Goudsche Courant, maandag 12 februari 1894

telgk dat ook de kterkeo en bedienden die bij de ambtenaren werk7 aara zijn van het groote gewicht daarvan zyn doordrongen Hun moet de verplichting tot geheimhouding aoo duidelyk mogelyk opgelegd of in herinnering worden gebracht en tevens moeten zy worden gewezen op de strafbepalingen van artikel 272 van het Wetboek van strafrecht By de keuze van bun personeel moeten de ambtenaren met de meeste omzichtigheid te werk gaan zoodat zjj geene personen in bun dienst nemen of houden van wier ftrikte geheimhouding zy niet volkomen verzekerd zijn Met nadruk moet den klerken en bedienden worden gezegd dat de verplichting tot geheimhouding niet beperkt is tot de porsopen die buiten de administratie staan doch dat 74 aan Diemand hoegenaamd eenige mededeel tigen mogen doen dns ook niet aan andere ambten naren noch aan klerken of bedienden van andere ambtenaren Aan hen die op hetzelfde bureao werkzaam zyn worde ook streng verboden onder elknar ta spreken over hetgeen op dat bnreau te hunner kennii is gekomen Zoowel de ontvangers aU de inspecteurs en de controleurs zien nauwlettend toe op de klerken en by de minste overtreding van de voorschriften tot gebeimbouding worde de schuldige ontslagen De ambtenareu zelven moeten ook tegenover elkaar de geheimhouding in acht nemen Wanneer ambtelyke mededeelingen noodig vi t perken zy die tot hetgeen door de wet endoor de ter uitvoering ddarvan gegeven voorschriften wordt gevorderd De nadere regalen bedoeld bij art 36 2e lid der wet op d bedrijt be lastiug zuilen door mij te zyoer tyd nordeii geoteld Bij de inrichting der kantoren en de regeling van den dienst worde de plicl ttut levnnK ring der gelieimbüuding steeds in hei oog gebonden Zoo worde er voor gezorgd dat witniieur onderscbeideo persounu zich gelijktydig amimeldun tut het duen vun b talingeti np du vermDgenttheliistirig de één geen kennit kun bekomen van den aiinslag vnu den ander Wanneer b v een belaslingplichtige knmt Btoi teu wat hy schuldig i worde nimmer bi de besprekingen die teu sai hoore vun amieren met hem worden gevoerd b v by ernggave van geld het bedrag der bela tini uitgesproken Bit laatste is trouwens met eenig i oplettendiieid zser wel te verraydfo De besprekingen ter verkryging vnn ophelderingen en inlichtingen omtrent vermogen of inkomsten worden door do inspecteurs der registratie en de controleurs der directe Matüngen met de aangevers ot vermoedelijk lostingpltchtigeo gevoerd buiten tegenwoordigheid en buiten het gehoor van surnumerairs klerken of andere personen Wanneer deze voorschriften nauwkeurig worden nageleefd em in he t algemeen zorgvuldig alles wordt vermeden wat het vermoeden zou kunnen opwekken dat de gebcimtioudiug niet met de grootste nauwgezetheid wordt betracht dan zal het vertrouwen van het publitk wordon gewonnen en d behoorlyke naleving der wet zal daardoor worden bevorderd Ik verzoek U op de naleving van het vorenstaande toe te Kien en te doen toezien en doe U hierbjj een voldoend aautal gedrukte exemplaren dezer toekomen t r uitreiking aan de daarby betrokken ambtenaren in Uwe directie of inspectie c Een dubbele moord gevolgd door zelfmoord il te Bonrgneuf by Nuntes gepleegd Zekere Louis Grollier een landbouwer van 26 jaren heeft de beeldschoone tweelingszuster zyner vrouw op wie hy altyd verliefd was geweest maar die hem steed had algewezen en daarna ook zyn vrouw ooi de oogen van hare moedor doodgeschoten Na het plegen van de misdatid snelde hy naar zyn buis waar hy zicbzelveo een kogel door het hoofd joeg juist toen de politie gevolgd door een verontwaardigde menigte hem kwam gevangen nemen Nieuwer Amstel riep onlangs gegadigden op voor do betrekking van gem eeutegeneesheer voor het Btedelyk gedeelte op eeoe jaarwedde van f450ü en flOÜO voor huishuur Er meldden zich 30 liefhebbers aan Voor bet landelyko deel der gemeente werd er eveneens een gevraagd op f 1000 met f400 Toor huishuur Daarnaar sidliciteerden er slechts 2 Te Bennekom ia een brutale aanranding g pleeegd De heer H chemicus aan e Nedurt drukinktfabriek aldaar die des avonds huiswaarts keerde ontving op den grinliweg gekomen een geweldigen slag vermoedelyk met een knuppel in zyn aangezicht vermoedelyk van een pers oou die zich achter eene haag verborgen bad De beer H viel op den grond doch kon zich nog krnipende naar de woning van den koetsier van Ë begeven vanwaar hy per rijtuig naarzyne woning werd vervoerd Men vermoedt dat hier aan wraakzucht moet worden gedacht Te Bnda heeft gistsren terecbtgestaAu de ontslagen rentmeester van bet Borgorlyk Armbestuur J O Knaspen die beschuldigd wordt van verduistering van gelden De eisch was éen jaar gevangenisstraf Uit Tilburg wordt ons aangaande den aldaar gepleegden manslag nader gemeld dat J V en J de B die dikwyls voor geziimenlyke rekening handelden twist hadden gekregen over den aankoop van eene koe Voor dien tijd hadden zy nog al veel gedronken en by de vechtparty kreeg J V een messtrek achter het oor welke den dood tensevolge bad Eerst den volgenden morgen werd de politie van het feit in kennis gesteld en de B gearresteerd V laat eene vrouw met zes kinderen achter Gisteren brachten eenige Pransche boeren een bezoek aan de Ned Oi 4 en Bpiritusfabriek te Delft Na bet dine wM bet feest in het Agneiapark s Avonds om 8 uur stelde ieb een optocht op met fakkelücbt en voorafgegaan door de eigen muziek van de harmoniekapel der fabriek werd eetie wandeling door het purk ondernomen dat inmiddels langs de vijvers verlicht was Voor de villa v n den directi ur d n heer Van Marken Hrden HcllandHcbe en Fransche liederen gehpeeld tn qpne ovatie gebracht aan de bezoekefH alles onder hartelijke tor spraken Voorts was in het AKtieta park een hoia gemaakt wat dienZ Hden avond een pr oi der vlammen moest worden daar toch de brandweer der fiiliriek vbo ytie vlugbii d btyken moest geveitin het bluH ïben van den bratid Al puerlig Htond het buis tri lichte l iaiu welk MCiiOHWBpel zeer igeoHtirdig w rd voorgesteld door het aistHken vitn Beiigiialsch vuur aan de iiiniien iidf I Iraodweer was binnen enkele miiiuteu aauwezi r eu in ntmit om water tl tteven De vaderlan tsche drifkleur in hen uuutsch vuur voorifestcld maakte ee i einde aan de ovHtie den Fran he heereu gehracbl Te t Gravenzunile beerscben thans dë pokkeu 10 35 guzinnen Oorspr inkeljjk aan uebrucht uit Vlanrdingen ver preidde de ziekte zich bijzonder snel door druk bezoek van ui Uwwgierigeo aan de besmetfe woning De inwoners yn op de onveruntwoordelykate wjjze voortgegaan met het bezoeken van besmette woningen in weerwil van dringend verzoek der autoriteiten om voorzichtig te zyn Eerst toen de ziekte van ernstiger aard werd en er 3 personen op éen dag stierven begon bel ziekenbezoek te verminderen ofschi on er nog Tt len syu die er mee voort aaD op grond van hunoe godsdienstige overtuiging De vaccine werkt tot heden uitstekend Per sonen die zich op tyd hebben laten revacci neereu zijn nog niet aangeta t Te Ovcrschie en te Pyuakker hebben zich ook gevallen van pokken voorgedaan In de Haarlemmermeer is de gezondhfidstoestaod van jaar tot jaar vooruitgaande Na de droogmaking in 1857 was de sterfteverhouding in bet eerst 1 op 16 en over 1893 wuH die gedaald tot I op 66 zielen BiJ algemeen heerschende epidemische ziekten bepaalden die zich slechts tot de kanten van den Haarlemmermeer waar de bewoners zich grooteodeels van kanaalwater moeaten bedienen Langzamerhand is ook daarin verandering gekomen Sedert geraimen tyd leefde de werkman F in oneenigheid met zyne vrouw aau wie hy meende te verwyten te hebben dat zy oorzaak was dat hij zjioe betrekking aan een etoombootmaatarhappy was kwyt geraakt Zij woonden daarom van elknar gesch Mden de vrouw op kamers te Amsterdam Gister was de vrouw hare ouders te Aalsmeer gaan bezoeken en tegen donker wachtte zy de boot op welke bnar UHar Amsterdam zou terugbrengen Pas was zy aan boord of ztj ontdekte daar ook huren man wat hanr zóó deed ontstelle dat ziJ in tranen nithurstte ter hoogte van Haarlemmermeer goorde men eensklaps een gil np het achterdek en men zag de ongel ikkign in de diepte verdwynen ze had terwyl haar man in de ki ait was ean einde aau haar leven gemaakt F bleef kalm zyn signar rooken en antwoordde op de vragen der reisgsnooten gelaten Ik kon toch niet meer met haar leven Pogingen om de drenkelinge nog op te visschen mislukten Een eind verder stopte de boot voor de woning vau den vader van F waarna deze mot zynen zoon in een bootje slapte terngroeide naar de plnats waar het droevig drama was afgespeeld en gïug dreggen naar het lyk der vrouw Te Nijmegen i9 Dinsdagavond toen de carnavalspret in vollen gang was en men in de bnizén de voorbijtrekkende groepen gemaskerden gadesloeg eene 74 jarige weduwe ten huize van een barer kennissen door het openen van eene verkeerde denr onopgemerkt in een diepen kelder gestort waarin men haar eerat den volgenden ochtend in bewusteloozen toestand en ernstig verwond vond liggen Men meldt un bet Hb1 nn Terscbelling dd 5 dezer Giater werd plotseling de tiding gehoord er zit weer een whip in de Buitengronden Het zat te ver weg om er met de reddings boot been te roeien dat zag men al dadelgk wenbaWe besloten werd dat de sleepboot xAdsifltentc haar mee zon nemen Veertien jaren geleden deed zy dat ook doch toen verdronken vyf der redders Dat men er dos wel een beetle tegen opzag is duidelyk maar eren duidelijk was het hier aat ginds een aantal menseben in doodsgevaar verkeerden Uu heenreis ging met de sleepboot voorspoedig maar bg het scbip zag het er trenrig uit fteeda om half zeven des morgens was het aan den grond eloopen om zeven uur hHd men de masten gekapt en eerst tegen twaalf uor bemerkte men hier het dreigende gevaar zóó mistig was het op het water De reddingsboot kwam gelukkig vr j van de sleepboot en by h t schip dat sterk overhelde geweldig stampte en moeielyk te naderen wns dewyl de gekapte tuigage langs zyde hiog De verkleumde bemanniop moest zich van den kluiverboom in de reddiagnboot laten zikken Die boot stond soms huast met den voorsteven omboog een vun de equipa e hing een tiental minuten nan het touw voor de reddingaboolMui hem kondeo grijpen een ander viel in de kokende wateren doch werd ook geKröpen kortom met ware zelfopoffering gelukte het alle 12 opvareuden behouden oao buord van de sleepboot te krygfn De 68 jange schipper der reddingsboot W van Keulen heeft een pluimpje en nog meer dubbel verdiend 1 Zpue bootsliedeu waien H van Keulen P Bakker A de Beer J de Befr H Former H Schroo Diiker P Kuiper n K Knop Door bet vree elijk utootio teireu bft schip heeft de reddingsboot zuUe vry wat bcliade bekomen Schipper M feeders die met zjjn vaartuig T 3 47 aan de leef iyde naderde verloor zyti dieg en een zware tros waardoor de man h zgne poging om te redden nog een verlies Jtud van ruim 70 K dden Op de terugreis had men nogal moeite om de drenkelingen wakker te houden daar bgt water zoo lis de zeelni het noemen tegenwoordig nog vry hevig steekt Allen hebben zich nitstükend van bon vrywillig aanvaarden plicbt gekweten Gisteren is uit de Rotte te Rotterdam opgeviseht het lyk van A V woonachtig te NiHuwerkerk oud tusschen de 30 en 40jaren Hy was sinds 30 Januari vermist Zijn tyk is naar het tykeuhuisie te Zevenhuizen vervoerd De bierhuisbouder aan den Groeneweg te Utrecht tegen wien de vorige week eeue geldboete van ƒ 50 subsidiair 20 dagen gevangenisstraf werd geëiaöht omdat hy sterken drank in het kleiu zooder vergunning had verkocht werd heden door den kantonrechter tf Utrecht veroorileeld tot eene boete van 25 subsidiair 10 dagen gevangenisstraf en in de kosten De kantonrechter overwoog o a dat de som van zeven cent die de bierhuishouder voor eene sigaar liet betalen onder de voorwaarde dat hy aan den kooper van die sigaar een glas brandewyu op den koop toe zon geven vormde den koopprijs van eene sigaar en een gins brandewijn op welke beide de kooper aanspraak kreeg door de betaling van zeven centen Overigens was ook by het verbod om sterken drank te verknopen niet iu aanmerking genomen toor welken prys die verkoop zou plaats hebben De beklaagde die was opgekomen om de uitspraak aan te hooren wilde na voorlezing nog het woord tot den kantonrechter richten waarin hy echter verhinderd werd Er is te Amsterdam eene Nederlandsche coiipeursvereeniifiug gesticht welke zich ten doel stelt den msnoen van bet vak kostetoos iulii htiugen te geven tot het verkrygen van betrekkingen en zoo tevens den patroon te helpen aan geschikt personeel Eene onderateuniogHkas voor uitkeeringen in geval van ziekte ot hulp aan wednwen van leden is aan de Vereenigiog verbonden Naar men verneemt moet door da Staatsspoorwegmaatsebappü het voornemen zijn opgevat om met de invoering van den zomerdienst 1894 in de treinen 21 en 24 zoogenaamde Harmonica rytuigen te doen loopen uit Amsterdam Rotterdam en Den Haag naar Duitscbland vice versa Hierdoor zal het reizend publiek zeer gebaot worden daar deze rytuigen welke tegen een extra bedrag van Mk 2 toegankelyk zullen zyn zeer geriefelyk en gemakkelyk zyn ingericht In Duitschland syn zy zeer in den smaak gevallen De rechtbank te Berlyn heeft een koopman tot 100 mark boete veroordeeld w enal elee diging door middel van de telephooa eq wel tegenover telephoonbeambten De bekhwgde woa reeds lang bekend als xeer onge dnld als een aanslaiiiag ben wat Isng duurde of bet gesprek ondaideiyk was Volgeoi verklaiiog van een inspecteur had hij eeastot een telephooojnfiTrouw gezegd Al8 amgnïet verstaan knnt doet o beter naar huis te gaan ea kousen Ie breien Ie Zeer erg maakte hy het onlangs toen hy na lang vergeefs op aansluiting gewacht te hebben de juffrouw met andere liefelgkbeden te gemoet voerde Dom schepsel maak toch wat voort of ik smgt je bet toestel naar het hoofd Zeker een koen voornemen dat den razenden abonné echter voorden strafrechter bracht en 100 mark boete berokkende Wel bad hg getuigen medegebracht die verklaarden dat hy wel een half uur vergee om aansluiting had gevraagd maar de rechter was van oordeel dat het onverantwpordelgk was jonge dames die zoo yverig ala sy maar kunnen baren dienst verrichten aldns af tfl snanwen Als een bewijs van de groote schade welke sommige goedgezinden door de werkstaking aan de bontwevery ïlnsnlinde te Hengeloo tijden kan het volgend staaltje dienen Van ééne familie werkten vader 3 zoons en eene dochter in deze fabriek en verdienden te zamen per week 35 40 gulden Twee der zoons wevers zgn tof n hunnen wil werkstakera den vader en het meisje is de arbeid opgezegd terwijl de zoon vroeger sterker thans voorloopig ia de weverg op stak werkt en misschien in het eerst hoogaten c b 5 verdient De verdiensten van dit gezin zgu dns ruim 30 teruggegaan daarbjj geen gunstige tjjd voor de bontwpveryen zoodat de vooruitzichten wel treurig zyn Men ziet dus ook bieraan weder is de di reote schade by eene werkstaking groot de indirecte schade is voorzeker ook belatigryk Hoe Bismnrck aan zijn vroQw kwam Tobanna Von Pnttkamer was nanwelykl 23 jaren toen zü in Juli 1847 bnwde met Otto Von Bismarck Baar ouders die tot de conservatieven en streng geloovigen behoorden waren eerst tegen het huwelyk Om hen te verschalken gebruikte de heer Von Bismarck de volgende list Toen hg vernomen had dat de familie Von Puttkamer soiree gaf ging hg er beei zonder tot de genoodigden te behooren Na de dochter des huizes zgn arm te hebben aangeboden ging Bismarck vos groep tot groep aan iedereen hun verloving aankondigende en er bgvoegend dat de soiree was gegeven om deze gelukkige gebeurtenis te vieren Men kan zich den schrik voorstellen der ouder die uit vreea voor een echandaal het nieuws niet durfden t genspreken Dit was de eerste overwinning behaald door hem die eenmaal zou worden de IJzeren Kanselier en wel een overwionig die hg nooit reden heeft gehad te betreuren Want zyn huwelyk is voortdurend zeer gelnkkig geweest en in oogenblikken van tegenspoed beeft de beer Von Bismarck by zgn vrouw altyd troost gevonden BultHoiaDdsch Overzicht De keizer zal op 20 Fehrnari op reis naar Wilhelmoshaven prins Bismarck op Friedrichsruhe een bezoek brengen BiJ bet Duitsche rgksdepartement van financiën is men thans bezig met de samenstelling van een ontwerp voor wynbelasting ter vervanging van bet thans aanhangige ontwerp Het beeft ten doel wwgnen in flesschen by den verkoop te belasten tot op zekere grens der waarde De grens zelve ia nog niet vast gesteld maar zat zoodanig worden geregeld dat geringe wyu geheel vry blgft en vour de overige soorten de belasting naar eene progr 8sieve schaal wordt berekend terwgl uitsluitend voor schuimende wyaen en knnatwg het tielostiugbedrag naar het tegenwoordige ontwerp zon t ehouden blgven Bet biykt dat op het parlementaire fsestinoal by den heer Caprivi druk en ernstig over het tot stand komen van het handetrtractaat tusschen Duitschland en Rusland geeprokea ia Kn hoewel Tan hetgeen daar gezegd werd geen ofiBcieele berichten bekend zgn is toch uit bet n door de Doitsche bUden wordt medegedeeld duidelyk op te maken wat de keïter ongeveer beeft gezegd Om echter te voorkomen zfgt de Frankf Ztg dat enkele zinswendingen overgebracht buiten het verband met den logischen gedochtengang een verkeerden indruk maken zyllen wy alleen enkele hoofdpunten der keizerlgke redeneering weergeven waarvan de strekking doideiyk genoeg is De keizer bestreed de ingebrachte bezwaren met afdoende bewyzen en tal van economische en statistieke argumenten de zaakkennis die hg daarby aan den dag legde heeft op de toehoorders een verrassenden indrok gemaakt Zelfs personen die in de economische debatten in den Ryksdag een eerste rol spelen sgo van oordeel dat by een behandeling van het handelstractaat in bet parlement da keÏMr agn man kan staan Hy moet zi6h met deze qaaastie zeker ook reeds gernimen tgd ernstig bezig gefaoodan hebben De politieke argomanten die da keizer aanvo l4 doelden hoofdzakelgk op de mogeljikheid dat er na de verwerping van bet verdrag een tarievenoorlog ontstaan zal die ook op staatkundig gebied tot groote spanning aanleiding zal geven Onomwonden besprak de keizer de mogelgke gevolgen daarvan teneinde den aanwezigen afgevaardigden volkomen de groote verantwoordelgkheid van hnn votom daidelgk te maken Men kan over de meerdere of mindere waarschynlijkheid dier gevolgen met den keizer vau meening verschillen toch was wat de keizer zeide zakelyk en lo giscfa en ook daarnit bleek hoe ernstig hy nadenkt over alles wat de vreedzame staat knnde van Duitschland zou kanoen verstoren In dit verband is er nog eens op gewezendat de czar met wien de keizer voortdurend Triendschappelgkfc betrekkingen onderhoudt zich persoonlyk zeer voor de totstandkoming van het handelsverdrag interesseert Zoo moet de keizer tot den heer Von Levetzow die het standpnnt der agrariërs verdedigde gezegd hebben Het is verre van mg invloed te willen oefeAen op de overtuiging van a of van een ander maar toch moet ik o zeggen hoe de ozar van Rusland over het tractaat denkt Czar Aleiander zat natourlyk niet kannen begrijpen hoe het mogelyk is dat personen die geregeld ten hove verschijnen en die mgne uniform dragen tegen de regeering stemmen als bet eene zaak geldt die zulke verstrekkende gevolgen kan hebben De Russische en Duitsche regeering zyn overeengekomen dat hét handelatractaat voor 30 Maart goedgekeurd moet worden Voor dien tgd moet derhalve de Rgksdag eene beslissing nemen FraiiBche patriottent zyn zeer ontstemd over het Duitsch Russische handelsverdrag Omdat Franachen en Russen elkaar te Kroon stad Toolou en Parya geestdriftig hebben toegejuicht omdat de Czoar presidentCarnot s telegram bartelgk beantwoordde omdat Russische zeeofficieren de Parisiennea gekust hebben werd het Fransche volk overtuigd dat Bnsland twist zou zoeken met het Drievoudig Verbood dat het zelfs in het maatschappelgke Dnitschland s onverzoenlyke vyaud zou zyn Als gewoonign werd gevoel gemengd in politieke en maatschappelgke vrat stukken De toenadering tusschen Rusland en Duitschland in oeconomisch opzicht wekt nn bittereteleurstelling En toch onderhandelden beide landen reeds 2 jaar en niet eenige weken zooals de Débats c zegt en de toenadering tot Frankrgb kwam in dien tydc tot stand Dit bewijst dat Rusland daarmede werkelyk een vrede lieven d doel bad en geen aanvallend verbond t n de Tripte Alliantie wil sluiten Nu beschuldigen eenige Paryscbe bladen Rusland van verraad jegens Fraukryk en alleen de minder chauvinistiache pers ziet in deze oeconomische verbintenis eene waarschawing tegen de steeds verder gedreven beschermende politiek in Frankryk Duitschland zegt De iBépublique Frantpaise spreekt in denzelfden zin De Temps is van oordeel dat niet alleen oeconomische belangen keizer Wilhelm en zyn kanselier kannen hebben bew en het hartstoobtelyk verzet der Pruisische conservatieven te wekken maar dat de wensch naar een staatkandige toenadering den doorslag gaf sHet is nutteloos zich illnaiën te maken c Azegt het ofGcienze blad Het verdrag betee ent in de bedoeling der ontwerpers zoowel als in zgne gevolgen seene belangryke verandOTÏng in de betrekScingen der beide mogendheden Alexander III is niet de man om daarover te klagen By heeft een groote liefde voor den vre en voor al wat daartoe kan bydr en Die wenach komt geheel overeen met het verlangen dat de Fransche politiek leidt en versterkteene overeenkomst volkomen vereenigbasr met alle toenaderingen dte aan de wereld dezen grooten i en willen verzekeren De werkloozen te Londen zgn nog altijd druk in de weer en de Times is org boos over de lankmoedige bonding der Regeering t enover de opruiende taal van den socialist Williams die de werkloozen tot verzet tegen de politie aanzet als deze hen weder wil beletten naar Trafalgar Square te trekken Williams zeide dat als de politie haar stokken gebruikte de werioozen hur tmet de chemische pakketpost naar den hemel moesten zenden wat Inide werd toegejuicht De Times vraagt Zal Minister Asqnith met zyn voorbeeldeloos stilzitten nnnc voortgaan Waarop wacht hg dan toch Moeten eerst eenige winkels geplunderd en eenige vreedzame burgers gedood of verminkt zyn voor hg inzet dat zgn voorganger verstandig deed met alle betoogingen op TraCalgar Sqnare te verbieden De fcoespnkeit tu WUliuni ign regelrechte aansporing tot ds zwaarste misdaden Het feit reeds dat hg geheel straffeloos zulke uitingen zich kan laten ontvallen zal vroeg of laat betreurenswaardige gevolgen hebben welke de overheid als g haar plicht deed motst voorkomen Den volgende dag heeft Williams zjjn opruiende taal herhaald en gedreigd dat men de politie als zg den werkloozen verhinderde langs Fleetstrest en Strand naar bet Trafatgarpleiu te trekken in de lucht zou laten vliegen I 2t maal BEKROONV A van OS Az E 73 73 Beurs van Amslerdam 9 FKBRÜAHt Vor kra alotkoers 86 I 861 997 a 997 a 108 Vis 108 V8 70Vw ie 78Vi 30 30 e 9 9BV 108Vi 60 82 a a 84V 1051 9 öSVa 39 100 loiv 105 644 623 101 88 101 814 I5OV4 96 IO2V9 108 186 99 50 88 101 101 169 127 104 45 48 133 141 63 TOVia IO4V4 188 108 8 109iVu 72 98 102 137 183 10 8 0 1 1B 103 75 111 1041 4 62 60 13 SVa 78V8 20 KiuaauND Gert Ned W S j dito dito dito 8 dito dito dito 5 HONSAS Obt aoudl 1881 88 4 ta lib InssfaryviDf 1862 81 5 UosTBNa Obl inpaptor 1S68 5 dito in zilver 166S 6 PoETUQAL Oblig met tiokat 8 dito dito 8 108 23 5Vb Vis iflViB 141Vie 631 70Vs BnsLuin Ubl Oost Se Serie 6 dito OeoODs 1880 4 ditobüRoth8 1889 4 ditobi Hopel8S 90 4 dito iu goud leoa 188S 6 dito dito dito 1884 6 8pi NJS Perpet schuld 1881 4 Tuauii Gepr CoQv leen 1390 4 Geo loeuiog serie D Geo leeoia serie C ZuiDAira HBP Keo v obi 1892 K Mexico Obl Buit Soh 18B0 6 VsNBZuaLA Obt 4 onbep 1881 AusTEBnA H ObligutieD 1861 S i RoTTEaOAH Sted leen 1886 S NiD N Afr Handelav saad Arendsb Tab Mjj Certiftoatea DonUBBtaohappi dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aatid s Gr Hypolbeekb paudbr 4 Nederl idsche bank sand Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Bott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoBTBNK Oost Hong bankaand BusL Hypotheekbank nandb 4 Aheoika Ëquit hypotli paadb 6 Maxw L G Pr Lteu oert 6 UsD Holt IJ Spoorw Mij aand Mij tot Expl T St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid AfrilE Spm ssnd 6 dito dito dito 1891 dito S iTALis Spoorwh 1887 89 A Eobt 3 Zuid Ital Spwmy A H obl 3 PoLSN Warsobau Weenen anad 4 RusL Gr Buss Spvv Mij aand 6 Baltiaobe dito aand 109 72 98 i Faatowa dito aand 6 Iwaug Dombr dito aand 6 Knrsk Ch Azow Sp kap aand 5 LoBOWo Sewttst Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito obtig 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 16 1061 110 101 101 114 U7 88 1061 A iiEBiKA Gent Pao 8p Mij obt t Chic North W pr 0 v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NaahvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lebyp o 6 Mias Kansaa v 4 pet pref aand N York Ontario West aand dito FenuB Ohio oblig 6 Oregon Cnlif Ie hvp in goud S St Paul Minn Sc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Lioo Ooi Ie hyp O 6 CiNAUA Can Soutb Cen v saDd Vbn C Ballw Nav Ie h d c O Amsterd Omnibus My aand Botterd Tramvreg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 3 Beloiz Stad AntivorpenlS87 2Vg Sud Bruasel 1886 3 HoNO Theisb Begullr GeaellBch 4 OoBTiNR Stoatsleauing I860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spakjb Stad Madrid 8 1868 NsD Ver Bhe Hyp Spobt oert 6 XNOEZONOËN Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van een stukje voorkomende in uw blad van 10 Februari 94 waarin wordt gezegd dat een dienetbobe hier ter stede doch afkomstig uit Moordrecht zich ernstig ziek gevoelde en door hare jnffronw gedwongen werd baar gewoon werk te doen verzoete ik beleefd plaatsraimtn voor de volgende regelen Tot m in spyt moet ik u zeggen dat ow correspondent iaalt daar tmn bet meiaje zich ongesteld gevoelde de doctor het voor inflaenz aanz en zelfs zeer weinig koorts constateerde waarop zij dien dag het hoogst noodzakelyke werk deed en door bare juffrouw werd aangemaand zoo spoedig doeniyk naar bed te gaan Hare juffrouw lag reeds 3 weken ziek Toen bet den volgenden dag niet beter was gelastte haar juffrouw haar te bed te blgven waarop toen hare joffroaw een nood werkiitere I nam om het werk op te rnimen Haar gevoel in armen en beenen bleef eender tot zy zelf vro naar huis te mogen gaan hetgeen werd toegestaan en zg de volgende morgen naar huia is gegaan natnurlgk par rgtnig doch zonder dat bg baar zelve noch bij haar jnfirouw bet idee bestond van een ernalige ziekte De reden waarom het meisje en ook hare joffroaw liever wilde zg in haar betrekking bleef is dat hare ondera volgens baar zeggen in betrekkeiyk behoeftige omstandigheden verkeeren en voor het gebruik van versterkende middelen in hare dienst beter gelegenheid bestond dan bg haar thnis U M de R dankzeggende voor de verleende plaatsrnimte Hoogflclitend Z Burgerlijke Stand OVERLEDEN 8 Febr A Cattel 4 mONDERTROUWD 9 Febr L P Bil te Rotterdam 21 j en C C E Smilders 22 j J Schoonderwoerd 23 i en M van Es 2n ADVERTEWTIEN Voor de vele bewgzea Fan deelneming ontTBQgen by het overlyden van mynen geliefden Ëchtgenoat betnig ik mgnen hartelyken dank Wed B BSOBER Bi seb WiiLTiE Qouda 8 Febr 1894 Aanbesteding van Ligstroo Op den 16 FEBKtlARI 189i zsl door den 1 Lnitenant Kwartietmeeater Yan het SJ Bataljon 4de Begiaent Infanterie worden aanbeRteed De lererlng van eooo KQ Ligatroo te leveren in bat begin van Maart s Ue inachryvingibiljetten op ongeiegeld papier moeten bevatten de prjjs per 1000 KG en kunnen van af heden tot s middags 12 uur op den dag der aanbesteding worden bezorgd op het bureau van den Adminiatratenr van het Nachtleger alwaar de voorwaarden ter inzage liggen De Advertentiekostes komen ten laate van den aannemer Gouda 10 Februari 1894 Op roeping Conform Artikel 1082 B W De bekende en onbekende crediteuren in de onder t voorrecht van Boedabesehr Jving aanvaarde nalatenschappen van JACOB VAN ROOtJES en GEBBIIJB VAS DBB BBX in leven echtelieden gewoond hebbende te Waddtnxveen en beiden aldaar overladen worden bjj deze opgeroepen om te verschijnen op Zaterdag den 17 Februari 1894 s morgens ten 10 ure teu kantore van den Notaris Mr I MOLBSAAB te WaMinxveen alwaar cladan ten overstaan van genoemden Notaris de ondergeteekende als gemachtigde der beneficiaire Erfgenamen tal afleggen do Bekening en Verantuioording van zyn gevoerd beheer en zal overgaan indien er geen verzet plaats heeft tot voldoening der schuldvorderingen voor zoover het bedrag dier nalatenschappen toereikend zal zyn J BOS J Az Notaris Vreeland 9 Fehrnari 1894 voor GOUDA en OMSTREKEN EENlIACIIEFPEItSOON genegen tegen vast Salaris en Provisie werkzaam te zyn als AQBNT vooreen solide Firma met een net Artikel van dageljjkach gebruik Borgstelling vereischt Brieven met opgaaf van tegenwoordige of vroegere betrekking onder No 824 aan van OIJSN s kantoorboekh s Bage Frederikatraat VERHUISD van de HZoOgTStTStat NilS 01 Wpstraat A Uo 42 FIRMA J WELTER OPENBARE VRIJWILUGB VERKOOPING Oe Notaria J F MABLSTEDE te Btrg ambadil is voomsmens bg inzet op VBUDAG 23 FEBRUARI en by afslag en combinatiën op VRIJDAG 2 MAART 1894 telkens des morgens ten 10 ure ten huize van C VAN DER HEE op het dorp aldaar in het openbaar te verkoopen HET woorrHïïis geteekend Nr 505 voor korte jaren nienw gebouwd met annexe STALLING voor paarden en ve6 TUIN en ERVE staande en gelegen onder de gemeente Bergambacht In TDSSXHENLANDEN benevens eenige perceelea WEI m UOOILAND EM BODWL AIVD aldaar en in BOVENBERG samen groot S flectara 36 Aren 96 GeDliaren Te aanvaarden hy de toewyzing Breeder by biljetten en inlichtingen te bekomen by den Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VEttKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE te Btrgambaeh is voornemens op WOENSDAG den 1894 des morgens ten lOnre ten hnize van den Beer A J vak dkn BEROH in de Stads Herberg ie Sehomhovm in het openbaar en in één perceel te veilen en ie verkoopen De Eouwmanswoning geteekend no 14 met SCHOREN HOOIBERG verdere Ge timmerton TUIN en ERF Weg en Watering alsmede diverse partyen WËI ËNHOOILAN staande en gelegen onder de gemeente F LIST in den polder BONBBPAS te zamen ter grootte van 1 Beetaren i Aren 14 Centiaren Om te aanvaarden de Landergen bg de toewgzing de Getimmerten ea Erven den 1 Mei 1894 Breeder bg biljetten en inlichtingen by denNotaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris J P MAHLSTEDE Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 1 en 8 MAART 1894 des qorgens ten 11 ure in DE HARMONIE op de Markt ta Gouda in het openbaar te verkoopen De Bouwmanswomg met SCHUUR HOOIBERG verdere Getimmerten en Erven alsmede diverse perceelen Wei en Hooiland aan elkander ataande en gelegen in den Znidplaspolder op den hoek van den broeden weg en den zuidelgken dwaraweg onder de gemeente MOOBDBECHT samen groot 19Vi Hectaren om te aanvaarden de Landergen bg de toewyzing het overige 1 Mei 1894 Inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris Breeder by biljetten BME BIIB Blanwstraatll Zondagr en Maandag