Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1894

Directe SpoorweKverblndlng met GOUDA WInterdlenst 1893 94 Aaiisevaogeo 1 October TUd vao Greenwicli 9 80 10 K O T T E R D KM Q O U D 1 6 08 6 13 8 81 6 99 6 85 8 10 DEN H A AO 0OUDA sHaKe6 487 80 t4a 9 28 9 4610 1411 3818 151 88 2 16 8 46 3 48 4 15 4 48 5 81 7 8 05 9 86 OOÜDA OBN BA G Gouda 7 80 8 40 9 04 9 3710 49 12 1118 311 011 87 8 65 4 45 6 87 5 69 7 13 8 85 9 87 10 45 11 1111 80 2ev M 7 48 8 68 11 01 1 18 r 4 67 6 11 w 9 K Kr 7 47 1 18 i M a Z Zegw 7 58 9 01 U IO 1 84 g 6 08 6 88 9 68 N dL d 8 08 1 88 1 44 1 49 1 66 8 04 3 09 Voorb 8 07 9 13 11 18 1 38 6 80 n 6 88 n sHajce 8 18 9 18 9 84 10 07 U 87 12 4118 611 48 1 57 4 85 6 86 6 56 6 41 7 43 8 66 10 16 U 15 11 4018 OOl DA UTEECHT Gouda 6 S5 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 55 12 48 8 28 S 18 4 16 4 47 5 38 6 01 7 45 8 8810 08 Oudew 6 50 6 54 11 09 8 87 6 87 7 69 10 83 Woerden 6 57 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Harmelea 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 19 5 50 8 18 J0 84 utrecht 6 18 7 88 8 28 8 41 9 10 61 11 46 1 20 8 08 8 60 4 48 5 29 6 816 85 8 88 9 1010 68 flOUDA AMSTBRDAM Goada 6 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 51 4 47 6 28 7 46 10 ff8ABtterdam Wp 7 59 9 10 10 66 13 19 1 8 40 8 48 6 86 9 87 11 10 AwtvduaOi I U Ml 11 10 1I S UI Ml 9 17 1U8 7 50 8 18 9 68 10 1610 53 18 0818 46 8 80 2 46 S IS 4 18 4 48 6 20 6 61 7 48 8 35 10 08 UTRECHTG OÜD A 6 83 7 60 9 9 68 ll 84Jii 21 tl 3 10 8 68 4 48 6 86 7 48 8 09 8 5010 0710 54 t 9 04 9 1010 38 8 419 88 10 4011 86 Utrecht Harmelea 6 47 6 03 t 10 09 Ü 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 68 8 10 10 15 iPir 4 12 Oadewater 7 07 8 19 10 84 18 42 4 24 Gouda 7 80 8 88 9 8410 87 12 0612 66 1 88 3 60 4 87 30 7 08 80 AMSTBEDA H O O V D A Amfltordam CS 7 68 9 40 11 10 11 87 3 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 61 11 11 4 8 56 4 85 Oottda UO 1 10 10 10 16 11 10 MS I IO Te Broek Sittftrd is MaandagavoDd zekere J Ëhlen deerlijk verwond Den ongelukkige die in gevaarleken toestand verkeert vrerden drie mesfteken op het hoofd en eenige vrg diepe sneden naby het oor toegebracht De vermoedel ke dader J van den Bergh is door de marechaussee van Sittard aangehouden en naar Maastricht overgebracht Zondagavond werd op den wachter uit £ ede Zealaod omstreeks 10 uur op zyn ronde langs den Ryks steenweg naby het grenskantoor uit een perceel weiland eensklaps een schot gelost zonder hem te treffen De kogel ging langs hem heen De dader is onbekend Te Stadskanaal werd twee jaar geleden een nieuwe brandspuit aangeBchaft omdat er elk oogenblik brand uitbrak en de code spuit te kleiu was om de branden te blusschen Nu de nieuwe spuit er ia is sedert dien tyd aldaar nog geen brand voorgekomen zoodat de nieuwe noggeene diensten heeft behoeven te verrichten Kenen Canadees Cliqaot van beroep d en Kkker is het gelukt in eeoi veertien sabels van 22 duim lengte en 1 duim breedte in te slikken De gevolgen bleven echter niet uit Ongestraft was het hem gelukt allerlei blanke wapenen in te slikköo tot een lange cavaleriem x toe die hy tot aan den korf naar binnen werkte maar veertien sabels was een te groote dosis al werd by hiermede wereldkampioen der degenslikkers En ongelukkig kreeg een te hulp geroepen geneesheer het in zyn hoofd den geheelea bundel te getyk er nit te trekken de man bekwam daardoor inwendige kwetsuren zoodat hy onder hevige pijnen neerzonk Het record zal aan Gliquot het leven wel kosten In de omgeving van den Russischen tsaar moet er onlangs sprake van geweest zyn welke kenmerkende eerensam het sch jnt dus al aangenomen te zyn dat Z M er een hebben zal eenmaal in de geschiedenis aan Alexander III behoort te worden gegeven gelyk s keizers vader de bevryder of wel de martelaar genoemd wordt Ëen der hovelingen was er voor hem de rechtvaardige te noemen 0 neen zou toen do tsaar gezegd hebben lk ben de keizer der boeren eu die zal ik blyven Die titel is een spotnaam dien ik te danken heb aan enkelen onder myneu del die veel af te gevea hebben op myne genegenheid voor den raoejik maar ik neem kern aan als een eeretitel Ik heb getracht den armen en geringen middelen van bestaan te verschaffen en dit is dunkt my het beste middel om daardoor de wereld gaande te honden Allev wel bezien geloof ik dat er maar twee vorsten geweest zijn die inderdaad geweten hebben wat socialisme is Hendrik IV die droomde eiken boer s Zondags aan een hoentje te helpen en misschien ik wiens hoogste doel is den Russischen boer te redden van den hongerdood Want als de menseben gaan begrypen dat zy geen gevaar meer loopen van te verhongeren dan beginnen zy met God te danken eu eindigen zy met een weinig te houden van den souverein die Hem op aarde vertegenwoordigd Ik behoor niet onder degenen die gelooven dat de eenige manier om gemakkelyk te regeeren daarin bestaat dat men het volk machteloos maakt door gebrek en vrees voor den dag van morgen en mgn hoogste streven is tot myn laatste nar den den titel van Boeren tsaar waardig te zyn t Aldus volgens een Petersburgsöhen correspondent van the Times 7 86 8 86 7 88 8 48 7 89 8 49 7 4 8 68 7 66 9 06 Oonda Moordreokt Nienwerkerk Oapelle j Rotterdam 7 Rotterdam 6 Oapelle I IO Nimwerkerk B ie Moordrecht Gouda B 88 Uit Bremen wordt het overlijden bericht van den sigarenfabrikant H D Upmann die zyn gaf aan de bekende door hem ge maakte tUpmann aigaren Toen hg voor 50 jaren van Havannah nit die sigaren invoerde kende men nog byna alleen Ëngelsche en Spaansche merken en men dacht niet dat deze Dnitsche soort ooit naam zou maken De lUpmann sigarent maakten echter grooten opgang eu Upmann verwierf zich een vermogen van eenige millioenen Hy werd in 1816 te Bielefeld geboren ging op jeugdigen leeftijd naar Havannab waar by zonder geld een sigarenhandel begon en later vestigde hij zich te Bremen Het bnrgerlyk armbestuur van Bcboterlandhoudt jaarlyks openbare verpachting van zijnebouwgronden De huurders behoor en bynazonder uitzondering tol den arbeidenden standen boden tegen elkander op zoodat hoogebuurpryzen moeaten betaald worden Nu weerde verhuring aangekondigd was besloten zymet elkander te werken niet tegen elkanderop te bieden aan welke afspraak men sich opde verhuring hield Hot gevolg was dat depryzen circa 25 a 35 pet l er bleven dan by voüge verpachtingen U D De heer Jedema van Heerenveen reiziger voor eene chicorei fabriek teDalfsen bad dezer dagen de volgende ontmoeting Hy zal in de wachtkamer te Leeuwarden op den trein naar Heerenveen te wachten toen een onderofficier der infanterie uit Kampen die met Iwee soldaten een militair naar Leeuwarden getransporteerd had zich tot hem richtte met de vraag Ken je Metelerburg waarop de heer J een ontkennend antwoord volgen liet De sergeant zei daarop je ftent hem wel c waarop de heer J volhield hem niet te kennen Toen de heer J daarop op het perron kwam om in te stappen kwam een politieagent op hem af die door den sergeant gewaarschuwd wa en vroeg hem naam en woonplaats enz welke door den heer J werden opgegeven De heer J stapte in den trein de soldaten en sergeant met hem en gingen naait en tegenover hem zitten De heer J vroeg herhaalde malen wat is er toch gebeurd wat wil je met my c doch daarop volgde geen antwoord Te Heerenveen wilde de beer J naar huis gaan doch de soldaten hielden hem vast en zeiden dat hy onder hun geleide moest gaan Daaraan had de heer J niet veel zin en vroeg of hy niet wat vooruit mocht loopen vluchten zou by niet Dit werd toegestaan in hei kosthuis van den heer J vTbrd na een onderzoek ingesteld en het bleek dat de heer J wt rkelijk de beer J was In den trein had de heer J brieven van zyne firma aan de soldateu laten zien om zyne indentiteit te bewyzen doch daarop werd geen acht geslagen De onderofficier deelde te Heeren veen na het onderzoek mede dat hy en zyne manschappen den beer J voor een gedeserteerd fourier aangezien hadden en daarom zoo tegen hem waren opgetreden De heer J is hiermede niet tevreden en zal zich tot de justitie wenden Dinsdagavond had te Tilburg eene vechtparty tusachen twee slagers plaats waarby de een zoodanig verwond werd dat hy den volgeuden morgen overleed De verslagene laat eene weduwe met 6 kinderen na Woensdagmorgen was het gerecht uit Breda te Tilburg tot onderzoek en daarna werd de dader zeker P de Bruin io verzekerde bewaring gesteld U 08 1S 18 19 K8 1 05 1 18 1 19 1 88 10 i 5 11 03 11 09 11 16 U Sfi 11 06 7 8B 7 47 8 10 17 10 S7 10 84 10 41 10 47 8 18 10 03 10 11 7 46 8 07 6 81 10 11 Uit Vlissingen schryft men aan de Midd Ot Wie vóór 15 jaren onze plaats verliet en er nu eens een kykje kwam nemen zoa verbaasd staan by het aanschouwen van al de veranderingen die in dat tydsverloop hebhen plaats gehad Als haven moge zy lang nog niet zyn wat ze wezen kon ondanks de vele vaak Duttelooze pogingen om het geld tot aanleg daarvan besteed naar waarde productief te maken als stad is ze verbazend vooruitgegaan De in den laatsten tyd nieuw aangelegde wijken en straten de zeeboulevard het nieuwe bavenstatioD aan welke voltooiing nu metkracht gewerkt wordt getuigen fu i vapvooruitgang W Sn B badplaats wordt ze ont enze elyk meer eu meer bekend De met het oog daarop gebouwd wordende villa s tusschen het grooü en atedelyk badhuis gelegen zyn reeds ouder den kap Dat het aan liefhebben om s zomers daar ta wonen nief zuu ontbreken was wel te voorzien Het moet den eigenaar echter nu reeds gebleken zijn dat de meeste badplaatshezoekers de voorkeur geven aan pension hoven een zelfstandig bewonen eener villa wat natuurlyk zyn eigenaardige bezwaren medebrengt Dit deed hem besluiten een der villa s te verhoren aan eene kleine familie die evenals zooveleu iu anditre badplaatsen aan vreemdelingen pemion aanbieden en daardoor een middel van bestaan vinden Volgens de ons verleende teekeniogen dier gebouwen beloven ze boulevard en duinen tot sieraad te zullen verstrekken Tot mede directeur van de Kon Ver Het Ned Tooneel is naar het DbI v Ned meldt benoemd de beer Van Kesteren directeur van het Panorama gebuuw en oud directeur van het Paleis voor Volksvlyt te Amsterdam Aan den heer mr Van Loghem zal meer bepaald de artistieke leiding en bet secretariaat gelyk dit vroeger door dt n heer Rössmg U waargenomen worden toevertrouwd onderhandelingen over deze betrekking met den heer F Smit Kleine gevoerd mochten das drukt het Amsterdamsche blad zich uit niet tot een ganstig resultaat leiden de functie van den beer Stumpff zal van zuiver administratieven aard zyn terwyl aan den heer Van Kesteren zal worden o edragen de in eene tooneelzaak zoo onmislüre orde en discipline te handhaven In een dorp in Gelderland zyn de plaatsen van burgemeester en secretaris vacant Niemand in die plaats kan de gem een te administratie verrichten Na ia een kleermaker die ook telephonist in een uaburge plaats is tydelyk tot gemeentesecretaris aangesteld Deze neemt registers stokken enz mede naar het telephoonbureau en laat zich per draad hot schryfwerk dicteeren dooreenen ambtenaar van een naastbygelegen telephoon kantoor die aldaar gemeentesecretaris is Dezer dagen zoo leest men ia het U D kon men in de dagbladen lezen dat er te Amsterdam en te Rotterdam inrichtingen bestaan die aan bedelaars kinderen verhuren om die op hunne bedeltoohten mee te nemen Dit is nieta nieuwa Het is eene iudostrie die altyd bestaan heefl en steeds op groote schaal gedreven werd De bedelaars kunnen zich te kust en te keur voorzien van al wat zy uood g hebben Willen zy doorgaan voor een ongelukkige die reeds sedert meer dan 5 jaar aan beide beenen verlamd is en in een wagentje voortgetrokken worden dan kunnen zy met het wagentje eene opgeschoten meid huren die het voorttrekt en de centen ophaalt Denken zy dat het meer medelyden zal opwekken wanneer dit geschiedt door eene bejaarde vrouw die voor hunne wederhelft kan doorgaan ook deze kuunen zy inhuur krygen des verkiezende eene met een lap voor een der oogen wat er toe bydragen kan om de harten tot uitreiking van eene aalmoes te bewegen Wil diezelfde lamme ter afwisseling als blinde zyn métier voortzetten dan wordt hem een Jongetje geleverd dat hem op straat geleidt Ëene ongetrouwde kiuderlooze bedelares die begrypt dat zy zonder door een talrijk kroost omringd te zyn niet veel medelyden zou vinden huurt vier of vyf kleine kinderen die er op gedresseerd zyu haar moeder te noemen gewoonlyk huurt zy èr ook nog een zuigeling by dien zy op den arm draagt 7 10 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 4 60 4 B7 6 04 6 11 6 80 7 80 1 44 2 50 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 16 8 48 18 40 10 80 10 88 Voorb 5 54 N dL d6 69 Z Zegw6 0e Bl Kr 6 14 Zev M 6 19 Gnuda 6 10 41 84 11 51 Qebrekkige kinderen doen meet van huur dan andere omdat zy ook aan de bedelaars meer opbrengen Een meisje dat erg mank loopt en er erg lydend uitziet en een jongen die op krukken springt zyn produotaeve en bygevolg in de bedelaars Wereld zeer gewilde artikelen Ook volwassenen die in een toestand verkeeren waardoor ze het medelyden uoetea opwekken zyn in huur ie krygen Vooreenige jaren was er te Amsterdam eene vrtiuw die baren werkelyk sew gebrekkigen mandf elgks iu huur gaf aan eau jongen bedelaar die met hem door de stad trok De vrouw had geen lust om zelve ie loopen bedelen daarom vergenoegde zy zich met een deel van de winst toch leverde het verhuren van den ongeiukkigen man haar nog een aardig weekgeld op Een ouden blinden klarinettist vond men dagelyks op straat met eene dertigjarige vrouw die hem geleidde eu terwyl hg zyne vervelende deunen blies met een bakje rondging Niemand dacht anders of de vrouw was zyne dochter De waarheid echter was dat zy of eigenlyk haar man den armen blinde gehuurd had Van bet geld dat opgehaald werd en dat was niet weinig kreeg de blinde nauwelyks genoeg te eten om het leven te kunnen ophouden het grootste gedeelte van dab geld werd door den man van de vrouw aan jenever besteed en de rest diende tot onderhoud van man en vrouw beiden en hun taliyk kroost Een dokter te Milaan werd geroepen bij eeae cafécbantant zangeres by vond die Obne met een sabelhouw in tgezieht en de kamenier met een steek in den arm Die twee badden geduelleerd om een heer die per slot van rekening verklaarde dat hy met geen van beiden verder iets te maken wilde hebbeu Beide dames waren van aristokratische afkomst Naar aanleiding van bet werkstaken van eenige damesleden van een zangkoor te Maastricht die weigeren Duitsche liedereu te zingen komt in een Limburger blad het volgeade vermakelijke ingezonden stuk voor Lofielyke Redaction Afscheulyk indigoirt hoe ik ben over de domme frechbeit van verscheidenen Oamen van het Zangkoor die zich opponirt te hebben schijnen gegeu de instudiriog des Mozart s meesterstukkelijk Requiem omdat het wederom Deutsch 15 bid ik U ergebenst gestatten te willen dat ik abermals de loffelyke Redaction erzoeke myn optreten laten te willen voor de uitsluitelyke wonderschone hervorr eude stets so sanft plauderend melancholische Deutsche Muzik S tllte man uiet te zeggen geneigd zyn dat obig erwaande Dames jaar en jantgeeneCnltor hebben en geen gevoel bezitten voor het grootaardige Deutsche Vaterland waartoe Nieder Deutschlaud ook toch gehoort of dat zij niet im stande zyn hunne monden tot die zoetflussende Deutsche liefdespraken buigen te kunnen Unbedingt schaueriyk I De loffelyke Direktion sal dan ook wel deze Hydra het handelt sich over de opposition niet over de Damen den kop met gewalt indrukken en zerschmettern da den verdorben gescbmack van het Mastnchter publicum wie bereits gezegd dringelyk opheffing benoodigd en men nu bestemd op den riohtigen weg aangeland gekomen tezynschyut Geen terugkeer 1 Da myne vroegere Hollandiscbe Gorrespondenz over die Musik so veel erstaunende metfal ingezameld heeft zat ik wanneer noodig nog anderen volgen late Siaitelyk bid ik beobè teo ie willen dat myn name is Von Piokelhaube en niet kort Picket haubo Hoogacb tingstvollst O K P VoN PIOKELHAUBE Koning Oscar van Zweden heeft naat men bericht een ode gedicht aan de nagedachtenis van Charles Gounod c 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 1 S6 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 11 33 4 46 4 66 6 08 6 09 5 18 9 31 8 44 9 60 4 40 6 66 4 48 fl 8 7 06 7 11 7 80 7 36 7 81 4 10 7 38 0 47 4 86 7 40 10 06 1 18 0 00 11 00 8 80 10 Te Dorenweerd is uit den Ryn in vergevorderden staat van ontbinding het lyk van een jeugdigen knaap opgehaald Hg was gekleed ia moUeveldsche broek en vest blauw gestreept boezeroen zwarte kousen blauwe diemet onderbroek bruin tricot borstrok eu katoenen hemd Pran90is Coppée de welbekende Fransche dichter ligt te Parys bedenfcWyk ziek In het Friesche dorp Elslno is in een vol jaar geen enkel sterfgeval voorgekomep terwyl in Friesland de inflaenza bijna overal het normale sterftecijfer deed stygen Zog stierven in de gemeente Opsterland in de maand Januari 55 personen terwyl het normale cijfer over de tien laatste jaren 31 bedraagt Tegenover de veelstemmige verbazing die men l ans verneemt over de konstvaardigheid vwk den zinketser Krausse zendt een lezer M0 het H nd € de volgende opmerkingen iHet werk van K verdient myns inziens volMrekt niet do daaraan ioegehuldigde bewondering sindr de drukker de lens en de gevoelige plaat tot bondgenooten beeft Vroeger toen de teekening met behulp van doortrekpapier uijb de vrye hand overgenomen en dan in staal koper hout of steen gesneden moest worden was t iets anders maar tegenwoordig is t zelffl vrij eenvoudig een veel zekerder uitkomst te verkrygen In H belang der goede zaak moet een onzer laudgenooten een rustend steendrukker dat trouwens reeds bewezen hebben by de invoering der nieuwe muntbiljetten van vyftig galden Het verhaal ging althans dat destyds de de heer De W den minister van financiën aanbood dei elyk strookje geldswaardig papier na te maken en zoowel by de Nederlandsche Bank als een Ryksbetoalmeester te verzilveren Daar de beer De W alleszins betrouwbaar was werd de proef met s Ministers toestemming na de noodige voorzorgen genomen en zy slaagde volkomen I Gelukkig zou dergelyke uitgifte op groote schaal echter zooveel geld kosten dat de zaak slechts onder hot bereik van kapitalisten valt simmers voor elk vatsch biljet dat men uitgeeft zon het whte van hetzelfde nommer tydelyk aan den omloop onttrokken moeten worden De opvolging der nomraers is namelijk het geheim der Bank Gesteld een biljet draagt het luérk MR 5935 dan is het volstrekt niet zeker dat M B 5936 enz bestaat want de Bank laat die nommers willekeurig verspringen en houdt daarvan aanteekening De valsche biljetter moet dus voor elk biljet hei nommer van een echt overnemen Dat verklaart waarom Krause ook klein bankpapier tegen lapjes van f 100 f200 eu 300 gelyk hij nBmf akte poogde in te wisselen Maar bet haperde hem aaii het Aoodige kapi taal om die echte papiertjes vast te houden tot hy byv een millioeatje valsche van gelyke lemmers geplaatst had Eerst daarna zonden de echte weer iu omloop gebracht knnnen worden en de Bank by aanbieding van een dubbeltal in verzoeking komen haar eigen papieren kind te verloochenen t De hoer De W zou destyds echter tevens aangeboden hebbeu geldswaardig papier te vervaurdigen dat niet voor namaak vatbaar was doch zyu aapbod is niet aangenomen Het makeo van vatsch Bankpapier beeft evenwel altyd het bedaar dat er meer dan één persoon by betrokken is eu een geheim dat slechts twee weten is reeds geen geheim meer De manier waarop een Duitscher jaren geleden de zaak eens aangelegd moet hebben getuigt van ander inzicht Hy had zyn intrek genomen in een klein kotel en oflderscheidde zich door de eigen ardigheid dat hy nooit overdag uitging Dat trok de aandacht van zyn huisbeer die dan ook niet naliet daar eens een vischje over nit te werpen Doch hy ontving een ontwykend antwoord met het verzoek een bankbiyet van f 25 te gaan wisseïen by de Bank want de bezitter meende dat het valaoh was en hy in een land waar hy niet bekend was ongaarne in moeilykheden wilde geraken Toen men het biljet aan de Bank evenwel voor echt had verklaard werd de man vertroawelyker en deelde by zyn huisheer met de noodige emzichtigheid mede dat by de maker er van was en daarom steeds by dag op zyn k er bleef werken Vervolgens stelde hy voor gelyke proef eens te nemen met een biljet van f 1000 indien men zelf begon met aan de Bank ie vragen of het wel echt was kon er nooit argwaan worden gekoesterd De hotelhouder ging er op i en verstrekte hem twee bankjes van dat bedrag die de man voor den gelijktydigen namaak van vooren keerzyde zeide noodig te hebben ODze kunstenaar toog nog denzelfden dag aan den arbeid ging s avonds als naar gewoonte een luchtje scheppen maar kwam niet weerom Hy had zyn goedgeloovigen medehelper eenvoudig met een echt papiertje naar de Bank gezonden en zoodoende een paar echte van f 1000 in handen gekregen ep een manier die het voor den bestolene geraden maakte zyn verlies maar stilzwygend met gelatenheid te dragen I Men meldt uit Maastricht vau Dinsdag Begaqatigd door fraai weder kon de aangekondigde corsooptooht giatereumiddag doorgaan Al muntte deze nu niet uit door pracht aardig was hy zeker daar verschillende Maastrichtacbe toestanden er in het belachelijke getrokken werden De gemeentereiuigmg toegestane subsidie voor een patronaat eu omnibusdiensten c ingetrokken subsidie voor de ryfchool het hefEen van betasting op het gebruik van het tonnenstelsel enz Alles kreeg eene beurt en men mag dan ook zeggen dat de optocht welgeslaagd kan heeten Vele vreemdelingen waren hierheun gekomen en brachten groot vertier in de stad Aardig was de voor het eerst bier ingevoerde bataille de confettis en serpentins naar bet voorbeeld van Nizza en Parys Het A cappetla koor van Dan de Lange zal weldra zyne concerten weer hervatten de repetities zyu weldra zyne reeds begonnen ïo Maart zal namolyk in de voornaamste teden van ons land een nog nooit uitgevoerd werk worden gezongen de Pasaio Domini nostri Secundam Mattbaeum van Obrecht De uitvoeringen zulkn ditmaal nitsluitend in kerken gegeven worden Te Antwerpen is dezer dagen een ryke zonderling Van Gonlaken genaamd overleden die een verbitterd tegenstan Ier was van alle nieuwigheden Hy was even fel op de trams gebeten als indertyd een bekeud Amsterdamsch zonderling bewoner van de Utrecbtschestraat Toen er een tramlyn word aangelegd langs zya huis 20 jaren geleden gaf hy den gpmeenteraad kennis dat hy nu nooit meer iets zou doen om zyn gevel op ie knappen en hy liet getrouw aan zijn belofte zyu huis vervallen Het werd een ergernis voor de geheele buurt Zyn neven erven zyn talryke onroerende goedereu effecten en 800 000 fr in goud In zyn testament verbood by zyn erfgenamen uitdrukkeiyk smet droefheid kennis te geven van zyn overlijden omdat die betuiging een leugen zou zyn Voorts gaf by last allen die deelnamen aan zyn ieraardebestelling een goed feestmaal te geven opdat niemand zou kunnen zeggen dat hy zich had verveeld op Van Gonlakeu a begrafenis Leo Tolstoi ia dezer dagen in de slotzitting vau het natuur en geneeskundig congres te Moscou tegen wil en dank gehuldigd Zoodra het bekend werd dat Tolstoi in hetgeboaw was saelden de aanwezigen studenten naar de voorzaal en voor hy bet wist stond Tolstoi op de tribune der professoren Waar by met handgeklap ontvangen werd Daar nam hy onder daverende toejuichingen plaats in zijn eenvoudige bruine poddewka Russische jas te midden van al de zwarte rokken Hy zat daar stokstyi met een zuur gezicht en bet was slechts op aandrang vau een pi r der naast hem zittende geleerden dat hy met blykbareu tegeuzin opstond om een paar maleu met een buiging te dankeu voor de toejuichingen Op de veiling van een groote verzameling schilderyen en kunstvoorwerpen in het Hotel Drouot ie Parys werd o m een porseleinen kopje aangeboden als het kopje waaruit Napoleon ï zyu laatste drankje had ingenomen Êr kwamen verscheidene liefhebbers op voor dat merkwaardige voorwerp Maar toeu een deskundige het kopje zeer nauwlettend bezichtigde zag men er een merk op waaruit bleek dat het omstreeks 1840 dus 19 jaren na den dood van Napoleon I gefabriceerd moest zyn Dat men in Steenbei en voor geen klein geruchtje vervaard is bewyst het volgende By deu landbouwer P M onder die gemeente hebben dieven des nachts het varken uit het hok gebaald op de werf geslacht schoon gemaakt in stukken gehakt en medegenomen Toen de eigenaar van bet varkeu s morgens buiten kwam rond hy niets dan de ingewanden en een grooten plas bloed De politie heeft de daders nog niet kunnen opsporen Voordracht voor onderwyzer te Zoetermeer en Zegwaard de heeren P Janse te 3 Gravenhage neemt de betrekking waar P Bruinisse te Herkiugen en A G van Willigen ie Langenbroek Ëmile Zola die tijdens zyn laatste verblyf te Brussel in een boekwiukeltje had ontdekt dat men zyn werk Debaclec by afleveringen van één sou verkocht zender zyn goedkeuring heeft een aanklacht ingediend bij de justitie en gisteren zyn by alle kranten en bookverkoopeni te Brussel de reeds verschenen afleveringen in beslag genomen Bnltenlandscb Overzicht De wijze waarop de Duitsche keizer zich iu de bres heeft gesteld over bet Duitsch Russische bandelstractaat is nog het ontwerp vau velerlei beschouwingen De Duitsche bladen deelen thans byzonderheden mee nit genoemd verdrag dat wat het tarief betreft in de Reichsanzeiger is opgenomen Op zichzelf is diepublicatie een vooruitgang bet publiekkan thans over het verdrag oordeelen eu belanghebbenden kunnen hun bezwaren opstellenvóór de beslissing valt Bij de behandelingvan de andere groote verdragen ging t anders de cyters werden geheim gehouden en toen deverdragen in den Ryksdag aaa de orde wareneen BterkeJpreBsie op den Ryksdag uitgeoefend die zwak genoeg was zich deze te laten welgevallen De oppositie buiten het Pailementrichtte zich toen nog scherper tegen de wyzevan behandeling dan tegen de verdragen zelf Ook toen werd die zonderlinge wyze van behandeling toegeschreven aan den Keizer iuwieu Capriv steeds zyu opperbevelhebber zietvergetend dat hy als Rykakanaelier de yerantwoordelyke persoon is l e cyfers van het handelsverdrag dat evenals de andere groote verdragen voor den tyd van tien jaren gesloten wordt hebben voor ona weinig belang In het algemeen kan men zeggen dat Rusland de verlaging vau d graanrechten in Duitschlaud gekocht heeft met een belangryke vermindering van de invoerrechten op schier alle nyverheidsproducten Die vermindering is vooral groot wanneer men tot grondslag van vergelykiog neemt het laatste tarief dat een oorlogstarief was en den Dnitschen uitvoerhandel onmogelyk maakte Toen verledeil aar de verjonging en versterkingc van net Dniische leger werd voorgesteld atond men zeer verbaasd dat keizer Wilhelm daarvoor persoonlijk in de bres sprong Nu iets dergelyks voor een handeUtractaat gebeurt is de verbazing reeds ipinder £ n toch waren s keizers oitdrukkin gen zoo sterk mogelyk sterker dan eerst gemeld werd Hy sprak van het dry ven der jonkersc en over het gevaar dat men in Rusland waar constitutioneele instelhugen niet begrepen worden de ryksregeering en bet ryk verantwooidelyk zou stelten indien het handelsverdrag werd verworpen In Ruslandc zeide de keizer heeft men niet het volle beset aan de grenzen der macht van de regeering tpgenover het parlement in Duitschlaud c en daaruit leidde hy af dat de verwerping van I et verdrag gevolgen zon kunnen hebbeu op de staatkundige verhouding tot Rusland Deze gevolgen ou de kroon onmogelyk voor hare rekening kunnen nemen in eene quaestie die een sterke waarborg was voor het behoud van den vrede Zelfs sprak de Keizer onbewimpeld over de mogelykheid van een oorlog Nooit had de Ryksdag zeide hy ongeveer een besluit te nemen dat zulke belangryke evolgen kan hebbeo De verwerping van et handelsverdrag zou onvermydetijk spoedig gevolgd worden door een tariefuorlog en op een met zeer verwyderd tydstip door een werkelyken oorlog Lat t ieder afgevaardigde zyne verantwoordelykheid inzien Ik zeg dut at nu opdat niemand later zal kunnen zeggen iwy wisten het nietc De gunstige voorwaarden van liet nieuw verdrag zyn geheel te danken aan de persoon lyke tusBcbenkoinst van den Czaar en de sterke vredelievendheid waarvoor hy bekend is Het verdrag draagt geheel en al den stempel vau vredelievend beid £ en hevige tegenstand van fabrieks enhandelabelangen in Rusland is overwonnen moeten worden c Den 20n Febr zal waarscbynllyk het handelsverdrag met Rusland by den Ryksdag worden ingediend Werd het verdrag verworpen dan zou de Ryksdag oomiddelyk ontbonden V orden Nog niet zoo gunstig als de kansen van het bandelstractaat tusschen Duitschlaud en Rusland laten zich de onderhandelingen tusschen Spanje en Marokko aanzien Het was geen pleizerreis die maarschalk Martines Campos naar Marokko maakte Op sommige plaatüwn zakte zyn niet bereden escorte tot oVer de knieën iu het moeras Maar nu hy eenmaal te Marokko is aangekomen kannen de directe vredes onderhandelingen beginnen Het eerste onderhoud dat hy met den sultan bad keuteekende zich van beide zyden door de grootste welwillendheid Van zyn regeering ontving de maarschalk een onbeperkte volmacht Volgens hetSpaansche blad Imparcial moet by de volgende eischen stellen Nakoming van het verdrag van Madras betrekkelyk de waarborgen voor de veiligheid der Spaansche belangen in Meiilla herstel en waarborg eener neutrale zone waarborgen voor de toekomst bestraffing der schuldigen betaling der Spaansche expeditiekosten Vermoedelijk zullen de vier eersten eischen weinig moeitykheid opleveren lastiger belooft de regeling van het laatste punt te worden Tot dusver gaven de Spanjaarden 40 millioen peseta s uit eu de kosten stygen van dag tot d tot de onderhandelingen zyn a Ioten Naar men verzekerd wil de Spaansche regeering niet de voldoende VAn alle kosten vorderen op dit punt heeft zy haar vertegenwoordiger vrye hand gelaten met vaststelling van een minimum bedrag van 25 millioen Het schynt echter dat de sultan ook dit minimum niet wil betalen hy moei zich daarby Iperoepen op een door hem den 25en Septeaaber 1893 afgezonden depêche waarin hij de Spaansche regeering heeft verzocht af te zien van de oprichting van het fort Side Guariach l Na zyn terugkomst nit Trafilei waarheen hy zich juwt begaf zou hij voor de noodige veiligheidsmaatregelen zorg dragen Eerst toeu de Spanjaarden aan dit verzoek niet voldeden volgde deu 3en October de aanval der Kahylen Dientengevolge acht de sultan niet verplicht alle kosten te betalen Hmgstens 10 millioen is hy bereid ie geven tionder eenigeu waarborg Nog wprdt gemeld dat Spanje s eischen aan Marokko loyaal gesteund worden door de vertegenwoordigers van alle mogendheden Bevestigt dit laatste zich dan zal de sultan wel moeten ti egeveu alleen zal hy zich dan kunnen verwonderen over deze roerende eenstemmigheid der groote mogendheden Arbeids Beurs Iu de gisterenavond gehouden zitting der Arbeidsbeurs door het Bestuur v d B G Volksbond Afd Gouda heeft zich niemand aangemeld terwyl geplaatst werden I arbeider I los werkman 2 schilders en 1 pypmakert zoodai op dit oogenblik op de lysi voorkomen ArlwiderB 1 Bakker 1 Brouwer 1 Fabriekawerkman 1 Gepasporteerden 2 Hekelaar 1 Losse Werklieden 3 Leidselbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 1 PakbiiiskDecht 1 Reiziger 1 Schoenmaker 1 Stokers 1 Tuinier 1 Winkel of Eantoorjcneoht 1 Zonder beroep 1 dus totaal 21 werkl Het bestnnr der afd Gouda v d Ned R O VolkHbond KOEPOKI El TI G Do BURGEMEESTER Tan GOUDA Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 11 Febrnari 1894 des middags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor mioTermogenden maar Toor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zicb geheel kostelooi rechtstreeks Tan het kalf te doen inenten of herinenten Gouda den 8 Februari 1894 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN UZI DOORN BurgerlUka Stand GEBOREN 5 Febr Maria Qbrnelia ouders J P de Graaf en L Burger Fopbertus ouders D Hougendijk en T C Mynlieff Adiiana Geertrnida ouders J 0 Stvaanenbnrg en A van Vliet 7 Agatha Catharina oa3ers C J Kromme en G J M Bosch OVERLEDEN 6 Febr P Tan Vliet 13 m 7 W M Weidema 10 m GEHUWD 7 Febr G Kielliget p M Tan Wateringen Beeuwl kt GEBOREN Adrianns ouders H Vermenlan en M M Kwinkelenberg OVERLEDEN W Vermeulen 71 j lUARJELTUERIOHTEN Qonda 8 Februari 1894 De verkoop van graoen ging heden veder langzaam Turwe Zoeuwscbe 6 a 6 40 blindere ihlo 6 80i 6 0 Afwijkende 4 75 i 6 86 Poldor B26 J 6 90 Roode joinor ƒ 4 76 a 6 86 dito winter 6 40 a ƒ 5 0 Rogge Zeeawsohe 4 80 i 6 86 Polder 4 88 i f 4 60 Boilenlaudaehe per 70 k ƒ 4 4 10 Gent Winter 4 60 a 6 Zomer 3 90 l f 4 40 Clisvsllier ƒ 6 26 i 6 Haver per heet 8 il i sü per 100 kilo 7 86 it 8 Hennopzaad lulandsoh 10 86 Èt ƒ 10 60 BuiteDlandsohe 6 86 i t6 60 Kauariszaad ƒ 7 76 ü 8 78 Koolzaad i ƒ Erwten Kookerwten 8 60 a 10 niet kokende ƒ 6 76 it ƒ 6 Boonen Brmcebooaen 7 60 i ƒ 9 wittebüonen 10 60 it ƒ 11 Duivenboonen ƒ 6 k 6 60 Paardenboonea 6 60 i 6 76 Muia per 100 Kilo Bont AmerikaanBohe 6 66 6 76 Foxinian 6 90 it 6 VsKHABKT Melkvee red aanvoer handel en prijzen gewoon Vette varkens weinig aanvoer handel red 20 a 83 et per half KQ Biggen voor Engeland weinig aanvoer handel red 20 81 ot per half KS Magere Biggen goede aanvoer handel red 0 70 i 1 76 per week Vatte aobapen weioig nanvoer handel red 16 i S8 Weilammsran r d aanroer handel tanv