Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1894

WlDterdicDSt 1803 94 AangevaDgeo 1 October 0ODDA 80TTBHDAM Directe SpoorwegverbiodlDg met GOUDA 18 88 1 28 1 44 4 10 HOTTERDA M Q O U D A 8 61 10 17 11 60 18 80 10 37 10 84 10 41 10 47 19 08 18 40 8 80 10 8 48 6 08 6 1S 6 81 8 9 6 85 S IO 4 08 DEN HAAG OOODA DEN BAAG Goud 7 80 40 9 04 9 87 10 49 18 11 12 211 01 1 87 3 66 4 46 5 mi 59 7 18 8 86 9 S7 10 46 11 11 11 80 ai M 7 48 8 69 11 01 1 18 Il aHage 6 48 7 807 439 88 9 4610 14U 8812 16 1 88 3 15 2 45 3 48 4 16 4 49 6 9 7 8 06 9 38 10 20 g 1 44 1 49 10 32 g 1 68 i 2 04 10 41 2 0 Qnuda 6 80 7 50 8 13 9 5810 1610 68 12 0312 46 8 20 2 45 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 48 8 86 lO Dt UTEE0HTG0ÜD4 Utreoht 6 83 7 60 9 9 63 11 84 12 08 12 578 10 3 62 4 48 6 36 7 48 8 09 8 00 10 0710 64 Harmelen 6 47 S 08 10 09 18 19 8 24 4 064 66 g a g 9 04 Woerden 6 63 8 10 10 16 12 86 4 12 v 9 1010 88 m Oudewater 7 07 8 19 m 10 84 y 12 48 4 84 r fOonda 7 20 8 32 9 84 10 8 12 06 18 56 1 22 8 60 4 87 5 20 7 08 8 20 8 419 3210 4011 96 AUSTERDA U O OM Uk 7 56 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 8 10 9 n 11 86 11 4 8 66 4 88 8 S9 10 44 18 18 11 68 6 01 i lO Hui 8 19 9 189 84 10 0 7 11 87 12 4118 51 1 48 1 67 4 85 5 86 6 66 6 41 7 43 8 85 10 15 11 16 11 4012 O UD A ü TBBCHT GoBda 6 86 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 28 6 01 7 46 8 8810 08 Wi W 8 1 8 40 11 16 IM 6 04 5 44 6 17 8 06 28 Harmeien 8 04 7 08 8 4Ö 11 88 8 61 e 6 10 6 60 8 18 10 34 Ulrecht 8 18 7 18 8 88 8 41 9 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 6 81 6 36 8 28 9 10 10 68 eOUDAAMSTKBDAM 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 28 7 46 10 66 18 19 1 8 40 6 46 6 86 9 87 lUO 11 8 1 18 Ui 1 MO 9 87 10 08 AmBtcrdam O a 11 10 Amsterdam Wp 6 60 11 18 Gmtda 7J0 doeld hoeft grappig te zgD wordt de Tolgende herinneriDg erteld Het was op DainloBt bg Zaudpoort aan den feestdiach van Hofdyk szeventigstea verjaardag Aan het einde van het maal werd veel getoost Hofdyk kon het niet byhoaden AI die mooie woorden hegonnen hem angstig te maken Het scheen dat hg naar het einde verlangde Weer stond er iemand op die hem bescheiden op den schouder klopte en met innemend gezicht troBg Hofdgk mag ik nog iets zeggen Hofdyk draaide met forschen rak het hoofd oDt keek met martialen blik naar den veroaetele en zeide rnw en toeb zoo Innemend hartelijk Waarachtig kerel mag jij dat I Metpleizier Bly feestgedrnisch ging door de zaal Een vriend van allen van Noorder en ZniderbroC ders zou het woord voeren Dr Haver Schmidt aan wien Piet Paaltjes eens zyne geheimste gedachten had toevertrouwd tot wien hij vaak bad gesnikt en gegrimlacht Herinner jg je nog Hofdyk dat je onseens uit nood en dood hebt verlost my enmyn vriend r d Eaay Verbaasd gezicht van Hofdyk Toch waar Het is lang geftden Wewaren nog studenten en voor ons pleizier inAmsterdam De nacht was al lang in dag overgegaan en nog zwierven we door Amstels s straten want ons geld was op we hadden niets meer Droevig bleven we staan voor de Nederlandfohe bank maar onze zuchten openden de poorten niet Daar kregen we een idee tAls de Nederlandsehe bank van steen blyft voor onze jammerklachten zal het hart van vriend Hofdyk week worden als was We gingen naar je kamer Je woonde in die dagen op het Rusland We vroegen jo te spreken de jnffrouw maakte allerlei praatjes om ons weg te krygen ze wou niet zeggen dat m nh r voor acht of negen uur nog niet bg de hand was Je hield toen van lang slapen € Hofdyk plots met overtuiging ïk slaap nog graag lang Enfin we kwamen eindeIgk voor je l d en vertelden je onzen nood Je sprong vervaarlijk wild op en ging zonder bedenken in een vaart naar je brandkast die veel had van een verschoten portemonnaie en gaf ons je geheele vermogen een muotbiljet een gouden tientje op voorwaarde echter dat je het over een paar dagen zou terug hebben niet om het op rente te zetten maar om er het boekje van je jnffrouw mee te betalen £ n nu vraag ik alleen Wie heeft er als Hofdyk voor vrienden zyn geheele vermogen over Het geld hebben we je eerlyk temggegeven je hebt het immers gedaan v d Kaay Waarachtig beeft hg dat gedaan I vielHofdyk forach in Maar die edelmoedige daad hebbenwe je nooit kunnen vergelden Ëigenlyli hebbouwe je er nooit genoeg voor bedankt Daaromvoel ik me na zooveel jaar gedrongen hetnog eens te doen want ik vraag opnieuw Waar ia de man die voor zyn vrienden zynheele vermogen weggeeft De lieve toon op welke Haver Schmidt deze woorden sprak het weemoedig goitige hoor ik nog en dan zie ik weer zyn gelaat dat door onmerkbare beweging die woorden illustreerde Haver Schmidt had roet de herinnering Hufdyk s hart verlicht niemand na hem waagde meer iets te zeggen of wie het deed sprak ydel Het bly gegons de toids uitiug van gemoedelykheid overstemden alles £ n toch van Haver Schmidt is van beteekenis en onnavolgbaar en by al wat hg geBOhnven oï g dicht heeft de eenig ware Hij verklaart de bedoeling verdrgft den aiuier over alle geheimenis 9 01 8 S5 8 48 8 48 8 56 8 05 Qond 80 ICgordiMlit Niiuinrknk Cpdle Botteiduii 7 7 8 7 88 7 8 7 49 7 B6 Bottodui hpeUa Nimwwlnrk UooidnoU Smid 5 10 6 19 5 86 6 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Bl Kr 7 47 Z Zii ir 7 68 9 01 N d L d 8 08 Tooib 8 07 9 18 11 10 11 18 Oonda 6 40 Aiutordam Wp 7 69 1 Oi 1 14 8 81 9 10 Ml Nader meldt me uit Vianen Een treurig drama is in den nacht van 2 op 3 Februari jl in de Zandstraal alhier af gespeeld Door de baren er op attent gemaakt dat de woning van P Mertou aldaar den ganschen Zaterdag t en gewoonte ge8lott n bleef verschafte de politie na eerat vruchteloos eeoe poging te hebben aangewend om de voordeur te forceeren zich s avonds ten half zes ure toegang door de deur van het achterhuis De binnendeur stond open en P M vluchtte by de nadttriog der politie als een bezetene in de bedstede Daar vond men het bebloede Igk van zgn echtgenoote J de Eruif reeds verstyld en ongekleed te bed Bg onderzoek bleek zy met een of ander hard voorwerp op bet hoofd geslagen te zgn in den uek had zg een zeer diepe snede die OOk een slagader getroffen had waardoor een hevige verbloedirig plaats gehad had Nadat Merton herhaaldelgk aangemaand was om uit de bedstede te komen bleek bet toea hg naar voren werd getrokken dat hg zich een ernstige wond aan den hals had toegebracht Men vermoedt dat Merton aan epilopsïe lydgnde in eene vlnag vau waanzin zyn vrouw heeft gedood daarna de deuren en vensters heeft gesloten gehouden en toen de poUtie kwam geen uitweg tot uitkomen ziende zich den hals heelt willen afinyden Bg nader onderzoek vond men dan ook een scherp mes en in het stroo een hamer waaraan eenig haar kleefde Merton hoewel buiten kennis leeft nog Het parket en de rechter commissaris uit Tiel zgn Maandag hier geweest om een nader onderzoek in te stellen Men schrgfi uit Oldenzaal aan de N B Ct Des winters ziet men Zondags namiddags op de wegen in deze streek troepen jonge maniioQ zich oefenen in het klootschieteo d i het werpen met ballen van hout met lood beïwaard Het doel is om een bepaald punt van den weg b v uur gaans in een zeker getal worpen te bereiken of er vormen zich twee partgen difr telkens om de beurt werpen de partg die in de minste worpen het eindpunt heelt bereikt is inner de andere betaalt het gelag Tegenwoordig zgn die wedstrgden meest onderling doch vroeger werden ze tusschen verschillende ptaataeu gehouden en bad de verliezende partg een voomit bepaald prgsbedrag te betalen Zoo had er tot in 1743 jaarlgks een klootBchietwedatrgd tnsschen Oldenzaal en Ootmarsum plaats Bg dezen laatsten wedatrgd tusscheo de genoemde plaatsen ontstond er echter verschil Ootmarsnm was winner doch volgens 01de izaal was de wedatrgd niet rechtvaardig gegaan en weigerde het daarom den vaatge telden prga te betalen Bg den twist die hierdoor ontstond mnakte Ootmarsum zich meester van het Oldenzaalsche vaandel en behield dat tot den huldigen dag Sedert dien tijd heeft er tusscheu de beide plaatsen eene veete bestaan die eerst Sedert omstreeks 40 jaren de vroegpre icherpte heeft verloren Toen nu voor 14 dagen de opvoering te Ootmarsum van een tooneelstuk de Klootschieterswedstrgd tusscheu Oldenzaal en Ootmarsum in 1743 werd aangekondigd ontwaakte hier de oude veete opnieuw en werden belangstellenden tot eene vergadering opgeroepen om middelen t beramen om aan den ouden strijd een einde te maken maar bcvenal het vaandel terug te krygen Op deze vergadering werd besloten den stryd door een nieuwen wedatrgd te beslechten Ootmarsum werd daartoe uitgedaagd doch heeft die uit daging niet aangenomen om geen aanleiding tot oneenigheid te geven het vaandel echter ter beschikking van het Oldenzaalsche gemeentebestuur gesteld Morgen zal nu het vaandel door eene deputatie van Ootmarsum afgehaald en feeatelgk hierheen gebracht worden Men meldt uit Alfen a d Rgn De vergadering op Zaterdag van openbare 18 08 18 18 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 10 65 11 08 11 09 11 16 11 86 11 05 7 85 7 47 8 8 18 10 0 10 11 S 07 7 46 6 11 6 16 6 82 6 31 6 36 6 08 5 80 9 68 10 11 onderwijrerg nit het arrondissempot Wnprden en de kiesdistricten waarin dit arrondissement is gelegen was ondanks het gure weder goe I bezocht Zy werd geopeud door den heer Wieringa hoofd der school te Oudshoorn die een woord xu welkom sprak tot de genoodigdeu waarohder de heer Yalette lid van de Tweede Kamer in et district Gouda en eenige burgemeesters pn wethouders Andere volksvert euwoordïgers tot deze bgeenkomst u tgenoodigd hadden bericht verhinderd te zgn De heer Donner afgevaardigde van Eatwgk deed dit met de verklaring dat de belangen der openbare onderwgzers hem evenzeer ter harte gaan als die der bgzondere scholen en beider finaneieele belangen dringend voorziening eiscben en dat hy daartoe als volksvertegenwoordiger hoopt mede te werken Hierna droeg de voorzitter het presidium over aan den heer 0 A Zelvelder arrond schoolopziener De schoolopziener nam het voorzitterschap over met eene korte rede waarin hg te kennen gaf waarom het hem zooveel genoegen deed deze vergadering te leiden vooral nl omdat dit eene vergadering waa van niet zooals velen het dikwgls uitdrukken onderwgzers verkapte sociaHstenj doch van oudere en jongere hoofden en klasse oaderwyzers die langa ordeIgken weg streven naar verbetering van positie voor zich en de huonen Daarna werd het wooi d verleend aan den heer Jb Hage hoofd der school te Aarlanderveen om over de opname der openbare onderwgzers in s rgks pensioenfonds te spreken In het belang van de onderwgaers maar ook vooral van het onderwys spoorde hg de openbare onderwyzers en de autoriteiten kiachtig aan niet te rusten voor de regeering gezorgd had vbor eene behoorlyke pensioeosregeliug voor de weduwen en weezen van openbare onderwgzers Na deze met onverdeelde aandacht aangehoorde inleiding vroeg de heer Bgkerk van Oudshoorn hut woord naar aanleiding van de verklaring des inleiders dat voor den onden dag der onderwgzers zelfs voldoende is gezorgd om te wgzeu op de nog gunstiger bepalingen in verschillende Zwitaerscbe kantons De vergadering bleek echter met den voorzitter van oordeel dat wg ons moeten bepalen tot den toestand in Nederland aangezien wg over bnitenlandsche toestanden niet kunnen oordeelun en wy met de huidige omsUndigheden door inleider genoemd op dit punt hier tamelgk tevreden mochten zgn De heer Verburg afgevaard van den Bond afd Rotterdam spoorde alle onderwgzers zelfa de jongsten nog eens aan om zich te doen opnemen in de levensverzekering van het N O G zooveel mogelgk met inroeping van den steun van het ondersteuningsfonds waar dit noodig bleek natuurlyk erkende hg dat voldoende verzekering van een onderwgzersinkomen niet mogelyk ia Na de pauze trad de heer Krop onderwgzer te Oudshoorn op met eene boeiende rede omtrent de financieele positie der openbare onderwgzers In zgn historisch overzicht der verschillende traktementsregelingen wees hg er op hoe het hoofdbeatuar van het iNut reeds in 1797 bg de nationale vergadering er op aandrong dat er eene wettetgke regeling zou zyn wasrbg de minima voor hoofden 1000 woning en voor onderwgzers 40o zouden zgn welk laatste traktement tot 1000 zou kunnen klimmen Na 40 jarigen dienst zou men aanspraak hebben op een pensioen gelgk aan het volle traktement Eu hoe ia het nu na 100 jaar De minima zgn 400 en 700 terwgl het den openbaren onderwgzers niet den bgzonderen en hunnen huisgenooten verboden is op eene andere wgze er iets bg te verdienen Onder aanvoering van feiten betoogde hg dat het minimum van 400 te laag is en zelfa dat een aanvangstraktemont van ƒ öOOnauweweliika voldoende kan zijn 6 66 6 08 e io 6 17 6 86 7 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 84 7 S0 1 45 1 66 8 02 8 09 8 16 8 48 Toorb 6 54 N dL d5 69 Z Zegw6 08 g Bl Kr 6 14 Zev M 6 19 Eene goede regeling naar anciënniteit en verdiensten welke den onderwgzer eene ham waardige positie in de maatschappij waarborgt mag ook in het belang van het onderwys met langer uitblyven De zaak ia zoo urgent mogelgk Gtodte gemeenten hebben reeds eene regeling getroffen doch kleinere plaatsen zullen daar met het oog op den toeatand der gemeentekassen zouder wettelgke voorschriften voor het eerst met tue overgaan De heer Ketelaar algemeen secretaris van den Bond vroeg daarop het woord niet om aaUmerkiug te maken op de verdienstelyke rede des inleiders doch om aan te vullen wat zgua inziens aan zgne aandacht was ontsnapt In de steden sis Amsterdam waareen klasse tetael is liet de opklimming veel te wenschen over Op het oogenblik zgu er 30 plaatsen open voor 2de onderwgzer en 100 aollicitanten komen op de Igst voor waarvan dus een groot aantal niet in traktement zal voomitgaan ondanks billijke aanspraken De heer Verburg prees eene regeling aan als te Rotterdam zonder klassen Daar is het oanvangstraktemeut f500 met 8 tweejaarlyksche verhoogingen a f 50 tot een maximum van f900 voor akten wiakunde en teekenen resp yermeerderd met 50r Hoofdakte geeft 100 meer verplichte hoofdakte weer lOO terwgl de plaatsvervangende hoofden er nog ƒ 100 by ontvangen Vooral met het oog op het platteland zon hij het topjuichen als het rgk ettelijk bepalingen in dien geest maakte om de voor het onderwga zoo achadelgk mutatie daar te voorkomen De heer Verburg wees er op dat de waardeering van het werk der onderwyzers zoo gering is dat er wel gemeenten zouden zgn die minder dan 400 zouden geven als de wet het niet verbood waartegen de inleider aanvoerde dat er ook wel plattelandsgemeenten z in die boven dat minimum durven gaau hetgeen hem juist den vorigen dag was gebleken toju de gemeenteraad van Oudshoqm unaniem zijn inkomen met f 50 per jaar verhoogde Nadat nog eenige aanwezigen het woord hadden gevoerd in het belang eener wettelgke regeling werd besloten een adres aan de Tweede Kamer te zenden met verzoek mede te werken tot i verhooging van het minimum 2 regeling der traktementen bij de wet 3 opname in het rgkspensioenfonds De voorzitter sloot hierop de vergadering met een woord van dank aan de sprekers en geaoodigden en ook aan de hh Ketelaar en Verborg die uit de groote steden overkwamen om hoewel zij reeds in gunstige conditie waren met hune plattelaudscoUega l te vergaderen ter verkrgging van eene gezonde regeling der fiuaucieele positie der openbare onderwgzers terwgl hg verder den wenach uitsprak dat evenals Alfen het voorbeeld volgde vanMeppel en Winschoten deze vergadering navolging vinde in alle arronjüssementen om de volkavertegeuwoordigers op beacheiden wgze bekend te maken met hetgeen de onderwgzers in hun eigen belang en in dat van het onderwys wenschelgk achten Den geheelen morgen verdrong zich gisteren eene menigte belangstellenden op de trappen van het hoofdbureau van politie te Rotterdam waar op eeu der bureaux drie exemplaren der in omloop gebrachte valsche bankbiljetten ter bezichtiging in handen werden gegeven Daar niet meer dan drie of vier menschen tegelgk werden binnengelaten zullen velen meer dan een uur gewacht moeten hebben voor hun hei kunstig nagemaakte papier onder oogen kwam Wie eindelgk na wanhopig traag geschuifel zyn geduld beloond zag kreeg dan onder het waakzaam oog van eenen beambte de drie exemplaren een biljet van f 100 een van f 200 en een van f 300 in banden en mocht ze betasten en bekgken i en het licht honden vergelyken met echte biljetten en al doen wat hg maar wilde met de valsche biljetten Natuurlyk gat ieder zgne opmerkingen ten besta Tijd van Greenwicli 1M8 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 10 48 11 08 9 08 11 08 U S6 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 11 4 4 4S 0 4 66 g 6 02 6 09 4 40 6 16 OOU DA 4 80 9 li 9 44 9 60 6 66 4 48 7 06 7 11 5 7 20 7 86 5 09 ff 7 81 t 46 9 64 4 10 7 88 9 47 4 86 7 40 10 06 8 88 9 81 11 10 8 80 10 Er waren er die bepaalde krnllen wisten aan te wijzen welke varacbil toonden bg vergelgking mét het echte papier en menigeen daalde tot de lonmogelgkste bgzonderheden af lm Groszen und Ganzen genomen kan gezegd worden dat de vervalschers er niet in geslaagd zgn den jnisten inkt te treffen de inkt der valsche biljetten is namelgk zwarter en harder getint dan die der echte bet papier is daarenboven slapper en dunner Een verschil dat hg onderzoek geen twijfel overiaftt is het ontbreken vun het watermerk links en rechts raji den tekst bg ecbte bankbiljetten indekrnilen van het woord Nederlandsche Bank zichtbaar Zooals de biljetten zich op het eerste gezicht voordoen is het echter geen wonder dat zg die met deze bgzonderheden der echte biljetten niet bekend waren zich laten bedriegen Op een voorstel van senator Candler is ter erkenning van de heldhaftige poging der zeven van de Amsterdam tot redding van de bemanning van den visschersschoener Maggie E Wells het verslag door de N Y H van het gebeurde gegeven overgenomen in de ofBcieele Coogressional Record De schipbreukeltiigen der Maggie E WelU die ten slotte nc door den schoener Magnolii i gered zgn hebben eenen brief openbaar gemaakt waarin zg zoowel hunne redders als de ongeiokkigen van de Amsterdftmc danken Wg danken langs dezen weg echrgven zij kapitein Stenger en de bemanning der Amsterdam c voor hunne moedige pogingen tot het redden van onze levens Wg zagen met diepe smart den dood van de dappere bemanning der reddingboot en betreuren in ons hart hun droevig lot Hunne edele daad zal lang ïn onze herinnering leven Zg waren van de HOort waaruit de helden voortkomen Prof Van der Lith erkentelgk voor de boekwerken die hg van tgd tot tgd voor de bibliotheek van het heratellingsoord Hooghutleni ontving blgft zich bg de a s verhuizing en schoonmaak voor verdere toezending aanbevelen Van bet ontvangene wordt een dankbaar gebruik gemaakt Te Hoorn vond Zaterdagavond een ongeval plaats Bg de repetitie van een paar tooneelstnkjes die de Vereeniging voor volksvermakelijkheden Zondagavond in het Park zou opvoeren kwam ook o a het afschieten van een pistool voor Men wiat niet beter of het pistool was met los kruit geladen In plaats daarvap bleek het met hagel geladen te zgu en trof eenen heer die in e zaal aanwezig was in het d been Een arts die aanwezig was verleende geneeskundige hulp Oe hagel kon echter niet verwgderd worden en de gewonde is niet geheel buiten gevaar Toen de wet op het lager onderwijs zoodanig was gewgzigd schrgft A T in het Handelsblad dat de nuttige handwerken voor meisjes ook als verplicht leervak waren opgenomen werd dit door de meeste vrouwen maar bovenal de moeders met ingenomenheid begroet Trouwens geen wonder Het naaien knippen enz is iets dat men niet van zelf leert mfiar dat degelgk ondervezen moet worden Nu werd op de meeste scholen wel handwerkles gegeven doch deze bepaalde zich meer tot knotselwerkjes En waar de moeders nog van hare keunis aan de kindereu wilden mededeelen ontbrak het dikwgls aan tgd geduld en tact om de voorkomende moeilgkheden zoo te leeren overwinnen dat de kinderen zich zelven kouden helpen Zg bleven steeds afhankelgk en moesten telkens om hulp vr en De resultaten waren dan ook treurig Was de leertgd op de lagere school voorbg dan bleef er voor de meisjes der lagere klassen ODzer maatschappg geen tgd over om zelfs het noodigste zooals het verstellen breien naaiwerk zoo te leeren dat zg haar eigen goed beboorlgk in orde konden honden Toch is voor vrouwen en meisjes uit welke nng of stand ook degelgk onderwgs in de vronwelgke handwerken onmisbaar Zg geven zninigheid huiselijk en overleg en zgn een voorname factor in de hnishouding terwgl zg bovendien afbonden van allerlei overspannende romanlectnnr en dei elgke beuzelingen De schrgfster schgnt van oordeel te zgn dal tooh het onderwgs in dit opzicht nog te wenschen overlaat Zg schrgft Hoewel er nn velen zgn die het nut van het onderwga in de nuttige handwerken inzien zyn er altgd nog enkelen die met een aekere minachting op het vak neerzien en onder deze ook onderwgzeressen die zelven veel moeijlie met het vak hebben daar haarde noodige vaardigheid een oog voor juiste vormen en tact om doidelgk te verklaren ontbreken Zg meenen dat het niet geschikt is aan kinderen te worden onderwezen Toch IS het te betreuren dit bij ontwikkelde personen te moeten opmerken Dat men geen liefde voor een of ander vak heeft is begrgpelgk maar mag men daarom zulk een vak onbeduidend noemen of gering schatten De schrgfster acht het daarom wenschelgk dat dit onderwgs niet meer als bgzaak beschouwd maar opgedragen wordt aan een degeIgke onderwgzeres aan wie de geheele leiding ia toevertronwd en die aan grondige kennis en vaardigheid liefde tot het vak paart Dan zal meent zij dit leervak iu eere komen en menige huismoeder met dankbaai eid terugdenken aan hare schooljaren waarin ze veel leerde dat ze thans geheet vergeten is maar ook veel dat haar ïs hggebleven en waarvan ze nu nog in hare huishouding de gezegende gevolgen ondervindt Men schrgft aan de HaarI Ct Groote ontevredenheid bestaat er onder de gemeenteaaren te s Gravenzande over de roekelooze wgze waarop leden uit besmette gezinnen in aanraking komen met de omwonenden In bgna 14 dagen tgd zgn daar nu 33 gevallen van pokken voorgekomeu waarvan tot dusverre 6 met doodelgken afloop Desniettegenstaande wordt er zeer weinig gedaan om de besmette gezinnen in afzondering te houden Alleen aan den Hoek van Holland ia bevel gegeven dat de militairen van het fort niet in s Gravenzande mogen koaien of iets oit deze gemeente in ontvangst nemen Waar verleden winter in Zuid Holland zooveel is gedaan ter bestrgdiug van mond en klauwzeer vraagt men of hier geen scherper controle kan wordeo ingevoerd De epidemie breidt zich nu voortdurend uit Van de zes gestorvenen komen er alleen voor op 1 dag 3 Men meldt dat de geneesheer aldaar die in weerwil van zgn onvermoeide pogingen er niet in slaagt Aé ziekte te beteugelen den inspecteur van het Geneeskundig Toezicht zal verzoeken eerlaug over te gaan tot het doen sluiten van besloten plaatsen en gebouwen waar vele meuschen Ujeenkomen en die dus gevaar vcor besmetting opteveren Voor eenige jaren werd eeu tekort van eenige duizenden ontdekt in de kas van den ontvanger der gemeente Weststel ling werf Pr den heer W v E die uit zgne betrekking ontslagen werd en kort daarop naar Indië vertrok Hij zelf kon het tekort niet dekken en daarom sprak het gemeentehestnur de borgen aan die ook niot tot dekking genegen waren Een rechtsgeding tnsschen de gemeente enborgen volgde dat in hoogste instantie werddoorgevoerd De Hooge Baud veroordeelde deborgen tot betaling met de verschuldigde rente Thans is door de borgen die som aan de gemeente uitgekeerd en Jus die lang hangendezaak van de baan 0 D Eerder dan we verwacht hadden hee t het bestuur zich kunnen wgden aan eene bespreking der hoofdlijnen van het voor den aanstaanden Vn Nationalen Sc bietwedstrijd te volgen programma De volgende biginselen waarnaar het programma zal worden ontworpen werden aangenomen I Er zal geschoten worden op slechts één afstand nam 250 Meter met gebruikmaking van de schgf Scheveningen fl lï De schutters zullen moeten kiezen of zg weuBChen deel te nemen aan de personeele en korpawedstrgden voor het modelrgksgeweer en rgksmonitie dau aan die voor geweer en munitie naar keuze Behalve de vrije banen zullen de wedstrijdafdeelingen in beide categorien nagenoeg cgelgk zgn In elke Categorie zal de personeelewedatrgd bestaan uit een geluksbaan ombet beste schot zooals in 1893 en een kunstbaan om het hoogste aantal punten in eenserie van 5 schoten Aan de personeele wedstrgden zalalleen door leden der Vereeniging mogenworden deelgenomen Zoowel in de categorie voor rgkageweer en jgksmunitie els in die voor geweer en munitie naar keuze zullen twee korps wedstrgden plaats hebben te weten één inbet dividueel juistheidschot en één in bei salvovuur Deelneming kosteloos voor deafgevaardigden van Marine en Leger en dsafgevaardigden die lid zgn der Vereenigingvan Nederlandsche Scherpschutters niet leden 50 cent Balteniaoflsch OverzichU Vaillant die den aanslag tegen de Fransche Kamer pleegde en daarvoor ter dood veroordeeld nog een laatste hoop op Carnot sgratierecht mocht koesteren is terechtgesteld Op bet oogenblik dat hg zon geguillotineerd worden riep bg nog eenmaal oit leve do anarchie 1 Dood aan de borgerlgke maatschappg Volgens den Pargschen corraapondent van de Etoile Beige zou Carnot nog wel tot gratie verleenen genegen zgn geweest zoo hg niet gevreesd hadde een deel der Eamer al te zeer daarmede te ontstemmen Hoe dit zg toen Labori de advocaat van Vaillant in het geheel niet op het Elysèe weri ontboden verloren degenen die gratie wenschelgk achtten den moed en begonnen de bladen van alle partgen op spoed aan te dringen ten eiïide den veroordeelde althans de marteling der onzekerheid te besparen Zullen nu de anarchisten van Londen en elders gevolg geven aan hun bedreiging vsh wraakneming Ü De waakzaamheid der politie wordt ongetwgfeld verdubbeld maar hiermede is tegenover eeu alles trotseerende bende van internationale boosdoeners de veiligheid nog laflf niet verzekerd De bekende aartsbiaschop Aix mgr GontheSoulard doet weder van zich hooren Hg heeft aan een zguer vrienden eeu heftigen brief geachreren over de wet betreffende de kerkelgke bezittingen Deze is schrgft bg de derde in de reeks van booze wetten Na de school zouder God na de seminaristen in de kazerne beteekent zg het heiligdom en het altaar verwereldlgkt God verdreven uit zijn huis De eeredienst wordt onmogelgk gemaakt door de verbeurdverklaring der inkomsten van OQze arme kerken die voor het meerendeel van ellende leven De heer Gouthe Soulard ootzegd ook op grond van het Concordaat de regeering bet recht zich de kerkgebouwen enz toe te eigenen Hg vraagt waaraan de kerk dat verdiend heeft Indien de Regeering de eerlgkheid die de kerk leert en beoefent had toegepast in Panama zouden nu niet 800 000 aandeelhouders haar overladen met verwenscbiogen eu zod de kerk niet de slachtoffers behoeven te helpen Tot de verwijten die mgr Gouthe Soulard de Regeering doet behoort dat het gezag der vaders miskend en hun kinderen gedwongen worden een onderwgs te ontvangen waaartegen hun geweten zich verzet dat de kerkelijke gemeeuten te gronde gericht worden door onrechtvaardige belastingen dat de Katho lieken in hun eigen huis als vreemdelingen behandeld worden Ten slotte dringt de aartsbiaschop op aan dat een groote beweging zal worden begonnen om uit naam van de Katholieken intrekking te verkrggen van deze onrechtvaardige en onuitvoerbpire wet Dagelgks vermeerderen de lnianaen van het Duitach Rusaischen verdrng dat deze week in den ReichBanzeiger zal verschgnen en te geIgker tgd bg den Boudaraad zal worden ingediend Uit hetgeen over den inhoud ia uitgelekt weet men dat belangi ke coocessiën van Rusland verkregen zgn Niet alleen dit zal de oppositie verminderen maar tevens het besef van de groote schade die de tot dusver gevoerde tariefoorlog aan handel en ngverheid in Dmtachland berokkend heeft Toen de onderhandehngeu in den vorigeu zomer geen gevolg hadden voerde Rusland een maxim um tarief in terwgl het de in 1891 vastgestelde in en nitvoerrechten ala minimum tarief aannam behalve voor Prankrgk dat gunstiger voorwaarden kreeg Door het maximum tarief werden de meeste in en uitvoerreftbten voor Duitachland met 20 tot 30 pCt verhoogd Duitflchland antwoordde met eene verhooging van 50 pCt op zgn in en uitvoerrechten waarop Rusland een nienwe verhooging van 50 pCt op zgn maximum tarief legde Bovendien werden van de Duitsche acheepvnart op Russische havens zulke hooge rechten geheven dat het verkeer geheel gfstaakt zou zgn indien men niet om buitenlandscbe mededingers te weren met zware offers de vaart had voortgezet in afwachting van betere tijden Dergelijke toestanden zooden niet veel langer geduld kunnen worden Het Berliner Tageblatt bevat een opstel over den toestand in Italië Van den staatssecretaris voor binnen Ian dache zaken Galli Bg de beoordeeling van de buitengewone omstandigheden die zich thans in Italië voordoen zegt de schrijver mag men niet uit het oog verliezen dat Italië een jOnge staat ia die zware lasten op zich nam om als staat te kunnen optreden en een plaats onder de mogendheden van Europa te kinnen innemen Thana is Italië biJ geen dert eenwen bestaande staten achter al gaat het niet gemakkelyk de overbigfseien 3er vroegere wgze van beheeren in eens op te 1 uimen toch zal ook weldra het geheele bestuur vereenvoudigd worden en een einde worden gemaakt aan het Fransche stelsel van centraalbeheer Wat er ook nog aan de organisatie moge ontbreken het leger en de veiligheidsdienst zgn thans reeds voortreffelgk ingericht De mobilisatie der voor Sicilië bestemde afdeelingen toonde dat duidelgk aan En de bonding der politie bg de jongste onlusten liet weinig te wenschen over zooals vooral bleek bg de inhechtenisneming van de Felice en bg de ontdekking van de complotten in Massa en Carrara Het was een ongeluk voor Italië dat Crispi kwam te vallen in het jaar 1891 toen hg gereed was zgn program voor Organieke hervormingen uit te voeren Doch enkele jaren bestuur van Crispi zullen Italië niet alleen de economische kracht en de inwendige rost doch ook het zelfvertrouwen hergeven De toestand van Italië moet niet beoordeeld worden naar de tegenwoordige crisis De onlusten op Sicilië en in Massa en Carrara zgn geëindigd met strenge waakzaamheid zal men een herhaling er van voorkomen De beer Qalli spreekt kategonsch de mededeeling van Wittgenstein in het Stuttgarter Neue Tageblattc tegen dat de regeering van Italid zich ooit direct of indirect tot den paos zou gewend hebben om dezen te verzoeken zijn invloed aan te wenden ten einde den opstand op Sicilië te d fl W digen Had de paus echter zoo gebandMi PHrl Ü echter niets meer gedaan hebb lnqï 3 Bllboden van den godsdienst opgevolgd 9l De beer Galli zegt verdft n t het evenwicht in de staathu ia houding wel niet in eens maar toch wel geleidelijk bereikt zal kunnen worden do ontworpen hervormingen zullen geleidelgk verbetering aanbrengen De toestand van het oogenblik is ernstig maar deregeeriogissterk en als de Kamers de Regeering steunen zal Italië deze crisis glansrgk doorata in Ën dat de konioklgke familie dit ook gelooft blgkt wel nit de woorden van koningin Margherita bij het uitbreken der onlusten op Sicilië gesproken Wat er ook gebeurt ik blgf vertrouwen en zal niet twgfeteu aan detoekomat van Italië c Het is te hopen voegt het Berl Tageblattc erbg dat Crispi bg zgn werkelgk Vaderlandslievende pogingen mag rekenen op den steun der vertegenwoordiging en dat bg verstandige mede arbeiders mag vinden die in zgn geest zullen voortwerken als de schoone aak hem gelukt die hy in den dienst van zgn land onderneemt De door het Huis van Afgevaardigden der Vereeuigde Staten aangenomen tariefwet is naar den Senaat verzonden Men neemt vrg algemeen aan dat het eind zal zgn dat het ontwerp ook hier zal worden aaugenomen Door eenige senatoren zar een amendement worden ingediend waarbg gevraagd wordt vrge aanmuuting van zilver aankoop van het goud dat in de Ver Staten wordt gewonnen deor de Regeeriog en herroeping der wet welke de Regeering het recht geeft tot het uitgeven vnn schatkist obligatiën Te land is de Braziliaansche regeering ver van gelukkig Volgens een telegram van den 3den uit Rio Janerio zgn haar troepen te Guritiba verslagen en daarbjj 200 man gesneuveld Admiraal De Metlo heeft nu 1000 maa naar Lapa ten zuidwesten van Curitiba gezonden en bg zelf moet gereed staan om naar Rio op te rukken Het leger van Peixoto verzwakt voorts elkeli dag door de desertie van vele maoaehappen en met enkele zgner miniatera ligt de president aanhoudend in geacbil over de te volgen gedragsigo Mag men Da Gama gelooven dan kan W het nog verscheidene weleen voor de hoofdf tai uithouden In de volgende week verwacht hg eene troepenversterking die hem in staat zal stellen te landen en eene stelling in te nemen nabij Rio waar hg bet zuiderleger kan afwachten De heer Gladstone zal op 10 Februari naar Engeland teru ikeoren Misschien zal men dan iets meer vernemen omtrent het gerucht van zijn aftreden Men verneemt den weerklank er van in de weekbladen Deze hechten aan het gerucht nog minder waarde dan de dagbladpers De radicale Speaker zegt dat de redacteur der Pali Mali nog minder schijnt te weten van de meening der Gladatoniaaosübe partg dan van den eerste minister zelven De conservatieve Spectator merkt op dat de Tones niet wenschen dat de heer Gladstone aftreedt vóór de begrootiog behandeld is daar niemand weet wat zgn aftreden kan brengen Lord aaliabury zou niet zeer geneigd zijn een vraagstuk te moeten oplossen als het tekort van £ 2 000 000 zonder eerat te weten boe zgn groote tegenstander het wil oplossen De liberaal unionistische Saturday Review acht bet ondenkbaar dat de heer Gladstone het bewind zou willen neerleggen nu een van de beide populaire wetsontwerpen waarmede hy bet noodlottig mislukken van het HomeRute plan had willen goedmaken tot hem terugkeert met amendementen die hg niet kan aannemen zonder zich te vernederen niet kan verwerpen zonder zich het verwgt op den hals te halen dat de zitting bijna geheel vergeefsch was Het is niet te denken dat bg joiat dit oogenblik zon uitkiezen om een eind te maken aan zgn staatkundig leven InSICHTIKOXN fflLKli OBTAAS HCHADI OF HIimXE KUNNEN VBROOEZAKEN BÜRUEMEESTER en WlTHOdDERS rsn GOUDA Gelet op Art 17 der Wet Ton 2 Joni 1876 Staatsblad No 95 Makea bekend dat de Gebroeders Yerkleji graaohaDdelareD alhier bg Har Majesteit de Koning Regentes in hooger beroep zgn gekomen Tan het Beslait van hnn College dd 17 Januari 1894 waarbij nieuwe voorwaarden zgn verbonden san de vergnnning den 22 Augnatus 1893 aan ben verleand tot het oprichten eener machinale graanmalery gedreven door een petroleum motor a 15 paardankracht in het