Goudsche Courant, donderdag 8 februari 1894

I die hier gedaan worden om een gesticht voor oude paarden op te richten Voor dit nobele loel werd onlauga een voorstelling g even van Hamlet die nog al geld opbracht Een volgende maal zou men misschien beter doen Richard III te spelen de uitroep My kingdom for a horse zal de voorstanders van een bestjeahttis voor paarden zeker zeer aangenaam itt de ooren klink In de vorige week heeft Mej A de Leeuw van Haarlem eene kleindochter van den heer Zocher te Berlya in de vergadering der Vereeniging voor den tuinbouw eene voordracht ehouden over den smaak by Jen aanleg van tuinen Zy verdedigde daar de stelling dat bepaalde schikkingen van bloemen on planten alleen gewettigd zyn in geval men iets zionebeeldigs wil voersteilen eene begroeting eena aardigheid eene dichterlgke uitingen dergelyke maar dat men anders verkeerd doet de planten in strijd met hare natuur te doen groeien en er tapyten van te maken Volgens een verslag van deze voordracht lokte zy eene zeer belangryke gedaehtenwisseling uit ove het al of niet goede van dergelyke tuin versieringen waarby een der prekers ook de papieren manchetten om bloempotten afkeurde als onnatauriyk Men bewonderde daarby de belezeuheirt van mej De Leeuw en de groote kennis die zy toonde te bezitten van de beroeraste tuinen Eenmaal sjaars gaat de keizer van China zelf ploegen om daarmede het hooge belang ran den landbouw aan te toonen Deze plechtigheid heeft dan in den r el op de volgende wyze plaats Op een der eerate dagen van de maand April verlaat de keijEer by het aanbreken van den dag met een talryk en schitterend gevolg zyn paleis De atoe levert een prachtigen aanblik op die nog verhoogd wordt door de luiaterryke versiering der dtraten Aan de beschermgoden van den landbouw brengt de keizer offers en gaat daarna in een zyner paleizen ontbyten Vervolgen begeeft hy zich met zyn gevolg naar buiten Het stuk land dat door den keizer zal worden beploegd ia afgescheiden door palen die mei vlaggen van allerlei vorm en kleur zyn versierd Aan de vier hoeken zyn tenten opgericht waarin korrels tarwe en andere graansoorten gereed liggen In het midden van het land staan hofbeambten in prachtige gewaden en met gekleurde vlaggetjes in da hand terwyl ter zyde van den weg een aantal oade eerwaardige boeren zyn opgesteld allen voorzien van landbouw gereedschappen De keizer grijpt uu den ploeg met de linker de zweep met de rechterhand en begint te ploegen De voor den ploeg gespannen stier ia met gele doeken geel is de keizerlyke kleur versierd en wordt tloor twee mannen van de keizerlyke lyfwacht I egeieid Eenige lieden uit het gevolg verrichten intusschen hun deel van de plechtigheid zy bewerken den grond met vorsohillende gereedschappen en gaan aan t zaaien Ala de keizer eenmaal het land rond geweest ia komen drie boeren en na dezen negen hofbeambten aan Ie beurt waarna de keizer naar het paleis terugkeert Id vervolg op het bericht omtrent het verteenen van gratie door HM deKoningin Regentef aan den heer R W Wemmenhoven te Znidwolde die door de Hechtbank te Assen was veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wegens het afleveren van vervalschte melk kan nader gemeld worden dat de aanvankelyk opgelegde gevangenisstraf ia veranderd in eene geldboete van ƒ 600 tegelijk met de proceskosten te voldoen In de stads bank van leening te Neurenberg werd onlangs een Badensche ridderorde ter beleening aangeboden Dit zeldzame pand moest echter door den directeur geweigerd worden Directe Spoorwegverbinding met GOUÜA WlDtertfleDSt 1893 94 AacgevangeD 1 Oetober TUd van Greenwlcli 80 7 M 8 S8 9 01 10 46 10 65 U 08 1U8 u Ts S s 4 50 5 8 8 66 7 10 8 ÏS 8 43 M 10 4J 11 08 9 40 10 48 11 08 11 88 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 U Sfi 11 4 9 18 9 44 I0 9 80 10 11 06 KOTTERDA H tO o U S A 5 86 7 07 7 17 7 M 7 81 7 37 6 0 i 6 18 6 81 6 89 a 85 10 6 66 Goud 7 80 4 h 9 04 9 87 10 49 U U lO oM 8 7 66V4r6 7 6 69 7 1S 8 86 9 87 10 46 U U 11 80 4 16 4 43 6 81 7 8 0S 9 38 4 48 7 06 7 11 0 6 t 7 80 t 9 45 n f 9 7 88 a 6 09 y 7 81 9 64 4 43 6 80 6 517 48 8 86 10 08 7 48 8 09 8 50 10 07 10 64 2 Ö O f g 9 1010 83 S SO 8 419 3810 4011 16 4 10 4 10 7 88 9 47 4 18 4 85 7 40 10 06 8 t0 I M 8 1140 IhC 8 iV9 l8 9 4 10 0 7 ll 87 l Jl 18 5 l iïI 7 4 86 6 6 5 66 8 4 7 48 8 66 10 1611 16 11 401 öoud 6 86 40 7 66 8 09 8 81 iVlJ Mï Xili S sVi U 4 16 4 47 5 83 6 01 7 45 8 3810 08 Sr j 8 8 58 8 4 1 o 6 Jl 1 80 5l8 So 4 48 VÏ9 S 56ÏÏ9 olS J e U MO 8 81 10 08 10 56 18 11 8 61 4 47 6 88 46 0 8 h I ü 5iï lüó iï u J m 5 ï tu H t eren aU in TenchUIende andere bUden ook in ona blad opgenomen bericht omtrent de beaoemiog tbu de beeren Viruly Yerbragge en Waldeck aU vert enwoordigers der Nederlaodflcbe r eering voor de landbouwtentoonsteUiDg te St Petersburg ia deela voorbarig deeU ODJdst Niet ran eene landboawtentoonitelHng is sprake maar ran een pomologiscb congres met daaraan verboadeu pomotogiscbe tentooiiftelliDg en eene benoeming beeft nog niet phutts gohad wel zgn besprekingen daarorer geroerd Thans is Terschenen het verslag omtrent bet onderzoek ingesteld door de derde afdeeling der staatscommissie van arbeids enqnête bevattende mededeelingen der commiseie omtrent Leiden Eotterdam en Amsterdam wat beide koopsteden betreft in het bijzonder ten aani n van bet los en laadwerk by zeeacbepeu den Zaankant Haarlem Amsterdam a Grarenbage Utrecht Schiedam Kapelle a d IJsel Eraliogen Venendaal Hilversum Moordrecht Sliedrecht en Gouda Uit Amsterdam wordt gemeld Met het oprnimen van het by bet spoorwegongeluk oaby Breukelen beschadigde materiaal werd byna onmiddeiyk na het voorval aangevangen Het bleuk dat een negental ledige goederenw ens meest alle kolenwagens zoo goed nis geheel rerbrgzeld waren terwijl ook rails en wissels beschadigd waren Een der laatste wagens van den goederentrein uit Am Iterdam welke door den veetrein uit Rotterdam op het punt van aansluiting der I nen Amsterdam Utrecht en Breukelen Har melen werd aangereden kwam op de locomotief van den Rotterdamschen trein terecht Hot ongeluk vond alzoo vlak voor het blokbuis by het aaneluitingspunt plaats Het is meer dan waarsch niyk dat de machinist van den veetrein door onveilig sein is gereden daar dit by de ook daar aanwezige semapliore inrichting niet wel anders mogelijk is De machinist bleef op de machine de stoker redde sioh tdoor een sprong Echter hoewel de schok zeer hevig moet zyn geweest getuige de zware beschadiging aan bufferbalk en voorplaat der locomotief bekwam noch de machinist Dooh een der overige treinbeambteu eenig lichameiyk letsel Ook het vee ait Rotterdam kwam er goed af De onbeschadigde wagens van den veetrein werden via Harmeien naar Utrecht getransporteerd om van daar hedennacht naar Amsterdam te worden vervoerd De w ens van den Amsterdamschen trein bleven voorloopig ter plaatse Des avonds wflrd bet werk der opruiming voortgezet onder het noodweer dat het spoorwegverkeer op alle Ignen reeds sedert den namiddag vertraging deed ondergaan Men ontstak ter betere verlichting nog hoatvuren waarvan de roode vonken wyd en zyd door den feilen wind werden meegevoerd Onder leiding van den districts inapectear Süvergieter Hoogstad en den ingenier der tractie Achenbach werd de arbeid door p m 50 werklieden Toorl ezet terwyi zich mede ter plaats bevonden de adjunct inspecteur Laboncbère en de hoofdopzichter van wog en werken Knoopa Men hoopte niettegenstaande de bezwaren welke het felle weder meebracht t gen den morgen alle belemmering voor het geregeld verkeer uit den weg geruimd te zullen hebben Intusschen werd het verkeer der treinen tasschen Amaterdapi en Rotterdam via Harmelen Utrecht Breukelen verlegd en werd de gewone dienst dus met ongeveer eeu half uur vertraging onderhouden De schade aan het materiaal toegebracht kan veilig op ca 40 000 worden jgesc De burgemeester der gemeente i ukelen de heer Braams werd kort na het oogenblik der botsing mede op de plaats des onheils gezien 8 S6 8 48 8 48 8 66 8 06 7 8 T t8 7 8a 7 16 7 66 Gouda ICoordreoht Kisamrkerk Oapell Rotterdam Botterdam Oapelle Nienwerkerk Uoordreoht ttottda 6 i lO 6 19 6 86 6 88 1 13 1 18 1 84 1 88 1 38 Z r M 7 48 8 68 BI K1 7 47 Z Ze w7 l N dI d 8 08 Vootb 8 07 9 13 11 10 11 18 Na ook ten onzent de vraag naar landbouwcrediet telkens dringender wordt ver dient het gevaar dat aan het geven van crediet wanneer de schuldvordering door hypotheek gedekt wordt verbonden is eveneens onder de aandacht gebracht te worden In een artikel in den Figaro c wordt er nog eens op gewezen dat het kleine grondbezit de grootste vyand is van het socialisme Juist dit kleine grondbezit wordt bedreigd wanneer de boer die oogenblikkelyk in moeilykheden verkeert of plotseling behoefte heeft om geld uit te geven zyn grond met een hooge hypotheek bezwaart op gevaar af van de rente niet te kunnen betalen en geëicecuteerd te worden Daarom herinnert de schryver van het bedoelde artikel er aan dat in Amerika in vele Staten van de Unie eene wet bestaat volgens welke een Homestead een huis byv met eeaige bnuders grond kan verklaard worden niet vatbaar te zyn voor beslag Oe eigenaar zelf kan geheel kosteloos eene inschryving laten doen byv by een hypotheek be waarder waaruit volgt dat in den eeneu Sbiat byv 40 acres in den anderen eene waarde van 500 dollars grond nooit voor schuld kan worden verkocht Natuurlyk wordt van zulk een iDacbryvicg door mogelyke geldschieters kennis genomen Van benadeeling vau de Bchuldeiacbera die weten wat hun te wachten staat is dus geen sprake Wat er nu ook geheure de eigenaar van het van esecutie uitgezonderde atuklan t kan ten minste den kost verdienen Sterft by met nalating van schuld dan kan het goed evenmin verkocht worden en deze bepaling blyft gelden zoolang zyn kinderen niet meerderjarig zyn Natuurlyk kan de eigenaar wel vrgwillig verkoopen maar daarvoor wordt toch nog de haudteekening zyner vrouw vereischt Deze wet is in 1839 ingevoerd in Texas waar toen jnist een groot aantal grondbezitters door executorialen verkoop van hun landeryen geheel broodeioos waren geworden De meeate Staten hebben het voorbeeld van Texas gevolgd en beklagen zich niet over den genomen maatregel Integendeel het achynt dat men eer geneigd zou zyn de voor beslag niet vatbaar verklaarde goederen nog te vermeerderen zoo ovprtnigd is men dat dpze wet eeu groote zegen Is geweest voor de landbouwers Een Engelsrh consul iu Texas zegt er van dat zy de meuacben er toe brengt te huwen een geregeld arbeidzaam leven fe leiden zich eenig eigendom te verwerven en rustig te leven De Figaro beveelt dezen maatregel voor Frankryk zeer aan het spreekt van zelf voegt het blad er by dat de inschryving geheel kosteloos en zeer gemakkelyk moet kunnan geschieden Maar bet kleine grondbezit zou er door knnücu gered worden er komen iti Frankryk jaarlyks meer dan 9000 arresten op onroerend goed voor De Homestead aobynt ook In andere landen de aandacht getrokken te hebben In Italië en ook in Engeland hondt men zich w niede bezig Iets geheel nieuwa zoo een dergelyke bepaling in onze wet niet zyn Zooals men weet wil de wet niet dat een arbeider zyn gereedschap wordt ontnomen hy moet dna den kost kunnen blijven verdienen de boer mag naar zyn keuze een koe of twee zwynen of twee geiten of vier schapen behouden met voer voor die dieren gedurende een maand De instelling van een onaantastbaar familiegoed zoii dus zyn de uitbreiding van de op dit stuk bestaande bepalingen van ons Wetboek van Burgerlyke Rechtsvordering Een veertigtal soldaten van het reg gren en jagers gaven gisterenavond blyk van hunne mindere ingenomenheid met de order waarby hut dragen van buiteumodel kleediog ia ver boden In eene cinb liepen zy door de hoofdstraten van Den Haag allen voorzien van eene steenen pyp waaruit amakelyk werd gerookt Daar het rooken in het openbaar is toegestaan en niet beperkt is tot eene sigaar zal de militaire autoriteit daar weinig aan kunnen doen tenzii bepaalde bevelen gegeven worden 18 68 1 06 1 18 1 19 1 10 65 11 09 11 09 11 16 11 86 18 88 11 88 9 61 8 9 46 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 7 45 8 07 4 67 n 6 08 6 11 6 16 6 88 6 81 6 88 10 11 6 80 Vad Gevankelyk is van Weiwerd naar Groningen overgebracht om ter beschikking van den ofiQcier van justitie aldaar te worden gesteld Jan de Boer oud z7 jaar marktschipper wonende te Weiwerd verdacht van zynen broeder G de Boer oud 37 jaar ook aldaar woonachtig op 3l Januari terwyl zy met het marktschip van hunnen vader in de Oosterhaven te Groniugea lagen te lossen eenen slag op het hoofd te hebben toegebracht aan de gevolgen waarvan waaracbynlyk laatstgenoemde Zaterdagnamiddag 3 Pebr jl is overleden De verdachte bekende zynen broeder terwyl zy twist hadden in dritt den slag te hebben toegebracht in tegenwoordigheid van eenen werkman die hier by de lossing behulpeaam was Aan het hoofd was zichtbaar boven op het voorste gedeelte van den schedel eene wond van omstreeks drie centimeter lengte acbynbaar toegebracht met een scherp voorwerp Het lyk is ook naar Groningen gezonden en zal na eene sectie moeten blyken ofdebeleediging de oorzaak van den dood is geweest Beide broeders voeren sedert jaren voor hunne bejaarde ouders wekelyks met genoemd schip van Weiwerd naar Groningen en terug maakte dan byna iedere reis misbruik van sterken drank Herhaaldelyk hadden zy dan ergen Donderdag den Isten dezer zyn zij nog samen van hun schip toen liggende in het Eemakanaal naar Weiwerd omstreeks een half uur van daar geloopen hebbeu onderweg veel sterken drank gebruikt en zijn erg beschonken in de woning hunner ouders aangekomen De overledene ia kort daarna te beid gegaanen na twee dagen schyubaar lichte ongeateldheid overleden N G C Een Londensch politieagent is over het algemeen niet te bekisgen Hy wordt goed betaald hy geniet de achting van zyne medeburgers die hy zoo trouw beschermt zelfa btj nachten ontyd en wanneer hy ziek wordt wordt hij goed opgepast en verzorgd en kan zelfs zonder iets te betalen naar de zee gezonden worden waar hy io een goede inrichting zyn volledig herstel kou afwachten Dit laatste voordeeltje hebben de Londenache bobbies een paar jaar geleden gekregen toen uit een daarvoor byeengebracht fonds eenige kamers in eeu Tehuis voor herstellenden te Dowes werden gehuurd Thans tracht meu genoeg geld byeen te krygen om een eigen huis voor het beoogde doel te kunnen koopen Het comité dat zich aan het hoofd dezer beweging gesteld heeft wist niet beter te doen dan een bal te geven met een concert en zoo hebben eenige LooHeneche dames en heeren onlangs verraoedeiyk onder speciale beschermiog der bescherming der Hermandad een 200 pond by elkaar gedanst voor de herstellende politieagenten van Londen Dat de politiageuten voor de maatschappy van groot nut zyn meer dan b v de schryvers van miadadigers romans is deze week weer eens gebleken Zulk een roman was sedert eenigen tyd het lyfboek van een paar jonge zwervers die brandden van verlangen den held van hun opwindend boek na te volgen niet alleen in de streken die hij uithaalde maar in de ontsnappingen die hy deed en de listen die hy in het werk stelde om uit de handen van politie en de detectives te blijven Sherlock Holmes schenen onze jonge vrienden nifil gelezen te hebben Zoo maakten zy zich dan op een mooien dag meester van een viertal portemonnaies en zes zyden zakdoeken die aan verschillende winkeliers toebehoorden en wilden hun buit in veiligheid brengen toen een politieagent hen op niet zachthandige manier verzocht hem te volgen En een paar uur later ondergingen beiden eene tuchtiging waaraan hun held zeker altyd ontkomen was en die het zittent dat een hunner nog een maand lang moest doen zeker niet aangenaam zal hebben gemaakt De politie is hier zoe verstandig met zulke jeugdige boos doeners zeer korte metten te maken 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 4 50 4 57 6 04 6 11 6 80 Het medelyden voor mede schepselen heeft zeker wel zijn ioppnnt bereikt in de pogingen 7 80 4 10 8 40 9 08 1 44 6 40 11 60 8 48 18 80 1 46 1 66 8 08 8 0B 8 16 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 3 10 18 08 10 80 10 8S OEN HAAQ OOUOA sHage MS 7 80 7 4S S SS 9 4610 14 11 S81S 16 1 88 2 16 S 46 3 43 1 44 1 49 1 68 S 04 3 09 Yoorb 6 64 N dL d5 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Zev M 6 l9 m 9 10 41 n w www Qnnda 6 30 7 60 8 18 9 88 10 1610 5818 0318 48 8 S0 8 46 3 16 4 18 ü T E E O H T G O D D A Utrecht 6 33 7 S0 9 9 68 11 84 18 08 18 50 8 10 8 68 4 48 6 36 Harmelen 6 47 6 08 10 08 w 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 63 6 10 lO lS 18 86 g 4 18 rÜudewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 Ooada 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0618 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 AH8TBBDA H 6 O U D A Amsterdam 0 8 7 66 9 40 11 10 11 87 9 40 AiEsterdamWp 5 50 8 10 9 68 ll SK 11 4 8 8S Oottda 7J0 8 19 10 M 11 18 11 11 8 01 De Engelsche schilder Burne Jones is door Koningen Victoria tot baronet verheven Zfln kunstbroeder Watts heefl voor een dergelybe eer bedankt Te Kerkrade in Limburg hebbeu de inwoners mei drie tfloen te rekenen Voor de mynwerkens der domaniale m nen geldt de Midden Europeesche voor de leerlingen der scholen de Greenwich en voor Ie kerkbezoekers de Amsterdamsche t d Het maken van een artesiecben put te Hoofddorp Haarlemmermeer is na weken arbeids totaal mislukt Thans slaat men op diezelfde plaats eene nortoi pomp om op die w jze in de groote behoefte aan goed drinkwater te voorzien De werkstal ing aan de bontweverij Insulinde te Hengeloo duurt nog voort en de fabriek werkt thans slechts met een klein getal arbeiders meer schynt men voorloopig niet te willen aanzetten Sommige der werk stakers moeten naar elders geweest zijn om te trachten daar werk tè krygen doch zooals men kon verwachten wil men hen in andere fttbrieken niet aannemen Door het honden van eene collecte hier en in naburige plaatsen hebben de werkstakers zich tot nn toe nog kunnen redden zooals de zaken thans staan Bch nt het echter dat de werkstaker over hun onbedacht optreden nog wel eens berouw zullen krijgen Bg eene rechtbank te Berlin heeft een sensatiewekkend voorval plaats gehad Bg de behandeling eener civiele actie deed een der rechters aan eene vrouw zulke zonderlinge vragen onder andersn omtrent de kleur h trer japonnen enz dat zy hem eindelgk ten antwoord gaf dat hy als rechter daarmede niets te maken had Hierover werd hy zoo woedend dat de vrouw eindeiyk verzocht van zulke beleedigingen verschoond te biyven Daarop weid hy zoo vriendeiyk dat ook dit weder te ver ging £ u nu bemerkte men wat er gaande vras hy was krankzinuig geworden NatuurIgk werd de zitting geschorst en de ongelukkige weggebracht Dinsdag 13 Februari zullen voor de arrondisflements rechtbank te Amsterdam terechtstaan De Schaaf en Geel ter zake dat zij op 26 December jl te Amsterdam op óï nabg het Spui openiyk geweld hebben gepleegd of wel zich mei geweld verset hebben met vereenigde krachten tegen de ter plaatse dienstdoende agenten van politie en andere politiebeambten der gemeente Amsterdam die aldaar optraden tot herstel en handhaving der openbare orde en rust die dreigde verstoord te worden en reeds verstoord werd door eene blykens hare bonding der politie vgandig gezinde menigte waartoe ook de eerste en tweede beklaagde behoorden en die herhaaldelijk door de politie met kracht van wapenen waa oiteengedreven uit welke menigte herhaaldelijk steenen werden geworpen naar de politie tengevolge waarvan politiebeambten werden gekwetst en wel door zelf vereeoigd met bovengenoemde menigte steenen te werpen in de richting der politie enten met het oogmerk om hen te treffen de ee te beklaagde De Schaaf onder anderen naar den politieagent A e van der Zee T Bindhoven beeft teneinde verbetering te verkrygen in de opleiding van de toekomstige ambachtslieden de vereeniging De Bouwkundige Yakkeni eene onderafdeeling voor Ambachtsonderwya opgericht welke zich voorstelt overeenkomsten te sluiten tusschen werkbazen eenerzyds en ouders en voogden anderzyds waarby deze laatsten zich verbinden om hunne zonen of pupillen die den leeftyd van 13 jaar bereikt hebben doch niet onder dan 15 m n zyn gedurende drie jaren by aangewezen pafceoons ter opleiding in bet een of ander vak naar keuze te doen bekwamen Door elk jaar aan die leerlingen welke de beste vorderingen gemaakt hebben prgzen toe te kennen hoopt men den yver der jongens aan te moedigen Ieder leerling is namelyk verplicht elk jaar een proefstuk in te leveren Deze pryzen zullen bestaan in gereedschappen welke zij voor hun vak noodig hebben Zondagavond meldde zich een heer aan in het hotel Den 6olk te Delft en vroeg om l ieB hetgeen hem werd verleend Na zyn souper te hebben gebruikt begaf by zich ter ruste maar werd in den morgen omstreeks Tyf nnr opgeschrikt door het gedrnisch dat eenige logeergasten die van een familiefeest terugkwamen op eene naburige kamer maakten In de verbeelding dat bet op zyn leven toegel d was en geen kans ziende door de deur bet vertrek te verlaten verbrak hy eene glasmit en baande zich zoo een weg over een afdak naar een vry boegen muur terwyl hy niet ophield met moordc en hulpc te roepen De koude nachtlncht bracht hem nog maar niet tot kalmte en toen de hulp niet spoedig opdaagde liet by zich langs den muur inden binnentuin van een der buren afzakken Hier meende hg door een naar zyne meening onbewoond buis wel een uitweg naar de straat te zullen vinden en verbryzelde hg andermaal eene glasruit Op bet geraas ontwaakte nn de heer B die met een inmiddels toegeschoten nplitie agent den indringer door de gang uaarïiniten liet Deze vluchtte nn nog altyd hulp roepende den Singel op gevolgd door den agent die hem ten laatste bebloed en met stgk bespat op den weg vond en hem arresteerde Op het politie bureau bleek het spoedig dat loen hier met een geval an vervolgings waanzin te doen had en waai chuwde men de familie Men hield hem intusschen onder toezicht dat wel noodig bleek te zyn en gisterenmorgen werd hy door zyne echtgenoote afgehaald Uit het nader onderzoek kwam men nu te weten dat de heer M manufacturier te Hoorn sedert zyne faillietverklaring in zeer gedrukte stemming de stad had verlaten en onder het vooi even naar Alkmaar te vertrekken zonder eenige aanleiding naar Antwerpen was gereisd van waar hy nn altyd onder de vrees van vervolgd te worden was tero ekeerd D C Te Oldenboorn was Zondagavond de smidaknecht B Slottje by zyn meisje Te ongeveer 11 uur hoorde hg gedurig iemand by het huis rumoer maken Hij begaf zich naar buiten en ontving daar onmiddelgk een geweldige snede meteen mes in den linker bovenarm terwyl hy ook over de borst en op den rug werd gewond Gelukkig was spoedig hulp aanwezig en werd de gewonde die tengevolge van bloedverlies bezwgmd geraakte naar de woning zyner ouders vervoerd waar hem met den meesteu spoed geneeskundige hulp werd verstrekt Zyn toestand is thans redelyk wel Als dader wordt genoemd zekere J E die aldaar zeer ongunstig bekend staat Volgens den regenmeter aan de school voor de zeevaart te TeracheUing is ÏQ Januari 86 5 mM regen gevallen Cari PflSging houdt met April a s op directeur te zyn vitn den Tivoli wintertuin te Elotterdam Hy treedt dan als zoodanig op aan den nieuwen circus tegenover bet station van den Hollandscben spoor Dit circus is dan veranderd in specialiteiten thearter Te Leipzig is het in t openbaar zingen en spelen van de arbeidersmarseillaise verboden Uit Hilversum werd dezer dagen gemeld dat aldaar de dienstbode W v d L in hechtehia waa genomen als verdacht van kinndermoord By het onderzoek der justitie ia gebleken dat zy zelve haar kind niet heeft gezien de vader en moeder verklaren dat het dood geboren was en misvormd waarom zyzelven het hebben begraven Bg de lykschouwing door twee geneesheeren een uit Amsterdam en den heerH Godthelp arts te Hilversum kouden deze niet verklaren dat het kind geleefd heeft De verdachte ia daarop op vrge voeten gesteld en het Igkje op de algemeene begraafplaats ter aarde besteld De vader echter zal nu vervolgd worden wegens verzuim van aangifte van de geboorte en wegens het begraven zonder vergunning van den burgemeester Op 29 30 en 31 Maart wordt te Leipzig een vergadering vauDnitsche geschiedkundigen gehouden Een drakfout in het Parysche adresboek heeft een zelfmoord veroorzaakt Een koopman bemerkte plotseling dat in de nieuwe uitgaaf van den Bottinc zyn naam stond met Madame er voor Hij liep woedend naar den uitgever om hem te vragen deze drukfout te herstellen maar het was te laat de geheele oplaag was afgedrukt Daarop ging de man naar huis en hing zich op Er moet by gezegd worden dat hy sinds eenigen tyd aan vervolgingswaanzin leed Te Utrecht zyn drie jongelingen door de politie aangehouden als verdacht van het Koloniaal Werfdepot te Harderwyk te zgn gedeserteerd Ztj zyn derwaarts overgebracht Te Shrewsbury wil men een gedenkteekeu oprichten voor Charles Darwin die daar geboren werd Men zon er liefst de nagedachtenis van den grooten man eeren door een school voor wetenscbappelyke en technische vorming te stichten Te s Graveohage stond terecht een arbeider beklaagd te Voorburg een tydelyk onbewoond huis te zijn binnengedrongen en aldaar een marmeren pendule een paar dekens en nog eenige voorwerpen van mindere waarde te hebben ontvreemd De bekl bekende den diefstal bedreven te hebben door armoede er toe gebracht Hierbg kwam aan het licht dat de opkoopers er weer het meeate van geprofiteerd hadden en o a de pendule die eenige jaren geledan was gekocht voor f 40 kochten voor één gulden omdat er een klein gebrek aan was Het O M vorderde jaar K UN8TNIEUWS Vele kunstliefhebbers te dezer stede zullen ker met vreugde de tyding hebben begroet dat de heeren A Bonman pn S van Groningen het voornemen hadden om tGoudsche publiek van hunne groote talenten te laten profiteeren Nog levendig herinneren wg ons den machtigen indruk dien wg vroeger reeds ontvin ea van den bekenden piano virtuoos den heer Van Groningen Zyn talent ia inderdaad bewonderenswaardig on verdiende stellig een veel grooter auditorium Bezit zyn naam op t progamma dos voor zyn vroeger optreden alhier eene groote aantrekkingskracht nu een niet minder geniaal kunstenaar als de heer Bonman een bekend eellist zich met hem voor een concert verbond had een meer talrgk publiek verwacht mogen worden t Waa een groot genot dat ons werd aangeboden al waren er wel enkele nummers vour piano die alleen voor kenners meer genietbaar waren Voor het gewone kunstminnend publiek bevond zich onder de stukken na de pauze KCgeven meer dan een boeiend nummer Wy deuken hierby vooral asn het Wiegelied en La fête des paysaus bohèmes c Overecfaoon waa de afwisaeliug die de heer Boaman ona Rchonk in zyne talentvolle cellovoordrachten Het concert in D moll door hem zelf gecomponeerd werd met groote attentie ftanpfehoord en met een warm welverdiend applaus beloond Oe heer Murt J Bouman Leeraar a d Stedeiyke Muziekschool verving den heer Van Groningen enkele malen by het accompagnement Het deed ons genoegen op deze wyze het talent van dit n heer eens te mogen waardeeren De beide laatste nummers van het programma mochten zeer terecht eeu grooten byval inoogeteu en deden ona van harte den beiden grooten musici een welgemeend tot weerziens toeroepen Bultenlaodsch Overzicht Naar de National Ztg uit verlrouwbare l on verneemt is de totstandkoming van het Berlynsche handelsverdrag alleen mogelgk gemaakt door bet perfioonlyk besluit des Czaren Indien het verdrag verworpen werd zou de Ryksdag onmiddeliyk ontbonden worden De National Zeitung meldt Gisteren aan het diner by den rykskanselier heelt de Keizer in gesprek met afgevaardigden het zekere vertrouwen te kennen gegeven dat bet patriotisme en J t bewnstzyn van verantwoordelykheid der ligksdag zal moeten verbieden het Duitsch BuBsisch handelstractaat te verwerpen De met het tractaat samenhaugende quaeatiën eischen gebiedend eene gelukkige oplossing en de Rgkadag zal zich een on vergankelgk monument stichten en de blyvende dankbaarheid des volks verwerven wanneer hg gedreven door zuivere vaderlandsliefde alle bedenkingen tegen het tractaat laat vallen De verklaringen van den Keizer over het Russische handelsverdrag by het onderhoud na het feestmaal by Caprivi worden in alle staatkundige kringen levendig besproken De keizer heeft zich met eene beslistheid die moeiIgk in woorden kan worden gebracht uitgesproken voor de politieke noodzakeiykbeid dat het verdrag werd aangenomen Hy heeft de mogelyke gevolgen die het verwerpen er van zou hebben de gezindheid van Rusland en Duit chlands verhouding tot dat land op ondubbelzinnige wyze geschilderd De keizer verklaarde dat het een vaderlandslievende plicht was dit verdrag aan te nemen en een noodzakelyke waarborg voor den vrede In den Duitsr hen Ryksdag had de interpellatie plaats over den Hartog van BakaenCoburg Gotha De telegraaf deelde het antwoord van den Rgkskanselier Caprivi mede ongeveer daarop neerkomend de Groothertog is als Dnitsch souverein Duitach onderdaan verder moet hg t zelf weten Nu kan men den Duitschera niet kwalgk nemen dat zy het voor hun gevoel stuitend noemen dat deze Groothertog heeft laten verklaren dat hy een zekere som op de Engelsche begrooting voor hem uitgetrokken niet missen kan omdat hy ook in Engeland nog verplichtingen heeft te vervullen en zyn Duitsch traktement daarvoor niet toereikend is In de Februari aflevering van de Preussiache JahrbÜcher komt een artikel voor van prof Delbrück over de verzoening dat gezegd wordt uit s Keizers onmiddellyke omgeving afkomstig te zyn Delbrück doet in dit artikel uitkomen dat Caprivi ingenomen was met de verleden jaar door de Gücaer depêche begonnen toenadering tusschen den Seizer en Bismarck en tegen de verzoening te minder bedenkingen kon hebben omdat de Keizer Bismarck nit noodigde ter gel nheid van s Eeisers 25 jarig dienstjubiJé een militair feest en een peraoon yke gedenkdag die buiten de staatkundige aangelegenheden stond Bovendien heeft do Keizer genoeg getoond hoe hy met Caprivi staatsbeleid inzonderheid met de nieuwe handelstractaten instemde en dus is er geen enkele reden roor Capivri om in dat opzicht eenige bezorgdheid te koesteren De verhooging der graanrechten die de Franache douanecommissie thans weer voorstelt maakt in Rusland een onaangenamen indruk De Nowoje Wremja bevat een uitvoerig artikel ten betooge dat het voornemen der Fransche regeering om ook het Russische graan nan een honger invoerrecht te onderwerpen zoo nadeelig voor Ruslands buitenlandschen handel zal zijn dat er niet langer sprake kan wezen ran vriendschap tusschen beide ryken want eU Rusland dan niets heeft aan zyn handelsverdrag Verdragen zegt het blad worden niet door gevoelens maar door wederzgdsche roorreobten bezegeld Zulke uitlatingen op dit oogenblik moeten den Franschen zeer onwelkom zyn Terwyl Dultschlaud met zyn Rnssischen buur op beteren voet komt door het nieuwe handelsverdrag stoot de Republiek door baar verhoogde tarieven de natie af wier vriendschap haar in den zomer zooveel waard bleek Ze doet het echter eigener bevreging en zal daarom de eveutneele evolgen aan zich zelve te wyten hebben De advocaat Labori die voor Vaillant ge pleit heeft toen zyne zaak voor het hof van assises behandeld werd heeft Zondag eene bijeenkomst van byna een uur met den president der republiek gehad Het betrof een verzoek om hem van de doodstraf te ontheffen Vaillant zelf rekende er op dat de doodstraf niet voltrokken zou worden Intusschen heeft hg geen verwondering aan den dag gelegd toen hem bericht werd dat hy zich gereed moest maken voor het schavot De herbaalde vermaningen van den aalmoezenier den abbé Valadier om tot inkeej te komen heeft hy telkens met kracht afgewezen De directeur der gevangenis had bem eene hartsterking aangeboden Maar hy weigerde die en zeide dat hy niet noodig had te drinken om moedig te zyn Hy heeft eenige papieren nagelaten die aan de door bem aangewezen personen afgieren zullen worden De prefect van politie was zelf op de gerechtsplaatfi tegenwoordig om de maatregelen van orde te nemen De daken der omliggende huizen waren ge vuld met menschen De werklieden uit de faubourgs waren de menigte die verschenen waa om getuige te zyn van de straf vol trekking komen versterken docfa allen werden teruggedrongen in de nabg gelegene straten Voor het overige is er bg de terechtstelling niets byzonders voorgevallen De quaestie van bet burgerlijk huwelyk in Hongarye dreigt te leiden tot een ernatigen etryd tusschen katholieken en protestanten Gedurende het ministerie Tisza verkregen de protestanten in net bestuur des lands grooten invloed Zy hadden groote macht in den ministerraad en niet minder in de gemeentebesturen Twee derden der prefecten zgn protestanten Eu dit niet tegenstaande de verhouding van protestanten tot katholieken in de geheele bevolking 3 tot 11 is Een der oorzaken van deze overmacht der protestinteu is volgens eeu correspondent van de Times dat hunne geesteigken staatkundig meer ontwikkeld zgn dan de katholieke priesters Zy worden in Duitache seminariëo practiscber opgeleid en oefenendaardoor staatkundigen invloed op de katholieke inwoners van hun district Kardinaal Vassary is gelsakt omdat hy in een manifest tegen de regeering sprak van eene beperking van de rechten der katholieken Deze klacht is verklaarbaar In OostenrykHongarye waar de kroon enkel door een katholiek vorst kan worden gedragen hebben de katholieke bisschoppen eenwen langtoezioht gevoerd over de proteatantsche gemeenten Na echter beheeten de protestanten die gemeenten zelven en hebben bet toezicht over hun eigen kerk en scholen Nu is het vry gezocht dat deze toestand met het ontwerp tot invoering van het burgerlyk huweiyk in verband wordt gebracht maar het is tevens dnidelgk dat die wet den invloed der katholitke geesteigken nog meer verminderen zal Een gematigd katholiek erkende tegenover den t Times correspondent dat ondanks deze bezwaren regeling der huwelgksqnaestie dringend noodig is De tegenwoordige wet erkent niet minder dan 8 soorten van echtvereenigingen Doch de nieuwe wetsontwerpen vormen niet langer de voornaamste bew reden tot den stryd £ r ia een nayver tusschen katholieken en protestanten ontstaan die zich in katholieke betoogingen en protestantsche tegenbetoogingen uit en voor den Staat zeer gevaarlyk kan worden