Toen spr eenmanttot dati nzijdige geslacht gekomen was leverde hy daarover een geestige causerie die uitgenomen eenige batelykheden nogal iu den stuaak vielen Way deze Afdeeling echter bewoog een spr nittenoodigen die in plaats van op te bouwen met ruwe hand wilde afbreken wat naar onze meening Volksonderwys tot op heden dierbaar was begrypen we niet Het kleine anditorium verminderde onder spr rede dan ook steeds en onvoldaan zullen de meeste wel huiswaarts gekeerd zyn Sen opwekking van den Voorzitter om zich als lid c er Afdeeling aan te melden had voor het oogenblik geen resultaat Heden herdenkt de Eleermakersvereeniging Onderling Hulpbetoon onder de zinspreuk £ endrachtf in haar gewoon vergaderlokaal bij den beer Tuithof haar 3B jarig bestaan Men was eerst van plan te wachten tot men het gouden feest kan vieren maar daar er in het bestuur een drietal is dat reeds op jaren komt besloot men het nu te houden Een paar tooneeUtukken voordrachten enz zullen het feest opluisteren Onze beste wenschcn voor die Vereeniging terwyl we hopen dat alle leden het gouden feest ook nog mogen vieren Te Haastrecht zyn in den Polder Boozendaal van Vrydag op Zaterdag van eenen boer 23 kippen ontvreemd uit eene schuur welke de dieven hadden opengebroken Staten Ganeraal Kkosts Kauër Zitting van Zaterdag 3 Febr 1894 De onteigeningswet voor de verbindingsbaan om Rotterdam was het laatste onderwerp dat de Kamer voor het reces behandelde Van verschillende heeren kwamen bezwaren hoofdzakelyk omdat de Btaatnspoor door die lyn niet zal worden bevoordeeld maar veeleer de Holl spoor die er haar Londsche reizigers mede vervoeren wil over den Hoek De minister en de heer Van Gennep slaagde er iu het algemeen belang der zaak duideiyk te maken en toonden aan dat de wetgever niet mocht reageereu tegen de vroeger gesloten overeenkomsten De min verzekerde trouwens namens de Kegeering dat de Staatsspoor medegebruik zal hebben van alle nieuwe lynen te Rotterdam De meerderheid legde zich by de zaak neder zoodat de wet met 25 tegen 14 stemmen aan genomen werd 7 8 8 88 7 8a 8 4 7 8 8 49 7 48 8 68 7 86 e OB 1 Qonda Uoordreoht Nieuwerkerk Oapelle BotteMam 7 1 13 1 18 1 84 1 88 1 88 ZeT M 7 48 8 68 Bl Kl 7 47 Z Z lgw 7 68 9 01 N al d 8 08 Toorb 8 07 9 18 U IS Zaterd jl hield de Neerboscb commissie hnre eindzittïng Het rapport kan binnen drie weken verwacht worden Voor dien tyd wordt er niets van bekend Te Zntphen vestigde zich zooals gemeld is voor eenige dagen een zekere Hofmans zich noemende doctor en arts Nadat door het geneeskundig staatstoezicht verzocht was om de handelingen vau dien man te doen nagaan schynt by begrepen te hebben dat het vermoedelyk voordeeliger zou zyn het land te verlaten althans hem is ten gemeentehuize een verhuisbiljet naar Antwerpen afgegeven Het centraal bestuur van het Alg Ned Werkliedenverbond heeft besloten opnieuw een adres te richten tot de Tweede Kamer in zake kiesrecht uitbreiding Van dit adres zullen afdrukken gezonden worden aan de aldeeliuffeu en verschillende vereenigiogen met aanbeveling het te ondersteunen De algemeene vergadering van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond zal dit jaar gehouden worden op 25 en 26 Maart in het gebouw de Amsterdamschc Werkmansbond d Geelvinck te Amsterdam Voor de openbare vergaderingen zyn de volgende punten opg even Afdeeling Arnhem Wat kan door het Verbond gedaan worden tot vermindering van de werkloosheid c Afdeeling Boluward Wat kan en hoe denkt het Verbond dat men met het beste gevolg den grond brenge in de gemeenschap opdat de werkloosheid worde bestreden en de toenemende trek der landelijke bevolkiag naar de steden worde voorkomen Afdeeling Bolsward Wat kan door ons Verbond worden gedaan tot waarborg voor goed en gezond voedsel voor den werkman t Afdeeling Gouda ils de party üie zich belichaamt in het Algemeen Nederl Werkl Verbond vooruitstrevend genoeg P Mogen wy verwachten dat door de middelen in haar statuten omschreven een beter en regelmatiger toestand voor de werklieden lot stand kan komen Zoo ja moet en kan er dan niet meer gedaan worden om haar beginsel ingang te doen vinden c Afdeeling Workum iZon het niet wenschelyk zyn dat dat de bestaande onteigeningswet zoodanig werd gewijzigd en verscherpt dat gronden ten allen tyde kunnen worden onteigend ten behoeve der werkloosheid t Afdeeling Schiedam Ib Siuit Schiedam noodig in verband met do schromelyke gevolgen van het misbruik van sterken drank c Afdeeling Leiden Het centraal bestuur wende zich tot de rogeering met het verzoek tot afschaffing van arbeid door vrouwen in fabrieken Afdeeling Leiden Het centraal bestuur dringe by de regeering aan tot het instellen van Kamera voor arbeid geregeld door d n staat c Afdeeling Amsterdam Het Algem Ned Werkl V i hond spreke zich beslist uit tegen het aangegevenof het zoogenaamde stukwerk Afdeeling Amsterdam Het Alg Nad WerklVerbond dringe er by de regeering op aan dat zoo spoedig mogelyk een wet op den arbeid tot stand kome waarin den werktyd en het loon geregeld worden Afdeeling Amsterdam Welke houding moet het Alg Ned Werkl Verbond aannemen omtrent tandnationulisatie Afdeeling Amsterdam Welke stelling neemt het Alg Ned Werkl Verbond tegenover het thans bestaande toltarief 18 03 18 68 l OS i ia 1 19 1 38 10 46 10 86 11 08 ll OD 11 16 11 86 18 88 1S 38 11 0i 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 8 18 lO OS 10 11 9 9 4 57 6 11 6 16 6 88 0 81 6 86 10 11 5 80 Afdeeling Haarlem iDat het hoofdbestuur voor zyn rekening sprekers zal zenden naar die afdeelingen van den Bond die door den slechten toestand van hunne kas of om andere redenen daartoe zelf niet by machte zyn nadat van een en ander ten genoege van het hoofdbestuur hlyke of wel de afdeelingen zelf sprekers uitnoodigeu en de onkosten daarvan zoo noodig verhalen op het hoofdbestuar mede ten genoege van die laatste Afdeeling Haarlem Dat van wege den Bond zal worden aangedrongen by de Tweede Kamer der Staten Generaal op het tot stand komen van een wet de eigenaars van woeste gronden dwingende binnen een bepaalden tyd die gronden te ontginnen en dat by het in gebreke blyven daarvan de staat zelf die ontginning ter hand neme Afdeeling Apinghdam Wat kan het Verbond doen tegen de werkloosheid € Afdeeling Heveskes Het drinkwater waarvan des zomers zoovele arb ders gebruiken laat in plattelandsdorpen veel te weuschen over Knn het Verbond op de eene of andere wyze een stap tot verbetering doen Afdeeling Hindeloopen Wat kan het centraal bestuur doen in het belang van de arbeiderswoningen Afdeeling Rotterdam Door de regeering worde een wel in het leven geroepen waardoor de gemeentebesturen op wettelyke grondeu woningen voor bewoning ongeschikt kunnen verklaren die aan de by wet gestelde eischen van licht lucht ruimte enz enz niet voldoen Een boete voor verhnnrders van eenmaal afgekeurde woningen zou door de wet moeten worden bepaald die by herhaalde overtreding van dezelfde woning opklimmend zou moeten zyn t orgaan van Mr Lohman schryft aan bet adres van Dr Knijper De wyze waarop de Stand ard ons öf doodzwygt zoo ze kan 6f bestrydt is inder daad grievend Zy heeft meermalen verklaard tegenover dissentieerende geestverwanten te moeten zwygen Dit is baar zaak hoewel wy gelooven dat zy de anti revolotionaire party daardoor vermoordt Haar zwygenataktiek heeft haar echter niet belet van tyd tot tyd ons aan te vallen nl als zy meende ons op eene onjuistheid of inconsequentie te hebben betrapt Steeds hebben wy daarop zonder eenige de minste scherpheid of bitterheid geantwoord zelfs al poogde de Standaard ons gevoelen min of meer belachelyk te maken Zelden heeft zy ons antwoord eenvoudig en volledig teruggegeven zonder meer Thans verzwggt zij ons antwoord opnieuw hoewel zg ruimte genoeg heeft om allerlei stukken uit andere bladen woordelyk over te drukken Maar zy doet nog iets anders zy bestrydt ons antwoord op zulk een manier dat haar lezers waarvan verreweg de moeiten de Protestaotsche Noordbrabanter niet lezen een volkomen onjuisten indruk moeten verkrygen van t geen wy schreven In het ziekenhuis te Schneidemühl bekend door de verzakkingen van den bodem tengevolge van onderaardsche wellen bevindt zich een jong ulaan die nu reeds 6 jaren lang in diepen slaap verzonken ligt De jonkman toen 19 jaren oud kwam zyne familie bezoeken viet in slaap en is sedert niet meer ontwaakt Alle middelen die men aanwendde om hem te doen ontwaken hebben niet gebaat De slapende wordt kunstmatig gevoed met krachtige bouillon Eene eenvoudige vergelyking van de repliek van de Standaard met ons antwoord aan haar zal dat iederen belangstellende duidelyk maken Wy gaan op zulk eene polemiek niet verder in en onthouden ons van elke qualificatie De moeder van Vaiilant en zyn dochter zyn gister in de Roqnette gevangenis te Parys by hem toegelaten Volgens de Figaro zou hy heden worden onthoofd indien hy geen gratie krygt Een landbouwer in de Friesche gemeente Smallingerland die elk jaar zijne kalveren verloor als ze 2 of 3 dagen oud waren heeftop raad van eetT rvaren boer de stallen een Meter diep uitgegraven eti gevuld met wit zand en verder de steeuen eu bet houtwerk met loog afgeboend zoodat de stallen thans vry zyn van schadelyke gassen Het eerste kalf dat nu geboren werd is reeds 12 dagen oud en nog goed gezond Dat er tegenwoordg in den boezem der anti re vol otionare party veel wryving ia vooral over het sturen in democratische richting f is bekend Tusschen de hoofdliedeu is alles niet in deu haak hetgeen blylcen kan over hetgeen Mr Lohman Mr Fabius en Dr Kuyper tegen elkander schryven Een paar voorbeelden Be Standaard van heden schryft onder den titel Groen s vergissing hot volgende Gelyk aan onze lezers uit het opgenomen verslag bekend is heeft Prof Mr FabiuB de facto aan de kiesvereenigiog Nederland en Oraojet duidelyk trachten te makeu dat het beleid onzer party geheel en al iu verkeerde handen is en dit niet nu eerst maar reeds sinds de jaren van 70 Immers niet alleen het sturen in Christetykdemocratische richting niet alleen het ons losmaken van de Roomschen niet alleen de proportioneele idéen en zooveel meer maar zelfs het denkbeeld van het Huismanskiesrecht reeds in de jaren van 70 door ons voorgestaan werd gecritiseerd en afgekeurd Nu die critiek blyve vr Alleen blykt dan toch op hoe bedenkelyke wijze Groen van Prinsterer zich vergi8t heeft toen hy in die jaren van 70 zyn profetenmantel gelykt men dat wel is noemt op Dr Kuyper tiet vallen Immers Dr Kuyper doet naar het oordeel van den Schiedamschen redenaar schier alles verkeerd Het tegendeel van zijn advies te doen zoo gros80 modo de veiligtite koers zyn De Prot Noordbrabanter bet erkende In Siberië bevriest de melk tengevolge van dO hevige koude die daar heersent en wordt zy dientengevolge gelijk de American Daryman mededeelt aldaar slechts in vasten vorm verkocht Men verkoopt de melk aan stukken in plaats van by de liter Voor de gemakkeiykheid laat men de melk rondom een stok bevriezen om ze daardoor beter te kunnen vervoeren en de melkboer geeft naardat er noodig is een of meer stukken daarvan aan de klanten af Op gelyke wyze is un ook in Frankryk eene beiangryke industrie ontstaan doordien men aldaar de melk kunstmatig laat bevriezen en ze eveneens in vasten vorm ten verkoop aanbiedt Men laat in Frankryk de melk door middel van gevone ysmachines in bussen bevriezen en verzendlu ze aldaar op deze wyze zoowel per spoor als per schip naar de plaats van bestemming De klant die de bevroren melk ontvangt laat ze een paar minuten voor het gebruik by het vuur ontdooien By gelegenheid eener voordracht toondeGuerin Ie Grandvüle aan dat de ijsmelk nochwat gehalte betreft noch in eenig ander opzichtbeneden de gewone melk staat Bevroren melkkan ook zeer goed voor kaas en boterbereidinggebruikt worden N L W Te Eoyiczke Hongarye overkwam dezer dagen der grafelyke familie Zicby een vreeselyk ongeluk Graaf Jacob Zichy kwam eenige dagen geleden zyn zusters de gravinnen Clara en Murtha Zicby een bezoek brengen en speelde in het salon met een groeten Newfoundlander hond Plotseling sprong het dier naar den graaf toe en verscheurde hem beide handen Daarna wierp het woedende dier zich op de bpide gravinnen en verwondde haar eveneens 1 84 S B3 6 56 7 10 6 08 6 10 6 17 O 6 86 7 80 8 30 8 50 i 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 48 11 08 U 8S 11 01 11 88 11 4 9 86 9 44 t 60 1 45 1 56 8 08 8 09 8 16 4 46 4 56 5 08 6 09 5 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 18 08 8 30 10 8 48 3 10 4 08 4 40 4 16 4 48 4 48 6 81 7 8 06 9 3 7 06 7 11 7 80 7 86 7 31 10 80 10 38 DEM Haag GOUDA Hoge 6 48 7 807 43 9 88 9 4610 1411 3818 16 1 88 8 16 8 46 3 43 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 4t Toorb 6 64 N dL d5 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 l4 ZeT M 6 1 9 64 4 43 6 80 6 61 7 48 8 86 10 01 7 48 £ 8 09 8 60 10 07 1M4 9 10 10 83 9 19 8 41 9 88 10 40 11 18 41 8 80 4 10 4 86 5 80 4 10 7 t M7 4 85 7 40 10 06 i lS U IU Qnuda 8 30 7 60 8 18 68 10 1610 68 18 0318 46 8 80 8 45 3 16 4 18 D T H E O H T G O O D A Vtnobt 6 33 7 60 9 9 6311 34 18 03 18 60 8 10 3 68 4 43 6 86 Harmelen 6 47 8 08 10 0 li 19 8 84 4 06 4 66 Woerdon 6 63 8 10 10 16 12 86 4 18 üiidovater 7 07 8 19 10 84 la 48 4 84 Oonda 7 80 8 38 9 34 10 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 AU8TEB0A H a o V D A Amatcrdam CS 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 AlutudamWp 6 60 8 10 65 11 86 11 4 8 58 OoQda 7J0 8 1 10 44 11 16 1 6I 6 0 Dadelgk wflrd de hond in het aalon neergeBchoten bg onderzoeking van het lyk bleek hy dol geweest te zijn De wonden der op zulk een Treeselyke wyze Terminkten werden mtgebrand en degraaf begaf zich nog denzeHden dag raet zgne beide zusters naar professor Pasteur te Parya Bg Langezwaag F waagde een militair het hoofd buiten het balcon van den tram te steken Hy sliet tegen een boom en werd zeer geraarlyk gekwetst Hy werd vervoerd naar Heerenreen en onder behandeling van Dr Rinkes gesteld Te Milaan ia de Hollandsche consul de heer Struth Perstorf wegens bedrog gevangen genomen In de vorige week had hy surséance van betaling aangevraagd Uit de boeken bleek dat het actief ongeveer 300 000 fr eu het passief 1 700 000 fr bedroeg Donderdag is aan de bronwery der Trappisten te Tilburg een ongeluk voorgevallen Terwyl men bezig was met het pikken der 4000 liters groote lagervaten sprong op eenmaal de bovenste bodem van het vat en raakte door die ontploffing het versch gepikte vat in brand met het gevolg dat een werkman Victor Kubath oud 28 jaar stervend tegen eenen muur werd geworpen en een andere werkman Johannes Hessels eenige dotih niet gevaarlijke brandwonden ontving Eerstgenoemde overleed kort na het ongeluk Pe heor Wennipa eigenaar van het hotel De Zone te Zutphen deelt in het laatst verschenen nummer van Op Reisc weekblad voor logementhouders mede dat hy met het fonienstelsel gebroken heeft en in zyn hotel geen fooien meer worden aangenomen eene kleine verhooging in den prys van logies zal daarvoor in de plaats koUen Naar de Tyd uit goede bron verneemt hebben zes Nederlandsche familiê n ten gevolge van de invoering der vermogensbelasting zich metterwoon te Brussel gevestigd en koestert men aldaar de verwachting dat nog anderen dit voorbeeld zullen volgen Een telegram aan iDaily News uit Christiania meldt dat de heer Jackson de ondernener van een Britache Noordpool expeditie aldaar aangekomen is om zyn laatste schikkingen voor de reis te treffen Zyn plan is naar FransJoiephs land te stevenen en van daar nit te trachten over land de Pool te bereiken Aldus zullen er binnenkort drie expedities bezig zyn Poolwaarts te streven die van Jackson die van Dr Nansen en die van den Ametikaanschen luitenant Beary De laatstgenoemde verliet NewYork op U Juli j l met leeftocht voor tjvee jaar hy wil langs de noordoost ktst van Groenland zyn oogmerk trachten te bereiken Nansen kiest zooals men weet zyn uitgangspunt by de Nieuw Siberische eilanden waar hy een zeestrooming meent te zullen aantreffen die volgens zijne berekening over de Pool zuidwaarts loopt en hem met zyn schip dus vanzelf zou brengen waar hij wezen wil Een grooter voorwerp kost in den handel steeds meer dan een kleiner van dezelfde soort Het schynt echter dat Jeze regel by den verkoop van eieren niet geldt Als in den handel een ei een ei is dan komt het er ook weinig op aan welk ras van kippen men houdt als ze maar leggen Worden evenwel de eieren by het gewicht verkocht zooals het behoort dan zal men gaan zoeken naar kippen die trouw leggen en tevens groote eieren produceeren Van middelmatig groote eieren gaan er 9 op een i Kg Hiernaar kan men don prys bepalen Te Bas van Gent verdween acht weken geloden de marechaussee Van Damme Spoedig liep het gerucht dat hy naar Amerika zon vertrokken zyn Woensdagochtend echter is zyn lyk in de kom der nieuwe sluis dryvende gevonden De verklaring van het raadsel hoe de verdronkene bijna acht weken onder water kon blyjen ligt hierin dat een voet blykens afdruksels aan de laars heeft vastgezeten aan oen der voorwerpen welke nabjj de sluisdeuren in da muren worden aangetroffen Overigens werden geen sporen van geweld bespeord Op het lyk werd o a gevonden een zilveren horloge dat op 10 u 20 m stond Men hondt het er voor dat de man s avonds het was ruw weer bezyden de sluisdenrlenning is gestapt en boven de deur in het water gevallen is Gedurende het jaar 1893 vertrokken nit 40 van de 43 gemeenten van do provincie Friesland 1940 personen als landverhuizers voor verreweg het grootste gedeelte naat NoordAmerika de overigen op eene enkele uitzondering na naar Zpid Afrika Gedurende de laatste tien jaren was dat het grootste getal na 1889 toen het 1973 bedroeg De vertrokkenen bestonden nit 854 hoofden van huisgezinnen of vrygezellen waarvan 20 welgesteld 646 mingegoed en 188 behoeftig waren Met hen vertrokken 273 vrouwen 809 kinderen en 4 bedienden Het grootste getal werd geleverd door Wijmbritseradeel 162 hierop volgen het Bildt met 133 Barradeel met 108 Oostdongeradeel met 104 Woneeradeel met 103 enz Het getal landverhuizers in de laatste tien jaren was niet minder dan 9143 Om te zien of roode wyn kunstmatig gekleurd is laat men een weinig opeen porceleinen schaal in heet water geplaatst verdampen Kunstmatig gekleurde wyn laat licht roode kringen na op den wand de schaal echte roode wyn bruine DE ANTILOOP Zaterdagavond had in de Sociëteit Ons Genoegen c eene soiree déclamatoire Musicale et Dansante plaats door de Goudsche WieU ryders Vereeniging de Antiloop waarbij de Leidsche WielrijderaVereeoiging AIl Right hare welwillende medewerking verlpende by gelegenheid van het eerste lustrum der Antiloop By het inkomen der zaal trof ous al ifadel k de eenvoudige maar nette versiering der Vzaal en fel nabg het tooneel waartusachen de wielen waren opgesteld De heer Aug van Oorschot president van de Antiloop hield daarbij de volgende speech Dames en Heeren Voorzeker is t een aangename taak voor my u alle een hartelyk welkom hier toe te roepen aangenaam zeker de taak dezen avond dit eerste lustrum van onze vereeniging te openen Ten eerste dan ook een warm woord van dauk aan u allen die ons heden vereeren met uw gewaardeerde tegenwoordigheid Waaruit ik durf opmaken dat ook bier ter stedf sympathie bestaat voor de wielersport en wel hoofdzakelijk voor onze vereeniging de Antiloop waarvoor wij hopen dat dpzen avond de krans zal zyn gelegd op haar afg legd leveuapad want ook helaas zooals byoa opiederen levensweg heeft zy de dooruen moeien voelen zoowel als de rozen Doch dan is took mjjus inziens zooveel te schooner nu te kunnen zeggen thans bloeit onze vereeniging thans kent zy geene doornen meer dank zy den steun van zoovele personen die voor deu bloei onzer vereeniging onmisbaar zyti Wanneer ik over die personen spreek voel ik my gedrongen poze zaster vereeniging AU Right te herdenken Te veel hebben we aan haar te danken om iu woorden te kunnen uitdrukken wat we voor haar gevoelen Laat ik echter den wensch nitsprekendat thaargejfeven moge zyn nog diVwijls een zustervereeniging te aasisteeren opdat ieder zich overtuige van den sportbroederlpen geest welke in die vereeoiging heerscht Ook een woord van hulde aan hem onder wiens banier wy allen ons scharen nral den A N W B ia zeker hier niet misplaatst Ten slotte spreek ik nog den wensch uit omtrent de wieler iport in t algemeeq en ik geloef dan zeker de tolk te zyn van alle nral dat zy bloeie dat zy groeie dat zy toeueme iu kracht Daarop nam de heer L H Feenders Jr president van All Right het w ord en sprak een woord van dank uit aan de ZusterVer eeniging voor de hartelyke ontvangst hen heden bereid Was het vorige jaar door eenige Goudsche wieiers aan de vereeniging A11 Right bij een zelfde gelegenheid een bezoek gpbracht de Zuster Vereeniging stelde dit toen op hoogen prys en daarom had men niet geaarzeld aan de uitnoodiging tot medewerking te voldoen daar hy vermeende dat indien de Antiloop op den ingeslagen weg voortging men veilig kon zyn dat de roep niet zou zyn van Alkmaar komt de victorie evenalj bij deu 80 jarigen oorlog maar dat weldra van Gouda de victorie zou uitgaan en drukte de hoop uit dat de Antiloop in bloei en groei moge toenemen Daarop werd oirergegaan tot hot uitvoeren van eenige nummers van het programma hetwelk rijk aan verscheidenheid was De verschillende nummers werden allen zeer verdienstelijk opgevoerd zoowel voor als na de pauze ieder der uitvoerders was zeker van zyn zaak vooral de Muzikale Terzets werdeu uitstekend vertolkt Alle heeren die het hunne ten beste gaven werden met applaus dank gezegd voor hetgeen zy te genieten gaven Na de pauze vroeg de heer J M van Hoek president der Rott Wiel ryders Vereeniging Thor het woord en bood namens de vereeniging aan de feestvierende vereeniging een prachtige lauwerkrans aan daarby dankende voor de welwillende medewerking die Thor steeds van de Antiloop had ondervonden nl by den eerste clubtocht in 1890 en ook vooral by den wedstryd tusachen RotterdamUtrecht toen de wielers hier moesten passeeren en hoopte dat op den ingeslagen weg moge worden voortgegaan en in den boezem der Antiloop dezelfde vriendschap mocht blyven bestaan tegenover zuster vereenigingeu als er nu bestjond De secretaris de heer D IJsselatyn Gz nam daarop het woord en richtte een woord van dank voor de hen aangeboden krans was het pad voor de Antiloop vroeger over doornen gegaan hy hoopte dat het nu verder over rozen zou gaan en beval de vereeniging aan bij de zuster vereenigingen en hoopte dat het trio All Right Thor en Antiloop nog lang zoude blyven voortduren Daarop vroeR de heer P Netscher redacteur van de Kampioen het woord die namens den Alg Ned Wielrydersbond de Antiloop hulde bracht hopende dat tnsschen deZusterVereenigingen nimmer de vriendschap moge Verloren gaan en bracht in herinnering dat de Wiel ryders bond voor alle vereenigingen een steun aanbood die zy zoozeer behoefden De secretaris dankte deze spreker voor et gesprokene en tevens voor zyne aanwezigheid te dezer stede en gaf de verzekering dat de Antiloop die steun naar waarde zou weten te schatten Nadat het programma tot aller genoegen waa uitgevoerd verscheen bet bestuur op het toonee en nsm nogmaals de secretaris het woord en dankte allen die medegewerkt hadden tot het welalagen vau dezen avond Een geanimeerd bal besloot het verdere van de on icht een gezellige geest en toon heerschten dec ganschen tyd Wy wenschen de Antiloop toe dat zy op den ingeslagen weg moge voortgaan en dat de vriendschappelyke geest die er nu heersehte steeds moge blyve bestaan Buitnnlandsch Uvrrziclit Het handelsverdrag tnsschen Dnitschlaud en Rusland is onderteekend Naar wordt emeld heeft de Fransche minister van marine van generaol Dodds bericht ontvangen dat Behanziu zich op genade of ongenade heett overgegeven en zich thans te Goho bevindt De generaal zal hem door de stoomboot Segond naar Fransch Senegal laten brengen Ueze tijding is voor de Fraoschen des te verrassender omdat zy zoo geheel onverwacht komt Do laatste berichten nit Dahouiey deden namelyk onderstellen dat er vooreerst wel van geen onderwerping sprake zou wezen daar men met het oog op den regentyd die weldra zal invallen van meuwe ondernemingen zou moeten afzien Gedurende zes maanden zou Behanzin dus met rust moeten worden gelaten En nu heeft by zich onverwacht onderworpen Kolonel Dodds voerde in den iaaiitsten tyd een drukk brii fwisseting met den verjaagden koning en het thans bereikte resultaat doet onderstellen dat de generaal die geloond heelt een bekwaam bevelhebber te zyu als dijjlomaat niet minder verdiensten heeft De lihert c meldt dat aan Behanzin een verblijf in de nabyheid van St Louis Fransch Senegal zal worden aangewezen en dat hy van de Fransche regeenng een jitargcld van 20 000 francs zal ontvangen De Temps noemt het tarief dat de commissie der Kamer heeft aangenomen voor de tarwe eene gevaarlyke overwinning De regeeriug heeft voorgesteld de tarwe met 2 fr te verhoogen op de vrye markt is de prijs slechts 15 fr maar de commissie hiermede nog niet tevreden heeft het recht op de tarwe verhoogd met 3 fr De regeering s by dn commissie verdacht van gematigdheid Het is alsof wat zy heeft voorgesteld uitgegaan is van roekeloo e liberalen De ultra s in het protectionistische kamp hebben gezegevierd Nog eenige overwinningen van dieu aard en de protectionistische party zal begraven worden onder hare triomfen De Fransche afgevaardigde De Montfort bespreekt in de Figaro l Effort népessaire d noodzakelyke pogingen die Frankryk moet doen niet om het leger grooter maar om het sterker te maken Wel is de tyd nog niet gekomen dien een bekend krygskundige voorspelde waarop de legers minder talryk maar degelyker zullen worden gemaakt Aan de getal razernij die zal eindigen met voor geheel Europa de ondergang van alle heschaving tö worden moeten wy ons moedig onderwerpen Ook is het volkomen waar dat terwyl een Fransche compagnie uit 60 man bestaat een Dnitsche er 120 telt Maar daartegenover staat dat terwyl het Dnitsche leger der eerste linie 538 bataljons bevat de Fransche infanterie 566 of 28 meer heeft Dit is juist het bezwaar van den schryver Met eene bevolking die 10 000 000 kleiner is hebben de Franschen evenveel en zelfs meer bataljons te velde gebracht dan hunne buren Natnorlyk ia daardoor elk bataljon zwakker Daarom wil graaf De Montfort dat allereerst de kaders der troepen van de eerste en tweede linie versterkt worden Het is vooral eene geldqnaestie Nieuwe opofferingen znllen daarvoor noodig zyn De Pruisische regeering heeft reeds gedurende eenige jaren er naar gestreeft de Zondagsrust voor het personeel op de spoorwegen sooveel mogelyk te bevorferen In December 1891 werd een commissie ingesteld om maatregelen te beramen waardoor aan het personeel zooveel mogelijk rust op Zon en feestdagen zon kunnen worden verteend Dezer dagen is het rapport der commissie verschenen Het is haar gebleken dat de invoering van Zondagrust door beperking van het goederenvervoer zeer mogelyk is behoudens enkele nitzonderiugen voor sommige tyden des jaars Voor die perioden van bijzonder levendig vervoer kon dan ook de beperking niet worden toegepast Van eene algeheele invoering van Zondagsrust gedurende het geheele jaar kon dus geen sprake zyn doch met de voorgestelde regeling wordt aan 6 239 personen meer dan thans Zondagsrust geschonken De spoorwegbesturen zyn mot deze regeling in kennij gesteld terwyl een juiste naleving daarvan ten krachtigste wordt aanbevolen De Pall Mali is hoogelyk ingenomen mot de logenstrafflng van haar bericht over Gladstones aftreden door Gladstone zelf De premier dus spreekt het blad ongeveer schynt tegen te spreken maar tnsschen de regels leest men dat wy gelyk hehhnn alleen is het tydstip van aftreden nog niet juist bepaald maar iu elk geval niet verre meer Do Times merkt op dat het weer de gewone geschiedenis is met Gladstone hg zegt nooit waar het op staat maar draait er om heen zoodat niemand eigenlijk weet wat hy aan hem heeft Men beweeijt te Londen dat het bericht in de Pall alU eigenlijk van Gladstone afkomstig was oa dat de politieke bedoeling ia een beroep van de openbare meening te krygen op zyn onmisbaarheid on dan het Parlement te outbinden De tyd zal leeren wat hiervan is het zou n gal vreemd zjjn Het Hoogerhuis heeft reeds verscheidene amendementen op de Local Governmentbill aangeijomen een amendement bopaalt dat eerst een bevolking van 500 menschen in plaats van 200 zooals het ontwerp voorstelt recht zal hebbei op een parish council Een ander amendement waarbij de kiesbevoegdbeid werd verzwaari erd na langen strjjd met 112 tegen 89 stelnmen aangenomen De Daily Neuws bromt zeer tegen de Lords die naar huis konden gaan in hettrotsch besef dat zj zooveel mogeliik kwaad aan de wet hebben gedaan Hetl Huis van Afgevaardigden in de Vereenigd Staten heeft zooals do telegraaf berichtte het ontwerp tot verlaging der invoorrechtei beneven het amendement tot invoering sener progresleve inkomstenbelasting aangenomen Namens de democraten werd het ontwel p verdedigd door Wi son die het eerst bet vaoratel tot verlaging der invoerrechten by de begrootim s commissie indiende Eenige ifgevaiirdigdeii allen vertegenwoordigers van de Staten die tariefverlaging verlangen hieven Wilson op hun schouders en droegen hem in triomf rond De democraten juichten overal wanr IWilson voorbijkwam en wierpen hun hoeden in de lucht De opgewondenheid der afgevaardigden bleef niet zonder invloed op de galerijen Ook daar begon men door Inid rumoej zyu lostemminK met Wilson s rede te betuigen De uitslag der stemming is bekend Sadat eerst de inkomstenbelasting san de tarieWet verbonden was werd een voorstel om beide ontwerpen terug te zonden naar do begroof ing commiisie verworpen Ten slotte werd iet geli ele ontwerp met 203 tegen 140 stemmpn aangenomen Arbeids Beurs I Arbniders 2 I Bakker 1 I Brouwer 1 Bleekcr knecht 1 Behanger 1 Fabriekswerk man 1 Grofsmid 1 Grondwerker 1 Gepnsporteerden 2 Hekelaar 1 Losse Werklieden 4 I Leidselbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 1 Pottenbakker 1 Pypmaker 1 Fakhuisknecht 1 Reiziger 1 I Schilders S I Schoenmaker 1 Stokers 8 Tuinier 1 Winkel of Kantoorknecht 1 Zonder beroep 1 m