Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1894

3Sste Jaargang Donderdag 8 Februari J894 No 62T3 MDMË mwm IXieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst rau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Genten Grolte letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 firanco per post ƒ 1 70 Afisonderlijke Nommers VU F CENTEN raids bemande flsaachea van 5 Lltsr inhoud voorzien rui hettttnt nnUr P F tahHAMBLEOOI Uitalnitend verkrUcbur hg P H J v WANKüM J MÊLEERT Ooathaven arms Wed P B U Gouda Ooads anelpaxvdnik van A Bbimkmxn k Kooir percMl aan de WeBtbaren Wgk 6 No 181 kaSaairaal bekend gemeente Gouda in Sectie D No 1101 Qonda den 5 Februari 1894 Bnrgementer en Wethouders Toornoemd VAN BEHGKN IJZENDOOEN De Secretarif BBODWEE BnrKSTliJke Stand GEBOREN 3 Febr Geertruida Pieternella ouden H F den Riet en C O van der Kleg Jan onders A J Schilt en M K de Jong Frederik Tobias oaden P O Soharlemanen C Schoonderwoerd 4 Willemina Qozevina oudere J den Hertog en W Laurier OVERLEDEN 3 Febr P J van Dam 3 j 4 J C Keijne 20 m 5 G A vander Want 26 j 11 m Wttte en Xijne Veenache A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam slotkoers B FËBBUABI Vor krs 94 9 Vl 8 l 80 80 6 94V 961 96 108 a B9 BW 88 841 lOBl 6B1 401 101 lOB 68 B 683 loiy lOl l 814 IBl 967 lOS i 101 140 98 60 881 101 169 18 V 104 46 s Vis 188 141 681 7011 108 189 108V 10 i V V 98 108 186 1831 10 991 461 7 88 IBl 108 s 76 111 1041 ES 61 18V 186 loTi A 109 101 1001 114 1161 n L 106V 103 69 8 7 78 l l 6 Vs S l 981 NiDiaiuiD Cert Ned W 8 8 dito dito dito 8 dito diM dito 8 i HoKSU Obl Ooudl U81 S8 4 iTALIl Iniolirijving 1868 81 5 Oosnxa OU in papier 1888 dito in lilver 1868 5 FoKTnaiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 BviUND Obl Ooit S Serie fi dito OeoODB 1880 i dito bij Batbl 1889 é dito bij Hope 183U 90 4 dito in goud laea 1888 6 dito dito dito 1884 S SFlxn Ferpet lohuld 1881 4 TVEKIU Oepr Conr leen 1690 4 Qeo loening serie D Qeo leeoioK serie C ZDlDAra BlF Beo v obl 1898 8 Miuco Obl Buit Sob 1890 8 VlNlEOILA Obl 4 onbep 1881 AumaDAH Obligatien 1881 3V BomanAH Sted leen 1888 8 NlD N Afr HaudeUv aind Arendib Tab Mij CertiHoaten DtfUUaatsohappi dito Arab Hypotheekb paodbr 4 OaIt Mij der Voratenl aand a Or Hypotheekb paudbr 4 Kederlandsobe baak aaud Ned Haodalmaataoh dito K W b Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hy theakb dito 4 OOBTlNa Oost HoQg bank aand BusL Hypotheekbank pandb V AHialKA Ëquit bypotb pandb 6 Maxw L O Pr Lien eert 8 KiD Hoit U Spoorw Mij aand Hij tot Eipl V 81 Spir aand Ned Ind Bpoonrogm aand Ned Zuid Aftik Spm aand 8 dito dilo dito 1891 dito 5 iTiLllSpoorvrl 1887 89 A Eobl 8 481 1411 68 i 701 l 8 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 FoLBN Warschau Weenen aand 4 BvBL Gr Buia Spvr Mij aand 6 Baltiiche dito aand 10 78V Fiatova dito aand 8 Zwang Dombr dito aand B Knnk Cb Aiovr Sp kap aand 5 Imowo Seiraat Sp Mi oblig i Orel Vitebik dito oblig 6 ZnidWwt dito aand B dito dito oblig 4 lOVl 46 16 106 1181 Amnu Cent Fae Sp UiJ obl 6 Ohio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 1 Beuver b Bio Or Bpm eert T a Illinois Oeatral obl in goud 4 Louisv NashvilleCert v eand Helieo N Spw Mij lehyp o 8 IH Kanea v 4 pot pref aand N ïork Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 8 OiagoB Olif Ie hyp iu goud 6 8t Paul Minn b Manit oBl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O B CiHaoA Can South Cert v aand Van 0 Ballw Ii Nai Ie h d o O Amiterd Omnibus My aand Botterd Tramweg Maats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aand S Buou Stad Antwerpenl887 S i Stad Bnuael 1886 iVi HoNO Theiss Begullr Gesellioh 4 OonniR Staataleening 1880 B K K Oost B Cr 1880 8 SPAlin Stad Madrid 8 1868 N D Ver Bei Hyp SpoiJ oerl B 881 ADVERTENTIfiN Berallen van een Zoon Menouw T C HOOGENDIJK MuHLim C Februui 18M Mevrouw L D REUS Kleiweg 62 rraagt tegen MEI eene nette Werkmeid P G Liefst boren 23 JBrigeD leeftgd OPENBARK VRIJWILLIGE VEEEOOPm De Notarij A J DE JM MOOU te Lelckerkerk zal IIMB op DONDERDAGEN 22 BS IÊÊÊ FEBRUARI en 1 MAART 1894 telkens voorm 10 uur in na te melden perceel no 1 in het openbaar veilen eh Ter koopen No 1 Het goed beklante net onderbonden ROFFIEHUIS met Logement en Uitspanning DE HARMONIE A 155 op het dorp te KRIMPGi aan de LKK waarin bebalre goede Woning is eene ruime Koffiekamer groote Societeits of Tooneelzaal met Veranda gevende een riant uitzicht op de Lek zyn vier Logeerkamera en vele gemakken en geriefeiykheden terwgl het geheel is voorzien van Etectrische Verlichting In dit Gebouw dienende tot Wachtplaats der Stoombooten wor den Nutsen Polderrergaderingen en ook Openbare Verkoopingen gehouden Tooneeluitvoeringen en andere vermakelijkheden gegeven enz Te aanvaarden 1 Mei 1894 En No 2 m SUIS EN EBF met DIJEGROND daarvoor eaOP£N GROND daarachter aan de ooatzyde van het dorp te Krimpen aan de Lek nagelaten door JACOB VAN WIJNEN Te aanvaarden 1 April 1894 p zrxjra Nadere inlichtingen geeft de NotariB en be trekkeiyk no 1 ook de eigenaar en bewoner T tS aitANUe MAOABZIfS XH7 Fniemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtig geïllustreerd lODE UIUI met nederlandBchen or IVanschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren damei n kinderen op gefrankeerde aanvraair ft n II JULES JILUZOT a C PARUS Stalen van zijden wollen en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneens f nco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongtveer de rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inllohtingen elke voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigdzgn BetleUxngen van S5 francs en hooger worden met eene verhooj ing van 5 0 0 franoo oraetit inorü oan inkomanda nchtan tn allt piaatien van Nederland aan hult tezoi De klanten hebben goone formaliteiten Toordeinklaringofandersints te vervullen daar ons réêxpédltta iuit U Roztndaat Noord Brabant daarmede bolast is 1 1 40 d Liter D OOOWAO FOr BOU TftB ds SoeiéU Anonymt door hst gelteele luid om hftreeoeds hoedknlffliedin gunitlg bekend Cognac fin Bois HOBTIWESTM ANB f MC BÏÏOTBEEmilE Gevestigd te Amsterdam Staat op 31 Uecember 1893 Hastachappelgk kapitaal i ƒ 6 000 000 Geplaatat Maatschappelyk kapitaal 3 600 000 Oeatort Maatacbappelgk kapitaal f 1 365 000 Reaervefonds aizonderiyk belegden gedeponeerd bg de Nederlnotehe Ban k 300 000 Gealoten Hypothecaire leeningen dl 6 857 746 i 2 50 17 144 865 75 Uitstaande Pandbrieren j 16 663 000 Minder Pandbrieren uitgegeven dan gecreëerd mocht worden 481 365 75 Verdeeling der gesloten Hypotheken 968 leeningen op in cultnnr zgnde boerdergen op 31 December 1893 bedragende dl 1 585 994 30 geaohatte waarde dl 4 275 550 697 Leeningen in steden 5 271 752 10 805 700 1665 Leesingen bedragende dl 6 857 746 30 geschatte waarde dl 15 081 250 Af geleend bedrag 6 857 746 30 Overwaarde dl 8 223 503 70 De Directie H k VIN V4I KEIVBVRG IH F DE HONCHV f P GDÉPIIt Kraepelien en Holrn s iiina LaocheQ u i£fAB cHE Is de meest Krachtige en Versterkende KI A WIJIV aanbevolen door tal van binnen en bnitenlandscfae geneesheeren Belkjroond met EBKBN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrögbaar in flacons ft90 en 1 Depdt te Gouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat geneziog aanbrengende middelen toerallig ontdekt worden die in de bauden van een bekwaam genoeebeet een goed succes hebben Was niet Priesnitz de geleerde vestiger eer walerkuur methode wiens woonplaats een bedevaartaaerd roor de lijilonde menschheid gewordoB is deo eenvoudige boor He ft niet een Zwoedaob majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de band gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakel jk heeft gemaakt en tbans gameengoed van alle goueeshoeren begint te vrordfiit Ook op het guoied ter beperking van leuuwziekten begint er licht te komen en ook bier is een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en uatuarlykste manier resultaten oplevert wblke wel m staat z jn de sedert jaren oD eranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen zoo als bgvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Er zgn vele meascbon die noob ziek noch gezond z n en tooh klagen dat zg zich in lichaam en ziel allesbehalve wel gevoelen het geringste niot velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd worden en eoo ziob zelvon on andoren tot last zgn zouder bet te willen Vele worden geplaagd of door vreeselgke angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan lijo er weder andere die te kampen hebben met hoofdpgn congestie zwakheid van geheugen oorsuiien en toevallen Eindelijk Igden de ergsten onder ben aat verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftgd onder elk geslaeht en eiken stand vindt zgn zenuirziek en min of meer de slaobtofTers der leefwijze van onzen tijd Wie tot eene dezer categoricn van Ig Iers behoort 6n ingelicht weasoht ts worden over de werking aeoer nieuwe methode adresseere zich nan Amsterdam H CLEBAIV Co Heiligeweg 43 Rotterdam F E van SAKTËAI KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBRV POUTUN Oudegracht bg de Qaardbrug F SS door wien een onderrichtend gescbriftjo over Zenuwzioktea en Beroerte Voorkoming en Geoeziog grtais en franoo verkrggbsar gesteld wordt Gebr5 StoUwerck s Chocolade en Cacao ScBlnuttige door tl nieuwste uitvindingen op macliinaal gebied Terbeterite fMurleatle en uitsluitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandoerei jen verbruiker van StoUwerck s Chocolade ec Cacao een aanbevelenswaardig fitbrilaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 BreTets als HofleTersacler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bew s ran uitmuntend 4jn fahrikaït Beeds 1871 schreef de Aocademie national de Paris Vaat veu dtsamona nne H dalUe il r premlire elMise en ooneidératlon de votre ezoellent labrlofttlon de Ohooolat boubone varies eto eto Stollwcrck t bbrikaat is veikrügbaar bij U E Confiseurs Banketbakkers enz enz Oenenudverte nwoordiger voor Nederland ItOaa HtttenUodt imsterdam Ealverstraat 103 ui f de JffctoriaJBron f e Oberlahnsfein IqfLm Tafeldrank Van h£j oninklykef uis derJVeder andm Uaatsohappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlali stein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 7 Februari 1894 Het theor geneeskondig examen II werd te ütwoht o met goed gevolg afgelegd door den beer G J Idenburg Voor de Rett rechtb werden gÏBteren ter Terantwoording geroepen H S 52 jaar A L 32 jaar en P H 39 jaar allen ejouwers ftlhier ter Mke dat zy te zamen en in vereeniging den 18 December 2 zakken haver met bet oogmerk van wederrechtelijk toeëigening zonden hebben weggenomen ten nadeele van de gebroeders Verkïey graanhandelaars kan de Westhaven Als een soort rerontachul diging geven de beklaagden die bekennen op dtft de deur wagenwjjd open stond en Sat zy om het ronduit te zeggen een borrel ophadden De beide laatsten beklaagden even voor door den eersten beklaagde er in geloopen te zijn en toen zy zagen dat zy toch tznur waren achten zij het geen tyd meer terng te koeren ook omdat z ® waren Het graan werd te zamen voor f3 Terkocht bij C J Boer en bij H Kooiman waar beklaagden voorgaven het graan van een schipper gekregen te hebben Het geld werd getykelgk Ter eeTd Ook bl§kt dat de 2e bekl in de instructie bekend heeft dat h met den Ie bekl had afgesproken de haver te stelen De eisch luidde 3 maanden gevangenisBtraf Toor de beide eeraten 6 maanden voor den derden beklaagde By Tonnissen gisteren door de arrond rechtbank uitgesproken werden veroordeeld T Z schippersknecht J F de J werkman en G K viaacher allen te Lekkerkerk wegens wederspannigheid ieder tot eene maand J B landbouwer te Hoenkoop wegens mishandeling tot 0 fiO boete Door den storm is hedennacht in denIJael een vaartuig gezonken en de heining van het Israël Kerkhof omgewaaid Hedenmiddag ontstond er ten huize Tan den heer B ar tailleur op de Gouwe een schoorsteenbrand die zich eerst vr ernstig liet aanzien maar gelukkig spoedig werd gebluscht FEVlLtETOK PEINSES VERA Boia keerde als weduwe met het Igk vao haren eehtg enoot naar Hamburg terug liet bet ua de zijde VBD sijne eerste vrouw met alle staatsie begraven en hulde zieh ia zwaran rouw die haar voortreffelijk kleedde meende zjj Tot bare eer willen wig gelooven dat hare smart om den verloren man die soo treurig om het leven was gekomen eeae opreobte smart was daar hü haar lot eenige erfgename z aet milUoenea had gemaakt I Hare moeder was opreoht bedroefd over den eren plotselingen aU tragisoheo dood van den ouden beer Had het dwaze huwetijk baar reeds aan den rand van bet graf gebracht deze laatste droeve gebeurtenis scheen toereikend e cgn om haar lereoidrasd af te snijden Nog g en drie maanden later rustte ook z in het kille graf naast haren man en Bosa stond alleen in de wereld alleen als jonge r ke weduwe op wie thans de oogen der gezamenlijke trouwlustige mannenwereld uit da Hamburger geld aristocratie begeerig gevestigd waren want de goudvUoh was eren sohooo als rijk en bezat daarmede de twee boofdeigenBohappen van eene begeeriugswaardige vrouw I Aohttien ouuuden waren sedert dien t jd rarloopui De beer O v d Starre timmermiin aannemer en molenaar te Nieuwerkerk aan den IJael ia daar benoemd tot doodgraver Iets van de Jong s Terdwenen vrouwen Te Oirsbeek b Sittard in Limburg hebben Leo Knopa en de knecht van zjjne moeder onder een hoop aardappelloof 3 zakken gevonden gevuld met kteediogstukken en i fliouen üierby bleken te zgn 5 nog nieuwe vrouwenhemden gemerkt M S 6 Zoo deze vondst ook in verband staan met mej M Schmitz een der verdwenen vrouwen die in betrekking stond tot den bekenden H De Jong De uit Haarlem naar Amsterdam gebrachte arrestant Qomberts heeft zich in zyn cel in de gevangenis aan de Weteringschans door ophanging van het leren beroofd Naar het 8oer Hbl meldt is te Öoerabaja den 27en tDecember door den huiajongen van den heer v G een moordaanali gepleegd op den heer M jr De dader b nf zich met een scherp geslepen mes naar de woning van den heer en stuk deze zooder iets te zeggen naar den buik De heer M weerde den steek af met z De hand en werd vrij ernstig in den arm gekwetst De moordenaar spoedde zich daarop naar schout S wien h mededeelde dat de heer M zich vrgheden tegenover zjine vronw veroorloofd had en hij tuaschenbeide willende komen door M gtovel k misbaudeld geworden zou zyo waarna hg om zich te verdedigen zjjn mes getrokken had Ue moordenaar is aan de justitie overgeleverd Er wordt te Berlgn druk gesproken over het plotseling verdwenen van een Oosterscben Prins die evenals z n vader indert jd b een regiment diende om de inricbting van het Duitsohe leger te bestudeeren maar die een zoo vroolijk leventje leidde vooral door het bezoeken van bals in duur gezelschap dat z n paleis in bet Zuidwesten der stad en zijn paarden en equipages door woekeraars zyo in beslag genomen terwyl hg gebruikmakende van een hem verleend verlof van 20 dagen naar z n Taderland aan den oever van den Nijl is teruggekeerd Hjj schünt nog 2 ïi 30 X 000mark schuldigtezyn Geruchten zeggen dat de zaak nog een naspel hebben en een tweede woe k er proces uitlokken zal maar volgens de laatste tydingen zal een bloedverwant van den Prins naar Berlin komen om zoo mogeiyk orde op zijo zaken te stellen De Eosa Hodenbur had de rouwkloeren afgelegd h de tranen der droefheid zoo zij ooit hadden ge rloeid waren sinds lang opgedroogd De oude zaak was met de oude firma in de handen van proouratiehouders overgegaan wat men in de handeldkringen zeer verdacht rond omdat iedereen had verwacht dat in elk geval de bloeiende firma onveranderd op den oQterfden zoon zou zjjn overgegaui Na werd zij definitief verkoobt het groote ver mogËQ der jonge weduwe daardoor nog vermeerderd en roor Feltx sleohts het overgebleven erfdeel zyner moeder waarvan hy reeds een gedeelte bad ontvangen gereserveerd BosB bad het laatste seizoen tot heritet barer geschokte gesondbeid op eene stille badplaats in Zwitserland doorgebracht en wel in gezelschap eener bejaarde fdame van deftige Ismilie maar onbemiddeld en door de slagen van den tegenspoed afgedaald tot juffrouw van gezelschap Madame Boruer bezat voor deze betrekking inderdaad eene gro geschiktheid eene xekere blijmoedige gulheid een dHidet k gevoel van hare verhouding taot om met de deftige kringen om te gaan ea looh de onderdanige dienares te spelen onderworpeabeid aan hare meesteres die 100 aayverlg was op l ro meerdeHieid Hoe afgelegen en terborgen hst oord ook ware waar de dames stil intden leven voor eenigen tyd tooh had graaf Altorf Bosa s vriend sinds een paar maanden haar verblyf ontdekt Hoe dit was ge sohifd bleef de jeugdige weduwe een raadsel genoeg de dettige graaf versoheen plotseling in het kanton Aargau en bracht haar een bezoek wat Bosa volstrekt niet onaangenaam was Weldra was graaf Altorf de geregelde begeleider der daasi en ia de officieren hadden den Prins in den laatsten tgd wegens zyn gedrag en omgang met al lerlei Heden van minder allooi den rug toegekeerd Zooals men weet i Jaap Eden onze worMchampioQ op de ysbaan tbans te Hamar eu traint hi zich voor deu wed tryd van Zaterdag te Stockholm waar hy zyn championoat verdedigen moet Men kan er zeker van zyn dat Jaap ïyoe krachten flink zal moeten inspannen om de baas te blyven De tyden die Zondag gemaakt zyn by den nationalen wedstryd te Hamar zyn er het bewya van dat Eden te doen heeft met geduchte tegenstanders Eden traint goed en er ïa dus zeker hoopen kans op zyn succea maar in ieder gevalzat by eene zeer vermoeiende taak hebben wantop eiken afstand krygt h een rersoben enkraohtigen mededinger H D Uit nsterdam meldt men Meeden meer blykt hoe vele personen zydelings by de vervaardiging en het in omloop brengen der valsohe baxkbiljetten betrokken zgn geweest Heden althans hebbeu weder drie arrestatiën plaats gehad waarvan een op de tram en eene aan het Centrafil station waar de delinquent een als heer gekleed Duitacher met den Belgischen trein arriveerde en in de luik liep der politie die hem onmiddellyk naar de St Pietershal transporteerde De geruchtmakende zaak moet reeds als reclame dienen en wordt op die wyze door den sigaren fa andelaar Van den rg in de Kalveratraat geSxploiteerd achter wiens winkelruit een dood gewoooj echt bankbiljet van f 100 is tentoongesteld Zonder ook maar met een enkel woord op de Topic ot the daycte zinspelen vertrouwende dat eea zóÓ uitgestald baokbitjet door bet publiek natuurlyk voor een der valsche exemplaren zon worden aaogezieu heeft de heer Van den Bergzyu doeUoIkomeu bereikt en blyven den nieuwsgierigen behalve de indruk dien het echte bankbiljet op beo maakt tevens de namen dor geurige merken by die achter het bankbiljet voor bet koopeo liggen Gisteren is op last van de justitie tè Amsterdam in de Jacob van der Doeastraat te s Gravenhage in hechtenis genomen en naar Amsterdam overgebracht baron R die gedng vaard was om voor den rechter commissaris in de hoofdstad te verychynen en daaraan niet voldaan bad Genoemde persoon die zich in verachillende qualiteitcn te Amsterdam voordeed kringen der badgasten werd spoudii van eene verloving aU van een fait accompli gefluisterd Achttien maanden weduvenstaat zou in het oog der wereld dan ook wel voldoende zgn en de slechte babbeltontcea konden bier geen houvast krijgen boe de trouwlustige goudzoekers ook ontttemd waren over deu onverwachtsn loop der zaken Men moest toegeven dat mcvrouiv Kosa Bodenburg onbeperkte gebiedster over baren rgkdom en meesteres van bare hand was en volkomen hot recht had om by de keuze van baron toekomstigen gemaal haren smaak een exoluaiven smaak I te volgen I Wie was deze graaf Altorf P Van waar stamde hy P Uit welk hoogadellgk geslacht was hij gesproten F Deze vragen fluisterde men in de gezelschappen die erkennen moesten dat de vreemdeling een deftig heer was en een aangenamen indruk maakte Zjjne imposante gestalte zijn fijn arristooratiscb gelaat met de gitzwarte ietwat loerende oogen zijne boogat elegante manieren en ongemsakte deftigheid spraken meer dan papieren dooiimenten voor de echtheid der hooge afkomst van dezen man met welke echtheid de altijd gevulde beurs eu de nobele dageljjksche daden uitmuntend barmoeiëerden Graaf Adalbert Altorf nam spoedig de hem toekomende positie in de hoogere kringen in men wist uit zekere bron dat bg uit een Zweedsch of Koerlaodsob adellek geslacht stamde ginds uitgestrekte goederen bezat en de sohoone Bosa Bodenburg nit liefde eu niet om hare schatten huwde Eene door en door romantische gesohiedenis in onzen prozusohen tjjd 1 Oeen wonder voorzeker dat de jeugdige wednwe in dra ureudea hemel iveefde wordt verdooht zich aan oplichting en verdaistering te hebben schuldig gemaakt In verschillende Duitsche bladen wordt op de gunstige resultaten gew zen wanneer bij het reinigen der wasch een geringe hoeveelheid petroleum by het water gevoegd wordt Byvoeging van soda en chloor is dan overbodig dit levert het groote voordeel op dat het weefsel der stoffen niet wordt aangetast Een der Toorschriften luidt aldus By een emmer water onge eer 20 liter voegt men 250 gram fijn gesneden zpflp en twee eetlepels petroleum en mengt dit goed dooreen Dit mengsel giet men in den ketel doet het te wasschen goed er by en laat het een halfuur lannaam koken beter iets langer dan korter Neemt men daarna de wasch uit den ketel dan iazy volkomen gereinigd wordt nogmaals in een slappe zeepoplosEiof gedaan ec dan aitgeapoeld en met blauwael behandeld Wy plaatsen dit bericht liet zonder eenigentwyfel d fch achten het zoo behtngryk verbetering te brengen in het tegenwoordigewascben bleeksysteem waarbg dank ztj hetchloor ons goed binnen zeer korten tyd vernield wordtf dat wy alle voorschriften tervervanging van ohloorklalk seer gaarne inoverweging geven Voor mededeeling der resultaten van proefnemingen bonden wy onszeer aanbevolfio Maandblad Zaterdagavond werd door den redaotie Iooper D van Het Nieuws van deu Dftg een anngeteekende brief bevattende ongeveer 300 aan het postkantoor Damrak te Amsterdam in ontvangst genomen By bet verlaten van het gebouw werd hem de brief door een zeer net gekleed heer nit de hand gerukt Achtervolgd wierp de dief den brief weg die door deu looper werd opgeraapt die de voldoening mocht hebben den persoon een Daitscher in bet Blauwe Erf Nieuwe Dyk te doen arresteereu Omtrent de zaak der valsohe bankbiljetten kan nog medegedeeld worden dat gisteren de vroowen Boelaart en Groeneweg wonende op de Achtergracht ie Amsterdam een langdnrig verhoor hebben ondergaan Wy deelden reeds mede in welke rerbouding de eerst noemde tot den zincograaf Krausae stond eu boe aan haar de opdracbt werd gegeven om den koffer met valflcb papier naar Jtrecht te brengen welke opdracht zy door hare vriendin Groeneweg liet ten uitvoer brengen en buuijd werd door alle jonge daoies I Mevrouw Bosa Bodenburg zat iu hare kamer op den avond waarin het geheimzinnige Voorval met de vrouw plaats greep eene kostbsar eu fijn gemeubileerde huisJtamer en droomde hare droomen van geluk Zy was eene scboone versobyaing eu het elegante toilet dat sij steeds direct uit Fsrgs ontving verhoogde hare schoonheid alleen trad er nu en dan een harde trek om den mond eo iets aketigs in dan blik te voorschijn stomme maar wrisprekenda getuigen van hare inwendige natuur in onbe waakte oogeablikken Vreemd genoeg deed zich by graaf Altorf hetzelfde ijersohgnsel voor dezelfde afschuwwekkende en onheilspellende uitdrnkking welke hg echter in de gezelschappen moeatirlijk wist te onderdrukken en net den sluier van hoogen emat te bedekken alhoewel de lippen ziob af en toe hoogmoedig tot een rerachteiykeo trek krulden Buiten ruisohte de regen eentonig neder de jeugdige Boaa Bodenburg droomde voort van de schitterende toekomat de grafelQke huweiyksreis de lachende wittebroodsweken bovenal van de tooveracbtige pracht die bg haar tweede huwelgk ontwikkeld zou worden Zjj zag ziob in een sobitterende bruidstiioi naast den deftigen hoogadellgkeu aristocraat voor het altaar zag de golvende menigte de nodige blikken der rijke dochters en haar ydel hart sprong bg al die gedA btea van vreugde op Onwillekeurig gingen hare gepeiuun in bet verleden terug er lag nog zulk een korte tydsmimte tusBohen nu eu den dag dat zij aan den ouden man werd geketend hoe gelukkig was zy bedeu