Goudsche Courant, zaterdag 10 februari 1894

Maandag 13 Februari 1804 No 6275 33ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIÉN woiden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 31 maal BMKBOOSD L van OS Al £ 73 73 Beurs van Amsterdam S PEBEUAKI Vor krs islotkoers 86 8 99 lOïVs 103 94 70V 78 78 A Wh O l SO üV 6ï 108 1 102 S 89 881 887 1061 687 40 89 99 1011 106 644 623 101 88 101 161 96 108 140 eid 8 60 88 lOlf 101 169 187 104 46 45 V 18 48 188 141 141 68 64 1 70 104 188 losv 109 1091V 72 72Vb 98 e8 i6 108 1 137 18 1 10 8 46 22 28 103 76 112 104 62 J 61 12 108 110 101 101 101 1017 KiDiRUiiD Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8V Uoxsu Obl Ooudl 1S81 S8 i ITALII InichnJTiDg 1862 81 6 OosTlNa Obl iopapior 1868 K dito in zilver 1868 i PoRTOQiL Oblig met ticket 8 dito dito 8 BraUHS Obl Oou ie Serie 6 dito Oeoons 1880 4 ditobgBotbf 1889 4 dito bq Hope 18SU 90 4 ditoiogoud leee 1888 6 dito dito dito 1884 6 iiutlt Ferpet lobuld 1881 4 Tnuiu Gepr Oonr leen 1890 4 Oec leeoing serie D Geo leening serie C ZdidAii Rip Beo T obl 189i Hixioo Obl Buit Bob 1890 6 TlHHZUELA Obl 4 onbep 1881 AlUTIRUlM ObligBtien 1861 S i BOTTIESAU Sted leen 1886 8 NlD N Afr Handelsr sand Arendsb Tab Mü Certiüoaten DiulMaatsobappij dito Arnb llypotheekb pandbr 4 üult Mü der Vorstenl aand s Or Hypotbeekb paudbr 4 NederlanuBohe bank aand Ned Handelmaatsob dito N W il Pao Hyp b pandbr I Bott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTXNa Oost Hoog bank aand Bdsl Hypotbeekbank pandb i Vs Ahbuka Ëquit bypotb pandb 6 Mai h O Pr Lien oert 6 NlD HoU lJ Spoornr Mg aand Hij lot Bipl T et Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm asod 6 dito dito dito 1891 dito I iTALIEBpoorwl 1887 89 A Eobl 8 Zoid Ilal Bpwmn A II obl 8 FoLlN Warsobau Weenen aand 4BUSL Or Buss Spv Mij aand 6 Baltisobe dito aand g Putowa dito aand 6 Iwang Uombr dito aand SKursk Cb AuW Sp ka i aand 6 Losowo Bewast Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 8 dito dUa oblig 4 114 1161 8 106 AHa HA Cent IW 8p Mg obl 6 Ohio Il North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Oenver k Bio Gr Spm oert v a Illinois Oeotral obl in goud 4 LouiiT NaabvilleCert v aand Mexioo N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Fenns Obio oblig 6 Oregon Ciilif Ie byp in goud S BI Paul Minn b Manit obl 7 Dn Pao lloofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 Canada Cao Soutb Cert v aand Vin 0 Eallw t Nav lo h d o O Amslerd Omnibus Mg aand Botlerd Tramireg Maals aand NlD 8tad Amsterdam aand 8 Stad Botlerdam aand 8 Buou Blad Anlirerpenl887 i a Btad Brussel 1886 i t HoNO Theisk Begullr Oesellsob 4 OosTlNR Btaataleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Bfanji Blad Madrid 8 1868 NlD Ver Boa Hyp Bpobl oert 6 APVERTENTIËN Voorspoedig berallen van een Meisje 8 C CREBAS Kioii Omuta 9 Febinaii 1894 at anna wnnoBLiiO SroOMVLKVl KM r EEST au ASTHMA Dr SCHIFFMANN s Middel tegen Asthma geaft onmiddelgke verlichting in de ernstigste gevallen en geneeskf waar andere middelen falen Verkrygbaar bg de Firma A WOLFF Markt Qouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratia proefpakje op aanvrage voor lyders die het Middel nog niet probeerden Nederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLASD kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen losien te Breversquay da markt van Boter en Eaai te Londen n THEE By 1 ont Kop Schotel Lepel 8s Vork Broche 25 Griften ens iy y 1 paar Boelden Schaar Lampenkap Melkpan 6 Zakdoe doeken enn 6 ons BoDtschort Pantalon nikkel EiaorriM Padding Sana Trekpot Suikerpot enz Bij meerdere hoereelboid in eens of bg gedeeltea Horloges Lampen TafeU Stoelen Naaimachiae enz enz Keuze uit meer dan 1000 Artikelen Drink BOiXlJS THEE Hwaliteit is puik CABEAUX nuttig en fraai Vraag de volledige lyat met afbeeldingen der Oadeaux by M J KAMP HUIJZËIf die gaarne inlichtingen zal verstrekken Q KeMeiil riiik Jr Co Rotterdam grootste Importeurs van verpakte Theeën Kraepelien en Holm s Qiiina Laoche en staalhoudende QÜINALAROCHE is df meest Krachtige en Versterkende RIMA W IJIV aanbevolen door tal van binnen en buiteniandsche geneesheeren Be kIroond met EEKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrygbaar in flacons a f 1 90 en ƒ 1 Depot te Gouda bg den Heer A H TBEPE Apotheker voorheen C THIM Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao SoBtmatige door do nieuwste uitYindingea op machinaal gebied TCrbeterde fabricatie en oitaluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen gsrandeeret len Terbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een iianbeTelentwaardig labrUuiat nsuwkeurig beantwoordende aan den iulioud der resp Etiketten De Itana behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Eere Dlploma s gonden enz Hedailles een bewya too uitmuntend Qjn fiibrikutt Seeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Hou VOB lUoanions one Hadaille é T prcmltre clHse en oonsldérfttlon de TOti exoeUnts ftibrlcstlon de Ohooolat bonbons varlto eto eto Siellwarek t brik t is yerkrijgbaar bg H H Confiseurs Banketbakkers enz enz GenemolTertegenwoordiger voor Nederland jnlins Hsttenklodt Amsterdam Kajvorstroat 103 tctorlawater uifde Wcfor aJBron te Oberlahnsfein byEma Tafeldrank Vanh0 nmklykef uis derjfederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigpd te Rotterdam Zuidblaak 8 Goudi Sneljiersdrok van A Bumuuk k Zoon BIERBOTTELIRM Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortdoring beleefdelgk aan voor de LGTSSINQ der Eerêle Soort BIEBBS uit de Broawerg d Gikboohdi Vilk Van Vollenhoven s Extra Stout voor Bloedarmen Moagl ders Zwakken en Kraamvroawen als mefi t Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PKU8C0UBANT a VAIT WIJNGAAEDEU Levensverzekering MaatscbappU Opgericht tn MS 9 Verzekeringen in geval van overlgden ge mengde op een bepaalden dog en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectussen bg den Hoofd Agent te Gouda den Beer W C WBBNISK PiKXUja Bleekersingel B 301 80LIEDE AGENTEN GEVEAAGD TE PARIJ S Zenden gratis IR franco het praohttg f eillustreerd lODE ALIOI met hollandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan IL JULES JtLUZOT k G PARIJS Stalen van zyden vollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer d prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inhchtingea welko voor de goede en prompte uitvoeringen Ier beatetlingen benoodigd jQ Besteltvigen van SS francs en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franw oraoM en orlj oan Inkomende rechten m alt olaaiien van Nederland aan hals bezorgü De klanten hebben geene formaliteiten voordeinklannpof andersinta te vervullen laar ons réexpédltlehms te Bozendaat Noord Bi obanl daarmede belast 19 ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geBUclitea der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M DB VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrygbaar by A BRINKMAN ZN TieHOeweg 6e of luute Abonaement Voorst IUii DONDERDAG 15 Februari 1894 Directie LB GBA8 n HASPELS Optreden nn WILLEM VAN ZUIJLËN MA wmm Tooneelspel in 5 bedrgven 6 tafer v n Alph Daudet AsnTang taait 8 oor V Otvone bepalingen en pignn BINNENLAND GOUDA 10 Februari 1894 De voor bet O I leger bestemde 2e luit kwartiermeester B H J van Deatekom zal vóór oi op 1 April zyn bestemming moeten Tolgen De prikvisacherij te Ammerstol is geëindigd Deze viHchery heeft den visschers niet veel voordeel aangebracht Vooreerst wns de vangst niet best en ten tweede hebben de visschers groote verliezen geleden doordat zy hunne prikken grootendeels bewaarden met de hoop betere pryzen te zullen maken en het gevolg waa dat tydeus de vorst b bjjna alle visscbers de prikken zijn dood gegaan De prezen der prikken varieerden van 13 tot 15 galden per tal In da nacht van Zondeg op Maapdag It Ejin in tBeiecsche gem Stolwyk door baldadige handen 5 jonge hoornen gemeenteeigendom die door banden stevig tusschen palen bevestigd waren loagesDeden uitgetrokken en geheel of gedeeltelyk in het water geworpen De politie bemoeit eh reeds met de xaak Hoenrel de daders nog niet bekend zyn ligt het vermoeden voor de hand dat deze iheldwi 1aad v lbra w door l z lfd nachtTlinderi die veertien dagen geleden beproetden de rust te verstoren Jammerlyk mialokte toen de heldendaad dier dapperen die in aller l het hazenpad kozen toen ze gestoord werden Hunne beroemde nameu zyn evenwel bekend laat hun dit tot troost verstrekken Bg den uitgever N Samson te Alfen a d Rgn i een nieuw geschrift ter perae van den heer J van Waning bargemeester van Ouderkerk getiteld Het gezag der Politie c waarin dit onderwerp vooral in deze dagen vao belang soo van maatschappelijk als van wetenschappelijk standpaet wordt besproken In vier hoofdstakken verdeeld wordt achtereen volgens aangetoond wat ten aanzien van het gezag der politie de taak ia van de politie zelve van de regeenng van alle bnrgers en van de pers terwijl by vernieuwing wordt gewezen op de urgentie eener Politiewet De ondernemende eigenaar van het Lokaal Tan Zessenc te Schoonhoven zal aan zyoe inrichting een kegelbaan verbinden welke in de lengte van het gebouw onder bet café aaogebracht aan atle billfjlie ei cheo belooft it tEVlLLETO PEIITSES VEEA Er Ejjn wroede vadera in da vArm kiad 1 wereld I Hy staarde lomber in da vlammen Z tweeg de loop vaa t gesprek deed haar aiddereD jiEd u de jonge Rodenburg geheel onbemiddeld F vroeg hij verder yO neen I bet vermogen z ner moeder ii voor hem vutgelegd ilc geloof 50 000 thaler De liohtlinniga heeft er zich een aanüenlyk deel dour den bankier van iaten uitbetalen eer bg om xoo te zeggen op bot ging Een nette jongen waarlijk I lachte de graaf ylk kan bet den ouden heer niet euvel duiden dat hij tutk een wilden tak afkapte van denatam Aangeuaam ia snik een toestand voor u in geen geval Bom en ik verheug mij thans dubbel dat ik u in een anderen bodem kan gaan rerplantan waar dergelijke familieranken n het leven niet meer on aangenaam eulleu maken u de dagen niet zullen verbitteren Laten we dadelijk na ona huwelijk de reia naar Zweden aanvaarden en Hamburg voor altijd vaarwel Uggen vAdi Ballen e dan nimmer in de m j zoo dierbare stad tarngkeerenP vroeg Rosa verschrikt ffik deuk het niet mijn dierbare Roosje 1 Oy kent het bgbelwoord i De vrouw h1 den man rol voldoen De heer Van Zessen is reeds met twee clubs tot het gebrnik dezer kegelbaan in underhandeling Jl Woensdag kreeg men te Vliat een kleine repetitie te zieu van den storm in November eo losgewoelde daken gehavende hooibergen van hun verheven voetstuk gerokte windvanen omgevallen hoornen bier en daar en allerlei kleine ongevallen Een kar van een manufacturier oit Polsbroek bleek tegen een gemiddelde drukking van 50 kilo op den vierkanten meter niet bestand en sloeg omver terwfjl een hroodkar uit Gouda tot tweemaal toe onderatboven ging en het gebakken graan ide by den weg By kon besl is aan de ontvaogerder directe belastingen en accyzen P A A Holeoaar te Oudewater c a op z n verzoek eervol onfeshig uit s ryks dienst verleend behoudens aanspraak op pensioen Het coli van kerkvoogden en notabelen te Bergambacht heeft het tractement van den predikant ds W H Dekking verhoogd met eene personeele toelage van 200 Do jougste hevige stormen hebben in de Krimpe lier waard zeer veel schade ag i ht O a 19 aan den Hoogendyk onder Bergambacht een zwaar geladen vrachtwai en van een winkelier nit Schoonhoven van den dyk geslagen geheel de inhoud stortte er oit Verder zyn vele hoornen ontworteld schoorsteenen omgewaaid paanenen rietendaken beschadigd enz Door den notaria J P Mahlstede te BergAmbacht werd Vrijdag geveild en verkocht het Logement de Groote Boer te Lekkerkerk voor f 6 600 Naar gemeld wordt ia in voorbereiding eene belangrijke reorganisatie der KijkslandbouwBchool Men meent te weten dat zal voorgesteld worden verplaatsing van een gedeelte der af deftling H terwyl de school zelve meer eene inrichting voor hooger ondurwya zal worden waarby rekening gehouden wordt met de belangen van Indië De uitzichten van de musici in Nederland werden deztr dagen in t cN v d D besproken door een musicus De toestand is volgens den schryver slecht zeer slecht zelfs Hij noemt de verschillende betrekkingen op gen Ja ja Adalbert maar wat ui er dan van deze schoone villa worden P Die verkoopen wij jfAob Adalbert ik roomde het mij zoo schoon dat wij zoo nu en dan nog eens weer naar Hamburg zouden gaan en dan deze vtlla bewonen Ah zoo t De graaf draaide aan tijnen knevel en rimpelde bet voorhoold een weinig Nu ik heb e nieta tegen mijn aobat men kan immers ook in Hamburg zijne vjlla bezitten Voorzeker ware bet beter ons geheel van deze omgeving los te maken waar men bereid is ons te steenigen Bedenk ateohts dit fSene als de jonge Rodenburg na korter of langer tyd terugkeert en hü u hier ontmoeten zal in welk eene verhouding komt gij dan beiden welk een onafaienbare ergernis en verdriet Ik moet bekennen er voor terug te ohrikken ik de olbloedariatocraat Om de stad geef ik nieta gij waart de eenige magneei die mij bie betm trok Neen neen gij zult later niet de minste neiging gevoelen om terug te keeren als ge Stockholm en vooral Pnnjs Londen Weenen Ppterahurg hebt gtwien en daar aan mijne zgde in de hoogte krins en verkeert gÜ met al den aanlag voor oene vorstin 1 Zij lachte voldaan want deze taal tastte haar in haar zwak Do gedachte in de klingen der booge aristocratie opname te vinden daar een schitterende rol te spelen deed baar ijdel hart van trotaohen jubel popelen Zy was overwonnen en beloofde geheel zich te onderwerpen aan EÜnen wil trDan willen we ook met die Hamburgers nirta meer te makeo hebben voer da gnafnaeen wijle die voor den Nedfriandschen muaieue openstaan n komt tot de conclusie dat slechts 14 een ïatsoeniyfc inkomen en pensioen verzekeren nl aan de kweekscholen voor onderwyzera en by de regimenten Verder moeten de Nederlandsche musici als leeraren aan bijzondere instellingen ptivaatdocenten of als leden van pen of ander orkest waarby hun bovendien nog sterke concurrentie door het buitenland wordt aangedaan voor hun onderhoud zorgen Schryver noemt nog een voorbeeld van een roeger gevierd en beroemd musicus door wien 1 zyn ouden dag geldeiyke bgdragen werden ivraagd om hem voor armoe te behoeden en digt met de vraag of aan deze zaak niets veranderen zou zgn Men verneemt dat twee heeren Eras leden der bekende firma van den denzelfden naam te Tilburg door een gelukkig toeval hun peven behoadeo hebben bij het spoorweg ongeluk fte Compiège Zy bevonden zich nl ia eene Ie klassecoopé van den trein doch even Tóór het onheil waren zy in eene coupé 2e kl Overgestapt die niet door den aankomenden sneltrein werd gegrepen Later voud men in den door hen veuaten wagon het vreesetyk verminkte tyk van eenen heer OmtreOt den vermelden brand op het ter xhomaa k Co te Hoogeveen wordt aan de Pr Dr en Ass Ct het volgende medegedeeld Nadat de brand by de turfstrooiselfabriek de ganachen dag en den volgenden nacht met toenemende felheid had voortgewoed begon eindelyk tegen den morgen de loeiende storm wat te bedaren en kon de brandweer er toen in slagen bet vuur meester te blyven en verdere onheilen te verhoeden Tegen den avond waren alle turfhoopen op één na en het huis van den heer H Blanken door 5 gezinnen bewoond aan de overzyde van het kanaal vernield het kwam er toen op aan den éénen onaangetasten turfhoop voor het vuur te vrywaren want kwam het vuur hierin dan liep de fabriek niet alleen groot gevaar maar was do kons op behoud van de voorstaande woning van den machinist en van de gebouwen aaa de overzyde van het kanaal zeer gering Niet genoeg lof kan worden gegeven aan de spuitgasten en de arbeiders der fabriek die staande te midden van de vuurzee of op den turfhoop dikwyis met levensgevaar uren lang zonder ophouden bezig waren den hoop nat te houden en nog ia het de vraag of hunne volhardende pogingen met goed gevolg bekroond zonden zyo ware dn woedende voort bet vermogen dat u behoort ia zonder twy fo zeker vastgelegd Ik zal u de volmacht geven er met mgnen bankier over e onderhandelen sGoadI dan zal tk het kapitaal in de Engellahe Bank belgggen ala ge daar niets tegen hebt dierbare Dat is do éenig zekere lastellingj daar is het geld veiliger dan te huis in do beste brandkast Wat de papieren van waarde betreft die behondt ge zolf ffDat zal ziob wel vinden al we maar eens getrouwd liJn lachte Rosa achulmaohtig vAla Ik uwe vrouw ben heb ik immers een vasten onafzetbaren miniater van flnancicu gevonden I Lnat nu dit ongelukkige kapittel gesloten zijn laten we van vroolyker dingpu praten Adalbert vertel mo van Paiija van St Petersburg van de heerlijko feesten die ge daar hebt bijgewoond dat isdameskostl Adalbert stookte het vuur op wierp er nieuw vlammenvoodael bij on verhaalde in boeienden trant van al de glans en al de pracht die op der mensohheid hoogten de zinnen verrukken het oog bekoren bet oor streelen het gevoel betooveren van den glans en de pracht van den r kdom en de weelde die de tegenstelling met dei levens duistere diepten too schril te voorschijn roepen Het was een virtuoos in het schilderen van schitterende zaken en Rosa luisterde met ingehouden adem zteh wiegend In hetooverende drooraen welke na korten tijd tot werkelijkheid zouden worden sa bare stoutste wenaohfu Torvullen O ijdel vrouwenhart 1 Z had wel uren lang willen toeluistereu en waa b na boos op de klok toen deze soupert d aanwees en een bediende berichtte dat alles gereed stond wind niet eindelyk tot bedaren gekomen De torfboop bleef behouden en daarmede was h t gevaar geweken Zoo is deze ongehoord felle brand ten slotte nog beter afgeloQpen dau men verwachte De eigenaren der fabriek hebben echter groote schade geleden daar het grootste gedeelte van de turf naar wy vernemen onverzekerd was wy hebben die schade oppl m 10 000 hooreu begrooten £ ln erg is het dat de arbeiders der fabriek in den eersten tyd zonder werk en verdiensten zallen zyn De woningen van den heer Blanken zyn in de Tielsche maatschappy verzekerd de inboedels niet doch de schade daaraan kan niet groot zyn daar de bewoners het gevaar ziende reeds des namiddags hunne goederen in veiligheid hadden gebracht Voor een paar avonden heeft er in het by Frederiksoord gelegen Nijensleeka weder eene hevige kerfen snijparty plaats gegrepen ten huize van den landbouwer G Veen Eenige jonge lui moeten na vooraf goed aan Bocchos te hebben geofferd de woning van genoemden Veen zyn binnengedrongen en na vooraf zoo men zegt de lamp te hebben stnk geslagen erg met de messen hebben huii ehouden De zoon des huizes E Veen genaamd werd van achteren aangevallen en geinedvn terwyl de jeögdïge dienstbode van V BhlCifge ▼ wondingen in t gezicht en over de borst moet hebben bekomen Onze rykspolitie is ernstig in de weer om de daders van dit bedryf op te sporen Pr Dr en Ass Ct Het Ministerie van Financiën heeft aan de heeren Directeurs der Registratie en Domeinen en heeren Provinciale Inspectears der directe belastingen enz de volgende oircalaire verzonden De wetten op de vermogensbelasting en op de bedryfsbelasting vorderen de strikate geheimhouding van de aanslagen en van hetgeen by de uitvoering dezer wetten omtrent vermogen inkomstea enz is bekend geworden Al mag ran de ambtenaren worden verwacht dat zy zorgvuldig voor die geheimhouding zullen waken toch acht ik my verplicht hen nog met nadruk te wyzen op het groote gewicht dat aan eene strenge handhaving der daartoe betrekkelyke wetsbepalingen wordt gehecht Zooals reeds aan de ambtenaren der registratie ia opgemerkt by myne aansohryving van 29 Mei 1 1 no 28 Registratie is het ter behoorHike verzekeaing der geheimhouding noodza De graaf bood haar den arm Aau tafel was zij opgeruimder dan oott en hoorde wat haar anders zeiden gebeurde zelb met geduld de lange geestdriftige verhalen van madame Borner aan die naar het concert geweest en door ds Wagner muziek totaal belooverd wai geworden Anders baatte Rosa Rodenburg de musiek en vond Wagner onuitstaanbaar I Hoogstens speelde zij een walsje op een prachtige Pargsohe vleugel piano welke foor madame B rner dag aan dag werd bearbeid zoodat men medelijdea met het Instrument zou krijgen eene drukte die haast dierenplagerij kon genoemd worden zooals mevrouw Roaa beweerde Als zoo o vleugel eens niet een noodtakelgk meubel in een deftig huis waro Graaf Adalbert stouil met de madame zooals juifrouw Borner door het dienstpersoneel genoemd werd op den besten voet daar deze niet anders wist dan dat zij mee ging naar Zweden of als meeste resplastavervangster op de villa eou blijvon Do madnma verwonderde zich zeer over de bespoediging van den huwel ksdatnm doch de graaf stelde naar door eene breedo heldere verklaring geruit en tevreden zij bad niet het geringste vermoeden van de radicale plannen van den ffbeminnenswaardigate aller orristooraten zooals zij hem steeds vol geestdrift betitelde alhoewel zg hare owelijke natuur niet verloochende en zich ia stilte ergerde over de verblindheid van den edelman die zulk eene ijdele domme gans tot gravin wilde verheffen De mannenwereld ia in dit opzicht onverbeterlijk en leert nimmer den sohija van het zjjn te onderseheiden l Worii vervoiffdé