Goudsche Courant, vrijdag 9 februari 1894

3S8te Jaargang Zaterdag 10 Februari 1894 No 6274 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon én Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN wordden geplaatst Tau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Nulittn katrenn goede aaaroer handel Tlng 4 i 6 FokkaWoren 8 4 16 Aangeroerd IB partijea kaae Handel matig Ie qnal ƒ SS Se qual S 4 31 Zwaardere SS i 8 Noord Hollandwlie i Boter weinig aanvoer handel vlug Qofboter l SO 4 1 60 Welboter ƒ 1 80 4 l 0 p Kilo fil maal BEKBOOSD Ili l81I§0Bil A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerjiteni 7 MBEUABI alotkoers 86V 108 7ÖVa 78y m 85 Vor kra 86 100 10S i 94V 78 78 l so SO 66 94 96V 108V 69 81V 88V los e 6BV mVs 99V lOlV 106 644 6SS 101 88V 10 ly SIS 161V BV losv 109 140 98V 80 S8V mi 101 169V 137V 104 46 18S 68V 71 104V 1S8 108 109V 78 A 98 103 187 183V lOV 8 4Bl 90V 8V IS 108 99V NnnUHI Oert Kad W S S i dito dito dito 8 dito dito dito a i HOXOU Obl Goudl 1981 88 4 Italii Inaohryfing 1862 81 S OomKX Obl in papier 1868 5 dito in rilver 1868 B FoxTVQAL Oblig met ticket 8 dito dito 8 BuiullD Obl Ooat Se Berie S dito Qeooni 1880 i ditobgBotbs lSSS 4 dito b Hope 183U 90 4 dito in goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 S Stixit Perpel aehuld 1881 4 TiminJ Gepr Oonv leen 1880 1 Qeo leening erie D Geo leenin serie C ZuroAm Bip Beo v obl 1893 S Mixioo Obl Buit Sob 1880 6 VlsuDlLi Obl 4 onben 1881 AlUTlROUi Obligatien 1861 8 i BonissAH Sted leen 1886 8 NlD N Afr Handelav aand Arendib Tab Mlj Oertifioaten DeilMaatsohapp dito Amh Hypotheokb pandbr 4 CQlt H der Vorstenl aand e Gr Hypolheekb pandbr 4 Nederlandaoho bank aand Ned Handelmaatioh dito N W Il Pee Hyp b pandbr 5 Eott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hy ptheekb dito 4 Omtiss Óoit Hong bank aand Bdsl Hypotheekbank pandb 4 I AHSalKA Equit hypotb pandb 6 46 Maxw L G Pr tien eert 6 NlD Holl lJ 8poorw Mii aand Uij tot Expl V St Bpw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid AMk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S iTiULSpoorwl 1887 89 A Eobl 8 141s 68V Znid Itai Spwrny A H obl 8 FoL Waraohau Weonen asnd 4 Edbl Or Buaa Spw lUJ aand 6 Baltiaohe dito aand 78 981 Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kurak Cb Aaow Sp kap aand S Losowo Sewast 8p Hu oblig S Orel Titebak dito oUig S ZnidWeit dito aand S dito dito oblig 4 46 IB AHlKKi Cent Pao Sp UIJ obl 6 Chio k North W pr 0 v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver It Kio Gr Bpra oert T a Illinois Central obl in goud 4 Lottisv k NashïilloCort v aand Meiioo N Spw Mij lebyp o 6 Miaa Kanaaa v 4 pot pref aand N Tork Ontario k Welt aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud BI 76 US 104 68 61V 18V 1M 1Ö6 110 101 101 luy 116V 8V 106V St Paul Minn k Manit olil 7 Un Fao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 B Canada Can South Cert v aand Tin 0 Ballw Nav le h d o 0 Amaterd Omnibus M aand Botterd Tramweg Maats aand Nls Stad Amsterdam aand 8 Stad Eolterdam aand 8 loiv loiv 114 Biuiu Stad Antworpenl887 2V Stad Brussel 1886 SV HoNO Theiss Regullr Gesellseh 4 OosTINK Slaalsleening 1860 B K K Oost B Or 1880 8 Bpahji Slad Madrid 8 1868 NlD Vor Boa Hyp Spobl oerl B ADVERTENTIBN V Voor de JwUngstoUing hg Je geboorte es het OTeriydep ran ons jongste Eindje ondnrondtn betuigen wy omen oprechten dank M M SOHILTE M M BOHIIiTK RvusxM Dit t Februari 1894 Voor de vele bewgzen ran deelneming ontrangen bg het overlgden ran mynen gelieven Eohlgenoot betuig ik mgnen hartelgken dank Wed B BEtiGER Bi geb Wkltbe Gouda 8 Febr 1894 Voor de Tele bewezen ran deelneming ontvangen bg het overlgden van onien geliefden Hchoonzoon Broeder en Behuwdbroeder den Heer B BEGEER Bz betuigen wg on sen hartelgken dank Wed L WELTEB V D Wolf W BEQEEB O BEOEEB Vbhhd Ant BEGBEB M J BEGEEU SlEAViE L P WELTEB III J ZIELSTBA J ZIELSTRA Welwe C viB VEEN Az G F VAK VEEN WHT E Gouda 8 Febr 1894 DEBAÏÏHS CLÜS Wegens ongesteldheid van den SPREKER moet de VERGADERING van heden avond ook voor de geïnviteerden uitgesteld worden tot nadere aankondigiai in deze Coarant de Secretaritj Dr L A KESPEB Gouda 8 Februcii 1894 JMÏBIlPHii Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balken bez en beh Pitch Pino Balken en rima Delen Oregon Pine Balken en Delen geecb en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolders Sparren enz enz Mi ZAOX PBIJZES m FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ ES Chemische WasscherIJ TAN H OPPE UEIilER 19 Krutskade Botlerdam Oebrereteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt Toor GOUDA de Hoer A VAN OS Az Specialiteit voor het toornen en verven Tan alle Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverid Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nienw afloTerbaar in 3 dagen te Terven goederen in eene week ffli Gis m 11 De NIBOWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het glansrgk en zacht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen Terkrygbaarbyj A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon faooger HEBT au ASTHMA De SCHIFFUANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddeiyke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 76 Gratis proefpakje op aanvrage voor Igders di het Middel nog niet probeerden Opealare Verkooping te GOUDA op MAANDAG 19 FEBBOABI 1894 desmorgens te elf uren in het Koffiehuis UarliONiKv aan de Markt ten overstaan van den Notaris G C FOBTOIJN DROOGLEEVER van de navolgende allen te Gouda gelegen bg de week verhuurde en de meeaten van Waterleiding voorziene mm EN mis als No 1 4 jVier HUIZEN met BOVENHUIZEN SCHUREN en ERVEN aan den Bleekerssingel wgk R No 214 214a 2146 215 216 217 217a en 2171 Huurprgs 2 10 No 5 7 Drie HUIZEN en ERVEN in de Speldemakerssteeg wgk G No 47 48 en 49 Huurprgs ƒ 1 ƒ 0 90 en ƒ 1 No 8 U Vier HUIZEN en ERVEN in een gang achter de Speldemakerssteeg wgk G No 68 69 70 en 71 No 71 verhuurd voor 50 cents de overigen in eigen gebruik en terstond te aanvaarden No 12 Een HUIS en EBF met TUIN zflnde een Koffiehuis met Vergunning in den Vogelenzang wgk M No 124 Te aanvaarden 1 April 1894 No 13 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat wgk H No 154 en 154o Huurprgs 125 en 1 15 No 14 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe HaTen wgk N No 131 Terstond te aanvaarden No 15 en 16 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren wgk P No 402 en 403 Terstond te aanvaarden No 17 Een HUIS en ERF aan het Weeserf Groeneweg wgk L No 126 Huurprgs 1 No 18 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade wgk R No 123 Huurprgs 1 65 No 19 21 Een WINKEL WOON en PAKHUIS en 2 HUIZEN en ERVEN in de Kuiporslraat wgk If No 235 223 223a en 109 No 109 verhuurd voor 2 50 het overige in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Apcil aanstaande No 22 Een HUIS en ERF aan het Nonnenwater wgk O No 571 en 571a Huurprijs 3 86 No 23 Een ruim ingericht HUIS en ERF aan de Peperstraat wjk K No 253 Huurprgs 3 25 En No 24 32 Negen HUIZEN en ERVEN waarvan drie met afaonderlgke Bovenhuizen met de Bleekvelden daarvóór liggende in de zoogenaamde Louwrierbuurt aan de Nieuwe Haven wgk N No 293 293a 294 294o 295 295a 296 297 298 299 300 en 301 Huurprjs van No 293 tot 295 elk beneden 1 en boven 1 16 idem van No 296 tot 298 elk 1 45 en No 299 tot 301 elk 1 30 Het perceel grond naast No 301 wordt met dat Hnis en Erf verkocht De perceelen zgn te bezichtigen den 14 16 16 en 17n Februari a s Tan 10 tot 3 nfen en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen en notitiën zgn vanden 14 Februari a s af te hekomen ten kantore Tan genoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het ge t redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inaendmg van het bedrag ook in postzegok en in eiken boekhandel in Holland Goods Snelpendruk van A Banmuii Zoon Openliare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notsria Q O FORTUIJN DBOOGLBEVBB op DONDEBDAQ 15 FEBRUARI 1894 des middags te 12 nreu in het Koffiehuis Har moniec aan Markt van Eene Bouwmanswoning rufw MO Hectaren WE EN EOOIUNO staande en liggende in den Polder Willens te Q 0 a d a In 3 perceelen Verhuurd aan H Psrasa de Landergen tot 1 Januari en de Woning tol 1 Mei 1895 TOor 900 per jaar Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Alom te bekomen DE B0ÜB3CHE MM of de beBcbryTing der beroemde gesohilderde Kerkglazeu van de Groote of St Janskerk te Tér Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eni waarby is toegevoegd een afzonderlek lerenibericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth PRIJS 80 Cents A BRINKMAN EENISBEFOTTANTEEE Hen wordt verzocht op t aiERK telett n UIT HET Magazijn vak M RAVENSWAAY ZONEN GOBINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAABT LZ EENI6 DEPOT der Haagsche Beechnit van den Heer J E SOMMER CogDaefinBoh t XrOO de Liter Vt OOGKiLC FIN BOLS VWI d Söeuu Anon me door hst eehMto lud on hu e RMde hoe Utitslie4PB s uatlg bekttnd wordt grierwd In TorECgclde iMmtnile fiessonon vftn 6 l lt r inbond TOoraien vw betnttoat tan Dr P F VANHAMELEOOS Uitsluitend verkrllgbssr bij J H J V WANKDM firma Wed P J MÊLEERT Oosthaven B 14 Gouda Stollwerck 8 Hart Cacao Hoetiata eiwit beegste theobnwhi gelMlta ÖV4 H fèrz VoordeeligI Hart Oaoao Is QJnste Poeder CtoM In Itart vorm gepersd Spoedige oplosbasjlieid fijue geor doliciense naiiak steeds geltjitmatigheld des dranks la blikken buasen i 29 Caoae barteii = 49 cent 1 Cieu kirt = t 8 eest = 1 lirp Ctclo Ttrbrijgbaiir bij H H Confiscnra BanltetbaklierB ena Engros Expeditie Julius Mattenklodt Amsterdam Kalverstraat loft BINNENLAND GOUDA 9 Febroari 1894 Donderdag 15 Febraari zal de zesde of laatste abonnemeDts TooratelliDg in de Sociëteit Odb Genoegenc pUata hebben deze roorstellrig geschiedt door de Yereenigde Bottetdamsche Tooneelisten onder directie van de hfa Le Graa Haspels Opgevoerd wordt het Toonspel Numa Rodmestan in 5 bedriJTen van Alpbonse Daudet lu dit stak treden op de dames Marie van Eysden Vink Alida Klein Barlage Verwoert Faassen Van Velzen Coelingh Vorderman T Kerckhovea Jonkers en Rika Haspels benevens de hh Willem van Zoylen J Haepels Tartand Henri de Vries Bosier Faassen Le Gras Eeerwolf W van Zaylea Jr vanEysden van der Logt en Coelingh GisterftTond is er b de wed v V op den Kattensiogel inbraak gepield Toen de vrouw s avonds thuis kwam bemerkte zjj dat een doosje met geld ter waarde van f 220 eenige gouden en zilveren voorwerpen en een voorraad eieieo waren ontvreemd De dief of dieven hebben de deur n da plaats geforceerd en zgn zoodoende binnengekomen De politie heeft terstond maatregelen genomen om de daders op te sporen Bien dienstbode in deze gemeente afkomstig uit Moordrecht gevoelde zich ernstig ziek Haar juffrouw scheen zulks niet veel te tellen en noodzaakte haar toch bet gewone werk te doen Toen het echter bleek dat de ziekte niet voorgewend maar van zeer ernstigen aard was kon ze naar huis gaan Naar wy vernemen is ze reeds aan typhus overleden De 2e luit G A Leers van het 4é reg infanterie die sedert 1 November gedetacheerd is by het le reg vesting artillerie te Utrecht keert den 28ffia dezor naar zgn garnizoen alhier terug Met bet doel pogingen in het werk te stellen om ook te Reeuw k eene afdeeling te stichten ren de vereeniging Volksonderw s hield gisterenavond ds A van der Meulen te Haastrecht eene lezing over VaUuoiiderwya Spreker mocht de voldoening smaken na z ne lezing zooveel leden te winnen dat er eene afdeeling kon worden opgericht FEVILLETOIM PRIUSES VERA Ik heb althsDB in al de vijf worelddeelen het merkwaardigste gwiuD en tooh eerat hier aau uwe ïgde eaa rustpuot gevonden Wien da goederea dezer aarde om zoo te spreken onbegrenid ten dienste staan hij verdient ten lange leste hst hoogste geluk des levens de vreugde in t genot Gij hebt raji dit geluk teruggeschonken en daarom wit ik ook vd Jr ons huwalijie een heiligen plicht jegens a vervullen Zie mijn dierbare bruid Öij weet dat ik de laatste van mlja geslacht ben de laatite drager van den aloadeo naam Altorf die met mij tal pit terven als God onzan echt kindetloos laat blijven als mg het hooge geluk van een erfgenaam niet ten deel valL Kwam ik ongehuwd te sterven dan vervielen al myae goederen aan den staat anders wordt het nu ifc aan do treden van het eohtaltaar sta Liet ik u als kinderloozo wedawe aohter dan eou de Staat het leeawendeel grjjpan en Q goedertieren een aalmoes toereiken 0 spreek niot op zulk eene w ze van sterven Weg met dit veisohrikkel ke gedaohtenl riep Rota ontsteld nit De graaf streek met de amalte witte hand languim langs hst voorhoofd Ik mag het u in de laatste uren voor g j a onverbrekelyk aan my verbudt niet verhelen lieve Mej D C Romeyn te Zevenhuizen overleden beeft aan de diaconie der Ned Horv Gemeente aldaar föOO gelegateerd Bö de Exploitatie MaatschappB z n plannen in bewerking voor uitbreiding van het stations emplacement te Woerden en voor den bouw van een nieuw station aldaar Door de Staatsspoorweg Maatachappy zal worden overgegaan tot eene verleogiag en eeue verruiming van de perrons aan de stations Moordrecht Nieowerkerk en Cappelle terwyl aan laatstgenoemd station tevens eene verbetering in den toegangsweg zal worden aangebracht Naar men mededeelt zal bij de Maatschappy tot exploitatie van staatsspoorwegen de verwarming der rytuigen met waterstoven geheel afgeschaft en door stoom vervangen worden Op al de internationale treinen is dit reeds toegepast doch hy de gewone treinen van het Zuidernet kon dit nog niet geschieden daar vele rytuigen van de Belgische ataatsspoor nog niet voor stoom verwarming zyn ingericht De ketel der locomotief van den sneltrein die Dinsdagavond te 10 ure uit Bonn naar Eeulea zou vettrekken is gesprongen De machinist werd zwaar gekwetst ook eencnnductear werd gewond De stoker heeft zich gered door er af te springen De passagiers hebbeu geen letsel bekomen De storm heeft te Antwerpen het sinds 60 dagen nog smeulende vuur in het afgebrande Hanse huis weer aangewakkerd Dikke rookwolken begonnen weer uit de puinhoopen op te stygen Ook toonde de overeind gebleven toren neiging de voorbggangers met brokstukken uit zgue geteisterde flanken te verpletteren Misschien zal men den toren nu wel omver moeten halen Dr W J Leyds de Transvaalsche staatasecretaris zal zich naar bet D v Ned meldt Zaterdag a s te Southampton inschepen om per Drummond Cutle de terugreis naar Znid Afrika te aanvaarden Volgens SouthAfrica is de heer Leyds geslaagd in het boofdoel zyoer zending bet treffen eener overeenkomstmetdeNederlandsch Zuidafrikaansche spoorwegmaatschappy waarin de voorwaarden zyn vastgestnld waarop de Tranvaalsche regeering de lyoeu dïpr Maat UoflA sprak hij op somberen toon dat oen plotBolinge dood in mijne famtHe volstrekt niets onge woona is Mijn overgrootvader atierf door eene beroerte getroffen een oudoom op dezelfde wijze ia den bloei der jaren ea wat nog meer zegt m n eigen vader on mijne eenige zuster zijn beiden op die wyze uit het leven weggerukt Verwonder u derhalve niet dierbare dat my ook wel eens droefgeeatige gedachten zwaarmoedig ateraman en my does denken aan mija laatste levensuur Houd op Adalbert I riep Boaa ontsteld nit ffOy foltert mij met die ontzettende beelden I jDat wai mijne bedoolina niet int eadeel ik hield het voor m n duren pliclit u dat alios mede te deelen om u nog in de laatste oogenblikken de vpgo keuze te laten Nog zyt gy vrij O dierbare bruidegom I hoe kant ge zoo wreed zijn F Niets kan mij meer van n scheiden Dan de doodi vulde de graaf aan Ik dank u duizend malen voor uw liefdewoord Bosa I Het zal u niet berouwen nimmar I Eeeda morgen ga ii een tostameut ten uwen gunsts maken om n mqne onbegrensde liefde te bewijzen gy zult alles erven alles Waarmede heb ik zoo onbegrensde liefde verdiend fluialordo Hosa aangegrepen door de hoogate bewondering wegens zooveel goedheid en geroerd door de faartelyke taal Ën zij had wel reden zulks te vragen want zij was zioh hoegenaamd geen bijzondera verdiensten bewuat die ar haar aanspraak op konden doen maken alhoewel £ j van hare be tooverende schoonheid een te hooge inbeelding had om niet eiken man gelukkig te pryzen dien ty naar hst altaar volgde sübappij kan naasten voordat de concessie ten einde ia De knaap die voor eenige dagen in de DaiQessteeg te Amsterdam het i ak valsche bankbiljetten vond en dat dadelgk bij de politie deponeerde heeft als belooning daarvoor door tusscheokomat van zynen patroon van de directie der Nederlansche Bonk eene belooning gekregen van tien gulden Ëen kleinhandelaar die in de Utrechtsche dwarsstraat te Amsterdam een zaakje dryft in vischwaren is op de rolgende wyze het slachtoffer geworden van oplichters Terwgl de man all naar gewoonte de deur uit was om langs den weg zgn haring bokking e d aan den man te brengen traden twee mannen zijn winkeltje binnen en vroegen aan de vrouw die alleen thuis was of zy voor hen eeuen spekbokking wilde schoon maken Ondej wyi gingen zy op luidruchtige wyze aan het handelen over een horloge dat de een van den ander ten si tte voor eenen gulden kocht Toen dit was afgeloopen vroegen zy aan de vroQw of zy een stuk bukskin dat zy bij zioh hadden wilde koopen zy zoaden het goedkoop geven daar ze op dat oogenblik geld noodig hadden De vrouw had er niet reel ooren naar doch de brutale snoit ers di ngen allengs de kamer achter den winkel biiineQ zelden dat het stuk prachtig was enz doch ziende dat de vrouw niet koopgraag Was vroegen zy haar of zy er dan even 7 50 dp wilde voorschieten zy zonden over een uurtje tt terugkomen en dan 12 50 teruggevea het goed bleef zoolang in pand De vroQw meenende dat zy op die wyze eene aardige verdienste maakte gaf ten slotte de 7 50 het bedr dat joist door baren man bestemd was om er den volgeuden dag voor in te slaan en de heeren vertrokken maar moeten nog ter gkomen Toen de winkelier later thuis kwanr en van het geval ver nam was hy vrij kwaad maar bleef hem niets over dan van het geval aangifte te doen by de politie Het stuk achtergelaten hukskin bleek zoo goed als niets waard te zyn De eeuB zoo machtige vereeniging van pa piermakers Marlin Orgens c te Apeldoorn die indertyd alle aanbestedifigen van het ministerie van koloniën in handen had ïs ten gevolge van den achteruitgang van het handpapier ontbonden De laatste jaren werd de kas reeds opgemaakt door by elke vergadering aan ieder der leden 5 nit te keeren Gij wilt my altea aohenken f roer zg vleiend voort Maar moot ik dan rykdom niet baten als ik hem moet koopen door uwen dood De gedachte is te vreeselyk voor my ifToch niet Eosa I De wereld zal het welen dat ik steohta u de myno wit noemen u alleen dat myna hand reiu zal bhjvea van het varmogen van uwen eersten echtgenoot dat eenen verstooteo zoon is onttrokken geworden r Ualt Adalbert I ondarbrak do jonge vroaw hem scherp Wie n dat gezegd heeft ia een leugenaar een laaghartige lafaard I Er beeft wel een zoon van mijnen eeraten man goleefd maar of hij n6t leoft weot ik niet Tooh heeft Rodenburg uit vryen wil gehandeld toen hg mij tot universeele erfgename maakte eu niemand zsl het wagaa mij aan te tasten in mijne rechten I Welaan dan Adalbert 1 Oy wilt grootmoodig zijn de goedheid mag niet van éene xjjdo komen ook ik bezit een zeer groot varmogen Laten wy darhaUa een wedarzjjdaoh testament maken eeua overeenkomst op het laugsta teven mijn waarde Dan ata ik u daarin ten minata gelijk en zal niemand kuuDon zeggen dat ik u alleen bemin om nwen hoogau maataobappelijken rang I Hoe edel en deftig staat u dia oprechte reine toorn mijn Booaje lachte de graaf goedsrooedig ffTooh zal ik uwen voorslag niet kunnen aaovauden ik weet zeker dat de verdweaen zoon hoe oud mag hy zoo ongeveer zijn F Hy ia eau jaar ouder dan ik dus thans 26 jaren frZoo zoo I Nu ik weet dat zeer velen zyne partij hebban opgenomen die u hebben veroordeeld omdat g j de firma hebt latsn verkoopen Badeak nOi hot In de inrichting Bethanië herstellingsoord voor verzwakte kinderen te Zeist zyn volgens het thans verschenen jaarverslag over 1893 achtereenvolgens 174 kleine gasten verpleegd geworden of 27 meer dan in 1892 De inrichting was op enkele tyden zoo bezet dat maatregelen genomen moesten worden om te voorkomen dat de goede verpleging geen schade zoude lyden Vele verplegen zyn aangesterkt en flink verbeterd en een aantal geheel he steld De hoop dat het herstellingsoord ook des winters bevolkt zoude bigven is niet vervuld geworden Dit werd betreurd omdat verandering van lucht een beilzamen invloed uitoefent op het herstel van zwakke kinderen De behoefte aan een herstellingsoord voor meisjes van 15 tot 23 jaren doet zich voortdurend zoo gevoelen dat men tot den bouw van eene nieuwe inrichting is ovei egaan Een bedrag van 3518 aan giften hiervoor ingekomeni was op verre na niet voldoende doch hierin is door een belangstellende voorzien die de benoodigde bouwsom tegen matige rente heeft beschikbaar gesteld Men hoopt deze inrichting die den naam vau Rnsthofc zal dragen den 15 Mei te openen en er een 15 tal patiënten der 2e klasse ter verpleging in op t nemen Ernstige vermoedens van medeplichtigheid in de zaak der valsobe bankbiljetten zyn ook gerezen tegen O F bonder van hetc êtDe Beurse op het Damrak te Amsterdam Toen de justitie ging onderzoeken bleek dsi hy onmiddellyk na de arrestatie van Frey de wijk naar het buitenland genomen had Echo f Het geval doet zich te Amsterdam voordat voor één persoon eene ouratrice een curator en een toeziende curator benoemd zyn De man is wegens krankzinnigheid onder cnrateele gesteld en zyne vrouw werd tot ouratrice aangewezen terwyl er tevens een toeziende curator benoemd werd Op verzoek van sohuldeischers werd hy gisteren failliet verklaard met benoeming van een curator vandaar nn drie personen om voor zyne belangen ea goederen te waken 1 Een sigarenhandelaar te Batavia adverteert een merk jhr C H A Van der Wyck met de bgvoegiug fijner dan het vroegere merk Pynacker Hordyk Beroepen te Ouderkerk a d IJsel dl IJ Bootsma te Zoetermeer e a men ovar zulk aan teatamant zou oordselen alhoewel het toch sleohia aan loutere formaliteit zou zyn dewijl gr my lang zult overleven mogelyli wel oan darden man zult nemen ffAdalbertl Adalbert Gy maakt mjj ernstig boos 1 O neen I Vergeef my I Ik wil uw gahoorzanu man zyn het zal alles naar uwen wenaoh geschieden Uaar vei eet het dan nooit voegde hi j er met ernatigen nadruk by dat het alles uw onver biddelykan wil is geweest en dat ik my aan disa wil heb onderworpfn Ik zal het niet vergeten I laehte Bosa fier Ik zat my awe grootmoedigheid en betangtoosheid altüd herinnerec Ren bliksemend lioht dat io zyne oogen opflikkarda ontging baar hij fluisterde da bekoorlyke bruid duizend taedere woorden too rGe habt me nooit van dien zoon verteld itoata stiefmoeder I Zy laohta spottend Jawel een eerwaardige stiefmoeder 1 Wat zou ik u veel van hem hebbeu med edaeld F Bijvoorbeeld dat gy hem eenmaal lief hadtf Bosa verblaekte Dus ock die grillen der kinderjaren heeft menu nog verhaald F riep zy veraohteiyk Nu de ouders mogt n eenmaal zulke plannen hebben gehad Toen echter rn jn vader zyn vermogen bij zQne ongelukkige spaculatièn inboette werd ik het famüieoffer dat dan chef der firma Bodenburg tot eohtgenoot had to r f ordé 9tmtfi