Goudsche Courant, dinsdag 6 februari 1894

Woensdag 7 Februari J894 I o 6271 3S8te Jaargang mmm cohaivt J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2S franco per post li70 Afzonderlijlce Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 60 Qenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Witte en Fijne Deensehe A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam alotkoers 8 PEBHÜAKI Vor k lOÏ s 94 70 77V i A 20 BS s 94 96 lÖ8 i 59 81V 28 66V V 99V 100 lOB 644 623 IBIV 9B lojv lol HOVs 98 BQ 33V lOlV lOOV 168V 197 103V 4B V 132 uov 63 0 1037 129 losv 109 W 102 4 186 188 lOVi 99V4 487 90V 88Vl 108 n l HI 103V El 62V lOSV 186 lOS Vl 108 101 100 114 117V 8 106V8 i08 70V 77V4 fos i 88y iBV 98 i 4 V m i Vi 68y OV NBDlllLiliD Gert Ned W S S i dito dito dito 8 dito dito dito 8Vi Hossu Obl Qoudl 1881 88 4 ITILIE InBcitryTÏDg 1862 81 B OosTXMK obl inpapiar 1888 6 dito in zilver 1868 8 PoBTUQii Oblig met ticket 3 dito dito 8 EusLANO Obl Oost 3e Serie 5 dito Oeeoni 1880 4 ditobyBotb8 1889 4 ditobijHopel89 0 4 dito in goud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 Spuji Ferpet jobuld 18814 tvuKSll Oepr oSnr leen 1890 4 Geo leening eerie £ Geo leeninif eerie C ZcisA rK BlF Beo r obl 189S 8 Miuoo Obl Buit Soh 1890 6 Venezuela Obl 4 oabep 1881 AueTEIOAU Obligstien 1861 3 i BoiTEEDUi Sted leen 1886 3Vt NlD N Afr Hecdelsr aaud Areudib Tab Mij Certiaoateo Beu Maatechappü dito Arnb Hypotbeekb pandbiy 4 OuIt Mij der Yorslenl aaqd s Or Hypotbeekb paudbrj 4 Nederlandache bank aaifd Ned Haudelmaalsob diM N W Pao Hyp b pandbr 6 I Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb aito J4 OmTEKS OostHong baiMhid Eual Hypotbeekbank pai m 4 Vi AüEEIEi Equit bypotJL pilWdb 6 Maxw L G Pr tiea eert 6 Ned Holl lJ Spoorw M f laand Mij tot Ëipl r St Sfw taud Ned Ind Spoorvegm aand Ned Zuid Afrik Spm Mud 6 dito dito dito 1891 dito lTU lE Bpoorwl 1887 89 A 1lobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl BFoiiEN Warsobou Weenen aand 4BuBL Qr Hubs Spv M aand 6 Baltisobe dito aand 73 A 108 Fbutoffa dito jand BIlrang Dombr dito f and 6 Kursk Cb Azow Sp kap Band 6 LoBOWO Sewast Sp Mij oblig B Orel Vitebsk Jilo oblig B ZuidWest dito aand B dito dito oblig 4 46V 76V AuEElKA Cent Fac Sp Mi obl 6 Ohio North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud Louisv NashvilleCert v aand Meiioo N Spw My lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdiiin oblig 6 dito dito Lino Col le byp 0 B ClHADA Can South Cert T Band Ven C Ballw Nat ie b d o O Amsterd Omnibus My aand Rotterd TramwegMaate aend Nei Stad Amsterdam aand S Stad Botterdam aand 9 BiLOtB Slad Antvorpenl887 S i Bud Brussel 1886 2Y HoNQ Theias Begullr Gesellsch 4 OosTENR Staataleening 1860 6 K K Oost B Or 1880 8 Sfanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bez Hyp Spob cert B ADVERTENTIËN V Verloofd W J R LANZING late Luit Infanterie en J C MAaRENBRECHER December 1893 Batavia Mr Cornell Wy betuigen onzen hartelijken dank voor de talr ke bewgzen van belangstelling en Triendschap die wg dezer dagen mochten ontvangen H E TAV DHB ROER en Eohtgeooote ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsehe CouranteUt worden ditdelijk opgezonden door het AdTertentie Burean na A BBINEMAN en OON te Gouda BOÜDSCIE WATESLEMS mTSGEAFFIJ De Waterleiding zal van af DINSDAGAVOND 10 tot WOENSDAGMORGEN 6 uur AlPGESLOTEJS sijn Z D C W VAN DER LAAR Directeur HE E jpij l ons Kop It Schotel Lepel e Vork Broche 85 Griften enz 1 pl ar Beelden Schaar Lampenkap Melkpan 6 Za oe idoeken enz ü ll OBJ oot obort BanWon nikkel Bisorries Pudding Saus Trekpot ö l Sbikerpot ej tl Bi meerdete boeTeel eid k efns of brgedeelten Horloge Lampen Tafelt Btoelep Naaimachine fcnz flnz i h Keuze uit meer dan l 00 JÈrtike en 1 Örinli mm THEE kwaliteit i puik J C APEAp nuttig en fraai J Vraag de illed e lij t mek afbeetangeu dar Oadolioi by M f KAM IHUIJZEa die gaa4e inllcbting i zaJi verstrekken il i l j a Kehleijbritkl Jii f g B otteriamf grootste Iinp rt4ur8jvsm VeAkte Theeën GebrS StoUwerck s i Chocolade en Cacao I i ra Dffllmaüge door do nieuwst uitrindingen op machinaal gebied verboterde fabritatle en uitrinitend gebruik van ne on fijnste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbevslenswaardig fabriluat nauwkeurig beantvfoordende aan den inhoud dor resp Etiketten Se Brma beiuialde 27 Brevets als HoflcTerancler 44 Eere Dlploma s gouden emz Medailles oen bewijs Tan uitmuntend fabrikant Beeds 1874 schreef de Accademio national de Fans Nous von WoMBona trne HeilslUe or premiire eU e en ooiiBldération de votre exoeUsnta fibrloatlon de Ohooolat bonbona varléa eto eto StOllwerck l fiibrikaat ia verkrijgbaar bij H H Confiseurs Banketbakkers enz enz J n raalTert6genwoordiger voor Nederland Jdlag Jhtteiiklodt Amsterdam Kalverstraat 103 toriawater ut f de Victors a iBron fe OberFahnsfein byEma Tafeldrank Vanh£f onwklykef uis derjvederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 üederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Slx omschepen HOLLAND kapt J SMIDT en B 42UrZI B kapt J SAÜER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage verToege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Botterdam De atoomschepen lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas te Londen Gouda Snelpertdrok van A Bbineiun k Zoox Oproeping van belangheblïenden Do GEDEPiJTEERDE STATEN der provincie ZuidHolland roepen by deze op de onbekende belanghebbenden in zake hel door den Heer J PALISO Wx te Woerden ingediend verzoek om vernieldging van het besluit der Vergadering van stemgerechtigde Ingelanden van den polder Papekop en DUmerbroek dd 8 NOVEMBER 1893 om door bedragen uit de polderkas mede te f erken tot verbetering van den toestand van en PapekopperfUfk om zoo zj dit nooaig achten hunne memoriën en bewysstakkenaan genoemd College in te zenden vóór den 1 MAART aanstaande i Tot dien dag liggen de stukken eren iwerkdag van des vooripiddags 10 tot des namiddags 4 uur t r inzage aan het gebouw an he Provinciaal Bestunr Korte Voorhout alhier j i Gfttvenhage den 30 Januari 1894 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VooéUUr F TAVENKAAT Grijlcr DE ECHfE sakaitehe k ait4Iiievogels vap A SAUL uit Saksen H n van a heden verkrijgbaar in hei Koffiehuis van W A Bli EWSEI SpocfUraat No 222 Blifft ileehtéih h 3 dagen iUji Ne gevraagd te s Hagc i hajfjveg SCHEVEMNGEN in A gezin diet kinderen efU bekwame KlïïffiMEH F G genegen s zomers ook naa buiten te goaa en i ü zeer goede getaigen voorzien Looa ƒ 110 mat opslag Frwico brieven ouder No 2306 aèê hei Bureau dezer Courant Een waref Schat Toor de ongelukkige skcbtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWABIKG Hollandsche uitgave met 27 afb Vt qs 2 galden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de opreohie leering die het geeft redt jaarl ks uizend van een zekeren dood ïe verkregen bg hetVerlags Maf aziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland PEANSCHE STOOMVEEVEEU Gttemlsche WasscherU VAN H OPPEI HEIiYIEB i 19 Kruiskade Botterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderobeu alsook all Eindergoederen Bpeciale inrichting voor het stoomen van plucbe mantels veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der abrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen aU nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Vraagf een proel van de echte mm mis aanbevolen door de grootste geneesheeren van het bnis Mm Stein ErdoBénye nabü Tokay Bongarye Te bekomen bg C van VLIET MARKT 1S6 BINNENLAND GOUDA 6 Februari 1894 De Sociëteit Ons Genoegen c bood gisteravond bare leden een gemaskerd h aX aan Aangelokt en aangemoedigd door de prezen waren dit jaar tal ijrao gemuskerden opgekomen om het bal op te luisteren Waarl k het bedrgvige bestuur van O G heeft sncce op zyn streven gehad Tegen negen uur waa de balzaiit geheel gevuld en toen de maskers de cotillon gedanst hadden brak het glanspunt van den avpnd aao Een optocht van Ghineezen deed zyn intocht De Thomaons theegroep had veel werk gemaakt èn van kostuums èn vbjU groepeeriog èa van uitvoering der verschillende ïnimieken Deze groep viel dan ook later een pr B etteiyk flesscben champagne ten deel Toor de Commissie overging tot het uitreiken der prijzen werd een ommegang gehouden de kranige muziek van den heer Waasd k voorop degemaskerden daarachter E en prettige drukte De Jury de heeren Van der Sloot en Schmidt hadden geen gemakkelgke taak Zy kende prezen toe aan de dame met haar toilet möt bont aan den beer en dame die tot eeu roeiclnbbehoorden en aan de Wandelende Goudsche Courant € voor het eenigste reclame pak De Pres der Soc verzocht ten laatsteo den gemaskerden kieh te demaakeeren waarop oen algemeen ysauve qui peutc plaats had Nog lang bleef men zeer genoegeiyk by elkander By kon besluit is aan den hr F S Spsrnaay eervol ontslag verleend als 2e luit der d d schuttery alhier Betreffende bet gebeurde te Eoudekerke deelt de M Cc mede Toen Zondagnamiddag de 28 Jai ige zoon van den landbouwer R die by zyn vader ala arbeider in diensten met vrouw en kind te diens huize aanwezig was den stier nit den stal naar buiten wilde brengen werd het beest buiten gekomen woedend en keerde zich tegen den geleider In een oogwenk bracht hy hem een stoot tegen de borst toe om hem vervolgens toen B op den grond lag nog een paar stooten en trappen te geven De ongelukkige wist op de been te komen en vlnchtte naar het ongevper 20 meter verder gelden varkenahok waar een der familieleden Hem de eerste zorgen bewees In huis gebracht loefde hy nog enkele minuten doch gaf daarop den geest FEVlLhEVOn PEIISES VEEA Spoedig echter kwam hij tot nadenken en no eerst werd het hem duidel k waarom hg in zoo langen tijd geen tsal of teeken van e n vader gehoord had en waarom Bosa z jne bartelgke brieven onbeaatwoord had gelaten Zonder verder aanelan verzocht bq op staanden roet eonige dagen verlof en ging met het eerste schip naar Hamburg Hier hoorde hg van mevrouw Eeinhardt iu zgns vadara villa dal men hem niet bad bedrogen in den brief Het waa de oateettende waarheid t De oude vader wbi gehnwd met het jeugdige raeiaje dat de won Eoo innig beminde I Hg vernam van Hosa s moeder dat hare dochter tot de oagelgke en belachelijke eohtverbintenis hoegenaamd niet was gedwongen dat sij den ouden beer reeleer uit koele berekening bad gehuwd omdat deze haar de keuse had gesteld ht ala meeateres in Kgn huia te blgven öf het met hare moeder te verlaten zq was immers vrü en kon doen wat zij wilde Aoh goede Felix I besloot mevrouw Beinbardt weenend mg is de gesohiedenia een eagel aan de doodkist geworden daar ik mjja kind moeat zien veroordwlen tot de opoffering omdat uw vader verklaarde nimmer zijne toeatammiag te zullen geven tot een hnwelgk tusaohen u en eene bedelaras en u d a ia elk geval te laUea onterven Zoo kooa ly Öe heer Viruly Verbrugge lid der Tweede Kamer is benoemd tot gedelegeerde der Nederlandscbe regeoring voor de landbouwtentoonstelling te St Petersburg De heer P Waldeck zal hem ala secretaris vet Gisteren zgn te Amsterdam nog opgehaald drie lyken van personeo die sedert den avond van den zwaren mist 28 December jl vermist werden Het eene lyk opgehaald van nit het Jacob van Lennepkanaal waa dat van een man die dien avond zyne dochter nanr haar dienst had gebracht het tweede gevonden in de Lauriergracht waa dat van een timmerman die woonde in de Haarlemmer Houttuinen Nog ia opgehaald uit een der haventjes vau de Groentemarkt het lyk van een man die woonachtig was in de Jacob van Lennepstraat Bij deu afbraak van het oude postkantoorte Amsterdam en de onteigende perceeleo doetzich een incident voor In een der onteigendeperceelen op de hoek van Spuistraat en Huiazittensteeg wordt nog altyd een tapperg gehouden Trots allerlei vertoogen trota deurwaardersMploiteu zyn de bewoonsters onwillighet huis te verlaten en er schynen ook geentermen te vinden ze met deu sterken arm opstraat te zetten althans vooreerst niet Dezaak die vry mgewikkeld achyut evindtziobsedert eeoigen tijd in banden van den rijksadvocaat Zooveel ia zeker dat de aannemer die de perceelen afbreekt aan dat huis voorloopig niets doen ksn en waaracbyulgk deaangrenzende huizen vooreerst moeten blyvenataan opdat het huis niet zal invallen Tot 1 AugQstus achyut men de bewoonsters in hethuis te moeten laten Hbl Zoowel door de jnatitie als door het schooltoezicht te e Hertogenbosch wordt een onderzoek ingesteld omtrent onzedeiyke handeliugen die door een geesteiyken broeder raet leerlingen eener byzoudere school te s Hertogenbosch zouden gepleegd zyn Een vleeschhonwer te Winschoten zond aan zijn zoon te Maastricht een mand met vleesch Toen de zoon den mand open maakte sprong vaders kat er uit De iuhoud van den mand was er niet beter op geworden maar de kat had het op reis goed gehad Reeds vroeger meldden wy dat kerk en toren op hot eiland Marken zich in bouwvalhgen toestand bevonden Een deel van den toren is zonder bedenken den ouden man en den rijkdom en raaakt nu met hem eeae prachtige hutvelijkareis Wees er niet bedroefd over arme jongen zij had u voor uw geheele leven ongelukkig gemaakt omdat zij geen vonkje liefde voor u koüsterde omdat z ronduit gozegd geen hart bezit I Zo6 sprak do bedroefde vrouw die jFbIÏx altyd als een zoon bemind had Sprakeloos hoorde de jonge man alles aan drnkte haar de hand en ging op zyn vaders kamer waar hy met een kort sohryven in eenlge weinige doch bittere regelon afscheid van hem nam Daarna ide hg mevrouw Eeinhardt vaarwel apoedde zich naar hot nog voor de deur wachtende rijtuig en reed naar dea bankier van de firma Bodenburg om zich een doel der moederlyke erfenis te doen uitkeeren De bankier Gottharolt bg wien Folii een bevrienden notaria aaatrof stelde iti vereeniging met dezen alle pogingen in bet werk om den jongen man van den verLwijfeldon stap teiugte houden Deze bleef achter by zyn besluit en verklaarde eindelgk liever van de erfenis der moeder afstand te willen doen waarop hem de geldsom werd toegeteld Hg teide de beide hoeren die altgd zooveel van bom gehouden hadden bewogen vaiNfwel en vertrok nog denzelfden dag naar Bremen om van daar met de eerste de beste stoomboot naar Engeland terug te kaeren waar hg zgne betrekking teratond verliet Toen verdween Felii Eodenburg in de wijde wereld en liet niets meer van zich hooren of zieo De oude heer Bodenburg kon dien slag tooh niet te boven komen Hg had in tgn verbliadbeid gehoopt door iQaen loon dit imman oog hal m I reeda gesloopt uit vrees voor ongelukkeu Toen dezer dagen by eene begrafenis de klok werd geluid viel de zware klepel met groot geraas naar onilaag Gelukkig gebeurden er geen persooniyke ongelukken MeQ meldt uit Haarlem Zooals reeda gemeld is werd Zaterdagavond B Gompertz een als ryk bekend veekooper in arruat genomen Dit geschiedde te half acht door de heeren officier en sub officier van justitie mrs jhr A J Rethoan Macaré en Joh P van Outeren in de woning vau den verdachte aan de Gedempte Oude Gracht Dit huis heeft zeer toevallig misschien eeneu achteruitgang in de stille Gastbnisstraat Gompertz heeft bier eene slechte reputatie en iu het buitenland hy is een Duitachur evenzeer Zjjne handelingen op Zaterdag waren zóó vreemd dat zy iedera aaudaebt trokken Zoo kwam hy in koffiehuizen waar hy andera nooit te zien was gaf af op d domheid van de reeds gevangen genomen personen en wa uitent zenuwachtig tiij de huiszoeking zyu verscheidene bankbiljetten gevonden die voor valsch worden gehouden Bij zyne overbrenging naar Amsterdam door den adj inspecteur Wolfram en den rgkaveldwacbter Van der Mark gedroeg hy zich uiterst vreemd Htj stelde zich het eeoe oogenblik aan als gek en was duarua weder zeer kalm De in de laatste dagen plaats gehad hebbende arrestaties zyn een gevolg van het klappen van Van Liemt De arreatatie van Gompertz had plaats op Iaat van den rechter commieaaria In atrafzaken te Amsterdam die een bevel tot iohechtenisneming uitvaardigde zoodat Gompertz schuld vrywel vaststaat Trouwens niemand dan hy was beter in staat valach papier uit te geven want den eenen dag waa hy op de markt te Leiden en den anderen te Rotterdam of elders Zyn kwaden naam heeft by hieraan te danken dat byna alle kleine slagers hier iu zyue macht zyn en uit het bekend zyn van minder eerlyke door hem gepleegde daden Ia die man wel goed Het hoofd der school te Ooaterwolde heeft den regel ingevoerd dat de kinderen onder de lesuren geen klompen aan de voeten mogen hebben maar di iu den gang van de schoot moeten plaatsen De ouders die zich niet mt t half eon knaap was voor een voldongun feit te plaatsen hem er dan mede te verzoenen Hy had zich zülren wya gemaakt dat F0I1X te Londen blijven en daar huwen zou dat een stam der firma zich zoodoende op Engelschen bodem zou ontwikkelen en nu was dit alles zoo geheel anders uitgekomen I Ieder woord van het korte brieve waarby zyn kind hem voor altijd vaarwel zei klonk als een onheilspellende donderslag in het vaderoor De oude man verouderde zichtbaar onder dien onverwachten slag het geweten begon te knagen en tuide wraak te roepen over het onreoht zijn kind aangedaaD En daarbij bracht hem de nieuwe dwaze oobtverbinteniB aleohts doornen op zijn levenspad Vrienden en bekenden trokken zich van hem terag dedeu hem verwytingen maakten hem tot het voorwerp van hun spot of verachtten hem en dodan hem hunne verachting voelen en de jeugdige gade ergerde hem door hare koketterie en wilde de wereld zien en hare vermaken genieten Ho vaderstad begon hun tegen te staan en da straten waren hun te nauw geworden zy reisden naar Baden Baden Hier was de jeugdige eofatgenoote spoedig in baar element en de oude echtgenoot weidra tot in de ziet geërgerd daar zg nauwetyka naar hem omkeek hoe liefdevol hg haar ook behandelde Na eene zeer heftige scène dreigde Bodenburg haar met onterving want in zijn grenzenlooce liefde had hg haar tot universeele erfgename benoemd van geheel zyn groot vermogen terwgl zijn zoon niets meer zou ontvangen dan de wet hem toekende En nu zag bg zich ats oud bedrogen man helachelgk gemaakt bespot en gegriefd Hjj ging Baden verUtoa en reilde met xjjne vrouw d zen maatregel kunnen vereeoigen hebben eene vergadering door meer dan 70 bezocht gehouden en eenparig besloten wanneer de klompen niet aan de voeten mogen blyven in den winter de kinderen van de schooi te honden Zaterdag ia dit bestuit in werking getreden al de kinderen van de bedoelde ouders bleven thuia Het hoofd en 3 nnderwyitera ataan thans voor ontvolkte lokalen De onderwijzerea die in de zoogenaamde kleiue school de kinderen de klompen aan de voeten laat houden heeft hare leerlingen behouden Uit Leiden wordt bericht dat de borgAraeeater dier gemeente de heer L M de t aat de Kanter die reeda eenigeo tgd ongesteld was gisteravond plotseling is overleden Leiden verliest in hem en voortreffeiyk burgemeester die z n beste krachten geWyd heeft aan de belangen der gemeente aan wier hoofd hy gedurende ruim 18 jaren heeft gestaan Geboren te Goes 22 Januari 1829 trad De Kanter in dienst by onze marine en klom daarby op tot den rang van kapitein luitenant ter zee werd vervolgens burgerlyfc ambten ar in Ned Indië laatatelyk hoofdarabtenaar aldaar om daarna naar het vaderland terug té koeren Daar vestigde hy zich in 1875 te Leiden werd voor ongeveer een jaar daarna benoemd tot lid van Raad en na de installatie terstond ala wethouder en ambtenaar van den bargerlyken stand gekozen In 1880 werd de heer De Kanter tot burgemeester van Leiden benoemd als opvolger van den heer dr W C van der Brandeler Met yver heeft hg de belangen der academieatad behartigd en aan zyn bemoeiingen ia het o a voor een deel te danken dat Leiden een duinwaterleiding verkreeg Ala voorzitter van den raad drong hy ook zynen tegenstandera eerbied door ziju nauwgezetheid en onpartydjgbeid af en als burgemeester was hy steeds bereid ieder zooveel in zyn vermogen waa met raad en daad bij te staan Behalve met de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw was De Kanter vereerd met de Militaire Willemsorde tn eeu artikel in het Weekblad van den heer J H Röbsiog over Haver Schmidt waarin verder nog eens nadruk wordt gelegd op de duidelyke immers over de waarde van het Werk beslissende ma ir toch uok hier endaartegepgeaproken waarheid dat Pi6t Panltjena met zyn ïSoikken en Grimlnchje fc allerminot be naar Wildhad hoe weinig laat deze er ookinmooht hebben de man deed hier zyne meerderheid gelden Zg vierde nieuwe triomfen in dit wild romantisch dal Bodonhurg s besluit om binnen weinige dagen uaar Hamburg terug te keeren stond onherroepelijk vaat en de andera zoo eigeDzianige gade moest zich wei voedon naar dit plan want eeue geheele erfenis stond daarbg voor haar op hot spel Als eenigo dochter door hare ouders van de prilste jeugd af In den grond bedorven was baar van nature reeda zelfzuchtig karakter tot vollo rijpheid gekomen ydelheid behaagzaoht oppervkkkigheid en wispelturigheid waren de grondtrekken van dat karakter geworden eigtnbwlaDg an zelfzuoht haar levensbegmsei Zg was e ne vrouw als duizend andere londer ware grondbeginsolen onder de eohti boBchAving van hart en eest i tm geschapen om zich op de banden te laten dragen en het leven op de aangenaamste wijze te genieten Dat zij de haar getrokken grenzen oversohreed dat zij haren plicht verzaakte daaraan dacht zn niet dit kwam ntet eens op in het trotache hoofd Zoo werd zij de vloek van haren man I Bodenburg was nog altyd een hartstochtelijk jageren van harte blij dat hg in het Zwarte Woud hetJBohtroer kon laten knallen om daarmede veel huiseiük verdriet uit het hoofd te sohieten Hoe hetgekomen waa niemand wiat het te zeggen genoeg eenige dagen na zgne aankomat werd hg dooduaar huis gedragen Waarflchgnlgk was hij metzgn geweer niet voorzichtig genoeg geweest wanthet was ontladen en de oude man aan ean schotoverleden ff 9rii vervolg