Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1894

Vrijdag 9 Februari 1894 SSste Jaargang No 6273 fiOüMlHE GOHANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlijte Nommers VIJF CENTEW ADVERTENTIÊN worden geplaatst ran 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzeiiding van Advertentiën tot 1 u r des midd L m OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam a VKBBVABI lotkoer loo A 108 94Va 78 78 SO i Vor kr 86 ls 100 108 94y l 8 l 20 80 9B 6 my B9V 81 lOBVs 6 Vi Va 991 101 lOB 644 623 101 89 lOlV 214 161V 96 102 102 140 98 BO 88 lOlf 101 170 13 104 4BVs 182 141 68 a 70 104 128 1081 109Vi 98 102 186 188 108 76 118 i8 l KiDnUHS Oert Ned W 8 i dito dito dito a dito dito dito 8 i HoSBl Obl Qoudl 1881 88 i iTiin Inwhrijiing 1862 81 6 Oo raiiii OW inp piorl868 6 dito in riher 1868 Pmtdoil Oblig met ticket 8 dito dito 8 EMLi Obl Ooet 2e Serie 6 dito Geoon 1880 4 dito bij Bothi 1889 4 ditobiiHopcl89 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 6 SriSlt Perpot eohnld 1881 4 Tduiu Oepr OonT leen 1890 4 Qee leeuing eerie D Geo leeniog serie C ZotBAm Ejp Beo ï obl 1892 6 Mmoo Obl Buit Soh 1890 VlSMOTli Obl 4 onbep 1881 iimrMBAM Obligatien 1861 8 w BolTMBlii Sted leen 1886 8 NlB N Afr HacdeUï aand Arendeb T b M j Certifloaten DeuMaattohapp dito Arob Hjpotheokb pandbr 4 Oolt Mij der Voretenl aand t Gr Hypolbeekb paudbr 4 Nederlandiche bank aand Hed HandelmaaUeb dito K W It Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotheekb mandbr 4 ütr Hypotbeekb f dito 4 OoiTIK Ooet Hongjjbank aand Eoal Hypolheekban pandb i l Aliï nti Equit bypoth pandb 6 46 Maiw L O Pr Lion oert K D Holl U Spoorw Mij aand Mij tot Etpl y St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned ZttidAfrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 IliULSpoorwl 1887 89 A Eobl S 141 68 Zttld Ital Spirmg A H obl 8 Poll Warsohau Woenen Band 4a 8L Gr Bum Spir Mij aand 6 Baltieohe dito aand 78 Paatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Ch AiowSp keMand B LoMwo Bewaat Bp Mij oblig i Orel Vitebak dito oblig 6 ZüidWoat dilo aand 6 dito dito oblig 4 106 109 101 101 118 11 ei si 106 101 Aiiimn i O nt Pao Bp Mij obl 6 Ohio fc North W pr 0 f aand ditodttoWin St Peter obl 7 Den r k Kio Qr Spm oert T a Illinoii Central obl in gond 4 LouiiT k NaihTilleCert ir aand Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 MlM Kaneaa i 4 pot pref aand N York Ontario fc West aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 8t Paul Minii fcManit obl 7 Un Pao Hoofdliju oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O B OiHiBi Can Boutb Cert ï aand Vl 0 Rallw Na Ie h d o O Amsterd Omnibus M j aand Botterd Tramweg Maats aand N B Stad Amsterdam aand 8 Bt d Bollerdam aand S Bliora Blad Antworpenl887 ï t Stad BrUBsel 1886 i Hom Theisi B gnllr Qosellsob 4 OosTWR BtaaUleening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 8 Spisra BUd Madrid 8 1888 N B Ver Be Hyp Spobl oerl B ADVERTENTIfiN V Voonpoedig bevallen Tm een Dochter MeTrouw LBIJD8 LULIBS T GOOB Kamim 5 Febmari 1894 Nederl Maatschappij ter bev nn Nijverheid Departement GOÜDA Voor belangstellenden zgn bg den ondergeteekende PBOOBAMUVS te Teckrjgen Tan de I7niv r e l Internationale te 2v£e d i APRIL OCTOBER 1894 VAN BE VELDE S$cretans Oooda Snelpusdruk van A Buhkkjlh k Zoon Stadgenooten WIE Adres C V TONGERIOO Korte Groenendaal FBANSCHE STOOMVEBVEZUJ Chemische WasseheriJ TAN H OPPE BEIilER 19 Kruiskade Botterdam GebreTeteeid door Z M den Koning der Belgen Booiddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit roor bet stoomen en verren van alle Heerenen Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen van ploche mantels veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni vrorden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabribkeo zyn de prijzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te Terven goederen in eene week 1 i GEBR TERWiNDT WaalsteeDfabrikanten JAARLIJKSCHE PRODUCTIE van 26 Uillioen Stee en Fraaie Klenr Scherp gevormd Vümmtende Kaaliteit Ooncurreerende Prijzen Grootste Stoomwaalsteenfabriek Nederland Vraagt Prijxen en Monaterê S Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING floUandsche uitgave met 27 aib Prjjs 2 fjalden Ieder die aan de verBohrikkelyke gevolgeu van deze ondeugd ïydt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarlyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by faetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BIËRBOTTËLARM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt lich bg voortduring beleefdeljk aan voor de LEVERING der Mer te Soort BIMBMS uit de Brouwerg DB Gbkboondb Valkc Van VolleDhoven s Extra Stoot voor Bloedarmen Maaglüders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT E VAU WUÏÏGAAEm ZAK WOORDENBOBKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe SpMing van Dr M n VRIES en Dr L A t WINKEL bij Opruiming è 10 Cent verkrggbaar by A BRINKMAN ZN TietUhmeg Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BOLLAND kapt S SMIDT en BATAVIBB kapt J SACER i vertrekken elb ii Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg da Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam D6 stoomschepen lassen te Brewersciuay de markt van Boter en Kaas te Londen GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao DcBlmadge door de nieuwst uitvindingen op machinaal gebied TDrbeterde fiabrtcatle en uitdaitend gebruik van jne en fijnste grondstoffen garandeerei den verbruilcer van StoUwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der re p Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s genden enz Hedallles een bew s van tübuuntend n fabrikaat Beeds 1871 schreef de Accademie national de Paria MouB vona d oenioiui one HcdaUle d er première elane en oonsldératlon d votra exoell6nt tebrloation de Ohooolat bonbona varléa eto eto StoUwerck s fsbrikaat is verkrijgbaar bij H H Cunfiseuis Banketbakkers enz enz Ctonenolvertegenwoordigar voor Nederland Jolins XattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 Kraepelien en HolrrCs Qiiina LaocheQ uoAÏAÏocHE Is dr meest Krachtige en Versterkende KIINA WIJIV aanbevolen door tal van binnen en baitenlandsche geneesbeeren B e k r o o n d met BEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacons i f 1 90 en f X Depot te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist imwEsmn m FACinc lïïOTEEEmNE Gevestigd te Amsterdam Staat op 31 December 1893 ƒ 6 000 000 Maatschappelgk kapitaal i Geplaatst Maatsohappeljk kapitaal 3 600 000 Gestort Maatachappelflk kapitaal 1 365 000 Reservefonds afzonderlgk belegden gedeponeerd bj de Nederlandsche Ban k 800 000 Gesloten Hypothecaire leeniugen dl 6 857 746 2 50 uitstaande Pandbrieven 16 663 000 Minder Pandbrieven nitgegeven dan gecreëerd mocht worden 481 36Ö 75 Verdeeling der gesloten Hypotheken 968 leeningen op in cnltnnr zgnde boerderflen December 1898 bedragende dl 1 585 994 30 geschatte waarde dl 4 275 550 697 Leeningen in steden JIL J =A 4S ï aijs j rdX XSro Overwaarde dl 8 223 503 70 De Directie H A VA V 4LREIBUBG M F DE BOSfCHY J P GUÉPIN Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden dat genezing aanbrengende middelen toerallifif ontdekt worden die in de handen Tan een bekwaam geneesheer een goed Buccea hebben Wae niet Priesnitz de geleerde vestiger eet walerkuur methode wiens woonpUata een bedevawtBOord foor de lijdende meoschheid geworden ia den eeofoucllge boor Hofift niet een Zweedaoh majoor Thure Brand genaamd een middel tegen vrouwenziekten aan de hand gedaan dis hot lancet der chirurgen reeds minder Doodsakelyk beeft gemaakt an tbana gemeengoed yan alle geneeaheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking fan leuüwziekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend gewtrden die op de eenToudigate en natuarlijkate manier resultaten oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jaren onferanderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen aoo als byvoorb Bromium Twr Arsenioom ent gehed to ferdfingen Er zijn feie measchun dia aooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij xioh in lichaam en kiel alles behalve wei gevoelen het geringste niet Telen kunnen en celfa door een rlieg getergd wordenen 800 ïioh zelfon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vroeaelgke angst of doDT droe geeatigheid kunnen r iet slapen en worden door benaawde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsulzeD en tofivallen Eindelijk lydea de ergsten onder ben aan mrlamming Titusdans en Tatlende ziekte Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd onder elk getlaoht en eiken stand Tindt zynxenawzieken min of meer da slachtoffers der leefwiju ran onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van lijders behoort en ingelioht wenaoht te worden over de werking eenei oieawe methode adreaaeere zich aan Anutordun H CLEBAIV Co HeUigeweg 43 Rotterdam V E van SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBBY Hl POBTON Oudegracht Ijij de Qaardbrag F SS door wien een onderrichtend geaohriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Qeaexiag grtaia en franco ferkrjjgbaar gesteld wordt BINNENLAND GOUDA 8 Pebrnari 1894 De hier met verlof vertoevende Ie luit tan het O I leger de heer J F Verflluya ia bevorderd tot kapitein Woensdag 14 Febr a a heeft er in het Cafe Beldfédère aan de Markt alhier een biljartconooora plaats om fraaie prjJKen of in contanten ter waarde Tan 30 15 5 gulden Er wordt gespeeld 100 punten tegen elkander fieroepapelera zgn echter uitgesloten Gisteravond geraakte aan de Wacbtelstraat 06D schipper te water maar werd gelukkig spoedig door twee collega s gered In de toflBchentydschen geraeenteradaverkieziog te Oudewater ontstaan door het bedanken van den beer T J van Yrenmingeu werd tot raadslid gekozen de heer H Schep De heer Willem van Znyleu ran Rotterdam zal op Woensdag 14 Febroari a a in het Heeren Logement te Schoonhoven eene voordracht houden Het college van kerkvoogden te Nienwerkerk a d IJsel heeft tot zynen voorzitter gekozen den heer E Hoogendyk en tot secretaris den heer D Vis De gemeenachappel ke openb lag school tan Polsbroek en Vlist telde op 1 Jan jl 81 maun en 86 vr leerlingen totaal 176 Hiervan behoorden tot Vlist 31 mann en 30 vr leerÜDgen Door schout eu heemraden van den polder Bergambacht werden jl Maandag gehouden di jaariyksche verhuringen van de Visschery en de Vlieten Deze brachten op 98 50 en 46 tegen 105 60en ƒ 41 60iD 1893 Een Eeldzaam ohoonen nuts avond hebben de leden der ver niging Excelsior te Stolwgk geiMMseerden Vrgitag gehad een avond vol kunstgenot De spreker de heet K van Wondo van Driebergen toonde zich in elk opzicht een niimnntend declamator Tal van voordrachten zoowel van ernstigen als van komischeu aard bewezen dat men oider t gehoor was van iemand bedeeld met buitengewone gaven niet FBVIL LETOK PEiirsES veea 7 Toen plotaeling Tan da hoogten dea rijkdome tot de diepte der armoede Terzooken had rij zioh geofferd Was het hare sohnld dat de Tader den zoon Terdrong dia geen plaats in haar hart geen reoht op hare hand ooit had bezeten Hare oogon werden strakker de koude trek om dan mond trad te Toorschgn uit de Tlammen ran den haard sohenen phantastiiche beelden op te stijgen en zioh tot tastbaro geataltau te vormen Z zag het bebloede hoofd tbu haren eersten man met de doodelijke wonde Tlak in het Toorhoofd een ongeluk F een zelfmoord een moord ffUy heeft ten slotte tooh een ander testament gemaakt fiuisterdeu hare lippen en een straal tsq triomf öikkerde in hare starre oogeo Het met bloed bedekte hoofd verdween roor haren geestesblik het kon haar geweten geen kwelling veroortaken want zy waa In elk geval volkomen oniohuldig geweest aan zijnen dood oTer al het andere wierp s j ras den sluier der vergetelheid z stapte er over heen Üeo iriaoke jeugdige gestalte steeg ntt de vliimmen omhoog een frisoh bloeiend gelaat met vriendelijke blauwe oogen waaruit moed en adel stiaalden waarin reine liefde schitterde Wel 1 riep halfinid terw I sjj moeite deed alleen maar die tevens door studie ernstige studie was gekomen tot het vertolken der schrgvers zooals hg dat deed Telkeus en telkens weer beloonde een luid aupplaua den spreker voor wat h te hooreu gaf en toen eindelyk de voorzitter de vergadering sloot deed hg dat met woorden van warmen dank namens de ganscbe vergadering voor den genotvollen avond door den heer Van Woude zoo belangloos geschonken Niet licht zal zeker zulk een nots avoud vergeten worden door hen die het voorrecht hadden zulk een spreker te hooren J de M 29 jaar werkman te Ouderkerk a d IJael had den 28 December te Gouda 0 den openbaren w een losloopenden hond mishandeld door bet dier moedwillig zonder reden te schoppen zoodat het eenige tuime liugen over den grond maakte Een paar agenten die toen het voorgevallene plaats had zich op de Markt bevonden hadden ge zien dat er geen aaoleidiug bestond het dier te mishandelen terwgi de bekl die wegens het feit terechtstaat beweert dat hg lian was dat de hond hem bijten zon Om dio rrees te moiiveeren toont de bekl den heeren aan dat hg zgn broek heeft moeten laten aansteken en deelt hg hun verder mede dat ze gerust naar hem kunnen laten vernemen De eisch luidde f 10 boete gubs 8 dagen hechtenis waarmede bekl klaarbigketg Weinig ia ingenomen vooral ook omdat hg voor dat misbandelingetje nog een klap op t hoof I opliep tengevolge waarvan hg hoofdpgn kreeg en een stoot in de linkersijde die hg lang gevoeld heeft Uit een der buitensingels in Deti Haag if gisterenochtend het Igk opgehaald van mej B die aan veratandverbgstering lydeude sinds een maand vermist De sporen te Breukelen zgn weder vr De dienst gaat geregeld Omtrent de inhechtenisneming van den Nederlandschea consul Struth te Milaan wegens bedriegeiyke bankbreuk vinden wij nog vermeld dat deze veel opzien heeft gebaard Voorts dat beurs speculatign den Heer S die reeds 23 jaar lang consul ridder van den Ne derlandschen Leeuw en algemeeu geacht was hebbeu ten gronde gericht De heer S schgnt zgnon val te hebben voorzien want eenigen tgd te voren had hg als consul ontslag genomen om die onaangename herinnering van eich af tü set len ffwel dat hy zyn vader aanklage Ik kon nie anders en mren TOor m jne jeugd zeer wjjs gehandeld te hebben 1 Ja zg had goed en w s baslolan de verstandig praotische vrouw toen sy den heer des huizes roor den zoon inruilde zij koos wya ea goed rekenend TOOT hare jonge jaren de waardige dochter Tan een koopman die sohipbrenk leed op de onstnimige eu klippenrijke zee dor speculatie I Zal de stap welken zij thans staat te doen ook zoo gunstig uitTalleu Zij hoorde het aanrollen Tan oen rijtnig zy hoorde de bel der deur een bediende meldde den graaf aan die in het Tolgeod oogenblik binnentrad flik heb u tooh niet verschrikt dierbare P Gy hebt gedroomd in den aohemerschijn der vlammen zeker Tan Yan wien anders myn Adalbert ffLioTe dierbare engel jirU vertelde dat n T or morgen niet terugkwam Dat is de aantrekkingskraoht Tan de magneet kleine sohelm Op deze wijze ontspon zich oen gewichtig gesprok nadat een bediende voor schitterend lioht en oon welToortiene tafel had gezorgd waarop niets ontbraV wat aan den fijnen smask Tan den maa der wereld past ffToch Tervolgde graaf Altorf toob had ge u ditmaal wel eens kunnea vergissen als niet een gewichtige omstandigheid my hierheen had gevoerd waarom ik zelfs de ontvangst van myn intiemen Triend de Knaaisohea baron Voa Saltikow die my ongetwijfeld op dit oogenblik aan het station ver wMht aoMt venoiiMB jit Oosterwolde wordt gemeld De klorapen quaestie op de school ia geëindigd Het hoofd der school heeft den door hem genomen taaatrefïel in eene Maandagavond door hem uitgeschreren vei adering van ouders der schoolgaande kinderen moeten intrekken daar de Ofergroote meerderheid zich daartegen verklaarde De ouders hebben daarop Dinsdag hunne kinderen weder naar school gezonden De Graphic geeft eene afbeelding en eene beschryving van eene zeer vernuftige dievenlantaarn op Java uu vele jaren geleden door eeneu gevaariyken inbreker gebruikt De schrijver kreeg zijne inlichtingen iu bet jaai 1861 van den assistent resident van Djokjri waar de inbreker zgu haudwerk bedreef De lantaarn bestond uit een uitgehold atuk hout met op zgde eeue opening die met deurtjes kon worden gesloten In de holte borg dp man eenige glimwormen en hg voerde in een bamboeskoker nog meer van deze levende lichtstof tot aanvulliug Was hij eenmaal in een hnis geslopen dan zette hg de deurtjes open en bg het schgosel der glimwormen die op Java veel sterker licht geven dan bg ons zocht de man wat van zgne gading waa Zeven jsar had hg genoegen van zgne vinding tot by ten laatste na eene inbraak met moord op twee vrouwen in den strop het leven liet Men meldt Mt Den Haag Do door de politie op verzoek vau de Amsterdamache politie in hechtenis genomen per soon atond bekend onder den uaam van Godard baron van Reeden Hg kwam ook voor op de Igsi van de politie te Amsterdam van kooplieden op wie zg de byzondere aandacht vestigde m a w stond hg ingeschreven in het register der flesscheutrekkers Zooals gemeld wordt hg verdacht ferscfaillende valschbeden en oplichting te hebben gepleegd V R woonde in de Jacob v d Doesstraat en zou juist dezer dagen verhuizen Hy leefde sedert 3 jaren in intieme betrekking met eene van haren man gescheiden vrouw Gisterenochtend lag de gesignaleerde nog t hed toen de politie hem kwam halen ten einde hem naar Amsterdam over te brengen ter beschikking van de justitie aldaar In eeu herberg te Geleea L werd gisteren P S van Sweikhuizen door J K met een mea ernstig verwond De brigadier majoor Van der Heyden heeft den dader bereids opgespoord 1 0 Adalbert I wat kant ge m gowiobttger hehböU te zeggen dan jrOat wy zoo apoedig mogelijk binnen oen paar weken in het huwelijk gaan treden viel hy snel in ffTydingen mt Zweden nopen mij tot een spoe digen terugkoer Ge weet dat myne goederen daar gmds door haurdera worden beheerd en nu lohryft men mij over groote schurkeryen en afsohuwelgk bedrog Zonder u rerlaat ik Hamburg niet f Binnen een paar wokeu reeds riep Kosa rersohiikt yOat eal onmogelyk kunnen I Denk eens na wat er tegen zulk een huwetijk al niet beredderd moet worden mijn bruidstooi yDie is binnon drie dagen kant en klaar en al het OTerige is byzaak de bruiloftsdiach zij aan de zorg van mijn hotelhouder OTergelaten metgoud is alles klaar te tooveren 1 ffNeen neen dat gaat tot georon pryil Ik wil in allea uwen zin doen Adalbm sleohts in dit eene punt niet Onze echtverhinteniB zal niet den stempel der overyling dragen er mag geen enkelen Torm Terwaarlooid worden De graaf trok de schouders op en staarde roor zioh ffOe ziet de dingen Teel te zwart myn beste Booaje t Op my kan het oordeel der wereld niet den minsten indruk makeu myn wil mag geen atronbreed van den weg naar bet doel wijken De babbel praatjes Tullon geen gaatjes l Dat is nu hot burgeriyke bloed pardon I u dwingt mij tot deze opmerking hetwelk u die zaken zoo ToorBcbryft Ook in onze kringen worden de vormen onderhouden maar wy zyn er geen slaven van wy taan er desgsrorderd hoog boven témmm Op het vroeger vermelde adres van H M de KnnioginRegeutea om de rente ie de spaarbankboekjes bg te schryven tot de maand waarin de boekjes genomen zyn is door den minister van waterstaat geantwoord dat hoewel de op 31 December van elk jaar verschuldigde rente eerst bet volgende jaar in de maand van uitgifte van het boekje daarin wordt bygeschreven I het tjedr dier rente niettemin reeds te rekenen van 1 Januari van dat jaar krachtens het bepaalde by het slot der 4e alinea van art 12 der wet van 25 Mei 1880 Stbl no 88 op de rekening van den inlegger aan bet tegoed wordt toegevoegd en rentegevend wordt zoodat de meeniug als zoude de latere bgschrgving in het boekje rentoverlies ten gevolge hebben onjuist is Nog twee itachtolTers van den mint op 28 December j l zgn te Amsterdam uit het water gehaald de enn was een 32 jarige bakkersknecht die uit het Van Lennepkanaal is opgebaald de tweede een 22 jarige vrouw wier Igk in de Buitensingelgracht by de Einkerbrug is gevonden Gisterenmorgen om acbt uur is uit de Nassaukade by de Botterdamache brug bet lyk van eene vrouW opgehaald van omstreeks 50 jaar S to eer v d Kasteels burgemeester van VGravenzande spreekt in de H Ct bet bafiobt tegen dat de pokken zich aldaar voortplanten omdat er niet genoeg gedaan wordt om haar tegen te gaan De pokkeu breiden zich helaas nog uit maar niet omdat niet alle beschikbare nn beataanbare middelen in het werk worden gesteld om haar tegen te gain zegt de burgemeester In ieder geval wordt aan de wetteIgke voorschriften ook wat ontsmetten be treft streng de hand gehouden en zyn gelukkig de ingezfteneu tot welke godsdienstige gezindte zij ook behooren welwillend en meegnand genoeg om zich daaraan te onderwerpen Gisteren werd gemeld dat een gegageerd O I militair te Maastricht te water geraakt en verdronken zou z ïn Thans wordt ons medegedeeld dat er vermoedens van misdaad zgn gerezen Op den drenkeling werden n I verwondingen aan het hoofd waargenomen en de justitie heeft ook kennis gekregen dat tegen hem bedreigingen waren gebezigd Dientengevolge is een onderzoek ingesteld dat tot de voortoopige arrestatie van twee mannen en eene vrouw heeft geleid Hy zweeg en staarde onophoudülijk lu de kriogeïende vlammen die lustig omhoog gingsii en elkander naspeelden terwy l da jonge weduwe zenuwachtig met hare diamanten speelde en den verloofde scbuw met hare blikken monsterde Intussohen giug raaf Altorf na eenige pijnlijke minuten voort wil en kan ik u er geen verwijt van makeu dierbare dat het u moeilijk valt u met eenen ruk los te wringen uit de ketenen dar vooroordeeleo ik aoht het veeleer m uen duren plicht met die sterke kluisters rekening te houden Heden ia bet Vrydag Zondag kan het wel maar wij zullen een paar weken met de eerste afkondiging wachten bel huwalyk kan byv oTer zes weken worden voltrokken Is hot nu goed 0O hoe goed xijt gy myn Adalbert I riep Bosa innig geroerd by zooveöl Toorkomendheid woarby haar el hart in stilte tiiomfeorde Zoo zij het dan Ge kunt niet begrijpen hoe de menaohen hier op bot decorum gesteld zys bjj zulke zaken en booze tongen n Verschrikkelijk 1 viel de graaf lachend lo j en dat wil eene groute stad zijn I Zie kind voer hij op byna vaderlyken toon voort wij staan alleu deftig of gering hoog of nederig ryk of arm onder de macht der wet en deu sohepter van de goede zoden on al wie ziob daar niet aan onderwerpt is TOgelrry doch laten wy hier Terder geen stryd oTer Toaren ik Tergat dat Hamburg geen 8t Petersburg geen Parijs goen New York is I ffOij zijt tooh reeds oTorat in de wereld geweest Adalbert I meende Aota hem met fleren trots toeknikkend