Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1894

7 10 8 82 8 48 9 40 10 42 1 9 47 1 l 0 9 64 10 1 1 7 S0 8 40 8 03 10 10 11 08 2 50 3 48 4 80 4 46 6 86 7 07 4 66 t 7 17 f u 6 08 f 7 84 K 6 0 7 81 3 10 4 08 4 40 6 16 6 65 7 87 DEN HAAO GOUDA Aangevangen 1 October TUd van Greenwlcb WlDterdienst 1893 94 flOUDA ROTTERDAM Directe Spoorwegverbinding met GOIUA M 10 KOTTERDA M 0 O IJ D A 10 17 10 7 10 34 10 41 10 47 6 08 6 18 6 81 6 8 6 36 OODDA DEN BiAO Oouda 7 80 8 40 04 9 87 10 4 18 11 18 81 l Ol 1 27 8 B6 4 46 6 S7 6 6 7 18 8 86 9 87 10 45 11 11 U 80 sUage 6 48 7 20 7 43 88 9 4610 1411 38 iV l5 l sS i i 8 45 3 48 4 15 4 48 6 81 7 8 06 S Voorb 6 64 10 80 1 44 4 48 7 06 Voorb v w o 11 N d L d5 69 ff ff ff l 9 Vi Z Zegw6 08 10 88 1 68 f ir 6 7 80 BI Kr 6 I4 ff ff ff 8 0 ff in J Zev M6l9 ff ff ff ff 10 41 8 09 ff 6 09 7 81 W Gniid 6 80 7 50 8 18 9 68 10 1610 59 13 0318 46 8 80 2 46 8 16 4 18 4 48 8 80 6 61 7 49 8 85 10 01 UTRECHT G O U D A Utrecht 6 33 7 60 9 9 6 S 11 84 18 08 18 60 8 10 8 68 4 48 8 86 7 48 £ 8 09 8 6010 07 10 54 Hameien 6 47 8 08 n 10 09 19 19 8 34 4 06 4 66 n gWoerden 6 53 8 10 10 16 18 88 4 19 f üutlewater 7 07 8 19 10 84 19 49 E Gouda 480 8 32 9 8410 87 19 0618 66 1 88 8 60 4 87 5 80 7 08 8 80 1 13 1 18 1 84 1 83 1 38 iSwë 8aï iï 8 4 lO O 11 87 18 4118 61 1 48 1 67 4 86 6 86 6 6 6 6 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 4018 OOI D A 8 81 10 19 10 66 1S 48 S 33 8 18 4 16 4 47 fi SS e Ol 7 45 S SSlO Oq 11 09 j 2 87 B 87 u 7 B9 10 88 1 40 u 11 16 8 44 t 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 8 46 ff 11 83 8 61 6 16 6 60 8 13 10 349 lO nrt 11 45 1 80 3 08 8 60 4 48 5 89 6 816 86 8 88 9 10 10 68 QOUU A A MSTSRDA U 10 65 18 11 8 51 4 47 6 88 7 46 10 08 18 18 1 MO 46 86 9 87 11 10 18 8 1 11 8 lt 6 6 10 8 B7 11 AM8TERDA H G O U O A 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 8 66 11 15 11 4 S Bft MR 4 85 7 40 10 05 10 M 1I 18 11 8 08 8 10 1 88 9 81 IIJO Een dezer dagen Tervoegde zioh een iiental jongena der weesinrichting Neerboscb aan liet politiebareau te N iniegeo te koonen gevende ontevreden te zyn over de atraf die een hunner bad ontyangen De beleedigde had naar de Haarl Ct c Terneemt met ateenen opeen vrouw geworpen en was daarvoor door den heer Van tLindenboDt onder handen genomen waartegen de gooier en zgu makkerfl prot teerden De politie bracht de ontevredenen naar de inriobting terug Iemand moet meere belasting betalen omdat hy een dienstbode houdt Doch omdat hy een dienstbode houdt moet hy tevens mindere belasting betalen Dit is curieus Sn het geval wordt niet minder cnrieusdoor het feit dat hetgeen bij meer moetbetalen en hetgeen hy minder moot betalen dezelfde belasting is nl personeelebelasting De minister van financiën wil het zoo De pewoneele belasting is vol curiositeiten en rarieteiteQ De minister rond het middel om haar nogveel meer tot een museum van zulke dingente maken Nederl c Hoe een reeks belastingwetten ter wereld komt Ër wordt een wet gemaakt die slechts de helft regelt van hetgeen men regelon wil Dub ia men gedwongen het ontwerp aan te nemen van een tweede wet hoeveel bezwaar daartegen ook besta Door de tweede wet wordt een onbillyke toestand geschapen Dqs is een derde wet noodig welke de onbillykheid vercacbt Zy moet om de onbiliykheid niet in volle kracht te doen treden haastig gemaakt worden al komt er ook iets leelyks door in de wereld Maar de derda wet kost geld aan de schatkist Dus is er een vierde wet uoodig En omdat de derde wet de vierde in haar gevolg meesleept kan er niet op gelet worden of die vierde niet al te gebrekkig is Intnascben blykt dat door de eerste wet en hetgeen ermede in verband staat een gat in de schatkist is gemaakt Dus is er een vyfde wet noodig alweder haastig te maken anders wordt het gat te groot De Iqst za nog wel langer worden zoo niet wegens de gevolgen der tweede wet dan toch door de misstanden en misrekeningen ui de derde en vierde voortvloeiende Nederl t In de Berlynsohe bladen werd d zer dagen melding gemaakt van eenen rena die ais kellner in bet Bromberger Gesellschaftahaua aangesteld by eenen leeftyd van 18 jaar 2 meter 25 centimeter lang is Hy is dus nog 20 cM grooter dan de grootste Pruisische officier kapitein Voq Plüskow van het Ie garde regiment te voet die maar 2 05 meter lang is In verband hiermede is het niet onaardig te weten dat de te Berlya aanwezige levensgroote portretten van de grootste grenadiers der renBengarde van Frederik Wilhelm de grootte van den Bromberger reus niet bereiken Yan deze renzengarde had de grenadier Jonas Henrichaon uit Noorwegen eene lengte van 2 10 M en Jamea Eirkson uit IJsland een lengte van 2 13 M Ook de afmetingen van den kellner verdwynen evenwel in het niet tegenover die van de twee grootste reuzen uit de laatste 10 jcren den Chinees Li Ho en den Hongaar Franzl Volgens de metingen van Prof Virchow bedroeg hunne lengte 2 55 M en 2 66 M Om te weten wat dit is moet men die afmetingen eaa op een kamerwand overbrengen 8 36 8 48 8 49 8 66 M 80 7 86 7 88 7 8 7 4 7 66 Qond Moordimlit Nlauirarknk Bottaidun Oapdle Nimweikerk MoordnoU Ooud 7 6 6 10 6 1 6 86 6 88 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z 2 g r 7 68 01 N aL d 8 08 Voorb 8 07 1S Qond 6 36 6 40 7 66 8 0 Oudew 5 60 6 64 Wo rd8li 6 57 7 018 11 Hirnuleii 6 04 7 08 t Utreobt 6 18 7 88 8 88 8 41 Oouda 6 40 8 81 10 06 Aailetdun Wp AnrtwduOi 7 6 10 10 66 1 14 it 11 10 De eigenaar van de Middelburgsche broodfabriek heeft den inventaris gekocht van de broodfabriek te Gouda Het doel moet zyn deze fabriek weder in exploitatie te brengen In een ingezonden stuk in de iFriesche Courante bespreekt mr A J Andreae uit Kollum de circulaire over werkeloosheid ten plattelande van mr J Sickenga Minder doeltreffend komt het den beer Andreae voor ia deze zaak eene vereeoigiog te doen optreden waarvan nagenoeg slechts landbouwers lid zyn beter acht hij het dat de zaak ter hand genomen wordt door eene vereeniging die een aanzienlyk aantal leden telt van allerlei stand en bedryf en die zoowel door zedelyken invloed als door financieelen st uo meer onafhankeiyk kan optreden Hy grondt die meening voornamelyk hierop dat bet denkbeeld om over het bewuste doel commissien te doen benoemen door de afdeelingen van de Maatscbappy van landbouw reeds door het hoofdbestuurder Friesche Maatscbappy is aangeprezen maar dat de pogingen daarvoor aangewend niet met een gimstigen uitslag zyn h Froond Toen eene dergelijke proef in de afdwing KolUuuerlnnd was mislukt is er in die gemeente eene iereeoiging opgericht afgescheiden van de iJHeeling der Friesche Maatscbappy van Inndnouw en die speciaal op het oog heeft de bevordering van laodbouwarbeid Over die Vereeniging deelt mr Andreae het volgende mede De contribntie werd laag gesteld op ƒ 1 terwyl personen van allerlei stand en bedryf werden uitgenoodigd het lidmaatschap daarvan te aanvaarden wel in de eerste plaats landbouwers en eigenaars vooral uitwonende eigenaars maar ook vele anderen die in meerdere of mindere mate belang by de zaak hadden £ en getal vnn 150 peraonen trad toe Een hoofdbestuur werd gekozen en daarnevens commissien van bystand in de verschillende dorpen Thans wordt er voor de Verpeniging rechtspersoonlykheiJ aaiigepraagd en eene leening nitgeschreven Het hoofddoel is het bevorderen van landbou war beid ileder lid wordt uitgenoodigd om inlichting te geven aan het hoofdbestuur hetwelk zich in betrekking moet stellen met eigenaars en huurders en dat desvereischt bemiddelend tusscbeu hen optreedt zoo het zaken betreft die het doel der Vereeniging raken Overigens is het verplicht nu en dan zelf een locaal onderzoek in te stellen en m één woord alles te verrichten wat voor het doel bevorderlijk kan zyn Ëen nevendoel is om vernaarloosd land aan te koopiiu eu dit te laten bearbeiden om als het ware te toonen wat productieve arbeid vermag en tevens eenigermate te voorzien in de behoefte aan werk Een belangstellend lid kocht om de vogels niet over het net te laten vliegen en in afwiichling van de resultaten der uitgeschreven geldleening in December 1 1 23 pdm land te KoUumerzwaag dat geheel of gedeeltelyk zoo spoedig mogelyk aan de Vereeniging zul worden overgedragen Mogelyk zal zy later uog een stap verder gaan en b v in den winter als ergeen landwerk kan worden uitgevoerd op de een of andere wyze werk verschaffen om zoodoende van de gemeente en armvoogdyen voor een deel dien last af te wealelen Doch zoover is zy nog niet gevorderd Het ligt in den aard der zaak dat deze Vereeniging nog te jeugdig is om op groote resultaten te kunnen bogen maar ik meen toch te mogen beweren dat zy althans eenig nut afwerpt 10 66 11 08 11 00 11 18 11 2B 18 58 1 05 1 18 1 1 1 88 10 46 18 38 7 86 7 47 I 10 03 Mr Audrae geeft io overweging om in iedere gemeente van Friesland eene vereeniging te stichten in den geest van die in Kollumerland of zooals die in de gemeente het Bildt bestaat hetzy waar dit misschien mogelyk of meer wenschelyk is als onderafdeeling van eene afdeeling der Maatscbappy van landbouw hetzy als afzonderlyke vereeniging Uit do besturen dier verecnigingeu zou hy dan een centraal bestuur willen gevormd zien waarvan de leden van tyd tot tyd in de hoofdstad van het gewest werden byeengecoepeo om elkander voor te lichten eu gezamenlyk da middelen te bespreken die zouden kuuueu leiden om de werkloosheid ten plattelande met alle kracht 10 11 7 46 4 67 6 08 6 11 6 16 6 88 6 81 6 36 10 11 5 80 8 18 te bestryden en welke middelen dan door de respectieve vereenigingen practisch konden worden aangewend Dat centraal bestuur zou hare taak dan nog iets breeder kunnen opvatten door ook bet oog te richten op en de maatregelen te nemen om b v gerugsteund door de Nederl Heide maatscbappy de ont nning te bevorderen van woeste gronden enz D it centraal bestuur zou z i een krachtigen invoed kunnen uitoefenen om de gewenschte stappen te doen in de goede richting d i tot verbetering van sociale toestanden ten plattelande Eon advocaat te Amsterdam die aangezocht werd een paar der verdachten te verdedigen antwoordde mits ik met echte bankbiljetten betaald word Een ander jurist achtte verdediging van Kraasse nutteloos daar hy reeds zyn eigen vonms had gffiichr rea namelyk op de achtcrzyde der biljetten waarop de strafbepaling voorkomt De pettenkoopmao op de Botersloot te Rotterdam zei Zaterdag in zyn rede voor een vry groot gehoor As je hoofdpyn hebt as je rematiekiach bent as je kou hebt as je warm bent mot Je in de eerste plaatsje hoolfd gedekt houwen nooit in je bloote koploopen da s slecht voor je zenuwstel je bloed e spy s vertering en je haar gelooiF me En wat mot je op je hoofd zetten een hoed van 1 90 een chapoo flambard wat in net Hollandsch zegge wil snee hoed Neen neen neen Een pet zeker een petl Daar zal een tyd kommen dat do miljoenaars een pet dragen en dat geen sterflyk wezen meer een hoed draagt Waar blyven dan de hoejemakers Die gaan naar Afrika en maken de zwarte nikkers wy dat pettendragen zoo ongezond is En wy wat s er moedertje Dit tot de vrouvr die met haar zoontje aan de hand een der petten bekeek eu betastte Wat die pet kost een kwartje k Geef drie stuivers a zeide het vrouwtje en wilde haar wicht de pet passen Maar nydig rukte de koopman baar het kleedingstak uit de hand en zei k Verkoop an geen klèskoppen Onmiddellyk stoof het lieve vrouwtje op en kiyschend gilde haar woerffende stem in het mnrktgedruisch £ en kleskop een kleakop wie het er een kleskop Myn Lewietje Het myuLewietje een kleskop O jou lillekert ik zal je En met een vluggen sprong was zy denkoopman genaderd en rukte hem de pet vanhet hoofd waardoor dat lichaamsdeel ïn ynvolle naaktheid skoopmans haar wasbyna geheel uitgevallen voor het Rotterdamsche publiek stond Kyk ereia krijschte het wyfjp zoo kaal als Lewietje s bloote je weet w l En dat durft van de goedheid van zyn petten spreken Onder het schaterend gelach van lle nmstaodei s bleef de koopman verlegen staan hy miste den moed zyn rede voort te zetten 6 56 6 03 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 84 4 10 8 30 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 11 60 i 48 18 08 7 55 8 10 M9 Amsterdam 0 a AiuterdamWp Qmda 6 60 7J0 Het onderzoek in de zaak van den volontair L van het instructie bataljon te Kampen waarby door zyne volledige bekentenis enkele andere diefstallen en handelingen atrydig met de bestaande orders aan het licht kwamen mag worden beschouwd tot het verledene te behooren met dien verstande dat behalve genoemde volontair een korporaal titulair H die zich in vereeniging met hem aau eenen diefstal had schuldig gemaakt zoomede een hoornblazer geëniployeerd by de muziek wegens het wegnemen en te gelde maken van eene viool vermoedelyk voor den krygsraad zullen moeten terechtstaan De verder gebleken strafbare handelingen bovenbedoeld zyn disciplinair afgedaan Voor het zedelyk welzyn van hen die by het instructie bataljon hunne militaire opleiding ontvangen wordt door den commandant dier instelling met de meeste nauwgezetheid en zorg gewaakt Arah Ct Te Rooaan is weder een afschnwelyko miedaad gepleegd Een achtjarig meisje Marthe Deriberprey dat sinds een week vermist werd heeft men dood ternggevonden verborgen in de kamer van zekeren Javelin die het kind blykboar ergerlijk mishandeld en daarna vermoord heeft Javelin ia gevangen genomen Hy ontkent alle schuld Een speler die nooit verliest In den sneltrein van Parys naar Nizza zitten twee reizigers die weldra met elkaar in gesprek raken U reist ook naar Nizza Ja Ook naar Monte Carlo Ja alle jaren ga ik daarheen U zult daar misschien ook wel eensspelen Zeker geregeld s morgens en a avonds I Dat ia myn vaste gewoonte En verlieat n niet dikwijls Nooit Hoe ia dat piogelyk Mag ik miaachienvragen hoe u het aanlegt om nooit te verliezen Dat is zeer eenvoudig Ik speel nooitandera dan viool I H veitigt in het A Hbl de aandacht op het feit dat de Nederlandsche Bank zelve aanleiding geeft om in vele gevallen te twyfelen aan de echtheid barer uiet nagemaakte biljetten Vóór my zegt hij liggen een aantal biljetten van f 100 en van f 1000 van verschillende jaartallen Hat minste dat men nu van het Bankbestunr zon kunnen veilen zal toch wel wezen dat at die papiertjes zyn van geiyke groote dikte en klenr Wat is t geval Van die van f 1000 is ée n gedateerd 7 Jati 1831 ongeveer een milimeter langer dan éen gedateerd 5 Mei 1884 terwyl het eerste ongeveer tweemaal zoo dik is als het laatste Van die van f 100 is één gedateerd 28 November 1892 zeker twee en een half maal zoo dik als een ander gedateerd lU Mei 1884 Op myn kantoor had ik hedenochtend een echt bankbiljet van f 100 van baitengewone dikte geel van kleur niet vuil en geheel scheef d w z aan den linkerkant ca 2 millimeter smaller dan nan den rechter Ik ben tamelijk wel overtuigd van de echtheid der in myn bezit zijnde banknoten vooral dewyl een der eerste credietinstelHngen in Amsterdam my ze dezer dagen in betaling gaf doch in een tyd als de tegenwoordige zou men werkeiyk gaan twyfelen aan de echtheid van echt bankpapier wanneer de Bank zelf daartoe zoodanig aanleiding geeft als boven aangednid Dat de Bank haar thans nitstaand papier inwissele tegen nieuw van geiyke grootte klenr en dikte wil zy niet dat men meer algemeen zal weigeren haar papier in betaliog aau te nemen en dat goudgeld eerlang een premie zal kunnen bedingen Het Kofiergeheim dat zeer belaugryke onthullingen omtrent den veelbesproken koffer uit het verhoor van de verdachten zouden aan den dag komen was te voorzien Tot het recht begrip van de zaak moeten wy nog het een en ander mededeelen omtrent het plotselinge voor zich zelf beginnen van Krausse Bekend is dat hy in het begin van Februari onverwacht zyn betrekking te Amsterdam verliet t Heette toen dat hy voor familiaangelegenheden in Brussel was en inderdaad werd den 7n Februari van hemeen brief ontvangen gedagteekend uit Brussel t Is echter gebleken dat hy mag dan even te Brussel zyn geweest zich hier ter stede ophield en wel aan het bekende adres Achtergracht 13 Van uit Brossel werden toen aan het adres van zijn schoonvader in Dnitschland brieven 11 06 IMS 11 86 11 4 8 10 U 44 6 f o a 9 04 ff 9 1010 88 ff ff 9 19 8 41 9 88 10 40 n l 8 80 10 ontvangen waarin Krausse geM vroeg om voor zichzelt te beginnen Als hy dat geld niet kreeg zoo heette bet zon hg buitenslands blyven en niet weder tot zyn vrouw en kinderen terugkeeren Op deze wyze meende hy zyn schoonvader te dwingen om het benoodigde geld te sturen De schoonvader weigerde echter pertinent Toen besloten de vrienden want Krausse heeft reeds verklaard datzyhem evergehaald hadden zyn betrekking vaarwel te zeggen en valsch geld te gaan maken zichzelven te helpen Op de wyze als reeds door ons is medegedeeld werd toen het lïenoodigde geld om te beginnen byeengebracht Wij vermelden ook reeds dat de bordeelhondster Toubaert 4000 gaf De quitantie is in haar woning gevenden ofschoon zy ontkent dat zij wiat voor welk doel het geld gebruikt moest worden Zy wist niet beter verklaart ze ot t was alleen om Krausse in zyn zaken te zetten Wy moeten nog mededeelen dat Krausse haar twee jaren geleden te Muiderberg had leeren kennen en dat hy vooral sedert de in bet Paleis voor Volksvlijt gehouden Boekhandel ten toon stelling met zyn vrienden veel by baar aan hnia kwam Voorts nog dat gedurende den tyd dat Krausse heette te Bruseel te zyn Tbumm de man was die hem de aldaar ontvangen brieven kwam brengen Behalve Thumm kwamen ook Van Liemt Frey en nog een andere vriend van Krausse in de woning aan de Achtergracht Deze vriend speelt nn een zeer geheimzinnige rol in de koffe eschiedenis gelyk men uit het vervolg zien zal Kraosse zelf die gelyk wy reeds mededeelden aan de justitie een volledige bekentenis heeft afgelegd verklaart dat de bordeelhondster de Jordeuil wel degelyk van de zaak wist en dat de valsobe biljetten in gele enveloppe daar ten huize door hem en zyn vrienden bezorgd zyn omdat men meende dat ze aldaar het veiligst in depot gehouden konden worden Madame de Jordeuil had ze eigenhandig aangenomen en weggesloten iu ben kast Hare verklaringen echter en die van de by haar inwonende Marie Groenenberg luiden geheel anders Beide vrouwen beweren voor den rechtercommissaris dat de zaak zich aldus heeft toegedragen en nu komt de geheimzinnige vriend ten tooneele ïn de dagen van de boekhandelsten Inonstelling zoo beweren zy bracht Krausse hen in keu uis met iemand die nooit anders dan met den naam Charles werd aangeduid Het was een lang man van vry stevigon lichaamsbouw met zwarten baard en knevel Hy kwam maar eenmaal in de woning doch daar buiten heeft Marie Groenenberg hem sedert dien eersten keer nog enkele malen ontmoet eu gesproken Deze Charles nu kwam zoo verklarende vrouwen Zaterdag 27 Januari dus nog v6or het ontdekken van het eerste valsche biljet wat Maandag daarop geschiedde aan het huis op de Achtergracht aaoschellen M rie Groenenberg stond hem ie woord Hy vertoefde eenige oogenblikken en had een handkoffertje by zich dat hy verzocht in de woning een paar nren te mogen achterlaten daar hy nog eenige commissies in de stad moest doen Dit werd bereidwillig toegestaan Des avonds zou tCharles den koffer die gesloten was en bovendien stevig met touw om de bandvatnela was dicht gemaakt weder komed afhalen tCharles verbcheeo echter niet en Marie zette den koffer in baar kost ZondE smiddags kwam zg hem toevallig iu de Kaïverstraat tegen en op haar bevreemding dat hy niet gekomen was zeide hy dat hij geen tyd had gehad en dat hy ook thans yliugs weder naar Utrecht zyn woonplaats terug moest Hy stelde het meisje voor dat zy des anderen daags dus s Maandags hem bet koffertje brengen zou dan zou hy haar in Utrecht van het station komen halen eu zy zonden samen een aangenaam daagje in zyn woonplaats doorbrengen IDit aanbod werd geaccepteerd en alzoo vertrok ze Maandag met het koffertje naar Utrecht waar zy tegen 2 uur aankwam £ r was eohter geen Charles om haar te halen Zy wachte een beetje op het perron en zette toen het haar Ibegon te vervelen den koffer in de garderobe neer waarvoor zy een re9a ontying Dit zoo redeneerde zy zou men niet gedaan hebben wanneer Charles er wel wae geweest want met zoo n koffert je by je kou je moeilyk uitgaan Zy vertrok daarop weer naar Amsterdam Den volgende dag dus Dinsdag 30 Januari kwam er aan de Achtergracht 13 een brief uit Utrecht en gericht aan Madame de Jordeuil en geteekend Chariest waarin deze den TTOowen aanried in haar eigen belang het re n en den brief te verbranden By de lezing van dien brief kregen de vrouwen argwaan dat het zaakje niet plnis was Marie Groenenberg ontstelde hevig want in deze dagen van aanslagen je kan nooit weten er had misschien dynamiet in de koffer gezeten I En in de ontsteltenis van het oogenblik verbrandde zy het reen en den brief aooala Charles verlangd had Dit alles geschiedde Dinsdag Donderdag daarop verklaarde Kransse aan den rechtercommissaris dat het valsche geld aan de Achtergracht gedeponeerd was en in den avond van dien dag wiat de heer Bateit van madame de Jordeuil de bekentenis te verkrygen hoe t met de koffer van Charles gegaan was Het spreekt van zelf dat hy onmiddellyk naar Utrecht toog en gelyk vy reeds vermeldden de koffer in beslag nam Van Charles is aldoor nog maar geen spoor ontdekt Wy berichtten mede reeds de inhechtenisneming van de beide bovengenoemde vrouwen Marie Groenenberg is gisteren weder ontslagen In de Bybauk van de Nederlandsche Bank te Rotterdam zyn heden twee valsche biljetten van f 100 ter verzilvering aangeboden De aanbieder is aangehouden Bij een nauwkeurig onderzoek is het der politie gebleken dat de jKoede bankbiljetten zich onderscheiden van Ptandere door het papier daar het papier vBto fc goede krakerig glad en hard is en van de andere uiterst zacht en wollig Voorts ia bij de valsche het kopstuk in het medaillon n m den gewerkten rand en bet schild met aanduiding van de cyfers 100 QU en 300 zeer grof zwurt en veel harder Aan de achterzyde is de strafbepaling zeer kenbaar er later op gedrukt zoodat deze niet op hare plaats staat en meestal veel dichter bij den zoogeuaamden spiegel is gedrukt ternylbyde echte hierby eene tusschenruimte bestaat Omtrent de valsche bankbiljetten kan nog worden medegedeeld dat de juiste specificatie van den voorraad io de koffer die te Utrecht gevonden werd is ak volgt 336 stuks f 300 214 stnks a f 200 en 724 stuks a f 100 te zamen dus 1274 biljetten makende f216 000 Een persoon oud 30 jaar klopte te 7 uur aan den ingang van het MuEée de Lonvre te Parys om te worden binnengelaten Op de vraag van den wacht wat hy kwam doen antwoordde hy Ben jy het Wat een vraag Maak de deur open ik wil een paar schilderyen hebben voor myn museum c De wacht was verbluft Waarom doe jy je plicht niet Kyk daar hangt zich een man op daar verdrinkt zich eeu ander en een beetje verder schiet er een zich dood met een revolver Op het geheele plein was echter niets te zien De wacht die begreep met een gek te doen te hebben bracht hem naar het bureau van politie van waar men hem naar het ziekenhuis van het depot overgebracht Een komisch intermezzo was het toen de ougeluklvige op het bureau in een spekslager die een boete moest betalen den persoon meende te herkennen die z cb zooals hy beweerde had opgehaogen In et Volkahuia op Montmartre worder sinds eenigen tyd de kinderen der socialisten bnrgerlyk gedoopte Zondag was dit weer bet geval en daarby waren vijf kamerleden tegenwoordig De plechtigheid geschiedde door hun ambtgenoot Clovis Hugues die daverende toejuichingen uitlokte met een geïmproviseerd vierregelig versje waarin hy beweerde dat de Christus thans op aarde komende geen Christen zou willen zyn De doop geschiedde in naam van het eeuwig mysterie De Belgische volksmenner Volders waa mede tegenwoordig en hield na de plechtigheid eene receptie en eene aanspraak tegen de burgerlni De dag werd besloten met eene lezing over het atheïsme een concert en een nachtelyke dansparty In de statuten van het Comité voor den burgerlykcn doop en de propaganda van het atheïsme onder het publiek rondgedeeld leest men dat het comité ten doel heeft alle deïstische godsdiensten te bestryden en de kinderen Ie onttrekken aan dezen noodlottigen invloed die hun verstand krachteloos maakt en vervalficht Zaierdagavond heeft een reiziger die van Rotterdam naar s Grarenbage reisde de kleinigheid van f23 000 in een compartiment 3e klasse laten liggen In Parijs staat tegenwoordig in alle omnibussen aangekondigd dat het den passagiers verboden is op den vloer der rytaigen te spuwen eeu maatregel die te danken is aan de bemoeiingen van den gezondheidsraad aldaar Zonde deze waarschuwing ook in Holland in trams en omnibussen niet op hare plaats zyn De beer Neeb militie commidsaris in het 3e district van Zuid Holland te Leiden is op straat door eene beroerte overvallen en verkeert dientengevolge in ernstigeu toestand De beer B J Tb uit Tiel is gisterenmiddag voor zaken op reis zynde onder Lienden verdronken gevonden in een eloot Men vermoedt dat de ongelukkige door een toeval waaraan hy van tyd tot tyd lijdende was is getroffen eu te water geraakt Naar men wil heeft mevrouw Van der Bildt de vrouw van den Amerikaanscheu Nabob bij een juwelier in New York de beroemde kroon voor den oorlog van 1870 door Keizerin Eugenie besteld gekocht Deze kroon heeft een omtrek van 20 cM zy is samengesteld uit gouden viool blaadjes die zich groepeeren om het hoord ornament een ruiker viooltjes waartnsschen een vyftien karaaats diamant schittert Bultunlandscb overzicht De berichten omtrent hetgeen de Duitache keizer op het diner by den rykskanselier heeft gesegd loopen no zeer uiteen De Liberale Corresp c geeft goieeïtelyk eene verzachte lezing volgens welke de keizer zich aldus zou hebben uitgelaten In Rusland zou men het niet begrypen wanneer de Duitache Rykadag en wel juist aldaar de conservatieve party waartoe nagenoeg alle in de regeering en by het Hof meest in aanzien staande mannen behooren het door de ryksregeering gesloten handelstractaat verwierp Men zou achter zulk een votum politieke uevenbedoeüngen zoeken en op de verdenking komen dat in de toonge eode kringen de vyandigheid jegens kisland den doorslag geeft En dio elementen in Rusland welke tegen het sluiten van een tractaat met Duitschlaud zyn opgekomen zouden van den loop der zaak party trekken om tegen Duitachtand te agiteeren Het blad wyst er op dat zooals het nu met de zaak gesteld is er niet aan valt te twyfelen dat de ryksregeering genoodzaakt ia ingeval van verwerping den Ryksdag te ontbinden Het geeft hierbij een wenk met te zeggen i wat nieuwe verkiezingen aldan ten nadeele der conservatieve party zouden opleveren kan iedereen wel zelf begrypen Woensdag heeft in het Hongaarsche Huis van Afgevaardigden een soort van generale repetitie plaats gehad van den grooten parlementairen veldslag die by de kerkelyk politieke wetsvoorstellen zal gestreden worden Ben voorstel om het ontwerp op het bnrggrlyk huwelijk naar de afdeelingen te verzenden en het dus op de lange baan te schuiven is met groote meerderheid verworpen Naar de stemming te oordeelen acht men eene meerderheid van 100 ol meer stemmen voor het ontwerp verzekerd Nooit zegt de Westminster Gaz heeftzyue majesteit koning Salisbury roo duidelijkgetoond als in de laatste dagen het Huisder Lords ben ik Halisbury ia de voorganger van Gladstone die w t gaarne weer zyn ouden zetel zou innemen en deze zyn begeerte niet geheel verbergen kan In t Hoogerhuis onder de conaer atieve Lords is zyn invloed groot zeer groot en men regt zelfs dat hun oppositie ja heel hun atout bestaan om in verscheiden quaesties bet Lagerhuis te dwaraboomen op zyn rekening moet geboekt worden Vandaar de uitspraak van het Westminstersche orgaan Salisbury hoopt door zijn tactiek de positie van Gladstone onmogelyk te maben en een Parlementsontbin U iit te lokken Hef RXct tusschen beide Huizen dat reeds liep ov e Home rulewet en de Employer Liability act breidt zich thans uit tot de Parish Councils Bill Ook io dit ontwerp dat ten doel heeft een decentrahseerende autonomie of zelfregeering aan de Parochiale Raden te geven hebben Ie Lords reeés een reeks amendementen gebracht die den aard der wet geheel veranderen en daarom zeker door het Lagerhuis niet zullen worden overgenomen De Tories verheugen zich zeer over dit drievoudig conflict en de daardoor veroorzaakte onvruchtbaarheid van Gladstone s program in de hoop dat ten slotte een parlementsontbinding onvermydelyk zal worden en de nieuwe algemeene verkiezingen juist op grond van die onvruchtbaarheid van Gladstones bewind de party van Salisbury weer op het kussen zullen brengen Van de zyde der Whigs wordt hierop geantwoord dal de kiezers den stelsel matigen tegenstand der Lords ziende meer dan ooit naar een reorganisatie van het Hoogerhuis zullen verlangen en daarom aan Gladstone een nog grootere meerderheid geven dan hjj reeds heeft Zelfs de kleine groep der Parnellisten die by manifest den geldeljjken stenn hunner volgelingen inroepen om de kosten hunner vertegenwoordiging ïn het Parlement te dekken zal hopen zy bij die gelegenheid van het tooneel verdwyoen en plaats maken voor een versterking van de groote nationale party onder Sexton en Justin McCarthy Om die reden zou Gladatone wel verre van strydena moede tot aftreding te neigen zelfs niet ongaarne de Lords aan bun eigen ondergang zien werken Toch blyft er zeker gevoelen van ongerustheid onder de liberalen op te merken ten aanzien van Gladstone s gezondheidstoestand Zal by zich sterk genoeg gevoelen om in de nieuwe litting van het Parlement weer een periode j van stryd zwaren arbeid en groote verantwoordelykheid in te gaan Men zon er niet aan twyfelen indien niet de voorzichtige weerspreking van het bekend bericht in de Pali Mall eenige ongerustheid had verwekt De unionistische Saturday Review gelooft volstrekt niet dat de Oude zoo heengaan lop een oogenblik dat al zijn grootsche plannen in duigen dreigen te vallen Wie dat meent kent zyn energie zyn volhardingsvermogen niet Zaterdag komt Gladstone van Biarritz thaia en Maandag daaropvolgende komt het Parl ment weer byeen De leden der liberale party zijn do or den Whip dringend uitgenoodigd op dien dag aPen aanwezig te zyn omdat dan gewichtige beslissingen verwacht worden betreffende de punten van geschil tusschen de beide Hnizen Misschien krygt men nog wel een verraaaenden conp van den grand old man te zien In politieke kringen te Madrid wordt in de laatste dagen ernatlg gesproken over een aanstaande ministerieele crisis en wanneer men den politieken toestand van Spanje nagaat is het ophanden zyn daarvan nog niet zoo geheel onmogelijk In het liber le kabinet waarvan de heer Sagaata voorzitter is zyn twee partyen te onderscheiden die de homogeniteit er van benadeelen De eene party onder de leiding der heeren Gamazo en Maura is protectionistisch en gematigdliberaal de andere waarvan de heeren Moret y Prendergaat en Pnigcerver de woordvoerders zyn is democratisch en voor vryen handel Die verschillen van staatkundige meening zyn echter niet de oorzaak der thans ontstane mo ilykheden deze zyn meer van persoonlyken aard en komen voort uit gekwetste eigenliefde De vrienden van Gamazo beweren dat Pnigcerver een ministerieele crisis tracht uit te lokken ten einde de miniatera van financiën en van koloniën tot aftreden te nopen De aanhangers van den mmiater van binnenlandsche zaken beweren hetzelfde van hun tegenstandera Ver der wordt in politieke kringen de meening uitgesproken dat de heer Gamazo een overwegende plaats in de liberale party zo kt te verkrygen en daartoe tracht zyn invloed steeds meer uit te breiden En tevens tracht hy er naar als de omstandigheden hem noodzaken de portefeuille van financiën neder te leggen dat dit zal gebeuren tengevolge van een qnaeatie die zyn populariteit kan verhoogeo De vraagpunten waarover het thans moeielyk scbynt overeenstemming te verkrygen tusschen de leden van het ministerie zyn de benoeming van provinciale gouvernetirs de benoeming van enkele hooggeplaatste ambtenaars en de spoor weg quaestie De verdeeldheid in de regeering ia mede oorzaak van de ontevredenheid en van de weinige werkzaamheid die by de meerderheid der Cortez is waar te nemen en die stemming is nog verergerd door de invoering van een wynbetastiug ter vervanging der plaatselyke accynzen en door de voorgestelde hervormingen op Cuba Sagasta ontveinst zich de moeilykbeid van zyn positie niet en hij dringt daarom telkens aan op uitstel der bespreking van de gesoh ilpunten Want hy begrypt hoe laatig het wezen zal in de tegenwoordige omstandigheden een nieuw kabinet te vormen vooral zoolang het conflict met Marokko niet geëindigd is Hy wil de zaak alepende houden ten einde met het tegenwoordige kabinet in de byeenkomst der Cortez te kunnen verschynen Volgens te Londen uit New York ontvangen berichten zyn de vooruitzichten dat de tariefwei in den Senaat zal worden aangenomen gunstiger d n men aanvankelyk had gedacht Daar drie zetels vroeger door republikeinen ingenomen vacant zyn bezitten de democraten in den Senaat een meerderheid van 7 stemmen terwijl bovendien Io den Senaat drie leden zitting hebben behoorende tot da Populisten of volksparty die vermoedelykeven eens voor de verlaging der invoerrechten zullen stemmen Ook de republikeinschd bladen erkennen nn dat de af schaffing der M e Kinleywet als verzekerd kan worden beschouwd De democraten zyn voornemens de behandeling van het ontwerp in den Senaat zooveel mocrolgk te bespoedigen zoodat de totstandkoming der tarief ver laging reeds vry spoedig zon kunnen verwacht worden BurgerlUke Stand Hoordrecbt GEBOREN 7 Febr Wilhelmus Theodorut Engelmundos Adrianns ouders C van Hemeit en S Bouwman OVERLEDEN 3 Febr H Tier 3 m 4 M Bloot 17 j 7 T P J Boowman 5 m ADVERTENTIEN in alle Binnen en BxMenlanAteKi Cmkranten worden dodelsk opgezonden door het AdTertentie Boreaa vui A BKlNKMANw ZOON te ehmdti