Goudsche Courant, dinsdag 13 februari 1894

Dinsdag 13 Februari 1804 33ste Jaargang iNQ 6276 fiOüMHE mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijè per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijlce Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst y au 1 6 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur bg de Firma Wed BOSMAl te Gouda Qoiida Saelpendnk van A BanucAii k Zoon OpenlDare Verkooping te GOUDA op MAANDAO 19 FEBRUARI 1894 de moigens te elf aren ia het Koffiehais Hak oiriK aan de Markt ten OTentaan ran den Notaru G C FOETOUN DROOGLEEVEE ran de narolgende allen te Oouda gelegen bg de week rerhanrde en de meesten van Waterleiding roorziene EÜIZEII EN mW all No 1 4 Vier HUIZEN met BOVENBUIZEN SCHUREN en ERVEN aan den Bleekersaingel wgk R No 214 214a 2lib 216 216 217 217o en 2174 Hanrprö 2 10 No 5 7 Drie HDIZEN en ERVEN in de Bpeldemakermteeg wgk Q No 47 43 en 49 Huurprj 1 0 90 en 1 No 8 11 Vier HOIZBN en ERVEN in een gang achter de Speldemakeraeteeg wgk G No 68 69 70 en 71 No 71 verhuu d roor 50 centa de overigen in eigen gebrnik n tentond te aanvaarden No 12 Een HUIS en ERF met TUIN ignde een Kojflehui met Vergunning in den Vogelenzang wijk M No 124 Te aanvaarden 1 April 1894 No 13 Een HUIS met BOVENHUIS en ERF in de Lange Dwarsgtraat wgk H No 154 en 154a Hnarprge 1 25 en 1 15 No 14 Een HUIS en ERF aan de Nieuwe Haven wgk N No 131 Terstond te aanvaarden No 15enl6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren wgk P No 402 en 403 Terstond te aanvaarden No 17 Een HUIS en ERF aan het Weeserf Groeneweg wgk L No 126 Hnurprgs 1 No 18 Een HUIS ERF en TUIN in de Boelekade wgk R No 123 Huarprgs 1 66 No 19 21 Een WINKEL WOON en PAKHUIS en 2 HUIZEN en ERVEN in de Kuiperstraat wgk K No 225 223 223a en 109 No 109 verhuurd roor 2 50 het overige in eigen gebruik en te aanvaarden 1 April aanstaande No 22 Een HUIS en EItF aan bet Nonnenwater wgk O No 571 en 571a Huurprijs ƒ 3 85 No 23 Een ruim ingericht HUIS en ERF aan tie Peperstraat wgk K No 263 Hnurprjjs 3 25 En No 24 32 Negen HUIZEN en ERVEN waarvan drie met afzonderlijke Bovenhnixen met de Bleekvelden daarvóór liggende in de zoogenaamde Louwrierbuurt aan de Nieawe Haven wgk N No 293 293a 294 294a 295 295a 296 297 298 299 300 en 301 Hunrprgs van No 293 tot 295 elk beneden 1 en boven 1 15 idem van No 296 tot 298 elk 1 46 en No 299 tot 801 elk 1 30 Het perceel grond naast No 301 wordt met dat Huis en Erf verkocht De peroeelen zgn te bezichtigen den 14 15 16 en 17a Februari a s van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen en notitiSn zijn van den 14 Februari as af te brkomen ten kantore ran genoemden Notaris FOUTUIJN DRüOQLBEVBR te Jouda Ontvangen uieone Fransch model van af 45 cent tot 3 Gulden Alsmede Zuigcorsetten en ook Oorsetten voor de allerdikste Tailles in de finale uitverkoop van I S RKISKH Korte Mewej GENEVEE Merkt NiaHTOAP Verkrygbur bg PEETERS Jz Als bewiJB vaa echtheid ia cachet ea kurk steeds voorzien van den naam der Firm F HOFFB u OPm f o ik e o D DB t m SCHIEDAMMER D SAMSOM Gedurende de maand FEEEI7AEI zullen van zooals Mantels Costumes Japonst eii Zijde Gedrukte Katoenen Vitra s en WitteGoederen benevens eene aanzienlijke partij Lappen tol SPOTPEIJZEN vvoi den opgeiluinid Yoerjiars OPBÜIlilNQ in het Schoen en Laarzen Ma fazijn IN DB Korte Groenendaal p f im i £ IMIDM Kal ik be3n ed ex L sulle Heefen Dames en Kinder Schoenwerk tot liütengewoon lage pilzen TTITVEE OOFEIT g r Zie ÉrALACÜ nt B 7AF TOITSEELOO GROOT E SORTEElJiNG ZWARTI STOFFEN f ff n en Getverkte MMBMMm è m 3 o XT 3D BIKKBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt tieh bj voort during beleefdelyk aau voor de LEVERINQ der Eerate Soort BIBRES uit de Bronwerg di OisaooKoa Valki Vao Volleuhoven s Kxtra Stout roor Bloedarmen Maaglgdera Zwakken en kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoi n aanbevolen wordt door mS steeds belegen afgeleverd Vraagt s r p PRUSCOUBANT E VAN WUNGAAEDEN Openljare Verkooping te GOUDA ten orerstaan van den Notaris G C FOBTüUN DBOOGLEBVEB op MAANDAG 5 UAART 1894 dea morgens te eli uren in het Koffiehuis cHaskokiu aan de Harkt ran 33 mm u mm Loodsen en Kleingareobaao van 20 PADEN allen staande en liggende aan eu bg da Nieawe Haven in de Kleiwegsteeg aan de Varkenmarkt aan de Vest en in de Lemdvlateeg te GOUDA wgk N Nr 263 tot 283 286 tot 289 313 en 314 wjk M Nrs 195 221 222 en 224 en wgk O Nrs 615 en 616 Allen bg de week verhuurd Te bezichtigen 1 2 3 en 4 Maari aanstaande van 10 tot 3 nren en op den verkoopdag van 9 tot II uren Breeder bg biljetten en in Notities die van af 1 Maart a e met alle verdere inlichtingen te bekomen zgn ten kantore van genoemden Notaris FOBTÜUN DBOOGLEBVEB te Gouda OPENBARS VKU WILLIGE VERKOOPING iSffk Notaris P ï B fn AÖLSTEDB te Berg j H ffAmbacht is voornemens bg inzet op DINSDAG 27 FBBHOARI en bg afslag en combination op DINSDAG 6 MAABT 1894 telkens des morgens ten 10 ure ten huize van P STOPPELENBURG op het dorp ttStolwyk in het openbaar te verkoopen ten verzoeke ran de Erve B DE JONG B No 19 bewoond door D Verhoog met SCHÜHEN TUIN en EBP en eene party WEI EU HOOILAITD BOUW en GRIENDLAND Weg en Watering staande en gelegen onder de gemeente STOLtVUK op de z idagde van Bovenkerk groot 12 Hectaren 46 Aren 63 Centiaren Eene partU HOOILAi D gelegen els voren aan den Schonanwensohen weg groot 3 Hectaren HZ Aren 40 Centiaren n dria perceelen Te aanvaarden da Woning en aanbehooren 1 MEI 1894 de Landergen bg de toewgzieg Betaling der kooppenningen 28 APRIL 1894Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen bg den Notaris LUi IOL Levensverzekering Naa tscbappli Opgericht in ÊS 0 Verzekeringen in geval van overlgden ga mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgf renten Zich te vervoegen roor alle inlichtingen en prospectussen bg den Hoofd Agent te Oouda den Heer W C WMRSISK Bléekersingel B 301 SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD ae of laatste Abonnement rooretelUiw DONDERDAQ 15 Februari 1894 Direcüe LE QBA3 nr HASPELS Optreden vao WILLE VAN ZUMLEN ma mmm Tooneelspel in 5 bedryren 6 tafer ran Alph Daüdbt AanvEBg half 8 uur BflT Gewone bepalingen ea prgien BINNENLAND GOUDA 12 Febraari 1894 Naar w rernemen heeft de beer C J C Prince ziJD ontslag genomen ala lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Door de politie alhier is te Dordrecht in bealag geuomeQ een gedeelte van het in den avond van Dooderdag j l b j de wed ran Vliel opdenKatteDBingel ontTreemde goud en zilver Gisteren z n ten raadhnize dezer gemeente 179 personen ingeënt Gedeputeerde Staten van Zaid HoUand beb ben gehandhaafd de aitspra k van den militieraad in het 3e district waarbij Hendrik Leeudert da Jong loteling der lichting 1894 nit de gemeente Gouda tot den dienst der nationale jpüiti ia aangewezen Zaterdagavond ontstond er brand bjj denl kker P A Luiten op de Nieuwe Havenalhier Hoewel de brand niet hevig was maaktemen zich toch zeerongeruet voor de belendendeperoeelen en werkplaatsen en vooral met hetOQg op n bevigen wind 4 De brandweer was spoedig ter plaatse en trad als gewoonlijk flink op Bad het ongeval in den nacht plaats gehad het onheil ware niet te overzien De storm heeft hier eiï in den omtrek dani hoisgehouden en hoelang dat gebulder no moet duren wie zal het voorzeggen Denoodige pannen afgewaaid schoorsteenen omgpwaaid ruiten gebroken boomen ontworteld heiningen die niet al te stevig stonden ti r aarde gesmakt dat is zoo het gewone verlooji maar heeft wellicht een nuttige z de t geeft werk In Amerika tuimelde een boom omTer en veruietde de telegraaflyn in de buurt aan Stolwykersluis kwam zoo n slnjear terecht Op bot kaaspakhuis van Gebr de V in Oudewater konden een photografie tent en een koe peltV van den beer v A zich niet staande hoiraeE Naar wg vernemen komt de heer I Mnchall onderw zer te Moordrecht als no 1 voor op een voordracht ter benoeming van een oudorw ser aan de school hoofd de heer Mieras te Anutardam FEVILLBTOX PEIUSES VEEA 10 66 daoht mndame Bomer ook heden avond toen eQ het bruidipoar beaohoawde en ziofa niet wist te WMtton tegen een licht gevoel van nyd Zij was immers seWe ook nog hupsoh genoeg om op levensgeluk aanspraak te mogeo maken Heur tachta VBrgeetmy niet oogen verUalden het weegevoei overduidalijk dat dece arme in de huwelgksloterü als zoovale duizenden eea nietje was te beurt gevallen Graaf Adalbert nam eiodelgk afscheid van de damea om zich in de equigage zyner bruid naar zyn hotel te laten rijden Daar buiten mitohte de regen nog altijd eenloiiig neder maar in de straten der groote stad waa het atil geworden De graaf legde zioh behagelgk in de lachte kussens achter in bet rytaig eu veeg e met zgn fijnen zakdoek met koortsaohtigeu haast langs het voorhoofd Babi bahl mompelde hg eiadel V toen het deftige rijtuig voor het hotel stil hield en hij snel er uit springend door den portier onderdaoig begroet binnen trad Db oude notaris ao het Huis Badenburg die vromer de firma in alle rechtaaaDgelegenheden trouw bediend had en voor den ohef een beproefde vriend waa geweest zat weinige dagen voor de eohtverbtntania dar Jonge weduwe b j dea bankier Qottbudt Naar men vernetmt hi elt de bfer H J Augustgu te Zoetemeer tegen 22 Maart eervol ontnlag aangevraagd als burgemeester dier gemeente Benoemd tot onderwyzer te Boskoop de heiT M van Siebel te Vinkeveen Door den storm op Dinsdag en Woensdag 1 1 is eeoe vrouw uit OudewHter van den Haastrecbtschen dgk gewaaid Zg brak daarb een arm en werd door dr H P van Praag geneeskundig behandeld Door de Ged Staten van Znid Holland is bepaald dat de uitoefening derjachten ojp waterwild wordt gesloten op Dinsdag den 13 Maart a s dat de uitoefening van het weiapel metkwartelen met steekgaren of vlie net is toegelaten van den 25en April a s tot en metden 4en Juli d a v doch dat bet vliegiietin geen geval tot bet tiraaseeren van kwartelenraag worden gebruikt dat de visscber in de binnenweterep waaronder ook worden verstaan rivieren dow sluizen atgesloten zat zyn gesloten van den lÖen Maart a s tot en met den Isten Juni d a V met enkele uitzonderingen dat bet visschen met kuilnetteo waarondttr ook behooren ankerkaiten en ataalboomen vttndan 15en Juni d a v is verboden dat de kooilieden hunne kooieenden in dit janr moeten opsluiten of opbokken van hui tydstip der sluiting van de jacht op eenden tot en met den 21en April en van den 2eii Juli tot de opening der jacht op waterwild De persoon van L die zich in Januari j l te Zeveuaar en te Duiven schuldig maakte anii oplichtery door als geestelijke verkleed gelden in te zamelen voor een R K gesticht ma ir die gelden ten eiger bate gebruikte is naitr het H kskrankzinnigengesticht te Medemblil overgebracht om daar een jaar by wyze van proef door te brengen Te Utrecht is opgericht een dames wielrijdaters vereeniging ouder den nnam van Utrcchtscbe dames Safety Club Presidente is Mejofl r M Mossel en secretareasfi captniii Mq H M J Ümmeïa Eergisteren werd op de Algemeen NederI Begraafplaats te Leiden het stoffelyk overschot van de Vox Studiosorum ter ruste gelegd De lykbaar was letterlek bedekt met kransüu die in groote opgewondenheid in zijn kantoor op en neder liep tflk zeg u mijn beste Willing l de gesobiedenis komt mij Spaansob voor heel Spaansoh 1 riep ds bankier uit terwijl de notaria peinzend op zijne snuifdoos trommelde Onze overleden vriend Bodenburg heeft op z d zachtst uitgedrukt onverantwoordelijk gehandeld toen hij deze lichtziiinige dame tot univorseel erfifenaffle benoemde en ik begrijp het op dit oogenblik nog niet hoe gij als rechtsgeleerde en notaris zulk een testameat koiidet maken Notaris Willing wiegde langzaam het grijze hoofd Vriend Bodenburg was geleerd genoog om zelf zulk een document te kunüen vervaardigen ant woordde hy kalm pik heb er verder niets mee te doen gehad dan het testament de wettige geldigheid te gevenGe zult me wel willen geluoven als ik a verzeker dat ik bet Bodeoburg niet heb laten ontbreken aan bedenkelijke opmerkingen doch wanneer de onzatigate aller bartsloohten den ouderdom aanpakt dan is allo redeueering daaraan verloren Het is vreeselijk dnt de zaak zulk eeu loop neemt Deze jeugdige vrouw die een voogd behoefde treedt op alsof zg het verstand vorloron beeft I Wie is die deftige r ke graaf wien zij thans reeds niet alleen het geheele vermogen van Kodonburg vermaken maar ook den laatsten penning uitleveren wil P Z j was heden morgen bij mij omdat ik al de eiaohen van haren verloofde aiet onderdanig wilde inwilligen eu brutaliseerde mij ia die mate dat ik op het punt stond haar de deur te wijzen I l f notaria nut behoeduam eeo anoi en ttraak twaaremder een van den heer Carré en een ♦ Öalrt ke menigte begeleidde den stoet De weoseh van He overledene dat op haar graf zou worden gesproken werd vervuld door den heer Pompooius die in een lange doch treffende rede de vroegere sterfgevalieu der verkeerde doode herdacht en bare deugden op het weemoediifst in het licht stelde na afloop van welk boeiend betoog de hRer n Jadro Pedro St KO en Namatbu een Requiacat zongen in negentien toonaarden Enkele om8tiiud r8 hebben gemeend midden onder de pleclttigbeid uit de jfist woorden van Itnd protest te vernemtso wawruit jnet eeuig recht zou mogen worden opgemaakt dat men te doen hud met een schijndoode doch de eereraoiiie was te ver gevorderd om nog te worden afgebroken en zoo kwam dit opmerkelyk incideut tot een gelukkig einde De overledene laat een droevig ledig en twaalf onverzorgde redacteuren achter vMinervac Het hoofdbestuur van den Bond van christelijke zangvereeuigiogen in Nederland heeft van baron en baronnesse Vau TuyU van Se rockerken verlof ontvangen om in de maand Juli van dit jaar op hun prachtig landgoed Velserbeek naby Velsen bet zangersfeest te doen houden In het vorige jaar wprd 4 r het christelyk nationaal zendingafeest gehouden Aan Hendrik de Graaf knecht bij den verhuurder vaa rijtuigen Deurloo te Voorscholen die Hempt naar den Haag reed en op wiens arm wijzing hy werd gevat is door tusschenkomat van den burgemeester van Voorschoten door de Ned Bank als belooning eene gratificatie van ƒ 40 uitgereikt Eeeds lang had het de aandacht van de politie getrokken dat te Amsterdam een omvaugryke handel in voor de eerbaarheid aanstootelyke afbeeldingen c gedreven werd hetgeen volgens art 240 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is Donderdagavond zyn door den ofiGcier van justitie mr Ort vergezeld van den rechtercommissaris enrykspoUtiebeambten in verschillende woningen m de nieuwe buurt die van dit misdrijf verdacht werden invallen gedaan Ër zyu manden vol onzedeiyke prenten in beslag genomen Ouder het scherp verhoorvan den rechtercom missari begint juffrouw Tougbaerts de dame van Ie Acbtertfracht te Amsterdam door de mand te zich vervolgens door de duni e grijze liaren W j moeten de zegels striken vriend I De jonge rrouw 18 in haar souverein recht I Ik heb haar een bezoek gebracht op de villa en tuqne bedenkingen openhartig medegedeeld omtrent haar testament Zij verwees mij met flurbeid naar de grootmoedigheid van den graaf die haar al zijne goederen in Zweden vermaakt had jammer dat die manheer geen Spanjaard is l Doch myn waarde vriend Ootthardt laten we ons niet te zeer om bet lut dezer vrouW bekommeren misschien gaat de ZwcedBohe graaf de rot der nemesis vervullen I Die wijze gravin tn aps gaat haar geheete vermogen uilleveren het testament was zelfs overbodig geweeitl voegde da notaris er met een lachje by hZoo geheel overbodig noob niet merkte de bankier op graaf Attorf de naam klinkt niet eens Zweedsoh schynt mij een geslttpea gast te zgn hij maakt grooten haast met het huwelyk en dringt ontzettend aan tot kapitaltseoring van de vaste goederen hg houdt van klinkende munt I En Wat WIJ voor den verstoten zoon voor Felii Bodenburg hebben gereserveerd als de Zweed daar eens lont van ruikt F irDaar blgft hg wel met zijn handjes afl riep de notaris heftig uit Dat blijft wettig voor Felix gereserveerd ook da firma over zee te Babia I De dwaze viouw heeft het recht hare rechten aan den beminden graaf of avonturier over te leveren maar verder strekt de Zweed zgne nanden niet uit daar geef ik u de mijne op t Ik ben werkelgk blij sprak de bankier dat die indringer of groote heer geen vat op ons kan krggen j g weet even goed ata ik hoe de beate vallen Zy heeft althans reeds bekend dat het verbaal betreffende het brengen van den meer vermelden koffer op de Achtergracht in welk verhaal een zekeren Charles eene geheimzinnige rol speelde eenvoudig door haar en hare vriendin Groenenberg was verzonnen om de scbnld van Krausae eeuigermate te verliohten Dezen weg bleven de vrouwen volgen tot zy zelven gevaar begonnen te loopen Thans nn juffrouw Tongbaerts zioh zelve in hechtenis en no 2 op de lyat van de verdachten geplaatst ziet durft cy Erausse niet langer sparen Kr bestaat groote kans dat men ook Marie G oenenberg die weder een verhoor ondei ing niet langer op vrye voeten zal laten Een Belgische kteederenverkooper had onlangs te Korti yk zooals men weet niet ver van de Fransche grens een zaakje begonnen Zyne artikelen kreeg hy van een handelaar te Roubaix waardoor hy echter attgd verplicht was het vry booge invoerrecht te betalen Om dit te ontduiken kwam hy echter op eeue lumineuse gedachte Zoodra hg een costuum noodig had nam hy een retourtje naar Roubaix kocht het daar eu trok het ouder zyn gewone plunje aan Die berbualde bezoeken aan Frankryk trokken echter de aandacht der grensbeambten en dezer dagen werd den goeden man gelast zich te ontkleeden het hielp hem niets of hy al beweerde dat de toestand zyner gezondheid dringend vereisohte dat y een dubbel stel kleederen droeg de man moest betalen en zal nu niet meer zoo voordeelig zyne artikelen van de hand kunnen zetten Sen goede reden hebben de Japaoeezen om het binnendringen der Europeanen in hun land zooveel mogelyk tegen te gaan De politicus Di Kentaro sprak uit den mond van het volk toen hy zeide Wanneer de vreemdelingen zich overal in Japan ongehinderd konden vestigen zouden ze alle mooie vrouwen trouwen eu ons Japaneezen met de leelyke laten zitten I Het Bohynt dat de Franschen de expressehfestelling van brieven zooals die by onze Posteryen al lang is ingevoerd nog niet Icennen cLe Figaro althans verhaalt als een voorbeeld ter navolging dat in een naburig land Je Post tegen een kleine extra vergoeding brieven terstond na de aankomat aau huis laat bezorgen in plaats van het gewon bestellingsuur af te wachten bedoelingen ten slotte dikwgls verdraaid en ala bedrog en aoburkerg aangemerkt worden Toch bad ilÉ wel lust eens een bezoek te brongen aan deo Zweediohen consul en nader te informeeren naar zgoen landsman fiOnnoodig mgn waarde l De consul trekt da schouders op en vertelt u van eeue rijke famdia Altort welke uit Dnitsobland stamt en thans op den laatétnn spruit na die lang in de wereld beeft omgereisd moet zijn uitgestorven Deze laatste van den stam moeï schrikbarend rijk en bezitter van onmetelijke goederen in Finivland of Lapland sjju Zooveel tot uwe opheldering vnend aotthardt ffZoo zoo hebt gij den ooasul reeds in t verhoor gehad P bromde de bankier Nu mgnentwege mag de ijdele viouw als gravin zich ia X apland gaan in kwartieren I Zoo IS bet I Verderf ga uwen gang I De notaris reikte zgnen vriend de hand en ging Het weder was in de laatste dagen opgeklaard De zon straalde eaobt van den Novemberhemet op de iu den winterslaap verzinkende aarde neder eu verlichtte met baren bleekrn schijn de rusteloos bezige mensohheid welke daar werkt en woelt eu worstelt om t bestaan De oude notaris trad peinzend verderen wasbijut tegen een vierkante figuur van een man aangerend die zich met den hoed in de hand voor hem plaatste Vergeef me klonk zgne baastem Ik was reeds aan uw kantoor en ben blij n hier neg te ontmoeten Qoeden morgen mijnheer MoUerI Wat hebt ge voor goed nieuwaP Gg wilt toch uw teatainsnt Bog niet maken P JTonH mtm